Vår ref.: Mattis A. Tangeraas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: Mattis A. Tangeraas"

Transkript

1 Finnmark Fylkeskommune Næringsavdelinga Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Maria Sparboe Vår ref.: Mattis A. Tangeraas Båtsfjord Søknad om tillatelse til landbasert oppfôring av kråkeboller i Havnegt 12, Båtsfjord Viser til tidligere samtaler vedr oppfôring av kråkeboller, og vil med dette søke Finnmark Fylkeskommune om tillatelse til å drive lagring og oppfôring av villfanget kråkebolle Voie /Havnegata 12 (bnr/gnr 1/56) i Båtsfjord kommune. I den forbindelse kan vi gi dere følgende opplysninger: Formål Formålet med oppfôringsanlegget er å produsere en kråkebolle med bedre gonadekvalitet enn den ville. Det er også et mål å være leveringsdyktige året rundt. Kråkebollens gonader tilfredsstiller ikke kravene til markedet store deler av året, og trenger derfor å bli fôret noen uker for å oppnå ønsket kvalitet. Kråkebollene i Båtsfjord kan på bakgrunn av våre analyser sies å være velegnet til slik produksjon, og har en jevnt høyere kvalitet enn hva man har funnet i andre fjorder. Kråkebollene vil hovedsaklig bli eksportert til Asia og Europa. Norway Sea Urchin AS skal bidra til ny, innovativ næringsaktivitet og arbeidsplasser i Båtsfjord Inngripen Vi vil ha behov for sjøvannstilførsel, og planlegger å legge ut en ny inntaksledning (160mm) til dette i september Vi har allerede søkt Havnevesenet i Båtsfjord om tillatelse til å legge ut denne, og tilbakemeldingene fra Havnevesenet er positive. Noe vi tenker å hente inn via en sjøvannsledning fra 25 meters dyp i Båtsfjorden og opp til gamle filéthallen på Voie. Estimert vannbehov vil være maksimalt 2000l/min. Avløpsvann Alt avløpsvann blir renset via renseanlegg før det går ut i havet gjennom en avløpsledning. Utslipp av partikler vil være begrenset til partikler <60mµ pga partikkelrensningsanlegg som fjerner store partikler. Smittesprednings Spredning av parasitten Echinomermella matsi fra vårt anlegg til ville bestander vil ikke være mulig da vi kommer til å ha renseanlegg som vil samle opp og destruere både egg og mordyr. Det finnes per dags dato ikke E. matsi i Øst-Finnmark. Dersom parasitten skulle bli påvist, noe vi ser på som usannsynlig pga de lave temperaturene her, vil det eksistere en viss fare for smittespredning internt i anlegget. Norway Sea Urchin AS har tilsynsavtale med Kystlab AS som skal bistå Norway Sea Urchin AS i spørsmål relatert til sykdom, dyrehelse og dyrevelferd i anlegget. - Anlegget har ingen åpenbare muligheter for rømning da avløpet har dobbelsikring både ved renne/kum og filterenhet, eventuelle kråkeboller og rogn som kommer seg ut under produksjonen, vil bli fanget opp ved rensestasjonen hvor det er fysisk sperret av filtre. Rømning fra anlegget til saltvann vil da ikke være mulig. - Alle villfangede kråkeboller som kommer inn i anlegget vil være innfanget i et godkjent innfangingsområde dette for å tilfredsstille kravene til dokumentasjon som land utenfor EU stiller. Arbeidsplasser Havnegata 12 Postboks Båtsfjord Telefon DNB-Nor: Org.nr.: NO NO MVA

2 Vi regner med at anlegget på sikt vil ha behov for 3-4 årsverk, med kanskje en kombinert fast ansatte samt deltidsansatte. Vi tar sikte på å benytte lokal arbeidskraft og vil drive intern opplæring der det er nødvendig. Oppstart Vi håper på å kunne være i drift rundt september 2011 og vi trenger ca. 2 mnd. før vi kan levere for fullt. Tidsplanen er stram, og det er viktig at man får en effektiv behandling av denne søknaden slik at man ikke går glipp av oppturen i markedet i november og desember. Dersom noe er uklart eller dere har spørsmål vedrørende anlegget ber vi om at dere tar kontakt med undertegnede på tlf På grunn av bedriftsinterne forhold ber vi om at vedlegg 14, 15 og 16x som ettersendes i separat e-post blir unntatt for offentlig ettersyn. Med vennlig hilsen Norway Sea Urchin AS Mattis A. Tangeraas Daglig leder Vedlegg: 1. Søknadsskjema landbasert oppdrett 2. Flyfoto over Voie / Havnegata Sjøkart over Båtsfjorden 4. Flyfoto over Havna 5. Sjøkart over havna med dybder 6. Skisse over planlagt inntak og utslipp 7. Utsnitt av kommunedelsplan for området 8. Utskrift fra Matrikkelen 9. Reguleringsplan for området 10. E-post fra fylkesmannen ift utlipp 11. Kvittering for innbetalt gebyr for akvakultursøknad 12. Kart over områder N Anleggsskisse 14. Beredskapsplan ihht IK-akva (unntatt for offentlig ettersyn) 15. IK-akva (unntatt for offentlig ettersyn) 16. Produksjonsplan (unntatt for offentlig ettersyn) Sist skrevet ut :04 Side 2/2

3 Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg. Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Addresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens 13. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger omeventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Fiskeridirektoratet på telefon Telefonnummer Postadresse E-post adresse.1. Generelle opplysninger 1.1 Søker: Norway Sea Urchin AS Mobiltelefon Faks Organisasjon. eller personnummer Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson): Mattis A. Tangeraas Telefonnummer Mobiltelefon E-post adresse Fiskeridirektoratets region Fylke 1.3 Søknaden gjelder lokalitet i Kommune Region Finnmark Finnmark Båtsfjord Lokalitetsnavn Havnegata Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.) 1/ Lokalitetsnummer (hvis tildelt) Geografiske koordinater N 70,38 16,5 Ø 29,43 48,5 1.4 Vannkilde(r) Sjøvannsinntak Vassdragsnr,.. Vassdragsnavn,... Navn på vannkilde(r),:.. 2. Planstatus, arealbruk og vannressurs 2.1. Planer og vernevedtak: Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? Ja X Nei Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven? Ja X Nei Foreligger ikke vernetiltak Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? Ja X Nei Foreligger ikke vernetiltak Behovet for søknaden: voiet Annen bruk/andre interesser i området: Alternativ bruk av området: Verneinteresser ut over pkt. 2.1: 2.2. Arealbruk arealinteresser (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg) Anlegget trenger ca 200 m2 innvendig areale. Anlegget er tenkt ført opp på den gamle filéthallen i 2.3 Konsekvensutredning Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? Ja X Nei 2.4 Vannressurs Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)? Ja X Nei

4 3. Søknaden gjelder Oppgi art: Kråkeboller. 3.1 Art 3.2 Hva søknaden gjelder Latinsk navn: Strongylocentrotus droebachiensis X Ny akvakulturtillatelse Omsøkt størrelse: 5t biomasse i anlegget, 20t produksjon/år Endring av størrelse Omsøkt endring: Størrelse etter endring: Tillatelsesnummer: 3.3 Type akvakulturtillatelse Annen endring: Fisk sett flere kryss om nødvendig Krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder Stamfisk Klekkeri Yngelanlegg Settefisk Matfisk Fiskepark/ / put and take Annet Stamdyranlegg Klekkeri Yngelanlegg X Vekstanlegg Annet 3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget Anlegget omfattar oppfôring av villfangede kråkeboller med hensikt å øke gonadefyll og garantere en gitt kvalitet til kunde. Kråkebollene oppfôres i spesielle karsystemer som NSU selv har utviklet. 3.5 Opplysninger om anlegget X Anleggsskisse med inntegning av inntaks- og utslippsledninger samt eventuelle kabler i sjø 3.6 Supplerende opplysninger

5 4.1.1 Ferskvann 4. Hensyn til vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og miljø Navn på vannkilde:. Er vassdraget vernet? Ja Nei Vannforbruk ved normaldrift: m 3 /min Minimum vannforbruk Maksimum vannforbruk: Hensyn til vannressurs m 3 /min m 3 /min Er det en reservevannkilde? Ja Nei Er det bygget fiskesperre? Ja Nei Er det oppgang av anadrom fisk i vassdraget? Ja Nei Behandling av inntaksvann:? Ja Nei Resirkulering av vannet? Ja Nei Oksygenering av vannet? Ja Nei Sjøvann: Navn på inntaksområde: Båtsfjorden Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Leggning av ny Ø160 ledning Behandling av inntaksvann? X Ja Nei Resirkulering av vann? Ja Nei Spesifikasjon av inngrep ved inntak: 4.2 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon til konsum) Avstand fra vanninntak til utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l. 0,5km 4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km. Stedsnavn og type virksomhet(er) eller lakseførende vassdrag: Polar Seafood AS Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden: Til sjø X Ja Nei 4.4 Hensyn til miljø Utslipp til resipient Til ferskvann Ja Nei : Dybde til bunn 11,4 m Mengde antatt uslipp: N2: 50kg/år P: 10kg/år Dybde til bunn m Mengde antatt uslipp: Planlagt rensing Ja Nei Planlagt rensing X Ja Nei Miljøtilstand I ferskvann Er det gjennomført en klassifisering av miljøkvaliteten i ferskvann? Miljøundersøkelser Er det gjennomført en undersøkelse av biologisk mangfold m.m.? Ja Nei X Ja Nei Strømmåling Ved utslipp til sjø Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm: Bunnstrøm: m/sek m/sek m/sek Planlagt årlig produksjon 20t/år Ved utslipp til ferskvann: 4.5 Supplerende opplysninger Er det gjennomført andre målinger? Ja Nei Forventet fôrforbruk? 2t/år

6

7

8

9

10

11

12

13 Se eiendom Eiendomsinformasjon /56 M0929 båtsfjord Skriv ut Eiendomsinformasjon (1) Enhetstype Grunneiendom Beregnet areal 2 707,5 Kommunenr 2028 Grunnforurensing Nei Gårdsnr 1 Tinglyst Ja Bruksnr 56 Seksjonert Nei Festenr Har festegrunner Nei Seksjonsnr Punktfeste Nei Bruksnavn M0929 båtsfjord Koordinater (32632) Kulturminne Nei Adresser (1) Adresse Poststed Tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Postnummerområde Valgkrets Koordinater Havnegata Båtsfjord Bygninger (4) Været Båtsfjord Båtsfjord Båtsfjord Valgkrets (32632) Bygningsnummer Type Status Kulturhistorisk Næringsgruppe Bygningsendring Annen industribygning Tatt i bruk Nei Annen industribygning Tatt i bruk Nei Annen industribygning Tatt i bruk Nei Annen fiskeri- og fangstbygn. Tatt i bruk Nei Teiger (1) Type Koordinater Areal Merknad Hovedteig Eiendomsteig (32632) 2 707,5 Ja

14

15

16 Fra: Frøiland, Eirik Emne: SV: Spørsmål i forbindelse med akvakultursøknad fra Norway Sea Urchin AS i Båtsfjord Dato: 9. august :10:35 GMT+02:00 Til: "Mattis A. Tangeraas" Kopi: "Moen, Stig" "Jakola-Fjeld, Magnus" "Sparboe, Maria" 1 vedlegg, 30 kb Hei, % Viser%til%møtet%i%går. % Størrelsen%på%utslippet%dere%ønsker%å%søke%tillatelse%for,%er%vesentlig%mindre%enn%hva%som%lå%til%grunn%for%tidligere% søknad%som%ble%trukket%tilbake.%samtidig%forstår%vi%det%slik%at%dere%har%planer%om%en%vesentlig%oppskalering%av% produksjonen%dersom%dere%lykkes%i%den%første%fasen. % Vi%kan%behandle%en%søknad%om%midlertidig%tillatelse%til%utslipp%av%den%størrelse%du%beskrev%under%gårsdagens%møte.% Dere%søker%da%akvakulturtillatelse%som%sist,%men%oppgir%som%begrunnelse%for%eventuell%manglende%dokumentasjon,% at%utslippet%etter%deres%mening%er%så%lite%at%det%medfører%liten%grad%av%forurensning.%% % En%slik%fremgangsmåte%vil%kunne%spare%dere%for%tid%og%kostnader%i%denne%omgang,%men%medfører%at%dere%må%søke% om%utvidelse%av%produksjonen%dersom%dere%vil%oppskalere%anlegget%senere.%vi%vil%da%kunne%kreve%bedre% dokumentasjon. % Med%hilsen % Eirik%Frøiland Fylkesmannen%i%Finnmark % Fra: Mattis A. Tangeraas Sendt: 5. august :53 Til: Frøiland, Eirik Emne: Re: Spørsmål i forbindelse med akvakultursøknad fra Norway Sea Urchin AS i Båtsfjord Hei! Jeg kommer kl Jeg skal se om jeg kan få tak i et bedre kart! MBH Mattis A. Tangeraas Daglig leder / CEO Norway Sea Urchin

17 https://www.dnbnor.no:443/seg-person/betaling/betaling.view.utskrift-kvittering.jhtml Betaling er utført Følgende betaling er belastet konto Fra konto Kontoeier Mattis-Andreas Tangeraas Til konto Mottaker FISKERIDIREKTORATET Oppdragsdato Melding Gebyr Akvakultursøknad, Norway Sea Urchin AS Beløp 3.000,00 Kvittering bestilt Nei Status Betalingen finnes i Utførte betalinger med betalingsnummer 751. Noter nummeret på giroblanketten, så husker du at du har lagt inn betalingen. DnB NOR Side 1 av 1

18

19

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Innholdsfortegnelse Bokmål Innledning... 4 Generelt... 4 Regional /fylkeskommunal behandling av

Detaljer

Deres dato: Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk.

Deres dato: Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk. FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal Vestnes kommune Saksbehandler: Arve Slettvåg Kommunehuset Telefon: 97539265 Seksjon : Fiskeri - og havbruksforvaltning 6390 VESTNES Vår referanse: 08/17875 Deres

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen.

1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen. Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Soknad i henhold til lov av 1 7.juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven) l). Soknadsskjemact er telles for akvakultur, rnattilsyn-. miljo-,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. 1 Generelle opplysninger 1.1 Søker: Arnøy Laks AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. 1 Generelle opplysninger 1.1 Søker: Arnøy Laks AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Soknad i henhold til lov av 17. juni 2005 n1-. 79 om akvakultur (akvakulturloven)11. Soknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, vassdrags- og kystforvaltningen.

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA NOTAT Oppdrag: Marine Harvest Norway ASA SØKNAD OM KONSESJON SANDØRA Tema: Dato: 02.09.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA Til: Fra: Nord Troms

Detaljer

13 DOKid '1001830 M 4/310.1) r SFJOR r.iarine FARI I AS 99.,544709 SØKNAC051 KLARERING AV NY LOKALITET luibukta TYSFJORDKOMMUNE. Reg nr 23 APR.

13 DOKid '1001830 M 4/310.1) r SFJOR r.iarine FARI I AS 99.,544709 SØKNAC051 KLARERING AV NY LOKALITET luibukta TYSFJORDKOMMUNE. Reg nr 23 APR. rt I\Ior LC OVII FYLKESKOMMUNE 13 DOKid '1001830 M 4/310.1) r SFJOR r.iarine FARI I AS 99.,544709 SØKNAC051 KLARERING AV NY LOKALITET luibukta Vår dato 11.04.2014 Var referanse. 1415668 Deres dato: Deres

Detaljer

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om produksjon av 2,5 millioner sjøklar rensefisk av rognkjeks på Årskog i Fitjar kommune.

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om produksjon av 2,5 millioner sjøklar rensefisk av rognkjeks på Årskog i Fitjar kommune. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om produksjon av 2,5 millioner sjøklar rensefisk av rognkjeks på Årskog i Fitjar kommune. Vest Aqua Base AS R A P P O R Med konsekvensutredning T Rådgivende Biologer AS

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknadi henhold til lox a\ l7. juni 2005 nr. 79 om ak\ akultur (ak\akulturlo\ en)! ). Søknadsskjemaeter telles for ak\akultur. mattilsyn-. miljø-_

Detaljer

Konsekvensutredning av akvakultur. - en studie av KU prosessen for Ryfylke bassenget i 2005.

Konsekvensutredning av akvakultur. - en studie av KU prosessen for Ryfylke bassenget i 2005. Konsekvensutredning av akvakultur. - en studie av KU prosessen for Ryfylke bassenget i 2005. Masteroppgave i Water Resources and Coastal Management Vår 2009 Diana Lauterbach Eidem Institutt for biologi

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre

Detaljer

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Vik R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 909

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Vik R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 909 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Vik R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 909 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Dokumentasjonsvedlegg til søknad

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1241

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1241 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1241 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato: x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: 46908251 Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM

Detaljer

NOS D421. Akvakultur 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

NOS D421. Akvakultur 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger NOS D421 Akvakultur 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

ti N0VCII6VICI FYIKESKOMMUNE

ti N0VCII6VICI FYIKESKOMMUNE ti N0VCII6VICI FYIKESKOMMUNE Dokiri 14001-77 141306-1) TYSFJORD IARINE FARI.I AS 995544709 SØKNAD Of KLSRERLMO - Vår dato: 11.04.2014 Var referanse: 14/16293 Deres dato: Deres referanse: Tysfjord kommune

Detaljer

AKVAKULTURFORVALTNING

AKVAKULTURFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AKVAKULTURFORVALTNING Kvalitet i saksbehandlingen NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044) R A P P O R Med konsekvensutredning T Rådgivende Biologer AS 1387 Rådgivende Biologer AS

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1).

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp

Detaljer

Forskrift om fangstbasert akvakultur Hjemmel: Rettelser:

Forskrift om fangstbasert akvakultur Hjemmel: Rettelser: Forskrift om fangstbasert akvakultur Dato FOR-2014-12-15-1831 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015, 01.07.2015 Sist endret Endrer FOR-2004-12-22-1799,

Detaljer