Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Samuel Anderson. No rdland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Samuel Anderson. No rdland"

Transkript

1 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn -, miljø -, vassdrags - og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, so m har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i fersk -, brakk - og saltvann. Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommune n i det fylket det søkes i (a dresse, se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysi ngene kreves med hjemmel i akvakultur -, mat -, forurensnings -, natur vern -, frilufts - og vannressurs - og havne - og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens 5a. Ufullstendige søknader vil forsinke søk nadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til vei leder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Opp - gaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Fiskeri di rektoratet på telefon T elefonnummer Postadresse Postboks 34 1 Generelle opplysninger 1.1 Søker: Nova Sea AS Mobil telefon E - post adresse Faks 1. 2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden ( k ontaktperson) : Samuel Anderson T elefonnummer Mobil telefon Fiskeridirektoratets region Nordland Lokalitetsnavn Vassdalsvik 1.3 Søknaden gjelder lokalitet i Fylke No rdland Geografiske koordinater: Organisasjons eller personnr E - post adresse Kommune Meløy N , 586 Ø , 900 ` N , 587 Ø , 054 ` N , 348 Ø , 061 ` N , 350 Ø , 905 ` Midtpunkt anlegg N , 468 Ø , 980 ` Bokmål 2. Planstatus og arealbruk 2.1. Planstatus og vernetiltak : Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan - og bygningsloven? J a Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven? X Ne i Foreligger ikke Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kultur minneloven? Foreligger ikke

2 2.2. Arealbruk areal interesser (Hvis behov bruk pkt 5 eller pkt 6) Behovet for søknaden: kommune Denne søknad gjelder makroalgedyrking på lokaliteten Vassdalsv ik i Meløy Annen bruk/andre interesser i området: Alternativ bruk av området: Verneinteresser ut over pkt. 2.1: 2.3. Konsekve nsutredning Mener søker at søk naden trenger konsekvensutredning etter plan - og bygningsloven? 2.4. Supplerende opplysninger Vi vil med denne søknad søke om dyrking av makroalger på lokaliteten Vassdalsvik i Meløy kommune på et areal av ca. 5 hektar og på en biomasse av 500 tonn. Se vedleggene for utvidet informasjon.

3 3.1 X Klarering av ny lokalitet (Når det ikke er tillatelser akvakultur på lokaliteten p e r i dag). Søknad om ny tillatelse til akvakultur e ller ny lokalitet for visse typer tillatelser, jf. veileder Omsøkt størrelse : 500 tonn Tillatelsesnummer(e): dersom det/de er tildelt, jf veileder:.... Søker andre samlokalisering på lokaliteten? Hvis ja, oppgi navn på søker: Se også pkt Laks, ørret og regnbueørret ( det må også krysses av for formålet) : 3 Søknaden gjelder eller 3.3 Art 3.2 Endring Lok. nr :.... Tillatelsesnr(e):..... Endringen gjelder : Sett flere kryss om nødvendig Arealbruk/utvidelse Biomasse: Økning:.. (tonn) Annen fiskeart Totalt etter endring:. Annen størrelse Økning: (tonn) Totalt etter endring:.... Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten Endring av art Annet Spesifiser: X Annen akvakulturart Kommersiell matfisk Forskning Fiskepark Settefisk Matfisk Stamfisk Slaktemerd Undervisning Oppgi art:. Visningsformål Oppgi art: Sukkertare, butare, fingertare, havsalat, søl og stortare Stamfisk Slaktemerd Latinsk navn: 3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) X Latinsk navn: Laminaria saccharina, Alaria esculenta, Lamanaria digitata, Ulva lactua, Palmaria palmata, Laminaria hyperb ora T idlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder Senere livsstadier av k repsdyr, bløtdyr og pigghuder Annet,eks.manntall,fangstbasert Spesifiser Tidlige og senere livsstadier av makroalger 3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret: Disponible lokaliteter Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt Lo k.navn: Su pplerende opplysninger Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse?

4 4. Hensyn til f olkehelse, s mittevern, dyrehelse, m iljø, f erdsel og sikkerhet til sjøs 4.1 Hensyn til folkehelse, e kstern forurensning Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterendeller tidligere virksomhet), landbruk o.l. innenfor 5 km. Vassdalsvik renseanlegg (Meløy kommune plan og kommunalteknisk drift) ca 2 km. ø st for lokaliteten. Det er spredt bebyggelse og småbruk i området. 4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type virksomhet(er) i lakseførende vassdrag : Nova Seas sine lokaliteter Meløysjøen (28956) 4,7km nordvest, Isbergan (24295) 4,8km øst Driftsform: Havbasert dyrking av makroalger ved bruk av ta u som dyrkingssubstrat 4.3 H ensyn til miljø Årlig planlagt produksjon: 500 tonn Forventet fôrforbruk i tonn: 0 I sjø: B - undersøkelse (Iht. NS 9410), tilstandsklasse: C - undersøkelse (Iht. NS 9410): Miljøtilstand I ferskvann: Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann Miljøundersøkelse: U ndersøkelse av biologisk mangfold mm: Alternativ miljøundersøkelse: Strømmåling Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm: Bunnstrøm: cm/sek 3,7 (5m) cm/sek 2,6 (15m) cm/sek 2,1 (30m) Salinitet (ved utslipp til sjø) : Maks: Min: Dybde: m Dybde: m Tidspunkt: Tidspunkt: Minste avstand til trafikkert farled/areal: 80 meter 4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs Sjøkabler, vann -, avløps - og andre rørledninger : (oppgi navn på eier) Ingen kjent 4.5 Supplerende opplysninger Rutegående trafikk i område t: (oppgi navn på operatør) Torghatten Nord , , Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter: X Hvit Grønn X Rød Ingen 5. Supplerende opplysninger

5 6. Vedlegg 6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) X Kvittering fo r betalt gebyr X Strømmåling Kartutsnitt og anleggsskisse ( Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) X Sjøkart (M = 1 : ) Annen akvakulturrelaterte virksomheter mm Kabler, vannlednin ger o. l. i området Terskler med mer Anlegget avmerket. X Kystsoneplankart Annen akvakulturrelaterte virksomheter m. m. Kabler, vannledninger o. l. i området Anlegget avmerket X Kart i N - 5 serie,evt Olex, C - Map eller lignende (M = 1 : 5 000) Anlegget med fortøyningssystem og koordinatfestede ytterpunkt Oppdatert kystkontur Plassering av strømmåler Utslipp fra kloakk, landbruk industri og lignende Kabler, vannledninger og rørledninger i området Evt. flåter og landbase X Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 000) Anlegget ( inkl. flåter) Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el. anker) Gangbroer Flomlys/produksjonslys Flytekrager Andre flytende installasjoner Markeringslys eller l yspunkt på anlegget X Undervannstopografi B eredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift ) Konsekvensutredning jf veileder pkt Spesielt vedlegg ved store lokaliteter Samtykkeerklæring. Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten IK - system (jf. Mattilsynets etableringsforskrift ) Miljøtilstand: Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2) 6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk I sjø B - undersøkelse Alternativ miljøundersøkelse: C - undersøkelse I ferskvann Mi ljøundersøkelse Undersøkelse av biologiske mangfoldet m. m Tilsagn om akvakulturtillatelse Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt Kan bare gjelde laks mv Aktivitetsbeskrivelse til søknad om stamfisk for laks, ørret og regnbueørret 6.3 Andre vedlegg spesifiseres Har inkludert en MOM B (vedlegg 4) fra den siste generasjon som var kjørt på den innlevert lakseoppdrett lokalitet Vassdalsvik (11137). Lovund.. den (Søkers underskrift)