Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015"

Transkript

1 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert , , Østfold fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Østfold, datert Wenche L. Olsen, datert , Wenche L. Osen og Elin Prestegård datert FAU Sandbakken Barne og ungdomsskole, datert Spar Klavestad, datert Øistein J. Engen, datert Espen Johansen, Berit Johansen og Stig Johansen, datert Jan Lindh, datert Kjell Hansen, datert Helge Mathisen og Kristin Solberg, datert Kjell Normann Nilsen og Anne M. Flor Nilsen, datert Brita Maristad og Arnold Maristad, datert Rolf Dehlin m.fl.(15stk), datert Lars Yngve Eliassen, datert Lars og Linda Eliassen, datert Bente Sønsterud, datert Statens vegvesen, datert Tveter idrettslag, datert Jørn Weel Skjeberg regnskapskontor AS, datert FAU Sandbakken Barnehage datert Rolf Johansen, datert FAU Fossebuløkka Barnehage datert Elevrådet SBUS v/leder Benjamin Vorland Andersrød på Sandbakken Barne og ungdomsskole (med 202 underskrifter) datert Janne Haglund, datert Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas & Co AS, datert

2 Innledning: Rådmannens kommentar: Det er kommet inn totalt 26 merknader. Noen med flere underskrifter. Flere av de innkomne merknadene baserer seg etter rådmannens syn på en feilaktig forståelse av bystyrevedtak datert , sak 62/12, som gjelder valg av tomt til utbygging av omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagte boliger. Vedtaket av lyder slik: «Bodalsjordet velges som tomt for utbygging av 48 omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne og økonomisk vanskeligstilte. Rådmannen får fullmakt til å starte et forprosjekt for utbygging av de aktuelle boligene». I bystyresaken er det omtalt at de tilrettelagte boligene «er tiltenkt som en erstatning for boliger i Jacob Hilditchgate som vurderes revet». Formuleringen i saken viser til at når kommunen river 56 boenheter, så må disse søkes erstattet ved kjøp, innleie eller bygging av andre boliger. Boligene i Jacob Hilditchgate ble revet våren 2014, og alle beboerne har fått annet botilbud. Det har fra kommunens side aldri vært tenkt å bosette rusmisbrukere på Bodalsjordet. Dette har kommunen understreket ved en rekke anledninger. Merknader som bygger på en slik feilaktig forståelse omtales kun i denne innledningen. Rådmann 2

3 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert , , Akeologisk undersøkelse: - Mener det er påkrevd med arkeologisk undersøkelser også på Frydenlundmyra, og Ekvang gnr 1028/5, eiendommen til Bodal Eiendom, da det tidligere er gjort 5-6 tusen år gml. funn der. 2. Omsorgsboliger: - Da de 48 omsorgsleilighetene med heldøgns bemanning er skutt ut i det blå, vil de planlagte 12 kommunale leilighetene kun oppta ca 15% av arealet på Bodalsjordet. Det forventes at det restrerende arealet dyrkes. 3. Kommunale boliger/leiligheter: - Se også brev og merknader fra advokat Bjørge Skaaraas som representerer Sandbakken velforening Fylkeskonservator har vært involvert i prosessen og det er gjennomført undersøkelser i det omfang som fylkeskonservator har funnet nødvendig. Det er tatt inn en bestemmelse om at jordlovens bestemmelser om driveplikt gjelder inntil området skal bebygges. Når det gjelder kommunale boliger og beboere vises det til den generelle kommentaren i starten av dette kapittelet. Vi oppfatter ikke at det er motstand mot å etablere boliger på området, tvert i mot er de fleste positive til dette. Som planleggere mener vi at «fortetting» og etablering av boliger i området er et riktig grep Det er kort vei både til skole, barnehage, idrettsanlegg, natur, strand, kollektivtrafikk, dagligvarebutikk osv., slik at området har alle forutsetninger for å bli attraktivt. Viser og til eget svar fra fylkeskonservator Morten Hanisch, datert , der det slås fast at det ikke er nødvendig med flere arkeologiske undersøkelser innenfor planens grenser. Reguleringsbestemmelsene ivaretar i tillegg kulturminner som evt. skulle oppdages under arbeid. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Østfold fylkeskommune, datert Planen virker grundig gjennomarbeidet, og er godt dokumentert. Konklusjon: Planen kan egengodkjennes. Det forutsetter at det som minimum blir opparbeidet lekeplasser i samsvar med kommuneplanens retningslinjer og at disse vises på reguleringskartet, eller som krav i reguleringsbestemmelsene. De ber om at disse merknadene blir innarbeidet. Det har hele tiden vært en forutsetning om at lekeplasser skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens retningslinjer. Vi antar at det er bruken av formålet uteoppholdsareal som skaper uklarheten. I bestemmelsenes pk 4.4 e og f er innholdet på de to uteoppholdsarealene fastlagt. For å unngå videre misforståelser omkring dette er reguleringsbestemmelsene justert opp med konkret angivelse av areal som skal benyttes til lekeplass. Disse arealene er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser 3

4 Rådmannen har ingen ytterligere kommentar. Fylkesmannen i Østfold, datert Omsorgsboliger: De anbefaler at det vurderes om området som foreslås regulert til omsorgsboliger tas ut av planen av medvirkningshensyn til det er mer konkrete planer om utbygging. Medvirkning: Det er lettere å påvirke prosesser i en tidlig fase. Det vil kunne være vanskeligere for omgivelsene å påvirke utformingen når prosessen er på byggesøknadsnivå. Anleggsstøy: Det bør også vurderes å lage reguleringsbestemmelser om bygge- og anleggsstøy av hensyn til beboere i området. Forslaget fra fylkesmannen om å ta ut omsorgsboligene er vurdert, men forslagsstiller ønsker å beholde dette området i planen. Bestemmelser som bygge- og anleggsstøy er tatt inn i bestemmelsene til planen. Formålet for omsorgsboliger tas ikke ut av planen. Rådmannen mener at reguleringsplanen legger gode nok rammer og føringer for området og bebyggelsen at det vil være tilstrekkelig for en fremtidig byggesaksbehandling. Det er i tillegg tegnet et snitt gjennom planområdet for å se på nye byggehøyder i forhold til områdets eksisterende byggehøyder. Rådmannen mener de nye høydene ikke dominerer omgivelsene. Når det gjelder medvirkning og påvirkningsmuligheter for fremtidige omsorgsboliger mener rådmannen at området for omsorgsboliger har så sterke rammer og føringer i reguleringsplanen at dette har vært tilfredsstillende for omgivelsenes påvirkningsmulighet før en byggesøknad sendes. Wenche L. Olsen, datert , Wenche L. Olsen og Elin Prestegård, datert eiendommene 1027/6 og 66 Brev datert : De ønsker en dialog med Sarpsborg kommune for å rydde opp i forhold som knytter seg til det faktum at Bodalsvei ligger på de private tomtene 1027/6 og 1027/66. Samlet utgjør Bodalsvei ca 20 % av arealene på de to tomtene, og som for øvrig aldri er blitt ekspropriert. Begge familiene betaler sågar eiendomsavgift for den delen av tomtene som er beslaglagt av Bodalsvei, og som utgjør over 500 m2 totalt. Brev datert : Merknader: 1. Utkjørsel fra bolig nummer 1027/66 til Bodalsvei er ikke tegnet inn i kommunens kartverk og ikke hensyntatt i reguleringsplankart. Da dette er eneste mulige måte å ta seg inn i gårdsplass og garasje på, bes det om at den planlagte grøften i tilknytning til utbedringen av Bodalsvei, ikke etableres på strekningen. 2. Informasjon: Hovedvannledningen for området ligger langs gjerdet i grensen til Bodalsvei 1b og selve Bodalsveien, går så videre igjennom tomten til Bodalsvei 1a. 3. Grøft langs tomt 1027/6: Det bes om at kommunen ikke tar av eiendommen til 1027/6 og 1027/66 på sørlig side av Bodalsvei. Det er ikke kompensert for tidligere opp spising av tomt til off. veiareal. 4. Utskilling av tomten hvor veien ligger: Samme merknad som i brev datert I forbindelse med gjennomføring av planen vil det selvsagt bli lagt til rette for at eksisterende avkjørsel opprettholdes. Adkomstpil er vist på revidert plankart. Hvordan denne fysisk blir løst blir avklart under detaljprosjekteringen. 4

5 Vi kan nå vanskelig fastslå endelig om, eller i hvilket omfang det må erverves grunn fra eiendommene. Dette kan først klarlegges når detaljprosjekteringen er gjennomført. Brev datert : Det har vært dialog med grunneiere både i e-post og i telefonsamtaler om hvorfor offentlig vei kan gå gjennom deres eiendom. Utdypende svar og forklaring i pkt 4 til brev datert Når det gjelder at de betaler eiendomsavgift av denne delen av tomten må dette evt. tas opp med Eiendomsskattekontoret. Brev datert : 1. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer 2. Hovedvannledning: Informasjon gis videre til enhet for kommunalteknikk slik at dette hensynstas ved oppgradering av veien. 3. Grøft langs tomt 1027/6 og 66: Det må avklares med enhet for kommunalteknikk under utbygging og utvidelse av denne veien, om det lar seg gjøre eller ikke i forhold til VAanlegg m.m. 4. Kompensasjon: Spørsmål om kompensasjoner fordi noe av deres eiendom er off. veiareal, må tas opp med enhet kommunalteknikk. Ved eksisterende off. veier gis normalt ikke kompensasjon. Viser også til tidligere svar som er gitt med e-post den fra enhet for kommunalteknikk (se pkt 5). 5. Utskilling av tomt der veien ligger: I Vegloven er en offentlig vei definert som en vei som er åpen for allmenn ferdsel og som kommunen har overtatt ansvaret for å drifte og vedlikeholde. En av betingelsene som kommunen (veiholder for kommunale veier) stiller for at veien skal bli offentlig er at kommunen skal ha råderetten over veiarealet. Veiarealet er definert ved tidligere reguleringsplaner, kommunedelsplaner, utbyggingsplaner, etc. Som hovedregel blir veien opparbeidet før bebyggelsen. Dersom grunneier ikke overfører råderetten til veiholder vil veien ikke bli overtatt av det offentlige for drift og vedlikehold i dette tilfelle av Sarpsborg kommune. Grunneier fraskriver seg råderetten fordi det offentlig påtar seg drift og vedlikeholdsansvaret for veien. Ved at Bodalsveien er en offentlig vei er råderetten over veiarealet overdratt til veiholder I dette tilfelle er det Sarpsborg kommune som har råderett eier har derved ingen nytte eller bestemmelsesrett over dette arealet. Ved nye boligfelter skal hjemmel til veigrunn overføres vederlagsfritt til veiholder.(ref veinorm 2014) Dette kan gjøres gjennom frivillige avtaler med kompensasjon eller ved en evt. ekspropriasjon. Ved endring av grense for veiarealet for ny veitrase/ veiprofil er det tiltakshaver som må bekoste erverv av grunn og bygging av nytt veiprofil ihht regulering. Dersom private ønsker å få revidert eiendomsgrenser ihht råderetten vil de bli bedt om å betale for dette de færreste anser at nytteverdien av dette tilsvare kostnaden. I enkelte nyere tilfeller bygges rett og slett ikke veien ihht. Tegningen/planen og eiendomsgrenser blir ikke justert ihht as build. I de fleste tilfeller kommer veien før boligene. FAU Sandbakken Barne og ungdomsskole, datert 21 og Gjentar sine merknader til varsel om oppstart, datert : 1. Bystyrevedtak: I bystyrevedtak 62/12 fremkommer det at det er her snakk om å planlegge en utbygging av tilrettelagte boliger samlokalisert med bofellesskapet. Det er boliger som er tiltenkt som en erstatning for boliger i Jacob Hilditchgate som vurderes revet. 5

6 2. Kommunale boliger/leiligheter: Bystyrevedtaket er det sentrale punktet som reiser bekymring for det planlagte alternativet, om det bosettes aktive rusmisbrukere i de kommunale boligene: Deres bekymring begrunner seg i: Barns utrygghet på skolevei. Type miljø i nær-området til en skole vil kunne påvirke til økt rekruttering til rusmiljøet blant skolens elever. Sarpsborg kommune har i tilknytning til Sandbakken barne- og ungdomsskole de senere år opparbeidet meget fine og attraktive ute-områder. FAU er således bekymret for at aktive rusmisbrukere vil oppleve disse ute-områder som attraktive og benytte disse områder som oppholdssted og med dette skremme vekk skoleelever. I tillegg er FAU bekymret for forsøpling av ute-områder med sprøytespisser, knuste flasker og lignende. Barne og ungdomsskolen på Sandbakken (BUS) har de siste årene jobbet hardt med å bygge opp et godt omdømme etter at det for en tid tilbake var mye synlige problemer med rus i området. FAU er således bekymret for at aktive rusmisbrukere i skolens nær-området vil svekke det gode omdømmet skolen nå innehar. 3. FAU henstiller med dette Sarpsborg kommune om å vurdere andre alternativer der aktive rusmisbrukere ikke plasseres i en barne- og ungdomsskoles nær-område og kjenner for øvrig til at fraflyttede Kolstad sykehjem, er et alternativ som er foreslått. FAU ber derfor om at også dette alternativet vurderes. FAU sin kommentar knytter seg til bekymringen om at det skal bosettes rusmisbrukere i området og ikke til reguleringsplanens innhold. Det vises derfor til tidligere generell kommentarer vedrørende dette forholdet. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Spar Klavestadhaugen, datert Kommunale boliger: - Undertegnede naboer og beboere ønsker ikke rusmisbrukere i de tre 4- mannsboligene som kommunen skal leie ut på Bodals jordet. - Boligene vil bli liggende helt inntil sykkel- og gangveien mange av barna bruker til og fra kommunens største skole med ca. 630 elever. IRIS rapporten slår tydelig fast at 96 % av de i undersøkelsen spurte rusmisbrukere som bodde i kommunale utleieboliger, ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. - Kiwi Sandbakken og Spar Klavestadhaugen vil få økte kostnader ved at ingen tør å betjene butikken alene på kveldstid om de 12 kommunale utleieboligene kommer. Det betyr økt bemanning og økte kostnader for driverne. Arbeidsmiljøet vil også bli forverret, jf. eksempelvis flere episoder ved Kiwi Grålum av butikktyverier og vold foretatt av beboere i de kommunale boligene i Gamle Kongevei. 2. Omsorgsboliger/ 3D: - Det er nesten håpløst å få et inntrykk av planlagt bebyggelse inkludert møne-, gesimshøyder, utforming og materialvalg når det ikke er laget en 3D-utgave av byggefeltet. Vi krever derfor at det utarbeides 3dimensjonale tegninger for området. - Om, og når omsorgsleilighetene kommer, vil de ta sol og lys fra beboere nord og øst for Bodalsjordet med mønehøyder på 10 meter+ trapperom for adkomst tak og ventilasjonssjakter på inntil 3 meter, til sammen en høyde på 13 meter. Det kan ikke aksepteres. 6

7 - Siden byggingen av de 48 omsorgsleilighetene med heldøgns bemanning er skutt ut i det blå, bør det samme skje med byggingen av de tre 4- manns boligene. Bodalsjordet kan i mellomtiden brukes til matproduksjon. - Estetisk vil 4-mannsboligene også å være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det i dag har. 3. Viltpassasje: - Bodals jordet er en viltpassasje. Alle som har bodd her en stund, kan morgen og kveld observere rådyr og elg komme opp fra sydsiden av Bodals vei og løpe over Bodals jordet, krysse fv 118 og løpe inn i skogene ved Molteberg og ved Foss. Det er tidligere meldt inn en rekke observasjoner til Sarpsborg kommune. Saken har ikke vært behandlet i Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning, hvilket den bør. 4. Arkeologisk undersøkelse: - På eiendommen til Bodal Eiendomsutvikling, Ekvang 1028/5, bør det foretas arkeologiske undersøkelser. Det er vel kjent at det på eiendommen tidligere er gjort år gamle funn, bl.a. i form av en relativt sjelden flintøks. 5. V2/Fromholtsvei: - Det er tenkt å føre V2 (veien som skal gå fra Bodalsvei og frem til de påtenkte boligene til kommunen og Bodal Eiendomsutvikling), videre til snuplassen nederst i Fromholtsvei, og derfra til Bodalsvei. Fromholtsvei er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. SPAR sin kommentar knytter seg til bekymringen om at det skal bosettes rusmisbrukere i området og ikke til reguleringsplanens innhold. Det vises derfor til tidligere generell kommentarer vedrørende dette forholdet. Omsorgsboligene er ennå ikke prosjektert, og det er derfor ikke mulig å lage noen visualisering av den faktiske situasjonen. Det er imidlertid utarbeidet flere snitt som skjematisk viser teoretiske maks høyder på ny og reelle høyder på eksisterende bebyggelse. Høydene som angis i bestemmelsene er maksimumshøyder. Det er viktig å ha i tankene at planen gir de ytre rammene for hva som kan bygges. Før utbyggingen starter vil det være en ordinær byggesaksbehandling der naboer blir gitt anledning til å uttale seg til en konkret byggeprosjekt, der det foreligger både tegninger og illustrasjoner. Bodalsjordet er ikke registrert som viltpassasje i DN sin naturbase. Jordet er omkranset av bebyggelse med inngjerdede tomter. Siden området er disponert til utbygging i kommuneplanen forutsetter vi at en tidligere har gjort en vurdering av viktigheten av denne passasjen. Viltnemda har vært høringsinstans for kommuneplanen. Fylkeskonservator har gjennomført undersøkelser i området og har også på selvstendig grunnlag kommentert kravet om ytterligere undersøkelser, se tidligere merknader. Det blir å snu problemstillingen å hevde at V2 føres frem til og gjennom Fromholtveien til Bodalsvei. I realiteten er det omvendt. Ytterst få av de nye boligene vil ha reisemål som gjør det aktuelt å kjøre via Fromholdtveien til Bodalvei. Vi anser det dog som meget sannsynlig at beboerne innerst i Fromholtveien vil kjøre V2 når de skal ut på Fv Blindveier skaper praktiske utfordringer både for renovasjon og snøbrøyting. I stedet for å etablere to snuplasser praktisk talt på samme sted har vi valgt å holde veiene åpne. Saken er drøftet med kommunens samferdselsavdeling og vi har en felles oppfatning av at dette neppe blir noe problem. Ang. matjord, så er det vurdert tidligere i forbindelse med kommuneplanarbeid. Området er satt av til fremtidig byggeområde i vedtatt kommuneplanen for

8 Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Øistein J. Engen, datert Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Espen Johansen, Berit Johansen og Stig Johansen, mottatt Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Jan Lindh, datert Likelydende innspill som punkt 1, 2, 3, 8 og 9 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Pluss ekstra punker: Bodalsvei er på planen vist oppgradert, og med fortau frem til gnr 1028 bnr 18. Denne veistandard (veibredde/fortau) burde vært videreført helt frem til Fromholtvei. Det er helt unaturlig at fortauet skal opphøre, og tvinge fotgjengere ut i veibanen, der hvor veien blir smalere. Vei-innsnevringen er ikke lenger nødvendig som fartsdempende tiltak, etter at Bodalsvei fikk fartsdumper/ 30 km/t. Et omsøkt boligfelt lenger øst langs Bodalsvei, vil også gi trafikkøkning i Bodalsvei. Den angitte løsningen er derfor uforståelig, spesielt med tanke på at den aktuelle arealdelen inngikk i det opprinnelige reguleringsplanarealet. De 2 angitte påkjøringer til V2 (ved 1027/12 og 1028/14) gir kryssende trafikk på gangveien. Dette er uheldig, da hele gangveien videre mot øst er skjermet for kryssende biltrafikk vha veibommer. Planforslaget tar for seg konsekvenser frem til og med den planlagte innkjøringen til omsorgsboligene. Det vil således være andre utbyggingstiltak enn de innenfor planområdet som utløser behovet for regulering og oppgradering av Bodalsvei videre østover. Vi er enig i at det ville ha vært flott dersom ingen biltrafikk hadde krysser G/S veien. Det at avkjørsler krysser gang og sykkelveier er imidlertid normalt. Siden Statens Vegvesen ikke ønsker å stenge avkjørsler til Fv. 118 vil det ikke være behov for å la biler kjøre ut på V2 ved f_v3. F V3 fjernes fra plankartet, men den eksisterende forbindelsen mellom denne «snarveien» og GS veien opprettholdes. Vi står da tilbake med en krysning ved f_v5. Denne opprettholdes for å legge til rette for adkomst til V2 fra ny bebyggelse på Fromholttunet. 8

9 Ang kommunale boliger, fremtidige beboere og bekymringer rundt dette, så henvises det til rådmannens «innledning» i begynnelsen av dette dokument. Kjell Hansen, datert Kommunale boliger: - Undertegnede ønsker ikke rusmisbrukere i de tre 4- mannsboligene som kommunen skal leie ut på Bodals jordet. - Estetisk vil 4-mannsboligene også å være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det i dag har. - Boligene vil bli liggende helt inntil sykkel- og gangveien mange av barna bruker til og fra kommunens største skole med ca. 630 elever. IRIS rapporten slår tydelig fast at 96 % av de i undersøkelsen spurte rusmisbrukere som bodde i kommunale utleieboliger, ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. 2. Arkeologisk undersøkelse: - På eiendommen til Bodal Eiendomsutvikling, Ekvang 1028/5, bør det foretas arkeologiske undersøkelser. Det er vel kjent at det på eiendommen tidligere er gjort år gamle funn, bl.a. i form av en relativt sjelden flintøks. 3. Trafikk i Fromholtveien: - Det er tenkt å føre V2 (veien som skal gå fra Bodalsvei og frem t i l de påtenkte boligene til kommunen og Bodal Eiendomsutvikling), videre til snuplassen nederst i Fromholtsvei, og derfra t i l Bodalsvei. Fromholtsvei er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. 4. Verdiforringelse: - Som eier av Bodalsvei 20,(Gnr 1028/ Bnr 38) vil jeg også hevde at i praksis vil en eventuell oppføring av utleieboligene, med utleie t i l rusmisbrukere, gi en verdiforringelse av min eiendom. Dette kan ikke aksepteres. (Min eiendom er taksert av takstmann ) Det bes om at ovenstående anførsler blir vurdert i den videre saksbehandling av detaljreguleringsplanen for Bodalsjordet. Temaene som tas opp er i hovedsak kommentert tidligere. Vi kan ikke se at 4 mannsboliger er et fremmedelement i området. Det er ikke lang vei til 4- manns boligene i Klokkerskogen, rundt 300 m. Boligene kan utformes slik at de fremstår som tradisjonell trehusbebyggelse. Når det gjelder verdien på eiendommer påvirkes de av mange forhold. Naboforhold er en faktor som selvfølgelig har betydning. Når det gjelder bosetting av rusmisbrukere vises det til tidligere generelle kommentarer. Sandbakken er et område som domineres av eneboliger. Det er ønske om en mer bredde i boligtilbudet. Rådmannen viser også til Boligpolitisk plattform vedtatt av Bystyret Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. 9

10 Helge Mathisen og Kristin Solberg, datert Likelydende innspill minus pkt. 4 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Kjell Normann Nilsen og Anne M. Flor Nilsen, datert Likelydende innspill minus pkt. 4 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Brita Maristad og Arnold Maristad, datert Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Rolf Dehlin m.fl.(15stk), datert Likelydende innspill minus punkt 4 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Lars Yngve Eliassen, datert Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Lars og Linda Eliassen, datert Omsorgsboliger/ Høyder: De er eiere av Fromhotsvei 7, som ligger kloss inntil tomten som Bodal Eiendom har planlagt å bygge ut. De er veldig bekymret for at den planlagte 10

11 utbyggingen vil skjerme for kveldsolen på terrassen deres, som ligger mot vest. Kveldsolen betyr «alt» for dem på våren og om sommeren. De ønsker derfor en uttalelse fra både Bodal Eiendom og Sarpsborg kommune om dette. Høyden på planlagt bebyggelse er i samsvar med plan- og bygningslovens generelle regler. Boligene er planlagt koblet sammen med en garasje som gjør at høyden på bebyggelsen vil variere. Bebyggelsen vil neppe være høyere enn den tette vegetasjonen som stod på området inntil for et drøyt år siden Det er utarbeidet snitt som viser forholdet mellom eksisterende boliger i Fromholtveien og maksimalhøyde på de planlagte boligene. Det utarbeidede snittet viser at boligene ikke vil ruve i høyden i forhold til eksisterende bebyggelse og at trapperommene er tilbaketrukket og ikke dominerende. Bente Sønsterud, datert Likelydende innspill utenom punkt 2 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Statens vegvesen, datert De har følgende innspill: Sikt: Vegareal: Parkering: Viktig å sikre god sikt i kryss og avkjørsel. Det må tas med siktsoner i avkjørsel til bolig og parkeringsplasser i reguleringsplanen. Anbefaler at siktsoner settes inn der kjøreveg skal krysse gang- og sykkelveg. Viktig å sikre at beplantning av trær ve f V4 ikke vil hindre fremtidig god sikt ved avkjørsel og parkeringsavkjørsel. Sikt må også bevares i utomhusplan. f V3: Foreslår at bommen beholdes, slik at det ikke blir gjennomkjøring. Den bør reguleres til Gang- og sykkelveg. f V5 er ikke koblet til noe vegareal på andre siden av gang- og sykkelveg. Om den skal ha adkomst til V2 er det viktig med siktlinjer i plankart. Gjelder både f V3, f V5 og o V2. For å bygge opp under de lokalpolitiske målene knyttet til transportutvikling, bør det vurderes om kravet om minimum en parkeringsplass per bolig vurderes. De anbefaler at krav til antall parkeringsplasser blir vurdert ut ifra type bolig. Viktig med god sikt inne på parkeringsplassen. Tilrettelegging for gående og syklende: 11

12 Viktig at det eksisterende gode tilbudet (7-3 i Hovedvegnett for sykkel) og gående ikke blir dårligere i byggeperioden. Det bør settes bestemmelser i planen om krav til løsning for gående og syklende i byggeperioden og etter ferdigstillelse. Sykkelparkering: o B: Det bør vurderes om sykkelparkeringsplasser burde settes i forhold til type bolig. Anbefaler at bestemmelsene stilles krav til hva slags standard disse plassene skal ha. Anbefaler at de er låsbare og plassert under tak. Det er vanskelig å vurdere de trafikale forholdene ved o B da detaljene for dette området ikke kommer frem av planen. Adkomsten er blant de områdene som ikke er regulert, slik det ser ut på plankartet vil adkomsten bli plassert i en kurve. Dette kan gi utfordringer med sikt både til kjørevegen og til fortauet. I arbeidet med å utarbeide gode avkjørsler anbefaler vi at Statens vegvesen sin håndbok N100, Veg og gateutforming benyttes. Anbefalinger vedr sikt innarbeides i planen. f_v3 fjernes slik at dagens situasjon opprettholdes. f_v5 er adkomst til nye boliger som er under regulering på Fromholttunet. Plankartet revideres slik at denne knyttes til V2. Når det gjelder parkering mener vi kravet til antall plasser er rimelig. Vi er dog enige om at parkeringsplasser bør endres slik at det gjelder hver bolig og ikke hver 1000 m2 BRA. Bestemmelsene endres slik at de blir i samsvar med bestemmelsene i forslaget til den nye kommuneplanen. Det legges inn en bestemmelse om tilrettelegging for gående og syklende i anleggsperioden. Sykkelparkering vil primært bli plassert i bod eller garasje. Det tas inn bestemmelse om at det etableres sykkelparkering under tak for de som ikke har egne garasjer. Vi antar at det kan bli aktuelt med 2 avkjørsler til området for omsorgsboliger. En fra nord, parallelt med f_u2 og en fra vest kanskje parallell med grensen mot BK1. Endelig plassering kan først angis når omsorgsboligene blir prosjektert. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Tveter idrettslag, datert Bystyrevedtak av : - Denne saken startet med et bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle "være erstatningsleiligheter for en del av beboerne i Hilditchgate". Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Kommunale boliger: - Velforeningens medlemmer ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de tre 4-mannsboligene, 12 utleieleiligheter, som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. De blir liggende 200 meter fra kommunens største 12

13 skole, største barnehage, ballbinge, Friplass, svømmehall og ny, prosjektert Idrettshall. - I SA av uttaler kommunesjef Kirsti Skaug: "Vi vektlegger at det ikke skal bosettes så mange vanskeligstilte på hvert sted. Derfor foreslås det å bygge to til fire småhus på hver av de fire tomtene". Dette blir altså to til fire vanskeligstilte/rusmisbrukere på hvert sted. Hva tilsier da at akkurat Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/-rusmisbrukere? - Boligene var for ca. ett år siden stipulert til å koste 2,5 millioner per stk (snitt 75 kvm BOA). I tillegg skal andel av infrastrukturkostnader legges til. Dette er minst en million mer enn hva kommunen kan kjøpe tilsvarende for i markedet. Kommunen kan også velge å bruke eksisterende boligmasse til denne målgruppen, slik vil de også kunne integrere beboerne i stedet for å samle de i en stor bygningsmasse med 12 leiligheter. - De tre 4-mannsboligene vil ligge helt inntil et stort sykkel- og gangveinett som brukes fra tidlig morgen til sen kveld av barn og unge til kommunens største skole med 630 elever fra 6 til 16 år, kommunens største barnehage, SFO, Ballbinge, Friplass, fotballbaner, ny idrettshall skal bygges i 2016, og skolens svømmehall er åpen for allmennheten til sent på kveld. Sandbakken skole har også kveldsaktiviteter siden den er én av byens to såkalte Nærmiljøhus. Vi vet fra andre tilsvarende rusbosettinger i kommunen, at dette vil skape angst hos barn som må passere denne type bebyggelse på sin skolevei. Sykkel- og gangveinettet brukes også flittig til mosjon og trim av beboere i alle aldre, men kanskje aller mest av de eldre. - Vi minner også om at byggingen av de omtalte tre 4-mannsboligene vil stride mot kommunens egne vedtatte overordnede målsetninger: " Sarpsborg - der barn og unge lykkes". - Kommuneplanens arealdel som er den overordnede planen kommunen har utarbeidet for kommunens fremtidige utvikling: Bo- og nærmiljøer må planlegges slik at de er attraktive, trygge og har gode leke- og aktivitetsområder. Vi viser forøvrig til Plan og bygningsloven (PBL) 3,1 bokstav e og f., 3,3 kapittel 3, 4,2 kapittel 2. og til 5,1 kapittel. 2. Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning. Pkt. 1. fra Idrettslaget ang. Bystyrevedtaket er feil. De forveksler beboere og boliger. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Jørn Weel, Skjeberg regnskapskontor AS, datert Likelydende innspill som i brev fra Tveter Idrettslag, datert Med ett ekstra pkt. - Ser at de aktuelle boligene er plassert i direkte tilknytning til den veien som barn og unge benytter til skoleområdet, samt bussforbindelse både på dagtid og kveld. Det å samle så mange rusavhengige i dette området er direkte uansvarlig, og kan ikke aksepteres. Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning. 13

14 Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer FAU Sandbakken Barnehage datert V/FAU-leder Eva Lipovoj: Sender inn en protest mot utbygging på Bodalsjordet. 1. Bystyrevedtak av : - Denne saken startet med et bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle "være erstatningsleiligheter for en del av beboerne i Hilditchgate". Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. Velforeningens medlemmer ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag i de kommunale boligene. 2. Kommunale boliger/utleieboliger: - I SA av uttaler kommunesjef Kirsti Skaug: "Vi vektlegger at det ikke skal bosettes så mange vanskeligstilte på hvert sted. Derfor foreslås det å bygge to til fire småhus på hver av de fire tomtene". Dette blir altså to til fire vanskeligstilte/- rusmisbrukere på hvert sted. Hva tilsier da at akkurat Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/-rusmisbrukere? - Kommunen kan velge å bruke eksisterende boligmasse på denne gruppen. - Boligene vil ligge like inntil et stort sykkel- og gangveinett som brukes fra tildlig morgen til sen kveld av barn og unge til kommunens største skole, og kommunens største barnehage, SFO, Ballbinge, friplass, fotballbaner, ny idrettshall og skolens svømmehall. De vet fra andre tilsvarende rusbosettinger i kommunen at dette kan skape angst hos barn som må passere denne type bebyggelse. Dette gjelder også for eldre. - Byggingen av de omtalte tre 4-mannsboligene vil stride mot kommunens egne vedtatte overordnede målsetninger «Sarpsborg der barn og unge lykkes.» - Kommuneplanens arealdel har utarbeidet for kommunens fremtidige utvikling «Bo- og nærmiljøer må planlegges slik at de er attraktive, trygge og har gode leke- og aktivitetsområder. Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning. Pkt. 1. Bystyrevedtaket er feil. De forveksler beboere og boliger. Pkt. 2. Når det gjelder uttalelser i SA av Kirsti Skaug gjelder dette en annen type boliger her er det snakk om «modulboliger» (midlertidige boligbrakker)for vanskeligstilte på helt andre tomter i kommunen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Rolf Johansen, datert , (velforeningen), og ettersendt innspill m.fl 1. Bystyrevedtak av : - Denne saken startet med et bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle "være erstatningsleiligheter for en del av beboerne i Hilditchgate". Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Medvirkning: - I denne planen er barn og unge ikke hørt. Barnetråkket dekker ikke krav som stilles i plan og bygningsloven 5-1. medvirkning. Kommunen har verken kontaktet FAU ved Sandbakken skole, elevrådet eller SU. Samt FAU ved Sandbakken barnehage. 14

15 - I detaljreguleringsplanen er ikke rusmisbrukerne hørt overhodet. Viser også til «Iris»-rapport. - Politiet er heller ikke hørt. 3. Kommunale boliger: - Protesterer mot de tre 4-manns kommunale utleieboligene som skal huse rusmisbrukere. Mener planen kolliderer totalt med nylig vedtatt boligpolitisk plattform og høringsinnspill til denne, særlig pkt. 1.6, 3.2, og Velforeningens medlemmer ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de kommunale boligene som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. - Fra : I detaljplan ligger det inne å bygge tre 4-mannsboliger som Sarpsborg kommune skal leie ut til rusmisbrukere, tilsammen 12 utleieboliger jf, bystyrevedtak En slik stor gruppe misbrukere vil bidra til uro og bråk, og som følge av dette en engstelse i nabolagene for å bevege seg utendørs. Særlig når det er mørkt. Strider mot kommunens egen målsetting om økt fysisk aktivitet. - I SA av uttaler kommunesjef Kirsti Skaug: "Vi vektlegger at det ikke skal bosettes så mange vanskeligstilte på hvert sted. Derfor foreslås det å bygge to til fire småhus på hver av de fire tomtene". Dette blir altså to til fire vanskeligstilte/- rusmisbrukere på hvert sted. Hva tilsier da at akkurat Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/-rusmisbrukere? - Mener kommunen må se på kostnadene, og heller velge eksisterende boligmasse til denne målgruppen. Foreslår det nedlagte gamle Kolstad sykehjem til denne gruppen. - Viser til «Iris» rapporten som slår fast at 96 % av rusmisbrukere ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. - Estetisk vil de 4-mannsboligene også være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det har i dag. - Mottatt : Vil føre til uro og angst for barn og voksne som bruker nærliggende gang- og sykkelveg. I strid med K.delplan Fysisk aktivitet. De 12 kommunale utleieboligene til rusmisbrukere må derfor ut av planen. - Bolig politisk plattform m.m. : Ettersendt merknad(innsigelse) : Viser til nylig vedtatt Boligpolitisk plattform, og høringsinnspill pkt 1.6 (Samordnet innsats for å skape en trygg kommune), 3.2 (Bomiljøkvalitet) og 3.4 (oppfølging av kommunens visjon) som vil åpne for å bruke Bodalsjordet på en mye mer fornuftig måte, og helt i tråd med kommunens egne planer. Dette samsvarer også med hva velforeningen tidligere har spilt inn. - Viser og til sitt vedlegg 5 «Kriterier for valg av tomt», fra Boligsosial småhus som alene vil gjøre det problematisk med bygging av de tre planlagte 4- mannsboligene på Bodalsjordet, etter velforeningens mening. 4. KU: - Protesterer mot at det ikke er utført konsekvensanalyse siden de 48 omsorgsleilighetene og de 3 4-manns kommunale utleieboligene faller inn under kategorien offentlig tjenesteyting. Til sammen er bruksarealet på mer enn 5000 m2 og boligene skal derfor konsekvens utredes jf. Pbl 4 og vedlegg II til forskriftene. 5. Omsorgsboliger - Siden byggingen av de 48 omsorgsleilighetene er skutt ut i det blå, bør Bodalsjordet brukes til matproduksjon. 6. Høyder- 3D tegninger: - Høyder vil frata beboere vest og nord for Bodalsjordet sol og lys. Håpløst å få noe inntrykk av planlagt bebyggelse og høyder. En høyde på 13 meter kan ikke aksepteres. Forvaltningsloven sier noe om «være godt opplyst», noe dette ikke er uten en visning i 3D. 15

16 7. Bodal eiendomsutvikling AS: - Estetisk vil 4-mannsboligene også være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det har i dag. Mener rekkehus vil harmonere bedre. 8. Viltpassasje: - Mener Bodalsjordet er en viltpassasje, da det er gjort flere observasjoner av rådyr og elg som kommer opp fra nordsiden av Bodalsvei og trekker over Bodalsjordet, krysser Fv 118 og videre til skogen ved Molteberg. - Det er tidligere meldt inn slike observasjoner til Sarpsborg kommune. Saken har ikke vært behandlet i Nemd for vilt- og innlandsfiskeforvaltningen. Det burde det vært. - De har nå fått en bekreftelse fra viltnemda på at Bodalsjordet er en viltpassasje. 9. Akeologisk undersøkelse: - Mener det er påkrevd med arkeologisk undersøkelser også på Frydenlundmyra, og Ekvang gnr 1028/5, eiendommen til Bodal Eiendom, da det tidligere er gjort 5-6 tusen år gml. Funn der. - Til tross for mange henvendelser også fra Amatør-arkeologisk kontor har ikke Sarpsborg kommune bidratt til at dette området ble undersøkt, men bedt dem ta kontakt med Bodal Eiendomsutvikling AS. 10. Trafikk i Fromholtveien: - V2 føres helt frem til Fromholtsvei. Fromhotsveien er er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. 11. Forvaltningsloven: - Viser til forvaltningsloven 17 og vil hevde at denne saken fra kommunens side er mangelfullt utredet og ikke så godt opplyst som den burde vært. Kommentar knytter seg til bekymringen om at det skal bosettes rusmisbrukere i området og ikke til reguleringsplanens innhold. Det vises derfor til tidligere generell kommentarer vedrørende dette forholdet. De fleste øvrige forhold som anføres er også kommentert tidligere. Det vises derfor til tidligere merknader bl.a i forhold til arkeologi, viltpassasje, 3D visulaisering m.m. Barnetråkkregistrering er normal måte å gjennomføre medvirkning fra barn- og unge på. I tillegg er det avholdt møte med elevrådet ved skolen etter initiativ fra kommunen. Vi mener derfor at kravet til involvering er ivaretatt. Det ble arrangert et åpent møte om saken i våren 2014 der kommunen orienterte om sine planer for de kommunale boligene. Vi mener således at alle er gitt mulighet til å komme med innspill underveis i prosessen. Siden tiltaket kan omfattes av vedlegg II listen i forskrift om konsekvensutredninger er det gjennomført en vurdering av konsekvenser for miljø og samfunn i henhold til kriteriene i forskriften. Det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse kriteriene og at det derfor ikke er krav til konsekvensutredning. Et notat om dette ble sendt ut sammen med varsel om oppstart til alle fagmyndigheter og ble før varsel om oppstart også oversendt til planmyndigheten. Pkt. 1. Bystyrevedtaket er feil. De forveksler beboere og boliger. Pkt. 3. Når det gjelder uttalelser i SA av Kirsti Skaug gjelder dette en annen type boliger her er det snakk om «modulboliger» (midlertidige boligbrakker)for vanskeligstilte på helt andre tomter i kommunen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. 16

17 FAU ved Fosbuløkka Barnehage datert v/ Vibeke Kristiansen, Karianne Bryn, Heidi R. Lundqvist og Malin Finstad 1. Bystyrevedtak av : - Saken startet med et «bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle være erstatniningsleiligheter for en del av beboerne i jacob Hilditchgate. Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Kommunale leiligheter: - De ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de kommunale boligene som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. Begrunnelse: meter fra skole, barnehage, ballbinge, friplass, svømmehall og ny idrettshall. Samt like inntil gang- og sykkelveg., m.m. Kan skape angst hos barn. Hva tilsier at Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/rusmisbrukere? - Mener kommunen må se på kostnadene, og heller velge eksisterende boligmasse til denne målgruppen. Foreslår det nedlagte gamle Kolstad sykehjem til denne gruppen. - Viser til «Iris» rapporten som slår fast at 96 % av rusmisbrukere ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. - Kiwi Sandbakken og Spar Klavestadhaugen vil få økte kostnader og ingen tør å betjene butikken alene på kveldstid. Arbeidsmiljøet vil bli forverret pga f.eks. flere butikktyveri og vold. - Estetisk vil også 4-mannsboligene være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med helhetsinntrykket. - De tre 4-mannsboligene kan erstattes av rekkehus forbeholdt beboere 50+, så blir det også frigjort eneboliger i området. 3. Omsorgsboligene: - Siden byggingen av de 48 omsorgsleilighetene er skutt ut i det blå, bør Bodalsjordet brukes til matproduksjon. - Om og når omsorgsboligene kommer vil de ta sol og lys fra beboere nord og øst for Bodalsjordet pga mønehøyde på 10 meter + 3 meter trapperom. 4. 3D tegninger: - Krever at det utarbeides 3 dimensjonale tegninger for området, da det er vanskelig å få et inntrykk av planlagt bebyggelse inkludert møne-, gesimshøyder, utforming og materialvalg når det ikke er laget en 3D-utgave av byggefeltet. 5. Viltpassasje: - Mener Bodalsjordet er en viltpassasje, da det er gjort flere observasjoner av rådyr og elg som kommer opp fra nordsiden av Bodalsvei og trekker over Bodalsjordet, krysser Fv 118 og videre til skogen ved Molteberg. - Det er tidligere meldt inn slike observasjoner til Sarpsborg kommune. Saken har ikke vært behandlet i Nemd for vilt- og innlandsfiskeforvaltningen. Det burde det vært. 6. Akeologisk undersøkelse: - Mener det er påkrevd med arkeologisk undersøkelser også på Frydenlundmyra, og Ekvang gnr 1028/5, eiendommen til Bodal Eiendom, da det tidligere er gjort 5-6 tusen år gml. Funn der. - Til tross for mange henvendelser også fra Amatør-arkeologisk kontor har ikke Sarpsborg kommune bidratt til at dette området ble undersøkt, men bedt dem ta kontakt med Bodal Eiendomsutvikling AS. 7. Trafikk i Fromholtveien: - V2 føres helt frem til Fromholtsvei. Fromhotsveien er er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. 8. Forvaltningsloven: 17

18 - Viser til forvaltningsloven 17 og vil hevde at denne saken fra kommunens side er mangelfullt utredet og ikke så godt opplyst som den burde vært. Alle merknader er kommentert tidligere Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Elevrådet SBUS v/leder Benjamin Vorland Andersrød på Sandbakken Barne og ungdomsskole (med 202 underskrifter) datert Bystyrevedtak av : - Saken startet med et «bystyrevedtak av » hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle være erstatniningsleiligheter for en del av beboerne i Jacob Hilditchgate. Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Kommunale boliger: - Velforeningens medlemmer (elevrådet?) ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de kommunale boligene som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. - Boligene vil ligge like inntil et stort sykkel- og gangveinett som brukes fra tildlig morgen til sen kveld av barn og unge til kommunens største skole, og kommunens største barnehage, SFO, Ballbinge, friplass, fotballbaner, ny idrettshall og skolens svømmehall. De vet fra andre tilsvarende rusbosettinger i kommunen at dette kan skape angst hos barn som må passere denne type bebyggelse. Dette gjelder også for eldre. - Byggingen av de omtalte tre 4-mannsboligene vil stride mot kommunens egne vedtatte overordnede målsetninger «Sarpsborg der barn og unge lykkes.» Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Janne Haglund, datert Barn og unge: - Området fremsto før som trygt og godt å bosette seg på og oppdra barn. Dette er nå i ferd med å endre seg. Ser med bekymring på at kommunen ønsker å etablere et bomiljø i dette området som vil medføre uro, utrygghet og kriminalitet. Påstår dette med bakgrunn i erfaring fra andre kommuner. - Undres over kommunens manglende hensyn til barn og unge. Mener kommunen bør ha en barnas representant lik de har i Fredrikstad. - Mener en barnetråkkundersøkelse ikke belyser tilstrekkelig hovedspørsmålet som her dreier seg om hvilke konsekvenser en økt bruk av rusmidler, økt kriminalitet i området har for barn og unges oppvekstsvilkår. 2. Underskriftkampanje: I sommer 2014 ble det samlet inn 860 underskrifter mot utbyggingen på Bodalsjordet. 3. Bystyrevedtak av : - Mener vedtaket sier at de kommunale tre 4-mannsboligene er en erstatning for boligene i Jacob Hilditcgate. 18

19 4. Informasjonsmøte i mai 2013: - Mener informasjonen var lite forståelig og ble ikke veldig klok på den. - Mener kommunens representanter ikke tok beboernes bekymringer på alvor. 5. Kommunale boliger: - Mener de 12 leilighetene for vanskeligstilte også vil være et midlertidig bosted som igjen skaper et ustabilt nærmiljø ved at stadig nye mennesker bebor disse leilighetene. Kommunen kan beholde et par boenheter og fordele de restrerende rundt om i kommunen for å vanne ut problemstillingen og gjøre lokalmiljøet langt mer stabilt. 6. Lekeområdet: - Mener det foreslåtte leke/uteoppholdsarealet i ny plan vanskelig vil kunne erstatte den nedhogde skogen der det var mulig å bygge hytte mellom trær m.m. 7. Estetikk/arkitektonisk utforming: - Mener den planlagte boligmassen vil stå i sterk kontrast til eksisterende boligmasse i området. Bl.a møneretning, mønehøyden, boligvolum og tetthet på de boligene. Bruddet med eksisterende bebyggelse er ikke hensyntatt i det forslaget til reguleringsplan og tilhørende bestemmelser som nå foreligger. 8. Dyreliv/viltpassasje: - Har observert dådyr i flokk og elg. Etter undersøkelse hos viltnemda går det en viltpassasje her. Dette er ikke hensyntatt i planen. 9. Dyrka mark: - Stiller spørsmål ved at kommunen uten videre omdisponerer god dyrkbar jord til boligformål. 10. Arkeologisk utgravning/kulturminner: - Er kjent med kommunens arkeologiske registreringer og fylkeskommunens krav til bestemmelsene om at ved funn skal arbeid stanses m.m. Men det er ikke nevnt noe om hvike forpliktelser evt. funn under arbeid medfører. Det er sterkt beklagelig. Mener at den arkeologiske registreringen er mangelfull da det ikke er foretatt undersøkelser i området hvor det tidligere er gjort funn av øks m.m. 11. Oppsummering etc: - Vil beklage den motvilje beboerne på Sandbakken møter i denne saken. Også i forhold til ordførers avfeielse i brev etter at 860 underskrifter var levert. - Viser og til kommuneloven og bestemmelser til å ta hensyn til innbyggerinitiativ. Merknaden dreier seg i liten grad om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning De fleste øvrige forhold som anføres er også kommentert tidligere. Når det gjelder omdisponering av dyrket mark er dette behandlet og avklart i overordnede planer, både kommuneplan og fylkesplan. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas & Co AS, datert Representerer Sandbakken og Klavestadhaugen velforening. 1. Hensynet til barn og unges oppvekstmiljø og kriminalitetsforebyggelse i plansaker: - PBL krever at arealplanleggingen, bla. I hht. Pbl 3-1 at kommunene skal legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekstsvilkår ved utarbeidelse av reguleringsplaner. M.m. - Det er ikke forenlig med disse utgangspunkter å legge boliger for rusavhengige der barn ferdes og oppholder seg. 19

20 - Det er heller ikke forenlig med at det legges til rette for at rusavhengige plasseres sammen, noe IRIS rapport fremhever som uheldig. 2. Medvirkning barn og unge/ hvem taler barnas og de unges sak?: - Viser til side 13 i planbeskrivelsen der det fremgår at det for dette planarbeidet ikke er gjennomført spesielle tiltak for å involvere barn og unge. Spør da hvem taler barnas sak? Peker på rikspolitiske retningslinjer m.m. - Rusavhengige i ca. 200 meters avstand fra skolen. Da må man kunne forvente at skolen og interessene rundt denne er invitert inn i reguleringen. Har ikke registrert at de er det. - Osv om at boligene skal beboes av rusmisbrukere og kommunens og konsulentens forsøk på å kneble høringen. - Viser og til PBl og krav til medvirkning m.m. 3. Tidligere lokaliseringsvalg medvirkning og bristende forutsetninger: - Ang. om at boligene skal beboes av rusmisbrukere og kommunens og konsulentens forsøk på å kneble høringen er alvorlig i seg selv. Men vel så alvorlig er det at kommunen behandler saken som om spørsmålet om lokaliseringen av boliger for rusavhengige er avgjort. - Bystyrevedtak: Velforeningen er kjent med bystyrevedtak av Det er grunn til å merke at denne vurderingen ikke var noen del av arbeidet med kommuneplan. Det var en ad hoc problemstilling som oppstod som følge av at de boliger man hadde i Jacob Hilditchgate skulle rives. Og den gang var forutsetningen at de nye boligene skulle etableres sammen med 48 omsorgsleiligheter med heldøgnsbemanning. - Medvirkning: Denne saken hadde ikke samme åpne planprosess som prosesser ihht. PBL. Derfor ble ikke medvirkningen ivaretatt lik kravene er i PBL. - Viser også til flere kriterier som ble vektlagt i dette vedtaket. 4. Kommunale boliger: - Mener det er forslaget om å regulere 12 kommunale utleieboliger som skaper reaksjoner. Boligene er planlagt benyttet for rusavhengige. Velforeningen ønsker ikke slike boliger lokalisert ved skolesenteret på Sandbakken, og inntil gang- og sykkelveinettet til og fra skolen. Hensynet til et trygt og godt oppvekstmiljø uten rusomsetning og annen kriminalitet i og ved skolegården må tillegges avgjørende vekt. - Usikkerhet om når omsorgsboliger skal bygges gjør at faller koblingen mellom disse gjør at en del av de kriteriene i bystyrevedtaket faller bort. Det blir ingen døgnkontinuerlig tilstedeværelse rundt utleieboligene slik man opprinnelig hadde tenkt - Velforeningen er av den oppfatning at dette representerer en tilleggsbelastning på nærmiljøet, barn og unges interesser. 5. KU: - Velforeningen mener det er en feil at ikke jordvern og hensynet til barn og unge fører til at tiltaket konsekvens utredes. 6. Arkeologisk undersøkelse/ Fornminner: - Som tidligere innspill - Det er helt oversett i fylkeskommunens innledende uttalelse i anledning planarbeidet. Ber om at kommunen informerer fylkeskonservatoren om dette funn. 7. Omsorgsboliger/ Tomtetetthet og bygningsvolum: - Åpne korridorer foreslås bygget inn med nye boliger langs byggegrensen til Bodalsvei, og i en høyde på 10/13 meter. Velforeningen mener fortettingen er et markant inngrep i de visuelle kvalitetene som kjennetegner området. - Bebyggelsen vil ta sol og lys fra omkringliggende arealer. - Høyder opp til 13 meter i et villastrøk er ikke uttrykk for noen forsvarlig arealplanlegging. 20

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.01.2014 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 Saksbehandler: Liv Søyseth Arkivnr: REG R - 273 Saknr.: 12/524 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Rådmannens innstilling: R-273

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT 1 12015reguleringsplan200113B.doc Planbeskrivelse Reguleringsendring For del av SKALAND BOLIGFELT i Vefsn kommune Overhalla 20.01.13 For Siv. ing. Jan Lian AS Jan Lian 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer