Behandlet/Behandles av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet/Behandles av"

Transkript

1 Kommunestyret Utv.sak nr.:0072/98 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0072/ REG R /08130 Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0008/ REG R /08130 Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0055/ REG R /08130 Formannskapet Per Kierulf 0192/ REG R /08130 Kommunestyret Per Kierulf 0072/ REG R /08130 ::: Utv.sak nr 0072/98 REG R-168 R ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR E6 KORSEGÅRDEN N - FROGN GRENSE Formannskapets innstilling til kommunestyret: Under henvisning til bygnings- og reguleringssjefens kommentarer og i medhold av plan- og bygningslovens 28-1, jfr. 27-1, vedtar kommunestyret forslag til endret reguleringsplan for del av reguleringsplan for E6 Korsegården nord - Frogn grense, som vist på kart datert , revidert , med reguleringsbestemmelser revidert Kommunestyrets behandling: Pål Magnus Løken (Sp) og Turid Kjus (Sp) trakk seg som inhabile, jfr forvaltningsloven 6, som vara tiltrådte Ola Heir og Kjetil Randem. Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til formannskapet: Under henvisning til bygnings- og reguleringssjefens kommentarer og i medhold av plan- og bygningslovens 28-1, jfr. 27-1, vedtar det formannskapet forslag til endret reguleringsplan for del av reguleringsplan for E6 Korsegården nord - Frogn grense, som vist på kart datert , revidert , med reguleringsbestemmelser revidert Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Det faste utvalget for plansaker 1. gang Det faste utvalget for plansaker 2. gang Det faste utvalget for plansaker 3. gang

2 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg som følger saken (trykt): Ingen. Vedlegg som ligger i saksmappa: 1. Oversiktskart og annonse 2. Reguleringskart 3. Reguleringsbestemmelser 4. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 5. Utskrift av kommunestyrets møtebok, sak 22/97 6. Brev av fra advokat Stiklestad 7. Brev av fra bygnings- og reguleringssjefen 8. Brev av fra Statens vegvesen, vedlagt alternativt forslag 9. Brev av fra Ellen og Karl Magnus Løken 10. Brev av fra advokat Stiklestad 11. Brev av fra advokat Stiklestad 12. Brev av fra bygn.-og reg.sjefen 13. Brev av fra Tom Erik Torgersen 14. Brev av fra advokat Tor Stiklestad 15. Brev av fra Statens vegvesen 16. Gjeldende reguleringsplan Sakens øvrige dokumenter SAKSUTREDNING: Bakgrunn for at saken reises: Kommunestyret vedtok «Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for ny E6 Korsegården nord - Frogn grense». Planen viser ny 4-felts motorvei. Planen omfatter også vegetasjonsbelte/skjermsone langs deler av veien. Reguleringsbestemmelsenes 4.2 har følgende ordlyd: Randsonen (L2) med sin vegetasjon, mellom jordbruksområdet og ny E6 skal ha funksjon som visuell skjerming mellom ny E6 og Brønnerudfeltet/Årungen. (Gjelder profil ). Da kommunestyret godkjente reguleringsplanen, ble det i vedtaket føyd til et punkt 2 med følgende ordlyd: Ås kommune vil kreve at før anleggsarbeidene tillates igangsatt, skal det avklares hvordan fremtidig leieforhold, rehabiliterings-, opparbeidelses- og vedlikeholdsansvaret for alle områder merket L2 skal løses gjennom nødvendige avtaler, jfr. reguleringsbestemmelsenes 4.2.

3 Forslaget til reguleringsendring fremmes fordi det ikke er oppnådd enighet om hvordan denne del av kommunestyrets vedtak skal kunne gjennomføres innenfor godkjent reguleringsplan. Grunneier er ikke villig til å avstå arealet L2 eller ha restriksjoner på dette landbruksarealet, og reguleringsformålet gir ikke hjemmel for ekspropriasjon. Kommunestyret vedtok derfor i møte , sak 22/97, å starte arbeidet med omregulering av området L2 til veiformål eller spesialområde- visuell skogskjerming mot veianlegg, og at det skulle inngås avtale med Statens vegvesen om dette. Avtalen skulle også regulere forhold angående grunnerverv og gjennomføring av planen. Slik avtale ble inngått mellom Ås kommune og Statens vegvesen Se vedlegg 5. Beskrivelse av planområdet: Området ligger langs østsiden av ny regulert E6 og strekker seg nesten fra Kvestadbrua i sør og nesten fram til Smebølbekken i nord, en strekning på nærmere 1000 meter. I området inngår deler av nåværende E6 i sør, mens det meste av området består av koller og søkk bevokst stort sett med gran og furu. Området har et areal på ca 40 dekar. Øst for området stort sett dyrket mark, bortsett fra en liten skogteig rett nordvest for Brønnerudteigen. Forhåndsvarsling - innkomne bemerkninger: Planarbeidet ble forhåndsvarslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser gjennom annonse i lokalavisene , og gjennom brev av til offentlige etater og utvalg og berørte parter. Det innkom følgende forhåndskommentarer: 1. Statens vegvesen ( ) ber om visse justeringer/reduksjoner av skjermbeltet for å få til driftsvei for Kvestad gård, foruten at man har revurdert plassering av et riggområde og behovet for anleggsvei i nordre del av planområdet.. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, ( ) ser positivt på endringsforslaget som bedre vil sikre og ivareta en permanent vegetasjonsskjerm. 3. Akershus fylkeskommune, Fylkesrådmannen, ( ) har ikke merknader. 4. Akershus fylkeskommune, Fylkeskultursjefen, ( ) ber om uttalelsesfrist til Akershus Nett ) har ingen innvendinger, men viser til deres 50 kv linje Dyrløkke - Ås. Deres gjøres oppmerksom på at en del hensyn som må tas ved arbeid under og nær linjen. 6. Landbruksnemnda behandlet saken i møte og avgav følgende uttalelse med 4 mot 1 (Sp) stemme: Med hensyn til de interesser som knytter seg til området L2 hadde det mest hensiktsmessige vært at eier og Ås kommune hadde kunnet komme til en avtale om drift av området som tilfredsstiller begge parter. Dette er ikke oppnådd. Kommunen har derimot fått til en avtale som forplikter Statens vegvesen til å kjøpe området og drive området etter formålet i reguleringsbestemmelsene. Landbruksnemnda ser svært positivt på at skogens

4 verdier i forhold til trivsel og miljø i området blir verdsatt, men beklager sterkt konsekvensene for grunneier. Nemnda ser det derfor som naturlig at områdets reelle økonomiske verdi blir salgssummen. Nemnda ser det også som svært positivt at Statens vegvesen har inngått en forpliktende avtale om drift og erverv av området. Nemnda kan derfor under de nevnte forutsetninger gå inn for planforslaget. 7. Kulturetaten ( ) har ingen kommentarer. 8. Advokat Tor Stiklestad ( ) uttaler på vegne av grunneieren Karl Magnus Løken blant annet at han ikke ser behovet for å fremme denne reguleringsplanen. Se vedlegg Kommunalteknisk avdeling v/kommuneingeniøren ( ) har ingen foreløpige kommentarer til saken. Bygnings- og reguleringssjefens kommentarer: Til bemerkning 1 (Statens vegvesen): Det foreslås enkelte justeringer i avgrensningen av skjermbeltet, omtrent i tråd med hva vegvesenet viser til. Se beskrivelse av planforslag. Til bemerkning 4 (Fylkeskultursjefen): Det er utført registreringer i samme området tidligere. Jeg antar derfor at det er tilfredsstillende at fylkeskultursjefens eventuelle uttalelse kan komme i forbindelse med offentlig ettersyn. Til bemerkning 8 (Stiklestad): Bemerkningen er kommentert i brev av til advokat Stiklestad. Se vedlegg 7. Beskrivelse av forslag til endret reguleringsplan (datert ): Det er konferert med rådmannen om utformingen av planforslaget. Planforslaget viser at tidligere regulert landbruksområde L2 reguleres til spesialområde - visuell skogskjerming i den nordre del, mens den søndre den, nærmest Brønnerudteigen, reguleres til «annet veiareal» som skal inneholde støyskjerm og støyvoll som skal beplantes. Det reguleres inn driftsvei på deler av nåværende Mossevei og på eksisterende driftsvei på Kvestad. Deler av anleggsveiene langs E6 i den nordre del av planområdet utgår som unødvendige. Det foretas enkelte justeringer av vegetasjonsbeltets bredde, slik at jordbruksarealet får en bedre arrondering, uten at skjermingseffekten i vegetasjonsbeltet blir forringet merkbart. I reguleringsbestemmelsene til planforslaget tas det inn bestemmelser om skjøtsel. Se vedlegg 3. Konklusjon/tilråding med begrunnelse: Med denne endringen av planen vil Ås kommunes betingelser om visuell skjerming av E6 lettere kunne gjennomføres, ikke minst fordi det offentlige får ekspropriasjonsadgang. Justeringene som foreslås med hensyn til arrondering mot det øvrige jordbruksareal antas ellers å være mer gunstig for gårdsdriften enn gjeldende regulering. Ut fra dette anbefaler jeg forslaget til endring og foreslår at det legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn - innkomne bemerkninger

5 Etter at planutvalget i møte hadde behandlet planforslaget, ble saken avertert og i henhold til vedtaket lagt ut til offentlig ettersyn i tiden Saken ble dessuten sendt berørte parter til uttalelse. Det er innkommet følgende bemerkninger: 10. Statens vegvesen ( ) foreslår en reduksjon av området som skal reguleres til skjermvegetasjon. Se vedlegg med kartskisse. 11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen ( ) ser positivt på endringsforslaget som vil sikre en permanent vegetasjonsskjerm av stor landskapsmessig betydning mellom E6 og Årungen/boligområdene i øst. 12. Akershus Fylkeskommune, Fylkeskultursjefen ( ) viser til at det er fornminner/ boplasser i området og at L2-området omreguleres til spesialområde: kulturminner - veiformål eller kulturminner - skogskjerming mot veianlegg. Fylkeskultursjefen er ellers positiv til endringsforslaget. 13. Akershus Fylkeskommune, Fylkesrådmannen ( ) viser til fylkeskultursjefens uttalelse. Det reguleres spesialområde: kulturminner m.m. Avgrensningen av fornminnene vil bli besørget av Oldsaksamlingen i samarbeid med Statens vegvesen. Jfr. ellers Oldsaksamlingens brev av til Statens vegvesen. Oldsaksamlingen viser til at boplassene ble registrert i 1992, og at det ikke er noen fare for inngrep i boplassene eller deres sikringssone, såfremt skjæringen (på veien) ikke går innenfor nåværende hogstgrense. 14. Akershus nett ( ) viser til høyspentledningen i området, og de hensyn som må tas under anleggsarbeidene. 15. Miljøvernutvalget behandlet saken i møte og fattet følgende enstemmige vedtak: Etter befaring mener miljøvernutvalget at saken om omregulering av kantsonen langs traseen for ny E6 vest for Årungen bør søkes løst i minnelighet. Det er viktig at man sikrer de områdene som reelt sett har behov for visuell skogskjerming. Dette gjelder spesielt mellom de to kollene i området som er foreslått regulert til SVS. I samarbeid med de berørte grunneiere bør det utarbeides en samlet kantsoneplan for hele strekningen langs Årungen. Planen skal også omfatte spørsmålene om bevaring, opparbeiding og framtidig skjøtsel. 16. Ås Landbruksnemnd behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak med 4 mot 1 (Sp) stemme: Justeringene med hensyn til arrondering er i endringsforslaget små og har liten innvirkning på tilgrensende landbruksarealer. Landbruksnemnda har ingen merknader til endringsforslaget og viser til tidligere uttalelser i saken. 17. Teknisk styre behandlet saken i møte og fattet følgende enstemmige vedtak: For å begrense miljøulempene i nærområdet mellom ny E6 og Brønnerudfeltet/Årungen ser en det som særs viktig at de reguleringsendringene som er foreslått blir gjennomført og til minst skade for grunneier. 18. Ellen og Karl Magnus Løken ( ) viser til saksforholdet og uttaler blant annet at det

6 i kommunen foreligger mistanke om at de som grunneiere vil gjøre alt som står i deres makt for å gjøre E6 mest mulig synlig for beboerne på Brønnerudteigen. De er skuffet over kommunens behandling av saken. Se vedlegg Advokat Tor Stiklestad ( ) presiserer at Løken ikke på noen måte vil godkjenne at L2-området og få restriksjoner på sin jordbruksdrift. Det kan ikke regnes med at kommunen kan erverve området uten gjennom rettslig skjønn. Se vedlegg 10. I brev av viser Stiklestad til inngått avtale mellom Ås kommune og vegvesenet. Han kan ikke se at det foreligger hjemmel for slik avtale. Se vedlegg 11. Bygnings- og reguleringssjefens kommentarer til bemerkningene 10-19: Det ble avholdt møte mellom representanter for vegvesenet, advokat Stiklestad, grunneier Karl Magnus Løken og bygnings- og reguleringssjefen om reguleringssaken. Vegvesenets alternative løsning ble diskutert, sammen med kommunens reguleringsforslag. Bygn,. og reg.sjefen konkluderte ikke, men ville vurdere synspunktene. Vegvesenet ville framlegge tverrprofiler som viste skjæring og vegetasjon på de aktuelle stedene. Ang. omfanget av reguleringen: Hensikten med forslaget til reguleringsendring er å sikre en visuell vegetasjonsskjerm, samt støyskjerming mellom E6 og områdene. Spørsmålet er hvor omfattende en slik skjerming behøver å være. Vegvesenets alternative forslag er i så måte en absolutt minimumsløsning, som bare sikrer at man ikke ser E6 der den ligger i skjæring. Ut fra grunneiers holdning til restriksjoner er det vanskelig å se at vanlig skogskjøtsel som i praksis vil kunne omfatte flatehogst, sikrer skjermvegetasjon i det omfang som det har vært forutsetningen fra kommunens side. Advokat Stiklestads presisering i brevet av understreker at minnelig ordning om skjøtsel ikke kommer på tale. Miljøvernutvalgets ønske om en minnelig løsning med denne grunneier og andre grunneiere blant annet om skjøtsel ser jeg derfor som urealistisk. Jeg viser også til avtalen av mellom Ås kommune og vegvesenet om omfanget av omreguleringen, og jeg ser ikke at de innkomne bemerkningene og forslagene i tilstrekkelig grad rokker ved disse forutsetningene. Det er ved planlegging av store veianlegg mer og mer viktig at man også sikrer randsonene, i større grad enn man har gjort tidligere. Vegvesenets begrep «miljøsone» langs hovedveier er en annen side av samme sak, selv om «miljøsone» i det vesentlige er innført av hensyn til veitrafikken og ikke til omgivelsene. De økte byggegrensene i veiloven er enda et forhold som trekker i samme retning, og derfor kan ikke en vegetasjonsskjerm sett fra vegvesenets side være et uvanlig eller problematisk tiltak. Ang. fornminner: Foreliggende endringsforslag endrer ikke forholdet til de registrerte fornminnene, og jeg ser ikke grunn til å regulere hele området til bevaring. Det ville bli å endre saken fra spørsmål om vegetasjonsskjerm over til en sak om fornminnevern. Punkt 4 i reguleringsbestemmelsene som er identisk med tidligere vedtatte bestemmelser i samme område, anser jeg som tilstrekkelig sikring av fornminner.

7 Ang. lovligheten av avtalen mellom Ås kommune og Statens vegvesen: Jeg kan ikke se at det ikke kan inngås en avtale slik det er gjort. Avtalen i seg selv hjemler ikke inngrep i privat grunn. Selvsagt må det offentlige erverve området for å kunne råde over det, så lenge grunneieren er uvillig til restriksjoner på sin grunn. Det er hva hele saken dreier seg om, idet omreguleringen vil sikre den nødvendige hjemmel til erverv. Bygnings- og reguleringssjefens konklusjon til planutvalgets møte : Det er nødvendigvis ulike holdninger til endringsforslaget. Min konklusjon ut fra kommentarene foran er at planforslaget vedtas uten endringer. Jeg ser ikke nå andre løsninger som sikrer hensikten med reguleringssaken, verken praktisk eller innen en rimelig tidsramme. Nytt planforslag, revidert : Etter planutvalgets vedtak av om å utsettes saken med henblikk på å få til en minnelig avtale med utgangspunkt i vegvesenets forslag til løsning, har det vært møter med Statens vegvesen og ordføreren og med familien Løken og advokat Stiklestad. Ordføreren kunne for sin del gi sin tilslutning til vegvesenets forslag. Under møtet med familien Løken kom det ikke noe konklusjon fra Løken. Bygnings- og reguleringssjefen utarbeidet deretter et revidert planforslag, datert Dette ble oversendt de berørte parter til uttalelse, i eksp. av Se vedlegg 12. Endringen i planforslaget består i det vesentlige i at det meste av område L2 blir foreslått regulert til ordinært landbruksområde - uten spesielle restriksjoner når det gjelder drift eller skjøtsel. Der terrenget ikke gir naturlig støyskjerming eller visuell skjerming, foreslås det regulert støyvoll. Bemerkninger til planforslag revidert : 20. Tom Erik Torgersen ( ), Kvestadveien 15, spør om hvilke konsekvenser endringene i planen får for støy på hans eiendom. Se vedlegg Advokat Tor Stiklestad ( ) er på vegne av familien Løken ikke helt enig i planene. Det påpekes at på den ene av to skogluggene som står igjen, må vegetasjonen fjernes. Det etterlyses støyberegninger. Det uttrykkes også uenighet mht omfanget av jordvollen mellom pel og Se vedlegg Statens vegvesen ( ) kommenterer bemerkning 20 og 21: Kantsoneproblematikk vil det oppstå. Erstatning ventes avklart gjennom skjønn. Ang. støy vises det til gjeldende reguleringsplan og de beregninger og tiltak som der er foreslått. Støyvollens utforming gjør at den kan beplantes på østsiden, slik at kravet til vegetasjonsskjerm vil kunne ivaretas. Ang. Torgersen vil den foreslåtte vollen gi bedre støyskjerming enn i gjeldende plan. Se vedlegg Oldsaksamlingen ( ) viser til tidligere brev. Fornminnene i området - R12 og R3 - er avmerket i marka, og de bes målt inn.

8 Bygnings- og reguleringssjefens kommentarer: Foreslåtte endrede plan anses å være i samsvar med planutvalgets vedtak i møte 12.02,98, sak 8/98. Planforslaget tar utgangspunkt i vegvesenets forslag til løsning. Selv om ikke det er inngått noen minnelig avtale, er planen endret langt i retning av grunneierens ønsker, idet nesten alt som ikke er helt nødvendig veiareal, nå er foreslått beholdt som ordinært landbruksareal. Når det gjelder advokat Stiklestads bemerkning, slutter jeg meg til de vurderingene som er gitt av Statens vegvesen, jfr. bemerkning 23. Planen er med hensyn til støy bedre enn eller like god som gjeldende plan. Dette gjelder også for Torgersen. Kantsoneproblemer (utsatte trær) vil man kunne få uavhengig av om L2 reguleres til skjermvegetasjon eller landbruk. Støyvollene er utformet slik at de kan beplantes, slik at kravet til innpasning til miljøet/landskapet er ivaretatt. Under behandlingen av reguleringsplanen er det ellers kommet fram at forskjellen mellom å regulere de skogkledde kollene til skjermsone og rent landbruk ikke er ansett som så stor at man finner det nødvendig å regulere disse i strid med grunneierens ønsker. Fornminnene R12 og R13 er innmålt og justert på plankartet. Justeringene innebærer ingen endringer i vurderingen av fornminnene. Konklusjon: Ut fra det foran nevnte anbefales formannskapet å godkjenne det endrede planforslaget, inkludert endrede reguleringsbestemmelser.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 29.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-236 Saknr.: 05/3247 Utvalg Utv.sak nr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2. 12.02.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2. 12.02.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2 12.02.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0162 Arkivsaksnr.: 06/2099 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Planutvalget PL -17/07 11.06.2007 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer