Drift av Skien Fritidspark KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift av Skien Fritidspark KF"

Transkript

1 Drift av Skien Fritidspark KF - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Problemstilling Fakta og funn Anlegg og aktiviteter Valg av styremedlemmer Leieavtaler Leieavtaler andre funn Revisors vurderinger Tilbud og aktiviteter Valg av styremedlemmer Leieavtaler Leieavtaler andre funn 7 3 Problemstilling Fakta og funn Årsmelding og årsregnskap Kvartalsrapporter Disposisjoner utover budsjett Revisors vurderinger Problemstilling Fakta og funn Økonomirapporter Likviditet Nye tilbud og utvikling Revisors vurderinger Økonomirapporter Likviditet Nye tilbud og utvikling 15 5 Revisors konklusjoner og anbefalinger Litteratur og kildereferanser Vedlegg I. Vedlegg 1: Høringsuttalelser fra foretaket II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 Sammendrag Forvaltningsrevisjon av drift av Skien fritidspark KF er bestilt gjennom kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon Planen er vedtatt av kontrollutvalget i sak 47/11 og bystyret i sak 29/12. Bakgrunnen for prosjektet er at foretaket har hatt merforbruk og gjentakende behov for tilleggsbevilgninger fra bystyret helt siden det nye anlegget åpnet i Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er driften av Skien fritidspark KF i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter? Er økonomirapporteringen til bystyret i samsvar med krav i lov, forskrift og kommunens egne rutiner? I hvilken grad gir rapporteringen til styret i Skien fritidspark KF tilstrekkelig økonomistyring og kontroll? I tillegg til disse problemstillingene har vi sett at det er flere uavklarte forhold knyttet til leiekontrakter ved Skien fritidspark KF. Kontraktene med Telemark fylkeskommune er under forhandlinger. Enkelte andre uavklarte kontraktsforhold som er omtalt i rapporten, bør foretaket og kommuneadministrasjonen få avklart. Konklusjoner Driften er i hovedsak i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter. Det er uklart om catering er innenfor formålsparagrafen. Funksjonstiden for de fleste styremedlemmene er ikke i samsvar med lov og vedtekter. Leieavtalelene for Sportellet skulle vært behandlet i bystyret. Foretaket har levert kvartalsrapporter, årsregnskap og årsmelding i samsvar krav i lov, forskrift og kommunens rutiner. Rapportene har ikke alltid kommet til behandling i bystyret. Bystyrets vedtak om å utsette behandlingen av tidligere års merforbruk er ikke i samsvar med krav i forskrift. I 2011 ble det ikke bedt om budsjettendring i samsvar med krav i forskrift. Vi ser en klar forbedring av kvaliteten i rapportene. I månedsrapportene blir nå tekniske utgifter fordelt på avdelingene. Administrasjonen og styret jobber med å utvikle økonomirapportene. Administrasjonen rapporterer til styret stort sett hver måned i samsvar med rutinene. Anbefalinger Bystyret bør sikre at styret velges med riktig funksjonstid. Kommunen og foretaket bør gå gjennomrutinene for å sikre at kvartalsrapportene blir behandlet på riktig politisk nivå. Leieavtalene bør behandles i bystyret. Foretaket bør vurdere om catering er i samsvar med formålsparagrafen. Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjon av drift av Skien fritidspark KF er bestilt gjennom kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon Planen er vedtatt av kontrollutvalget i sak 47/11 og bystyret i sak 29/12. Bakgrunnen for prosjektet er at foretaket har hatt merforbruk og gjentakende behov for tilleggsbevilgninger fra bystyret helt siden det nye anlegget åpnet i Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er driften av Skien fritidspark KF i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter? Er økonomirapporteringen til bystyret i samsvar med krav i lov, forskrift og kommunens egne rutiner? I hvilken grad gir rapporteringen til styret i Skien fritidspark KF tilstrekkelig økonomistyring og kontroll? Revisjonskriteriene 1 i dette prosjektet er utledet fra kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, politiske vedtak, vedtektene til Skien Fritidspark KF og teori om driftsregnskap. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.3 Avgrensing Vi har undersøkt driften i 2011 og På enkelte områder har det vært nødvendig å beskrive situasjonen bakover i tid, men vi har ikke undersøkt lenger tilbake enn til etableringen av foretaket i Vi har ikke undersøkt etterlevelse av regelverket for offentlig anskaffelser og reglene om tilskudd av spillemidler. Vi avgrenser også mot spørsmål om hvorvidt anleggene drives teknisk i samsvar med gjeldende regler for drift av de ulike idrettsanleggene. Vi har ikke undersøkt forholdet mellom administrasjonen og foretaket. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 1

7 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen og styreleder i foretaket og sendt på høring Høringsdialogen har ført til noen redaksjonelle endringer i rapporten. Rådmannen hadde ingen kommentarer til rapporten. Høringsuttalelse fra foretaket ligger i sin helhet i vedlegg 1. 2 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

8 2 Problemstilling 1 Er driften av Skien fritidspark KF i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter? Kriterier: Driften skal være i samsvar med formålsparagrafen i vedtektene Styremedlemmer skal velges av bystyret for fire år Kontrakter med mer enn 4 års varighet, lån og leasing-kontrakter må vedtas av bystyret 2.1 Fakta og funn Anlegg og aktiviteter Skien fritidspark KF driver bad med seks forskjellige bassenger og vannsklier. Det finnes en egen velværeavdeling med ulike badstuer og servering av mat og drikke. Anlegget har to idrettshaller, Skienshallen og flerbrukshallen med tilhørende garderober. Skienshallen er en håndballhall, og kan deles opp etter behov. Flerbrukshallen har en klatrevegg og et tilknyttet buldrerom, og har turnutstyr. Skien Fritidspark KF har en ishall med en ishockeybane, en lekeisbane og garderober. Begge banene har oppmerkede curlingbaner. Utenfor ishallen ligger kunstgressbanen. Her er det baner for bowls, minigolf og tennis om sommeren. Bowls og minigolf var nye tilbud sommeren Da administrasjonen la fram forslag om disse banene i styresak 10/12, vurderte administrasjonen disse aktivitetene mot formålsparagrafen. Om vinteren er kunstgressbanen en isstadion med to grillhytter. Utenfor badeanlegget ligger en bane for frisbeegolf med 27 kurver. Rundt Skien Fritidspark KF ligger et skogsområde. Om sommeren går det stier, det er tilrettelagt fire rasteplasser for funksjonshemmede. Om vinteren kjører parkvesenet opp skiløyper, og det går en 5 km lysløype i skogen. Skien Fritidspark KF har en skiheis med preparert bakke tilrettelagt for slalom og snowboard på 300 meter. Ved siden av ligger en barnebakke for aking. I tilknytning til bakkene er det en varmestue med toalett. I sommerhalvåret driver Skien Fritidspark KF en klatrepark i skogen. Klatreparken har sju ulike løyper oppi trærne. Skien fritidspark KF driver tre spisesteder, et i badet, et i foajeen og et i ishallen. Spisestedet i foajeen er drevet i lokaler leid av Telemark fylkeskommune, og er kantine for Hjalmar Johansen videregående skole på dagtid. Fra høsten 2012 tilbyr foretaket catering til Skien kommune. Skien Fritidspark KF driver Sportellet, et overnattingstilbud. Sportellet har 52 rom med 1 til 6 senger Telemark kommunerevisjon IKS 3

9 2 grupperom (30-50 m²) Konferanserom med plass til personer (ca 100 m²) Oppholdsrom Frokostsal/restaurant Resepsjon Skien fritidspark KF gjennomfører arrangementer, her følger noen eksempler: Turneringer, stevne og leir Konserter Konferanse/kurs Messe/utstilling (f.eks. hjelpemiddelmessen og katteutstilling) Team Building/ Kick off Kundearrangement Administrasjonen opplyser at de gjør løpende vurderinger av hvilke typer arrangementer som skal arrangeres i fritidsparken, både opp mot formålsparagrafen, kapasitet, økonomi og kompetanse. Publikum kjøper billetter for å bruke anlegget. Det er forskjellige billetter og priser for de forskjellige aktivitetene. Publikum kan også leie utstyr. Skien fritidspark KF arrangerer kurs og aktivitetskvelder med instruktør der deltakerne betaler en avgift. I bystyresak 7/12 fikk styret fullmakt til å fastsette priser. Før dette hadde alle billettpriser i Skien fritidspark KF blitt fastsatt i bystyret. Sportellet leier ut rom til priser som er omtrent som overnattingstilbud ellers i byen. De tilbyr egne priser til idrettslag som skal på arrangementer i anlegget. Skien Fritidspark KF leier ut arealer til et treningssenter. I tillegg finnes lokaler som tidligere har vært utleid til spa. Administrasjonen jobber med å finne nye leietakere. I den forbindelse har administrasjonen gjort noen vurderinger av hvilke typer virksomheter som passer med formålsparagrafen og lokalene, foretaket starter selv opp egne massasjetilbud i lokalene fra høsten Skoler, foreninger og andre grupper kan leie idrettshallene, ishallen og terapibassenget. På vegne av kulturavdelingen i Skien kommune organiserer Skien fritidspark KF booking av de andre idrettshallene kommunen eier. Administrasjonen anslår at de bruker ca 30 % av en full stilling til denne oppgaven. Foretaket fakturerer ikke kommunen for denne tjenesten. Dokumentet «Strategiplan for Skien fritidspark » ble vedtatt i styre i sak 30/12. Denne peker på etterslep på FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) som en av fritidsparkens største fremtidige utfordringer. Strategiplanen peker på at Skien fritidspark KF har en utfordring med å vedlikeholde det store anlegget, når driften ikke går med overskudd og bystyret fortsatt legger til grunn en uavklart opptrappingsplan hva gjelder bevilgninger til FDVU. Telemark kommunerevisjon IKS 4

10 2.1.2 Valg av styremedlemmer Bystyret valgte nytt styre til Skien Fritidspark KF i sak 70/12. I saksframlegget ble 4 fra vedtektene til Skien fritidspark KF sitert. Det framgår av 4 at styremedlemmene skal velges for fire år. Vedtektene 4 sier at det skal velges varamedlemmer i rekkefølge. Valget ble gjennomført som et forholdsvalg med listeforslag. Bystyret valgte fem styremedlemmer, inkludert leder og nestleder, og et til to varamedlemmer til hvert styremedlem. Styret ble valgt for ett år. På grunn av et av styremedlemmenes bortgang, måtte bystyret velge et nytt styremedlem i sak 124/12. I saken blir det opplyst at bystyret valgte styremedlemmene for et år i vedtaket fra , og at styremedlemmene i følge vedtektene skal velges for 4 år. Det blir forslått «at dette presiserer når det nå foretas suppleringsvalg til styret». Det blir valgt nytt styremedlem. I vedtaket er ikke valgperioden for styret presisert Leieavtaler Klatreparken Skien fritidspark KF leier anlegget til klatreparken av Himalaya Park AS. Den første avtalen ble inngått Avtalen ble revidert , og gjelder til «Ved avtalens utløp er alt materiell og utstyr å betegne som Skien fritidspark KF sin eiendom». Det er tidligere avklart at avtalen er finansiell leasing. Styresak 8/11 gir styreleder fullmakt til å fremme sak for bystyret om utvidelse av leieavtalen. Leieavtalen ble behandlet i bystyret i sak 16/ Det framgår av saksframlegget at leieavtalen er finansiell leasing. Telemark fylkeskommune Det er utarbeidet en leieavtale mellom Skien fritidspark KF og Telemark fylkeskommune om leie av arealer og tjenester i Skien fritidspark og Hjalmar Johansen videregående skole (HJVG). I del en av avtalen er Skien fritidspark KF utleier og Telemark fylkeskommune leietaker. I del to er Telemark fylkeskommune utleier og Skien fritidspark KF leietaker. Det har vært mange utgaver av denne avtalen. Partene har etterlevd den siste versjonen fra 2008, og den er vurdert som juridisk bindende. Det finnes ikke noe avtaledokument som er undertegnet av begge partene. Det pågår en prosess for å komme til enighet om en ny leieavtale. Siden partene forhandler om ny avtale, vil vi ikke gå inn på detaljer i avtalen. Bystyret har flere ganger blitt orientert om leieavtalen mellom Skien fritidspark KF og Telemark fylkeskommune, første gang i sak 150/08. Sportellet Overnattingstilbudet kalles Sportellet. Her foreligger det flere kontrakter. Den ene kontrakten gjelder vandrerhjemmet. Kontraktspartene er Kontorbygg AS og Skien kommune v/kulturavdelingen. Avtalen ble undertegnet Vi har ikke undersøkt om denne kontrakten den gang ble behandlet i bystyret. Telemark kommunerevisjon IKS 5

11 Den andre kontrakten er en tilleggskontrakt om renovering av vandrerhjemmet og videre leie mellom Kontorbygg AS og Skien fritidspark KF undertegnet Den tredje kontrakten gjelder Sportellet. Skien fritidspark KF leier lokalene av Skien Sportell ANS som er eid 99 % av Kontorbygg AS og 1 % av Skien Næringsfond AS. Kontrakten ble undertegnet og Kontrakten varer i 10 år, med mulighet for forlengelse i 10 år til. Den fjerde kontrakten er en tilleggskontrakt om leie av møbler og utstyr som er innkjøpt av Skien Sportell ANS. Kontrakten er en «tilleggsavtale til leiekontrakt datert og mellom Kontorbygg AS og Skien kommune v/ Skien fritidspark KF». Utleier er Skien Sportell ANS. Avtalen er undertegnet av daglig leder for Skien Sportell ANS og Kontorbygg AS og daglig leder Skien fritidspark KF Vi har ikke funnet at disse leiekontraktene er behandlet i bystyret Leieavtaler andre funn I forbindelse med gjennomgang av kontraktene har vi funnet at kontrakten av om leie av vandrerhjemmet betales av Skien kommune. Leiesummen er på kr pr år + indeksregulering. Rådmannen mener at kontrakten med vandrerhjemmet skulle vært overført til Skien fritidsparken KF med en tilsvarende økning i deres ramme. Kontrakten av om renovering av vandrerhjemmet har kontraktsum på kr , som skal fordeles over fem år. Kontrakten har ikke klausul om renteberegning eller indeksregulering av kontraktssummen. Det er også opplyst i kontrakten at leiesummen er 350 kr pr m 2 pr år + mva. I følge hovedkontrakten leies 570,3 m 2. Det gir en årlig leie på kr , og månedsleie kr mva. Skien fritidspark KF betaler kr mva pr måned. Kontraktsummen på kr vil dermed bli betalt etter 41 innbetalinger, det vil si etter tre år og fem måneder. Skien fritidspark KF startet innbetalingene fra august Det betyr at kontraktsummen på kr ble innbetalt i løpet av Kontrakten fra og om Sportellet, har kontraktsum på kr mva, og leien kan heves i samsvar med konsumprisindeksen. Skien fritidspark betaler kr hver måned i Kontrakten datert og gjelder leie av møbler og utstyr som er innkjøpt for kr Leiebeløpet er kr mva per måned. I følge kontrakten skal kostnadene «nedskrives» over fem år. Vanlig avskrivningstid for inventar er ti år. Det framkommer ikke av kontraktene hva som skal skje med møblene og utstyret når kontrakten utløper. Administrasjonen opplyser at de betaler denne leien, men vi har ikke funnet betalingen i regnskapet. Kontorbygg AS inntektsførte i 2011 et overskudd fra Skien Sportell ANS på kr Telemark kommunerevisjon IKS 6

12 2.2 Revisors vurderinger Tilbud og aktiviteter Å drive et overnattingstilbud er i samsvar med å stimulere til økt tilreising fra turister, idrettslag, organisasjoner og mennesker under utdanning. Det er også i samsvar med at foretaket skal ha et tilbud for befolkningen også utenfor kommunen. Det er uklart om catering til kommunen ligger innenfor formålsparagrafen. Vi ser at dette kan være en mulighet til å øke inntektene, og således er i samsvar med forretningsmessige kriterier. Foretaket bør vurdere aktiviteten, og eventuelt fremme en sak for bystyret, Ellers kan vi ikke se at driften ligger utenfor formålsparagrafen Valg av styremedlemmer Styremedlemmet som ble valgt ved suppleringsvalg i sak 124/12 må etter vår vurdering anses valgt for fire år, siden det ikke står noe om valgperioden i vedtaket. Han er dermed lovlig valgt. Styremedlemmene som ble valgt i sak 70/12 er ikke lovlig valgt, fordi bystyret ikke har lov til å velge styremedlemmer for ett år. Når bystyret gjennomfører forholdsvalg, velger hver gruppe sin(e) representant(er). Varamedlemmene trer da inn for styremedlemmet fra sin liste. Varamedlemmene vil ikke stå i samlet rekkefølge, uavhengig av hvilken liste de kommer fra, men bystyret kan velge flere varamedlemmer i rekkefølge for hver liste. Valget av varamedlemmer er dermed i samsvar med kommuneloven. Bestemmelsen i vedtektene om varamedlemmer i rekkefølge kan imidlertid virke misvisende. Bystyret står fritt til å velge valgordning av styremedlemmer i samsvar med kommuneloven 35. I juridisk teori er det utrykt at: «Bruken av forholdsvalg til disse styrene bidrar til å gi styrevervet karakter av ett av flere politiske verv, og svekker dermed tilsvarende lett rolleforståelsen hos styremedlemmene om det profesjonelle ansvaret de har som foretakets øverste ledelse.» Bystyret kan ved valg selv vurdere hvordan valgordningen kan påvirke styremedlemmenes rolleforståelse Leieavtaler Alle leieavtalene varer utover perioden for økonomiplanen på fire år, og skulle derfor vært behandlet i bystyret. Finansiell leasing er å regne som å inngå avtale om lån, og skal alltid behandles i bystyret Leieavtaler andre funn De forholdene som vi peker på i pkt er i utgangspunktet ikke omfattet av problemstillingen og kriteriene for forvaltningsrevisjonen. Revisor vil likevel peke på at foretaket kan ha betalt for mye i leie til Kontorbygg AS, og bør avklare dette. Leiekontrakten datert og gjelder leie av møbler og utstyr, ikke fast eiendom. Leiebeløpet summert over leieperioden er sammenfallende med innkjøpskostnaden på møblene og utstyret. Slik kontrakten er skrevet, tilfredsstiller den kravet til å være finansiell leasing. Telemark kommunerevisjon IKS 7

13 Vi har avgrenset mot reglene om offentlige anskaffelser. Vi vil likevel peke på at det bør være vurdert om leie av møbler og utstyr er en anskaffelse av varer/tjenester som skal gjøres i samsvar med prosedyrekravene i forskrift om offentlige anskaffelser. Videre bør det vurderes om anskaffelsen fyller vilkårene for egenregi. 3 Problemstilling 2 Er økonomirapporteringen til bystyret i samsvar med krav i lov, forskrift og kommunens egne rutiner? Kriterier: Bystyret skal vedta særregnskapet Bystyret skal vedta hvordan merforbruk i særregnskapet skal dekkes Styret skal foreslå tiltak for forbedret økonomisk oppfølging Disposisjoner utover budsjettet skal vedtas av bystyret Styret skal rapportere på økonomi til bystyret fire ganger i året Styret skal rapportere når bystyret ber om det 3.1 Fakta og funn Ny ordfører i 2011 avklarte at hun ønsket at daglig leder for kommunale foretak møter i bystyret, når bystyret behandler saker som angår det aktuelle foretaket. Daglig leder har også tidligere ofte fått innkalling og møtt i bystyret. Nå får han innkalling og møter i bystyret hver gang foretaket har en sak til behandling Årsmelding og årsregnskap Årsmelding og årsregnskap for 2010 ble behandlet i styret siste gang i sak 20/11. Skien fritidspark KF hadde et merforbruk i 2010 i forhold til budsjett på kr I 2010 hadde foretaket fått tilskudd på kr til å dekke tidligere års merforbruk. I samsvar med forskrift 15. desember 2000 nr om årsregnskap og årsberetning for kommuner 9, ble dette tilskuddet brukt til å stryke merforbruket i 2010, slik at årsregnskapet viste et merforbruk på kr 0. Det meste av tidligere års merforbruk ble stående udekket. Styret vedtok å anbefale bystyret å dekke merforbruk fra tidligere år. Styret vedtok også at «det iverksettes en utredning for å kartlegge vedtak og bevilgninger de siste 4 år i forhold til revisors forbehold 3». Årsmelding og årsregnskap ble behandlet av bystyret i sak 86/11. I saksframstillingen til bystyret sto en anbefaling fra styret i Skien Fritidspark KF om å dekke tidligere års merforbruk. Bystyret vedtok årsregnskapet og årsmeldingen. Bystyret vedtok også å dekke tidligere års merforbruk ved bruk av fond. I styresak 20/12 behandler styret årsmelding og årsregnskap for På samme måte som i 2010, måtte Skien fritidspark KF bruke deler av bystyrets bevilgning i sak 86/11 til å gjennomføre strykninger i stedet for å dekke merforbruk fra tidligere år. Foretaket hadde 3 Revisors forbehold i revisjonsberetningen for 2010: Bystyret har den vedtatt foretakets budsjettramme. Det er ikke foretatt regulering av budsjettet, jf. koml. 47. Bystyrets vedtak om å dekke inn foretakets akkumulerte merforbruk framkommer ikke i regulert særbudsjett, jf forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning 9, jf 16. I tillegg vil manglende budsjettering av tjenester ytt av kommunen og langsiktig leieavtale føre til vesentlige budsjettavvik. Telemark kommunerevisjon IKS 8

14 derfor merforbruk lik kr 0 i Derfor ba styret på nytt om bevilginger til tidligere års merforbruk. Årsmelding og årsregnskap ble behandlet av bystyret i sak 98/12. I saksframlegget til bystyret ble det foreslått å godkjenne årsmelding og årsregnskap, og å utsette behandling av akkumulert underskudd til forhandlingene med Telemark fylkeskommune om leiekontrakt var fullført Kvartalsrapporter Styret har rapportert fire ganger i året, tre kvartalsrapporter og årsregnskap/årsmelding. Første kvartalsrapport 2011 ble behandlet av styret i sak 19/11 i møte Rapporten viser et mindreforbruk på kr , der kr av inntektene kommer fra tilskudd fra Skien kommune. Årsprognosen viser at foretaket vil få et merforbruk i 2011 på kr Styret vedtok å sende kvartalsrapporten til bystyret. Kvartalsrapporten ble ikke behandlet av bystyret, men av formannskapet i sak 34/11. Formannskapet vedtok å ta kvartalsrapporten til orientering. Andre kvartalsrapport 2011 ble behandlet av styret i sak 34/11 i møte Rapporten viser et merforbruk på kr for kvartalet. Årsprognosen viser et merforbruk på kr Styret vedtok å sende kvartalsrapporten til bystyret. Daglig leder viser til oversendelsesbrev av til Skien kommune for kvartalsrapporten. Vi har ikke sett at andre kvartalsrapport har blitt behandlet i bystyret eller formannskapet. Tredje kvartalsrapport 2011 ble behandlet av styret i sak 45/11 i møte og av bystyret i sak 175/11. Tredje kvartalsrapport viser et merforbruk på kr. Saksframlegget avsluttes med at det er behov for «en sak om revidert budsjett inneværende år». Bystyret vedtok å ta kvartalsrapporten til orientering. For 2012 har bystyret behandlet kvartalsrapportene i sakene 69/12 og 132/12. Første kvartalsrapport viste merforbruk i kvartalet, på kr , mens årsprognosen var et mindreforbruk på kr Andre kvartalsrapport viser et mindreforbruk på kr for andre kvartal, og årsprognosen var et mindreforbruk på kr Rapportene ble tatt til orientering Disposisjoner utover budsjett Bystyret behandlet tilskudd for 2011 til Skien fritidspark KF i sak 187/10 i møte Budsjettforslaget for foretaket som var behandlet i styret i sak 46/10, fulgte som vedlegg til saken. Saksframlegget viser at styret ba om et tilskudd på kr Bystyret vedtok et tilskudd til foretaket på kr Styresak 5/11, som ble behandlet i styremøte , omhandlet periodisert budsjett for 2011 og månedsrapport for januar Der kom det fram at foretaket ikke ville klare å drive i samsvar med de budsjetterte rammene. I styresak 35/11 i møte foreslår administrasjonen å legge fram sak for bystyret om revidert budsjett. I styresaken vises det til forskrift om budsjett mv., kommunale foretak. Det vises også til månedsrapport for juli og andre kvartalsrapport, som begge viste et merforbruk. Styret ønsket en gjennomgang av følgende før de tok en beslutning: Telemark kommunerevisjon IKS 9

15 Hvilke endringer kan administrasjonen vise til er foretatt i egenorganisasjon for å bidra til reduserte utgifter? Hvilke handlingsrom er det for ytterligere endringer, uten å ramme forsvarlig drift? Hvilke økonomiske endringer vil en ny avtale med Telemark fylkeskommune innebære for årets regnskapssituasjon? Energikostnader årsaker til overskridelser, hvordan få kontroll? Betalende gjester: Subsidierer vi enkeltpersoner, lag og foreninger utover kommunegrensa? Er det grunnlag for å innføre et «Skienskort»? Styret vedtok å utsette saken. I styremøte i sak 46/11 står budsjettjustering på dagsordenen. I styresaken viser administrasjonen til kvartalsrapportene for Administrasjonen foreslår at styret skal be bystyret om å øke driftsbudsjettet. Styret vedtar å gi «styreleder og administrasjonen ansvar for å revurdere kostnadsbildet resten av 2011 og justere budsjettet der etter». I styremøtet under sak 55/11 eventuelt, vedtar styret at de ikke vil be om tilleggsbevilgning. Vedtaket er basert månedsrapporten for oktober 2011, som styret anser viser en positiv utvikling for økonomien. Månedsrapporten viste at prognosen for merforbruket på årsbasis var redusert med ca kr til kr Vedtaket er også av hensyn til kommunens økonomiske situasjon. Skien fritidspark KF ba om bevilgninger for 2012 i bystyresak 153/11. For styret og administrasjonen var det viktig å få til et realistisk budsjett for Bystyret vedtok å bevilge kr Bystyret ba foretaket komme tilbake med klargjøring på følgende områder: - Hvilke publikumstilbud som gir bidrag til driften og hvilke som har store nettokostnader - Hvilke publikumstilbud som eventuelt reduseres og den økonomiske effekten av dette - Hvilke publikumstilbud man forventer forbedring av resultat på. Frist for å rapportere var I styresak 01/12 i møte ble det lagt fram forslag til svar på bystyresak 153/11. Saken kom opp i bystyret i sak 7/12. Bystyret vedtok å gi foretaket et tilskudd på kr Styret og administrasjonen har opplevd budsjettet for 2012 som realistisk. 3.2 Revisors vurderinger Bystyret har vedtatt årsregnskapet (særregnskapet) for 2010 og Kravet om å vedta dekning av regnskapsmessig merforbruk, innebærer også et krav om å vedta tidligere års merforbruk. Vedtaket i sak 98/12, som ikke inneholder dekning av regnskapsmessig merforbruk, er ikke i samsvar mer forskrift om budsjett mv., kommunale foretak 16. Bystyret har ikke anledning til å utsette avgjørelsen. Administrasjonen var tidlig ute med å rapportere til styret at budsjettet for 2011 var utilstrekkelig. Med så tydelige signaler helt fra februar, burde styret bedt bystyret om et revidert budsjett i samsvar med kravene i forskrift om budsjett mv., kommunale foretak. Telemark kommunerevisjon IKS 10

16 Styret har rapportert til bystyret i samsvar med forskrift og rutiner. To av kvartalsrapportene i 2011 ble likevel ikke lagt fram for bystyret. Vi har ikke undersøkt hvor rapporten har stoppet opp. Kommunen og foretaket bør gjennomgå sine rutiner, for å sikre at rapportene kommer fram til riktig politisk nivå. Da styret behandlet årsregnskapet for 2010 i sak 20/11 vedtok styret å kartlegge vedtak og bevilgninger. Dette er i samsvar med kravet om å foreslå tiltak for forbedret økonomisk oppfølging. Vi vurderer ellers at styret har hatt et løpende fokus på dette. 4 Problemstilling 3 I hvilken grad gir rapporteringen til styret i Skien fritidspark KF tilstrekkelig økonomistyring og kontroll? Kriterier: Administrasjonen skal legge fram økonomirapporter for styret hver måned Økonomirapportene bør inneholde: o Et driftsregnskap med resultatberegning for måneden, og akkumulert resultat o En analyse av kostnader, inntekter og aktivitet pr produkt/avdeling Driften og utviklingen av driften bør være basert på kalkyler for produkter/avdelinger basert på driftsregnskapet 4.1 Fakta og funn Økonomirapporter Månedsrapporter Administrasjonen har utarbeidet månedsrapporter nesten hver måned i 2011 og Månedsrapport for juni 2011 ble ikke utarbeidet på grunn av ferie, og desember 2011 gikk inn i årsrapporten. Mars, mai og juni 2012 ble ikke utarbeidet på grunn av streik, ferie og skifte av styret. Fram til september 2012 inneholdt månedsrapporteringene en utskrift fra regnskapssystemet, etter ønske fra styret. Månedsrapportene viste den økonomiske situasjonen for Skien Fritidspark KF som helhet og inneholder en oversikt over: Inntekter, utgifter og resultat hittil i år Budsjett Estimerte inntekter, utgifter og resultat for hele året basert på faktisk regnskap Avvik mellom budsjett og estimert regnskap for året Månedsrapportene hadde en verbal del som forklarer hvor i organisasjonen de største avvikene i forhold til budsjett er. Det fulgte ofte en presisering om det er pris, forbruk eller begge deler som er årsak til avvik i energiforbruket. Hvis det hadde vært spesielle hendelser, værforhold, tiltak eller endringer i organisasjonen ble det kommentert i verbaldelen. Telemark kommunerevisjon IKS 11

17 Det nye styret i 2012 ønsket ikke å få utskriftene fra regnskapssystemet. De ønsket en rapportering med en mindre oversikt pr avdeling. Figur 1 viser hvordan administrasjonen rapporterte for august måned. Administrasjonen utarbeidet et slikt skjema for hver avdeling. Figur 1 Avdeling Avslutta pr Konto Tekst jan-juli August 0 Lønn 1+2 Varer/tjenester 3 Kjøp av tjenester 4 Overføringer 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjon 8 Overføringsinnt. 9 Finansinntekter Sum inntekter Rapport pr Sum Prognose Antatt forbruk Budsjett Avvik pr Forbruk i % av janaug sept-des 31.des /12 budsjett Driftsresultat Andel teknisk Resultat etter teknisk Andelen av utgifter til teknisk ble fordelt etter samme nøkkel som blir brukt i årsrapportene. Administrasjonen opplyser at fordelingen av tekniske utgifter er skjønnsmessig og blir unøyaktig. Strømmålerne er ikke plassert slik at det gir grunnlag for å si hvilke avdelinger som bruker strømmen. Det blir ikke målt hvordan energi fra fjernvarmeanlegget blir fordelt på anlegget. Teknisk avdeling registrerer ikke tiden de bruker på de ulike avdelingene. Det følger en verbal del etter hvert skjema, slik som tidligere. Avdelingene det rapporteres på er bad, sportellet, spiseriet, markedsavdelingen, administrasjonen og teknisk. De andre aktivitetene er fordelt på disse avdelingene. Leieinntekter fra utleie av Skienshallen, flerbrukshallen og ishallen er inntekt for markedsavdelingen. Billettinntektene på isstadion føres på spiseriet, som står for billettsalget. Telemark kommunerevisjon IKS 12

18 Klatreparken er flyttet litt rundt, men ligger hos spiseriet fra Dette er praktisk fordi spiseriet delvis kan bruke de samme folkene i klatreparken som på isstadion, siden sesongene ikke overlapper. Klatreparken har eget ansvarsnummer i regnskap og budsjett. Kvartalsrapporter Administrasjonen lager utkast til kvartalsrapporter. Kvartalsrapportene inneholder oversikter over arrangementer, kurs og kampanjer. Kvartalsrapportene inneholder rapporter fra badet, spiseriet og sportellet. Rapportering for badet inneholder statistikk over antall besøkende i badet hver måned i forhold til tidligere år. Badet viser nøkkeltall for antall solgte årskort i perioden, totalt billettsalg, servering pr besøkende, salg i butikk og kurs. Badet har en verbal del som forklarer variasjoner i besøkstall og nøkkeltallene. For spiseriet inneholder kvartalsrapporten en oversikt som viser Figur 2 Salgsinntekter - Variable utgifter = Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste i prosent av inntektene Bruttofortjeneste - Faste utgifter = Resultat Spiseriet forklarer spesielle hendelser og variasjoner i en verbal del. Sportellet har en oversikt med statistikk over antall romdøgn sammenlignet med tidligere år. I tillegg følger en verbal del med forklaringer på variasjoner i antall gjester. I kvartalsrapportene ligger skjematiske oversikter over energiforbruket til strøm og gass, med påfølgende verbaldel om utviklingen i forbruket. Utviklingen i lønnsutgiftene og endringer i organisasjonen blir beskrevet. Til slutt i rapporten følger regnskapsrapportering på foretaket som helhet. Kvartalsrapportene er under endring. Administrasjonen vil bruke samme oversikt som i månedsrapportene (figur 1). De vurderer om de fortsatt vil bruke bruttofortjeneste (figur 2) i kvartalsrapporteringen Likviditet Foretaket ble fra starten av ikke tilført en driftskapital. Likviditeten til foretaket var fra starten de salgsinntektene foretaket fikk. Foretaket har hatt problemer med å dekke løpende utgifter, inkludert lønn til ansatte. Telemark kommunerevisjon IKS 13

19 Vi har sett at likviditeten har vært tatt opp i bystyret i sakene 105/07, 09/08, 148/08, 149/09 og 27/10. Vedtaket i sak 149/09 ga foretaket mulighet for kassakreditt på inntil kr 12 millioner, og var ikke tidsbegrenset 4. Administrasjonen opplyser at likviditeten har blitt bedre i 2012, da bystyret bevilget tilskudd til foretaket under budsjettbehandlingen. Kommunen overførte midlene tidlig på året Nye tilbud og utvikling Catering Høsten 2012 startet Spiseriet opp med catering til Skien kommune. Administrasjonen opplyser at de så denne muligheten til å øke inntektene uten behov for å investere eller øke lønnsutgiftene. Kjøkkenet til Spiseriet fant kapasitet ved å omfordele arbeidsoppgaver og arbeidstid. Styret har blitt orientert om oppstarten av det nye tilbudet, men det har ikke blitt behandlet som egen sak. Klatreparken Klatreparken er den eneste delen av anlegget som ikke er finansiert av tippemidler, og er derfor den eneste muligheten foretaket har til å avvikle uten å måtte tilbakebetale midler. Administrasjonen har i styresak 52/11 evaluert driften av klatreparken. I saken utreder administrasjonen tiltak for å bedre det negative økonomiske resultatet. Administrasjonen foreslår å endre avtalen med Himalaya park AS for å fortsette driften med andre betingelser. Det går fram av saken at det er et alternativ å overføre driften av klatreparken til en privat aktør. I styresak 4/12 ble videre drift av klatreparken drøftet, og styret vedtok å gi administrasjonen fullmakt til å reforhandle avtalen med Himalaya park AS. Avtalen er omtalt i kapittel Leieavtaler. Aktiviteter og arrangementer Administrasjonen opplyser at de har løpende vurderinger av hvilke aktiviteter de skal drive med og hvilke de ikke skal drive med. For eksempel ønsket ikke foretaket å fortsette å arrangere Melodi Grand Prix. Sportellet Ombygging av seks rom som før hadde tre sengeplasser til å få seks sengeplasser ble behandlet i styresak 09/12. Styresaken inneholder inntekt pr rom utleid til tre personer sammenliknet med seks personer, ved helpensjon og ved overnatting-frokost. I saken ligger en liste over utstyr det er sendt ut forespørsel om tilbud på. Nye gulv er antatt å koste mellom kr og kr Det er opplyst at Sportellet trenger 47 romdøgn for å ha tjent inn investeringen. Hvis alle senger er utleid i Sportellet vil oppgraderingen gi en merinntekt på kr pr døgn ved laveste pris. Det framgår at i uke som er uker med stor pågang kunne investeringen på to av rommene være tjent inn. Utvikling av kunstgressbanen Muligheten for å utvikle kunstgressbanen ved å anlegge minigolf- og bowlsbaner ble utredet i styresak 10/12. Kunstgressbanen brukes som skøytebane om vinteren. I saken er minigolf og bowls vurdert opp mot formålsparagrafen i vedtektene for Skien fritidspark KF. 4 Kassakreditten skal gjøres opp hvert år ved årsoppgjørets slutt i samsvar med kommuneloven 50, 7.b Telemark kommunerevisjon IKS 14

20 Kunstgressbanen er ikke egnet til ballspill. Totalkostnaden ved investeringene fremkommer. Det er gjort et estimat på hva som er forventet besøkstall basert på en tilsvarende bane i Sandefjord. I tillegg er det foreslått å ta betalt for leie av tennisbaner. Det er satt opp et driftsbudsjett/kalkyle basert på at leie av banene skal foregå fra «Pucken», serveringsstedet i ishallen. Investeringene ble vedtatt. I stedet for å åpne «Pucken» om sommeren, organiseres utleie av banene fra resepsjonen i Sportellet. Dermed utnytter foretaket ledig kapasitet hos medarbeidere som allerede er til stede, i stedet for å øke bemanningen. Vi har ikke undersøkt om tallgrunnlaget er fullstendig i noen av saksdokumentene. 4.2 Revisors vurderinger Økonomirapporter Administrasjonen legger stort sett fram økonomirapporter i samsvar med rutinene. Praktiske årsaker medfører at noen rapporter ikke blir laget. Da blir det viktig at den økonomiske utviklingen omtales i neste rapport. Både den tidligere og den nåværende måten å rapportere pr avdeling, viser resultatberegninger pr måned, både pr avdeling og for hele foretaket. Det er formålstjenlig at tekniske utgifter nå fordeles på avdelingene. Selv om fordelingen ikke er nøyaktig, gir dette et bedre bilde av avdelingens reelle kostnader. Administrasjonen og styret kan over tid vurdere om det er behov for å finne mer nøyaktige tall og hvordan det best kan skaffes. Hele månedsrapporten trenger ikke å være formulert i samsvar med kommunal kontoplan og inndeling i avdelinger for å gi styringsinformasjon. Styret og administrasjonen kan frigjøre seg mer fra det formelle budsjettet og regnskapet, når de utvikler månedsrapportene. Det kan lages rapporter på enkelte aktiviteter. Driftsregnskapene bør også ha hensiktsmessig tidsavgrensing, som kan gå på tvers av regnskapsåret. De verbale forklaringene som følger måneds- og kvartalsrapportene tyder på at administrasjonen gjør analyser av driften. Styret ville hatt lettere for å følge med i resonnementene, hvis det fulgte driftsregnskaper for den enkelte aktivitet som viser hvilke inntekter og utgifter som er grunnlag for beregningene Likviditet Foretaket har slitt med dårlig likviditet. Når likvidsituasjonen over tid har vært vanskelig, har ikke foretaket hatt ressurser til å drive med god økonomistyring og kostnadskontroll. Fokuset har blitt flyttet fra økonomistyring til finansiering av løpende utgifter Nye tilbud og utvikling Catering Catering er et tiltak for å øke inntektene uten å investere eller øke lønnsutgiftene. Dette tiltaket er en ny type tjeneste som burde vært presentert for styret, med en kalkyle på hvilke inntekter og utgifter som er forventet. Saken burde også inneholdt en vurdering av om tilbudet er i samsvar med formålsparagrafen. Telemark kommunerevisjon IKS 15

21 Sportellet Styresak 09/12 mangler totalkostnaden på investeringen, det er bare gulvet som har estimert kostnad. Fokuset er hvilke merinntekter de nye rommene kan gi for overnattingsvirksomheten. Det presenteres en del påstander som viser at administrasjonen har lagd en kalkyle over totale utgifter og forventede inntekter. Grunnlaget for og selve kalkylen mangler i saksdokumentet, og fører til at det ikke blir etterprøvbart og vanskelig å vurdere. Utviklingen av kunstgressbanen Siden målet med saken er å utnytte arealet på kunstgressbanen om sommeren, er det fornuftig å se på aktivitetene samlet økonomisk. Redegjørelsen for utviklingen av kunstgressbanen på sommerhalvåret, er en etterprøvbar og oversiktlig kalkyle. 5 Revisors konklusjoner og anbefalinger Driften er i hovedsak i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter. Det er uklart om catering er innenfor formålsparagrafen. Funksjonstiden for de fleste styremedlemmene er ikke i samsvar med lov og vedtekter. Leieavtalelene for Sportellet skulle vært behandlet i bystyret. Foretaket har levert kvartalsrapporter, årsregnskap og årsmelding i samsvar krav i lov, forskrift og kommunens rutiner. Rapportene har ikke alltid kommet til behandling i bystyret. Bystyrets vedtak om å utsette behandlingen av tidligere års merforbruk er ikke i samsvar med krav i forskrift. I 2011 ble det ikke bedt om budsjettendring i samsvar med krav i forskrift. Vi ser en klar forbedring av kvaliteten i rapportene. I månedsrapportene blir nå tekniske utgifter fordelt på avdelingene. Administrasjonen og styret jobber med å utvikle økonomirapportene. Administrasjonen rapporterer til styret stort sett hver måned i samsvar med rutinene. Anbefalinger Bystyret bør sikre at styret velges med riktig funksjonstid. Kommunen og foretaket bør gå gjennomrutinene for å sikre at kvartalsrapportene blir behandlet på riktig politisk nivå. Leieavtalene bør behandles i bystyret. Foretaket bør vurdere om catering er i samsvar med formålsparagrafen. Foretaket bør fortsette arbeide med å videreutvikle månedsrapportene. De kan utvikle interne driftsregnskap, kalkyler og analyser, som ikke er knyttet mot kommunale regnskapsregler, men som gir god styringsinformasjon. Telemark kommunerevisjon IKS 16

22 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Forskrift 15. desember 2000 nr om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Forskrift 24. august 2006 nr om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Bøker: Overå, Oddvar og Jan Fridthjof Bernt (2011): Kommuneloven med kommentarer. Oslo: Kommuneforlaget. Hoff, Kjell Gunnar (2010): Driftsregnskap og budsjettering, Oslo: Universitetsforlaget. Annet: Kommunal regnskapsstandard nr. 8, Leieavtaler, foreløpig standard. Vedlegg Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra foretaket Vedlegg 2: Revisjonskriterier Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS 17

23 I. Vedlegg 1: Høringsuttalelser fra foretaket Telemark kommunerevisjon IKS 18

24 II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier Kommunale foretak er regulert i kommuneloven kapittel 11 og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak (forskrift om budsjett mv., kommunale foretak). For alle problemstillingene gjelder kommuneloven 67, som sier at Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting. Problemstilling 1: Er driften av Skien fritidspark KF i samsvar med politiske vedtak og foretakets vedtekter? Vedtektene til Skien Fritidspark KF ble vedtatt av bystyret I vedtektene 2 Foretakets formål står det: Foretakets formål er å ivareta og videreutvikle et framtidsrettet fritids- og idrettsanlegg som skal gi befolkningen i alle aldersgrupper, i og utenfor kommunen, gode muligheter til et aktivt og helsefremmende liv. Samtidig skal foretaket aktivt arbeide for at anlegget stimulerer til økt tilreising fra turister, idrettslag, organisasjoner og mennesker under utdanning. Foretaket er et non-profitforetak, men skal så langt som mulig drives etter forretningsmessige kriterier. Bystyret skal velge styremedlemmer til styret i et kommunalt foretak, jf kommuneloven 65, 3. ledd. Kommuneloven 66 åpner for at valgperioden kan bestemmes i vedtektene til foretaket, og kan være mellom to og fire år. Vedtektene for Skien Fritidspark KF 4 sier at bystyret skal velge fem styremedlemmer for fire år. Overå og Bernt s. 309 sier at kommuneloven 35 gjelder for foretak. I følge kommuneloven 35 skal valg av styremedlemmer som hovedregel foregå som et avtalevalg i samsvar med 38a, men hvis minst en representant i bystyret ber om det, skal valget gjennomføres som et forholdsvalg med listeforslag etter 36. Dette skal bestemmes for hvert valg. Når type valg er bestemt, må valget følge tilhørende bestemmelse i kommuneloven. I et forholdsvalg velges styremedlemmene fra lister. Listene blir fremmet fra politiske partier eller grupperinger i bystyret. Det enkelte styremedlem og tilhørende vara tilhører samme liste. Avtalevalg er basert på en innstilling med forslag til styremedlemmer. Overå og Bernt s. 322 argumenterer for at det er en valgnemnd som skal utarbeide innstillingen. Innstillingen må vedtas enstemmig av bystyret. Hvis innstillingen ikke vedtas enstemmig, må valget gjennomføres som et forholdsvalg. Overå og Bernt drøfter om kommuneloven 35 er en god løsning for foretak. «Bruken av forholdsvalg til disse styrene bidrar til å gi styrevervet karakter av ett av flere politiske verv, og svekker dermed tilsvarende lett rolleforståelsen hos styremedlemmene om det profesjonelle ansvaret de har som foretakets øverste ledelse.» Telemark kommunerevisjon IKS 19

25 Kommuneloven 16, 3.ledd sier at når et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité 3 og fylkestingskomité 3 trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Kommunens økonomiplan og budsjett gjelder også for foretak, jf kommuneloven 44 nr.3. Foretakets styre er derfor bundet av økonomiplanens målsetninger og begrensninger. I følge kommuneloven 44 nr. 2 og 67 kan styret ikke inngå avtaler som varer lengre enn økonomiplanens virketid (Overå og Bernt s 514). Hvis foretaket skal ta opp lån, finansiell leasing eller inngå kontrakter om leie for en periode som varer lengre enn økonomiplanperioden, må det vedtas av kommunestyret. Finansiell leasing er en leieavtale som har likhetstrekk med lånefinansiering av en anskaffelse. Ett av kravene til at en leieavtale kan defineres som finansiell leasing er at «nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen» i følge foreløpig kommunal regnskapsstandard nr. 8, leieavtaler, kapittel 3.3, punkt 6. Av dette kan vi utlede følgende revisjonskriterier: Driften skal være i samsvar med formålsparagrafen i vedtektene Styremedlemmer skal velges av bystyret for fire år Kontrakter med mer enn 4 års varighet, lån og leasing-kontrakter må vedtas av bystyret Problemstilling 2: Er økonomirapporteringen til bystyret i samsvar med krav i lov, forskrift og kommunens egne rutiner? I samsvar med forskrift om budsjett mv., kommunale foretak 16 skal foretakets regnskap og årsberetning vedtas av bystyret. Hvis det er vesentlige avvik i inntekter eller utgifter i forhold til hva som var budsjettert, skal det følge en redegjørelse for avvikene i saksfremlegget. I tillegg skal styret foreslå tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen. Vedtaket må vise hvordan et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) skal benyttes eller hvordan et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) skal dekkes. Forskriften kapittel 3 omhandler foretakets plikt til å utarbeide særregnskap og årsberetning. Foretak skal som hovedregel føre regnskap i samsvar med kommunale regnskapsregler i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Foretaket er bundet av årsbudsjettet, og hvis foretaket ønsker å gjøre økonomiske disposisjoner som går utover budsjettet, må dette avgjøres av bystyret, jamfør kommuneloven 45, 2. ledd og forskrift om budsjett mv., kommunale foretak 4, 5. ledd. Foretakets styre skal legge frem økonomiske rapporter gjennom året for bystyret, jf. forskriften 4, 4.ledd. Interne retningslinjer for rapportering til styret og bystyret pålegger styret i Skien fritidspark KF å rapportere på økonomi og aktivitet hvert kvartal, hvor fjerde kvartal inngår i årsmeldingen. I samsvar med kommuneloven 50, 5. ledd kan kommuner ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. I følge Overå og Bernt skal bystyret «ved budsjettering sørge for at det til en hver tid er tilstrekkelige midler til å dekke de utbetalinger som påløper». Telemark kommunerevisjon IKS 20

26 Skien bystyre ba Skien fritidspark KF om en egen rapportering på driften i sak 153/11 i møte Frist for rapporteringen var Kriterier: Bystyret skal vedta særregnskapet. Bystyret skal vedta hvordan særregnskapet skal dekkes. Ved budsjettavvik skal styret foreslå tiltak for forbedret økonomisk oppfølging. Disposisjoner utover budsjettet skal vedtas av bystyret. Styret skal rapportere på økonomi til bystyret fire ganger i året. Styret skal rapportere når bystyret ber om det. Problemstilling 3: Har Skien fritidspark KF tilstrekkelig økonomistyring og kontroll? Kommuneloven 71 legger ansvaret for den daglige driften hos daglig leder. Daglig leder har primæransvaret for økonomi- og formuesforvaltningen. Han eller hun har dermed ansvar for den interne administrative kontroll med foretakets virksomhet; for å etablere rutiner som sikrer at redskapene gir tilstrekkelig informasjon om forvaltningen av midlene, at rutinene for inn- og utbetalinger er betryggende m.v. Styret har på sin side et overordnet ansvar for å påse at slike rutiner er etablert. 5 Forskrift om budsjett mv., kommunale foretak 4 setter krav om rapporter fra daglig leder til styret om økonomi gjennom året. I følge Interne retningslinjer for rapportering til styret og bystyret skal administrasjonen rapportere på økonomi hver måned for styret. Forskriften 4, 2. ledd krever at daglig leder foreslår nødvendige tiltak overfor styret, for å holde rammene. Daglig leder har ansvar for å etablere rutiner som sikrer at regnskapene gir tilstrekkelig informasjon om forvaltningen av midlene (Overå og Bernt s 521.). I følge Overå og Bernt s. 439 skal bystyret sørge for at «det til enhver tid er tilstrekkelig med midler til å dekke de utbetalinger som påløper» ved budsjettering. Hvis det oppstår likviditetsproblemer, kan kommunen på vegne av foretaket inngå avtale om likviditetstrekkrettighet (kassakreditt) i samsvar med kommuneloven 50, 5.ledd. Det er vesentlig at foretaket synliggjør likviditetsbehovet overfor bystyret. I vedtekter for Skien fritidspark KF 2 Foretakets formål, siste avsnitt, står det: Foretaket er et nonprofitforetak, men skal så langt som mulig drives etter forretningsmessige prinsipper. For at styret skal ha informasjon til å drive etter forretningsmessige prinsipper, trenger de informasjon om den interne driften. Derfor bruker vi teori om driftsregnskap for å utlede kriterier. Teori om driftsregnskaper er basert på næringslivets behov for økonomistyring. Siden formen på et driftsregnskap er så fri, mener vi at teorien lett kan overføres til et kommunalt foretak som selger produkter og tjenester, slik Skien fritidspark KF gjør 5 Overå og Bernt s Telemark kommunerevisjon IKS 21

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 05.06.12 kl. 15.00 17.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad, medlem

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

SAK 13/15 ORIENTERINGER

SAK 13/15 ORIENTERINGER Kontrollutvalget Kontrollutvalgan IS Saksbehandler: Mette Rushfeldt SAK 13/15 ORIENTERINGER Orienteringer Vedtak fra kontrollutvalget til kommunestyret Kontrollutvalgets uttalelse til Vadsø havn KFs særregnskap

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Arkivsak: 15/00046 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE Årsrapport 2012 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 Tilsyn og kontroll...

Detaljer

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune MØTEPROTOKOLL Arkiv 419.5.4 Dato: 12. september 2017 Tid: 11.00 12.00. Sted: Rådhuset, Båtsfjord Disse møtte Arne Th. Pedersen, Majken Holmgren, Mona Wrengsted og Sigmund

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte 29.februar /16 15/ Årsregnskap og årsberetning 2015 for Sande kommune. 3

Godkjenning av protokoll fra møte 29.februar /16 15/ Årsregnskap og årsberetning 2015 for Sande kommune. 3 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Sande Dato: 26.04.2016 kl. 09:00 Sted: Sande rådhus, møterom Akaa Arkivsak: 15/00041 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Aleksander Leet, leder Paul Gregersen, nestleder

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 24. april 2017 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2017/11091-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Ikke kommet: Jan Arne Kristiansen, leder Hege Foss Westgaard, nestleder Tony Andre Rishaug,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Larvik Dato: 26.04.2016 kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl.1800. Arkivsak: 15/00130 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører:

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Ål kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ål kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 06. juni 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Edvin Ræstad, nestleder Jens Petter Brandlie, medlem Lise Løvdokken

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Kontrollutvalget i Vadsø kommune

Kontrollutvalget i Vadsø kommune Kontrollutvalget i Vadsø kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 26. mai 2016 Tid: Klokken 12.00 14.15 Sted: Rådhusgt. 5 møterom 2 Disse møtte Leder Hilde Bersvendsen, Marianne Pedersen og Arnold Eliseussen. Enhetsleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune,

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune, Til Møte nr 03/2017 Sak 10-12/ 2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn Vang kommune. Møtedato : Tirsdag 09.05.17 Møtetidspunkt : Kl.09.00-12.15 Følgende deltok i møtet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 07.05.13, kl 08.00 12.00 Sted: Rådhuset, Skrivergården 2. etasje MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem

Detaljer

10/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 25. februar 2015 Vedtak: Protokollen fra møtet ble godkjent.

10/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 25. februar 2015 Vedtak: Protokollen fra møtet ble godkjent. Kontrollutvalget i Lardal kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 27. mai 2015 Møtested: kommunestyresalen DISSE MØTTE: Anders Assev, leder Kari Stensholt, nestleder Bergljot Styrvold, medlem Helge Røsholt, varamedlem

Detaljer

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig.

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig. 1 Kontrollutvalget i Re kommune Møteprotokoll Møtetid: 28. mai 2015, kl. 18.00 Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen Disse møtte: Frode Hestnes, leder Harald Solberg, nestleder Karl

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.05.13 kl. 16.00 18.00 Sted: Rådhuset, Tingtun LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Nils Ulstrup, møtte for

Detaljer