Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan /2-årig kompetansehevende opplæringsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram"

Transkript

1 Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE Studieplan /2-årig kompetansehevende opplæringsprogram

2 UTDANNINGSPLAN FOR PROSJEKTLEDELSE Prosjekt som arbeidsform benyttes i stadig større grad innenfor vårt foretak. Det har blitt en av vår tids mest populære måter å løse arbeidsoppgaver på som gir økt mulighet for målstyring. Prosjektarbeid egner seg bra til oppgaver som skal løses én gang, og kan variere i størrelse fra små, kortvarige oppdrag til store, langvarige oppgaver - som for eksempel den pågående utbyggingen av sykehuset. Prosjekt er blitt et eget fagområde, og organisering av prosjektarbeidet en viktig del av dette. Et godt prosjekt minsker avstanden mellom mål og resultat. Planlegging og organisering Det å jobbe med prosjekt er annerledes enn å jobbe tradisjonelt. Kunnskap innen planlegging og organisering er viktig før man starter et prosjekt, disse emnene kommer derfor inn som hovedtema i første modul. Kritiske suksessfaktorer Prosjektarbeid handler om mer enn tidsestimering. I et arbeid med prosjekter møter man fallgruver som kan skape små og store problemer. Det å kunne gjenkjenne fallgruvene og jobbe på en forebyggende måte for å unngå dem, er en nødvendig kunnskap hos en prosjektleder. Et prosjekt har vanligvis en styringsgruppe. Styringsgruppen er prosjektleders nærmeste overordnede, og er det øverste ansvarlige organ for prosjektets igangsetting, gjennomføring og resultat. En godt fungerende styringsgruppe er avgjørende for prosjektets utfall. Dette er tema for modul to, og vi vil i denne modulen også få presentert erfaringer fra prosjekter i Nordlandssykehuset. Prosjektlederen Prosjektarbeid handler i stor grad om metode, men det er etter hvert kommet mer erkjennelse av at kommunikasjon og lederevne har større betydning enn tidligere antatt. Det stilles store krav og forventninger til prosjektleder. Egenskaper som viser seg nyttige for en prosjektleder er evne til å tåle konflikter og kritikk, organisasjons- og planleggingsevne, erfaring, evne til å ta avgjørelser, systematisk og analytisk tenking, kreativitet, samarbeidsevner og evne til å gå fra idé til handling. Vårt utdanningsprogram vil sette fokus på denne delen i modul tre. INNHOLD OG ORGANISERING Utdanningsprogrammet er delt inn i tre moduler. Programmet avsluttes med at deltakerne presenterer en prosjektskisse. INFORMASJON OG KRITERIER 1. For å få vitnemål kreves det minimum 80% tilstedeværelse. 2. For å få vitnemål skal deltakerne i utdanningsprogrammet presentere utkast til et prosjekt. Dette kan gjøres individuelt eller flere sammen. Denne presentasjonen finner sted etter avsluttet program. 3. Det vil bli tildelt vitnemål etter avsluttet program. Vitnemål utstedes av Seksjon for kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset 4. Deltakeravgift kr ,- inklusiv lunsj og kaffe alle dagene, kursmateriale og MBTI( Mayer-Briggs Type Indikator). Utdanningen er gratis for ansatte ved Nordlandssykehuset. 5. Utdanningen strekker seg over høsten 2011 og vinteren Modul I er oktober Modul II er november Modul III 31.jan-1.feb. Presentasjon av prosjektskisse vil bli gjennomført i løpet av februar 2012

3 MÅL Å øke prosjektkompetansen for ansatte som jobber med, eller skal starte med prosjekt. Å styrke og motivere prosjektlederen. Å øke bevisstheten om prosjektarbeid som en egen metode. Å bruke metoden der den egner seg best. MÅLGRUPPE Nåværende og framtidige prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ansatte som sitter i styringsgrupper og ledere. KURSSTED Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik MODUL I 2 dager oktober 2011 Foreleser: Geir Lahnstein Tema: Prosjektledelse og prosjektorganisering. Målet er å gi forståelse og innsikt i prosjektorganisering som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykkede endrings- og utviklingsarbeider Nye arbeidsformer, med vekt på prosjekt- og matriseorganisering Hva er en prosjektorganisasjon? Prosjektmandat og interne styringsdokumenter Arbeidsfordeling mellom styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe Oppnevning av deltakere i prosjektorganisasjonen Hvilke krav stilles til en god prosjektleder? Hva kjennetegner den dyktige prosjektmedarbeider? Prosjektets forhold til basisorganisasjonen Prosjektets verktøykasse MODUL II 2 dager november 2011 Forelesere: Inger Hilde Tobiassen, Inger Simonsen, Bjørg Eva Skogøy, Heidi Lappegård, Øystein Lorentzen, Merete Johansen, Vidar Øyen, Tema: Kritiske suksessfaktorer. Målet med denne samlingen er å gjenkjenne og forebygge fallgruver Dag 1 Kan det gå galt så går det galt - om fallgruver og brister i prosjektarbeid Utfordringer og erfaringer fra prosjekter i Nordlandssykehuset Dag 2 Prosjektplaner, et praktisk redskap Praktisk erfaring med bruk av prosjektplan Styringsgruppen - en suksessfaktor eller en hemsko?

4 MODUL III 3 dager 30. januar - 1. februar 2012 Forelesere: Stein Markussen Tema: Prosjektlederen I denne modulen vil du få innsikt i de krav og forventninger som ligger i lederrollen, og hvordan en kan håndtere disse i praksis. I tillegg vil vi ta for oss Jungiansk teori i forståelsen av egne preferanser og personlighet. Intensjonen er å få dypere innsikt i egne personlighetstrekk og hvordan dette påvirker utøvelsen av ledelse og samspillet med andre mennesker. Målsettinger: få bedre innsikt i krav, forventninger og håndtering av lederrollen og utøvelse av ledelse bli bedre kjent med seg selv og andre skape respekt og gjensidig forståelse for verdien av at vi er ulike skape bedre kommunikasjon og samarbeid i prosjekter gi den enkelte bedre innsikt til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte skape bedre resultater for arbeid i prosjekter og team Denne modulen vil ta for seg prosjektlederrollen og lederens viktigste verktøy i utøvelse av ledelse, nemlig seg selv. Vi ser nærmere på viktige elementer ved ledelse generelt og prosjektledelse spesielt. Videre vil vi gå inn på sentrale teorier omkring personlighet og hvordan dette kan påvirke ledelse og håndteringen av prosjekter. Arbeidsformen kjennetegnes ved kombinasjon av faglig forelesning og praktisk arbeid. Gjennom oppgaver, øvelser, refleksjoner og observasjoner vil vi søke og synliggjøre ledelse, lederrollen og sentrale personlighetstrekk, samt hvordan dette viser seg i en praktisk hverdag. Materiell og dokumentasjon vil bli delt ut på samlingen. Sentralt her står et faghefte med faglig historie og fundament, teoribeskrivelse, statistikk og personlighetsbeskrivelser. For spesielt interesserte finnes også ytterligere dokumentasjon som det refereres til. Faglig ansvarlig er Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (nnl) ved Stein Markussen. Han er sertifisert for bruk av denne type verktøy. Markussen har siden 1995 vært tilknyttet nnl, hvor han har vært programleder, ass. direktør, kst. direktør og er nå nestleder. LITTERATURLISTE Målrettet prosjektstyring Forfattere: Andersen, Erling S. Grude, Kristoffer V. Haug, Tor Omtale: Om prosjekter og ledelse, med en helhetlig filosofi og metode for planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekter. For alle typer prosjekter i bedrifter, samfunn og forskning. Boka er IT-støttet gjennom verktøyet Goal Director, og et eget kapittel viser bruken av dette verktøyet. ISBN: Eller Prosjekt - organisering, ledelse og gjennomføring Forfattere Kolltveit, Bjørn Johs. Reve, Torger Omtale: Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver. Forfatterne har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner. Gjennom dette perspektivet kan man lettere belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet. Boken bygger på en bred litteraturgjennomgang, forfatternes egne forskningsarbeider og publikasjoner, samt på lang erfaring fra næringslivet. Med litteraturliste. FS Informasjonstjenester ISBN:

5 Geir Lahnstein er diplomøkonom. Han har lang erfaring som høyskolelektor på BI, og han har forfattet 10 bøker og 8 studieguider. GL har egen næringsvirksomhet(klm - Lahnstein) Yrkeserfaring: programmerer, systemutvikler, prosjektleder, økonomisjef og høyskolelektor. I tillegg har han drevet omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor. Utviklingsarbeid: lederutdanning for helsepersonell og sykepleiere ved Diakonhjemmet, BI, NKI og NKS. Stein Markussen har samfunnsfag (NDH), befalsskole (BSHTI), økonomi/ administrasjon (ØDH), ledelse og praktisk kunnskap (HBO), veiledning (METAsentret og DNH), pt. Mastergrad ved UIN, div. sertifiseringer (LSI, MAP, TMS, TMP, Belbin, MBTI step I og II, MBTI team, QO-2, CPI, m.fl.) Han har erfaring fra Bodø Sparebank, Røst Kommune, ETS-Prosjektet, Kommunenes Sentralforbund, Pengelotteriet/Nordlandsbanken, Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling, div. styre- og styrelederverv. Han har vært programleder bl.a. ved; Hovedprogrammet, Statsadvokatprogrammet, Coop Topplederprogrammene og styrelederprogrammene, interne programmer bl.a i: Elkem, Salten KraftSamband, Høgskolen i Bodø, Helgelandskraft, Nidar, Barnehagene i HNR, SSIB, Kystverket, REC Scansell, Nortura, Samplan, Alta Kraftlag, Vesterålskraft, Statkraft, Husbanken, Secora, Bodø Kommune, Trainee Salten, m.fl. Inger-Hilde W. Tobiassen, Lufthavnsjef Bodø lufthavn Utdannet master of science in management ved Handelshøgskolen i Bodø. Som lufthavnsjef er hun ansvarlig for drift og utvikling av Bodø lufthavn med utgangspunkt i Avinors overordnede strategi og øvrige rammebetinger. Hun har lang erfaring innen ledelse, samt strategiske prosesser/målsettinger, og har jobbet mye med prosjektstyring og prosjektledelse. Erfaring viser at styringsgruppens rolle i prosjekter er viktig for å få gode resultater. Merete Johansen, Prosjektleder Umoe itet as Hun har jobbet i Umoe itet siden 1999 som Senior Rådgiver/Prosjektleder Prosjekterfaring fra Nlsh: Prosjektleder for Nordlandssykehuset i prosjekt Migrering til nytt E-post system våren 2011 Prosjektdeltager ifm Intern IT s Pasientsikkerhet og Kvalitetsprosjekt fra nov jan i følgende delprosjekt: Testregime Dips, Forbedringer Dips, Ventelisterydding. Utover Nlsh har Merete prosjektledererfaring fra større/mindre prosjekter både i privat og offentlig sektor. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

6 Vidar Øyen, Rådgiver intern IT. Sykepleier og mastergrad i helseledelse (MBA) Vidar Øyen har jobbet i Nordlandssykehuset i 14 år. I de 12 siste årene som leder. Siste jobb var som avdelingsleder i kirurgisk og ortopedisk klinikk Bodø. Prosjektledelse: 1. Prosjektleder: Samlokalisering av kirurgisk og gynekologisk avdeling 2. Prosjektleder: Standardisering av intern- og ekstern arbeidsflyt i kirurgisk og ortopedisk klinikk 3. Gruppeleder: Prosessanalyser i NLSH 4. Prosjektleder: Nyorganisering av adipositasbehandling og utredning i NLSH. Han har også jobbet som prosjektleder og deltaker i flere mindre prosjekter. Inger Simonsen, Rådgiver Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset. Bachelor of Science, Cand.Mag. og Master of Management. Hun har vært ansatt som prosjektmedarbeider og prosjektleder i ulike prosjekter innenfor offentlig sektor, og som del av sin master har hun en modul om prosjektledelse fra BI. Hun har jobbet med kunnskapsutvikling ved Nordlandssykehuset siden Bjørg Eva Skogøy Cand.polit./klinisk sosionom, er prosjektleder for Barn som pårørende i perioden for Helse Nord RHF. Hun har tidligere jobbet med andre utdannings- og informasjonsprosjekter. Heidi Lappegård er psykiatrisk sykepleier og par/familieterapeut. Hun har jobbet innenfor barneavdeling, barnehabilitering og nå voksenhabilitering,1/2 årig prosjektledelse Prosjekterfaring Kropp, Identitet og seksualitet - oppstart oktober varighet 3 år Identitet, sjølråderett og tilhørighet - oppstart jan varighet 1 1/2 år Aspergergruppe - psykoedukativ gruppe - oppstart høst varighet 1 år med fortsettelse i vanlig drift. Hva med oss - prosjekt i Bufetat - samlivskurs for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse Øystein Lorentzen er leder for intern IT ved Nordlandssykehuset Han har lang prosjektledererfaring innen IKT

7 SØKNADSSKJEMA PROSJEKTLEDELSE Navn: Telefon: (privat) E-post: (privat) Mob.tlf.: (privat) Adr.: Postnr.: Poststed: Arbeidssted: Telefon: (jobb) E-Post (jobb) Mob.tlf.: (jobb) Adr. (Gate/Postboks): Postnr.: Poststed: Diett: (vegetar, etc.) : Begrunnelse for søknad: Seminaravgift kr ,- Ingen seminaravgift for ansatte ved Nordlandssykehuset NB! Begrenset antall plasser UNDERSKRIFT OVERORDNET Søker (for ansatte ved NLSH må søknaden anbefales av nærmeste overordnet) Dato Sign. Dato. Sign. Søknaden sendes innen 19. september 2011 til: Nordlandssykehuset, Seksjon for kunnskapsbygging Postboks BODØ For mer informasjon: Inger Simonsen, tlf , e-post:

8

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer