Styremøte i Norsk Sau og Geit 20. og 21. oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Norsk Sau og Geit 20. og 21. oktober 2009"

Transkript

1 1 Møtetid: Tirsdag 20. oktober kl. 13: Onsdag 21. oktober kl. 09:30-10:30 Møtested: Quality Airport Hotel, Gardermoen Følgende deltok: Ove Ommundsen, Magnhild Nymo, Erling Offerdal(med frå sak 91), Kristin Bakke Lajord(med frå sak 91), Olav Edvin Heggvold, Ove Holmås, Steinar Bergerud(1. dag) og Aslak Snarteland. Forfall: Tone Edland. Lars Erik Wallin, Anne-Cath. Grimstad og Signe Dahl deltok som sekretærer og saksbehandlerer. Sakliste: 88/09 Godkjenning av innkalling og sakliste 89/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. august /09 Terminliste/arbeidsplan 2009/ /09 Representantskapsmøte 21. og 22. oktober 2009 og representantskapsmøte mars /09 Budsjett /09 Jordbruksforhandlingene /09 Kommunikasjonsstrategisk tenking i Norsk Sau og Geit /09 Handlingsplan Rovvilt 96/09 Handlingsplan for smittehygiene i småfeholdet 97/09 Markedssituasjonen på sau og lam 98/09 Regler for avlsbesetninger og bukkeringer 99/09 Representant til styringsgruppe for kompetansesenter for geit på Senja videregående skole 100/09 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene 101/09 Søknad om støtte til bok og kursopplegg Halthet hos sau 102/09 Munnskurv, hva kan gjøres for å forebygge/behandle sjukdomsutbrudd? 103/09 Skjøtsel av lynghei 104/09 Orienterings-/drøftingssaker. 1. Friske føtter 2. Blåtunge 3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving 4. Kunnskapsløft i småfenæringa 5. De nye kontorlokalene i Moerveien 2 på Ås 6. Salget av Parkveien 71 i Oslo 7. Samarbeidsavtale mellom NSG og DEKAR as (eiendomsjuss) 8. Ull- og klippesaker 9. Gjennomgang og prioritering av NLs arbeidsoppgaver 105/09 Referatsaker a) TSE-høring Høringssvar fra Animalia på vegne av flere datert b) Svar fra NSG til Telemark Sau og Geit vedr. søknad om dispensasjon for kåringssjå på sau, datert c) Svar fra NSG til Mattsson/Hansen vedr. spm. om sponsing, datert

2 2 d) Høringssvar Q-feber fra Animalia på vegne av flere, datert /09 Skatter og avgifter ved eventuell overføring av virksomhet fra NSG Semin AS til Norsk Sau og Geit 107/09 Eventuelt Sak 88/09 Godkjenning av innkalling og sakliste I innkalling og sakspapirer har to saker fått nummer 89. Dette medfører at saksnummer ble endret i forhold til innkallingen. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Sak 89/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. august 2009 Protokoll fra styremøtet 23. august 2009 (Utsendt til tillitsvalgte 11. sept.) Protokollen ble enstemmig godkjent. Sak 90/09 Terminliste/arbeidsplan 2009/2010 Styret gjennomgikk møteplaner og satte opp plan for styremøter i NSG har fått forespørsel om å delta på 60-års jubileum i Vestfold Sau og Geit 7. november. En fra administrasjonen deltar på møtet. Møteplan for styret i 2010: Styremøte 12. feb. (før avlsseminar) Styremøte 16. mars (før representantskapsmøte mars) Styremøte juni Styremøte uke 33 eller 34 (før geitedagene) Styremøte 19. okt (før representantskapsmøte okt.) Styremøte 10. desember Sak 91/09 Representantskapsmøte 21. og 22. oktober 2009, representantskapsmøte 17. og 18. mars 2010 Saksbehandler: Aslak Snarteland/Lars Erik Wallin

3 3 Saksmappe til representantskapsmøtet 21. og 22. oktober 2009 Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit Representantskapsmøter er det praktisk å gjennomføre i nærheten av Gardermoen/Oslo. Adm. har innhentet tilbud hos aktuelle hoteller i dette området for representantskapsmøtene. Best tilbud har vi fått hos Quality Airport Hotell Gardermoen og adm. foreslår at begge møtene legges dit. Møtet på høsten er tidsbestemt til 21. og 22. oktober. Møtet våren 2010 er tidsbestemt til mars. Gjennomgang av sakslista til representantskapsmøtet, fordeling av arbeidsoppgaver. Representantskapsmøtet 21. og 22. oktober 2009 gjennomføres etter oppsatte program og opplegg drøftet i møtet. Styret ønsker at Representantskapet avgir uttalelser til media i etterkant av møtet, blant annet på Direktoratet for naturforvaltnings politiske oppførsel i forbindelse med Soria Moria 2-prosessen. Ordfører foreslår for Representantskapet at det oppnevnes en redaksjonskomite som lager utkast til uttalelse(r), med tanke på vedtak torsdag. Forslag til medlemmer: Ove Holmås, Kjetil Granerud og Tone Våg. Sekretær: Anne-Cath. Grimstad. Styret i NSG ber ordfører/adm. arbeide videre med å planlegge representantskapsmøtet i mars 2010 i henhold til opplegg drøftet i møtet. Vårens møte legges også i utgangspunktet til Quality Airport Hotell, Gardermoen. Landsmøte i Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe videre med Hordaland, i området Flesland/Bergen. Sak 92/09 Budsjett 2010 Søknader om tilskudd fra jordbruksavtalemidler og omsetningsmidler. Oppdatert medlemsoversikt deles ut i møtet Gjennomgang av grunnlag for budsjett kontingentinngang, renteinntekter, tilskudd avlsarbeid, lønnsbudsjett (4 % økning en stilling mindre i adm.), Faste utgifter / fellesutgifter kontoreiendom på Ås. Forsikring blir rimeligere enn Parkveien. NSG hadde før salget av Parkveien 71 en oppspart kapital på ca. 4 mill + bygninger.

4 4 Styret i NSG ber generalsekretæren utarbeide forslag til budsjett for 2010 i henhold til gitte forutsetninger, viktige satsningsområder og føringer lagt av styret. Sak 93/09 Jordbruksforhandlingene 2010 utsatt fra forrige møte Sluttprotokoll for Jordbruksavtalen 2009 lå ved saksmappa i styremøtet 4. Juni Styret hadde en foreløpig drøfting av NSGs innspill til de kommende jordbruksforhandlingene. Hvor skal NSG sette inn støtet i år? Tilskudd til utmarksbeite vi har ikke nådd gjennom til faglaga med dette VIKTIG sak. Kvalitet. Produksjonsdyr telledato. Pris hva skal vi satse på her? Bygningstilskuddsordninger, kulturlandskapspleie (konkurranse med utmarksbeitetillegg/mer spiselig for allmenheten). Oppstartsstøtte/tilskuddsordninger oppstart. Fotråte. Geita: Henvendelser fra produsenter utenfor kjerneområdene får ikke BU-midler med mer får ikke øke kvote. Eksport slått feil pga finanskrise overskudd nå små marginer må være forsiktig med kvoteøkning/rekruttering. Brukbar økonomi være med på generell økning. Samme som sauen i utmarksbeitetilskudd med mer. Penger til sanering. Forslag til fokusområder fra NSG legges fram for representantskapet 22. oktober Sak 94/09 Kommunikasjonsstrategisk tenking i Norsk Sau og Geit Saksbehandler: Anne-Cath. Grimstad Strategidokument datert oktober 2009

5 5 Det er utarbeidet et omfattende og grundig strategidokument som beskriver dagens situasjon vedr. kommunikasjon i organisasjonen og forslag til nye strategier på området. Det er lagt vekt på informasjonsflyt og åpenhet. Styret i NSG går inn for at det utarbeidede starategidokumentet for kommunikasjonsstrategisk tenkning i NSG legges fram for representantskapet slik det er utsendt og følgende forslag til vedtak fremmes: Representantskapet i NSG nedsetter en arbeidsgruppe på 7 navngitte personer som skal ferdigstille en kommunikasjonsstrategisk plan for NSG i løpet av Arbeidsgruppa foreslås bestående av Magnhild Nymo (leder), Pål S. Kjorstad (Oppland Sau og Geit), Inga W. Rørlien (Hordaland Sau og Geit), Torhild F. Sisjord (Telemark Sau og Geit), Lars Erik Wallin, Arne Flatebø og Anne-Cath. Grimstad (sekretær). Arbeidsgruppa legger fram et første utkast til handlingsplan for representantskapet i mars Dokumentet Kommunikasjonsstrategisk tenkning i NSG legges til grunn for det videre arbeidet. Gruppa skal i tillegg samordne de kommunikasjonsbehov som ligger i organisasjonens øvrige strategier og fagspesifikke handlingsplaner. NSGs kommunikasjonsstrategisk plan skal skissere hovedprinsippene for organisasjonens interne og eksterne kommunikasjonsvirksomhet i årene framover, og også omfatte tiltak/grep for å løse NSGs viktigste utfordringer på området. Sak 95/09 Handlingsplan Rovvilt Saksbehandler: Ove Holmås Utkast til Handlingsplan Rovvilt Utmarksrådets Ove Holmås og prosjekleder Jonny Storbråten presenterte planen for styret. Man ble enige om at prosjektgruppa samlet legger saken fram for Representantskapet, og svarer på eventuelle spørsmål. Jonny Storbråten redegjør for milepælsplanen, som deles ut til Representantskapet under møtet. Olav Edvin Heggvold foreslo endret ordlyd under strategiene i delmål 2, slik at 6. punkt lyder: Kreve at bjørnejakt på vårsnø tillates. Styret anbefaler Representantskapet å vedta Handlingsplan Rovvilt med Heggvolds forslag til endret ordlyd, samt utdelt milepælsplan, og sende den ut i organisasjonen til bruk i det praktiske arbeidet mot rovviltskader.

6 6 Sak 96/09 Handlingsplan for smittehygiene i småfeholdet Mattilsynet ved tilsynsdirektør Kristina Landsverk har i møte med næringa gitt klart uttrykk for at næringa selv må ta initiativ til å utarbeide forslag til plan for bedre smittehygiene i småfeholdet. Hvis ikke næringa selv tar tak i dette vil Mattilsynet utarbeide et regelverk uten næringas medvirkning. AU foreslo i møte 1. september 2009 at det blir nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Kristin Bakke Lajord (leder), Ove Holmås, Bjørn Høyland, Jon Sand, Thor Blichfeldt, 1 repr. fra Animalia og 1 repr. fra Mattilsynet. Jonny Storbråten skal være sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa er under konstituering og dette tiltaket vil bli presentert for representantskapet 22. oktober Det er viktige pilarer som må videreføres i planen for smittehygiene, blant annet dagens praksis med utmarksbeiting inkl. heiaføring, og muligheten til å drive et fornuftig avlsarbeid. Smittevernbiten tas nå ut av fotråteprosjektets arbeid og overlates til den nye gruppa. Arbeidet bør starte så raskt som mulig. Styret reagerte på at beskjeden om gruppeopprettelsen og bakgrunnen kom veldig sent til medlemmene. Referatet fra AU-møtet 1. september ble også etterspurt. Arbeidsgruppas leder Kristin Bakke Lajord legger fram tanker rundt arbeidet og tidsperspektiv for Representantskapet. Sak 97/09 Markedssituasjonen på sau og lam Markedsbilder uke 41 utsendt og ligger i repmøtemappa Markedsbilder uke 42 ettersendt Lammesesongen pr. uke 39 rapport fra Animalia utsendt og ligger i repmøtemappa Slaktingen høsten 2009 er vesentlig forsinket. Innmeldingstall for de neste to ukene er veldig høye, noe som gir fare for innfrysing. Vanskelig å si noe om hvor stort lager det evt. vil bli ved årsskiftet. Vanligvis vil det også være behov for et visst lager. Aktiviteten på byggefronten er større enn på lenge. Hvordan vil dette slå ut framover? Styret vil be representantskapet om innspill på hvordan situasjonen er i de ulike delene av landet (hvor forsinket er slaktinga, hvor stor er byggeaktiviteten, hvor mange legger ned?). Tal vfs vil også gi svar.

7 7 Saken tas til etterretning i styret og det legges opp til en drøfting i representantskapet. Sak 98/09 Regler for avlsbesetninger og bukkeringer Saksbehandler: Magnhild Nymo Utkast til Regler for avlsbesetninger og bukkeringer Styret får nytt regelverk utarbeidet av Fagrådet for geit til godkjenning. Ca. 114 besetninger (ca ¼) omfattes av regelverket. Mer sentral styring av bukkeuttaket for å unngå matadoravl. Krav om seminbruk. Minst 5 døtre, minst tre seminavkom, må settes opp mot hva som er mulig å få til i praksis. Styret i NSG vedtar nye Regler for avlsbesetninger og bukkeringer slik de er lagt fram. Sak 99/09 Representant til styringsgruppe for kompetansesenter for geit på Senja videregående skole Skriv fra Senja videregående skoledatert Magnhild Nymo utnevnes som NSGs representant i styringsgruppa. Sak 100/09 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene Kopi av skriv fra Nortura til Rogaland Sau og Geit med oppsigelse av sekretærfunksjonen for fylkeslaget fra Kopi av skriv fra Nortura til Vest-Agder Sau og Geit med oppsigelse av sekretærfunksjonen for fylkeslaget fra 2010.

8 8 Flere fylker har fått melding om opphør av tilbudet om sektretærhjelp fra Nortura i kjølvannet av oppsigelser i konsernet. Nå ser dette ut til å ramme hardest på sørvestlandet. Det kan også stilles spm. med om Norsvin og TYR har fått tilsvarende oppsigelser av sekretæravtaler. Fylkessekretærfunksjonen har vært oppe til drøfting i ulike organ i NSG flere ganger de senere årene. Det har også vært en arbeidsgruppe i sving som har vurdert situasjonen og evt. tiltak. Det er nå viktig å undersøke hva fylkeslagene kan bidra med og hva NSG sentralt kan bidra med framover. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Kristin Bakke Lajord, Olav Edvin Heggvold, Atle Aronsen, Lars Erik Wallin og Signe Dahl (sekretær) som får i oppdrag å legge fram forslag til løsninger rundt sekretærfunksjonen til fylkeslagene. Det gis en foreløpig orientering til fylkeslagene. Sak 101/09 Søknad om støtte til bok og kursopplegg Halthet hos sau Saksbehandler: Signe Dahl/Lars Erik Wallin Skriv fra Tun Media Datert Tun Media har skissert et kursopplegg rundt boka Halthet hos sau, som ønskes oversatt fra engelsk. Det bes om støtte fra NSG til dette opplegget. NSG støtter prosjektet og stiller seg positivt til å markedsføre et kursopplegg rundt boka. Styret ser imidlertid ikke at det er mulig å gi finansiell støtte til dette prosjektet. Sak 102/09 Munnskurv, hva kan gjøres for å forebygge/behandle sjukdomsutbrudd? Henvendelse fra Buskerud Sau og Geit datert Hva vet vi om munnskurv i andre land? Styret er enig i at dette er et stort problem for de som får det. Styret var uenige om hvor stor utbredelsen av munnskurv er, men poengterer at dette i visse områder er et viktig problem. Arbeidet med dette er en viktig oppgave for HTsau.

9 9 Styret i NSG ber administrasjonen ta opp situasjonen omkring utbredelse og bekjempelse av munnskurv på sau med Helsetjenesten for sau. Sak 103/09 Skjøtsel av lynghei Henvendelse fra Arild Hovland, Helleland, datert Saksturedning: Arild Hovland, Helleland ønsker støtte til et prosjekt for å hindre gjengroing i lyngheilandskapet. Henvise til arbeidet til Lyngheisenteret i Hordaland. Smil-midler og fylkeslaget. RMP regionale miljømidler. Styret i NSG ser viktigheten av å bevare lyngheilandskapet intakt, men at dette er en sak som krever engasjement lokalt. Saken sendes over til fylkeslagene i de berørte områdene. Sak 104/09 Orienterings-/drøftingssaker 1. Friske føtter v/ove Ommundsen Overraskende lite nye tilfeller av fotråte i høst (våt høst). Mange av de besetningene som er smittet av den hissige varianten som ble importert i 2006 sliter med sanering/resmitte. Ellers lite problemer med fotråte. Mattilsynet har utøvende myndighet viktig at fotråteprosjektet respekterer dette pålegg og båndlegging må gå tjenestevei. 2. Blåtunge v/lars Erik Wallin Stor spenning knyttet til blåtungesmitte i Norge nå på sensommeren/høsten. Hvis det ikke påvises mer i høst vil det kunne være et håp om at restriksjonene i Norge oppheves. Vaksinasjon i Sverige/Danmark gjennomføres bare i besetninger med mer enn 10 dyr, derfor er ikke dette noen fullgod mur mot Europa. 3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving v/signe Dahl/Lars Erik Wallin Pr var medlemsnedgangen på 1,4 %. For hele 2008 var nedgangen 2,1 %. 4. Kunnskapsløft i småfenæringa v/lars Erik Wallin NSG har tatt over som prosjekteier og har bidratt til utarbeiding av ny prosjektplan. Fem fylker er nå med, og det er søkt om og fått midler fra fire av dem. Det er også søkt om BU-midler i de ulike fylkene og henvendelser til faglaga har fått noe blandet mottagelse. Det mangler fortsatt noe før prosjektet er fullfinansiert (KIL og VOX). Prosjektleder har fått garanti fra NSG om lønn tom juni Tror dette er et godt

10 10 prosjekt for næringa. Prosjektet er lokalt forankret, men NSG ønsker at resultatene over tid skal komme flere tilgode. 5. De nye lokalene i Moerveien 2 på Ås v/lars Erik Wallin Styret skal på omvisning i lokalene i kveld. Det har vært noen forsinkelser i ferdigstilling og møbelleveranser, men det er bare noen detaljer som gjenstår nå. Selve flyttingen er nå gjennomført ansatte har stått på og selv stått for rydding, pakking og flytting. En del møbler er flyttet fra Parkveien og det er kjøpt inn en del nye og brukte møbler. Møbler som står igjen overtas av møbelfirma. Det som gjenstår er å få flyttet safene (profesjonelt firma skal gjøre dette). 6. Salget av Parkveien 71 i Oslo v/lars Erik Wallin Formell overdragelse 26. oktober. NSG er i rute mht rydding/vasking. 7. Samarbeidsavtale mellom NSG og DEKAR as (eiendomsjuss) v/lars Erik Wallin Styret ba administrasjonen jobbe videre med en evt. samarbeidsavtale. 8. Ull- og klippesaker v/signe Dahl 9. Gjennomgang og prioritering av NLs arbeidsoppgaver v/ove Ommundsen Er det riktig at NL skal være en politisk pådriver? Kan oppgaver flyttes fra NL til organisasjonene. De store aktørene synes det er koster mye å drifte NL. Sak 105/09 Referatsaker a) TSE-høring Høringssvar fra Animalia på vegne av flere datert b) Svar fra NSG til Telemark Sau og Geit vedr. søknad om dispensasjon for kåringssjå på sau, datert c) Svar fra NSG til Mattsson/Hansen vedr. spm. om sponsing, datert d) Høringssvar Q-feber fra Animalia på vegne av flere, datert Sak 106/09 Skatter og avgifter ved eventuell overføring av virksomhet fra NSG Semin AS til Norsk Sau og Geit Foreløpige saksutredninger fra KPMG Law ble delt ut i møtet. Saksturedning: Ekspertise på skatt- og avgiftsspørsmål hos NSGs revisor KPMG jobber med å utrede denne saken.

11 11 Styret i NSG ber Arbeidsutvalget følge opp denne saken i samarbeid med generalsekretæren. Sak 107/09 Eventuelt Ove Ommundsen Magnhild Nymo Erling Offerdal Kristin Bakke Lajord leder nestleder styremedlem styremedlem Olav Edvin Heggvold Ove Holmås Steinar Bergerud styremedlem styremedlem 1. vara Aslak Snarteland ordfører

Styremøte i Norsk Sau og Geit 12. februar 2010

Styremøte i Norsk Sau og Geit 12. februar 2010 1 Møtetid: Fredag 12. februar kl. 10:00-16:00. Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Følgende deltok: Ove Ommundsen, Magnhild Nymo, Erling Offerdal (kom kl. 12.30), Kristin Bakke Lajord, Olav

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2009 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2009 har holdt seg ganske stabilt i de fleste fylkeslaga. I 2009 hadde NSG 11.679

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

PÅ LAG MED NATUREN. Odd E. Risan

PÅ LAG MED NATUREN. Odd E. Risan ÅRSMELDING 2005 PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har vært et begivenhetsrikt år sett fra jordbrukets side. Spesielt har småfeholdet grunn til å se det på den måten. I denne omgangen er bare

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2013 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen fylker er

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

Rolf Aass hadde meldt forfall før møtet. Møtet startet kl. 12.30 den 12. desember og ble avsluttet kl.14.00 den 13. desember.

Rolf Aass hadde meldt forfall før møtet. Møtet startet kl. 12.30 den 12. desember og ble avsluttet kl.14.00 den 13. desember. REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 12. og 13. desember 2001 Møtested: Deltakere: Eidsgard Hotel, Gol Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv Sigbjørn

Detaljer

STYREPROTOKOL 13-14 november 2014

STYREPROTOKOL 13-14 november 2014 STYREPROTOKOL 13-14 november 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen, John Skogmo, Torill Helgerud

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2006 i Avlsrådet for sau. Tid: 10. januar kl 13:00-11. januar kl 16:00, 2006

Referat. Møte nr 1/2006 i Avlsrådet for sau. Tid: 10. januar kl 13:00-11. januar kl 16:00, 2006 Referat Møte nr 1/2006 i Avlsrådet for sau Tid: 10. januar kl 13:00-11. januar kl 16:00, 2006 Sted: Sola, Jæren Tilstede: Referent: Bjørn Høyland leder Eirik Larsen, region Nord Jostein Hausberg, region

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 Møtested: Deltakere: Lagskontoret, Parkveien 71, Oslo Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2014 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om det var en

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat arbeidsmøte torsdag 28. mai 2015

Gjeterhundrådet. Referat arbeidsmøte torsdag 28. mai 2015 Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Audun Seilen. Knut Nymo, Arne Christoffer Sand Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no, Referat arbeidsmøte

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig.

I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. Protokoll 23.09.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Aslaksrud Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas. Administrasjon:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer