Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1. mars 2004 VERSJON mars 2004 KITH-rapport 2/04 ISBN

2

3 KITH-rapport TITTEL Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1. mars 2004 Forfatter Torbjørn Nystadnes K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Oppdragsgiver Helse Nord RHF på vegne av all fem regionale helseforetak Rapportnummer 2/04 ISBN URL Dato Antall sider 25 Kvalitetssikret av Jacob Hygen Foretaksnummer Prosjektkode Gradering Åpen Godkjent av Jacob Hygen, adm. direktør Sammendrag Denne rapporten inneholder en oversikt over aktuelle problemstillinger som alle helseforetak som ønsker å gå over til bruk av EPJ uten noen oppdateringen av papirbaserte pasientjournaler må forholde seg til. Det anbefales å starte et prosjekt for å utarbeide en veileder for skanning av journalarkiv i helseforetak. Veilederen bør beskrive alternative løsninger for et utvalg av problemstillingene, med særlig vekt på å få fram fordelene og ulempene med de forskjellige løsningsalternativene. Som et vedlegg er det også tatt med en oversikt over status skanning pr. 1. januar 2004 ved 15 helseforetak som svarte på en spørreundersøkelse som ble foretatt i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten.

4

5 Skanning av pasientjournaler. Side 5 av 25 Forord I desember 2003 vedtok de regionale helseforetakene å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide utkast til en prosjektplan for et eventuelt nasjonalt prosjekt som kan identifisere og vurdere problemstillinger rundt skanning av pasientjournaler som antas å være relevante for helseforetak ved overgang fra papirbaserte journaler til EPJ. Arbeidsgruppen hadde følgende deltagere: Rådgiver Svein Arne Brygfjeld, Helse Nord RHF Arkivleder Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge RHF Sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, KITH (leder) Denne rapporten danner grunnlaget for det forslag til prosjektplan som er utarbeidet. Rapporten gir en oversikt over en del sentrale problemstillinger som helseforetak må forholde seg til dersom de skal gå over til bruk av EPJ uten noen oppdateringen av papirbaserte pasientjournaler. Hovedvekten er her lagt på skanning av eksisterende papirjournaler, men enkelte andre forhold er også berørt. KITH-rapport 2/

6

7 Skanning av pasientjournaler. Side 7 av 25 Innhold 1. Innledning Overordnede strategier for skanning Eksempler på overordnede strategier I hvilken rekkefølge bør journalene skannes? Organisering av journalens innhold Forholdet mellom eksisterende EPJ og opplysninger i papirjournalen Flere journaler på samme pasient Retningslinjer for rydding i papirjournalen Indeksering, OCR-konvertering Opplysninger utenfor EPJ Omleggingsprosessen Hvor bør skanningen foregå? Vurdering av behov når det gjelder teknisk løsning Papirformat, papirkvalitet, skrifttyper, farger mv Kvalitetssikring av resultatet Bruk av det elektroniske arkivet Forholdet til gjeldende regelverk Anbefalinger Referanser og andre relaterte dokumenter...20 Vedlegg 1: Status skanning ved noen HF...21 Helse Nord...21 Helse Midt-Norge...22 Helse Vest...22 Helse Øst...23 Helse Sør...23 KITH-rapport 2/

8

9 Skanning av pasientjournaler. Side 9 av Innledning De fleste norske sykehus har nå tatt i bruk elektroniske pasientjournaler (EPJ). Enkelte har også startet med skanning av de papirbaserte pasientjournalene mens andre planlegger å starte slik skanning. I tillegg til at skanning er ressurskrevende, er det en rekke problemer både av arkivmessig, organisatorisk og teknisk karakter som må løses for at overgangen fra papirbasert journalarkiv til EPJ skal bli vellykket. I stor grad er dette generelle problemer som en av både økonomiske og kvalitetsmessige hensyn bør søke å finne gode løsninger som alle helseforetak kan ta utgangspunkt i og eventuelt tilpasse i henhold til lokale behov. I det etterfølgende gis en kort beskrivelse av en rekke slike forhold, og det gis til slutt en vurdering og anbefaling av hvilke av disse forhold det bør legges størst vekt på i en eventuell veileder for skanning av pasientjournaler. KITH-rapport 2/

10 Side 10 av 25 Skanning av pasientjournaler. 2. Overordnede strategier for skanning Når et helseforetak har besluttet å gå over til elektronisk pasientjournal uten parallell arkivering på papir, må en også finne en løsning på hvordan de eksisterende papirbaserte pasientjournalene skal håndteres. Å skanne disse journalene er den mest nærliggende løsningen, men med den store mengden pasientjournaler som finnes i arkivene til de fleste helseforetak, vil være betydelige kostnader knyttet til en skanning av det komplette journalarkivet. Det finnes imidlertid andre alternativer enn å skanne alle opplysninger i alle journaler. Før et helseforetak tar en beslutning om skanning bør fordelene og ulempene ved hvert enkelt alternativ vurderes opp mot behov og økonomiske rammer. På grunnlag av denne vurderingen kan det så velges en overordnet strategi for gjennomføringen av skanningen. 2.1 Eksempler på overordnede strategier I det etterfølgende gis noen eksempler på overordnede strategier som bør beskrives i en veileder. 1. Ingen skanning For ordens skyld bør også det å ikke foreta noen skanning tas med som et alternativ: Papirbasert tilvekst lagres i papirjournalen. Oversikt over tilveksten registreres i EPJ. For dokumenter som er særlig relevant for videre behandling registreres også utvalgte deler av innholdet manuelt. Det må avgjøres for den enkelte pasient om, og eventuelt når, papirjournalen kan gå over til å være en B-journal eller om den sammen med EPJ fremdeles skal være en A-journal. Fordeler: Sparer kostnadene med skanning. Ulemper: Papirjournalene må fortsatt være tilgjengelige, selv om det ikke vil være nødvendig å hente disse fram for alle pasienter. 2. Skanning kun av papirbasert tilvekst Flere sykehus har gjennom en årrekke benyttet EPJ og/eller PAS med mulighet til å registrere utvalgt klinisk informasjon. For mange pasienter vil det derfor finnes en EPJ som inneholder de opplysningene som er mest relevante i forbindelse med en eventuell senere innleggelse. For slike sykehus kan det være et alternativ å avslutte papirjournalen uten å skanne den. Papirjournalen avsluttes. All papirbasert tilvekst skannes. For enkelte pasienter kan eventuelt utvalgte dokumenter fra papirjournalen skannes dersom behandlingsansvarlig lege anser dette som nødvendig. Det må avgjøres for den enkelte pasient om, og eventuelt når, papirjournalen kan gå over til å være en B-journal eller om den sammen med EPJ fremdeles skal være en A-journal. Fordeler: Sparer arbeidet med skanning av gamle journaler. En stor del av papirjournalene vil raskt bli B-journaler KITH-rapport 2/04

11 Skanning av pasientjournaler. Side 11 av 25 Ulemper: Mange papirjournaler må fortsatt være tilgjengelige. Også B-journaler vil oppta arkivplass, selv om det kan aksepteres at det tar lengre tid å hente disse fram igjen. 3. Skanning av utvalgte deler av journalen Store deler av opplysningene i mange pasienters journaler vil det være lite eller intet behov for ved senere innleggelser. Et godt alternativ kan derfor være å skanne kun utvalgte deler av journalene. De deler av papirjournalen som vurderes som relevant for videre behandling, skannes. Det må utarbeides retningslinjer for hvilke deler av journalene som skal skannes. Det må vurderes hvilke kriterier som bør legges til grunn for utvelgelse av den informasjonen som skal skannes. Disse kriteriene vil kunne variere fra diagnose til diagnose. All papirbasert tilvekst skannes. Papirjournalen avsluttes og går over til å bli B-journal. Men ikke før ansvarlig helsepersonell har gått gjennom journalen for å sjekke at alle nødvendige opplysninger er skannet. Dette kan f.eks. skje i forbindelse med første innleggelse etter skanningen. Fordeler: Begrenser arbeidet med skanning av gamle journaler. Ulemper: Det krever medisinsk kompetanse for å avgjøre hva som må skannes. Også B-journaler vil oppta arkivplass. 4. Skanning av aktive papirjournaler Langt fra alle pasienter som det er ført journal for, blir senere lagt inn for ny behandling på samme sykehus. For å dekke behovene i forbindelse med pasientbehandlingen vil det være tilstrekkelig å skanne journalene til de pasienter som på ny blir innlagt. De komplette journalene til alle pasienter som blir innlagt skannes og makuleres deretter. All papirbasert tilvekst skannes. Fordeler: Alle journalopplysningene blir tilgjengelig på elektronisk form. En gradvis minsking av behovet for arkivplass og personale til å håndtere papirjournaler. Ulemper: Skanningen krever betydelige ressurser. De journalene som ikke skannes vil oppta arkivplass inntil de kan avleveres til arkivdepot. 5. Total skanning Å skanne alle journaler er selvsagt også en mulighet. Alle journaler skannes i løpet av kortest mulig tid og makuleres deretter. All papirbasert tilvekst skannes. Fordeler: Alle journalopplysningene blir tilgjengelig på elektronisk form. En raskere reduksjon av behovet for arkivplass og personale til å håndtere papirjournaler. Ulemper: Skanningen vil kreve store ressurser i løpet av kort tid KITH-rapport 2/

12 Side 12 av 25 Skanning av pasientjournaler. 2.2 I hvilken rekkefølge bør journalene skannes? Målet med skanningen vil normalt være at journalene til flest mulig av pasientene som er inne til behandling blir tilgjengelige elektronisk så raskt som mulig. For å nå dette målet kan det være hensiktsmessig å: Skanne journaler til ventelistepasienter slik at disse er klare ved innleggelse. Skanne journalene til pasienter som blir akuttinnlagt etter utskrivning. Å skanne etter stigende fødselsdato e.l. vil sjelden være gunstig. Da de fleste vil ha begrensede ressurser til disposisjon, kan det være hensiktsmessig å starte med skanne journalene til ventelistepasientene for en avdeling og ta de øvrige avdelingene en for en når det blir kapasitet til det. Når en først beslutter å gå over til bruk av kun EPJ for en avdeling, er det viktig at avdelingen raskest mulig frigjøres helt fra papirjournalene. Er det besluttet å skanne hele journalarkivet, kan det være aktuelt å starte med å skanne uaktuelle journaler for å frigjøre arkivplass og høste erfaring, deretter fortsette etter en av de andre strategiene KITH-rapport 2/04

13 Skanning av pasientjournaler. Side 13 av Organisering av journalens innhold Det er ikke opplagt at innholdet i EPJ bør organiseres på samme måte som papirjournalen da EPJ gir helt andre muligheter til å finne fram til opplysningene. Før en starter skanning bør det vurderes om det skal velges en annen organisering i EPJ enn i papirjournalen. I en veiledning for skanning av pasientjournaler bør det gis en overordnet beskrivelese alternative prinsipper for organisering av EPJ med særlig vekt på fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene. 3.1 Forholdet mellom eksisterende EPJ og opplysninger i papirjournalen Flere sykehus har gjennom en årrekke benyttet EPJ og/eller PAS med mulighet til å registrere utvalgt klinisk informasjon. I de aller fleste tilfeller har det vært foretatt utskrift fra disse systemene for arkivering i papirjournalen. Denne utskriften har gjerne blitt signert av ansvarlig helsepersonell og betraktet som originaldokumentet. Veilederen må inkludere en vurdering av forholdet mellom opplysninger i EPJ og signerte utskrifter av de samme opplysningene i papirjournalen. Vurderingen må ta utgangspunkt i aktuelle bestemmelser i lov eller i medhold av lov, samtidig som en må søke å finne fram til løsninger som er hensiktsmessig i forhold til videre bruk av journalen. 3.2 Flere journaler på samme pasient Hovedregelen er at det innenfor et helseforetak kun skal være en journal for hver pasient. Men ettersom de fleste helseforetak er dannet gjennom sammenslåing av flere sykehus, vil det for mange pasienter finnes mer enn en journal. I tillegg har enkelte avdelinger på noen sykehus også ført egne journaler for "sine" pasienter. Når et helseforetak skal gå i gang med å skanne pasientjournaler, må det tas stilling til hvordan en skal håndtere pasienter hvor det finnes mer enn en journal. Veilederen må gi en oversikt over hvilke alternativer det her er rom for innenfor rammen av bestemmelser i lov eller i medhold av lov. 3.3 Retningslinjer for rydding i papirjournalen Etter at det er tatt beslutning om hvilken organisering som skal benyttes for EPJ, må helseforetaket utarbeide retningslinjer for hvordan innholdet i papirjournalen skal grupperes før skanning, samt hvordan opplysningene i de enkelte grupper skal plasseres i EPJ. Dersom det er besluttet at kun utvalgte deler av journalene skal skannes, må det tas stilling til hvilke kriterier som bør legges til grunn for utvelgelse av de opplysninger som skal skannes. Det kan være relevant å ha spesielle kriterier for enkelte diagnoser/behandlingsformer. I tillegg til at en veileder må beskrive fordeler og ulemper med de hovedalternativene en har når det gjelder rydding, bør det også gis eksempler på hvordan retningslinjer for rydding kan utformes. KITH-rapport 2/

14 Side 14 av 25 Skanning av pasientjournaler. 3.4 Indeksering, OCR-konvertering For hver enkelt dokumentgrupper bør det også vurderes hvordan informasjonen bør deles opp og indekseres i forbindelse med skanningen. Er det tilstrekkelig å skanne hele gruppen som ett dokument eller bør den deles inn i enkeltdokumenter som indekseres hver for seg? Et annet forhold som bør omhandles av veilederen, er hvilke typer opplysninger fra papirjournalen som det ikke er tilstrekkelig å ha tilgjengelig i form av skannede dokumentsider. For enkelte dokumenttyper kan det være relevant å OCR-konvertere innholdet slik at det blir søkbart, og det kan også være aktuelt å registrere enkelte opplysninger "manuelt" i spesielle attributter i EPJ-systemet. Dette vil typisk gjelde nøkkelopplysninger som personalia, Cave, blodtype etc, men det kan også finnes andre typer opplysninger som må være lettere tilgjengelig enn de blir på skannede dokumentsider. Hvilke opplysninger dette gjelder, vil kunne være avhengig av pasientenes diagnoser mv. 3.5 Opplysninger utenfor EPJ Det vil kunne finnes opplysninger som etter helsepersonelloven inngår i pasientjournalen, men som det av forskjellige årsaker ikke lagres i selve EPJsystemet. Dette kan både være elektronisk informasjon, f.eks. røntgenbilder i et separat PACS-system eller papirdokumenter f.eks. i en B-journal. I en veileder bør disse problemstillingene belyses gjennom en oversikt over aktuelle typer opplysninger og hvordan disse kan håndteres, men det vil måtte være det enkelte helseforetak å utarbeide nødvendige retningslinjer for håndtering av slike opplysninger KITH-rapport 2/04

15 Skanning av pasientjournaler. Side 15 av Omleggingsprosessen Veilederen bør også ta for seg forhold relatert til organiseringen og kvalitetssikring av selve omleggingsprosessen. 4.1 Hvor bør skanningen foregå? Hvor skanningen skal foregå, er det selvsagt opp til det enkelte helseforetak å avgjøre. På dette området bør veilederen derfor begrenses til å gi en kort beskrivelse av fordeler og ulemper med de tre hovedalternativene som finnes: Desentral skanning. De enkelte avdelinger mv. vil typisk selv ha ansvaret for at journalene til de som skal behandles ved avdelingen, blir hentet ut fra arkivet, ryddet og skannet før pasientene legges inn. Sentralisert skanning. Skanningen av alle papirjournaler foretas i, eller i nær tilknytning til, det sentrale pasientjournalarkivet. Skanningen settes bort til en ekstern virksomhet som kan ligge i betydelig avstand fra sykehuset. (Dette forutsetter at en pasients journal raskt kan skannes når den blir etterspurt.) 4.2 Vurdering av behov når det gjelder teknisk løsning Enkelte typer dokumenter kan det være nødvendig å skanne i farger med høy oppløsning for å oppnå tilfredsstillende kvalitet, mens en for rene maskinskrevne dokumenter vil kunne klare seg med skanning i sort/hvit og lavere oppløsning. Dersom en velger å skanne alt ut fra krav som tilfredsstiller de vanskeligste dokumentene er en kvalitetsmessig på den sikre siden, men kostnadene blir gjerne større enn ved en differensiert løsning. En veileder kan ikke gå langt i å gi konkrete anbefalinger på dette området da prisbildet er i stadig endring. Veilederen bør derfor begrenses til å gi råd om hvilke faktorer det er viktig å ta hensyn til når det gjelder valg av teknisk løsning. 4.3 Papirformat, papirkvalitet, skrifttyper, farger mv. Innholdet i pasientjournaler kan være meget variert. Selv om A4-formatet varierer kan det forekomme en rekke mindre og større formater, slik som f.eks. lange strimler med kurver fra forskjellige typer medisinsk-teknisk utstyr. Kvalitet og farge på papiret varierer også sterkt. Tynne, fargede gjennomslag med svak skrift og gamle, gulnede papir med svekket kulepennskrift kan være vanskelig å skanne med tilfredsstillende resultat. For enkelte dokumenter kan det være nødvendig å foreta en forbehandling før skanningen gjennomføres, f.eks. en avfotografering eller kopiering for å forbedre kontrasten før skanning. Veilederen bør gi en oversikt over de vanligste problemene med eksempler på hvordan disse kan løses. KITH-rapport 2/

16 Side 16 av 25 Skanning av pasientjournaler. 4.4 Kvalitetssikring av resultatet Etter at skanning er foretatt, må resultatet kontrolleres opp mot originalen for å sikre at dokumentene er godt leselige og at opplysninger ikke har gått tapt. En veileder bør kort beskrive hvilke krav som må stilles til rutiner for slik kvalitetssikring og henvise til bestemmelser i lov eller i medhold av lov der det er relevant KITH-rapport 2/04

17 Skanning av pasientjournaler. Side 17 av Bruk av det elektroniske arkivet Bruk av et elektronisk journalarkiv krever andre rutiner enn det papirbaserte arkivet, og det er viktig at de nødvendige rutiner utarbeides som en del av omleggingsprosessen. Eksempler på forhold som slike rutiner bør dekke, kan være: Håndtering/skanning av papirbasert tilvekst til journalen. Kontroll med dokumentflyten er viktig, hvor i sykehuset oppstår papirbasert informasjon som skal inn i journalen og hvordan skal en sikre at denne blir registrert i, eventuelt referert fra, den elektroniske journalen. Rutiner for "elektronisk postmottak". Når en går over til å benytte elektroniske meldinger for en god del av de henvendelser som i dag kommer på papir, må det etableres et "postmottak" og rutiner for elektronisk fordeling av disse henvendelsene. Samspillet mellom EPJ og det papirbaserte arkivet Samspillet mellom EPJ-systemet og andre systemer som benyttes av helseforetaket. (Pasientadministrativ system, PACS, RIS, andre behandlingsrettede system.) Periodisering og eventuelt uttrekk for deponering av uaktuelle journaler. Det vil føre for langt å inkludere slike forhold i den omtalte veilederen, men prosjektet bør ta opp denne typen forhold til vurdering og eventuelt foreslå at det utarbeides egne veiledninger eller lignede for enkelte områder. KITH-rapport 2/

18 Side 18 av 25 Skanning av pasientjournaler. 6. Forholdet til gjeldende regelverk En sentral del av arbeidet med veilederen vil være en gjennomgang av bestemmelser i lov eller i medhold av lov som kan komme til anvendelse i forbindelse med overgangen fra papirbasert pasientjournalarkiv til EPJ. I tillegg til at veilederen må inneholde en oversikt over de aktuelle bestemmelsene, må det overalt ellers hvor det er relevant, henvises til de bestemmelser som kommer til anvendelse i den situasjonen som behandles i veilederen KITH-rapport 2/04

19 Skanning av pasientjournaler. Side 19 av Anbefalinger Ettersom flere helseforetak er allerede i gang med skanning av pasientjournaler og andre er andre planlegger å starte i nær framtid, haster det med å få utarbeidet en veileder som gi helseforetakene et bedre grunnlag til å ta beslutninger på i forbindelse med overgang fra papirbasert journalarkiv til ren elektronisk pasientjournal. Det anbefales derfor at det raskest mulig startes et prosjekt for å få utarbeidet en slik veileder. Det vurderes derfor som viktigere at en veileder blir raskt tilgjengelig enn at den tar for seg alle problemstillinger som kan være relevante i forbindelse med overgang fra papirbasert journalarkiv til ren elektronisk pasientjournal. I den overordnede beskrivelsen av problemstillingene i de foregående kapitlene er det derfor tatt med en kort vurdering av i hvilken grad problemstillingene bør vektlegges i en slik veileder. Særlig viktig er det at prosjektet som skal utarbeide veilederen gjør en grundig vurdering av de overordnede strategiene for skanning samt organisering av innholdet i den elektroniske pasientjournalen. De beslutninger helseforetakene gjør her får store konsekvenser både for kostnadene forbundet med omleggingen og for senere bruk av opplysningene i forbindelse med pasientbehandlingen. Veilederen bør derfor primært være et hjelpemiddel til å planlegge og gjennomføre en vellykket skanning av journalarkiv. Innholdet bør organiseres etter den prosessen et helseforetak må gjennomgå fra den initiale beslutningen til skanningen er gjennomført og resultatet er tatt i bruk. Det bør legges vekt på å beskrive sentrale problemstillinger på de forskjellige trinn i prosessen samt fordeler og ulemper med aktuelle løsningsalternativer og eventuelle fallgruver som en må være spesielt oppmerksomme på. Målet må være at beskrivelser fra veilederen skal kunne inngå som sentrale deler av underlaget for de beslutninger som må tas. KITH-rapport 2/

20 Side 20 av 25 Skanning av pasientjournaler. 8. Referanser og andre relaterte dokumenter [1] Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse. KITH [2] Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. Del II: Tekniske spesifikasjoner. KITH KITH-rapport 2/04

21 Skanning av pasientjournaler. Side 21 av 25 Vedlegg 1: Status skanning ved noen HF Som et ledd i utarbeidelsen av denne rapporten ble det sendt en forespørsel til arkivlederne i alle helseforetak/regionale helseforetak med detaljerte spørsmål vedr. skanning av pasientjournaler. Fristen som ble gitt for svar var kort, men det kom likevel inn flere svar med informasjon som vil være til nytte i det videre arbeid med en veileder for skanning av pasientjournaler. Av de 17 svarene som har kommet inn har 10 foretak startet skanning og 3 foretak har startet planlegging av skanning. Selv om det ikke ble spurt konkret om det i undersøkelsen, framgår det at enkelte av de som har skannet journaler benytter løsninger som ikke er integrert i EPJ. Alle foretakene er villige til å dele sine erfaringer med andre. Kun et sykehus (Sørlandet Sykehus i Arendal) har stoppet oppdateringen av papirjournalen med utskrifter fra EPJ og to sykehus har delvis stoppet slik oppdatering. Alle foretakene kan ha mer enn en journal pr. pasient. Dette dels som en følge av sammenslåing av flere sykehus til et foretak, men de fleste har også avdelinger som fører spesielle journaler f.eks. psykiatri eller føde/barsel. Også andre systemer som inneholder opplysninger som faller inn under journalbegrepet forekommer i rikelig monn. Svarene som er kommet inn indikerer klart at det finnes en rekke spørsmål relatert til overgangen fra papirbasert journal til EPJ hvor det er behov for avklaring. Selv om mange av disse spørsmålene er relatert til skanning, er det også behov for avklaringer knyttet til andre forhold. Spesielt viktig her er hvordan en skal kunne forholde seg til den hovedregel som er gitt i pasientjournalforskriften som tilsier at en pasient kun skal ha en journal innenfor en og samme virksomhet. Helse Nord Helse Finnmark HF Omfang av pasientjournalarkiv: 600 hyllemeter samt eget morsarkiv Morsarkiv er filmet/skannet, i tillegg ca 500 aktive journaler EPJ tatt i bruk: DIPS Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandsykehuset HF Nordlandssykehuset HF Omfang av pasientjournalarkiv: I underkant av journaler EPJ tatt i bruk: DIPS Startet skanning i Ca journaler er skannet. Helgelandssykehuset HF KITH-rapport 2/

22 Side 22 av 25 Skanning av pasientjournaler. Helse Midt-Norge Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Omfang av pasientjournalarkiv: EPJ tatt i bruk: Ønsker å igangsette både sentral skanning av historisk journal og desentral skanning av restjournal i Helse Nord-Trøndelag HF St Olavs Hospital HF Omfang av pasientjournalarkiv: hyllemeter EPJ tatt i bruk: Doculive Skanning startet (Hudavdelingen er pilot). Rusbehandling Midt-Norge HF Helse Vest Helse Stavanger HF Omfang av pasientjournalarkiv: 4135 hyllemeter hyllemeter mors. EPJ tatt i bruk: Infomedix Helse Fonna HF Omfang av pasientjournalarkiv: 5500 hyllemeter 1400 stk. morsjournaler er mikrofilmet EPJ tatt i bruk: Haugesund sjukehus: IMX-journal 1300 stk. komplette journaler, (12-13 hyllemeter) er skannet Valen sjukehus: Capsy Odda sjukehus: Doculive Stord sjukehus: Doculive Helse Bergen HF Omfang av pasientjournalarkiv: 1,2 mill journaler Totalt journaler er mikrofilmet, herav mors. EPJ tatt i bruk: Doculive EPJ + DIPS i psykiatrien Skanning startet , 557 journaler, ca 5,5 meter er skannet så langt. Helse Førde HF 2004 KITH-rapport 2/04

23 Skanning av pasientjournaler. Side 23 av 25 Helse Øst Aker universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: 2700 hyllemeter EPJ tatt i bruk: Nei, DIPS tas i bruk i 2004 Skanning til DIPS planlegges startet i august journaler er skannet med en løsning fra KIBI journaler er mikrofilmet, derav mors. Sykehuset Asker og Bærum HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ikke tilgjengelig EPJ tatt i bruk: Bærum sykehus: DocuLive Blakstad: CAPSY Skal erstattes av et felles system for hele HF. Planlegger å starte skanning i Sunnaas sykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ikke oppgitt EPJ tatt i bruk: Nei, kun PAS (IMX) Har ingen konkrete planer om skanning. Sykehuset Østfold HF Ullevål universitetssykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: ca hyllemeter fjernarkiver (i tillegg er l.m. avlevert til Oslo Byarkiv) og ca hyllemeter nærarkiver Ca journaler (inkl. mors) er mikrofilmet. Dette er i tillegg til ovenstående arkivmengde. EPJ tatt i bruk: DocuLive EPR Startet skanning Har skannet ca 50 hyllemeter, skanner nå daglig 1-2 meter. Samme pasient kan ha opp til 5-6 forskjellige journaler som rydde og samles i journal før skanning. Sykehuset Innlandet HF Helse Sør Helse Blefjell HF Omfang av pasientjournalarkiv: ca 1150 meter, ca journaler (somatikk) EPJ tatt i bruk: 1997/98 - TiethoEnator Infomedix tekst. Ingen journaler er mikrofilmet. Planlegging av skanning har ennå ikke startet. KITH-rapport 2/

24 Side 24 av 25 Skanning av pasientjournaler. Det norske radiumhospital HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ca 3000 hm. Vi er i ferd med å avlevere ca 350 hm Har mikrofilmet alle morsjournaler fra 1932 til 1955.Disse journalene er avlevert til Riksarkivet. EPJ tatt i bruk: Nei, men det er under planlegging Avventer ny server på sykehuset, og planlegger oppstart av skanning så snart som mulig. Rikshospitalet HF Omfang av pasientjournalarkiv: 9357 hm EPJ tatt i bruk: Doculive EPR Startet skanning i desember Skanner nye henvisinger og ekstern dokumentasjon >100 journaler for nye pasienter. Sørlandet sykehus HF Det planlegges å starte skanning for de resterende delene av SSHF i SSA: Sørlandet sykehus Arendal Omfang av pasientjournalarkiv: 1690 hyllemeter (eksl. morsarkivet), journaler (inkludert morsjournaler) EPJ tatt i bruk: DIPS Antall journaler skannet: somatiske hovedjournaler (utvalgte deler av journalene). Totalt har somatiske pasienter elektronisk journal. I tillegg er det skannet 1334 journaler for psykiatrien. SSK: Sørlandet sykehus Kristiansand Omfang av pasientjournalarkiv: Somatikk: hyllemeter, journaler Psykiatri: 350 hyllemeter, journaler Morsjournaler er mikrofilmet og skannet. EPJ tatt i bruk: DIPS SSF: Sørlandet sykehus Flekkefjord Omfang av pasientjournalarkiv: journaler EPJ tatt i bruk: Spesialsykehuset for epilepsi HF Lister sykehus HF Vest-Agder sykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: EPJ tatt i bruk: Sykehuset i Vestfold HF 2004 KITH-rapport 2/04

25 Skanning av pasientjournaler. Side 25 av 25 Sykehuset Telemark HF Spesialsykehuset for rehabilitering HF Psykiatrien i Vestfold HF Omfang av pasientjournalarkiv: Ikke tilgjengelig EPJ tatt i bruk: PAPS - egenutviklet PAS og EPJ system (Utvikler selv håndtering av skannede journaler i dette systemet) Pilotprosjekt skanning startet for en avdeling i 2004, skal foreløpig skanne ca 300 journaler. Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Omfang av pasientjournalarkiv: På Ringerike sykehus ca 1300 meter, Hallingdal Sjukestugu ca 180 meter, Ringerike Psykiatriske Senter/døgnavdeling ca 40 meter. Til sammen ca 1520 meter. EPJ tatt i bruk?: TiethoEnator Infomedix/Classic og InfoMedix-G + BUP-data Ingen journaler er mikrofilmet. Planlegging av skanning har ennå ikke startet. KITH-rapport 2/

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten

Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten Kirsti O.Sletten Pasientbehandling eller saksbehandling Forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Eventyrlige Muligheter (med)

Eventyrlige Muligheter (med) Eventyrlige Muligheter (med) Arnt Lockert Systemutvikler arnt.lockert@nirvaco.no http://www.nirvaco.no Tromsø 25.-26. september 2006 Nirvaco AS Hovedkontor i Oslo Lokalkontorer i Tromsø og Bergen Et lite

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Sikkert samarbeid om arkiv

Sikkert samarbeid om arkiv Sikkert samarbeid om arkiv Skjemaprosjektet i Sykehuset Østfold Innblikk i dagens opp- og nedturer Arkivtjenestens samarbeid med andre avdelinger om felles målsettinger. Norsk Arkivråd 17.09.2012 Christin

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Workshop Tilgang på tvers om deling av helse opplysninger Tromsø 1.juni 2006 Gerd Saanum Gulstad Seniorrådgiver EPJ standard fra KITH

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00287-55 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04

SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04 SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04 Strategisk utgangspunkt Helse Midt-Norges IT-strategi fastslår: Innføring av felles, elektronisk pasientjournal skal være sluttført i 2004. Innen

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen IKA Møre og Romsdal - Kontaktkonferansen 2014 Innhold Litt om EPJ standarder Kort om prosjektet

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Avdeling styring og analyse, Seksjon standardisering Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Norsk Helsearkiv Prosjektstatus, utfordringer og muligheter

Norsk Helsearkiv Prosjektstatus, utfordringer og muligheter Norsk Helsearkiv Prosjektstatus, utfordringer og muligheter v/bernt Olle Dahl, Norsk helsearkiv Helseseminaret Trondheim 9.2.2011 1 Agenda Bakgrunn og status Nou-2006:5 Prosjektstatus Utfordringer Arkiver

Detaljer

TALEGJENKJENNING Prosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal

TALEGJENKJENNING Prosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 8.- 10. MAI 2006 DATAVERKTØY OG FREMTIDEN TALEGJENKJENNING Inger Wenche Nilsen, avdelingsleder Sørlandet sykehus HF? SSA SSF

Detaljer

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF c/o Sykehuset Buskerud 3004 Drammen Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01080-5/MEP 19. april 2013 Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken

Detaljer

Pasientjournaler i kommunehelsetjenesten unntatt fra alle regler? Rådgiver Janicken E. Olsen, IKA Troms. Kontaktseminar 2015 Tromsø 21.05.

Pasientjournaler i kommunehelsetjenesten unntatt fra alle regler? Rådgiver Janicken E. Olsen, IKA Troms. Kontaktseminar 2015 Tromsø 21.05. Pasientjournaler i kommunehelsetjenesten unntatt fra alle regler? Rådgiver Janicken E. Olsen, IKA Troms Kontaktseminar 2015 Tromsø 21.05.15 Program Avgrensing og definisjon Pasientjournaler og lovverket

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Kliniske IT-systemer veien videre

Kliniske IT-systemer veien videre Kliniske IT-systemer veien videre Status Pågående prosesser Videreutvikling Arnt Ole Ree, MD, MPH Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør Øst RHF Konsekvenser av Helse Sør-Øst Økt samhandling

Detaljer

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi?

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Av, KITH MedILog 2005 Hotell Bristol 27. oktober 2005. Innhold Hvor står vi? Utbredelse av EPJ-system Samhandling i omsorgskjeden Standarder for

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV VERSJON 1.0 18. januar 2020 KITH-standard 1001:2010 KITH-standard TITTEL Identifikatorer for personer Forfatter Torbjørn Nystadnes

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Samtykkebasert kjernejournal

Samtykkebasert kjernejournal Samtykkebasert kjernejournal Vigdis Heimly, KITH NOKIOS 19. oktober 2007 Kjernejournal for medisinopplysninger Hvorfor startet prosjektet? Hva er status i dag? Sammenhengen mellom medisinkortprosjektet

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 År 2008, den 8. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne v/akademikerne Helse vedrørende

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF Møtereferat Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 19.6.2015 Møtetype: Styringsgruppemøte prosjekt elektronisk tilgang til pasientjournal Møtedato: 19.6.2015, 11.00 13.00 Møtested:

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Elektronisk uttrekk Erfaringer med en vellykket deponering til Arkivverket

Elektronisk uttrekk Erfaringer med en vellykket deponering til Arkivverket Elektronisk uttrekk Erfaringer med en vellykket deponering til Arkivverket Seniorrådgiver Mette-Marit Rennemo Norsk Arkivråd Erfaringer med en vellykket (?) deponering til Arkivverket Bakteppe for prosjektet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2010

DNP Oversikt over forskning i 2010 DNP Oversikt over forskning i Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere av

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Marit Nygård, journalarkivet UNN STYRK årskonferanse Tromsø, 17. september 2015 Elektronisk tilgang til pasientjournal

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer