Norsk institutt for naturforskning, NINA Forskningsstasjon Ims. Knut Aanestad Bergesen, mobilnr: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk institutt for naturforskning, NINA Forskningsstasjon Ims. Knut Aanestad Bergesen, mobilnr: ,"

Transkript

1 Opplysninger til søknad om konsesjon for kultiveringsanlegg for laksefisk og innlandsfisk m.v. (I henhold til Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr. 47) Her er en del punkter som bør belyses i en søknad om kultiveringsanlegg. Da tiltaket også krever utslippstillatelse etter forurensningsloven/revidert utslippstillatelse er det viktig at forhold tilknyttet utslippet og rensing er godt beskrevet. Ims har en gammel utslippstillatelse som omfatter produksjon som sannsynligvis ikke lenger er særlig relevant eller i samsvar med dagens drift. Vi vil gjerne at dere belyser ny produksjon (genbank) og eksisterende produksjon slik at utslippstillatelsen kan oppdateres for hele anleggets drift, ny og eksisterende samlet. Ta gjerne kontakt. Generelle opplysninger Søker: Norsk institutt for naturforskning, NINA Forskningsstasjon Ims Organisasjonsnr: Postadresse: Kommune: Ims, 4308 Sandnes Sandnes Kontaktperson (navn, tlf, e-post): Knut Aanestad Bergesen, mobilnr: , Gårdsnummer/bruksnummer (G.nr./b.nr.) 86/63 og 86/62 Kartkoordinater til anlegg: Se vedlegg 1 for koordinater, gårdsnummer og bruksnummer Lokalitetsnavn(hvis tildelt): Ims I, II, III og IV Lokalitetsnummer (hvis tildelt): 11947, 11954, og 10115

2 Konsesjonsnummer (hvis tildelt): R SS0009 Ims II: laksefisk, 260 tonn, plassering land. Lokalitet R SS0020 Ims II: laksefisk/settefisk 1 mill. stk., plassering land. Lokalitet R SS0021 Ims II: laksefisk, 130 tonn, plassering land. Lokalitet R SS0022: Ims IV, laksefisk, 1 tonn, plassering land. Lokalitet R SS0023: Ims I, marine arter, 130 tonn, plassering sjø. Lokalitet R SS0024: Ims II, marine arter, 130 tonn, plassering land. Lokalitet R SS0025: Ims II, klekkeri marine arter, 130 tonn, plassering land. Lokalitet R SS0301: Ims I, skalldyr, 10 tonn, plassering sjø. Lokalitet R SS0316: Ims II, skalldyr, 10 tonn, plassering land. Lokalitet R SS0317: Ims III, skalldyr, 10 tonn, plassering sjø. Lokalitet Konsesjonsnummer R SS0023, 0024, 0025, 0301, 0316 og 0317 er for tiden ikke i bruk. Konsesjon R SS0022, lokalitetsnummer 10114, Ims IV, er i bruk ved fangst av fisk i fiskefella i Imsa. Kapasiteten er på 1 tonn. Vannkilde (vassdragsnavn/vassdragsnummer): Liavatn i Ims-Lutsivassdraget, vannforekomstid R (gammelt vassdragsnummer 145). Planstatus, arealbruk, vannressurs Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? Området som ønskes utbygd til genbank for villaks og villaure ligger innenfor eiendom med G.nr. 86, b.nr 63 og deler av eiendom med G.nr. 86, b.nr 62. I kommuneplan for Sandnes er området disponert til offentlig/privat tjenesteyting. Planlagt anlegg/bebyggelse vil ikke være i strid med formålet offentlig/privat tjenesteyting. Planlagt nytt anlegg/bebyggelse er tegnet inn på kart under. Store deler av det planlagte anlegget ligger innenfor hensynssone bevaring naturmiljø. Planlagt nytt anlegg/bebyggelse vil i sin helhet ligge innenfor flomfarlig område. Følgende er skrevet om Nina Forskningsstasjon, Imsavika i kommuneplanens arealdel pkt. 3.4 e): «Området med akvakultur i Imsavika inngår i Nina Forskningsstasjon. Søknad om nyanlegg eller endring av dagens konsesjon må gjennomgå ordinær konsesjonsbehandling. Innenfor området tillates det etablert nødvendige bygninger og mindre anlegg med sikte på forskningstilknyttet akvakultur med hensynssone flom og vernet vassdrag.»

3 Foreløpig tegning som viser hvor nytt anlegg og bebyggelse er tegnet inn. I forbindelse med nytt anlegg vil det legges ny rørledning fra Liavatn ned langs Imsa til forskningsanlegget. Rørledning vil i sin helhet ligge innenfor hensynssone bevaring naturmiljø. Ims-Lutsi-vassdraget er verna vassdrag, og for tiltak i 100-meters belte gjelder retningslinjer i Sandnes kommunes miljøplan kap. 2.4 som bestemmelser. Planområdet er i dag uregulert. En har satt i gang en prosess for å få regulert området. Det ble sendt ut varsel om igangsettelse av følgende reguleringsarbeid: Detaljregulering av gnr. 86, bnr. 62 og 63 Anlegg og forskningsstasjon NINA Ims Plan Reguleringen er tildelt saksbehandler i Sandnes kommune: Jan Windsholt (hovedsaksbehandler) og Robijne Verstegen (sidesaksbehandler). Eventuelle kommentarer til reguleringen er satt med frist til 23. februar. Oppsummert vil tiltaket være i tråd med avsatt formål i kommuneplan. I henhold til kommuneplanens pkt. 3.4 e, kan det etableres anlegg innenfor hensynssone flom og vernet vassdrag (bevaring naturmiljø). Oppføring av bebyggelse/anlegg kommer ikke innenfor hensynssone friluftsliv i kommuneplanen, og vil ikke være i strid med denne sonen. Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? Planlagt utbygging med tilhørende vannledning vil ikke komme i konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljøer, og søknaden vil ikke være i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven. I forbindelse med regulering er det krav om undersøkelsesplikt for kulturminner i planområdet. Det er satt opp avtale om aksept av kulturhistoriske registreringer for omreguleringsområdet Tidspunkt for gjennomføringen av undersøkelsen er foreløpig ikke fastsatt, men mulig innen et års tid.

4 Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven? Ims-Lutsi-vassdraget er gitt varig vern. Vassdraget er lakseførende, og en av grunnene til at vassdraget ble vernet var planer om å bygge opp en forskningsstasjon på Ims. Deler av utbygging samt planlagt rørledning vil ligge innenfor verneområdet. Tiltaket vil dermed neppe være i strid med vernegrunnlaget for vernet av vassdraget. Utbyggingen vil sannsynligvis ikke komme i konflikt med andre verneområder. Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)? Ja, se vedlegg nr. 2, Vedtak og endring av Kgl. Res. 1973, 10 sider. Ny søknad, med kopi til Fylkesmannen, sendt NVE i forbindelse med utskifting av hovedvannledning og nytt vanninntak i Liavatn, se vedlegg nr. 3. NVE har i brev av , ref.: , konkludert med at NINA har de nødvendige rettigheter til å ta ut inntil 500 l/s fra Liavatn/regulere Liavatn og de nødvendige rettighetene til å benytte vannressursen i forbindelse med etablering av ny genbank på Ims. Saksbehandler hos NVE er Bård Andreas Selstad Ottesen. Foreligger det dokumentert tillatelse for bruk av grunn og vann? Ja, område for grunn til nybygg om festeavtaler, se vedlegg nr. 4. Tillatelse for bruk av vann, se vedlegg nr. 2. Hele området til genbank og vannledning, samt vanninntak er i en omreguleringsfase. Omregulering planlagt overlevert Sandnes kommune i løpet av juli 2015, omreguleringsområde vedlegg 5. Søknaden gjelder: Ny tillatelse/endring av tillatelse: Ny tillatelse levende genbank for laksefisk. Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk, vill laks for ettertida. Type anlegg (klekkeri, settefiskproduksjon, stamfiskoppdrett, stamfiskoppbevaring, etc.) Levende genbank for laksefisk i alle stadier. Art(er) i anlegget (anadrom fisk/innlandsfisk): Laks (Salmo salar) og sjø-ørret/ørret (Salmo trutta). Hvilke livsstadier omfattes av driften: Alle livsstadier. Maksimal årlig produksjon av de ulike livsstadier (rogn, yngel, 1-somrig, 1-årig 2-somrig, 2-årig, smolt, stamfisk etc.) Rogn: 10 mill. stk.

5 Yngel: 80 fam x ca 600= individ 1-somrig; 80 fam x 125= individ 2-somrig; 80 fam x 60= 5000 individ 2-årig stamfisk; 80 fam x 30= 2400 individ 3-årig stamfisk; 80 fam x 30= 2400 individ 4-årig stamfisk; 80fam x 25= 2000 individ 5-årig stamfisk; 80 fam x 20= 1600 individ årig stamfisk; 80 fam x 10= 800 (5 årsklasser) Totalt maks akkumulert biomasse er planlagt til ca. 30 tonn, men det søkes om maks. 40 tonn. Dette for å kunne håndtere uforutsette hendelser med eventuelt flere truete lakse- og sjøørretstammer. Opplysninger om hvor stamfisk hentes fra og hvor rogn/fisk skal settes ut? Hovedsakelig fra stammer i Hardangerfjordområdet, men også eventuelt fra andre lakse- og ørretbestander i Norge. Genbanken leverer øyerogn for direkte utplanting i vassdragene for å klekkes der eller til lokale klekkerier. Avkommet fra de enkelte stamfiskbestandene blir satt ut i vassdraget de er tatt fra. Opplysninger om planlagt driftsopplegg: Genbankdrift ved stamfiskoppdrett. Inntak av desinfisert nybefruktet rogn eller øyerogn og leveranser av desinfisert øyerogn. Genbanken jobber etter prinsippet rogn inn og rogn ut. Ved særskilte tilfeller inntak av ubefruktet rogn og melke. Genbanken leverer øyerogn for direkte utplanting i vassdragene. I samarbeid med Veterinærinstituttet legges det stor vekt på å holde fisken fri for sykdom. All stamfisk blir sykdomskontrollert, og det er etablert strenge rutiner for hvordan arbeidet med fisken skal utføres, blant annet ved håndtering av fisk og ved transport av rogn og melke. All befruktet rogn som skal til genbanken desinfiseres før innlegging. For å minimalisere risikoen for å spre fiskesykdommer til elvene, er det bare desinfisert rogn som eksporteres til kultiveringsanleggene og vassdragene. Opplysninger om anlegget: (Legg ved anleggsskisse med inntegnet innløpsledning og utslippsledning) Artec Aqua AS har totalenterprisen på levering av genbanken. Foreløpige tegninger av anlegget utarbeidet av Artec Aqua AS og ART arkitekter og ingeniører AS. Detaljtegninger over anlegget er enda ikke ferdig utarbeidet. Se vedlegg nr. 6. Detaljer rundt selve innløpsledning inn til genbanken er ikke ferdig prosjektert. Ny vannledning fra Liavatn er beskrevet under punktet med hensyn til vannressurs. Avløpsvannet føres via avløpsrenner/rør mellom de ulike karene til en avløpskum hvor vannet ledes inn på ett betongrør med en diameter på Ø 800 mm i dagens eksisterende anlegg. Avløpsledningen fra avløpskummen til elvemunningen er ca. 118 m lang og munner ut på ca. 1 m dyp i munningen av Imsa. Se vedlegg 7. Rensing av avløpsvann er beskrevet under punktet med hensyn til miljø.

6 Hensyn til vannressurs Ferskvann: Vanninntak (bekk/elv, innsjø, reguleringsmagasin, grunnvann, annen kilde): Innsjø Navn på vassdrag/delvassdrag: Ims-Lutsivassdraget, vanninntak fra Liavatn Minstevannføring i vannkilden: Vannforbruket til dagens anlegg kommer i tillegg til minstevannføringen i elva. Se vannføring i Imsa, vedlegg 8. Vannforbruk (normal drift/min/maks): Normal 15 m³/min., min. 10 m³/min, maks 30 m³/min Oppgang av anadrom fisk? (fiskesperre?): Det er oppgang av anadrom fisk i Imsa. Elven Imsa ble ekspropriert av Stortinget til forskningsformål i 1973, og en toveis fiskefelle nederst i Imsa var i drift fra En fiskesperre øverst i Imsa hindrer oppgang av anadrom fisk til Liavatn som er vannkilde til eksisterende anlegg og til ny genbank. Tillatelse til fiskesperre i Imsa fra NVE, vedlegg 9. Reservevannkilde: Nødinntak fra elva Imsa ovenfor fiskefelle. Behandling av inntaksvann: Filter 100 micron og UV-behandling og ozonering. Resirkulering av vann: Ikke aktuelt Oksygenering av vann: vakumlufter før inntak av vann i anlegg i tillegg til nødoksygeneringsanlegg. Beskrivelse av nødvendig inngrep i vassdrag for inntak av vann etc. (legg ved kart/skisse): Det vil bli anlagt ny vannledning (Ø 630 mm) fra Liavatn til forskningsstasjon/genbank. Denne vil i hovedsak bli utført som renovering av eksisterende ledning. Gammel ledning fjernes. Planområdet er under omregulering, og det vil bli søkt om nødvendige tillatelser fra NVE. Området opp til Liavatn er vernet vassdrag. Omtalte vannledning er på ca meter. Denne ledningen fører prosessvann ned til stasjonen. Ved anleggelse av ny vannledning vil en i størst mulig grad benytte eksisterende trasé. Dagens vanninntak ligger ved begynnelsen av Imsa i Liavatn, mens nytt inntak vil ligge ute selve vannet. Kartet i vedlegg 10 viser en omtrentlig trasé og plassering av nytt vanninntak.

7 Dagens vanninntak på 2 og 4 m dyp beholdes, i tillegg til det nye vanninntaket som vil være på ca m dybde i Liavatn. En vil da kunne regulere temperaturen inn til anleggene og unngå temperaturer på mer enn 20 C om sommeren (forekommer årlig). Gammel vannledning vil fjernes. Ny vannledning vil legges i samme trasè som den gamle vannledningen har i dag, med unntak av nytt nedsenket vanninntak ute i Liavatn og ved kryssing av elva Imsa. Gammel vannledning som ligger under fiskefellebygget og lar seg ikke kunne fjernes/erstattes under bygget. Ny vannledning vil da krysse elva ovenfor fiskefella, vedlegg 10. Sjøvann: Behandling av inntaksvann: Ikke aktuelt, sjøvann brukes ikke i driften til genbanken. Det er behov for å bruke sjøvann til varmeveksling til temperaturregulering av driftsvann. Sjøvann vil ikke ha direkte tilkobling opp mot genbank. Eget separat rørsystem som hindrer smitte fra sjø. Sjøvann til veksling er også filtrert/uv-behandlet før bruk. Resirkulering av sjøvann: Ikke aktuelt Hensyn til smittevern og fiskehelse: Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5 km. Se vedlegg nr. 11. Akvakulturrelaterte virksomheter i ferskvannskilden: Ingen Fiskearter i vannkilden: Ørret (Salmo trutta), røye (Salvelinus alpinus), sik (Coregonus lavaretus), ål (Anguilla anguilla), trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) Opplysninger om forekomst av fiskesykdommer/parasitter i vannkilden: Fiskebendelorm (Diphyllobotrium latum), ferskvannlus (Argulus), åleparasitt (Anguillicola crassus), trichodina (ciliat), schyphidia, Ichthyobodo necator (encellet parasittisk organisme), Saprolegnia (sopp). Planlagte tiltak med hensyn til smittevern: Ozon, UV-behandling og filtrering av inntaksvann fra ferskvannskilde. Formalinbehandling ved behov. Rutiner for desinfeksjon av utstyr. Smittesluser med klesskift/sko og vask/desinfisering.

8 (Kjemiske og bakteriologiske analyseresultater av inntaksvannet legges ved søknaden). Kjemiske analyseresultater fra overvåking av Imsa, se vedlegg 12 og i tillegg vedlagt rapport Elveserien NINA rapport 973, side 25. Det foreligger ingen bakteriologiske analyser av inntaksvannet. Hensyn til miljø: Utslipp til resipient: Utslipp til sjø/ferskvann: utslipp til elvemunning, opprinnelig utløp fra forskningsstasjonen på Ims. Plassering av utslippspunkt (koordinat, dyp): Posisjon: N / E Dybde: 1 m Opprinnelig utslippsplass fra NINA Forskningsstasjon Bilder som viser avløpspunkt finnes i rapport Resipientgransking nr Lokalitet Ims (side 13) og i vedlegg 7. Utslippets innhold (organisk materiale, næringssalter) og størrelse: Utslipp fra fiskeanlegg uten rensing tilsvarer en slamproduksjon på ca. 1 tonn pr. tonn produsert fisk, og med et tørrstoffinnhold % tilsvarer dette 300 kg tørrstoff, eller omtrent 150 kg organisk karbon (TOC). Rense- og avløpskrav måles også gjerne i utslipp av stoff som gir biologisk oksygenforbruk (BOF7), som er den mengden oksygen som forbrukes under gitte betingelser i løpet av en 7 døgns biokjemisk oksidasjon av løst og partikulært organisk stoff. Det finnes ikke noe standard omregningstall for forholdet mellom TOC og BOF7, siden dette avhenger av sammensetningen av prøven med hensyn på mengde partikler og løst stoff, og partiklenes størrelse og løsbarhet og prøvens «alder» etter uttak. Men basert på målinger av kommunalt avløpsvann viser det seg at 1 tonn TOC tilsvarer omtrent 1,75 tonn BOF7, eller 1,5 tonn BOF5 (BOF7/ BOF5 =1,167). Genbanken på Ims vil da med en årlig maksimal produksjon på 40 tonn fisk produsere samlet utslipp på 6 tonn TOC / 10,5 tonn BOF7 / 9 tonn BOF5. Planer for rensing av utslipp er beskrevet i neste punkt. Utslipp av næringsstoff fra fiskeoppdrettsanlegg varierer med fôrets sammensetning og fôrfaktoren, men tilsvarer i størrelsesorden kg fosfor pr. tonn fisk produsert. Med en samlet årlig produksjon i anlegget på omtrent 40 tonn, tilsier dette en totalmengde på 0,6 tonn fosfor i avløpsvannet fra karene. Erfaringstall viser at i størrelsesorden 70 % av fosforet som tilføres via spillfôr og fiskeavføring er partikkelbundet, mens de resterende 30 % er løst.

9 Samlet utslipp blir da på ca. 0,6 tonn fosfor, hvorav 0,42 tonn er partikkelbundet og 0,18 tonn er oppløst. Størrelse på partikler i utslippet vil være mellom 0,2 0,3 mm, alt etter rensegrad i filteret ( micron). Rensing av utslipp (planlagt renseløsning, rensegrad): Rensestasjonen er bygget opp som følger: Trinn 1: Alt avløp fra anlegget (genbank og forskningsstasjon) går til en filterstasjon der et trommelfilter filtrerer vannet. Rensegrad basert på myndighetskrav. Normalt mellom 200 og 300 micron. Kapasitet liter/minutt. Trinn 2: Slammet fra trommelfilteret går til ny filtrering for å redusere mengden væske. Typen det er lagt opp til er Salsnes filter. Trinn 3: Slammet sendes gjennom bio-reaktor for nedbrytning, og samles i sekker for levering til avfallsstasjon. Forventet fôrforbruk: Forventet fôrforbruk mellom tonn ved maks produksjon. Avhengig av temperatur og fôrfaktor. Forventet fôrfaktor mellom 1,2 1,6. Planlagt årlig produksjon (antall, stadium, størrelse, biomasse) Planlagt årlig produksjon, se vedlegg 13 med maksimal årlig produksjon av de ulike livsstadier (rogn, yngel, 1-somrig, 1-årig 2-somrig, 2-årig, smolt, stamfisk) Miljøtilstand i resipient: Resultat av eventuelle resipientundersøkelser: Se vedlagt rapport: Resipientgransking nr Lokalitet Ims. Modifisert MOM B. Strømforhold ved utslippspunkt: Resultat av strømmåling ved utslippspunktet. Vedlegg: Utslipp til elvemunning, opprinnelig utløp fra forskningsstasjonen på Ims. Strømmåling foreligger ikke. Men det er oppgitt i vannføring i m³/sek. som sier noe om vannføring i elva forbi utslippspunktet. Opplysningene er hentet fra registrert vannføring ca. 150 m ovenfor utslippspunktet ved fiskefella, se vedlegg 8. Anleggsskisse med inntegnet innløpsledning og utslippsledning. Kart/skisse som viser nødvendige inngrep i vassdrag for inntak av vann. Kjemiske analyseresultater av inntaksvannet.

10 Genbank Ims, koordinater og gårdsnummer og bruksnummer, vedlegg 1.pdf Endring og vedtak av Kgl. res Vedlegg 2.pdf Brev NVE, søknad nytt vanninntak 2015 kopi vedlegg 3.pdf Festeavtaler, vedlegg 4.pdf Planforslag_1-2500_2, vedlegg 5.pdf Tegninger anlegg, vedlegg 6.pdf Anlegg avløpsledning, vedlegg 7.pdf Vannføring 2000 til 2014 vedlegg 8.pdf NVE vedtak fiskesperre, vedlegg 9.pdf Trase ny vannledning, vedlegg 10.pdf Nærliggende akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag, vedlegg 11.pdf Vannprøver Imsa 2014 og 2015 Vedlegg 12.pdf Planlagt årlig produksjon Genbank Vedlegg 13.pdf Rapport nr Resipientgransking IMS NINA forskningsstasjon 26. april 2012.pdf

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-,

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Saknr. 14/8568-18 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Innstilling til vedtak: Ut fra en samlet vurdering finner Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur m landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur m landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur m landbaserte anlegg Søknad i. henhold til lov av 17. Juni 2005 nr, 79 ørn akvakultur (akvakuittirloven)" Søknadsskjemaet er telles (b)tfiskeri-.. tru:luilsyn miljø vassdrags

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Vedlegg 8. Søkers vurdering for behov for konsekvensutredning

Vedlegg 8. Søkers vurdering for behov for konsekvensutredning Vedlegg 8 Søkers vurdering for behov for konsekvensutredning Yngve Paulsen Konsult AS NOTAT Oppdrag: Laksefjord AS SØKNAD OM UTVIDELSE AV KONSESJOM Tema: Dato: 03.07.2913 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

1. gangsbehandling - Plan Detaljregulering av gnr 86 bnr 62 og 63 Anlegg og forskningsstasjon NINA - Ims

1. gangsbehandling - Plan Detaljregulering av gnr 86 bnr 62 og 63 Anlegg og forskningsstasjon NINA - Ims SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/08513-114 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 1. gangsbehandling - Plan 2014146 - Detaljregulering

Detaljer

VEDLEGG NR 0 SØKNADSSKJEMA

VEDLEGG NR 0 SØKNADSSKJEMA ST RDAL AQUAPRODUKSJON VEDLEGG NR 0 SØKNADSSKJEMA OG SAMMENDRAG STORDAL AQUAPRODUKSJON- STOR SETTEFISK Sammendrag Disse sidene gir et sammendrag av søknad om etablering av settefisk produksjon i Stordal

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

Vår ref.: Mattis A. Tangeraas

Vår ref.: Mattis A. Tangeraas Finnmark Fylkeskommune Næringsavdelinga Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Maria Sparboe Vår ref.: Mattis A. Tangeraas Båtsfjord 12.08.2011 Søknad om tillatelse til landbasert oppfôring av kråkeboller

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

NVEs saksbehandling av settefisksøknader. Bård Ottesen Seksjon for vassdragsinngrep (KI)

NVEs saksbehandling av settefisksøknader. Bård Ottesen Seksjon for vassdragsinngrep (KI) NVEs saksbehandling av settefisksøknader Bård Ottesen Seksjon for vassdragsinngrep (KI) Vann og vassdrag er en felles ressurs Ferdselsårer Drikkevatn Fiske Bading Rekreasjon Stedsidentitet Konkurranse

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 12. mai 2017 Nordland fylkeskommune Næringsavdelingen post@nfk.no Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS (

Detaljer

Landbaserte matfiskanlegg

Landbaserte matfiskanlegg Landbaserte matfiskanlegg Etableringssøknader Aud Skrudland. Mattilsynet, region Midt. 19.april Mattilsynets godkjenning Akvakulturlovens 6 krever tillatelse fra Mattilsynet Krav i forskrift om etablering

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Sandøra ' N stk.

Sandøra ' N stk. TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 BERGEN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/1630-21 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo Smitteområde Vefsnaregionen Flere store prosjekter i Vefsna Største elvebehandling i Norge (i volum) Største

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS .. Cermaq Norway AS post.norway@cermaq.com Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/43 Deres ref.: 16/64409 Vår dato: 4.11.2016 Deres dato: 19.06.2016

Detaljer

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye på Løpet kultiveringsanlegg- Åmot kommune

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye på Løpet kultiveringsanlegg- Åmot kommune Saknr. 15/5104-18 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Søknad om tillatelse til oppdrett av røye på Løpet kultiveringsanlegg- Åmot kommune Innstilling til vedtak: Ut fra en samlet vurdering finner Hedmark

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Midlertidig tillatelse til oppdrett av røye, Rendalen settefiskanlegg BA

Midlertidig tillatelse til oppdrett av røye, Rendalen settefiskanlegg BA Saknr. 12/90-11 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Salvelinus alpinus, på eiendommen Åkerstad, gnr. 8, bnr. 74 i Rendalen

Detaljer

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD TOMREN FISH AS Fjordvegen 506 6393 TOMREFJORD Deres ref: Vår ref: 2017/021717 Dato: 11.05.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING - ETABLERING AV NYE LOKALITETER TROHAUGEN A OG B- ANLEGG

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Grønn overgang III Er integrasjon i det marine økosystemet bedre enn å ta slammet på land?

Grønn overgang III Er integrasjon i det marine økosystemet bedre enn å ta slammet på land? Grønn overgang III Er integrasjon i det marine økosystemet bedre enn å ta slammet på land? Tema i dag: Akvakultur interaksjon med marin økosystem Kjell Inge Reitan, Olav Vadstein og Yngvar Olsen Avfallsproduksjon

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål tioknad i henhold til lo \ 17. juni 2005 nr. 79 om aknakulturlak akulturlo\ en1h. Soknadsskjemaet er felles for ak akultur. mattils n-. mil 0- og

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Askøy kommunes uttale til søknad om utvidet løyve - Strømsnes Akvakultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Askøy kommunes uttale til søknad om utvidet løyve - Strømsnes Akvakultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Askøy kommunes uttale til søknad om utvidet løyve - Strømsnes Akvakultur Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Målfrid Eide Arkivsaknr.: 2016/2546-17 RÅDMANNENS

Detaljer

Morefish Tingvoll AS. Vedlegg konsesjonssøknad Beskrivelse av anlegg. Settefisk produksjon av rognkjeks

Morefish Tingvoll AS. Vedlegg konsesjonssøknad Beskrivelse av anlegg. Settefisk produksjon av rognkjeks Morefish Tingvoll AS Vedlegg konsesjonssøknad Beskrivelse av anlegg Settefisk produksjon av rognkjeks 1 INNHOLD Innledning side 2 Lokaliteten side 2 Anlegget side 3 a. Vanninntak side 4 b. Avløp side 4

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS STERNER AS Vannbehandling til settefisk Kultiveringsmøtet 2013 12-14 mars. - VOSS Hovedkontoret ligger på Ski, utenfor Oslo (13 ansatte) Avdelingskontorer i Bergen (5 ansatte) og på Leknes i Lofoten (4

Detaljer

Organisk avfall fra storskala oppdrett problem eller ressurs?

Organisk avfall fra storskala oppdrett problem eller ressurs? Organisk avfall fra storskala oppdrett problem eller ressurs? Kjell Inge Reitan kjell.i.reitan@ntnu.no NTNU Institutt for biologi Tema i dag: Akvakultur interaksjon med marin økosystem Avfallsproduksjon

Detaljer

Artec Aqua er totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg

Artec Aqua er totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg ARTEC AQUA Artec Aqua Artec Aqua er totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg - Produkter (herunder konseptuelle løsninger) - System (gjennomstrømning, gjenbruk og RAS) - Nøkkelferdige anlegg Tema

Detaljer

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. Hardangerfjordseminaret 2013 v/ Espen Holthe og Håvard Lo

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. Hardangerfjordseminaret 2013 v/ Espen Holthe og Håvard Lo Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. Hardangerfjordseminaret 2013 v/ Espen Holthe og Håvard Lo Smitteområde Vefsnaregionen Fustavassdraget Foto: NJFF Vefsna flere store prosjekt

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE (71/1) - HARESTUA RENSEANLEGG

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE (71/1) - HARESTUA RENSEANLEGG Arkivsaksnr.: 10/119-3 Arkivnr.: GNR 71/1 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE (71/1) - HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Lov om laksefisk og innlandsfisk.

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/ Næringsetaten Akvafarm AS Bergsbotn 9385 SKALAND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/5437-14 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/17 77 78 81 51 09.03.2017 T-BG-4 AKVAFARM

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017)

Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017) Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017) - Laks - Sjøørret - Sjørøye (Leirelvvassdraget/Storvatnvassdraget) - Innlandsørret og innlandsrøye (innsjøene i

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet. Informasjon om tilførsel av ferskvann og konsekvenser for naturmangfold og vannmiljøtilstand

Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet. Informasjon om tilførsel av ferskvann og konsekvenser for naturmangfold og vannmiljøtilstand Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet Informasjon om tilførsel av ferskvann og konsekvenser for naturmangfold og vannmiljøtilstand Oslo, september 2014 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Om industriprosessen,

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

Rensekrav i. Trondheimsfjorden

Rensekrav i. Trondheimsfjorden Rensekrav i Nye SARA renseanlegg, Stjørdal Trondheimsfjorden -med utgangspunkt i Stjørdal Leif Inge Paulsen Stjørdal 25.10.2017 Avløpsforvaltning - roller Forurensningsloven fundamentet plikt til å unngå

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Kort om: Akvakulturloven Fylkeskommunens ansvar Mest

Detaljer

Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel

Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel Att: Bjugn kommune Alf Nebbs gate 2 7160 Bjugn postmottak@bjugn.kommune.no Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel Søknaden gjelder etablering av akvakultur anlegg for stamfisk i området definert

Detaljer

Midlertidig tillatelse-flekkerøy Hummer SA - org.nr tillatelse VA-K-317 Hummerklekkeri på lokalitet Hattesteinen i Kristiansand

Midlertidig tillatelse-flekkerøy Hummer SA - org.nr tillatelse VA-K-317 Hummerklekkeri på lokalitet Hattesteinen i Kristiansand 1 av 6 Flekkerøy Hummer SA Kårholmsveien 66 4625 FLEKKERØY Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNN OG NÆRING 06.06.2017 17/05901-2 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Arkivsaknr: 2017/894 Arkivkode: Saksbehandler: Anders Berget Owrenn Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Rådmannens

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Gjennoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen etter behandling mot G.salaris. Espen Holthe Prosjektleder

Gjennoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen etter behandling mot G.salaris. Espen Holthe Prosjektleder Gjennoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen etter behandling mot G.salaris Espen Holthe Prosjektleder Involverte og samarbeidspartnere i prosjektet i prosjektet FUSAM Vefsnlaks Skandinavisk naturovervåkning

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1786

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1786 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av utslippstillatelsen ved søknad om produksjon av postsmolt for Nesfossen Smolt AS på Nesfossen i Lindås kommune R A P P O R T Med konsekvensutredning Rådgivende

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1442. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fjon Bruk AS (reg. nr. H/SO 0003)

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1442. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fjon Bruk AS (reg. nr. H/SO 0003) Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fjon Bruk AS (reg. nr. H/SO 0003) R A P P O R T Med konsekvensutredning Rådgivende Biologer AS 1442 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Dokumentasjonsvedlegg

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad Teknisk leder FLATANGER SETTEFISK AS Produksjon: 7,5 mill. smolt 900 tonn Ansatte: 14 stk. Omsetning: Vannforbruk: Strømforbruk: 90 mill. 34 mill. m3 7 mill.

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen 14.12.2015 BERGEN Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Vedlagt ligger søknad om endring av anleggskonfigurasjon

Detaljer

La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk?

La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk? La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk? Vannforskriften og erfaringer med måleprogrammet Norske Skog Saugbrugs AS Program for tiltaksrettet vannovervåking Elisabeth

Detaljer