Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1. mars 2004 VERSJON mars 2004 KITH-rapport 2/04 ISBN

2

3 KITH-rapport TITTEL Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1. mars 2004 Forfatter Torbjørn Nystadnes K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Oppdragsgiver Helse Nord RHF på vegne av all fem regionale helseforetak Rapportnummer 2/04 ISBN URL Dato Antall sider 25 Kvalitetssikret av Jacob Hygen Foretaksnummer Prosjektkode Gradering Åpen Godkjent av Jacob Hygen, adm. direktør Sammendrag Denne rapporten inneholder en oversikt over aktuelle problemstillinger som alle helseforetak som ønsker å gå over til bruk av EPJ uten noen oppdateringen av papirbaserte pasientjournaler må forholde seg til. Det anbefales å starte et prosjekt for å utarbeide en veileder for skanning av journalarkiv i helseforetak. Veilederen bør beskrive alternative løsninger for et utvalg av problemstillingene, med særlig vekt på å få fram fordelene og ulempene med de forskjellige løsningsalternativene. Som et vedlegg er det også tatt med en oversikt over status skanning pr. 1. januar 2004 ved 15 helseforetak som svarte på en spørreundersøkelse som ble foretatt i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten.

4

5 Skanning av pasientjournaler. Side 5 av 25 Forord I desember 2003 vedtok de regionale helseforetakene å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide utkast til en prosjektplan for et eventuelt nasjonalt prosjekt som kan identifisere og vurdere problemstillinger rundt skanning av pasientjournaler som antas å være relevante for helseforetak ved overgang fra papirbaserte journaler til EPJ. Arbeidsgruppen hadde følgende deltagere: Rådgiver Svein Arne Brygfjeld, Helse Nord RHF Arkivleder Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge RHF Sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, KITH (leder) Denne rapporten danner grunnlaget for det forslag til prosjektplan som er utarbeidet. Rapporten gir en oversikt over en del sentrale problemstillinger som helseforetak må forholde seg til dersom de skal gå over til bruk av EPJ uten noen oppdateringen av papirbaserte pasientjournaler. Hovedvekten er her lagt på skanning av eksisterende papirjournaler, men enkelte andre forhold er også berørt. KITH-rapport 2/

6

7 Skanning av pasientjournaler. Side 7 av 25 Innhold 1. Innledning Overordnede strategier for skanning Eksempler på overordnede strategier I hvilken rekkefølge bør journalene skannes? Organisering av journalens innhold Forholdet mellom eksisterende EPJ og opplysninger i papirjournalen Flere journaler på samme pasient Retningslinjer for rydding i papirjournalen Indeksering, OCR-konvertering Opplysninger utenfor EPJ Omleggingsprosessen Hvor bør skanningen foregå? Vurdering av behov når det gjelder teknisk løsning Papirformat, papirkvalitet, skrifttyper, farger mv Kvalitetssikring av resultatet Bruk av det elektroniske arkivet Forholdet til gjeldende regelverk Anbefalinger Referanser og andre relaterte dokumenter...20 Vedlegg 1: Status skanning ved noen HF...21 Helse Nord...21 Helse Midt-Norge...22 Helse Vest...22 Helse Øst...23 Helse Sør...23 KITH-rapport 2/

8

9 Skanning av pasientjournaler. Side 9 av Innledning De fleste norske sykehus har nå tatt i bruk elektroniske pasientjournaler (EPJ). Enkelte har også startet med skanning av de papirbaserte pasientjournalene mens andre planlegger å starte slik skanning. I tillegg til at skanning er ressurskrevende, er det en rekke problemer både av arkivmessig, organisatorisk og teknisk karakter som må løses for at overgangen fra papirbasert journalarkiv til EPJ skal bli vellykket. I stor grad er dette generelle problemer som en av både økonomiske og kvalitetsmessige hensyn bør søke å finne gode løsninger som alle helseforetak kan ta utgangspunkt i og eventuelt tilpasse i henhold til lokale behov. I det etterfølgende gis en kort beskrivelse av en rekke slike forhold, og det gis til slutt en vurdering og anbefaling av hvilke av disse forhold det bør legges størst vekt på i en eventuell veileder for skanning av pasientjournaler. KITH-rapport 2/

10 Side 10 av 25 Skanning av pasientjournaler. 2. Overordnede strategier for skanning Når et helseforetak har besluttet å gå over til elektronisk pasientjournal uten parallell arkivering på papir, må en også finne en løsning på hvordan de eksisterende papirbaserte pasientjournalene skal håndteres. Å skanne disse journalene er den mest nærliggende løsningen, men med den store mengden pasientjournaler som finnes i arkivene til de fleste helseforetak, vil være betydelige kostnader knyttet til en skanning av det komplette journalarkivet. Det finnes imidlertid andre alternativer enn å skanne alle opplysninger i alle journaler. Før et helseforetak tar en beslutning om skanning bør fordelene og ulempene ved hvert enkelt alternativ vurderes opp mot behov og økonomiske rammer. På grunnlag av denne vurderingen kan det så velges en overordnet strategi for gjennomføringen av skanningen. 2.1 Eksempler på overordnede strategier I det etterfølgende gis noen eksempler på overordnede strategier som bør beskrives i en veileder. 1. Ingen skanning For ordens skyld bør også det å ikke foreta noen skanning tas med som et alternativ: Papirbasert tilvekst lagres i papirjournalen. Oversikt over tilveksten registreres i EPJ. For dokumenter som er særlig relevant for videre behandling registreres også utvalgte deler av innholdet manuelt. Det må avgjøres for den enkelte pasient om, og eventuelt når, papirjournalen kan gå over til å være en B-journal eller om den sammen med EPJ fremdeles skal være en A-journal. Fordeler: Sparer kostnadene med skanning. Ulemper: Papirjournalene må fortsatt være tilgjengelige, selv om det ikke vil være nødvendig å hente disse fram for alle pasienter. 2. Skanning kun av papirbasert tilvekst Flere sykehus har gjennom en årrekke benyttet EPJ og/eller PAS med mulighet til å registrere utvalgt klinisk informasjon. For mange pasienter vil det derfor finnes en EPJ som inneholder de opplysningene som er mest relevante i forbindelse med en eventuell senere innleggelse. For slike sykehus kan det være et alternativ å avslutte papirjournalen uten å skanne den. Papirjournalen avsluttes. All papirbasert tilvekst skannes. For enkelte pasienter kan eventuelt utvalgte dokumenter fra papirjournalen skannes dersom behandlingsansvarlig lege anser dette som nødvendig. Det må avgjøres for den enkelte pasient om, og eventuelt når, papirjournalen kan gå over til å være en B-journal eller om den sammen med EPJ fremdeles skal være en A-journal. Fordeler: Sparer arbeidet med skanning av gamle journaler. En stor del av papirjournalene vil raskt bli B-journaler KITH-rapport 2/04

11 Skanning av pasientjournaler. Side 11 av 25 Ulemper: Mange papirjournaler må fortsatt være tilgjengelige. Også B-journaler vil oppta arkivplass, selv om det kan aksepteres at det tar lengre tid å hente disse fram igjen. 3. Skanning av utvalgte deler av journalen Store deler av opplysningene i mange pasienters journaler vil det være lite eller intet behov for ved senere innleggelser. Et godt alternativ kan derfor være å skanne kun utvalgte deler av journalene. De deler av papirjournalen som vurderes som relevant for videre behandling, skannes. Det må utarbeides retningslinjer for hvilke deler av journalene som skal skannes. Det må vurderes hvilke kriterier som bør legges til grunn for utvelgelse av den informasjonen som skal skannes. Disse kriteriene vil kunne variere fra diagnose til diagnose. All papirbasert tilvekst skannes. Papirjournalen avsluttes og går over til å bli B-journal. Men ikke før ansvarlig helsepersonell har gått gjennom journalen for å sjekke at alle nødvendige opplysninger er skannet. Dette kan f.eks. skje i forbindelse med første innleggelse etter skanningen. Fordeler: Begrenser arbeidet med skanning av gamle journaler. Ulemper: Det krever medisinsk kompetanse for å avgjøre hva som må skannes. Også B-journaler vil oppta arkivplass. 4. Skanning av aktive papirjournaler Langt fra alle pasienter som det er ført journal for, blir senere lagt inn for ny behandling på samme sykehus. For å dekke behovene i forbindelse med pasientbehandlingen vil det være tilstrekkelig å skanne journalene til de pasienter som på ny blir innlagt. De komplette journalene til alle pasienter som blir innlagt skannes og makuleres deretter. All papirbasert tilvekst skannes. Fordeler: Alle journalopplysningene blir tilgjengelig på elektronisk form. En gradvis minsking av behovet for arkivplass og personale til å håndtere papirjournaler. Ulemper: Skanningen krever betydelige ressurser. De journalene som ikke skannes vil oppta arkivplass inntil de kan avleveres til arkivdepot. 5. Total skanning Å skanne alle journaler er selvsagt også en mulighet. Alle journaler skannes i løpet av kortest mulig tid og makuleres deretter. All papirbasert tilvekst skannes. Fordeler: Alle journalopplysningene blir tilgjengelig på elektronisk form. En raskere reduksjon av behovet for arkivplass og personale til å håndtere papirjournaler. Ulemper: Skanningen vil kreve store ressurser i løpet av kort tid KITH-rapport 2/

12 Side 12 av 25 Skanning av pasientjournaler. 2.2 I hvilken rekkefølge bør journalene skannes? Målet med skanningen vil normalt være at journalene til flest mulig av pasientene som er inne til behandling blir tilgjengelige elektronisk så raskt som mulig. For å nå dette målet kan det være hensiktsmessig å: Skanne journaler til ventelistepasienter slik at disse er klare ved innleggelse. Skanne journalene til pasienter som blir akuttinnlagt etter utskrivning. Å skanne etter stigende fødselsdato e.l. vil sjelden være gunstig. Da de fleste vil ha begrensede ressurser til disposisjon, kan det være hensiktsmessig å starte med skanne journalene til ventelistepasientene for en avdeling og ta de øvrige avdelingene en for en når det blir kapasitet til det. Når en først beslutter å gå over til bruk av kun EPJ for en avdeling, er det viktig at avdelingen raskest mulig frigjøres helt fra papirjournalene. Er det besluttet å skanne hele journalarkivet, kan det være aktuelt å starte med å skanne uaktuelle journaler for å frigjøre arkivplass og høste erfaring, deretter fortsette etter en av de andre strategiene KITH-rapport 2/04

13 Skanning av pasientjournaler. Side 13 av Organisering av journalens innhold Det er ikke opplagt at innholdet i EPJ bør organiseres på samme måte som papirjournalen da EPJ gir helt andre muligheter til å finne fram til opplysningene. Før en starter skanning bør det vurderes om det skal velges en annen organisering i EPJ enn i papirjournalen. I en veiledning for skanning av pasientjournaler bør det gis en overordnet beskrivelese alternative prinsipper for organisering av EPJ med særlig vekt på fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene. 3.1 Forholdet mellom eksisterende EPJ og opplysninger i papirjournalen Flere sykehus har gjennom en årrekke benyttet EPJ og/eller PAS med mulighet til å registrere utvalgt klinisk informasjon. I de aller fleste tilfeller har det vært foretatt utskrift fra disse systemene for arkivering i papirjournalen. Denne utskriften har gjerne blitt signert av ansvarlig helsepersonell og betraktet som originaldokumentet. Veilederen må inkludere en vurdering av forholdet mellom opplysninger i EPJ og signerte utskrifter av de samme opplysningene i papirjournalen. Vurderingen må ta utgangspunkt i aktuelle bestemmelser i lov eller i medhold av lov, samtidig som en må søke å finne fram til løsninger som er hensiktsmessig i forhold til videre bruk av journalen. 3.2 Flere journaler på samme pasient Hovedregelen er at det innenfor et helseforetak kun skal være en journal for hver pasient. Men ettersom de fleste helseforetak er dannet gjennom sammenslåing av flere sykehus, vil det for mange pasienter finnes mer enn en journal. I tillegg har enkelte avdelinger på noen sykehus også ført egne journaler for "sine" pasienter. Når et helseforetak skal gå i gang med å skanne pasientjournaler, må det tas stilling til hvordan en skal håndtere pasienter hvor det finnes mer enn en journal. Veilederen må gi en oversikt over hvilke alternativer det her er rom for innenfor rammen av bestemmelser i lov eller i medhold av lov. 3.3 Retningslinjer for rydding i papirjournalen Etter at det er tatt beslutning om hvilken organisering som skal benyttes for EPJ, må helseforetaket utarbeide retningslinjer for hvordan innholdet i papirjournalen skal grupperes før skanning, samt hvordan opplysningene i de enkelte grupper skal plasseres i EPJ. Dersom det er besluttet at kun utvalgte deler av journalene skal skannes, må det tas stilling til hvilke kriterier som bør legges til grunn for utvelgelse av de opplysninger som skal skannes. Det kan være relevant å ha spesielle kriterier for enkelte diagnoser/behandlingsformer. I tillegg til at en veileder må beskrive fordeler og ulemper med de hovedalternativene en har når det gjelder rydding, bør det også gis eksempler på hvordan retningslinjer for rydding kan utformes. KITH-rapport 2/

14 Side 14 av 25 Skanning av pasientjournaler. 3.4 Indeksering, OCR-konvertering For hver enkelt dokumentgrupper bør det også vurderes hvordan informasjonen bør deles opp og indekseres i forbindelse med skanningen. Er det tilstrekkelig å skanne hele gruppen som ett dokument eller bør den deles inn i enkeltdokumenter som indekseres hver for seg? Et annet forhold som bør omhandles av veilederen, er hvilke typer opplysninger fra papirjournalen som det ikke er tilstrekkelig å ha tilgjengelig i form av skannede dokumentsider. For enkelte dokumenttyper kan det være relevant å OCR-konvertere innholdet slik at det blir søkbart, og det kan også være aktuelt å registrere enkelte opplysninger "manuelt" i spesielle attributter i EPJ-systemet. Dette vil typisk gjelde nøkkelopplysninger som personalia, Cave, blodtype etc, men det kan også finnes andre typer opplysninger som må være lettere tilgjengelig enn de blir på skannede dokumentsider. Hvilke opplysninger dette gjelder, vil kunne være avhengig av pasientenes diagnoser mv. 3.5 Opplysninger utenfor EPJ Det vil kunne finnes opplysninger som etter helsepersonelloven inngår i pasientjournalen, men som det av forskjellige årsaker ikke lagres i selve EPJsystemet. Dette kan både være elektronisk informasjon, f.eks. røntgenbilder i et separat PACS-system eller papirdokumenter f.eks. i en B-journal. I en veileder bør disse problemstillingene belyses gjennom en oversikt over aktuelle typer opplysninger og hvordan disse kan håndteres, men det vil måtte være det enkelte helseforetak å utarbeide nødvendige retningslinjer for håndtering av slike opplysninger KITH-rapport 2/04

15 Skanning av pasientjournaler. Side 15 av Omleggingsprosessen Veilederen bør også ta for seg forhold relatert til organiseringen og kvalitetssikring av selve omleggingsprosessen. 4.1 Hvor bør skanningen foregå? Hvor skanningen skal foregå, er det selvsagt opp til det enkelte helseforetak å avgjøre. På dette området bør veilederen derfor begrenses til å gi en kort beskrivelse av fordeler og ulemper med de tre hovedalternativene som finnes: Desentral skanning. De enkelte avdelinger mv. vil typisk selv ha ansvaret for at journalene til de som skal behandles ved avdelingen, blir hentet ut fra arkivet, ryddet og skannet før pasientene legges inn. Sentralisert skanning. Skanningen av alle papirjournaler foretas i, eller i nær tilknytning til, det sentrale pasientjournalarkivet. Skanningen settes bort til en ekstern virksomhet som kan ligge i betydelig avstand fra sykehuset. (Dette forutsetter at en pasients journal raskt kan skannes når den blir etterspurt.) 4.2 Vurdering av behov når det gjelder teknisk løsning Enkelte typer dokumenter kan det være nødvendig å skanne i farger med høy oppløsning for å oppnå tilfredsstillende kvalitet, mens en for rene maskinskrevne dokumenter vil kunne klare seg med skanning i sort/hvit og lavere oppløsning. Dersom en velger å skanne alt ut fra krav som tilfredsstiller de vanskeligste dokumentene er en kvalitetsmessig på den sikre siden, men kostnadene blir gjerne større enn ved en differensiert løsning. En veileder kan ikke gå langt i å gi konkrete anbefalinger på dette området da prisbildet er i stadig endring. Veilederen bør derfor begrenses til å gi råd om hvilke faktorer det er viktig å ta hensyn til når det gjelder valg av teknisk løsning. 4.3 Papirformat, papirkvalitet, skrifttyper, farger mv. Innholdet i pasientjournaler kan være meget variert. Selv om A4-formatet varierer kan det forekomme en rekke mindre og større formater, slik som f.eks. lange strimler med kurver fra forskjellige typer medisinsk-teknisk utstyr. Kvalitet og farge på papiret varierer også sterkt. Tynne, fargede gjennomslag med svak skrift og gamle, gulnede papir med svekket kulepennskrift kan være vanskelig å skanne med tilfredsstillende resultat. For enkelte dokumenter kan det være nødvendig å foreta en forbehandling før skanningen gjennomføres, f.eks. en avfotografering eller kopiering for å forbedre kontrasten før skanning. Veilederen bør gi en oversikt over de vanligste problemene med eksempler på hvordan disse kan løses. KITH-rapport 2/

16 Side 16 av 25 Skanning av pasientjournaler. 4.4 Kvalitetssikring av resultatet Etter at skanning er foretatt, må resultatet kontrolleres opp mot originalen for å sikre at dokumentene er godt leselige og at opplysninger ikke har gått tapt. En veileder bør kort beskrive hvilke krav som må stilles til rutiner for slik kvalitetssikring og henvise til bestemmelser i lov eller i medhold av lov der det er relevant KITH-rapport 2/04

17 Skanning av pasientjournaler. Side 17 av Bruk av det elektroniske arkivet Bruk av et elektronisk journalarkiv krever andre rutiner enn det papirbaserte arkivet, og det er viktig at de nødvendige rutiner utarbeides som en del av omleggingsprosessen. Eksempler på forhold som slike rutiner bør dekke, kan være: Håndtering/skanning av papirbasert tilvekst til journalen. Kontroll med dokumentflyten er viktig, hvor i sykehuset oppstår papirbasert informasjon som skal inn i journalen og hvordan skal en sikre at denne blir registrert i, eventuelt referert fra, den elektroniske journalen. Rutiner for "elektronisk postmottak". Når en går over til å benytte elektroniske meldinger for en god del av de henvendelser som i dag kommer på papir, må det etableres et "postmottak" og rutiner for elektronisk fordeling av disse henvendelsene. Samspillet mellom EPJ og det papirbaserte arkivet Samspillet mellom EPJ-systemet og andre systemer som benyttes av helseforetaket. (Pasientadministrativ system, PACS, RIS, andre behandlingsrettede system.) Periodisering og eventuelt uttrekk for deponering av uaktuelle journaler. Det vil føre for langt å inkludere slike forhold i den omtalte veilederen, men prosjektet bør ta opp denne typen forhold til vurdering og eventuelt foreslå at det utarbeides egne veiledninger eller lignede for enkelte områder. KITH-rapport 2/

18 Side 18 av 25 Skanning av pasientjournaler. 6. Forholdet til gjeldende regelverk En sentral del av arbeidet med veilederen vil være en gjennomgang av bestemmelser i lov eller i medhold av lov som kan komme til anvendelse i forbindelse med overgangen fra papirbasert pasientjournalarkiv til EPJ. I tillegg til at veilederen må inneholde en oversikt over de aktuelle bestemmelsene, må det overalt ellers hvor det er relevant, henvises til de bestemmelser som kommer til anvendelse i den situasjonen som behandles i veilederen KITH-rapport 2/04

19 Skanning av pasientjournaler. Side 19 av Anbefalinger Ettersom flere helseforetak er allerede i gang med skanning av pasientjournaler og andre er andre planlegger å starte i nær framtid, haster det med å få utarbeidet en veileder som gi helseforetakene et bedre grunnlag til å ta beslutninger på i forbindelse med overgang fra papirbasert journalarkiv til ren elektronisk pasientjournal. Det anbefales derfor at det raskest mulig startes et prosjekt for å få utarbeidet en slik veileder. Det vurderes derfor som viktigere at en veileder blir raskt tilgjengelig enn at den tar for seg alle problemstillinger som kan være relevante i forbindelse med overgang fra papirbasert journalarkiv til ren elektronisk pasientjournal. I den overordnede beskrivelsen av problemstillingene i de foregående kapitlene er det derfor tatt med en kort vurdering av i hvilken grad problemstillingene bør vektlegges i en slik veileder. Særlig viktig er det at prosjektet som skal utarbeide veilederen gjør en grundig vurdering av de overordnede strategiene for skanning samt organisering av innholdet i den elektroniske pasientjournalen. De beslutninger helseforetakene gjør her får store konsekvenser både for kostnadene forbundet med omleggingen og for senere bruk av opplysningene i forbindelse med pasientbehandlingen. Veilederen bør derfor primært være et hjelpemiddel til å planlegge og gjennomføre en vellykket skanning av journalarkiv. Innholdet bør organiseres etter den prosessen et helseforetak må gjennomgå fra den initiale beslutningen til skanningen er gjennomført og resultatet er tatt i bruk. Det bør legges vekt på å beskrive sentrale problemstillinger på de forskjellige trinn i prosessen samt fordeler og ulemper med aktuelle løsningsalternativer og eventuelle fallgruver som en må være spesielt oppmerksomme på. Målet må være at beskrivelser fra veilederen skal kunne inngå som sentrale deler av underlaget for de beslutninger som må tas. KITH-rapport 2/

20 Side 20 av 25 Skanning av pasientjournaler. 8. Referanser og andre relaterte dokumenter [1] Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse. KITH [2] Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. Del II: Tekniske spesifikasjoner. KITH KITH-rapport 2/04

21 Skanning av pasientjournaler. Side 21 av 25 Vedlegg 1: Status skanning ved noen HF Som et ledd i utarbeidelsen av denne rapporten ble det sendt en forespørsel til arkivlederne i alle helseforetak/regionale helseforetak med detaljerte spørsmål vedr. skanning av pasientjournaler. Fristen som ble gitt for svar var kort, men det kom likevel inn flere svar med informasjon som vil være til nytte i det videre arbeid med en veileder for skanning av pasientjournaler. Av de 17 svarene som har kommet inn har 10 foretak startet skanning og 3 foretak har startet planlegging av skanning. Selv om det ikke ble spurt konkret om det i undersøkelsen, framgår det at enkelte av de som har skannet journaler benytter løsninger som ikke er integrert i EPJ. Alle foretakene er villige til å dele sine erfaringer med andre. Kun et sykehus (Sørlandet Sykehus i Arendal) har stoppet oppdateringen av papirjournalen med utskrifter fra EPJ og to sykehus har delvis stoppet slik oppdatering. Alle foretakene kan ha mer enn en journal pr. pasient. Dette dels som en følge av sammenslåing av flere sykehus til et foretak, men de fleste har også avdelinger som fører spesielle journaler f.eks. psykiatri eller føde/barsel. Også andre systemer som inneholder opplysninger som faller inn under journalbegrepet forekommer i rikelig monn. Svarene som er kommet inn indikerer klart at det finnes en rekke spørsmål relatert til overgangen fra papirbasert journal til EPJ hvor det er behov for avklaring. Selv om mange av disse spørsmålene er relatert til skanning, er det også behov for avklaringer knyttet til andre forhold. Spesielt viktig her er hvordan en skal kunne forholde seg til den hovedregel som er gitt i pasientjournalforskriften som tilsier at en pasient kun skal ha en journal innenfor en og samme virksomhet. Helse Nord Helse Finnmark HF Omfang av pasientjournalarkiv: 600 hyllemeter samt eget morsarkiv Morsarkiv er filmet/skannet, i tillegg ca 500 aktive journaler EPJ tatt i bruk: DIPS Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandsykehuset HF Nordlandssykehuset HF Omfang av pasientjournalarkiv: I underkant av journaler EPJ tatt i bruk: DIPS Startet skanning i Ca journaler er skannet. Helgelandssykehuset HF KITH-rapport 2/

22 Side 22 av 25 Skanning av pasientjournaler. Helse Midt-Norge Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Omfang av pasientjournalarkiv: EPJ tatt i bruk: Ønsker å igangsette både sentral skanning av historisk journal og desentral skanning av restjournal i Helse Nord-Trøndelag HF St Olavs Hospital HF Omfang av pasientjournalarkiv: hyllemeter EPJ tatt i bruk: Doculive Skanning startet (Hudavdelingen er pilot). Rusbehandling Midt-Norge HF Helse Vest Helse Stavanger HF Omfang av pasientjournalarkiv: 4135 hyllemeter hyllemeter mors. EPJ tatt i bruk: Infomedix Helse Fonna HF Omfang av pasientjournalarkiv: 5500 hyllemeter 1400 stk. morsjournaler er mikrofilmet EPJ tatt i bruk: Haugesund sjukehus: IMX-journal 1300 stk. komplette journaler, (12-13 hyllemeter) er skannet Valen sjukehus: Capsy Odda sjukehus: Doculive Stord sjukehus: Doculive Helse Bergen HF Omfang av pasientjournalarkiv: 1,2 mill journaler Totalt journaler er mikrofilmet, herav mors. EPJ tatt i bruk: Doculive EPJ + DIPS i psykiatrien Skanning startet , 557 journaler, ca 5,5 meter er skannet så langt. Helse Førde HF 2004 KITH-rapport 2/04

23 Skanning av pasientjournaler. Side 23 av 25 Helse Øst Aker universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: 2700 hyllemeter EPJ tatt i bruk: Nei, DIPS tas i bruk i 2004 Skanning til DIPS planlegges startet i august journaler er skannet med en løsning fra KIBI journaler er mikrofilmet, derav mors. Sykehuset Asker og Bærum HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ikke tilgjengelig EPJ tatt i bruk: Bærum sykehus: DocuLive Blakstad: CAPSY Skal erstattes av et felles system for hele HF. Planlegger å starte skanning i Sunnaas sykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ikke oppgitt EPJ tatt i bruk: Nei, kun PAS (IMX) Har ingen konkrete planer om skanning. Sykehuset Østfold HF Ullevål universitetssykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: ca hyllemeter fjernarkiver (i tillegg er l.m. avlevert til Oslo Byarkiv) og ca hyllemeter nærarkiver Ca journaler (inkl. mors) er mikrofilmet. Dette er i tillegg til ovenstående arkivmengde. EPJ tatt i bruk: DocuLive EPR Startet skanning Har skannet ca 50 hyllemeter, skanner nå daglig 1-2 meter. Samme pasient kan ha opp til 5-6 forskjellige journaler som rydde og samles i journal før skanning. Sykehuset Innlandet HF Helse Sør Helse Blefjell HF Omfang av pasientjournalarkiv: ca 1150 meter, ca journaler (somatikk) EPJ tatt i bruk: 1997/98 - TiethoEnator Infomedix tekst. Ingen journaler er mikrofilmet. Planlegging av skanning har ennå ikke startet. KITH-rapport 2/

24 Side 24 av 25 Skanning av pasientjournaler. Det norske radiumhospital HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ca 3000 hm. Vi er i ferd med å avlevere ca 350 hm Har mikrofilmet alle morsjournaler fra 1932 til 1955.Disse journalene er avlevert til Riksarkivet. EPJ tatt i bruk: Nei, men det er under planlegging Avventer ny server på sykehuset, og planlegger oppstart av skanning så snart som mulig. Rikshospitalet HF Omfang av pasientjournalarkiv: 9357 hm EPJ tatt i bruk: Doculive EPR Startet skanning i desember Skanner nye henvisinger og ekstern dokumentasjon >100 journaler for nye pasienter. Sørlandet sykehus HF Det planlegges å starte skanning for de resterende delene av SSHF i SSA: Sørlandet sykehus Arendal Omfang av pasientjournalarkiv: 1690 hyllemeter (eksl. morsarkivet), journaler (inkludert morsjournaler) EPJ tatt i bruk: DIPS Antall journaler skannet: somatiske hovedjournaler (utvalgte deler av journalene). Totalt har somatiske pasienter elektronisk journal. I tillegg er det skannet 1334 journaler for psykiatrien. SSK: Sørlandet sykehus Kristiansand Omfang av pasientjournalarkiv: Somatikk: hyllemeter, journaler Psykiatri: 350 hyllemeter, journaler Morsjournaler er mikrofilmet og skannet. EPJ tatt i bruk: DIPS SSF: Sørlandet sykehus Flekkefjord Omfang av pasientjournalarkiv: journaler EPJ tatt i bruk: Spesialsykehuset for epilepsi HF Lister sykehus HF Vest-Agder sykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: EPJ tatt i bruk: Sykehuset i Vestfold HF 2004 KITH-rapport 2/04

25 Skanning av pasientjournaler. Side 25 av 25 Sykehuset Telemark HF Spesialsykehuset for rehabilitering HF Psykiatrien i Vestfold HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ikke tilgjengelig EPJ tatt i bruk: PAPS - egenutviklet PAS og EPJ system (Utvikler selv håndtering av skannede journaler i dette systemet) Pilotprosjekt skanning startet for en avdeling i 2004, skal foreløpig skanne ca 300 journaler. Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: På Ringerike sykehus ca 1300 meter, Hallingdal Sjukestugu ca 180 meter, Ringerike Psykiatriske Senter/døgnavdeling ca 40 meter. Til sammen ca 1520 meter. EPJ tatt i bruk?: TiethoEnator Infomedix/Classic og InfoMedix-G + BUP-data Ingen journaler er mikrofilmet. Planlegging av skanning har ennå ikke startet. KITH-rapport 2/

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten

Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten Kirsti O.Sletten Pasientbehandling eller saksbehandling Forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Eventyrlige Muligheter (med)

Eventyrlige Muligheter (med) Eventyrlige Muligheter (med) Arnt Lockert Systemutvikler arnt.lockert@nirvaco.no http://www.nirvaco.no Tromsø 25.-26. september 2006 Nirvaco AS Hovedkontor i Oslo Lokalkontorer i Tromsø og Bergen Et lite

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Papirjournaler det makulerer vi!!! Bjørn Engum Aust-Agder sykehus

Papirjournaler det makulerer vi!!! Bjørn Engum Aust-Agder sykehus Papirjournaler det makulerer vi!!! Bjørn Engum Aust-Agder sykehus Aust-Agder sykehus - 2002 105.000 innbyggere i Aust-Agder Ett sykehus i fylket (somatikk + psykiatri) ASA har - 1480 stillinger og - 1800

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 Riksrevisjonens koderevisjon 2009 revisjon av ISF- tilskuddet for 2008 Dokument 3:2 (2009-2010) Beate Seim Midtlien DRG-forum 10. mars 2010 Hva jeg skal snakke om Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Behov for oppdatering av EPJ standard som følge av regelverksendringer mv

Behov for oppdatering av EPJ standard som følge av regelverksendringer mv Behov for oppdatering av EPJ standard som følge av regelverksendringer mv Torbjørn Nystadnes, KITH SSP Brukerforum - Oslo 24. mars 2011 Temaer Tilgang internt i egen virksomhet Helsepersonelloven 45 samt

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Sikkert samarbeid om arkiv

Sikkert samarbeid om arkiv Sikkert samarbeid om arkiv Skjemaprosjektet i Sykehuset Østfold Innblikk i dagens opp- og nedturer Arkivtjenestens samarbeid med andre avdelinger om felles målsettinger. Norsk Arkivråd 17.09.2012 Christin

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen IKA Møre og Romsdal - Kontaktkonferansen 2014 Innhold Litt om EPJ standarder Kort om prosjektet

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering NHA seminar - Gardermoen 6. mars 2014 Innhold Litt om EPJ standarder

Detaljer

Norsk helsearkiv til Tynset. Arkivseminar for helseforetak 18.november 2009

Norsk helsearkiv til Tynset. Arkivseminar for helseforetak 18.november 2009 Norsk helsearkiv til Tynset Arkivseminar for helseforetak 18.november 2009 Kjem n te Tynset så trivs n Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset 2 Pressemelding 29.06.2009 Tynset kommune: Helsearkivet til

Detaljer

TALEGJENKJENNING. Hva er det og hvordan kan vi høste it-gevinster? Klinikksjef Per Urdahl Sykehuset Telemark HF

TALEGJENKJENNING. Hva er det og hvordan kan vi høste it-gevinster? Klinikksjef Per Urdahl Sykehuset Telemark HF TALEGJENKJENNING Hva er det og hvordan kan vi høste it-gevinster? Klinikksjef Per Urdahl Sykehuset Telemark HF PAPIRJOURNALEN Imx DIPS Doculive PACS TQM Flexilab Sympathy Datavarehus ASLgrouper Diabase

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Status KPP arbeid. Gardermoen 9. mars 2011

Status KPP arbeid. Gardermoen 9. mars 2011 Status KPP arbeid Gardermoen 9. mars 2011 Hva er KPP? Kostnader per pasient (KPP) er en systematisk oppstilling av den behandlingen en pasient mottar under et sykehusopphold og hva denne behandlingen koster.

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Anbefalinger til regionale standarder for område. Prinsipper for skanning. Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD

Anbefalinger til regionale standarder for område. Prinsipper for skanning. Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD 1 / 8 Anbefalinger til regionale standarder for område Prinsipper for skanning Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Benedicte Børge-Ask Programleder

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer