Styremøte i Norsk Sau og Geit 12. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Norsk Sau og Geit 12. februar 2010"

Transkript

1 1 Møtetid: Fredag 12. februar kl. 10:00-16:00. Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Følgende deltok: Ove Ommundsen, Magnhild Nymo, Erling Offerdal (kom kl ), Kristin Bakke Lajord, Olav Edvin Heggvold, Ove Holmås, Tone Edland og Aslak Snarteland. Lars Erik Wallin og Signe Dahl deltok som sekretærer og saksbehandlerer. Thor Blichfeldt, Bjørn Høyland (kl ) og Anne-Cath. Grimstad (fra kl ) deltok som saksbehandlere under noen saker. Sakliste: 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 02/10 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember /10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars /10 Terminliste/arbeidsplan /10 Årsmelding/Styrets beretning /10 Regnskap pr 31. desember /10 Utkast til budsjett /10 Kontingent /10 Forvaltning av NSGs kapital 10/10 Jordbruksforhandlingene /10 Prosjektet Kunnskapsløft i småfenæringa veien videre 12/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene 13/10 Fårefestivalen 2010 søknad om sponsormidler 14/10 Felles arbeidsgruppe vedr. Beiteloven og Gjerdeloven 15/10 Kåring på sau og geit i /10 Revidert avlsplan spæl 17/10 Orienterings-/drøftingssaker. 1. Fylkesårsmøter 2. Medlemsstatus/verving 3. Handlingsplan kommunikasjon 4. Handlingsplan smittevern 5. Overføring over fylkesgrenser 6. Jerv skutt i nødverge 7. Samarbeid i rovviltproblematikken 8. Organisering av villsauinteresserte 9. Statusrapportering Elektronisk merking 10. Støtte til forskningsprosjekt på fôring 11. Geitedager Rundskriv til lokallaga 13. Norsk sauehelse mot Informasjon fra Fagrådet for geit 15. Orientering om arbeidet mot fotråte 16. Kort orientering om Norsk Landbrukssamvirke 17. Kort orientering om mulig sammenslåing av NSG og NSG Semin

2 2 18/10 Referatsaker a) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke b) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke c) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke d) Protokoll fra Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke e) Vedrørende klagesaksbehandling på rovdyrerstatning i Hedmark, brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til Folldal Sa og Geit datert f) Tilsagnsbrev avlsarbeid og beitebruk fra Landbruks- og Matdepartementet datert g) Budsjett faglige tiltak 2010 (omsetningsmidler) fra Statens Landbruksforvaltning datert h) Tilskudd til gjennomføring av avlsarbeidet for sau og lam for 2010 fra Animalia datert i) Framdriftsplan for Norges Bondelags valgnemnd for 2010 fra Norges Bondelag datert j) Radioaktivitet i slaktedyr endelig soneinndeling for 2009 fra Mattilsynet datert k) Uttak av bjørn på vårsnø brev fra Rovviltnemnda i region 3 datert l) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund m) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund n) Melding om årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund 27. mai 2010 o) Foreløpig invitasjon til BSF samling og retningslinjer for voksenopplæringstilskudd 2010 p) Godkjenning av direkte tilskuddrett, brev fra Bygdefolkets Studieforbund datert /10 Eventuelt Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Saklista og saksdeleren til dette møtet ble lagt ut på innmarka før det var ferdig. Dette er ikke heldig. Styret diskuterte hvor mye, når og hva som skal legges ut. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Styret ber om at sakspapirer ikke blir lagt ut før de er ferdige. Det som skal legges ut er sakliste og saksdeler, ikke vedlegg. Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember 2009 Protokoll fra styremøtet 11. desember 2009 Protokollen ble enstemmig godkjent.

3 3 Sak 03/10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars 2010 Dokumenter som følger saken: Utkast til program var delt ut i møtet 11. desember 2009, jfr. sak 110/09 Program for møtet ble lagt fram forrige møte. Det legges opp til besøk i Moerveien og bespisning i Drøbak onsdag ettermiddag (avreise fra Ski ca kl ). Da dette er et møte der årsmøtesaker skal behandles, vil møteprogrammet naturlig nok preges av dette. Det er imidlertid lagt inn en fagprogramdel som omfatter: Forberedelser til ny stortingsmelding om landbruk og mat. Vil prøve å få til en innledning fra LMD; enten meldingens prosjektleder, ekspedisjonssjef Frøydis Wold eller statsråd Lars Peder Brekk. Framtidig sekretærfunksjon i fylkeslagene vil også bli en viktig programpost. Handlingsplanene som er på gang. Geitefolket har ønske om å snakke sammen i løpet av møtet, men det ser ut til å bli vanskelig å få dette passet inn i programmet. Statuetter blir delt ut under middagen hvis vi får eget lokale, ellers satser vi på Ås. I innkallingen må det informeres om parkeringsmulighetene på Ski! Styret i NSG ber ordføreren og administrasjonen om å forberede representantskapsmøtet i henhold til administrasjonens framlegg og innspill fra styret. Sak 04/10 Terminliste/arbeidsplan 2010 Saksbehandler: Signe Dahl/Lars Erik Wallin Dokumenter som følger saken: Orientering om Agrovisjon 2010 Møtekalender 2010: Styremøte i NSG, Gardermoen Landsdekkende avlskonferanse på sau, Gardermoen Styremøte i NSG, Ås Representantskapsmøte i NSG, Thon Hotel Ski Styremøte i NSG, Ås Styremøte i NSG, Gardermoen Styremøte i NSG, Gardermoen Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen Styremøte i NSG, Ås

4 4 2011: Landsmøte, Hordaland Andre viktige datoer februar Landsdekkende avlskonferanse, Gardermoen august Geitedagene, Geiranger i Møre og Romsdal (mer info i neste Sau og Geit) 2. oktober NM i saueklipping og ullhåndtering i Åndalsnes, Møre og Romsdal Se også Orienteringssak 1. Fylkesårsmøter Oppdatert terminliste legges ut til informasjon. Sak 05/10 Årsmelding/Styrets beretning 2009 Dokumenter som følger saken: Utkast til Styrets melding 2009 NSGs årsmelding 2009 er under utarbeidelse. Denne lages etter samme mal som tidligere og med en kortversjon som sendes ut med Sau og Geit. Anne-Cath. Grimstad har hovedansvar for redigering av årsmeldingen. Den skal være ferdig til ca. 1. mars og sendes ut med sakspapirene til representantskapsmøtet mars. Styrets melding godkjennes og signeres i styremøtet 12. februar. Styrets melding 2009 settes inn i årsmeldinga og legges fram for representantskapet i møte mars Sak 06/10 Regnskap pr. 31. desember 2009 Dokumenter som følger saken: Resultatregnskap og balanse 2009 m/noter Årsregnskapet viser et overskudd på kr Hvis den ekstraordinære gevinsten ved salg av eiendommen i Parkveien 71 holdes utenom, er årsresultatet kr ,-.

5 5 Styret i NSG legger fram resultatregnskap for 2009 for representantskapet i møte mars Sak 07/10 Utkast til budsjett 2010 Forslag til budsjett for 2010 ble delt ut i møtet Utkast til detaljert budsjett ble gjennomgått og drøftet. Budsjettet er balansert i null og er meget stramt. Det er blant annet ikke avsatt midler til deldekning av landsmøtet i Det er heller ikke i dette budsjettet avsatt nok midler til ferdigstilling av intranettet og drift av arbeidsgruppene som er nedsatt for å utarbeide ulike handlingsplaner. Administrasjonen har også innhentet pris på oppgradering av medlemssystemet dette er ikke tatt inn i budsjettet. Styret i NSG ber administrasjonen foreta en ny gjennomgang av budsjettet og legge det fram for styret på nytt i telefonmøte i begynnelsen av mars. Det endelige budsjettet for 2010 fremmes for representantskapet i møte mars Sak 08/10 Kontingent 2011 Medlemskontingent Norsk Sau og Geit 2008 og 2009/2010 Diverse brev/e-post fra og til Aure Sau og Geit Brev fra Eide Sau og Geit til Møre og Romsdal Sau og Geit Medlemskontingenten ble økt med kr 100,- for alle kategorier i 2009 og holdes uforandret i Fordeling av økningen i 2009 er kr 25,- til NSG sentralt, kr 50,- til fylkeslagene og kr 25,- til lokallagene. Det kommer signaler om en viss frustrasjon blant lokallagene pga. svak økonomi. Samtidig er det mange av fylkeslagene som sliter med store utgifter til ekstrainnsats i rovviltarbeidet og ikke minst utfordringer på sekretærsiden. Administrasjonen foreslår for 2011 en kontingentøkning på kr 100 for hovedmedlemmer. Videre foreslås det en fordeling av dette på kr 50,- på lokallagene kr 25,- på fylkeslagene og kr 25,- til NSG sentralt.

6 6 Styret i NSG går inn for en kontingentøkning på kr 100,- pr hovedmedlem for Dette fordeles med kr 50,- til lokallagene, kr 25,- til fylkeslagene og kr 25,- til NSG sentralt. Styrets forslag legges fram for representantskapet i møte mars Sak 09/10 Forvaltning av NSGs kapital Parkveien 71 ble solgt for kr Kostnader med flytteprosessen og salgsomkostninger utgjør i tillegg ca kr Total kostnad vedr. innkjøp av Moerveien 2A er Etter salget av eiendommen i Oslo og kjøp av ny eiendom i Ås var frigjort kapital i form av bankinnskudd kr Beløpet er foreløpig plassert på rentebærende konto i Landkreditt Bank. Ved årsskiftet var innestående beløp ca kr ,-. Styret, og i neste omgang representantskapet, må ta stilling til følgende: Plassering/risiko: Skal kapitalen plasseres i bank, på rentebærende konto eller til forvaltning med evt. bedre avkastning? Skal hele beløpet plasseres samlet? Forvaltning av avkastning: Skal årlig avkastning i helhet legges til egenkapitalen? Eller skal hele eller deler av årlig avkastning utnyttes til satsningsområder til organisasjonens beste? Langsiktighet: Skal evt. plasseringer bindes over tidsperspektiv, eller ligge til vurdering hvert år? Styret ber administrasjonen utarbeide et konkret forslag til forvaltning av frigjort kapital etter eiendomstransaksjonene i 2009, der plassering i bank med størst mulig avkastning legges til grunn. Det lages en modell for forvaltning av årlig avkastning som sikrer at den opprinnelige kapitalen justeres i henhold til indeks. Avkastning utover dette utnyttes til organisasjonens beste. Dette legges fram for styret i telefonmøte i begynnelsen av mars før styrets endelige innstilling legges fram for representantskapet mars. Sak 10/10 Jordbruksforhandlingene 2010 Frist for innspill til jordbruksforhandlingene 2010, brev datert Innspill fra Aure Sau og Geit datert Innspill til jordbruksforhandlingene fra TINE datert Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 fra Sagfjorden Sau og Geit, mottatt Notat fra styreleder Ove Ommundsen med forslag til innspill til årets jordbruksforhandlinger

7 7 NSG har møter vedr. årets jordbruksforhandlinger med LMD 18. februar kl 12:00, NBS 4. mars kl 10:00 og NB 4. mars kl 16:00. Styret utarbeider et notat med NSGs innspill. Dette presenters for LMD og faglagene i de kommende møtene. Momenter i NSGs innspill: Generelt: Beitetilskuddet opp kr 10,- pr dyr Tilskudd for utmarksbeite opp kr 60,- pr dyr NSG må gi en uttalelse vedr. satsning på radiobjeller. Tilrettelegging for framtidig bruk. Telledato. Tilskudd for påsett Sau: Målpris på lammekjøtt på kr 2,- pr kg Dyretilskuddet: Kr 50 i økning i intervallet dyr, kr 25,- i økning i intervallet dyr. Alle avlsdyr og påsett. Kvalitetstillegg: Kr 11,- opp på alle slakt med klasse O eller bedre Geit: Grunntilskudd opp kr 0,20 pr liter Husdyrtilskuddet opp kr 200,- flatt Videreføre prosjekt Friskere geiter til poplasjonen er sanert Mulighet for en viss nyetablering Mulighet for konvertering fra kumelk til geitmelk. Forhold 1:1 på kumelkkvoter under 50 tonn Styret i NSG ber generalsekretæren om å utarbeide et skriv til LMD og faglagene med NSGs innspill til jordbruksforhandlingene 2010 ut fra styreleders notat og innspill i møtet. Sak 11/10 Prosjektet Kunnskapsløft i småfenæringa veien videre Prosjekt Kunnskapsløft i småfenæringa status pr. november 2009 Referat fra møte i styringsgruppa for Kunnskapsløft i småfenæringa NSG gikk inn og tok ansvar for prosjektet i løpet av sommeren En stor del av arbeidsinnsatsen har ligget i å omdefinere prosjektplanen og tilrettelegge for å søke midler.

8 8 Prosjektlederen sa opp sin stilling i begynnelsen av januar og det ble enighet om opphør av arbeidsforholdet pr Styringsgruppa hadde møte Det ble der enighet om å prøve å videreføre prosjektet. Oppdal kommune går tyngre inn. NSG sentralt konsentrerer seg om etablering/tilrettelegging av kunnskapsdatabase. Styringsgruppa reoppnevnes og tar ansvar for gjennomføring av prosjektet lokalt. Det oppnevnes også en arbeidsgruppe som skal ha daglig oppfølging. Evt. ny prosjektleder leies inn/frikjøpes på timebasis. NSG sentralt tilrettelegger for å søke om ytterligere finansiering Styret i NSG går inn for et videre engasjement vedr. prosjektet Kunnskapsløft i småfenæringa, men presiserer at videre finansiering må være på plass før det legges en endelig plan for gjennomføringen. Sak 12/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene /Signe Dahl Beregnet differanse refusjon til fylkeslagene regneark økonomi fylkeslag Et hjertesukk ifra Rogaland - E-post fra Ole Jonny Espevold Referat fra møte om sekretærfunksjonen i fylkelagene i NSG Sekretærfunksjonen i fylkeslagene kartlegging desember 2009 Da viste seg å være vanskelig å finne møtedato for et telefonmøte i arbeidsgruppa foreslo administrasjonen at saken skulle drøftes i styret. I følge svar fra fylkeslagene i nov./des., blir det anslått at et tilfredsstillende omfang på sekretærfunksjonen framover vil være ca. 500 dagsverk. Dette utgjør vel 2 årsverk. Med et rimelig lønnsnivå i dag, med en kostnad på kr ,- pr årsverk inkl. sosiale utgifter, reiser og kontorhold, vil dette totalt utgjøre en kostnad på kr 1,2-1,3 mill. Fylkeslagene har oppgitt at de selv i dag har sekretærutgifter på kr ,-. Dvs. at det, for å oppnå en ønsket sekretærfunksjon framover, vil være behov for å få tilført vel 1,1 million kr. Hvis en f. eks. tenker dekning over medlemskontingent vil det være behov for en økning i størrelsesorden 100 kr pr hovedmedlemskap. Et viktig spørsmål framover er om hvert fylkeslag framover skal engasjere egen sekretær eller om vi kan forsøke å få til en ordning med sentralt ansatte som også dekker sekretærfunksjonen for fylkeslagene. En fordel med dette er god dekning på informasjonsflyt mellom disse leddene i organisasjonen. Det vil også være mulig å sikre oppegående websideløsning for hvert fylkeslag. Dette må også ses i sammenheng med kommunikasjonsstrategiene NSG skal ha framover og en evt. langtidsstrategi for medlemskontingenten.

9 9 Administrasjonen lanserer et mulig opplegg med arbeidstittel NSG aktiv organisasjon : Dette går ut på at sekretærfuksjone i fylkeslagene dekkes gjennom sentralt ansatte medarbeidere i NSG, og det må da være en kombinasjon av en viss omdisponering av eksisterende stillingshjemler og nyrekruttering. Må til en viss grad trekke inn midler fra fylkeslagene, men det er også nødvendig med friske midler. Det legges opp til et høvelig antall fylker pr medarbeider. Må legges planer for gjennomføring over et tidsrom i tråd med behov hos fylkene. Fordeler: Rasjonell/forutsigbar kontorløsning God informasjonsflyt mellom leddene i organisasjenen, som ivaretar målsetning om større åpenhet God mulighet for kontinuitet Sikre mulighet for webløsning for fylkeslagene Utfordringer: Må skaffes til veie ekstra midler Møteplaner med omfang og struktur må planlegges og koordineres nøye Økt reisevirksomhet. Men det er rasjonelt å reise ut fra Oslo til så godt som hele landet Behov for nøye avgrensning av arbeidsomfanget Styret ber administrasjonen arbeide videre med å skissere en framtidig sekretærstruktur for fylkeslagene. En konkretisert plan for NSG aktiv organisasjon legges fram for styret i telefonmøte i begynnelsen av mars, med mål om å legge dette fram for representantskapet i møtet mars. Sak 13/10 Fårefestivalen 2010 søknad om sponsormidler Søknad om sponsormidler Fårefestivalen 2010 Styret i NSG ser ingen mulighet til å sponse et enkeltarrangement. Saken sendes over til fylkeslaget. Sak 14/10 Felles arbeidsgruppe vedr. Beiteloven og Gjerdeloven Sak til behandling på Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte 2009

10 10 Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit til en felles arbeidsgruppe for et arbeid vedr. Beiteloven og Gjerdeloven. Norsk Sau og Geit takker ja til å delta i en arbeidsgruppe på dette området. Sak 15/10 Kåring på sau og geit i 2010 Saksbehandler: Thor Blichfeldt Notat om Kåring på sau og geit i 2010 fra Thor Blichfeldt Uttale vedteke på årsmøtet til Aust-Telemark Sau og Geit 28. jan Uttale i samband med høyringsutspel angåande KÅRING i framtida. Skriv frå lokallaga i Nord-Rogaland og Sunn-Hordaland datert Styret i NSG vedtok i møte 13. juli 2009, sak 64/09: 1. Utenfor restriksjonssonen for blåtunge gjennomføres kåringene som vanlig i 2009, men med økt fokus på å hindre smittespredning. 2. Innenfor restriksjonssonen for blåtunge gis hvert fylkeslag anledning til å avgjøre om kåring skal gjennomføres som gårdskåring eller om det ikke skal gjennomføres kåring i Evt. økte kostnader med gårdskåring dekkes inn ved kåringsavgift og/eller tilskott fra fylkeslaget. 3. Innenfor restriksjonssonen for blåtunge gis ikke fylkes-/lokallag anledning til å søke om dispensasjon for å holde tradisjonelle kåringssjå. 4. Kåring på sau og geit gis en organisasjonsmessig behandling og tas opp som sak på representantskapsmøtet i mars Det vil ikke være aktuelt å legge dette fram for representantskapsmøtet i mars, da dette er en viktig del av arbeidet med handlingsplan for smittevern i småfeholde. Det er en arbeidsgruppe i full sving med denne. Thor refererte fra møte i går med hovedkontoret + alle åtte regionene Mattilsynet. NSG og avlsarbeidet ble møtt med interesse og forståelse. Mattilsynet ønsker å ta bort restriksjoner i forskrifter hvis næringa klarer å holde orden intern i væreringene. Ønsker å stille like strenge krav til enkeltbesetninger som til væreringer ved livdyrsalg. Livdyrsalg er fortsatt et viktig tema som avventes til Lajordutvalget har gjort sine vurderinger. Mattilsynet stiller spørsmål med nytten og nødvendigheten av kåringssjå. Mange venter på den brede organisasjonsmessige høringa om kåring.

11 11 1. Kåring av værlam fortsetter som avlstiltak også i Lokallag og væreringer som ønsker å arrangere kåringssjå i 2010, får tillatelse fra styret i NSG til å søke Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet mot å avholde kåringssjå. Dette gjelder også innenfor restriksjonssonen for blåtunge, men ikke i Rogaland. 3. Gir Mattilsynet tillatelse, må kåringssjået gjennomføres på en smittemessig forsvarlig måte. Styret pålegger den enkelte arrangør å sørge for godt smittevern på sjået, i tett samarbeid med Mattilsynet. 4. I Rogaland er fotråten enda ikke under full kontroll, og smittespredning på et kåringssjå kan ikke utelukkes. Kåringene må derfor foregå som gårdskåring også i Dette er kostbart, og Rogaland Sau og Geit gis anledning til å søke NSG om å prøve ut et forenklet kåringsopplegg hvis fylkesstyret skulle ønske det. Sak 16/10 Revidert avlsplan spæl Saksbehandler: Thor Blichfeldt Notat fra avlssjef Thor Blichfeldt til Telemark spælværring BA vedr. videre drift i ring 97, datert Fleirfarga spæl. Brev fra Telemark spælværring BA til NSG v/ Ove Ommundsen, datert Vedr. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Norsk Sau og Geit og Telemark Spelværring BA. Brev fra NSG til Telemark Spelværring BA, Avlsutvalget for sau i Telemark og Telemar Sau og Geit datert Vedr. Fleirfarga spæl. Brev fra NSG til Telemark Spelværring BA, Avlsutvalget for sau i Telemark og Telemar Sau og Geit datert Farga spælsau i det organiserte avlsarbeidet. Notat datert fra Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin til styret i NSG Vedr. Fleirfarga spæl. Brev fra NSG til Telemark Spelværring BA, Avlsutvalget for sau i Telemark og Telemark Sau og Geit datert Fleirfarga spæl og framtida for den. Brev fra Telemark spælværring BA til NSG v/ Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin, datert Utdrag fra styreprotokoller i NSG vedr. sak 82/07 og sak 92/07 Telemark Spelværring må følge regler og vedtak. Brev fra NSG til Telemark Spelværring datert Norsk spælsau Forslag til revidert avlsplan (versjon juni 2008) Utdrag av referat fra møte i avlsrådet for sau juni 2008 sak 23/08 E-post datert fra Signe Dahl til Ingvar Sundvor. Svar på telefonhenvendelse. E-post datert Om spælavl farga spæl (Ommundsen, Blichfeldt, Sundt)

12 12 Jfr. saksdokumentene. Styret vedtar forslag til avlsplan spæl, mot en stemme. Nei til granskingstilskudd mot en stemme. NSG tilbyr hjelp til å danne raselag. Sak 17/10 Orienterings-/drøftingssaker 1. Fylkesårsmøter 2. Medlemsstatus/verving Kåre Fosso, årets superverver har vervet 34 nye medlemmer, og ble overrasket med vervepremie på lokallagsårsmøte i Kvam Sau og Geit 9. februar. 3. Handlingsplan kommunikasjon v/magnhild Nymo Hatt to møter, blitt enige om å forenkle planen og samordne bedre mot andre handlingsplaner. Planen blir neppe helt ferdig til representantskapsmøtet. 4. Handlingsplan smittevern v/kristin Bakke Lajord Tungt å sette i gang dette arbeidet viktig at representantene er villige til å være med i gruppa og får beskjed. Fortsatt ingen representant fra Mattilsynet. Kostnader ved drift av arbeidsgruppa må vurderes. Første møtet bra mye diskusjon rundt avlsarbeid og kåring. Saken skal legges fram på repmøtet og sendes på høring i org. 5. Overføring over fylkesgrenser NSG har god kommunikasjon med Mattilsynet på dette området. Kan være vanskelig å gå tungt inn i enkeltsaker. 6. Jerv skutt i nødverge Signalisere støtte. Koble samarbeidsadvokat. 7. Samarbeid i rovviltproblematikken NSG har tatt initiativ til et samarbeid med faglagene med mål om å kunne få til et nytt prosjekt etter nogenlunde samme mal som det tidligere prosjektet Landbruk og Rovvilt. NBS positiv til dette mens NB ikke ser mulighet for å være med på et prosjekt etter framlagte skisse. 8. Organisering av villsauinteresserte NSG har tilbud samarbeidsavtale til alle raselag på sau og geit. Det er tegnet avtaler med 9 lag, men Villsaulaget er ikke interessert i et slikt samarbeid med NSG. Å ta opp raselag som egne lokallag i NSG har vært drøftet, men vurdert som uaktuelt. Tilbud om samarbeidsavtale står ved lag fra NSGs side.

13 13 9. Statusrapportering Elektronisk merking Runde i styret elektronisk merking fungerer bra. Veldig få negative tilbakemeldinger 10. Støtte til forskningsprosjekt på fôring Det er et stort behov for å få til forskning på småfeforing. NSG vil gjerne være med på et samarbeid om dette, men har dessverre ikke midler å skyte inn. 11. Geitedager 2010 Geiranger august Presentasjon kommer i sau og Geit nr 2/ Rundskriv til lokallaga v/signe Dahl 13. Norsk sauehelse mot 2020 v/ove Ommundsen Seminar i Oslo 2. mars. 14. Informasjon fra Fagrådet for geit v/maghild Nymo 15. Orientering om arbeidet mot fotråte v/ove Ommundsen Ny metodikk for å skille sint og snill variant av fotråte er utviklet, men dette koster ca kr 1000,- pr prøve. Det viser seg at den veldig sinte hissige varianten kun finnes i Rogaland. Nå er det derfor snakk om å innføre en egen forskrift for Rogaland strengt regelverk for livdyrsalg/kåring. Styret drøftet importreglene. Fortsatt enklere å importere enn å flytte dyr over fylkesgrenser. Ikke mulig å få politisk gjennomslag for dette. Det finnes ikke selvjustis i næringa. Sak for den nye landbruksmeldinga? Næringa selv må gjøre noe. 16. Kort orientering om Norsk Landbrukssamvirke v/ove Ommundsen Det har vært en del uro i det siste, bakgrunnen er at en av de store vil betale mindre i kontingent. Brüssel-kontoret legges ned og Bondens Marked skilles ut som eget selskap. Norsk Landbrukssamvirke vil fortsatt eksistere og utføre mange viktige oppgaver for landbruket. 17. Kort orientering om mulig sammenslåing av NSG og NSG Semin AS NSG Semin A/S heleid selskap i NSG fra Seminvirksomheten er en viktig del av avlsarbeidet og det er ønske om å integrere virksomhetene mer. Dette for å oppnå skattfritak og full mva-refusjon. Både Norsvin og Geno har skattefrihet og mva-refusjon. KPMGs lovavdeling har sett på saken og konkluderer med at dette er en forholdsvis grei sak. NSG og NSG Semin AS driver virksomhet som kommer hele samfunnet og hele småfeholdet til gode. Styret ber om å få til en fortgang i saken og håper det er på plass i løpet av 2010.

14 14 Sak 18/10 Referatsaker a) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke b) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke c) Protokoll fra styremøte i Norsk Landbrukssamvirke d) Protokoll fra Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke e) Vedrørende klagesaksbehandling på rovdyrerstatning i Hedmark, brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til Folldal Sa og Geit datert f) Tilsagnsbrev avlsarbeid og beitebruk fra Landbruks- og Matdepartementet datert g) Budsjett faglige tiltak 2010 (omsetningsmidler) fra Statens Landbruksforvaltning datert h) Tilskudd til gjennomføring av avlsarbeidet for sau og lam for 2010 fra Animalia datert i) Framdriftsplan for Norges Bondelags valgnemnd for 2010 fra Norges Bondelag datert j) Radioaktivitet i slaktedyr endelig soneinndeling for 2009 fra Mattilsynet datert k) Uttak av bjørn på vårsnø brev fra Rovviltnemnda i region 3 datert l) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund m) Protokoll fra styremøte i Bygdefolkets Studieforbund n) Melding om årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund 27. mai 2010 o) Foreløpig invitasjon til BSF samling og retningslinjer for voksenopplæringstilskudd 2010 p) Godkjenning av direkte tilskuddrett, brev fra Bygdefolkets Studieforbund datert Sak 19/10 Eventuelt Ove Ommundsen Magnhild Nymo Erling Offerdal Kristin Bakke Lajord leder nestleder styremedlem styremedlem Tone Edland Olav Edvin Heggvold Ove Holmås Aslak Snarteland styremedlem styremedlem styremedlem ordfører

Styremøte i Norsk Sau og Geit 20. og 21. oktober 2009

Styremøte i Norsk Sau og Geit 20. og 21. oktober 2009 1 Møtetid: Tirsdag 20. oktober kl. 13:30-18.00 Onsdag 21. oktober kl. 09:30-10:30 Møtested: Quality Airport Hotel, Gardermoen Følgende deltok: Ove Ommundsen, Magnhild Nymo, Erling Offerdal(med frå sak

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av

Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av 12.11.2012 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Høring om avlsarbeidet i NSG 1. Innledning, bakgrunn 2. Organisasjonsmessige problemstillinger

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 25. februar 2013

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 25. februar 2013 1 Møtetid: Mandag 25. februar 2013 kl. 09.00 10.30 Møtested: Telefonmøte Følgende deltok: Tone Våg, Kjetil Granrud og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila deltok som sekretær og saksbehandlere.

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit Telefonmøte i Fagrådet for geit UT REFERAT Tidspunkt: Fredag 22. juni kl. 10.00-12.00 Deltakere: Forfall: Magnhild Nymo (leder), Helga Kvamsås, Tone Edland, Einar Arne Stennes, Hege Gonsholt, Thor Blichfeldt,

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Mandag 20. april, 2009 REFERAT Til stede: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Ola Søgnesand, Helga Kvamsås, Veronica Fagerland, Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

Referat fra møte i avlsrådet 14. juni 2004

Referat fra møte i avlsrådet 14. juni 2004 Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no 30. juli 2004 Referat fra møte i avlsrådet 14. juni 2004 Møtested: NSG i Parkveien 71,

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 Møtested: Deltakere: Lagskontoret, Parkveien 71, Oslo Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv

Detaljer

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Referat Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 20. oktober 2009 kl 15.30 onsdag 21. oktober kl 12:00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell og Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Deltakere:

Detaljer

FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT

FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT REFERAT FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT Møtested: Nsg, Parkveien 71, Oslo Møtetid: Fredag 24. oktober 2003, kl. 09:30 14:45 Til stede: Åge Lohn (leder), geiteholder i Folldal Veronika Fagerland, geiteholder

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Tilstede: Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Referat fra spælsaumøte

Referat fra spælsaumøte Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra spælsaumøte Tid: 25.

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Møtested: Lagskontortet, Parkveien 71, Oslo Deltakere: Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Tormod Ådnøy Per Liahagen Rolf Aass (Observatør) Tone

Detaljer

Protokoll styremøte august 2016

Protokoll styremøte august 2016 Protokoll styremøte 18-20. august 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Forfall:

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala Møte m/ob 24/11 2010 Generellt Rovvilt Jordbruksavtala NSG sine logoer NSG fakta/tal Stifta 1947 18 fylkeslag, 390 lokallag og ikring 12500 medlemmar Mange år kontorlokaler i Oslo, selde eigedommen i 2008

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Mandag 2. mars, 2009 REFERAT Til stede: Forfall: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Ola Søgnesand, Helga Kvamsås, Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt og Trine Bjørnerås

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 04. mars 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 04. mars 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 04. mars 2003 Møtested: Lagskontortet, Parkveien 71, Oslo Deltakere: Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Tormod Ådnøy Per Liahagen Rolf Aass (Observatør) Tone

Detaljer

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 13/1014/06/KS Deres referanse: Ås, 14.10.13 Høring om Forskrift om tilskudd

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013 1 Møtetid: Tirsdag 2. juli 2013 kl. 13:00 14:40 Møtested: Telefonmøte Følgende deltok: Ove Holmås, Terje Benjaminsen, Laila Hoff Krutådal. Therese J. Mosti deltok som referent og saksbehandler. Sakliste:

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Innhold Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Høringsnotatet er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt 12. november 2012 Svarfrist: 20. desember 2012 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for høringen...

Detaljer

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30.

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland. Tilstede var: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, Håkon

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Telefonmøte nr 2/2015 i Fagrådet for geit

Telefonmøte nr 2/2015 i Fagrådet for geit Telefonmøte nr 2/2015 i Fagrådet for geit Referat Tid: mandag 16. november 2015 kl. 12:00 14:00 Medlemmer: NSG adm. Tone Edland, leder Sigurd Vikesland, nestleder Hilde Giever Marvik Håkon Gjelstad Helga

Detaljer

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. Sak 1.14. Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. Navne opprop. 23 Stemmeberetige. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

UTDRAG AV ÅRSMELDING - MÅLT MOT DE SEKS STRATEGIMÅLENE TIL NSG

UTDRAG AV ÅRSMELDING - MÅLT MOT DE SEKS STRATEGIMÅLENE TIL NSG UTDRAG AV ÅRSMELDING 2007 - MÅLT MOT DE SEKS STRATEGIMÅLENE TIL NSG SENTRALSTYRET I 2007: Ove Ommundsen Magnhild Nymo NESTLEDER Erling Offerdal Ingrid Arneng STYRELEDER NSGs styre og ordfører (2008-2010),

Detaljer

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene Til væreringene v/kontaktperson Kopi: Regionutvalgene (alle medlemmene) Avlsrådet for sau NSG Sauekontrollen www.nsg.no Saksbehandler: Thor Blichfeldt Telefon: 901 99 560 E-post: tb@nsg.no Vår referanse:

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl juni 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl juni 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 12. 13. juni 2002 Møtested: Deltakere: Gudbrandsgard Hotel, Kvitfjell Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Per Liahagen Rolf Aass (observatør) Inger-Johanne Holme

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

Referat. Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 25. august 2006 kl 09:00 11:50

Referat. Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 25. august 2006 kl 09:00 11:50 Referat Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau Tid: 25. august 2006 kl 09:00 11:50 Sted: Deltakere: Telefonmøte Bjørn Høyland - leder Eirik Larsen, region Nord (ikke sak 45) Jostein Hausberg, region Midt Kristen

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG Leder Jon Sand ønsket velkommen til årsmøte for året 2010 Sak 1. Konstituering - Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tid: Torsdag 22. mai kl. 10.00-12.00, 2014 Deltakere: Forfall: Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, Håkon Gjelstad, Hilde G. Marvik, Thor Blichfeldt, Tormod Ådnøy, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

- For deg som er opptatt av småfe

- For deg som er opptatt av småfe - For deg som er opptatt av småfe Visste du at: Vi har hatt sauehold i Norge siden bronsealderen. Norske sauer produserer årlig 4.500 tonn ull med en førstehåndsverdi på 250 millioner kroner. Det er rundt

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit

Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit Felleskjøpet, Skei 16. august 2012 Tilstede: Lars Nesse, Mirjam Friberg, Rune Myklebust, Eva Høydal, Håvard Øyrehagen, Audun Nedrebø (avlsutvalet), Kurt Magne

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbund Møtereferat 1 av 6 Vår dato Referent Knut S. Brinchmann (KSB) FS-møte nr 3/17 Vår referanse 28.04.17 FS 3/17 Til (stede) Kopi til - de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*) Halgeir Ludvigsen (HL)

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Avlsrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Avlsrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 6. april 2006, kl. 15:00 16:30 Deltakere: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås, Thor Blichfeldt og

Detaljer

Protokoll styremøte desember 2016

Protokoll styremøte desember 2016 Protokoll styremøte Til stede fra: 20-21. desember 2016 Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Adm:

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 21.06.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG)

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG) Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 12/1130/06_høring Deres referanse: 2012/14642

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Referat møte i Gjeterhundrådet

Referat møte i Gjeterhundrådet Referat møte i Gjeterhundrådet Tid: Onsdag 22.juni, kl. 2000 Sted: Telefonmøte Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 25/11 Godkjenne

Detaljer

Styremøte i Norsk Sau og Geit 11. desember 2009

Styremøte i Norsk Sau og Geit 11. desember 2009 1 Møtetid: Fredag 11. desember kl. 9:15-14.00 Møtested: Lagskontoret, Ås Følgende deltok: Ove Ommundsen, Magnhild Nymo, Erling Offerdal, Kristin Bakke Lajord, Ove Holmås, Tone Edland og Aslak Snarteland.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/ Bergen, 2009-10-22 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/2008-2010 Dato: 16.-17. oktober 2009 Sted: Scandic Hotel Bergen City Møtetid: Fredag kl. 18:00 20:30 og lørdag kl. 09:00 12:30 Navn Tilstede Forfall

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 10. desember kl.11:30 - Torsdag 11. desember kl.15:00, 2008 Sted: Til stede: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

Telefon. Fra sekretariatet: Erlend Stabell Daling, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Eldor Bjerke og Sissel Røed Waaler

Telefon. Fra sekretariatet: Erlend Stabell Daling, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Eldor Bjerke og Sissel Røed Waaler 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 05.03.2012 Vår dato: 14.03.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kontoret til Buskerud Bondelag Telefon Sak 11/01677 Som

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 19. september 2014 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av nestleder Sølvi Austrheim. MØTESTED: Siratun, biblioteket MØTESTART/MØTESLUTT: kl.12.30

Detaljer

REFERAT PST 4/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 4/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 4/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.09.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 29. august kl. 11:00 til tirsdag 30. august 2016 kl. 14:00 Sted:

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tid: Onsdag 19. november kl. 09.00-10.10, 2014 Deltakere: Forfall: Tone Edland (leder), Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, Håkon Gjelstad, Thor Blichfeldt, Tormod

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møtet startet kl og ble avsluttet kl Tormod Ådnøy og Ken Lunn møtte etter lunsj. Lars Bryhni hadde meldt forfall.

Møtet startet kl og ble avsluttet kl Tormod Ådnøy og Ken Lunn møtte etter lunsj. Lars Bryhni hadde meldt forfall. REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 23. september 2002 Møtested: Deltakere: Tingvold cafe og catering, Stange Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Rolf Aass (observatør)

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møtested: Rica Hotel Hamar, Olrud Dato: 13.5.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Møteprotokoll Konstituerende møte Forbundsstyret Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagerud Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen, Bjørn Olav Nicolaisen, Lars Sigve Meling, Gry Husum (vara), Øyvind

Detaljer

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene.

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene. Hedmark Sau og Geit s styre 2007 Leder Anne Ulvig, Koppang 1.v.repr. Amund Wormstrand, Kongsvinger Nestl. Eirik Sletten, Folldal 2. Magne Horten, Os Arne Sund, Grue 3. Ole Anton Brænd, Sollia Knut Narve

Detaljer

Norsk kulturskoleråd. Hordaland Styremøte nummer 4 Bergen Drømmestipendet 2016, Stord: Jan Anders Presthus, Dans, Step

Norsk kulturskoleråd. Hordaland Styremøte nummer 4 Bergen Drømmestipendet 2016, Stord: Jan Anders Presthus, Dans, Step Norsk kulturskoleråd Hordaland Styremøte nummer 4 Bergen 02.09-2016 Drømmestipendet 2016, Stord: Jan Anders Presthus, Dans, Step Foto: Sunnhordland v/ Anders Totland HORDALAND SAK 1601 GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Det nasjonale beiteprosjektet

Det nasjonale beiteprosjektet Det nasjonale beiteprosjektet Beitekonferanse 2012 Oppdal ved Christian Rekkedal 1 Beiteprosjektet, organisering og mandat Organisering - Tildeling frå jordbruksoppgjeret, 5 6 mill kr pr år - Styringsgruppe

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon 1 av 5 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 09.12.2015 Vår dato: 14.12.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll - Styret

Møteprotokoll - Styret Møteprotokoll - Styret /tid: 25.03.2014 kl. 15:15 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Quality Hotel Panorama Oddlaug B. Brekken, leder Arve Slørdahl Helge

Detaljer