SPOR. 4 Til alle kanter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPOR. 4 Til alle kanter"

Transkript

1 SPOR Informasjon og fagformidling fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk UNN 11. årgang 4 Til alle kanter Ruspasienter i Nord-Norge sendes til alle kanter av landet for behandling fordi det ikke finnes nok tilbud i egen region. Dette kostet Helse Nord 40 millioner kroner i 2007.

2 Innhold SPOR 1 08 BEHANDLING 4 90 millioner til kjøp av behandlingsplasser Helse Nord brukte i 2007 nær 90 millioner kroner på kjøp av behandlingsplasser. Hele 40 av disse millionene ble brukt utenfor Nord-Norge. 6 Behandlingstilbudene i Nord-Norge 10 Spennende tiltak i Bodø Statssekretær Kari Henriksen fra HOD besøkte Nordland og Bodø i mars. 11 Modell for helhetlig rusarbeid Rushjelp i fengselet Bodø er ett av tre fengsel i Norge som er tildelt midler fra Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å etablere egne rusmestringsenheter. 14 Livets sikkerhetsnett Psykiatrisk beredskapsteam ved UNN Narvik er et tilbud til mennesker i vanskelige livssituasjoner. 17 Barnehus i Tromsø i oktober Regjeringen vil ha på plass en landsdekkende ordning med barnehus i løpet av året. Ansvarlig utgiver: Postboks 385, N-8505 Narvik Telefon Telefaks FOREBYGGING 18 Folkehelse i Nord Handlingsplan for folkehelsearbeid i nord ble vedtatt av Helse Nord i mars. 22 Konkurranse eller samspill? Ole Gunnar Monsen med doktorgradsarbeid om frivillig og offentleg rusforebygging Forebyggingsprogrammer som virker Nettjenesten forebygging.no har publisert utvalgte deler av boken «Framgångs rika preven - tionsprogram för barn och unga» på norsk. 30 Gode tall for forebygging.no 31 Flere og bedre rusmiddelpollitiske handlingsplaner i Nord-Norge 32 Helhetlig plan gir best resultat Lokal praktisering av alkoholloven gir kommunene ansvar for å se helheten i rusmiddelarbeidet. 34 Unge&Rus-rapporten er klar Redaksjonen: Virksomhetsleder Vegard A. Schancke (ansvarlig redaktør) Nestleder Marit Andreassen Kommunikasjonsrådgiver Carina Kaljord (redaktør) Tel Mobil Redaksjonen avsluttet KOMPETANSEHEVING 16 Innholdsrikt på Rusforum Nordland 20 Gir trygghet i yrkesutøvelsen Det andre NOKUT-godkjente kullet på Fagskoleut dan ningen i miljøarbeid innen rus ved Solhaugen vgs og Fagskole er ferdig nå i vår. 36 Nye opptak til høsten To videreutdanninger med fokus på rus har oppstart av nytt kull til høsten. 37 «Hemmeligheter og løgner» Vold og konsekvenser for psykisk helse er tema på det som fra i år skal bli en årlig psykiatrikonferanse for Nord-Norge. 38 «Te ka slags nøtte?» Populære opplæringstilbud Tilbudet om opplæring i LØFT har vist seg svært populær i hele Nord-Norge. LITT AV HVERT 24 Evaluering eller devaluering? Kronikk fra Terje Myller om SIRUS forskerrapport om kommunal rusforebygging. 26 Grunnløs kritikk av evalueringen SIRUS-forskernes svar på Terje Myllers kronikk. 27 Ny klinikkleder 20 Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS Trykk: Flisa Trykkeri AS Opplag: Forsidefoto: Carina Kaljord ISSN: (trykt utgave) ISSN: (elektronisk utgave) Leder: Dette lover godt! NNK Rus hadde nylig gleden av å være vert skap for statssekretær Kari Henriksen fra Helse- og omsorgsdepartementet. An led nin - gen var åpning av Distriktsmedisinsk senter i Bodø 13. mars. Statssekretæren hadde da øns ke om å bruke en dag ekstra til å få bedre kjennskap til rusfeltet i Nord-Norge. Etter - som statssekretærbesøket fant sted i Bodø, var det naturlig å besøke virksomheter nettopp der. Med sin bakgrunn fra rusfeltet, stilte Kari Henriksen mange spissede spørsmål og åpnet for gode refleksjoner om feltet. FØRSTE STOPP VAR lavterskel LAR-tiltaket «Trappehuset» i Bodø. Sammen med stats - sekretæren fikk vi presentert et «varmt hus» et hus med et personale som bryr seg, et hus med mangslungne aktivitetsmuligheter, et hus med gode historier om positiv endring for personer med langvarig avhengighetsproblematikk og mange nederlag i livet. På Trap - pehuset er det romslighet, samtidig som det stilles krav til arbeidstakerne. Trappe huset ser ut til å gi brukerne både et men ingsfullt aktivitetstilbud, en sosial forankring i livet og profesjonell hjelp til de mange tunge psy - kososiale utfordringer brukerne står overfor i hverdagen. Å BLI LÅST INN I ET FENGSEL Bodø fengsel er ikke hverdagskost verken for statssekretærer eller NNK Rus-ansatte. Vi kjente nok alle på «trykket» ved å befinne oss «bak lås og slå». Vi får ettertrykkelig bekreftet klassiske fagtekster som beskriver den materielle struk turens betydning for menneskelig virksomhet. Ved den nyopprettede rusmestringsenheten i Bodø fengsel råder det imidlertid optimisme. Enheten er opprettet som et statlig utviklingsprosjekt hvor man har tatt inn over seg erkjennelsen av at mellom % av innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer. Rusmestringsenhetens mål er å gi aktive og faglige bidrag som kan snu en kronisk livssituasjon preget av kriminalitet og rusavhengighet. VED RUS- OG PSYKIATRIPOSTEN ved Nordlandssykehuset ble vi ønsket velkommen av ansatte og unge innlagte med alvorlige psykiske lid elser i kombinasjon med rusavhengighet. Ute var det fin sol den dagen. Inne var det faktisk også «solglimt». En av de innlagte sa det så treffende: Her deler vi felles sorger og vi deler håp! SISTE STOPP for vår lille delegasjon var Helse Nord RHFs lokaler hvor vi fikk anledning til å gi statssekretæren en kort oppsummering av status på rusfeltet i Nord-Norge basert på regional dokumentasjon. FRA NNK RUS ER DET FLOTT Å REGISTRERE at vi har en kunnskapsrik og engasjert statssekretær når det gjelder rusfeltet. Fra virksom - hetene vi be søkte er det utrolig positivt å regi strere det fokus ansatte og ledere har på faglige begrunnelser for sine virksomheter dette lover godt! Vegard A. Schancke virksomhetsleder NNK Rus og ansvarlig redaktør SPOR

3 Helse Nord brukte i 2007 nær 90 millioner kroner på kjøp av behandlingsplasser. Hele 40 av disse millionene ble brukt utenfor Nord-Norge. Dette skjer både for å unngå fristbrudd, men også fordi Nord-Norge mangler behandlingsplasser i forhold til etterspørselen. Derfor sendes disse pasientene ut av regionen, noe som koster Helse Nord dyrt. Det sier Per Børre Seloter ved Koordineringsenheten ved NNK Rus. 90 millioner til kjøp av behandlingsplasser Mer informasjon Du finner mer informasjon på rusbehandling.org Koordineringsenhetens hovedoppgaver er å ko ordinere pasientstrømmen til tverrfaglig spesia lisert rusbehandling i Helse Nord. Det vil si at når det er gjort en vurdering av en henvisning, skal denne sendes til Koordinerings - enheten, som så på vegne av Helse Nord skal finne ledig kapasitet ved egnet behandlingstilbud. Dette gjelder behandlingsplasser både ved offentlige tiltak og private tiltak som har avtale med et helseforetak, og det gjelder plasser i og utenfor regionen. Hvis vi ser på hvilken type tilbud vi har kjøpt utenfor regionen der vi enten har be - gren set kapasitet eller ikke tilbud i det hele tatt, gjelder det disse gruppene: Kollektiv for personer over 23 år, institusjonsbehandling ut over av rusing og opptrapping for LAR-pasienter, dob beltdiagnosepasienter, yngre misbrukere med psykiatrisk tilleggs problematikk, gravide, familietilbud, kjønns spesifikt tilbud for jenter og avrusning, forteller Seloter. Fra 2006 til 2007 hadde vi en nedgang i antall døgnbehandlingsplasser i regionen, på grunn av nedleggingen av familie- og nettverks avdelingen ved UNN. Dette betyr økt sø k ning ut av regionen for denne gruppen pasi enter. Dette er en tidkrevende prosess, fordi Helse Nord ikke har avtale med noen behandlingstiltak utenfor regionen. BEHANDLINGSKAPASITETEN innen tverrfaglig spesia lisert rusbehandling har vært stort sett uend - ret i Helse Nord fra 2004 og frem til i dag når det gjelder døgnplasser. Etterspørselen i sam - me periode viser en helt annen utvikling. Hvis vi kun ser på henvisninger til døgnbehandling har disse økt i antall fra 714 i 2005 til i Dette er en økning på 54 % i denne perioden, sier Seloter. Parallelt med at antall henvisninger øker, øker også antall fristbrudd i Helse Nord. Alle rettighetspasienter får en individuell frist for når behandling senest skal være igangsatt. Når denne datoen ikke overholdes, er det fristbrudd. Koordineringsenhetens tall innbefatter også pasienter som står på venteliste og har fått informasjon om at de ikke vil få behandling innen fristen. I 2006 VAR DET HENVISNINGER til døgnbehandling, og 282 kjente fristbrudd. I 2007 var det henvisninger til døgnbehandling, og 259 kjente fristbrudd. Ut fra pasientenes behov er eneste mulighet for å unngå fristbrudd, at man har tilgjengelig et tilstrekkelig antall behandlingsplasser. Dette gjelder behandlingsplasser både innen regionen og gjennom avtaler utenfor regionen, sier Per Børre Seloter ved Koordinerings - enheten. Helse Nord RHF ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Begrunnelsen er lav kapasitet i fagavdelingen for tiden. TIL ALLE KANTER: Ruspasientene fra Nord-Norge sendes til alle kanter av landet på grunn av mangel på behandlingsplasser i regionen. Dette kostet Helse Nord 40 millioner kroner i fjor, sier Kari Hjertholm Danielsen og Per Børre Seloter ved Koordineringsenheten. 4 SPOR 1 08 SPOR

4 Døgnbehandlingstilbud i Nord-Norge SPOR vil på de neste sidene presentere de ulike døgnbehandlingstilbudene som ruspasienter i Nord-Norge kan velge mellom. Det finnes til sammen 5 offentlige og 3 private døgninstitusjoner som Helse Nord har avtale med. Oversikten nedfor viser behandlingstiltakenes egne beskrivelser av sine tilbud. Offentlige tilbud BASISENHETEN (TROMSØ) (TIDLIGERE TROMS KLINIKKEN) Korttidsenheten Basis tilbyr korttidsbe - handling opptil 6 måneder. Enheten har 10 plasser. Målgruppe Tilbud om tverrfaglig spesialisert rus behandling til voksne personer med: Rusmiddelmisbruk/avhengighet, primært alkohol og lettere bland - ingsmisbruk Rusmiddelmisbruk/avhengighet og lettere psykiske lidelser, øvrige helseproblemer Rusmiddelmisbruk/avhengighet med til dels alvorlig funksjonssvikt innen sosial- og arbeidsmessig fungering Rusmiddelmisbruk/avhengighet med behov for utredning og behandling ved atferdsproblematikk (begrenset tilbud) Tilbudet Basis tilbyr trappetrinnsbehandling, dvs. dif fe rensierte tilbud på minste inngripende plan. Kort innleggelsestid, men samarbeid med pasi ent og andre samarbeidspartnere over tid. Døgntilbud (inntil 6 måneder) Dagpasienttilbud Poliklinisk tilbud Oppfølgingsavtaler (individuelt og i gruppe) Verdigrunnlag Verdigrunnlaget baseres på humanistisk psykologi. Endringsfokusert rådgivning er inte grert i individuell oppfølging og i det sosial pedagogiske gruppeprogrammet. I tilbudet inn går: Utarbeidelse av individuell plan for opphold/oppfølging Sosialpedagogisk gruppeprogram (minimum 6 8 uker) Individuell oppfølging Kognitive behandlingselement Fysisk aktivitet Sosial ferdighetstrening Tverretatlig samarbeid Nettverksarbeid Differensierte oppfølgingsavtaler KRISE- OG UTREDNINGSENHETEN (TROMSØ) Gir tilbud om indi viduelt tilrettelagt be - handling innen av rusning, avgiftning, ab stinensbehandling, skjerming og stabilisering. Målgruppe Enhet en har 7 plasser for personer over 18 år. Enheten tar også imot pasienter til innleggelse mot eget samtykke etter 6.2 og 6.2a i Sosial tjen es teloven. Tilbudet Medisinsk avrusning/avgiftning før institusjonsbehandling Medisinsk avrusning/avgiftning før oppstart av LAR Medisinsk avrusning/avgiftning som et ledd i en kommunal rehabiliteringsprosess Nedtrapping av vanedannende medikamenter Oppfølging etter akutt sykehusinnleggelse når det er mulig Planlagt kartlegging og utredning Hjelp i en kritisk livsfase relatert til rus Generell skjerming fra negative omgivelser FÆRINGEN TERAPEUTISKE SAMFUNN (TROMSØ) Færingen Terapeutiske samfunn ligger i Tromsø og har til sammen 15 plasser. Målgruppe Færingen er i utgangspunktet etablert som et tilbud for tungt belastede rusmisbrukere. Dette betyr at de fleste av beboerne har relativt lange karrierer i rusmiljøet, og har erfart en del av de per sonlige og sosiale konsekvensene av rusmisbruk. Behandlings opp legget er for både kvinner og menn i aldersgruppen 18 til ca. 40 år, og er frivillig. Det er videre mulighet for alternativ soning i en resttid på inntil 10 måneder. Tilbudet Behandlingen er krevende og utford - rende, men gir også stort rom for om - sorg og nærhet. I programmet er det to gjennomgående hierarkisk opp bygde strukturer; fasestruktur og ar beids - struktur. Faseovergangene skjer i takt med beboers egenutvikling og selv - erkjennelse. Behandlingsmetodikken hand ler i stor grad om «hjelp til selvhjelp». I arbeidsstrukturen utprøver beboerne forskjellige roller både ved å være leder og å bli ledet. Gjennom dette opp øves ferdigheter og evner til både å ta og gi ansvar og oppgaver. Be bo - erne har an svar for den praktiske driften og vedlikehold av Fær in gen. Dette betyr at de har ansvar for rengjøring, vedlikehold utendørs, mat - laging, budsjettansvar, bestilling av varer og lignende oppgaver som er knyttet til drift av huset. Mellommenneskelige følelser og prob lemer erfares og bearbeides individuelt og i forskjellige grupper. Gjen - nom en åpen og direkte kommunikasjon er ønsket å sikre ærlige og konstruktive relasjoner mellom beboerne som gir grunn lag for personlig vekst. Det blir benyttet ulike hjelpemidler/tilnærmings måter, eks empelvis kreativt ar beid, kunstterapi, gestalt - terapi, rollespill og samtalegrup per. Grup pene er organisert fase vis eller for hele huset. Det er også egne manns- og kvinnegrupper. Tidsperspektiv for behandling: 18 mnd. NORDLANDSKLINIKKEN (NARVIK) Nordlandsklinikken har 27 sengeplasser, hvorav 3 ved skjermet enhet. Målgruppe Pasienter over 18 år med alle typer rusproblematikk. Lengden på oppholdet skal vurderes og fastsettes individuelt. Et opphold kan vare maksimum 6 måneder. Tilbudet Ved skjermet enhet innlegges pasienter for avrusing, oppstart av subutex/ metadon og ved øvrige forhold som krever tett oppfølging av medisinsk personale for en periode. Pasienter som legges inn etter Lov om sosiale tjenester 6.2 og 6.2a (tvang) starter sitt opphold ved skjer met enhet. I åpen enhet gjennomgår pasientene en grunnleggende kartlegging før det utarbeides en behandlingsplan for opp holdet. Behandlingsplanen skal ut arbeides sammen med pasienten, der pasientens målsetting for oppholdet gjøres styrende for innholdet i behandlingen. Samtalebehandlingen kan skje i grupper og/eller individuelt. På klinikken vektlegges også det miljøterapeutiske perspektivet, hvor det å samhandle med andre mennesker (medpasienter og personale) er viktig. For kvinnelige pasienter er det et særlig fokus på fellesskap med andre kvinner i sam - me situasjon. Behand lings tilbudet tilpasses den enkeltes behov, forutsetninger og kapasitet. FINNMARKSKLINIKKEN ( KARASJOK) Finnmarksklinikkens overordnede mål er å skape nødvendige endringer i pasienten og hans/hennes livssituasjon for å muliggjøre at hun/han kan mestre et liv uten rusmidler, eller et liv med størst mulig grad av livskvalitet. Finn marks - kli nikken mener at et totalavhold ofte er den beste løsningen for et rusfritt liv. Målgruppe 12 behandlingsplasser for aldersgruppen over 18 år, med inntil 5 plasser for kvinner. I et begrenset omfang kan klinikken ta i mot pasienter til 12- soning. Insti tu sjonen har et spesielt an - svar for å ivareta og utvikle behandlingstilbud til samiske pasienter. Tilbudet Behandlingstiden beregnes ordinært å ha en varighet av inntil 6 måneder. Individuelt tilpasset behandlingsprogram i et forpliktende samarbeid mel - lom pasient, hjemkommune, Finn - marksklinikken, og eventuell annen spe sialisthelsetjeneste er ofte nødven - dig og en forutsetning for et godt behandlingsresultat. Utarbeidelse av individuell plan (IP) er et godt redskap i et slikt samarbeid. Behandlingsopplegget baseres på «den gode samtalen» en behandlingsform som krever trening og kompetanse. Gjennom samtaler kartlegges problemene, det bygges motivasjon, det legges planer; det gis støtte rundt gjen nomføringen av en planlagt utviklingsprosess. Samisk behandlingspersonell Klinikken har fagpersonell som behers - ker samisk, og det blir forsøkt å samordne inntak av samisktalende pasienter, slik at tilbud om gruppebehandling på samisk er mulig. 6 SPOR 1 08 SPOR

5 Private tilbud SIGMA NORD (EVENSKJER) Sigma Nord er en del av Helse Nord RHFs tilbud til rusmiddelavhengige. Målgruppe Sigma Nord tar imot pasienter med al - kohol-, narkotika-, medikament- eller blandingsmisbruk. Klinikken har et be - handlingstilbud fordelt på tre frittstående avdelinger. Tilbudet Behandlingen er lagt opp etter 12- trinns modellen/aas 12-trinnsprogram (Minne sota-modellen). Be hand - lin gen er inntil 6 mnd., eller langtid inntil 2 år og blir individuelt tilpasset den enkelte pasient. Oppfølg ings pro - gram met strekker seg opp til 2 år. Behandlingsformen er strukturert og gjen nomprøvd. Den omfatter gruppeterapi, familieterapi, individuelle samtaler med rusterapeut, etisk rådgiver, lege og psykolog, samt ulike foredrag, filmer mm. I terapien prøver en å hjelpe pasienten til å se sin egen situasjon og ta konsekvensene av sine handlinger. På denne bakgrunn vil hun eller han kunne endre sine holdninger og sin væremåte og aktivt velge et rusfritt liv. Økt total livskvalitet for pasienten er behandlingens overordnede målsetting. (kilde: sigmanord.no) KLINIKK NORD (TANA) Klinikk Nord er beliggende i Tana kom - mune i Finn mark, og er en del av Helse Nords tilbud til rusmiddelavhengige og deres pårørende. Målgruppe Klinikk Nord er et rehabiliteringssenter for alkohol, narkotika, medikamentmis - brukere og deres pårørende. Tilbudet Behandlingsopplegget bygger på Min - ne sota-modellen. Denne bygger på tørr lagte rusmisbrukeres egne erfar in - ger. Alle terapeuter på Klinikk Nord er enten tørrlagte rusmisbruk ere eller medavhen gige, dvs. mennesker som har levd med rus tett innpå livet og følt rusmisbruket på kroppen. Klinikken tilbyr et intensivt og målrettet behandlingsopplegg der fokus først og fremst settes på selve rusproblemet. Målsettingen er å gi klienten optimale muligheter for nødvendige og varige endringer både i forhold til rusmiddelvaner og livssituasjon. Behandlingen strekker seg fra 4 uker til 6 mnd, og blir individuelt tilpasset den enkelte pasient. Alle som gjen - nomfører behandlingen og velger et edru alternativ til rusen, har rett til opp følging opp til 2 år etter endt be - handling. Behandlingsprogrammet er basert på gruppeterapi, forelesninger, rusrelaterte filmer og individuelle oppgaver. I terapien hjelpes pasienten til å se sin egen situasjon og ta konsekvensene av sine handlinger. Slik vil pasienten kunne endre sine holdninger og sin væremåte og aktivt velge et rusfritt liv. (kilde: Klinikknord.no) FINNMARKSKOLLEKTIVET (LANGFJORDBOTTEN) Langtids bo- og behandlingskollektiv for rusmisbrukere beliggende i Lang - fjord botn, ca. 8 mil utenfor Alta i Finn - mark. Kollektivet er en del av Helse Nords tilbud. Målgruppe Kollektivet har 8 heldøgnsplasser for jenter og gutter i alderen år. Ung - dommene tas inn med hjemmel i Lov om sosiale tjenester kapittel 6, 6-3, for skrift til Lov om sosiale tjenester 5-5 (rusmidler), 5-6 (ransaking), 5-7 (beslaglegging), 5-8 (urinprøver) og 2 1a (spesialist helstjenesten). Tilbudet Den faglige plattformen Finnmarks - kollektivet står på, er levefellesskapet. Det vil si et fellesskap hvor an - satte har valgt å bo og leve sammen med ungdommen medleverskap. Med lever skap er ideologisk basert. Samtaletilbud hos psykolog, VPP, DPS og miljøterapeuter Behandlingstiden er lagt til 1 år, men lengden på behandlingstiden vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behandlingsforløp Finnmarkskollektivet tilrettelegger for utvikling i behandlingen. Det vil si at klienten/beboer gis utfordringer og ansvar i takt med modenhet og progresjon i egen prosess. Etter hvert kan klienten bo utenfor kollektivet med tett oppfølging. Selv om behandlingen tilrettelegges individuelt er det en del faste rammer rundt oppholdet på kollektivet, disse blir hele tiden evaluert og gjen - nomgått ut fra hvor i prosessen den enkelte befinner seg og på hvilket nivå beboer mestrer utfordringene. Den enkelte klient gjennomgår en kartleggingsperiode som blir retningsgivende for mål på kort sikt, og legger rammene for det langsiktige behandlingsforløp. For at behandlingsforløpet skal bli fullstendig vil kollektivet inngå forpliktende samarbeid med de ulike kommunene. Oppfølgingsgraden og tidsperspektiv på «ettervern» vil bli individuelt vurdert. (kilde: finnmarkskollektivet.no) Polikliniske behandling/ dagtilbud i Nord-Norge HELSE FINNMARK VPP Alta VPP Hammerfest Samisk psykiatrisk ungdomsteam (Karasjok) VPP Midt-Finnmark (Lakselv) VPP Kirkenes VPP Tana UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE (UNN) Rusklinikken UNN, Ruspoliklinikken (Tromsø) Rusklinikken UNN, LARiNord (Legemiddelassistert rehabilitering) (Tromsø) Rusklinikken UNN, LARiNord Bodø Senter for psykisk helse Nord-Troms (Storslett) Senter for psykisk helse Midt-Troms (Silsand) Senter for psykisk helse Midt-Troms (Sjøvegan) Senter for psykisk helse Sør-Troms (Harstad) Senter for psykisk helse Ofoten (Narvik) Senter for psykisk helse Ofoten Rusteamet (Narvik) NORDLANDSSYKEHUSET Salten psykiatriske senter, Rusteamet (Bodø) Senter for psykisk helse (Leknes) Vesterålen Distriktspsykiatriske senter (Stokmarknes) HELGELANDSSYKEHUSET Psykiatrisk senter Mo i Rana Psykiatrisk senter Mosjøen Psykiatrisk senter Ytre Helgeland VOP Sandnessjøen Psykiatrisk senter Ytre Helgeland VOP Brønnøysund LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LARINORD) LARiNORD er lagt til Universitets - syke huset Nord-Norge (UNN) og er organisert som en egen enhet under Rus klinikken UNN HF. Tiltaket har utøvende team i Nordland, med kontortilhørighet ved Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset. Målgruppe Legemiddelassistert rehabilitering, LAR, er et tiltak for personer over 25 år som har hatt en langvarig, opiatdominert av - hengighet uten at andre be handlings-, rehabiliterings- og om sorgs tiltak har for hindret at livssituasjonen domineres av opiatavhengighet. Per i dag er omlag 260 pasienter inne i LAR-behandling. Ca. 40 står på venteliste. Ingen skal vente mer enn 6 måneder på oppstart etter at vedtak om LAR er gitt. Tilbudet LAR er et aktivt, helhetlig og langsiktig habiliterings-/rehabiliteringstilbud med sikte på å skape muligheter og betingelser for rusfrihet, forbedret livskvalitet og så langt mulig sosial og yrkes messig rehabilitering. Sentrale betingelser i denne sammenheng er stabile boligforhold, meningsfull be - skjeftigelse/arbeid og støttende nettverk, noe som fordrer kva lifisert, faglig innsats på flere områder. LAR innebærer daglig inntak av metadon eller subutex, evt. subuxone, som stabiliserende utgangspunkt for aktiv habilitering/rehabilitering. LARiNORD driver sin virksomhet etter fastsatte statlige retningslinjer. Lovgrunnlaget er Spesialisthelsetjeneste loven. Søknad om inntak i LAR ut arbeides gjennom et samarbeid mellom søker, sosialtjenesten og fastlege. Både sosialtjenesten og fastlege kan henvise og søke om inntak i LAR. Kilde: 8 SPOR 1 08 SPOR

6 Spennende tiltak i Bodø For meg som er relativt fersk som statssekretær, er det svært nyttig å få informasjon om hvordan ulike tiltak er organisert og fungerer rundt om i landet. Og jeg syns jeg fikk se veldig mange spennende tiltak under mitt besøk i Bodø, sier statssekretær Kari Henriksen fra Helse- og omsorgsdepartementet. KARI HENRIKSEN: Disse tre tiltakene forsøker på ulike måter å fange opp problematikk som ikke dekkes av andre tilbud, sa statssekretær Kari Henriksen. Foto: HOD Statssekretæren syns det var spesielt gledelig å se det gode samarbeidet med kommunen, mellom spesialisthelsetjenesten og de forskjellige tjenestenivåene. NNK-RUS VAR VERTSKAP og hadde tilrettelagt dagen da statssekretæren besøkte Nordland og Bodø i mars. Vi syns det var hyggelig å få en slik forespørsel, og selvsagt ønsket vi å bidra til at statssekretæren skulle få vite mer om de ulike til tak ene, sier virksomhetsleder Vegard A. Schanche ved NNK Rus. FØRSTE STOPP VAR TRAPPEHUSET, som er et lavterskeltilbud for LAR-pasientene i Bodø. Trappehuset virker som et veldig allsidig og godt drevet tiltak, sier Henriksen. Det er nett opp slike tiltak som er viktige for å dekke «gråsonene» altså sørge for at alle har lik tilgjengelighet til helsetjenestene, noe jeg oppfattet de ansatte var opptatte av. ETTERPÅ VAR DET BESØK I BODØ FENGSEL, der det ble gitt orientering om den nyopprettede rusmestringsenheten. At innsatte som sliter både med kriminalitet og rusproblematikk kan få behandling mens de soner, er et viktig satsingsområde for regjeringen. Det var spennende å høre om tilbudet og oppleve engasjementet og den faglige PÅ BESØK I TRAPPEHUSET: Fra venstre står psykiatrisk sykepleier Kari Bergrabb, Trappehuset, statssekretær Kari Henriksen, leder Trappehuset Christine Aarvik, Vegard A. Schancke og Marit Andreassen fra NNK Rus. nysgjerrigheten hos de ansatte. Det skal bli spennende å følge denne satsingen fremover, sier statssekretæren. HENRIKSEN VAR OGSÅ INTERESSERT I å besøke Nord landssykehusets dobbeltdiagnoseavdel - ing. Alle disse tre tiltakene forsøker på ulike måter å fange opp problematikk som ikke dekkes av andre tilbud. Det er gledelig å se tre slike tiltak som fungerer så bra. Og for meg er det viktig å vite om hva som gjøres av godt arbeid rundt i landet, slik at jeg selv kan bidra med informasjon og tips til andre når jeg er ute og reiser, sier Henriksen. DAGEN BLE AVRUNDET I HELSE NORD SINE lokaler, der Henriksen fikk orientering om NNK Rus, om Koordineringsenheten og om de nasjonale nett-tjenestene forebygging.no og kommunetorget.no. Dette har vært en svært nyttig dag for meg, sa statssekretæren. Jeg er kjempeglad for at dere hadde sydd sammen et slik flott program. Modell for helhetlig rusarbeid Helgelands sykehuset ved DPS Mosjøen arbeider med å utvikle en modell for helhetlig rusarbeid. De har allerede gjennomført et pilotprosjekt med gode resultater. Dette skjedde i samarbeid med kommunene Grane, Hatt fjelldal og Vefsn, samt NAV. NNK Rus ønsker å stimulere til videreutvikling, utprøving og evaluering av mo d el - len slik at erfaringene kan dokumenteres og systema tiseres, sier virksomhetsleder Vegard A. Schancke ved NNK Rus. Dette vil kunne danne grunnlag for videreformidling av gode erfaringer til andre som jobber med tilsvarende problematikk. Vi har derfor innvilget kroner i stimuleringsmidler, som blant annet skal brukes til å lønne en person med formell kom petanse på hovedfags-/mastergradsnivå og som skal ha an - svar for dette arbeidet. Det skal i samarbeid med NNK Rus utarbeides et evalueringsdesign som skal danne grunnlag for en evalueringsrapport ved prosjektets avslutning. SAMARBEIDET MED NNK RUS BETYR MYE for at vi skal «holde trykket oppe» i forhold til prosjektet. Helse Nord har oss på 3. prioritert plass i Handlings planen for rus, men de har ikke bevilget penger ennå dette vil først skje etter første halvår Ressur - sene fra NNK Rus gjør at vi nå har utlyst stilling og vi skal i gang med selve prosjektet. Både kommunene, NAV og vi er utålmodige etter å komme i gang. Forprosjektet var ferdig sommeren 2007 og prosessen har tatt litt for lang tid det har vært en fare for «at lufta skulle gå ut av ballongen», men nå er vi altså i gang, sier ruskonsulent Konrad Kummernes ved Helgelandssykehuset. Vi er ganske sikre på at vår modell vil gi et bedre tilbud til pasientene og samtidig gjøre jobben i feltet mer interessant og dessuten ressursbesparende, sier Kummernes. BEDRE TILBUD: Vi er ganske sikre på at vår modell vil gi et bedre tilbud til pasientene og samtidig gjøre jobben i feltet mer interessant og ressursbesparende, sier Konrad Kummernes ved Helge landssykehuset Fakta Prosjektet Målsettingen i prosjektet Å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk. At ett og samme behandlingsmiljø skal kunne møte både de rusrelaterte, de psy kologiske og de sosiale problemene samtidig og over tid. 10 SPOR 1 08 SPOR

7 Rushjelp i fengselet Bodø er ett av tre fengsel i Norge som er tildelt midler fra Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å etablere egne rusmestringsenheter. Fakta Kriminalomsorg Kriminalomsorgens opp - gave er å sørge for at straffen gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Ved varetektsfengsling skal fengselet legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon. Kriminalomsorgen samarbeider også med offentlige etater og frivillig sektor, slik at domfelte og innsatte får de tjenestene de har krav på under straffegjennom - føringen. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet. Formålet med enhetene er bedre rehabilitering og behandling av rusmiddelmisbrukere i fengsel, og at domfelte skal kunne kontrollerer sitt rusmisbruk bedre i fremtiden. Rusmestrings - en hetene skal styrke tilbudet til innsatte rus - middelavhengige som har behov for særlig tilrettelegging og behandling. Styrket samarbeid med hjemkommune og andre lokale tjeneste - ytere er en av grunnpilarene i arbeidet. 60 PROSENT AV INNSATTE I NORSKE FENGSEL har et rusproblem. Å vinne kampen mot rusavhengighet er tvingende nødvendig for et bedre liv etter soning, sa justisminister Knut Stor - berget da han åpnet Rusmestringsenheten ved Ravneberget Fengsel ved Sarpsborg. Den siste enheten er under oppbygging i Stavanger. Satsingen er også et ledd i regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet. VI HAR SÅ VIDT KOMMET I GANG HER I BODØ, sier inspektør/seksjonsleder Marte Helness ved Russeksjonen Bodø Fengsel. Til forskjell fra en vanlig fengselsavdeling har rusmestringsenheten i fengselet fått tilsatt to fagstillinger, nemlig to ruskonsulenter. I tillegg har Nordlandssykehuset fått midler til å tilsette psykologspesialist som skal jobbe ved Bodø fengsel. Ruskonsulentene og psykologspesialisten vil sammen med de øvrige ansatte i fengselet danne et team. Hver enkelt innsatt vil få sitt team som skal jobbe sammen med dem om tilrettelegging og behandling. Vår modell er kunnskaps basert, sier Hel - ness. Blant annet skal alle ansatte i fengselet få opplæring i en egen metodikk som heter «Moti verende intervju». Behandlingen vil blant annet bestå av samtaler enkeltvis og i grupper, miljøarbeid og evt. utredning og medi sinering. Et viktig verktøy i arbeidet er Individuell Plan, særlig med tanke på planlegging av løslatelse. Behand lin gen bør legges opp slik at deler av straffen kan sones ved en behandlingsinstitusjon (såkalt 12-soning), og at behandlingen kan videreføres poliklinisk eller ved institusjonsopphold etter løslatelse. FORSKJELL: Til forskjell fra en vanlig fengselsavdel ing, får rusmestringsenheten i fengselet inn eks perter fra spesialisthelsetjenesten for å jobbe i fengselet, sier Marte Helness ved Kriminalomsorgen Region Nord. BEHANDLING I FENGSEL: Rusmestringsenhetene har som mål å bedre be hand ling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere som er i fengsel. Her ser vi fra venstre Marte Helness, inspektør/seksjonsleder, Frank Andersen, fengselsbetjent, Frode Ørnesmo, førstebetjent, Rune Røbekk, ruskonsulent og Ann Eli Søtorp, ruskonsulent. I Bodø samarbeider Rusmestringsenheten med Rusteamet ved Nordlandssykehuset, noe Helness syns er svært viktig. Psykolog spesia - listen skal være ansatt ved Rusteamet. SVÆRT MANGE RUSAVHENGIGE HAR EN KRONISK sykdom og psykiske lidelser. Det er en sterk sammenheng mellom rusmisbruk, opphopning av levekårsproblemer og tilbakefall til kriminalitet. Denne sammenhengen er enda sterkere blant kvinner enn blant menn. Dette er be - grun nelsen for regjeringens beslutning om opp rettelse av disse tre rusmestringsenhetene. Regjeringens tilbakeføringsgaranti har som ambisjon å få tidligere straffedømte tilbake til jobb, i ny jobb eller i videre utdanning. Dette krever tett oppfølging og samarbeid mellom kri minalomsorgen og kommunale og statlige etater ved løslatelse. Rusmestringsenhetene er etablert gjennom samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdeparte men tet. Nordlandssykehuset Bodø har ledig følgende stilling: Rusteamet, Salten Psykiatriske Senter søker PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST 1/1 fast stilling. Det er mulighet for å dele stillingen i to 50 % stillinger. Arbeidssted er Bodø fengsel. Stillingen er nyopprettet i forbindelse med at Bodø fengsel som et av tre fengsler i Norge får egen seksjon for innsatte med rusproblemer. Det søkes etter psykolog/psykologspesialist med interesse for fagområdet rus/psykiatri, gruppeterapi, kriminalitet og fengselsvesen. Vedkommende bør ha bred utrednings- og behandlingskompetanse, og erfaring med veiledning. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, god arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Psykologer under spesialistutdanning er velkomne til å søke. Søker vil få veiledning fra ATV, Alternativ til Vold i Oslo, ved psykolog Per Isdal. Interessert? Kontakt avd.sjef/overlege Anne Marit Rosenlund tlf , eller teamleder ved Rusteamet, psykolog Kari Normann tlf Full utlysningstekst på S284/07 12 SPOR 1 08 SPOR

8 Livets sikkerhetsnett Psykiatrisk beredskapsteam ved UNN Narvik er et tilbud til mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi er et slags sikkerhetsnett for dem som føler at livet er i ferd med å rakne, sier leder Ola Sollie. MOBILISERE RESSURSER: Samtalene med oss trenger ikke skje på kontoret. Hjelp kan gis på bopel, på ferga over til Tys - fjord eller i baksetet på en bil. Målet er å mobilisere pasientens egne ressurser, sier leder av Psykiatrisk beredskapsteam, Ola Sollie. Psykiatrisk beredskapsteam ble etablert i september 2005, etter å ha vært utredet i ett år. Teamet startet opp med seks ansatte med bred kompetanse. Vi var tidlig ute og fulgte oppfordringen gjennom veilederen vedrørende opprettelsen av ambulante team i psykisk helsevern. Vi star - tet med vernepeier, sykepleier med videreutdan ning i psykiatri samt fartstid ved institusjon, vi har ansatte med ruskompetanse og vi har kompetanse på dobbeltdiagnoser. Vårt ståsted i forhold til våre brukere er tilgjengelighet og lite byråkrati. For å komme til oss trenger du ingen henvisning fra lege eller andre. Her er det bare å banke på døra. Da blir du møtt av en av oss som sier: «Jo da, du er kommet til rett sted! Velkommen!» Teamet ble først finansert gjennom opptrappingsmidlene innen psykiatrien, men er nå inne på UNNs ordinære driftsbudsjett. Teamet er en del av DPS Ofoten og dekker kommunene Lødingen, Tjeld sund, Evenes, Narvik, Ballan - gen, Tysfjord og Hamarøy. TEAMET VAR IMIDLERTID IKKE FORBEREDT PÅ at de raskt fikk ungdommer som brukere, ungdommer i årsalderen. Vi hadde sett for oss at vi først og fremst kom til å være et tilbud til de fra 18 år og oppover. Men kontakten med yngre ungdommer var der ganske raskt. På den tiden vi startet opp var Mottakelsen på sykehuset både be kymret og frustrert over flere tilfeller av alkoholforgiftning blant yngre ungdom. Disse ble innlagt, pumpet og så sendt ut igjen, uten at foreld rene nødvendigvis fikk vite om det. For ungdom på 16 år kan be om taushetsplikt, og bli hørt på det. Men vi i beredskapsteamet mener at taushetsplikten skal praktiseres til pasi entens beste. Og vi syns ikke det er til 16-åringens beste at foreldrene ikke vet at sønnen eller dattera har vært på sykehuset til pumping. Dette er helt i tråd med lovverket, som sier at foreldre skal gis mulighet til å oppfylle foreld reansvaret. KONTAKTEN MED DISSE YNGRE UNGDOMMENE førte til at da teamet skulle utvides høsten 2006, ble det søkt spesielt etter folk med kompetanse på ungdom. Vi har nå en pedagog med erfaring fra senge avdeling i barne- og ungdomspsykiatrien, vi har en med barnevernsbakgrunn og en sosionom. Til sammen er vi et team på ni personer som dekker bredden av ulike problemer både unge og eldre kan stå i en eller annen gang i livet, sier Sollie. Breddekompetanse og tilgjengelighet er to av varemerkene for beredskapsteamet, som har åpent hver dag fra klokka 8 22, og som har mange mennesker på jobb på hverdager. Lørdag og søndag er det åpent fra klokka I tillegg har vi lovet våre kommuner at vi kan være der innen 24 timer etter en henvendelse. TEAMET BLIR KONTAKTET AV ulike typer mennesker i ulike livskriser. Vi definerer en krise som når det blir «for fort og for mye», for eksempel tsunamien og Kato Air-flyet som ble forsøkt styrtet. Her hadde vi både en beredskap underveis, og ble brukt til oppfølging i etterkant. Men folk kontakter oss også ved alvorlig sykdom, livskriser og selvmordsproblematikk. Er det brukeren selv som tar kontakt? Ofte er det det, men vi kan også kontaktes av pårørende, arbeidsgiver eller lege og øvrige helsetjenester. Det sier seg selv at med ei brukergruppe fra til noen og åtti år, er det mye forskjellig vi bistår med. Ungdommene søker ofte hjelp fordi de har ramlet ut av skolesystemet, er de primerte, bor på hybel og føler seg isolerte. Da kan vi formidle kontakt med skolehelsetjeneste, lege eller NAV. De eldste brukerne er i en fase i livet der de ofte er blitt alene. Her møter vi mye angst, depresjon og demensproblematikk. Vi kontaktes også ofte i forbindelse med samlivsbrudd. Samtalene med oss trenger ikke skje på kontoret. Hjelp kan gis på bopel, på ferga over til Tysfjord eller i baksetet på en bil. Målet vårt er å mobilisere pasientens egne ressurser. Vi skal også forebygge forverring av sykdom for pasienter under tvungen psykisk helsevern uten innleggelse i institusjon. Vi følger opp at vedtak blir fornyet, følger opp medisinering, yter bistand til pårørende og andre nære relasjoner, eks arbeidsplass, sitter i ansvarsgrupper og driver med råd og veiledning. SELV OM PSYKIATRISK BEREDSKAPSTEAM IKKE HAR drevet med mye markedsføring, så har de nok å gjøre: Vi hadde siste halvår i 2007 gjennomsnittlig 43 journalførte henvendelser i uka. Bare i desember måned hadde vi 250 henvendelser og da er ikke de anonyme samtalene per telefon registrert. Som regel er vi to terapeuter per henvendelse. En avtale hos oss varer ikke i 15 minutter som i somatikken, eller 40 minutter som i psykiatrien. Hos oss kan et møte med en bruker vare både en halv og en hel dag. I tillegg til den kompetansen teamet vårt besitter, har vi tett og nær kontakt med både VOP, BUP og andre hjelpeinstanser, og kan henvise videre ved behov, sier Ola Sollie. PSYKIATRISK BEREDSKAPSTEAM ved UNN Narvik har gjennomsnittlig 43 henvendelser i uka fra ulike typer mennesker i ulike livskriser. Fra høyre Gerd Løveng, Christel Westrheim, Ola Sollie, Rigmor Botnmark og Tove Lund. Maria Bostad Dahl, Britt Jakob - sen, Tore Opdahl og Torgunn Kildal var ikke tilstede da bildet ble tatt. 14 SPOR 1 08 SPOR

9 Innholdsrike dager Temaet vold i nære relasjoner var ett av hovedtemaene da 125 deltakere fra Nordland fylke møttes i Narvik under årets Rusforum Nordland. I år var 15. gang at Rusforum ble arrangert. Barnehus i Tromsø i oktober Det ser ut som om vi stadig når nye målgrupper gjennom dette årlige arrangementet, sier leder Christine Aarvik. Hun har ledet Rus - forum siden 2004, og ble gjenvalgt som leder også for de to neste årene. Det jeg registrerer er at psykiatritjenesten i kommunene har langt flere deltakere enn tidligere. Det samme gjelder NAV der hvor NAVkontor er etablert. Attføringsbedriftene er også ei ny gruppe. Og ingenting er bedre enn at flere ulike hjelpeinstanser både tør og vil ha fokus på rusproblematikk når de utarbeider ulike hjelpetiltak, sier Aarvik. RUSFORUM NORDLAND er en interesseorganisasjon som skal bidra til å bedre og utvikle arbeidet innen rusfeltet i Nordland både kvalitativt og i omfang gjennom å: Stimulere til samarbeid Formidle informasjon Være en møteplass Være pådriver i utviklingen av fagfeltet og for midle et helhetsperspektiv Alle fagpersoner, instanser og etater i Nord - land som arbeider rusrelatert kan være med i Rusforum Nordland Medlemskapet er gratis SAMLINGENS FØRSTE DAG ble avsluttet med innlegg fra Wanja J. Sæther som tok et nærmere blikk på årsaksforholdet mellom rus og vold i nære relasjoner. Sæther har jobbet ved krisesenteret i Bodø i 15 år, de siste 4 årene som daglig leder. STYRET I RUSFORUM NORDLAND: Leder Christine Aarvik, kasserer Jan Olav Fjelldal, Sissel Dalmo Olsen, Tim Heine Seterdal (vara), Andreas Holund (ny). Elisabeth Pleym Olsen, Kai Brynjar Hagen og Mona Nilsen var ikke til stedet da bildet ble tatt. SIGMA NORD: Siste dag ble innledet av Heidi Johnsen og Merete Jankila fra Sigma Nord, som snakket om helhetsperspektivet i rusbehandling. Neste dag ble innledet med oppfølging av temaet fra Per Isdal fra Alternativ til vold. Hans foredrag het «Rus og vold hånd i hånd om forståelse og behandling av voldsproblemer hos mennesker med rusproblemer». I tillegg fikk deltakerne høre om rusmestring i fengsel og om virksomheten til psykiatrisk be - redskapsteam ved UNN Narvik (se egne saker side 12 15). Den tredje og siste dagen ble avsluttet med innledning av Heidi Johnsen og Merete Jankila fra Sigma Nord. De snakket om helhetsperspektivet i rusbehandling med fokus på familie og barn, samt oppfølging etter endt behandling. Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller kommer for sent. For å sikre bedre hjelpe- og behandlingstilbud vil Regjeringen få på plass en landsdekken - de ordning med barnehus i løpet av året. For region nord vil etableringen skje i Tromsø i oktober. Regjeringen har bestemt at det skal etableres barnehus i Trondheim, Tromsø og Kris - ti an sand, der avhør, undersøkelser og be - handling av barnet skjer på ett og samme sted. I fjor åpnet barnehus i Bergen og på Hamar. Barne husene vil i løpet av året være etablert i alle helseregioner. Barn fortjener samfunnets beste beskyttelse. Ved å samle fagpersonene under samme tak og la dem samarbeide på tvers, vil ofrene få bedre støtte og omsorg. Jeg er stolt over at ordningen nå blir landsdekkende, sier justisminister Knut Storberget. BARNEHUSET SKAL BLI ET SENTER for å styrke kom petansen til de som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte skal også gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester. I Kristiansand vil barnehus være på plass i september, og i Trondheim og Tromsø i oktober. Fakta Barnehuset Barnehuset er et selvstendig, fysisk hus ikke en eksisterende institusjon. Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi. Barnet skal få alle tjenestene i huset ikke sendes fra sted til sted. Fagteamet skal dekke flere fagområder og ha eksper - tise innen seksuelle og fysiske overgrep. Lege eller sykepleier som gjennom - fører medisinske under - søk elser, skal ha spisskompetanse Barnehuset skal bygge opp kunnskap og kompetanse om overgrep mot barn på alle fagområder, slik at personalet gi råd og veiledning. Kompetanse skal utvikles i samarbeid med de regionale kompetansesentra om vold og traumatisk stress. Kilde: 16 SPOR 1 08 SPOR

10 Handlingsplan for folkehelsearbeid i nord ble vedtatt av Helse Nord sitt styre nå i mars. Handlingsplanen er en videreføring av avtalen som Helse Nord RHF inngikk i juni i fjor med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. NNK Rus var representert i arbeidsgruppen og sørget for å ivareta rusperspektivet i planen, der rusforebygging er ett av fire satsingsområder. Folkehelse i nord Tekst: Carina Kaljord Foto: Helse Nord RHF I handlingsplanen er det påpekt at livsstilssykdommer kan forebygges, og det finnes forebyggingsstrategier som har dokumentert effekt og er samfunnsøkonomisk lønnsomme. I et langsiktig perspektiv er styrking av forebyggende og helsefremmende tiltak viktig både av hensyn til kvaliteten av helsetjenestene og for å få kontroll på helsetjenestens utgifter. Det er en betydelig utfordring å utarbeide og gjennomføre tiltak som reelt bidrar til bedre folkehelse. Folkehelsesatsingen må derfor bygge på forskning og evaluering av effekt, og vektlegge formidling av erfaringer slik at gode tiltak blir tatt i bruk VEDTAKET INNEBÆRER AT ARBEIDSGRUPPEN har fått styret i Helse Nord med på at det skal satses på folkehelsearbeid. Det er veldig gledelig at tillitsvalgte også er så positive til planen. Jeg tolker dette som at folkehelsearbeid er noe som mange også blant ansatte er opptatt av, og at det ikke hittil har vært nok målrettet satsing. Vi ser i våre systemer i Helse Nord at det skjer mye bra arbeid, og vi tror at planen nå vil løfte arbeidet. Våre ambisjoner er at folkehelsearbeidet skal bli mer målrettet og langsiktig. Det sier rådgiver Knut Tjeldnes i Helse Nord, som har vært leder for arbeidsgruppen. I FORBINDELSE MED UNDERTEGNING av rammeavtalen med fylkeskommunene ble det definert fire satsingsområder: 1. Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II utfordringen 2. Rusforebyggende arbeid 3. Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 4. Avgrenset «pilotstudie» innen psykisk helse i form av «følgeprosjekt» det ble foreslått å finne et prosjekt/tiltak som er i gang og følge dette over tid i forhold til forebyggingsperspektiv. DE FIRE SATSINGSOMRÅDENE GJØR AT VI NÅ ER kom met noen steg videre i konkretiseringen av arbeidet, sier Tjeldnes. Planen skal nå be - handles internt i RHF et der vi ser på hvordan vi skal gripe det an, og hvilket tiltak vi skal satse på først. Hvor mye penger er knyttet opp til planen? I utgangspunktet er det satt av 1 million kroner til gjennomføring av tiltak i planen andre halvår 2008, forutsatt at samlet budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette. I praksis betyr dette at vi ikke kan være konkret i forhold til tiltak før i august, når vi har oversikt over økonomisituasjonens utvikling. Det betyr at vi foreløpig må avvente og sette i gang tiltak som koster en del penger, sier Tjeldnes. Så i praksis kan dette fort bli nok en plan med gode tiltak, uten penger til iverksetting? Nei, ikke nødvendigvis. Vi har nemlig samarbeidspartnere som vi ikke bruker tilstrekkelig i dag. Jeg for min del var for eksempel ikke klar over hvilke unike muligheter som ligger her gjennom oppgavene som kompetansesenteret allerede utfører overfor kommunene og fylkeskommunene. Kommunene har dermed muligheten til å få hjelp til å lage alkoholpolitiske planer og til å skaffe seg kompetanseheving. I tillegg driver NNK Rus det rusforebyggende programmet Unge&Rus, der en versjon for videregående skoler er under utprøv - ing. Dette er veldig interessant i denne sam - menhengen. Her må vi jo bidra til å markedsføre NNK Rus enda mer overfor Fylkes kom - munene og kommunene, og bevisstgjøre dem om dette programmet. I tillegg har jeg tro på ideen om samarbeid og møteplasser gjen nom kommunene. Vi kan ikke bevilge oss ut av rusproblematikken, men må satse på forebygging. Fylkeskommunene har nå tatt på seg en lederrolle i folkehelsearbeidet, noe som er kjempe - bra. Det er nå både politisk prestisje, og midler knyttet til arbeidet, og det er nok dette som skal til for å få fortgang i folkehelsearbeidet, mener Tjeldnes. NNK RUS SIN REPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPEN, nestleder Marit Andreassen, mener at rusforebygging er et naturlig tema når man snakker folkehelseperspektiv. NNK-Rus har bidratt med følgende tiltak i planen, og vil selvsagt få en sentral rolle når tiltakene skal gjennomføres: I samarbeid med Fylkesmannen i hhv. Nord - land, Troms og Finnmark har NNK Rus ut - arbeidet en felles kompetansehevingsplan for rusfeltet i Nord-Norge Det an - befales at de tre fylkeskommunene kobler seg på dette samarbeidet. NNK Rus vil tilby opplæring/arbeidsseminar til sentrale personer i kommunene ved ut arbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan NNK Rus tilbyr opplæring/arbeidsseminar til kommuner/skoler/lærere som ønsker å iverksette Unge&Rus. Ansvarlig vertskap: Kurs i Ansvarlig vertskap er gjennomført i kommuner i Nord - land, Troms og Finnmark, og vil tilbys flere kommuner. I Opptrappingsplanen for rusfeltet er nett opp styrking av folkehelseperspektivet ett av satsingsområdene. Tiltakene inngår derfor alle rede i NNK Rus sin portefølje, sier Andre as sen. I HANDLINGSPLANEN HETER DET VIDERE at «Helse Nord kan bistå gjennom NNK Rus og andre fagpersoner innen rusomsorgen i møter m.v. der det er bruk for spesialisthelsetjenestens kompetanse i rusforebyggende arbeid, for ek - sem pel ved tematimer i fylkestingene.» I Helse Nord har vi mange fagfolk med forskningserfaring som har spesialkunnskap. Disse fagfolkene kan bidra til å underbygge at det ikke er tilfeldig hvilke metoder som brukes for at forebygging skal virke. I en del tilfeller vil det være nyttig å invitere fagfolk til for eksempel et fylkesting der rusforebygging er på dagsorden. I tillegg er det veldig nyttig for de som jobber med folkehelsearbeidet i Helse Nord å kjenne til ut - viklingsarbeid og forskning som skjer innenfor disse områdene, sier Tjeldnes. Planen gir dermed føringer både til fagfolk om å stille opp og til de som jobber med temaene i planen om å benytte seg av fagkunnskapen som finnes i systemet. RÅDGIVER KNUT TJELDNES i Helse Nord RHF har vært leder for arbeidsgruppen. 18 SPOR 1 08 SPOR

11 SISTE SAMLING: Denne gjengen er det andre NOKUTgodkjente kullet ved Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus ved Solhaugen videregående skole og Fagskole. Lærer Grete Haakstad står ytterst til venstre og avdelingsleder Else Samuelsen ytterst til høyre. Liv-Irén Jespersen fra Narvik nikker ivrig og er enig med sin medstudent. Jeg har nettopp fått jobb, jeg også, stråler hun, og er ikke i tvil om betydningen av studiet hun nå er i ferd med å avslutte. Vi blir alle mer bevisste på selve miljøarbeiderrollen, og jeg mener bestemt at dette er en yrkesgruppe som trengs helt fra barnehagen og oppover i «systemene». REKTOR BJØRG KIMSAAS SMILER FORNØYD over det hun hører. Med denne påbyggingen skaper vi en helhet i utdanningstilbudet vårt innen helse- og sosialfag som både studentene og arbeidslivet er for nøyd med. I tillegg får lærerne mulighet til vek sel virkning mellom undervisning på videregående nivå og ved Fagskolen, noe som er faglig utviklende og engasjerende for dem. MÅL. Utdanningen skal dekke både kommunale og institusjonsbaserte kompetansebehov i miljø arbeid innen tverrfaglig spesialisert rus behandling og rusforebyggende arbeid. Den skal også: Ivareta mangfoldet ved at ulike faggrupper vil dra nytte av hverandres innsikt og erfaringer Utvikle en felles faglig plattform innenfor miljøarbeid der helhetssyn, tverrfaglig breddekompetanse og brukerperspektiv er spesielt vektlagt Gi mulighet til faglig fordypning, personlig utvikling og kollegasamarbeid Bidra til å gi brukerne et kvalitativt bedre tjenestetilbud SOLHAUGEN VGS OG FAGSKOLE HAR SIDEN 2000 deltatt i utviklingen av fagskoletilbud innen helse- og sosialfag på nasjonalt plan. Det er i dag mulig å tilby slike utdanninger innen ulike fagområder, for eksempel psykisk helsearbeid og eldreomsorg. Fakta Studiet Solhaugen vgs og fagskole i Narvik tilbyr Nord-Norges eneste fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus. Fagskoleutdanning er formelt godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Videreutdanningen er et modulbasert deltidsstudium over 2 år med fellessamlinger i Narvik og gjennomføres i samarbeid med NNK Rus Nytt kull tas opp fra høsten Søknadsfrist 1. mai 2008 Mer informasjon på FORNØYDE STUDENTER: Liv-Irén Jesper sen fra Narvik, studentrepresentant i styret for utdanningen. Her sammen med medstudent Reidar Hernes fra Bodø. Etterspurt utdanning: Gir trygghet i yrkesutøvelsen Fagskoleut dan ningen i miljøarbeid innen rus gir rom for refleksjon, øker den etiske bevisstheten og er svært praksisnær. Det betyr at vi både kan ta med oss tidligere erfaringer inn i studiet, og at vi kan ta med oss den teoretiske ballasten vi får ut til våre arbeidsplasser. Det sier Liv-Irén Jespersen, en av studentene ved Solhaugen videregående skole og Fagskole. Hun avslutter nå den ettårige utdanningen, og inngår dermed i det andre NOKUT-godkjente kullet. Jeg er sikker på at denne utdanningen er den viktigste grunnen til at jeg nå kan starte i ny jobb i Bodø kommune. Det sier Reidar Her - nes, en av studentene. DET VAR IKKE MINDRE ENN 160 SØKERE til de 18 stil lingene som ble lyst ledig i kommunen. Og Hernes fikk altså en av dem. Der skal han blant annet jobbe med rus/psykiatriproblematikk. Jeg ser allerede at denne utdanningen gir meg en helt annen trygghet i min yrkesutøv - else, sier Hernes. Vi miljøarbeidere blir ofte en slags tolk mellom brukeren og det øvrige hjelpeapparatet, og miljøarbeideren er ofte den som tilbringer mest tid sammen med brukeren. Utdanningen har bidratt til å knytte sammen praktiske erfaringer med teori, og har gitt stor faglig og personlig vekst. STATLIG FINANSIERING. Det eneste skåret i gleden, er at den statlige finansieringen av utdanningen ennå ikke er på plass. Det er svært beklagelig at kvinnedominerte utdanninger ikke blir ansett på lik linje med for eksempel teknisk fagskole, sier avdelings - leder Else Samuelsen. Nordland Fylkeskommune er den eneste fylkeskommunen i landet som bidrar til finansiering. I tillegg finansierer Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med fylkesmennene i Nord-Norge og NNK Rus et prøveprosjekt med en desentralisert modell. Det er oppsikts - v ekkende at den statlige finansieringen uteblir når vi attpåtil har fått Stortingsmelding nr. 25, hvor det i Kunnskapsløftet fremheves at det i perioden fra 2007 til 2010 tas sikte på å gi fagskoleutdanning til personer innen helseog sosialsektoren. Det betyr at den eneste måten å få opp kapasiteten på, er gjennom statlig finansiering, sier Samuelsen. Det foreligger signaler om at fagskoleutdanningen vil være inne på statsbudsjettet fra høsten SPOR 1 08 SPOR

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus SPOR 44 06 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 9. årgang 8 Tema: Indviduell plan 10 Brukerseminar i Tromsø 14 Alta: Millioner til samordning Leder: På vei inn i UNN Ansvarlig utgiver: Nordnorsk

Detaljer

SPOR. 12 Nye muligheter for ungdom. 8 God oppvekst i Alta. 14 Utdanningstilbud i nord. 21 Leger i rusfeltet

SPOR. 12 Nye muligheter for ungdom. 8 God oppvekst i Alta. 14 Utdanningstilbud i nord. 21 Leger i rusfeltet SPOR 22 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 12 Nye muligheter for ungdom 8 God oppvekst i Alta 14 Utdanningstilbud i nord 21 Leger i rusfeltet Leder: Forskere ved Statens

Detaljer

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang SPOR Informasjon 1 1 10 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers

Detaljer

SPOR. Sosial kompetanse er rusforebyggende. 10 Mari-Anne Sørlie: 6 Tidkrevende endringsarbeid. 16 Kjønnsnøytral på menns premisser

SPOR. Sosial kompetanse er rusforebyggende. 10 Mari-Anne Sørlie: 6 Tidkrevende endringsarbeid. 16 Kjønnsnøytral på menns premisser SPOR 33 07 Konferanseavis «Te ka slags nøtte?» Nordnorsk Kompetansesenter Rus, Rusklinikken UNN 10. årgang 10 Mari-Anne Sørlie: Sosial kompetanse er rusforebyggende 6 Tidkrevende endringsarbeid 16 Kjønnsnøytral

Detaljer

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!»

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» SPOR Informasjon 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» 1 1 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 Riktig, nært og helhetlig Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 7 2. Bakgrunn... 9 3. Plangrunnlaget... 10 3.1. Sentrale føringer... 10

Detaljer

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang Botreningssenteret Bergen kommune Rapport nr 1-2012 Prosjekt Overgang Erfaringer og resultater fra prosjektarbeid 2008-2011 Innhold 1. Innledning - Prosjekt Overgang i et nøtteskall... 2 2. Bakgrunn for

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

SPOR. Konferansemagasin Te ka slags nøtte? 2011. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 14.

SPOR. Konferansemagasin Te ka slags nøtte? 2011. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 14. SPOR Informasjon 2 2 11 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 14. årgang g Konferansemagasin Te ka slags nøtte? 2011 Innhold SPOR 2/11

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer

SPOR. 4-17 Arbeid mot mobbing. 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær 50-51 Spiseforstyrrelser og rus

SPOR. 4-17 Arbeid mot mobbing. 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær 50-51 Spiseforstyrrelser og rus SPOR Informasjon 4-17 Arbeid mot mobbing og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 14. årgang g11 11 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

SPOR. Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 12.

SPOR. Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 12. SPOR Informasjon 2 2 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 12. årgang Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009 Innhold SPOR 2 09 Te ka

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre 02.06.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Om rusfri soning og rehabilitering. Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel

Om rusfri soning og rehabilitering. Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel Om rusfri soning og rehabilitering Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel Stig Brevik, Hrønn Thorisdottir Mai 2007 Innhold: 1. Forord 3 2. Rammer for rustiltaket 4-7 2.1 Fengsel som arena 4 2.2 Lokalisering

Detaljer

KoRus-Øst 1 10 NYTT FRA KOMPETANSESENTER RUS. Sju kommuner invitert med i pilotprosjekt

KoRus-Øst 1 10 NYTT FRA KOMPETANSESENTER RUS. Sju kommuner invitert med i pilotprosjekt KoRus-Øst 1 10 NYTT FRA KOMPETANSESENTER RUS REGION ØST Sju kommuner invitert med i pilotprosjekt KoRus-Øst har ingen tradisjon på å gjennomføre ungdomsundersøkelser. Likevel har kompetansesenteret etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KoRus-Øst 3 10 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S. Ni kommuner med felles rusplan

KoRus-Øst 3 10 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S. Ni kommuner med felles rusplan KoRus-Øst 3 10 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Ni kommuner med felles rusplan Alle kommunene fra Åmot i sør til Os i nord har deltatt i et unikt interkommunalt prosjektsamarbeid.

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Kartlegging av rusfeltet i Drammen

Kartlegging av rusfeltet i Drammen Kartlegging av rusfeltet i Drammen Innhold Innledning... 2 Medvirkningsprosesser... 2 Innspill fra verksteder... 3 Innspill fra Borgestadklinikken... 5 Innspill fra Kirkens Bymisjon... 6 Innspill fra Vestre

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer