Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015"

Transkript

1 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert , , Østfold fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Østfold, datert Wenche L. Olsen, datert , Wenche L. Osen og Elin Prestegård datert FAU Sandbakken Barne og ungdomsskole, datert Spar Klavestad, datert Øistein J. Engen, datert Espen Johansen, Berit Johansen og Stig Johansen, datert Jan Lindh, datert Kjell Hansen, datert Helge Mathisen og Kristin Solberg, datert Kjell Normann Nilsen og Anne M. Flor Nilsen, datert Brita Maristad og Arnold Maristad, datert Rolf Dehlin m.fl.(15stk), datert Lars Yngve Eliassen, datert Lars og Linda Eliassen, datert Bente Sønsterud, datert Statens vegvesen, datert Tveter idrettslag, datert Jørn Weel Skjeberg regnskapskontor AS, datert FAU Sandbakken Barnehage datert Rolf Johansen, datert FAU Fossebuløkka Barnehage datert Elevrådet SBUS v/leder Benjamin Vorland Andersrød på Sandbakken Barne og ungdomsskole (med 202 underskrifter) datert Janne Haglund, datert Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas & Co AS, datert

2 Innledning: Rådmannens kommentar: Det er kommet inn totalt 26 merknader. Noen med flere underskrifter. Flere av de innkomne merknadene baserer seg etter rådmannens syn på en feilaktig forståelse av bystyrevedtak datert , sak 62/12, som gjelder valg av tomt til utbygging av omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagte boliger. Vedtaket av lyder slik: «Bodalsjordet velges som tomt for utbygging av 48 omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne og økonomisk vanskeligstilte. Rådmannen får fullmakt til å starte et forprosjekt for utbygging av de aktuelle boligene». I bystyresaken er det omtalt at de tilrettelagte boligene «er tiltenkt som en erstatning for boliger i Jacob Hilditchgate som vurderes revet». Formuleringen i saken viser til at når kommunen river 56 boenheter, så må disse søkes erstattet ved kjøp, innleie eller bygging av andre boliger. Boligene i Jacob Hilditchgate ble revet våren 2014, og alle beboerne har fått annet botilbud. Det har fra kommunens side aldri vært tenkt å bosette rusmisbrukere på Bodalsjordet. Dette har kommunen understreket ved en rekke anledninger. Merknader som bygger på en slik feilaktig forståelse omtales kun i denne innledningen. Rådmann 2

3 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert , , Akeologisk undersøkelse: - Mener det er påkrevd med arkeologisk undersøkelser også på Frydenlundmyra, og Ekvang gnr 1028/5, eiendommen til Bodal Eiendom, da det tidligere er gjort 5-6 tusen år gml. funn der. 2. Omsorgsboliger: - Da de 48 omsorgsleilighetene med heldøgns bemanning er skutt ut i det blå, vil de planlagte 12 kommunale leilighetene kun oppta ca 15% av arealet på Bodalsjordet. Det forventes at det restrerende arealet dyrkes. 3. Kommunale boliger/leiligheter: - Se også brev og merknader fra advokat Bjørge Skaaraas som representerer Sandbakken velforening Fylkeskonservator har vært involvert i prosessen og det er gjennomført undersøkelser i det omfang som fylkeskonservator har funnet nødvendig. Det er tatt inn en bestemmelse om at jordlovens bestemmelser om driveplikt gjelder inntil området skal bebygges. Når det gjelder kommunale boliger og beboere vises det til den generelle kommentaren i starten av dette kapittelet. Vi oppfatter ikke at det er motstand mot å etablere boliger på området, tvert i mot er de fleste positive til dette. Som planleggere mener vi at «fortetting» og etablering av boliger i området er et riktig grep Det er kort vei både til skole, barnehage, idrettsanlegg, natur, strand, kollektivtrafikk, dagligvarebutikk osv., slik at området har alle forutsetninger for å bli attraktivt. Viser og til eget svar fra fylkeskonservator Morten Hanisch, datert , der det slås fast at det ikke er nødvendig med flere arkeologiske undersøkelser innenfor planens grenser. Reguleringsbestemmelsene ivaretar i tillegg kulturminner som evt. skulle oppdages under arbeid. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Østfold fylkeskommune, datert Planen virker grundig gjennomarbeidet, og er godt dokumentert. Konklusjon: Planen kan egengodkjennes. Det forutsetter at det som minimum blir opparbeidet lekeplasser i samsvar med kommuneplanens retningslinjer og at disse vises på reguleringskartet, eller som krav i reguleringsbestemmelsene. De ber om at disse merknadene blir innarbeidet. Det har hele tiden vært en forutsetning om at lekeplasser skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens retningslinjer. Vi antar at det er bruken av formålet uteoppholdsareal som skaper uklarheten. I bestemmelsenes pk 4.4 e og f er innholdet på de to uteoppholdsarealene fastlagt. For å unngå videre misforståelser omkring dette er reguleringsbestemmelsene justert opp med konkret angivelse av areal som skal benyttes til lekeplass. Disse arealene er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser 3

4 Rådmannen har ingen ytterligere kommentar. Fylkesmannen i Østfold, datert Omsorgsboliger: De anbefaler at det vurderes om området som foreslås regulert til omsorgsboliger tas ut av planen av medvirkningshensyn til det er mer konkrete planer om utbygging. Medvirkning: Det er lettere å påvirke prosesser i en tidlig fase. Det vil kunne være vanskeligere for omgivelsene å påvirke utformingen når prosessen er på byggesøknadsnivå. Anleggsstøy: Det bør også vurderes å lage reguleringsbestemmelser om bygge- og anleggsstøy av hensyn til beboere i området. Forslaget fra fylkesmannen om å ta ut omsorgsboligene er vurdert, men forslagsstiller ønsker å beholde dette området i planen. Bestemmelser som bygge- og anleggsstøy er tatt inn i bestemmelsene til planen. Formålet for omsorgsboliger tas ikke ut av planen. Rådmannen mener at reguleringsplanen legger gode nok rammer og føringer for området og bebyggelsen at det vil være tilstrekkelig for en fremtidig byggesaksbehandling. Det er i tillegg tegnet et snitt gjennom planområdet for å se på nye byggehøyder i forhold til områdets eksisterende byggehøyder. Rådmannen mener de nye høydene ikke dominerer omgivelsene. Når det gjelder medvirkning og påvirkningsmuligheter for fremtidige omsorgsboliger mener rådmannen at området for omsorgsboliger har så sterke rammer og føringer i reguleringsplanen at dette har vært tilfredsstillende for omgivelsenes påvirkningsmulighet før en byggesøknad sendes. Wenche L. Olsen, datert , Wenche L. Olsen og Elin Prestegård, datert eiendommene 1027/6 og 66 Brev datert : De ønsker en dialog med Sarpsborg kommune for å rydde opp i forhold som knytter seg til det faktum at Bodalsvei ligger på de private tomtene 1027/6 og 1027/66. Samlet utgjør Bodalsvei ca 20 % av arealene på de to tomtene, og som for øvrig aldri er blitt ekspropriert. Begge familiene betaler sågar eiendomsavgift for den delen av tomtene som er beslaglagt av Bodalsvei, og som utgjør over 500 m2 totalt. Brev datert : Merknader: 1. Utkjørsel fra bolig nummer 1027/66 til Bodalsvei er ikke tegnet inn i kommunens kartverk og ikke hensyntatt i reguleringsplankart. Da dette er eneste mulige måte å ta seg inn i gårdsplass og garasje på, bes det om at den planlagte grøften i tilknytning til utbedringen av Bodalsvei, ikke etableres på strekningen. 2. Informasjon: Hovedvannledningen for området ligger langs gjerdet i grensen til Bodalsvei 1b og selve Bodalsveien, går så videre igjennom tomten til Bodalsvei 1a. 3. Grøft langs tomt 1027/6: Det bes om at kommunen ikke tar av eiendommen til 1027/6 og 1027/66 på sørlig side av Bodalsvei. Det er ikke kompensert for tidligere opp spising av tomt til off. veiareal. 4. Utskilling av tomten hvor veien ligger: Samme merknad som i brev datert I forbindelse med gjennomføring av planen vil det selvsagt bli lagt til rette for at eksisterende avkjørsel opprettholdes. Adkomstpil er vist på revidert plankart. Hvordan denne fysisk blir løst blir avklart under detaljprosjekteringen. 4

5 Vi kan nå vanskelig fastslå endelig om, eller i hvilket omfang det må erverves grunn fra eiendommene. Dette kan først klarlegges når detaljprosjekteringen er gjennomført. Brev datert : Det har vært dialog med grunneiere både i e-post og i telefonsamtaler om hvorfor offentlig vei kan gå gjennom deres eiendom. Utdypende svar og forklaring i pkt 4 til brev datert Når det gjelder at de betaler eiendomsavgift av denne delen av tomten må dette evt. tas opp med Eiendomsskattekontoret. Brev datert : 1. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer 2. Hovedvannledning: Informasjon gis videre til enhet for kommunalteknikk slik at dette hensynstas ved oppgradering av veien. 3. Grøft langs tomt 1027/6 og 66: Det må avklares med enhet for kommunalteknikk under utbygging og utvidelse av denne veien, om det lar seg gjøre eller ikke i forhold til VAanlegg m.m. 4. Kompensasjon: Spørsmål om kompensasjoner fordi noe av deres eiendom er off. veiareal, må tas opp med enhet kommunalteknikk. Ved eksisterende off. veier gis normalt ikke kompensasjon. Viser også til tidligere svar som er gitt med e-post den fra enhet for kommunalteknikk (se pkt 5). 5. Utskilling av tomt der veien ligger: I Vegloven er en offentlig vei definert som en vei som er åpen for allmenn ferdsel og som kommunen har overtatt ansvaret for å drifte og vedlikeholde. En av betingelsene som kommunen (veiholder for kommunale veier) stiller for at veien skal bli offentlig er at kommunen skal ha råderetten over veiarealet. Veiarealet er definert ved tidligere reguleringsplaner, kommunedelsplaner, utbyggingsplaner, etc. Som hovedregel blir veien opparbeidet før bebyggelsen. Dersom grunneier ikke overfører råderetten til veiholder vil veien ikke bli overtatt av det offentlige for drift og vedlikehold i dette tilfelle av Sarpsborg kommune. Grunneier fraskriver seg råderetten fordi det offentlig påtar seg drift og vedlikeholdsansvaret for veien. Ved at Bodalsveien er en offentlig vei er råderetten over veiarealet overdratt til veiholder I dette tilfelle er det Sarpsborg kommune som har råderett eier har derved ingen nytte eller bestemmelsesrett over dette arealet. Ved nye boligfelter skal hjemmel til veigrunn overføres vederlagsfritt til veiholder.(ref veinorm 2014) Dette kan gjøres gjennom frivillige avtaler med kompensasjon eller ved en evt. ekspropriasjon. Ved endring av grense for veiarealet for ny veitrase/ veiprofil er det tiltakshaver som må bekoste erverv av grunn og bygging av nytt veiprofil ihht regulering. Dersom private ønsker å få revidert eiendomsgrenser ihht råderetten vil de bli bedt om å betale for dette de færreste anser at nytteverdien av dette tilsvare kostnaden. I enkelte nyere tilfeller bygges rett og slett ikke veien ihht. Tegningen/planen og eiendomsgrenser blir ikke justert ihht as build. I de fleste tilfeller kommer veien før boligene. FAU Sandbakken Barne og ungdomsskole, datert 21 og Gjentar sine merknader til varsel om oppstart, datert : 1. Bystyrevedtak: I bystyrevedtak 62/12 fremkommer det at det er her snakk om å planlegge en utbygging av tilrettelagte boliger samlokalisert med bofellesskapet. Det er boliger som er tiltenkt som en erstatning for boliger i Jacob Hilditchgate som vurderes revet. 5

6 2. Kommunale boliger/leiligheter: Bystyrevedtaket er det sentrale punktet som reiser bekymring for det planlagte alternativet, om det bosettes aktive rusmisbrukere i de kommunale boligene: Deres bekymring begrunner seg i: Barns utrygghet på skolevei. Type miljø i nær-området til en skole vil kunne påvirke til økt rekruttering til rusmiljøet blant skolens elever. Sarpsborg kommune har i tilknytning til Sandbakken barne- og ungdomsskole de senere år opparbeidet meget fine og attraktive ute-områder. FAU er således bekymret for at aktive rusmisbrukere vil oppleve disse ute-områder som attraktive og benytte disse områder som oppholdssted og med dette skremme vekk skoleelever. I tillegg er FAU bekymret for forsøpling av ute-områder med sprøytespisser, knuste flasker og lignende. Barne og ungdomsskolen på Sandbakken (BUS) har de siste årene jobbet hardt med å bygge opp et godt omdømme etter at det for en tid tilbake var mye synlige problemer med rus i området. FAU er således bekymret for at aktive rusmisbrukere i skolens nær-området vil svekke det gode omdømmet skolen nå innehar. 3. FAU henstiller med dette Sarpsborg kommune om å vurdere andre alternativer der aktive rusmisbrukere ikke plasseres i en barne- og ungdomsskoles nær-område og kjenner for øvrig til at fraflyttede Kolstad sykehjem, er et alternativ som er foreslått. FAU ber derfor om at også dette alternativet vurderes. FAU sin kommentar knytter seg til bekymringen om at det skal bosettes rusmisbrukere i området og ikke til reguleringsplanens innhold. Det vises derfor til tidligere generell kommentarer vedrørende dette forholdet. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Spar Klavestadhaugen, datert Kommunale boliger: - Undertegnede naboer og beboere ønsker ikke rusmisbrukere i de tre 4- mannsboligene som kommunen skal leie ut på Bodals jordet. - Boligene vil bli liggende helt inntil sykkel- og gangveien mange av barna bruker til og fra kommunens største skole med ca. 630 elever. IRIS rapporten slår tydelig fast at 96 % av de i undersøkelsen spurte rusmisbrukere som bodde i kommunale utleieboliger, ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. - Kiwi Sandbakken og Spar Klavestadhaugen vil få økte kostnader ved at ingen tør å betjene butikken alene på kveldstid om de 12 kommunale utleieboligene kommer. Det betyr økt bemanning og økte kostnader for driverne. Arbeidsmiljøet vil også bli forverret, jf. eksempelvis flere episoder ved Kiwi Grålum av butikktyverier og vold foretatt av beboere i de kommunale boligene i Gamle Kongevei. 2. Omsorgsboliger/ 3D: - Det er nesten håpløst å få et inntrykk av planlagt bebyggelse inkludert møne-, gesimshøyder, utforming og materialvalg når det ikke er laget en 3D-utgave av byggefeltet. Vi krever derfor at det utarbeides 3dimensjonale tegninger for området. - Om, og når omsorgsleilighetene kommer, vil de ta sol og lys fra beboere nord og øst for Bodalsjordet med mønehøyder på 10 meter+ trapperom for adkomst tak og ventilasjonssjakter på inntil 3 meter, til sammen en høyde på 13 meter. Det kan ikke aksepteres. 6

7 - Siden byggingen av de 48 omsorgsleilighetene med heldøgns bemanning er skutt ut i det blå, bør det samme skje med byggingen av de tre 4- manns boligene. Bodalsjordet kan i mellomtiden brukes til matproduksjon. - Estetisk vil 4-mannsboligene også å være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det i dag har. 3. Viltpassasje: - Bodals jordet er en viltpassasje. Alle som har bodd her en stund, kan morgen og kveld observere rådyr og elg komme opp fra sydsiden av Bodals vei og løpe over Bodals jordet, krysse fv 118 og løpe inn i skogene ved Molteberg og ved Foss. Det er tidligere meldt inn en rekke observasjoner til Sarpsborg kommune. Saken har ikke vært behandlet i Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning, hvilket den bør. 4. Arkeologisk undersøkelse: - På eiendommen til Bodal Eiendomsutvikling, Ekvang 1028/5, bør det foretas arkeologiske undersøkelser. Det er vel kjent at det på eiendommen tidligere er gjort år gamle funn, bl.a. i form av en relativt sjelden flintøks. 5. V2/Fromholtsvei: - Det er tenkt å føre V2 (veien som skal gå fra Bodalsvei og frem til de påtenkte boligene til kommunen og Bodal Eiendomsutvikling), videre til snuplassen nederst i Fromholtsvei, og derfra til Bodalsvei. Fromholtsvei er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. SPAR sin kommentar knytter seg til bekymringen om at det skal bosettes rusmisbrukere i området og ikke til reguleringsplanens innhold. Det vises derfor til tidligere generell kommentarer vedrørende dette forholdet. Omsorgsboligene er ennå ikke prosjektert, og det er derfor ikke mulig å lage noen visualisering av den faktiske situasjonen. Det er imidlertid utarbeidet flere snitt som skjematisk viser teoretiske maks høyder på ny og reelle høyder på eksisterende bebyggelse. Høydene som angis i bestemmelsene er maksimumshøyder. Det er viktig å ha i tankene at planen gir de ytre rammene for hva som kan bygges. Før utbyggingen starter vil det være en ordinær byggesaksbehandling der naboer blir gitt anledning til å uttale seg til en konkret byggeprosjekt, der det foreligger både tegninger og illustrasjoner. Bodalsjordet er ikke registrert som viltpassasje i DN sin naturbase. Jordet er omkranset av bebyggelse med inngjerdede tomter. Siden området er disponert til utbygging i kommuneplanen forutsetter vi at en tidligere har gjort en vurdering av viktigheten av denne passasjen. Viltnemda har vært høringsinstans for kommuneplanen. Fylkeskonservator har gjennomført undersøkelser i området og har også på selvstendig grunnlag kommentert kravet om ytterligere undersøkelser, se tidligere merknader. Det blir å snu problemstillingen å hevde at V2 føres frem til og gjennom Fromholtveien til Bodalsvei. I realiteten er det omvendt. Ytterst få av de nye boligene vil ha reisemål som gjør det aktuelt å kjøre via Fromholdtveien til Bodalvei. Vi anser det dog som meget sannsynlig at beboerne innerst i Fromholtveien vil kjøre V2 når de skal ut på Fv Blindveier skaper praktiske utfordringer både for renovasjon og snøbrøyting. I stedet for å etablere to snuplasser praktisk talt på samme sted har vi valgt å holde veiene åpne. Saken er drøftet med kommunens samferdselsavdeling og vi har en felles oppfatning av at dette neppe blir noe problem. Ang. matjord, så er det vurdert tidligere i forbindelse med kommuneplanarbeid. Området er satt av til fremtidig byggeområde i vedtatt kommuneplanen for

8 Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Øistein J. Engen, datert Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Espen Johansen, Berit Johansen og Stig Johansen, mottatt Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Jan Lindh, datert Likelydende innspill som punkt 1, 2, 3, 8 og 9 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Pluss ekstra punker: Bodalsvei er på planen vist oppgradert, og med fortau frem til gnr 1028 bnr 18. Denne veistandard (veibredde/fortau) burde vært videreført helt frem til Fromholtvei. Det er helt unaturlig at fortauet skal opphøre, og tvinge fotgjengere ut i veibanen, der hvor veien blir smalere. Vei-innsnevringen er ikke lenger nødvendig som fartsdempende tiltak, etter at Bodalsvei fikk fartsdumper/ 30 km/t. Et omsøkt boligfelt lenger øst langs Bodalsvei, vil også gi trafikkøkning i Bodalsvei. Den angitte løsningen er derfor uforståelig, spesielt med tanke på at den aktuelle arealdelen inngikk i det opprinnelige reguleringsplanarealet. De 2 angitte påkjøringer til V2 (ved 1027/12 og 1028/14) gir kryssende trafikk på gangveien. Dette er uheldig, da hele gangveien videre mot øst er skjermet for kryssende biltrafikk vha veibommer. Planforslaget tar for seg konsekvenser frem til og med den planlagte innkjøringen til omsorgsboligene. Det vil således være andre utbyggingstiltak enn de innenfor planområdet som utløser behovet for regulering og oppgradering av Bodalsvei videre østover. Vi er enig i at det ville ha vært flott dersom ingen biltrafikk hadde krysser G/S veien. Det at avkjørsler krysser gang og sykkelveier er imidlertid normalt. Siden Statens Vegvesen ikke ønsker å stenge avkjørsler til Fv. 118 vil det ikke være behov for å la biler kjøre ut på V2 ved f_v3. F V3 fjernes fra plankartet, men den eksisterende forbindelsen mellom denne «snarveien» og GS veien opprettholdes. Vi står da tilbake med en krysning ved f_v5. Denne opprettholdes for å legge til rette for adkomst til V2 fra ny bebyggelse på Fromholttunet. 8

9 Ang kommunale boliger, fremtidige beboere og bekymringer rundt dette, så henvises det til rådmannens «innledning» i begynnelsen av dette dokument. Kjell Hansen, datert Kommunale boliger: - Undertegnede ønsker ikke rusmisbrukere i de tre 4- mannsboligene som kommunen skal leie ut på Bodals jordet. - Estetisk vil 4-mannsboligene også å være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det i dag har. - Boligene vil bli liggende helt inntil sykkel- og gangveien mange av barna bruker til og fra kommunens største skole med ca. 630 elever. IRIS rapporten slår tydelig fast at 96 % av de i undersøkelsen spurte rusmisbrukere som bodde i kommunale utleieboliger, ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. 2. Arkeologisk undersøkelse: - På eiendommen til Bodal Eiendomsutvikling, Ekvang 1028/5, bør det foretas arkeologiske undersøkelser. Det er vel kjent at det på eiendommen tidligere er gjort år gamle funn, bl.a. i form av en relativt sjelden flintøks. 3. Trafikk i Fromholtveien: - Det er tenkt å føre V2 (veien som skal gå fra Bodalsvei og frem t i l de påtenkte boligene til kommunen og Bodal Eiendomsutvikling), videre til snuplassen nederst i Fromholtsvei, og derfra t i l Bodalsvei. Fromholtsvei er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. 4. Verdiforringelse: - Som eier av Bodalsvei 20,(Gnr 1028/ Bnr 38) vil jeg også hevde at i praksis vil en eventuell oppføring av utleieboligene, med utleie t i l rusmisbrukere, gi en verdiforringelse av min eiendom. Dette kan ikke aksepteres. (Min eiendom er taksert av takstmann ) Det bes om at ovenstående anførsler blir vurdert i den videre saksbehandling av detaljreguleringsplanen for Bodalsjordet. Temaene som tas opp er i hovedsak kommentert tidligere. Vi kan ikke se at 4 mannsboliger er et fremmedelement i området. Det er ikke lang vei til 4- manns boligene i Klokkerskogen, rundt 300 m. Boligene kan utformes slik at de fremstår som tradisjonell trehusbebyggelse. Når det gjelder verdien på eiendommer påvirkes de av mange forhold. Naboforhold er en faktor som selvfølgelig har betydning. Når det gjelder bosetting av rusmisbrukere vises det til tidligere generelle kommentarer. Sandbakken er et område som domineres av eneboliger. Det er ønske om en mer bredde i boligtilbudet. Rådmannen viser også til Boligpolitisk plattform vedtatt av Bystyret Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. 9

10 Helge Mathisen og Kristin Solberg, datert Likelydende innspill minus pkt. 4 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Kjell Normann Nilsen og Anne M. Flor Nilsen, datert Likelydende innspill minus pkt. 4 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Brita Maristad og Arnold Maristad, datert Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Rolf Dehlin m.fl.(15stk), datert Likelydende innspill minus punkt 4 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Lars Yngve Eliassen, datert Likelydende innspill som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Lars og Linda Eliassen, datert Omsorgsboliger/ Høyder: De er eiere av Fromhotsvei 7, som ligger kloss inntil tomten som Bodal Eiendom har planlagt å bygge ut. De er veldig bekymret for at den planlagte 10

11 utbyggingen vil skjerme for kveldsolen på terrassen deres, som ligger mot vest. Kveldsolen betyr «alt» for dem på våren og om sommeren. De ønsker derfor en uttalelse fra både Bodal Eiendom og Sarpsborg kommune om dette. Høyden på planlagt bebyggelse er i samsvar med plan- og bygningslovens generelle regler. Boligene er planlagt koblet sammen med en garasje som gjør at høyden på bebyggelsen vil variere. Bebyggelsen vil neppe være høyere enn den tette vegetasjonen som stod på området inntil for et drøyt år siden Det er utarbeidet snitt som viser forholdet mellom eksisterende boliger i Fromholtveien og maksimalhøyde på de planlagte boligene. Det utarbeidede snittet viser at boligene ikke vil ruve i høyden i forhold til eksisterende bebyggelse og at trapperommene er tilbaketrukket og ikke dominerende. Bente Sønsterud, datert Likelydende innspill utenom punkt 2 som i brev fra Spar Klavestadhaugen, datert Se tidligere kommentarer Se tidligere kommentarer til Spar Klavestadhaugen Statens vegvesen, datert De har følgende innspill: Sikt: Vegareal: Parkering: Viktig å sikre god sikt i kryss og avkjørsel. Det må tas med siktsoner i avkjørsel til bolig og parkeringsplasser i reguleringsplanen. Anbefaler at siktsoner settes inn der kjøreveg skal krysse gang- og sykkelveg. Viktig å sikre at beplantning av trær ve f V4 ikke vil hindre fremtidig god sikt ved avkjørsel og parkeringsavkjørsel. Sikt må også bevares i utomhusplan. f V3: Foreslår at bommen beholdes, slik at det ikke blir gjennomkjøring. Den bør reguleres til Gang- og sykkelveg. f V5 er ikke koblet til noe vegareal på andre siden av gang- og sykkelveg. Om den skal ha adkomst til V2 er det viktig med siktlinjer i plankart. Gjelder både f V3, f V5 og o V2. For å bygge opp under de lokalpolitiske målene knyttet til transportutvikling, bør det vurderes om kravet om minimum en parkeringsplass per bolig vurderes. De anbefaler at krav til antall parkeringsplasser blir vurdert ut ifra type bolig. Viktig med god sikt inne på parkeringsplassen. Tilrettelegging for gående og syklende: 11

12 Viktig at det eksisterende gode tilbudet (7-3 i Hovedvegnett for sykkel) og gående ikke blir dårligere i byggeperioden. Det bør settes bestemmelser i planen om krav til løsning for gående og syklende i byggeperioden og etter ferdigstillelse. Sykkelparkering: o B: Det bør vurderes om sykkelparkeringsplasser burde settes i forhold til type bolig. Anbefaler at bestemmelsene stilles krav til hva slags standard disse plassene skal ha. Anbefaler at de er låsbare og plassert under tak. Det er vanskelig å vurdere de trafikale forholdene ved o B da detaljene for dette området ikke kommer frem av planen. Adkomsten er blant de områdene som ikke er regulert, slik det ser ut på plankartet vil adkomsten bli plassert i en kurve. Dette kan gi utfordringer med sikt både til kjørevegen og til fortauet. I arbeidet med å utarbeide gode avkjørsler anbefaler vi at Statens vegvesen sin håndbok N100, Veg og gateutforming benyttes. Anbefalinger vedr sikt innarbeides i planen. f_v3 fjernes slik at dagens situasjon opprettholdes. f_v5 er adkomst til nye boliger som er under regulering på Fromholttunet. Plankartet revideres slik at denne knyttes til V2. Når det gjelder parkering mener vi kravet til antall plasser er rimelig. Vi er dog enige om at parkeringsplasser bør endres slik at det gjelder hver bolig og ikke hver 1000 m2 BRA. Bestemmelsene endres slik at de blir i samsvar med bestemmelsene i forslaget til den nye kommuneplanen. Det legges inn en bestemmelse om tilrettelegging for gående og syklende i anleggsperioden. Sykkelparkering vil primært bli plassert i bod eller garasje. Det tas inn bestemmelse om at det etableres sykkelparkering under tak for de som ikke har egne garasjer. Vi antar at det kan bli aktuelt med 2 avkjørsler til området for omsorgsboliger. En fra nord, parallelt med f_u2 og en fra vest kanskje parallell med grensen mot BK1. Endelig plassering kan først angis når omsorgsboligene blir prosjektert. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Tveter idrettslag, datert Bystyrevedtak av : - Denne saken startet med et bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle "være erstatningsleiligheter for en del av beboerne i Hilditchgate". Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Kommunale boliger: - Velforeningens medlemmer ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de tre 4-mannsboligene, 12 utleieleiligheter, som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. De blir liggende 200 meter fra kommunens største 12

13 skole, største barnehage, ballbinge, Friplass, svømmehall og ny, prosjektert Idrettshall. - I SA av uttaler kommunesjef Kirsti Skaug: "Vi vektlegger at det ikke skal bosettes så mange vanskeligstilte på hvert sted. Derfor foreslås det å bygge to til fire småhus på hver av de fire tomtene". Dette blir altså to til fire vanskeligstilte/rusmisbrukere på hvert sted. Hva tilsier da at akkurat Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/-rusmisbrukere? - Boligene var for ca. ett år siden stipulert til å koste 2,5 millioner per stk (snitt 75 kvm BOA). I tillegg skal andel av infrastrukturkostnader legges til. Dette er minst en million mer enn hva kommunen kan kjøpe tilsvarende for i markedet. Kommunen kan også velge å bruke eksisterende boligmasse til denne målgruppen, slik vil de også kunne integrere beboerne i stedet for å samle de i en stor bygningsmasse med 12 leiligheter. - De tre 4-mannsboligene vil ligge helt inntil et stort sykkel- og gangveinett som brukes fra tidlig morgen til sen kveld av barn og unge til kommunens største skole med 630 elever fra 6 til 16 år, kommunens største barnehage, SFO, Ballbinge, Friplass, fotballbaner, ny idrettshall skal bygges i 2016, og skolens svømmehall er åpen for allmennheten til sent på kveld. Sandbakken skole har også kveldsaktiviteter siden den er én av byens to såkalte Nærmiljøhus. Vi vet fra andre tilsvarende rusbosettinger i kommunen, at dette vil skape angst hos barn som må passere denne type bebyggelse på sin skolevei. Sykkel- og gangveinettet brukes også flittig til mosjon og trim av beboere i alle aldre, men kanskje aller mest av de eldre. - Vi minner også om at byggingen av de omtalte tre 4-mannsboligene vil stride mot kommunens egne vedtatte overordnede målsetninger: " Sarpsborg - der barn og unge lykkes". - Kommuneplanens arealdel som er den overordnede planen kommunen har utarbeidet for kommunens fremtidige utvikling: Bo- og nærmiljøer må planlegges slik at de er attraktive, trygge og har gode leke- og aktivitetsområder. Vi viser forøvrig til Plan og bygningsloven (PBL) 3,1 bokstav e og f., 3,3 kapittel 3, 4,2 kapittel 2. og til 5,1 kapittel. 2. Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning. Pkt. 1. fra Idrettslaget ang. Bystyrevedtaket er feil. De forveksler beboere og boliger. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Jørn Weel, Skjeberg regnskapskontor AS, datert Likelydende innspill som i brev fra Tveter Idrettslag, datert Med ett ekstra pkt. - Ser at de aktuelle boligene er plassert i direkte tilknytning til den veien som barn og unge benytter til skoleområdet, samt bussforbindelse både på dagtid og kveld. Det å samle så mange rusavhengige i dette området er direkte uansvarlig, og kan ikke aksepteres. Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning. 13

14 Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer FAU Sandbakken Barnehage datert V/FAU-leder Eva Lipovoj: Sender inn en protest mot utbygging på Bodalsjordet. 1. Bystyrevedtak av : - Denne saken startet med et bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle "være erstatningsleiligheter for en del av beboerne i Hilditchgate". Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. Velforeningens medlemmer ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag i de kommunale boligene. 2. Kommunale boliger/utleieboliger: - I SA av uttaler kommunesjef Kirsti Skaug: "Vi vektlegger at det ikke skal bosettes så mange vanskeligstilte på hvert sted. Derfor foreslås det å bygge to til fire småhus på hver av de fire tomtene". Dette blir altså to til fire vanskeligstilte/- rusmisbrukere på hvert sted. Hva tilsier da at akkurat Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/-rusmisbrukere? - Kommunen kan velge å bruke eksisterende boligmasse på denne gruppen. - Boligene vil ligge like inntil et stort sykkel- og gangveinett som brukes fra tildlig morgen til sen kveld av barn og unge til kommunens største skole, og kommunens største barnehage, SFO, Ballbinge, friplass, fotballbaner, ny idrettshall og skolens svømmehall. De vet fra andre tilsvarende rusbosettinger i kommunen at dette kan skape angst hos barn som må passere denne type bebyggelse. Dette gjelder også for eldre. - Byggingen av de omtalte tre 4-mannsboligene vil stride mot kommunens egne vedtatte overordnede målsetninger «Sarpsborg der barn og unge lykkes.» - Kommuneplanens arealdel har utarbeidet for kommunens fremtidige utvikling «Bo- og nærmiljøer må planlegges slik at de er attraktive, trygge og har gode leke- og aktivitetsområder. Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning. Pkt. 1. Bystyrevedtaket er feil. De forveksler beboere og boliger. Pkt. 2. Når det gjelder uttalelser i SA av Kirsti Skaug gjelder dette en annen type boliger her er det snakk om «modulboliger» (midlertidige boligbrakker)for vanskeligstilte på helt andre tomter i kommunen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Rolf Johansen, datert , (velforeningen), og ettersendt innspill m.fl 1. Bystyrevedtak av : - Denne saken startet med et bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle "være erstatningsleiligheter for en del av beboerne i Hilditchgate". Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Medvirkning: - I denne planen er barn og unge ikke hørt. Barnetråkket dekker ikke krav som stilles i plan og bygningsloven 5-1. medvirkning. Kommunen har verken kontaktet FAU ved Sandbakken skole, elevrådet eller SU. Samt FAU ved Sandbakken barnehage. 14

15 - I detaljreguleringsplanen er ikke rusmisbrukerne hørt overhodet. Viser også til «Iris»-rapport. - Politiet er heller ikke hørt. 3. Kommunale boliger: - Protesterer mot de tre 4-manns kommunale utleieboligene som skal huse rusmisbrukere. Mener planen kolliderer totalt med nylig vedtatt boligpolitisk plattform og høringsinnspill til denne, særlig pkt. 1.6, 3.2, og Velforeningens medlemmer ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de kommunale boligene som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. - Fra : I detaljplan ligger det inne å bygge tre 4-mannsboliger som Sarpsborg kommune skal leie ut til rusmisbrukere, tilsammen 12 utleieboliger jf, bystyrevedtak En slik stor gruppe misbrukere vil bidra til uro og bråk, og som følge av dette en engstelse i nabolagene for å bevege seg utendørs. Særlig når det er mørkt. Strider mot kommunens egen målsetting om økt fysisk aktivitet. - I SA av uttaler kommunesjef Kirsti Skaug: "Vi vektlegger at det ikke skal bosettes så mange vanskeligstilte på hvert sted. Derfor foreslås det å bygge to til fire småhus på hver av de fire tomtene". Dette blir altså to til fire vanskeligstilte/- rusmisbrukere på hvert sted. Hva tilsier da at akkurat Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/-rusmisbrukere? - Mener kommunen må se på kostnadene, og heller velge eksisterende boligmasse til denne målgruppen. Foreslår det nedlagte gamle Kolstad sykehjem til denne gruppen. - Viser til «Iris» rapporten som slår fast at 96 % av rusmisbrukere ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. - Estetisk vil de 4-mannsboligene også være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det har i dag. - Mottatt : Vil føre til uro og angst for barn og voksne som bruker nærliggende gang- og sykkelveg. I strid med K.delplan Fysisk aktivitet. De 12 kommunale utleieboligene til rusmisbrukere må derfor ut av planen. - Bolig politisk plattform m.m. : Ettersendt merknad(innsigelse) : Viser til nylig vedtatt Boligpolitisk plattform, og høringsinnspill pkt 1.6 (Samordnet innsats for å skape en trygg kommune), 3.2 (Bomiljøkvalitet) og 3.4 (oppfølging av kommunens visjon) som vil åpne for å bruke Bodalsjordet på en mye mer fornuftig måte, og helt i tråd med kommunens egne planer. Dette samsvarer også med hva velforeningen tidligere har spilt inn. - Viser og til sitt vedlegg 5 «Kriterier for valg av tomt», fra Boligsosial småhus som alene vil gjøre det problematisk med bygging av de tre planlagte 4- mannsboligene på Bodalsjordet, etter velforeningens mening. 4. KU: - Protesterer mot at det ikke er utført konsekvensanalyse siden de 48 omsorgsleilighetene og de 3 4-manns kommunale utleieboligene faller inn under kategorien offentlig tjenesteyting. Til sammen er bruksarealet på mer enn 5000 m2 og boligene skal derfor konsekvens utredes jf. Pbl 4 og vedlegg II til forskriftene. 5. Omsorgsboliger - Siden byggingen av de 48 omsorgsleilighetene er skutt ut i det blå, bør Bodalsjordet brukes til matproduksjon. 6. Høyder- 3D tegninger: - Høyder vil frata beboere vest og nord for Bodalsjordet sol og lys. Håpløst å få noe inntrykk av planlagt bebyggelse og høyder. En høyde på 13 meter kan ikke aksepteres. Forvaltningsloven sier noe om «være godt opplyst», noe dette ikke er uten en visning i 3D. 15

16 7. Bodal eiendomsutvikling AS: - Estetisk vil 4-mannsboligene også være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med det helhetlige inntrykket det har i dag. Mener rekkehus vil harmonere bedre. 8. Viltpassasje: - Mener Bodalsjordet er en viltpassasje, da det er gjort flere observasjoner av rådyr og elg som kommer opp fra nordsiden av Bodalsvei og trekker over Bodalsjordet, krysser Fv 118 og videre til skogen ved Molteberg. - Det er tidligere meldt inn slike observasjoner til Sarpsborg kommune. Saken har ikke vært behandlet i Nemd for vilt- og innlandsfiskeforvaltningen. Det burde det vært. - De har nå fått en bekreftelse fra viltnemda på at Bodalsjordet er en viltpassasje. 9. Akeologisk undersøkelse: - Mener det er påkrevd med arkeologisk undersøkelser også på Frydenlundmyra, og Ekvang gnr 1028/5, eiendommen til Bodal Eiendom, da det tidligere er gjort 5-6 tusen år gml. Funn der. - Til tross for mange henvendelser også fra Amatør-arkeologisk kontor har ikke Sarpsborg kommune bidratt til at dette området ble undersøkt, men bedt dem ta kontakt med Bodal Eiendomsutvikling AS. 10. Trafikk i Fromholtveien: - V2 føres helt frem til Fromholtsvei. Fromhotsveien er er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. 11. Forvaltningsloven: - Viser til forvaltningsloven 17 og vil hevde at denne saken fra kommunens side er mangelfullt utredet og ikke så godt opplyst som den burde vært. Kommentar knytter seg til bekymringen om at det skal bosettes rusmisbrukere i området og ikke til reguleringsplanens innhold. Det vises derfor til tidligere generell kommentarer vedrørende dette forholdet. De fleste øvrige forhold som anføres er også kommentert tidligere. Det vises derfor til tidligere merknader bl.a i forhold til arkeologi, viltpassasje, 3D visulaisering m.m. Barnetråkkregistrering er normal måte å gjennomføre medvirkning fra barn- og unge på. I tillegg er det avholdt møte med elevrådet ved skolen etter initiativ fra kommunen. Vi mener derfor at kravet til involvering er ivaretatt. Det ble arrangert et åpent møte om saken i våren 2014 der kommunen orienterte om sine planer for de kommunale boligene. Vi mener således at alle er gitt mulighet til å komme med innspill underveis i prosessen. Siden tiltaket kan omfattes av vedlegg II listen i forskrift om konsekvensutredninger er det gjennomført en vurdering av konsekvenser for miljø og samfunn i henhold til kriteriene i forskriften. Det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse kriteriene og at det derfor ikke er krav til konsekvensutredning. Et notat om dette ble sendt ut sammen med varsel om oppstart til alle fagmyndigheter og ble før varsel om oppstart også oversendt til planmyndigheten. Pkt. 1. Bystyrevedtaket er feil. De forveksler beboere og boliger. Pkt. 3. Når det gjelder uttalelser i SA av Kirsti Skaug gjelder dette en annen type boliger her er det snakk om «modulboliger» (midlertidige boligbrakker)for vanskeligstilte på helt andre tomter i kommunen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. 16

17 FAU ved Fosbuløkka Barnehage datert v/ Vibeke Kristiansen, Karianne Bryn, Heidi R. Lundqvist og Malin Finstad 1. Bystyrevedtak av : - Saken startet med et «bystyrevedtak av hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle være erstatniningsleiligheter for en del av beboerne i jacob Hilditchgate. Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Kommunale leiligheter: - De ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de kommunale boligene som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. Begrunnelse: meter fra skole, barnehage, ballbinge, friplass, svømmehall og ny idrettshall. Samt like inntil gang- og sykkelveg., m.m. Kan skape angst hos barn. Hva tilsier at Bodalsjordet kan absorbere hele 12 vanskeligstilte/rusmisbrukere? - Mener kommunen må se på kostnadene, og heller velge eksisterende boligmasse til denne målgruppen. Foreslår det nedlagte gamle Kolstad sykehjem til denne gruppen. - Viser til «Iris» rapporten som slår fast at 96 % av rusmisbrukere ikke ønsket å bo sammen med andre rusmisbrukere. - Kiwi Sandbakken og Spar Klavestadhaugen vil få økte kostnader og ingen tør å betjene butikken alene på kveldstid. Arbeidsmiljøet vil bli forverret pga f.eks. flere butikktyveri og vold. - Estetisk vil også 4-mannsboligene være et fremmedelement i dette boligfeltet og bryte med helhetsinntrykket. - De tre 4-mannsboligene kan erstattes av rekkehus forbeholdt beboere 50+, så blir det også frigjort eneboliger i området. 3. Omsorgsboligene: - Siden byggingen av de 48 omsorgsleilighetene er skutt ut i det blå, bør Bodalsjordet brukes til matproduksjon. - Om og når omsorgsboligene kommer vil de ta sol og lys fra beboere nord og øst for Bodalsjordet pga mønehøyde på 10 meter + 3 meter trapperom. 4. 3D tegninger: - Krever at det utarbeides 3 dimensjonale tegninger for området, da det er vanskelig å få et inntrykk av planlagt bebyggelse inkludert møne-, gesimshøyder, utforming og materialvalg når det ikke er laget en 3D-utgave av byggefeltet. 5. Viltpassasje: - Mener Bodalsjordet er en viltpassasje, da det er gjort flere observasjoner av rådyr og elg som kommer opp fra nordsiden av Bodalsvei og trekker over Bodalsjordet, krysser Fv 118 og videre til skogen ved Molteberg. - Det er tidligere meldt inn slike observasjoner til Sarpsborg kommune. Saken har ikke vært behandlet i Nemd for vilt- og innlandsfiskeforvaltningen. Det burde det vært. 6. Akeologisk undersøkelse: - Mener det er påkrevd med arkeologisk undersøkelser også på Frydenlundmyra, og Ekvang gnr 1028/5, eiendommen til Bodal Eiendom, da det tidligere er gjort 5-6 tusen år gml. Funn der. - Til tross for mange henvendelser også fra Amatør-arkeologisk kontor har ikke Sarpsborg kommune bidratt til at dette området ble undersøkt, men bedt dem ta kontakt med Bodal Eiendomsutvikling AS. 7. Trafikk i Fromholtveien: - V2 føres helt frem til Fromholtsvei. Fromhotsveien er er en meget smal vei med plass til kun en bil i bredden. Dette forslaget kan ikke aksepteres. 8. Forvaltningsloven: 17

18 - Viser til forvaltningsloven 17 og vil hevde at denne saken fra kommunens side er mangelfullt utredet og ikke så godt opplyst som den burde vært. Alle merknader er kommentert tidligere Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Elevrådet SBUS v/leder Benjamin Vorland Andersrød på Sandbakken Barne og ungdomsskole (med 202 underskrifter) datert Bystyrevedtak av : - Saken startet med et «bystyrevedtak av » hvor 12 kommunale utleieboliger på Bodalsjordet skulle være erstatniningsleiligheter for en del av beboerne i Jacob Hilditchgate. Der bodde det som kjent i all hovedsak rusmisbrukere. 2. Kommunale boliger: - Velforeningens medlemmer (elevrådet?) ønsker ikke aktive rusmisbrukere uten oppfølging av noe som helst slag, i de kommunale boligene som kommunen skal leie ut på Bodalsjordet. - Boligene vil ligge like inntil et stort sykkel- og gangveinett som brukes fra tildlig morgen til sen kveld av barn og unge til kommunens største skole, og kommunens største barnehage, SFO, Ballbinge, friplass, fotballbaner, ny idrettshall og skolens svømmehall. De vet fra andre tilsvarende rusbosettinger i kommunen at dette kan skape angst hos barn som må passere denne type bebyggelse. Dette gjelder også for eldre. - Byggingen av de omtalte tre 4-mannsboligene vil stride mot kommunens egne vedtatte overordnede målsetninger «Sarpsborg der barn og unge lykkes.» Merknaden dreier seg ikke om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Janne Haglund, datert Barn og unge: - Området fremsto før som trygt og godt å bosette seg på og oppdra barn. Dette er nå i ferd med å endre seg. Ser med bekymring på at kommunen ønsker å etablere et bomiljø i dette området som vil medføre uro, utrygghet og kriminalitet. Påstår dette med bakgrunn i erfaring fra andre kommuner. - Undres over kommunens manglende hensyn til barn og unge. Mener kommunen bør ha en barnas representant lik de har i Fredrikstad. - Mener en barnetråkkundersøkelse ikke belyser tilstrekkelig hovedspørsmålet som her dreier seg om hvilke konsekvenser en økt bruk av rusmidler, økt kriminalitet i området har for barn og unges oppvekstsvilkår. 2. Underskriftkampanje: I sommer 2014 ble det samlet inn 860 underskrifter mot utbyggingen på Bodalsjordet. 3. Bystyrevedtak av : - Mener vedtaket sier at de kommunale tre 4-mannsboligene er en erstatning for boligene i Jacob Hilditcgate. 18

19 4. Informasjonsmøte i mai 2013: - Mener informasjonen var lite forståelig og ble ikke veldig klok på den. - Mener kommunens representanter ikke tok beboernes bekymringer på alvor. 5. Kommunale boliger: - Mener de 12 leilighetene for vanskeligstilte også vil være et midlertidig bosted som igjen skaper et ustabilt nærmiljø ved at stadig nye mennesker bebor disse leilighetene. Kommunen kan beholde et par boenheter og fordele de restrerende rundt om i kommunen for å vanne ut problemstillingen og gjøre lokalmiljøet langt mer stabilt. 6. Lekeområdet: - Mener det foreslåtte leke/uteoppholdsarealet i ny plan vanskelig vil kunne erstatte den nedhogde skogen der det var mulig å bygge hytte mellom trær m.m. 7. Estetikk/arkitektonisk utforming: - Mener den planlagte boligmassen vil stå i sterk kontrast til eksisterende boligmasse i området. Bl.a møneretning, mønehøyden, boligvolum og tetthet på de boligene. Bruddet med eksisterende bebyggelse er ikke hensyntatt i det forslaget til reguleringsplan og tilhørende bestemmelser som nå foreligger. 8. Dyreliv/viltpassasje: - Har observert dådyr i flokk og elg. Etter undersøkelse hos viltnemda går det en viltpassasje her. Dette er ikke hensyntatt i planen. 9. Dyrka mark: - Stiller spørsmål ved at kommunen uten videre omdisponerer god dyrkbar jord til boligformål. 10. Arkeologisk utgravning/kulturminner: - Er kjent med kommunens arkeologiske registreringer og fylkeskommunens krav til bestemmelsene om at ved funn skal arbeid stanses m.m. Men det er ikke nevnt noe om hvike forpliktelser evt. funn under arbeid medfører. Det er sterkt beklagelig. Mener at den arkeologiske registreringen er mangelfull da det ikke er foretatt undersøkelser i området hvor det tidligere er gjort funn av øks m.m. 11. Oppsummering etc: - Vil beklage den motvilje beboerne på Sandbakken møter i denne saken. Også i forhold til ordførers avfeielse i brev etter at 860 underskrifter var levert. - Viser og til kommuneloven og bestemmelser til å ta hensyn til innbyggerinitiativ. Merknaden dreier seg i liten grad om arealbruken eller reguleringsplanens innhold, men om frykt for bosetting av rusmisbrukere. Se derfor tidligere kommentarer og innledning De fleste øvrige forhold som anføres er også kommentert tidligere. Når det gjelder omdisponering av dyrket mark er dette behandlet og avklart i overordnede planer, både kommuneplan og fylkesplan. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas & Co AS, datert Representerer Sandbakken og Klavestadhaugen velforening. 1. Hensynet til barn og unges oppvekstmiljø og kriminalitetsforebyggelse i plansaker: - PBL krever at arealplanleggingen, bla. I hht. Pbl 3-1 at kommunene skal legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekstsvilkår ved utarbeidelse av reguleringsplaner. M.m. - Det er ikke forenlig med disse utgangspunkter å legge boliger for rusavhengige der barn ferdes og oppholder seg. 19

20 - Det er heller ikke forenlig med at det legges til rette for at rusavhengige plasseres sammen, noe IRIS rapport fremhever som uheldig. 2. Medvirkning barn og unge/ hvem taler barnas og de unges sak?: - Viser til side 13 i planbeskrivelsen der det fremgår at det for dette planarbeidet ikke er gjennomført spesielle tiltak for å involvere barn og unge. Spør da hvem taler barnas sak? Peker på rikspolitiske retningslinjer m.m. - Rusavhengige i ca. 200 meters avstand fra skolen. Da må man kunne forvente at skolen og interessene rundt denne er invitert inn i reguleringen. Har ikke registrert at de er det. - Osv om at boligene skal beboes av rusmisbrukere og kommunens og konsulentens forsøk på å kneble høringen. - Viser og til PBl og krav til medvirkning m.m. 3. Tidligere lokaliseringsvalg medvirkning og bristende forutsetninger: - Ang. om at boligene skal beboes av rusmisbrukere og kommunens og konsulentens forsøk på å kneble høringen er alvorlig i seg selv. Men vel så alvorlig er det at kommunen behandler saken som om spørsmålet om lokaliseringen av boliger for rusavhengige er avgjort. - Bystyrevedtak: Velforeningen er kjent med bystyrevedtak av Det er grunn til å merke at denne vurderingen ikke var noen del av arbeidet med kommuneplan. Det var en ad hoc problemstilling som oppstod som følge av at de boliger man hadde i Jacob Hilditchgate skulle rives. Og den gang var forutsetningen at de nye boligene skulle etableres sammen med 48 omsorgsleiligheter med heldøgnsbemanning. - Medvirkning: Denne saken hadde ikke samme åpne planprosess som prosesser ihht. PBL. Derfor ble ikke medvirkningen ivaretatt lik kravene er i PBL. - Viser også til flere kriterier som ble vektlagt i dette vedtaket. 4. Kommunale boliger: - Mener det er forslaget om å regulere 12 kommunale utleieboliger som skaper reaksjoner. Boligene er planlagt benyttet for rusavhengige. Velforeningen ønsker ikke slike boliger lokalisert ved skolesenteret på Sandbakken, og inntil gang- og sykkelveinettet til og fra skolen. Hensynet til et trygt og godt oppvekstmiljø uten rusomsetning og annen kriminalitet i og ved skolegården må tillegges avgjørende vekt. - Usikkerhet om når omsorgsboliger skal bygges gjør at faller koblingen mellom disse gjør at en del av de kriteriene i bystyrevedtaket faller bort. Det blir ingen døgnkontinuerlig tilstedeværelse rundt utleieboligene slik man opprinnelig hadde tenkt - Velforeningen er av den oppfatning at dette representerer en tilleggsbelastning på nærmiljøet, barn og unges interesser. 5. KU: - Velforeningen mener det er en feil at ikke jordvern og hensynet til barn og unge fører til at tiltaket konsekvens utredes. 6. Arkeologisk undersøkelse/ Fornminner: - Som tidligere innspill - Det er helt oversett i fylkeskommunens innledende uttalelse i anledning planarbeidet. Ber om at kommunen informerer fylkeskonservatoren om dette funn. 7. Omsorgsboliger/ Tomtetetthet og bygningsvolum: - Åpne korridorer foreslås bygget inn med nye boliger langs byggegrensen til Bodalsvei, og i en høyde på 10/13 meter. Velforeningen mener fortettingen er et markant inngrep i de visuelle kvalitetene som kjennetegner området. - Bebyggelsen vil ta sol og lys fra omkringliggende arealer. - Høyder opp til 13 meter i et villastrøk er ikke uttrykk for noen forsvarlig arealplanlegging. 20

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

PLAN GANGS BEHANDLING

PLAN GANGS BEHANDLING PLAN 395-1. GANGS BEHANDLING Sakstittel: Plan 395 - Reguleringsendring - Del av gbnr 32/8 m.fl Forslagsstiller: Askøy Eiendom og entreprenør AS Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling)

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling) Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Teknikk- og miljøsjef Roger Egeli Saksnummer Utvalg Dato 044/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 30.08.2016 Detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5591-25 Arkiv: PLNID 20120018 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERING FOR MARIENLUND BOSENTER - OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 03.05.2017 Vår ref: 16/1843-51 - 17/16418 Arkivkode: FA - L12, GBNR - 09/0185, GBNR - 09/0190, GBNR - 09/0197, GBNR - 09/0130, GBNR - 09/0024, GBNR - 09/0192,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/902-33 Arkiv: L12 Saksbeh: Camilla Trondsen Solli Dato: 06.02.2017 Sluttbehandling: RUV Endring av reguleringsplanen for Kalstadheia Utv.saksnr

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 Saksbehandler: Liv Søyseth Arkivnr: REG R - 273 Saknr.: 12/524 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Rådmannens innstilling: R-273

Detaljer

Avsender Mottatt Journalpost

Avsender Mottatt Journalpost VEDLEGG 04 til detaljregulering for Lund Vest.. 2. gangs behandling av planforslag INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER Detaljregulering for Lund Vest OVERSIKT Avsender Mottatt Journalpost 1. Anne-Grethe Rothkappel

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.01.2014 Rådmannens innstilling:

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer