VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS"

Transkript

1 VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato Revisjon:

2 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering av avløp til fritidseiendommer planlagt i reguleringsplan for gnr/bnr 7/1 i Snillfjord Kommune. Denne avløpsplan tar utgangspunkt i Forskrift om begrensning av forurensning. (Del 4 endret ved forskrift 15.des 2005 nr 1691, (i kraft 1. jan 2007)) Denne planen består av følgende dokumenter: - Dette dokument som beskriver og bestemmer etablering av avløp ved Rottem Hyttefelt - Plantegning H1 i målestokk 1: Plantegning H2 i målestokk 1:2000 DEFINISJONER a) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann b) Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som I hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom, eller lignende. c) Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. d) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter. Avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. e) Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. f) Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning. g) Elvemunning: Vann I overgangsområde mellom freskvann og sjø ved utløpet av en elv h) Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF 5, på 60 g oksygen pr døgn. Avløpsanleggets størrelse I pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslipspunktet i løpet av året med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. i) Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods.

3 OMRÅDEINNDELING Resipienten i denne planen er Hemnfjorden, som i forskriftens vedlegg 1 pkt 1.2.c angir at Hemnfjorden kommer inn under mindre følsomme områder. Figur 1 Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme. Kart over områdeinndelingen

4 BESKRIVELSE Ansvarlig søker Konsulent Lars Hevle 7340 OPPDAL mobil e-post Ingeniør Kjell Løkken AS Volden Gård 7288 SOKNEDAL mobil e-post Plankart, vann og avløp Plankart viser plassering av avløpsledning, har kan det også legges vannledning der det blir behov for det. Plassering av vannkilder er i denne planen ikke bestemt. Det er for mange usikkerheter til at dette kan avgjøres på nåværende tidspunkt. Likeledes vil Mattilsynet være saksbehandler for vannverk som forsyner over 20 enheter. Det eksisterer i dag borehull på Rottem, men kvalitet og mengde er ikke innhentet på disse. Det er i reguleringsplanen lagt til rette for etablering av høydebasseng i øvre del av feltet. I forbindelse med etablering av høydebasseng må eventuell nye borehull vurderes. Det er også mulig å legge vannledning fra Sunde til Rottem dersom det er økonomisk forsvarlig. Plan legger til rette for to utslippspunkter til sjøen som vist på plankartet. U1, U2 og U3. Ett fjerde utslippspunkt er vist i kartet som eksisterende, og har godkjent utslippstillatelse. Dette punktet for utslipp er vist i kartet fordi det ligger innenfor reguleringsplanens grense. Denne planen legger derfor til rette for etablering av tre utslippspunkter utover det som eksistere før denne planen trer i kraft. Berørte interesser Naboer Natur Miljø og Friluftsliv Det berøres ikke interesser som drikkevannsforsyning, rekreasjon, eller næringsvirksomhet med denne planen. Med etablering av tre nye punkter for utslipp til sjø vil løsningen på land bli forenklet med tanke på inngrep ved etablering av avløpsgrøft, kummer og slamavskillere som følge av anleggsvirksomheten. Det er pene som svaberg i området mellom U1 og U3 som vil bli bevart som følge av løsningen med som er valgt mellom U1 og U3. Dette forslaget kommer fra naboene som er mest berørt av tiltaket mellom U1 og U3. I sjøen vil det komme på plass ett element til som vil forsyne resipienten med avløpsvann. Mengde avløpsvann blir ikke endret slik at belastningen

5 på natur og miljø ikke blir større av denne løsningen. For friluftslivets interesser så er det i følge grunneier så gode strømningsforhold på stedet i fra land at forskyvning av deler av utslippet med ca 200 m ikke vil ha nevneverdig innvirkning på friluftslivet. Varsling Praktisk gjennomføring Det er innhentet naboliste fra Snillfjord kommune i forbindelse med nabovarsling. Naboliste og utskrift av innspill ligger vedlagt til denne plan. Avløp fra Rottemshalvøya skal anlegges som vist på plankart, med muligheter for praktiske tilpasninger og endringer. Praktiske endringer vil i realiteten være endring av plassering av rørtrace og kummer inntil 10m i horisontalplanet. Den enkelte fritidseiendom kan koble seg på hovedledning som er vist på plankart, enten for egen regning eller i samarbeid med naboeiendommer der det er praktisk gjennomførbart. Påkobling kan skje uten etablering av slamavskiller dersom det er gråvann som kobles til. Ved påkobling av sanitært avløpsvann skal det etableres slamavskiller som tilfredsstiller forskriftens krav om reduksjon av suspendert stoff (SS) for mindre følsomme områder er dette 20% redusert mengde. Utslippstillatelse Ved utforming av denne plan er det også laget søknad om utslippstilatelse for hele anlegget. BESTEMMELSER 1 Etablering og drift Det skal etableres i privat vann og avløpsverk hvor alle tilknyttede hjemmelshavere er medlemmer. Alle hytter innenfor reguleringsplan for Rottem vestre har anledning til å knytte seg til hovedanlegget. Det skal opprettes avtale mellom Snillfjord kommune og den enkelte hjemelshaver/fester om tømming av slamavskillere som etableres mellom hyttevegg og hovedanlegg. Anlegget skal etableres av eksisterende eiere av fritidseiendommer (hjemmelshavere og festere) for den delen av anlegget som ligger lengst vest på Rottemshalvøya. Merket A1 i planen. Utslippspunkt merket U1

6 Det øvrige anlegget hvor det vil være tilkobling av nye og eksisterende fritidseiendommer skal dette kostes av utbygger og eksisterende eiere forholdsmessig etter antall påkoblede fritidseiendommer. Merket A2. Utslippspunkt merket U2 2 Utslippets størrelse Anlegget vil når det er fullt utbygd være 65 påkoblede fritidseiendommer. Ved beregning av antall pe er det benyttet 5 personer pr eiendom. Beregning 70 enheter x 5 = 325 pe 325 pe x 200 l/døgn/pe= l/døgn Velger følgende kriterier for avløp Maks timefaktor 1,5 Maks døgnfaktor 2 Spissvannføring pr sekund blir da: l/døgn : (24t x 60min x 60sek)=0,75 l/sek 0,75 x 1,5 x 2 = 2,26 l/sek spissvannføring. Oppstilling av det enkelte utslippsted: U1 18 enheter x 5 = 90 pe 90 pe x 200 l/døgn/pe= l/døgn Velger følgende kriterier for avløp Maks timefaktor 1,5 Maks døgnfaktor 2 Spissvannføring pr sekund blir da: l/døgn : (24t x 60min x 60sek)=0,21 l/sek 0,21 x 1,5 x 2 = 0,63 l/sek spissvannføring. U2 5 enheter x 5 = 25pe U3 45 enheter x 5 = 235 pe 3 Utslippssted Det skal etableres to utslippsteder. Merket U1 og U2 på plankartet. Det skal legges ledning av PE med lodd av betong som senkes ned i sjøen.

7 Rørledning avsluttes når ledning er det er oppnådd dybde på minimum 2,0m under lavvannstand. For U2 skal ledningen legges 50m videre etter oppnådd dybde på 2m under lav-vannstand. Begge utslippsstedene har gode strømningsforhold for opptak av avløpsvann. Strømforholdene er slik at avløpsvannet trekkes ut fra land. 4 Toalettløsninger Toalett løsning for denne planen kan være formuldingsdo eller forbrenningstoaletter som går på strøm eller gas. Velges slik løsning kan fritidseiendommer kobles til avløpsnettet uten slamavskiller. Dersom det etableres vannklosett på fritidseiendom skal det også etableres slamavskiller mellom fritidsbolig og avløpsnett. 5 Eksisterende anlegg 6 Tinglysning Utslipp som er etablert før denne planens vedtaksdato, og som har gyldig tillatelse videreføres. Heftelser i form av vann og avløpsanleggets rett til å anlegge rørledninger over den enkelte eiendom skal tinglyses. 7 Plankart er vist med en stk avløpsledning. I samme trace kan det plasseres vannledning til forsyning av vann. 8 Følgende eiendommer skal kobles til det enkelte utslippspunkt: Nummerering er hentet fra reguleringskartet. U1: H1,H2, H3, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29 og E30. U2: E13, E14, E15, E16, E17, E22, H4, H5, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34 og H35. U3:E1, E11,E12, E31 og E32.

8

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 07.12.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer