Styremøte i Norsk Sau og Geit 12. februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Norsk Sau og Geit 12. februar 2010"

Transkript

1 1 Møtetid: Fredag 12. februar kl. 10:00-16:00. Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Følgende deltok: Ove Ommundsen, Magnhild Nymo, Erling Offerdal (kom kl ), Kristin Bakke Lajord, Olav Edvin Heggvold, Ove Holmås, Tone Edland og Aslak Snarteland. Lars Erik Wallin og Signe Dahl deltok som sekretærer og saksbehandlerer. Thor Blichfeldt, Bjørn Høyland (kl ) og Anne-Cath. Grimstad (fra kl ) deltok som saksbehandlere under noen saker. Sakliste: 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 02/10 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember /10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars /10 Terminliste/arbeidsplan /10 Årsmelding/Styrets beretning /10 Regnskap pr 31. desember /10 Utkast til budsjett /10 Kontingent /10 Forvaltning av NSGs kapital 10/10 Jordbruksforhandlingene /10 Prosjektet Kunnskapsløft i småfenæringa veien videre 12/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene 13/10 Fårefestivalen 2010 søknad om sponsormidler 14/10 Felles arbeidsgruppe vedr. Beiteloven og Gjerdeloven 15/10 Kåring på sau og geit i /10 Revidert avlsplan spæl 17/10 Orienterings-/drøftingssaker. 1. Fylkesårsmøter 2. Medlemsstatus/verving 3. Handlingsplan kommunikasjon 4. Handlingsplan smittevern 5. Overføring over fylkesgrenser 6. Jerv skutt i nødverge 7. Samarbeid i rovviltproblematikken 8. Organisering av villsauinteresserte 9. Statusrapportering Elektronisk merking 10. Støtte til forskningsprosjekt på fôring 11. Geitedager Rundskriv til lokallaga 13. Norsk sauehelse mot Informasjon fra Fagrådet for geit 15. Orientering om arbeidet mot fotråte 16. Kort orientering om Norsk Landbrukssamvirke 17. Kort orientering om mulig sammenslåing av NSG og NSG Semin

2 2 18/10 Referatsaker a) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke b) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke c) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke d) Protokoll fra Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke e) Vedrørende klagesaksbehandling på rovdyrerstatning i Hedmark, brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til Folldal Sa og Geit datert f) Tilsagnsbrev avlsarbeid og beitebruk fra Landbruks- og Matdepartementet datert g) Budsjett faglige tiltak 2010 (omsetningsmidler) fra Statens Landbruksforvaltning datert h) Tilskudd til gjennomføring av avlsarbeidet for sau og lam for 2010 fra Animalia datert i) Framdriftsplan for Norges Bondelags valgnemnd for 2010 fra Norges Bondelag datert j) Radioaktivitet i slaktedyr endelig soneinndeling for 2009 fra Mattilsynet datert k) Uttak av bjørn på vårsnø brev fra Rovviltnemnda i region 3 datert l) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund m) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund n) Melding om årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund 27. mai 2010 o) Foreløpig invitasjon til BSF samling og retningslinjer for voksenopplæringstilskudd 2010 p) Godkjenning av direkte tilskuddrett, brev fra Bygdefolkets Studieforbund datert /10 Eventuelt Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Saklista og saksdeleren til dette møtet ble lagt ut på innmarka før det var ferdig. Dette er ikke heldig. Styret diskuterte hvor mye, når og hva som skal legges ut. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Styret ber om at sakspapirer ikke blir lagt ut før de er ferdige. Det som skal legges ut er sakliste og saksdeler, ikke vedlegg. Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember 2009 Protokoll fra styremøtet 11. desember 2009 Protokollen ble enstemmig godkjent.

3 3 Sak 03/10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars 2010 Dokumenter som følger saken: Utkast til program var delt ut i møtet 11. desember 2009, jfr. sak 110/09 Program for møtet ble lagt fram forrige møte. Det legges opp til besøk i Moerveien og bespisning i Drøbak onsdag ettermiddag (avreise fra Ski ca kl ). Da dette er et møte der årsmøtesaker skal behandles, vil møteprogrammet naturlig nok preges av dette. Det er imidlertid lagt inn en fagprogramdel som omfatter: Forberedelser til ny stortingsmelding om landbruk og mat. Vil prøve å få til en innledning fra LMD; enten meldingens prosjektleder, ekspedisjonssjef Frøydis Wold eller statsråd Lars Peder Brekk. Framtidig sekretærfunksjon i fylkeslagene vil også bli en viktig programpost. Handlingsplanene som er på gang. Geitefolket har ønske om å snakke sammen i løpet av møtet, men det ser ut til å bli vanskelig å få dette passet inn i programmet. Statuetter blir delt ut under middagen hvis vi får eget lokale, ellers satser vi på Ås. I innkallingen må det informeres om parkeringsmulighetene på Ski! Styret i NSG ber ordføreren og administrasjonen om å forberede representantskapsmøtet i henhold til administrasjonens framlegg og innspill fra styret. Sak 04/10 Terminliste/arbeidsplan 2010 Saksbehandler: Signe Dahl/Lars Erik Wallin Dokumenter som følger saken: Orientering om Agrovisjon 2010 Møtekalender 2010: Styremøte i NSG, Gardermoen Landsdekkende avlskonferanse på sau, Gardermoen Styremøte i NSG, Ås Representantskapsmøte i NSG, Thon Hotel Ski Styremøte i NSG, Ås Styremøte i NSG, Gardermoen Styremøte i NSG, Gardermoen Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen Styremøte i NSG, Ås

4 4 2011: Landsmøte, Hordaland Andre viktige datoer februar Landsdekkende avlskonferanse, Gardermoen august Geitedagene, Geiranger i Møre og Romsdal (mer info i neste Sau og Geit) 2. oktober NM i saueklipping og ullhåndtering i Åndalsnes, Møre og Romsdal Se også Orienteringssak 1. Fylkesårsmøter Oppdatert terminliste legges ut til informasjon. Sak 05/10 Årsmelding/Styrets beretning 2009 Dokumenter som følger saken: Utkast til Styrets melding 2009 NSGs årsmelding 2009 er under utarbeidelse. Denne lages etter samme mal som tidligere og med en kortversjon som sendes ut med Sau og Geit. Anne-Cath. Grimstad har hovedansvar for redigering av årsmeldingen. Den skal være ferdig til ca. 1. mars og sendes ut med sakspapirene til representantskapsmøtet mars. Styrets melding godkjennes og signeres i styremøtet 12. februar. Styrets melding 2009 settes inn i årsmeldinga og legges fram for representantskapet i møte mars Sak 06/10 Regnskap pr. 31. desember 2009 Dokumenter som følger saken: Resultatregnskap og balanse 2009 m/noter Årsregnskapet viser et overskudd på kr Hvis den ekstraordinære gevinsten ved salg av eiendommen i Parkveien 71 holdes utenom, er årsresultatet kr ,-.

5 5 Styret i NSG legger fram resultatregnskap for 2009 for representantskapet i møte mars Sak 07/10 Utkast til budsjett 2010 Forslag til budsjett for 2010 ble delt ut i møtet Utkast til detaljert budsjett ble gjennomgått og drøftet. Budsjettet er balansert i null og er meget stramt. Det er blant annet ikke avsatt midler til deldekning av landsmøtet i Det er heller ikke i dette budsjettet avsatt nok midler til ferdigstilling av intranettet og drift av arbeidsgruppene som er nedsatt for å utarbeide ulike handlingsplaner. Administrasjonen har også innhentet pris på oppgradering av medlemssystemet dette er ikke tatt inn i budsjettet. Styret i NSG ber administrasjonen foreta en ny gjennomgang av budsjettet og legge det fram for styret på nytt i telefonmøte i begynnelsen av mars. Det endelige budsjettet for 2010 fremmes for representantskapet i møte mars Sak 08/10 Kontingent 2011 Medlemskontingent Norsk Sau og Geit 2008 og 2009/2010 Diverse brev/e-post fra og til Aure Sau og Geit Brev fra Eide Sau og Geit til Møre og Romsdal Sau og Geit Medlemskontingenten ble økt med kr 100,- for alle kategorier i 2009 og holdes uforandret i Fordeling av økningen i 2009 er kr 25,- til NSG sentralt, kr 50,- til fylkeslagene og kr 25,- til lokallagene. Det kommer signaler om en viss frustrasjon blant lokallagene pga. svak økonomi. Samtidig er det mange av fylkeslagene som sliter med store utgifter til ekstrainnsats i rovviltarbeidet og ikke minst utfordringer på sekretærsiden. Administrasjonen foreslår for 2011 en kontingentøkning på kr 100 for hovedmedlemmer. Videre foreslås det en fordeling av dette på kr 50,- på lokallagene kr 25,- på fylkeslagene og kr 25,- til NSG sentralt.

6 6 Styret i NSG går inn for en kontingentøkning på kr 100,- pr hovedmedlem for Dette fordeles med kr 50,- til lokallagene, kr 25,- til fylkeslagene og kr 25,- til NSG sentralt. Styrets forslag legges fram for representantskapet i møte mars Sak 09/10 Forvaltning av NSGs kapital Parkveien 71 ble solgt for kr Kostnader med flytteprosessen og salgsomkostninger utgjør i tillegg ca kr Total kostnad vedr. innkjøp av Moerveien 2A er Etter salget av eiendommen i Oslo og kjøp av ny eiendom i Ås var frigjort kapital i form av bankinnskudd kr Beløpet er foreløpig plassert på rentebærende konto i Landkreditt Bank. Ved årsskiftet var innestående beløp ca kr ,-. Styret, og i neste omgang representantskapet, må ta stilling til følgende: Plassering/risiko: Skal kapitalen plasseres i bank, på rentebærende konto eller til forvaltning med evt. bedre avkastning? Skal hele beløpet plasseres samlet? Forvaltning av avkastning: Skal årlig avkastning i helhet legges til egenkapitalen? Eller skal hele eller deler av årlig avkastning utnyttes til satsningsområder til organisasjonens beste? Langsiktighet: Skal evt. plasseringer bindes over tidsperspektiv, eller ligge til vurdering hvert år? Styret ber administrasjonen utarbeide et konkret forslag til forvaltning av frigjort kapital etter eiendomstransaksjonene i 2009, der plassering i bank med størst mulig avkastning legges til grunn. Det lages en modell for forvaltning av årlig avkastning som sikrer at den opprinnelige kapitalen justeres i henhold til indeks. Avkastning utover dette utnyttes til organisasjonens beste. Dette legges fram for styret i telefonmøte i begynnelsen av mars før styrets endelige innstilling legges fram for representantskapet mars. Sak 10/10 Jordbruksforhandlingene 2010 Frist for innspill til jordbruksforhandlingene 2010, brev datert Innspill fra Aure Sau og Geit datert Innspill til jordbruksforhandlingene fra TINE datert Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 fra Sagfjorden Sau og Geit, mottatt Notat fra styreleder Ove Ommundsen med forslag til innspill til årets jordbruksforhandlinger

7 7 NSG har møter vedr. årets jordbruksforhandlinger med LMD 18. februar kl 12:00, NBS 4. mars kl 10:00 og NB 4. mars kl 16:00. Styret utarbeider et notat med NSGs innspill. Dette presenters for LMD og faglagene i de kommende møtene. Momenter i NSGs innspill: Generelt: Beitetilskuddet opp kr 10,- pr dyr Tilskudd for utmarksbeite opp kr 60,- pr dyr NSG må gi en uttalelse vedr. satsning på radiobjeller. Tilrettelegging for framtidig bruk. Telledato. Tilskudd for påsett Sau: Målpris på lammekjøtt på kr 2,- pr kg Dyretilskuddet: Kr 50 i økning i intervallet dyr, kr 25,- i økning i intervallet dyr. Alle avlsdyr og påsett. Kvalitetstillegg: Kr 11,- opp på alle slakt med klasse O eller bedre Geit: Grunntilskudd opp kr 0,20 pr liter Husdyrtilskuddet opp kr 200,- flatt Videreføre prosjekt Friskere geiter til poplasjonen er sanert Mulighet for en viss nyetablering Mulighet for konvertering fra kumelk til geitmelk. Forhold 1:1 på kumelkkvoter under 50 tonn Styret i NSG ber generalsekretæren om å utarbeide et skriv til LMD og faglagene med NSGs innspill til jordbruksforhandlingene 2010 ut fra styreleders notat og innspill i møtet. Sak 11/10 Prosjektet Kunnskapsløft i småfenæringa veien videre Prosjekt Kunnskapsløft i småfenæringa status pr. november 2009 Referat fra møte i styringsgruppa for Kunnskapsløft i småfenæringa NSG gikk inn og tok ansvar for prosjektet i løpet av sommeren En stor del av arbeidsinnsatsen har ligget i å omdefinere prosjektplanen og tilrettelegge for å søke midler.

8 8 Prosjektlederen sa opp sin stilling i begynnelsen av januar og det ble enighet om opphør av arbeidsforholdet pr Styringsgruppa hadde møte Det ble der enighet om å prøve å videreføre prosjektet. Oppdal kommune går tyngre inn. NSG sentralt konsentrerer seg om etablering/tilrettelegging av kunnskapsdatabase. Styringsgruppa reoppnevnes og tar ansvar for gjennomføring av prosjektet lokalt. Det oppnevnes også en arbeidsgruppe som skal ha daglig oppfølging. Evt. ny prosjektleder leies inn/frikjøpes på timebasis. NSG sentralt tilrettelegger for å søke om ytterligere finansiering Styret i NSG går inn for et videre engasjement vedr. prosjektet Kunnskapsløft i småfenæringa, men presiserer at videre finansiering må være på plass før det legges en endelig plan for gjennomføringen. Sak 12/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene /Signe Dahl Beregnet differanse refusjon til fylkeslagene regneark økonomi fylkeslag Et hjertesukk ifra Rogaland - E-post fra Ole Jonny Espevold Referat fra møte om sekretærfunksjonen i fylkelagene i NSG Sekretærfunksjonen i fylkeslagene kartlegging desember 2009 Da viste seg å være vanskelig å finne møtedato for et telefonmøte i arbeidsgruppa foreslo administrasjonen at saken skulle drøftes i styret. I følge svar fra fylkeslagene i nov./des., blir det anslått at et tilfredsstillende omfang på sekretærfunksjonen framover vil være ca. 500 dagsverk. Dette utgjør vel 2 årsverk. Med et rimelig lønnsnivå i dag, med en kostnad på kr ,- pr årsverk inkl. sosiale utgifter, reiser og kontorhold, vil dette totalt utgjøre en kostnad på kr 1,2-1,3 mill. Fylkeslagene har oppgitt at de selv i dag har sekretærutgifter på kr ,-. Dvs. at det, for å oppnå en ønsket sekretærfunksjon framover, vil være behov for å få tilført vel 1,1 million kr. Hvis en f. eks. tenker dekning over medlemskontingent vil det være behov for en økning i størrelsesorden 100 kr pr hovedmedlemskap. Et viktig spørsmål framover er om hvert fylkeslag framover skal engasjere egen sekretær eller om vi kan forsøke å få til en ordning med sentralt ansatte som også dekker sekretærfunksjonen for fylkeslagene. En fordel med dette er god dekning på informasjonsflyt mellom disse leddene i organisasjonen. Det vil også være mulig å sikre oppegående websideløsning for hvert fylkeslag. Dette må også ses i sammenheng med kommunikasjonsstrategiene NSG skal ha framover og en evt. langtidsstrategi for medlemskontingenten.

9 9 Administrasjonen lanserer et mulig opplegg med arbeidstittel NSG aktiv organisasjon : Dette går ut på at sekretærfuksjone i fylkeslagene dekkes gjennom sentralt ansatte medarbeidere i NSG, og det må da være en kombinasjon av en viss omdisponering av eksisterende stillingshjemler og nyrekruttering. Må til en viss grad trekke inn midler fra fylkeslagene, men det er også nødvendig med friske midler. Det legges opp til et høvelig antall fylker pr medarbeider. Må legges planer for gjennomføring over et tidsrom i tråd med behov hos fylkene. Fordeler: Rasjonell/forutsigbar kontorløsning God informasjonsflyt mellom leddene i organisasjenen, som ivaretar målsetning om større åpenhet God mulighet for kontinuitet Sikre mulighet for webløsning for fylkeslagene Utfordringer: Må skaffes til veie ekstra midler Møteplaner med omfang og struktur må planlegges og koordineres nøye Økt reisevirksomhet. Men det er rasjonelt å reise ut fra Oslo til så godt som hele landet Behov for nøye avgrensning av arbeidsomfanget Styret ber administrasjonen arbeide videre med å skissere en framtidig sekretærstruktur for fylkeslagene. En konkretisert plan for NSG aktiv organisasjon legges fram for styret i telefonmøte i begynnelsen av mars, med mål om å legge dette fram for representantskapet i møtet mars. Sak 13/10 Fårefestivalen 2010 søknad om sponsormidler Søknad om sponsormidler Fårefestivalen 2010 Styret i NSG ser ingen mulighet til å sponse et enkeltarrangement. Saken sendes over til fylkeslaget. Sak 14/10 Felles arbeidsgruppe vedr. Beiteloven og Gjerdeloven Sak til behandling på Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte 2009

10 10 Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit til en felles arbeidsgruppe for et arbeid vedr. Beiteloven og Gjerdeloven. Norsk Sau og Geit takker ja til å delta i en arbeidsgruppe på dette området. Sak 15/10 Kåring på sau og geit i 2010 Saksbehandler: Thor Blichfeldt Notat om Kåring på sau og geit i 2010 fra Thor Blichfeldt Uttale vedteke på årsmøtet til Aust-Telemark Sau og Geit 28. jan Uttale i samband med høyringsutspel angåande KÅRING i framtida. Skriv frå lokallaga i Nord-Rogaland og Sunn-Hordaland datert Styret i NSG vedtok i møte 13. juli 2009, sak 64/09: 1. Utenfor restriksjonssonen for blåtunge gjennomføres kåringene som vanlig i 2009, men med økt fokus på å hindre smittespredning. 2. Innenfor restriksjonssonen for blåtunge gis hvert fylkeslag anledning til å avgjøre om kåring skal gjennomføres som gårdskåring eller om det ikke skal gjennomføres kåring i Evt. økte kostnader med gårdskåring dekkes inn ved kåringsavgift og/eller tilskott fra fylkeslaget. 3. Innenfor restriksjonssonen for blåtunge gis ikke fylkes-/lokallag anledning til å søke om dispensasjon for å holde tradisjonelle kåringssjå. 4. Kåring på sau og geit gis en organisasjonsmessig behandling og tas opp som sak på representantskapsmøtet i mars Det vil ikke være aktuelt å legge dette fram for representantskapsmøtet i mars, da dette er en viktig del av arbeidet med handlingsplan for smittevern i småfeholde. Det er en arbeidsgruppe i full sving med denne. Thor refererte fra møte i går med hovedkontoret + alle åtte regionene Mattilsynet. NSG og avlsarbeidet ble møtt med interesse og forståelse. Mattilsynet ønsker å ta bort restriksjoner i forskrifter hvis næringa klarer å holde orden intern i væreringene. Ønsker å stille like strenge krav til enkeltbesetninger som til væreringer ved livdyrsalg. Livdyrsalg er fortsatt et viktig tema som avventes til Lajordutvalget har gjort sine vurderinger. Mattilsynet stiller spørsmål med nytten og nødvendigheten av kåringssjå. Mange venter på den brede organisasjonsmessige høringa om kåring.

11 11 1. Kåring av værlam fortsetter som avlstiltak også i Lokallag og væreringer som ønsker å arrangere kåringssjå i 2010, får tillatelse fra styret i NSG til å søke Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet mot å avholde kåringssjå. Dette gjelder også innenfor restriksjonssonen for blåtunge, men ikke i Rogaland. 3. Gir Mattilsynet tillatelse, må kåringssjået gjennomføres på en smittemessig forsvarlig måte. Styret pålegger den enkelte arrangør å sørge for godt smittevern på sjået, i tett samarbeid med Mattilsynet. 4. I Rogaland er fotråten enda ikke under full kontroll, og smittespredning på et kåringssjå kan ikke utelukkes. Kåringene må derfor foregå som gårdskåring også i Dette er kostbart, og Rogaland Sau og Geit gis anledning til å søke NSG om å prøve ut et forenklet kåringsopplegg hvis fylkesstyret skulle ønske det. Sak 16/10 Revidert avlsplan spæl Saksbehandler: Thor Blichfeldt Notat fra avlssjef Thor Blichfeldt til Telemark spælværring BA vedr. videre drift i ring 97, datert Fleirfarga spæl. Brev fra Telemark spælværring BA til NSG v/ Ove Ommundsen, datert Vedr. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Norsk Sau og Geit og Telemark Spelværring BA. Brev fra NSG til Telemark Spelværring BA, Avlsutvalget for sau i Telemark og Telemar Sau og Geit datert Vedr. Fleirfarga spæl. Brev fra NSG til Telemark Spelværring BA, Avlsutvalget for sau i Telemark og Telemar Sau og Geit datert Farga spælsau i det organiserte avlsarbeidet. Notat datert fra Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin til styret i NSG Vedr. Fleirfarga spæl. Brev fra NSG til Telemark Spelværring BA, Avlsutvalget for sau i Telemark og Telemark Sau og Geit datert Fleirfarga spæl og framtida for den. Brev fra Telemark spælværring BA til NSG v/ Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin, datert Utdrag fra styreprotokoller i NSG vedr. sak 82/07 og sak 92/07 Telemark Spelværring må følge regler og vedtak. Brev fra NSG til Telemark Spelværring datert Norsk spælsau Forslag til revidert avlsplan (versjon juni 2008) Utdrag av referat fra møte i avlsrådet for sau juni 2008 sak 23/08 E-post datert fra Signe Dahl til Ingvar Sundvor. Svar på telefonhenvendelse. E-post datert Om spælavl farga spæl (Ommundsen, Blichfeldt, Sundt)

12 12 Jfr. saksdokumentene. Styret vedtar forslag til avlsplan spæl, mot en stemme. Nei til granskingstilskudd mot en stemme. NSG tilbyr hjelp til å danne raselag. Sak 17/10 Orienterings-/drøftingssaker 1. Fylkesårsmøter 2. Medlemsstatus/verving Kåre Fosso, årets superverver har vervet 34 nye medlemmer, og ble overrasket med vervepremie på lokallagsårsmøte i Kvam Sau og Geit 9. februar. 3. Handlingsplan kommunikasjon v/magnhild Nymo Hatt to møter, blitt enige om å forenkle planen og samordne bedre mot andre handlingsplaner. Planen blir neppe helt ferdig til representantskapsmøtet. 4. Handlingsplan smittevern v/kristin Bakke Lajord Tungt å sette i gang dette arbeidet viktig at representantene er villige til å være med i gruppa og får beskjed. Fortsatt ingen representant fra Mattilsynet. Kostnader ved drift av arbeidsgruppa må vurderes. Første møtet bra mye diskusjon rundt avlsarbeid og kåring. Saken skal legges fram på repmøtet og sendes på høring i org. 5. Overføring over fylkesgrenser NSG har god kommunikasjon med Mattilsynet på dette området. Kan være vanskelig å gå tungt inn i enkeltsaker. 6. Jerv skutt i nødverge Signalisere støtte. Koble samarbeidsadvokat. 7. Samarbeid i rovviltproblematikken NSG har tatt initiativ til et samarbeid med faglagene med mål om å kunne få til et nytt prosjekt etter nogenlunde samme mal som det tidligere prosjektet Landbruk og Rovvilt. NBS positiv til dette mens NB ikke ser mulighet for å være med på et prosjekt etter framlagte skisse. 8. Organisering av villsauinteresserte NSG har tilbud samarbeidsavtale til alle raselag på sau og geit. Det er tegnet avtaler med 9 lag, men Villsaulaget er ikke interessert i et slikt samarbeid med NSG. Å ta opp raselag som egne lokallag i NSG har vært drøftet, men vurdert som uaktuelt. Tilbud om samarbeidsavtale står ved lag fra NSGs side.

13 13 9. Statusrapportering Elektronisk merking Runde i styret elektronisk merking fungerer bra. Veldig få negative tilbakemeldinger 10. Støtte til forskningsprosjekt på fôring Det er et stort behov for å få til forskning på småfeforing. NSG vil gjerne være med på et samarbeid om dette, men har dessverre ikke midler å skyte inn. 11. Geitedager 2010 Geiranger august Presentasjon kommer i sau og Geit nr 2/ Rundskriv til lokallaga v/signe Dahl 13. Norsk sauehelse mot 2020 v/ove Ommundsen Seminar i Oslo 2. mars. 14. Informasjon fra Fagrådet for geit v/maghild Nymo 15. Orientering om arbeidet mot fotråte v/ove Ommundsen Ny metodikk for å skille sint og snill variant av fotråte er utviklet, men dette koster ca kr 1000,- pr prøve. Det viser seg at den veldig sinte hissige varianten kun finnes i Rogaland. Nå er det derfor snakk om å innføre en egen forskrift for Rogaland strengt regelverk for livdyrsalg/kåring. Styret drøftet importreglene. Fortsatt enklere å importere enn å flytte dyr over fylkesgrenser. Ikke mulig å få politisk gjennomslag for dette. Det finnes ikke selvjustis i næringa. Sak for den nye landbruksmeldinga? Næringa selv må gjøre noe. 16. Kort orientering om Norsk Landbrukssamvirke v/ove Ommundsen Det har vært en del uro i det siste, bakgrunnen er at en av de store vil betale mindre i kontingent. Brüssel-kontoret legges ned og Bondens Marked skilles ut som eget selskap. Norsk Landbrukssamvirke vil fortsatt eksistere og utføre mange viktige oppgaver for landbruket. 17. Kort orientering om mulig sammenslåing av NSG og NSG Semin AS NSG Semin A/S heleid selskap i NSG fra Seminvirksomheten er en viktig del av avlsarbeidet og det er ønske om å integrere virksomhetene mer. Dette for å oppnå skattfritak og full mva-refusjon. Både Norsvin og Geno har skattefrihet og mva-refusjon. KPMGs lovavdeling har sett på saken og konkluderer med at dette er en forholdsvis grei sak. NSG og NSG Semin AS driver virksomhet som kommer hele samfunnet og hele småfeholdet til gode. Styret ber om å få til en fortgang i saken og håper det er på plass i løpet av 2010.

14 14 Sak 18/10 Referatsaker a) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke b) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke c) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke d) Protokoll fra Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke e) Vedrørende klagesaksbehandling på rovdyrerstatning i Hedmark, brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til Folldal Sa og Geit datert f) Tilsagnsbrev avlsarbeid og beitebruk fra Landbruks- og Matdepartementet datert g) Budsjett faglige tiltak 2010 (omsetningsmidler) fra Statens Landbruksforvaltning datert h) Tilskudd til gjennomføring av avlsarbeidet for sau og lam for 2010 fra Animalia datert i) Framdriftsplan for Norges Bondelags valgnemnd for 2010 fra Norges Bondelag datert j) Radioaktivitet i slaktedyr endelig soneinndeling for 2009 fra Mattilsynet datert k) Uttak av bjørn på vårsnø brev fra Rovviltnemnda i region 3 datert l) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund m) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund n) Melding om årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund 27. mai 2010 o) Foreløpig invitasjon til BSF samling og retningslinjer for voksenopplæringstilskudd 2010 p) Godkjenning av direkte tilskuddrett, brev fra Bygdefolkets Studieforbund datert Sak 19/10 Eventuelt Ove Ommundsen Magnhild Nymo Erling Offerdal Kristin Bakke Lajord leder nestleder styremedlem styremedlem Tone Edland Olav Edvin Heggvold Ove Holmås Aslak Snarteland styremedlem styremedlem styremedlem ordfører

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2009 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2009 har holdt seg ganske stabilt i de fleste fylkeslaga. I 2009 hadde NSG 11.679

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2013 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen fylker er

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Rolf Aass hadde meldt forfall før møtet. Møtet startet kl. 12.30 den 12. desember og ble avsluttet kl.14.00 den 13. desember.

Rolf Aass hadde meldt forfall før møtet. Møtet startet kl. 12.30 den 12. desember og ble avsluttet kl.14.00 den 13. desember. REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 12. og 13. desember 2001 Møtested: Deltakere: Eidsgard Hotel, Gol Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv Sigbjørn

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2014 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om det var en

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport 1 Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012 Sluttrapport 2 INNHOLD Sammendrag...3 1. Bakgrunn..6 2. Registrering av eksisterende skogsbilveier i den norske veidatabasen (NVDB).. 7 3. Planlegging av

Detaljer

Foto: Marianne Haraldsen

Foto: Marianne Haraldsen Foto: Marianne Haraldsen Styret 2010-2011 Helge Olaf Aas, leder, Aas Nordre, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 olaf-aa@online.no Mina S. Sjuve, nestleder, 2093 Feiring Mobil: 482 05 984

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer