PSO for tjenester av allmenn økonomisk betydning Program for fjernvarme infrastruktur 2. anbudsrunde 2010 SID 10/720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSO for tjenester av allmenn økonomisk betydning Program for fjernvarme infrastruktur 2. anbudsrunde 2010 SID 10/720"

Transkript

1 PSO for tjenester av allmenn økonomisk betydning Program for fjernvarme 2 anbudsrunde 2010 SID 10/720 Kvalifikasjonsgrunnlag Trondheim, 20 juli 2010

2 Innholdsfortegnelse: 1 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGEN 3 11 Bakgrunn for anskaffelsen 3 12 Enova SF 3 13 Henvisning til kunngjøringen 4 2 ANSKAFFELSEN 4 21 Beskrivelse av anskaffelsen 4 22 Tjenesteforpliktelsen 6 3 GENERELLE KONKURRANSEREGLER 6 31 Anskaffelsesprosedyre 6 32 Informasjonsformidling og spørsmål 7 33 Frist for mottak av forespørsel om deltagelse i forhandlinger og krav til forespørselen 7 34 Åpning og håndtering av forespørsler om deltagelse i forhandling 8 4 KVALIFIKASJONSKRAV FOR Å BLI PREKVALIFISERT 8 Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 2 av 10

3 1 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGEN 11 Bakgrunn for anskaffelsen For å muliggjøre en langsiktig utnyttelse av fornybar varme i Norge, vil Olje- og energidepartementet ved Enova SF stimulere til utbygging av fjernvarmekapasitet for økt levering av varme til sluttbrukere Program for fjernvarme yter kompensasjon til aktører som vil investere i, bygge ut og drive for fjernvarme i Norge Infrastruktur for fjernkjøling i tilknytning til fjernvarme kan også motta kompensasjon under programmet Midler til denne kompensasjonen kommer fra Energifondet For overordnede rammer vises det bla til St meld nr 18 ( ), St meld nr 34 ( ), Energiloven med tilhørende forskrifter samt Lov om offentlig støtte med tilhørende forskrift Program for fjernvarme gjennomføres som en PSO for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk betydning, ved at Leverandøren påtar seg tjenesteforpliktelser i henhold konkurransegrunnlaget og tilhørende dokumenter Begrepet tjenester av allmenn økonomisk betydning defineres som tjenester som har en allmenn eller samfunnsmessig interesse, og som derfor ikke alltid passer inn i markedets betingelser for å produsere og distribuere Dette kan være tjenester som: har langsiktige og samfunnsmessige aspekter som de enkelte kunder, brukere eller markedet samlet ikke er egnet til å vurdere fullt ut, og at viktige kvalitative aspekter kan gå tapt, dersom det bare er markedsbaserte beslutninger som gjelder samfunnet ønsker skal ivaretas uavhengig av den aktuelle etterspørselen det er et ønske om at alle medlemmer av samfunnet skal ha en lik tilgang til, og til en pris de er i stand til å betale og med en kvalitet på et tilstrekkelig nivå Enova SF kan på denne bakgrunn gi økonomisk kompensasjon mot at nærmere angitte vilkår oppfylles Det gjelder typisk krav til distribusjon, tilknytning og kvalitet, herunder leveringssikkerhet Det må ikke foreligge overkompensasjon Aktuelle tjenester av allmenn økonomisk betydning i denne forbindelse er nærmere beskrevet i kapittel 22 Program for fjernvarme er beskrevet på Enovas hjemmesider: wwwenovano 12 Enova SF Enova SF eies av Olje- og energidepartementet og har som formål å fremme miljøvennlig energibruk og energiproduksjon Enova har ansvaret for forvaltningen av Energifondet Fondsmidlene skal bidra til at energimålet på totalt 12 TWh knyttet til reduksjon, konvertering og produksjon blir oppnådd innen utgangen av 2010 Resultater skal i hovedsak kontraktsfestes på prosjektnivå før de aggregeres opp og rapporteres til Olje- og energidepartementet Tilskudd fra Energifondet skal ha en utløsende effekt i det enkelte Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 3 av 10

4 prosjekt, noe som innebærer at prosjektet ikke vil bli realisert uten støtte fra Enova Fondsmidlene skal også benyttes til aktivt å fremme innovasjonskjeden gjennom demonstrasjon og introduksjon av teknologi for effektive energiløsninger og miljøvennlig energiproduksjon, som bygger opp under målene for energiomleggingen på lang sikt 13 Henvisning til kunngjøringen Konkurransen er kunngjort i DOFFIN og TED fra ANSKAFFELSEN 21 Beskrivelse av anskaffelsen Program for fjernvarme har som formål å fremme utbygging av kapasitet for økt levering av fjernvarme til sluttbrukere i Norge Dette innebærer at programmet skal Kompensere for manglende lønnsomhet, det vil si utløse prosjekter som ikke er lønnsomme i utgangspunktet Kompensere for usikker utvikling i varmeetterspørselen Oppdraget består i å bygge ut fjernvarmenett for leveranse av fjernvarme ut til sluttkunde Fjernkjøling kan også inkluderes Infrastruktur for fjernvarme omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av fjernvarme og -kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler Infrastruktur for fjernkjøling i tilknytning til fjernvarme kan også motta kompensasjon under programmet Dette innebærer utbygging av for fjernkjøling innenfor det angitte leveringsområdet for fjernvarmeprosjektet, og samtidig utbygging av for fjernkjøling og varme i angitt leveringsområde PSO for fjernvarme innebærer at Enova etterspør økt fjernvarmekapasitet generelt, uavhengig av beliggenhet Ulike prosjekter for etablering av for fjernvarme vil dermed konkurrere med hverandre, uavhengig av geografisk beliggenhet Enova har interesse av å få så høy leveringskapasitet i kwh ut av hver krone som mulig, det være seg i Oslo eller Finnmark Det presiseres at fjernvarmeanlegget må ligge i Norge Manglende fjernvarmenett pga høye investeringskostnader har vært observert som en barriere mot etablering av ny fornybar varmeproduksjon Erfaring viser at det blir økonomi i å bygge ut fornybar varmeproduksjon så snart kundegrunnlaget er på plass Utbygger kan i en utbyggingsfase være tjent med å bruke andre kilder, slik at overgang til fornybar grunnlast skjer først når varmegrunnlaget er tilstrekkelig Det stilles derfor ikke krav om at varmen/kjølingen som distribueres i anlegget er basert på en fornybar energikilde innenfor kontraktsperioden, men leverandøren skal fremlegge en realistisk plan om fremtidig utnyttelse av fornybare Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 4 av 10

5 energikilder i tilknytning til anlegget Enova rangerer tilbudene i forhold til total energi Leverandører som blir invitert til å levere inn tilbud må være i stand til å fremkalle følgende dokumentasjon (denne dokumentasjonen skal ikke leveres som svar på dette kvalifikasjonsgrunnlaget, men blir aktuelt å levere for de leverandører som blir kvalifisert og invitert til å levere tilbud): Prosjektbeskrivelse I prosjektbeskrivelsen skal informasjon om den metodikk og de forutsetninger, som ligger til grunn for prosjektet, angis a Markedsgrunnlag Sammenfatning av markedsgrunnlag for prosjektet, herunder: Beskrivelse av markedsgrunnlaget og forventet fjernvarmeleveranse i angitt leveringsområde i minimum 10 år For de største kundene spesifiseres forventet volum per år, samt eventuelle avtalemessige forhold (kontrakt med volum og tidsplan, intensjonsavtale, bekreftet interesse eller potensielle leveranser/kunder) Kommunedelplan for energi, energi- og klimaplan eller liknende, der dette foreligger Kommunal arealplan for leveringsområdet, og eventuelle relevante reguleringsplaner b Overordnet plan for realisering av planlagt fjernvarme Beskrivelse av planlagt utbygging av for fjernvarme omfattet av prosjektet Herunder: Informasjon om energikildene og leveransen med tilhørende priser eller produksjons-/innkjøpskostnader Plan for fremtidig varme-/kjøletilgang basert på fornybare energikilder c Beskrivelse av planlagt driftsopplegg Kart over leveringsområdet som viser eksisterende og planlagte anlegg, samt eventuelle områder med ytterligere vekstpotensial Kartet må tilfredsstille nærmere angitte standarder som er presisert i konkurransegrunnlag Teknisk beskrivelse av planlagt anlegg som grunnlag for tjenestene av allmenn økonomisk betydning Oppsummerende teknisk beskrivelse av valgt løsning, herunder beregning av anleggets tekniske leveringskapasitet (GWh per år) d Fremdriftsplan Beskrivelse av hovedplan for realisering med milepæler for oppbygging og idriftsettelse av anlegg som grunnlag for tjenestene av allmenn økonomisk betydning Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 5 av 10

6 Utbygging av anlegget skal være igangsatt innen 18 måneder og ferdigstilt innen 3 år etter signert PSO tilsagn med Enova e Investerings- og driftsbudsjett, investeringsanalyse Detaljert investerings- og driftsbudsjett for realisering av prosjektet for for fjernvarme med investeringsanalyse f Finansieringsplan Plan for finansiering av prosjektet med finansieringskilder og beløp 22 Tjenesteforpliktelsen Realisering av tjenester av allmenn økonomisk betydning ved utbygging av for fjernvarme og kjøling knyttes opp til avgrensede prosjekt med et definert leveringsområde Leverandør står som ansvarlig fjernvarmeleverandør til kundene i angitt leveringsområde Relevante tjenester av allmenn økonomisk betydning for Oppdraget tar utgangspunkt i følgende: Fjernvarme planlagt for fremtidig, langsiktig leveranse av fornybar varme og/eller kjøling i Norge Anlegg som leverer energi til eksterne kunder Anlegg som forplikter seg til å tilby tilknytning av sluttbrukere i angitt leveringsområde i minimum 5 år etter ferdigstillelse, såfremt det etterspørres grunnlast Anlegg med en definert utstrekning og leveringsområde Anlegg konstruert og bygget slik at en teknisk levetid på ikke mindre enn 30 år oppnås Leveringskvalitet som forplikter anlegget å dekke kundenes totale varmebehov over hele året Dette innebærer at anlegget også skal dekke spisslast Det er opp til Leverandør å vurdere og dokumentere i et eventuelt tilbud at disse tjenesteforpliktelsene oppfylles 3 GENERELLE KONKURRANSEREGLER 31 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres ved konkurranse med forhandlinger og tar utgangspunkt i bestemmelser i forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402) del III, Anskaffelser over EØS-terskelverdiene (heretter forkortet FOA) Anskaffelsen gjennomføres som en totrinnsprosedyre der konkurransen blir gjennomført i to faser; en prekvalifiseringsfase og en tildelingsfase: Prekvalifiseringsfase: Leverandørene sender inn forespørsel om deltagelse i konkurransen De leverandører som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene beskrevet i kapittel 4 i dette dokument, vil få tilsendt konkurransegrunnlaget og bli invitert til å levere tilbud Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 6 av 10

7 Tildelingsfase: Leverandører som har levert inn tilbud, og tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget, vil bli invitert til forhandling Konkurransegrunnlaget sendes ut kun til prekvalifiserte aktører Leverandører som ikke har deltatt eller tilfredsstilt kravene i prekvalifiseringsfasen vil ikke ha mulighet til å levere tilbud i tildelingsfasen Leverandører som har blitt prekvalifisert i en tidligere anbudsrunde for Program for fjernvarme, må prekvalifisere seg på nytt for hver nye anbudsrunde de ønsker å være med på 32 Informasjonsformidling og spørsmål Spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget skal sendes så raskt som mulig, og senest innen 10 dager før frist Spørsmålene skal rettes skriftlig gjennom e-post til følgende adresse: Enova SF Prof Brochsgt Trondheim v/ Andreas Stokke e-post: Spørsmål fra leverandørene vil bli anonymisert og besvart via e-post til samtlige som har fått tilsendt kvalifikasjonsgrunnlaget Alle henvendelser merkes SID 10/ Frist for mottak av forespørsel om deltagelse i forhandlinger og krav til forespørselen 331 Frist for mottak av forespørsel om deltagelse i forhandlinger Frist er 02september 2010 kl 1300 I forespørselen om deltagelse i forhandlinger skal kvalifikasjonskravene gjengitt i kapittel 4 dokumenteres Det er ikke nødvendig å beskrive prosjektet som vil omfattes av et eventuelt tilbud i denne fasen 332 Forsendelsen Forespørselen om deltagelse i forhandlinger skal være: levert i to skriftlige eksemplar, der den ene er merket original og den andre er merket kopi I tillegg skal ett eksemplar vedlegges i elektronisk format på cd-rom avgitt i lukket og merket forsendelse, og på en slik måte at forespørselens fortrolighet kan bevares frem til åpningen Forsendelsen skal merkes med SID 10/720: Forespørsel om deltagelse i forhandlinger PSO Fjernvarme og adresseres til Enova SF, Prof Brochsgt 2, 7030 Trondheim Dersom det er avvik mellom innlevert papirversjon og den elektroniske versjonen, vil skriftlig, signert papirversjon gjelde foran elektronisk versjon Forespørselen skal leveres direkte (personlig fremmøte, bud el) eller per post For sent innkomne forespørsler, forespørsler som ikke er korrekt merket, samt forespørsler levert per e-post eller telefaks, vil bli avvist i samsvar Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 7 av 10

8 med regelverket for offentlige anskaffelser Avsender bærer risikoen for at forsendelsen kommer frem i tide 333 Språk Forespørselen skal inngis på norsk Øvrig informasjon kan være på engelsk 34 Åpning og håndtering av forespørsler om deltagelse i forhandling De innkomne forespørsler om deltagelse i forhandling vil bli åpnet av minst 2 representanter for Enova SF etter fristens utløp Åpningen er ikke offentlig Forespørsler om deltagelse i forhandling vil ikke bli returnert 4 KVALIFIKASJONSKRAV FOR Å BLI PREKVALIFISERT I prekvalifiseringsfasen vil Oppdragsgiver vurdere om Leverandøren kvalifiserer i henhold til angitte kvalifikasjonskrav Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skal føre til at Leverandøren blir avvist, jfr FOA Leverandørene kvalifiseres på grunnlag av nedenstående krav Dokumentasjon skal sendes sammen med forespørselen om deltagelse i forhandlinger 411 HMS-egenerklæring HMS-egenerklæring jfr FOA om at Leverandøren oppfyller, eller ved eventuell tildeling av PSO tilsagn vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet skal vedlegges Egenerklæringen skal være undertegnet av en med signaturfullmakt 412 Skatteattester Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt (2 separate attester) ikke eldre enn 6 måneder gammel regnet fra fristen for innlevering av forespørsel om deltagelse i forhandlinger, jfr FOA Gjelder norske leverandører 413 Foretaksregistrering Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister el som foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor han er etablert Krav om registrering gjelder også eventuelle underleverandører som Leverandøren oppgir at han vil benytte Der det foreligger avtale med underleverandør på tidspunkt for innsendelse av forespørsel om deltagelse i forhandling, skal firmaattest for underleverandøren legges ved 414 Finansiell og økonomisk stilling Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk evne og sikkerhet til å kunne gjennomføre PSO tilsagnsforpliktelsene Leverandør skal sammen med forespørselen innlevere revisorbekreftet balanse- og resultatregnskap fra de to sist tilgjengelige år Der hvor leverandøren er et datterselskap kan revisorbekreftet balanse- og resultatregnskap for konsernet sendes inn i tillegg til det for eget selskap Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 8 av 10

9 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om Leverandør 415 Kompetanse og kapasitet Leverandøren skal dokumentere at organisasjonen innehar nødvendig kompetanse og kapasitet for å gjennomføre oppdraget Erfaring fra relevante oppdrag og/eller anlegg bygget i egenregi dokumenteres ved en liste over de viktigste leveranser de siste tre år, herunder leveransens art, omfang og tidspunkt CV for nøkkelpersonell legges ved forespørselen Leverandøren skal dokumentere at organisasjonen har tilstrekkelig kapasitet til å utføre Oppdraget, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre Leverandøren skal dokumentere kapasiteten, herunder bruk av aktuelle samarbeidspartnere og underleverandører Det må fremgå hvilken rolle og hvilke oppgaver samarbeidspartner(e) og underleverandør(er) skal ivareta i prosjektet Det stilles ikke krav om at avtale med samarbeidspartner eller underleverandør er på plass innen fristen, men det må foreligge en plan for hvordan tilstrekkelig kapasitet skal skaffes 416 Godkjenning Leverandør skal dokumentere at nødvendige godkjenninger innenfor den næringsvirksomhet han er engasjert i ved inngivelse av forespørselen kan oppnås før leveransen starter Dersom forespørsel gis av en gruppe av Leverandører, gjelder tilsvarende for den enkelte Leverandør i gruppen 417 Krav til kvalitetssystem Det kreves at Leverandør har implementert et dokumentert kvalitetssystem hvor relevante krav for Leverandørens virksomhet er ivaretatt Den benyttede referansespesifikasjon (ISO el lign) skal angis i forespørselen Det er ikke nødvendig å legge ved selve beskrivelsen av kvalitetssystemet, men referansen må angis 418 Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy Det kreves at Leverandør redegjør for implementert system for helse, miljø og sikkerhet 419 Leverandør organisert som gruppe Forespørsel om deltagelse i forhandling kan legges frem av grupper av godkjente Leverandører Dersom gruppen er etablert som eget selskap svarer denne som selvstendig selskap Dersom gruppen ikke allerede er etablert må det beskrives hvordan gruppen har tenkt å etablere seg for å løse oppdraget (selskapsform og lignende) I tillegg må hvert enkelt selskap dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene 4110 Fjernvarmekonsesjon Det kreves dokumentasjon på at utbygger har godkjent konsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger, for planlagt tilbudt leveringsområde Fjernvarmekonsesjon er Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 9 av 10

10 påkrevd for anlegg over 10 MW I et typisk fjernvarmeanlegg tilsvarer dette en årlig energileveranse på ca 20 GWh I tillegg er det påkrevd med fjernvarmekonsesjon for alle anlegg der det forutsettes tilknytningsplikt i henhold til Plan- og Bygningsloven Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene Side 10 av 10

PSO for tjenester av allmenn økonomisk betydning. Program for fjernvarme infrastruktur 1. anbudsrunde 2010 SID 10/84. Kvalifikasjonsgrunnlag

PSO for tjenester av allmenn økonomisk betydning. Program for fjernvarme infrastruktur 1. anbudsrunde 2010 SID 10/84. Kvalifikasjonsgrunnlag PSO for tjenester av allmenn økonomisk betydning Program for fjernvarme infrastruktur 1 anbudsrunde 2010 SID 10/84 Kvalifikasjonsgrunnlag Trondheim, 25 januar 2010 Innholdsfortegnelse: 1 GENERELL INFORMASJON

Detaljer

Tjenesteforpliktelser for distribusjon av naturgass. Kvalifikasjonsgrunnlag

Tjenesteforpliktelser for distribusjon av naturgass. Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenesteforpliktelser for distribusjon av naturgass Kvalifikasjonsgrunnlag Trondheim, mars 2009 Innholdsfortegnelse: 1 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGEN 3 11 Bakgrunn for anskaffelsen 3 12 Enova SF

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Ny Mobiloperatør Åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag for Ny Mobiloperatør Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag for Ny Mobiloperatør Åpen anbudskonkurranse Enova SF Trondheim 30. april 2008 INNHOLD 1 Oppdraget... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3 Beskrivelse av oppdraget... 3 1.4

Detaljer

Potensialstudie og analyse av framtidig utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og nærvarmeanlegg

Potensialstudie og analyse av framtidig utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og nærvarmeanlegg Konkurransegrunnlag for Potensialstudie og analyse av framtidig utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og nærvarmeanlegg etter prosedyre: Konkurranse med forhandling INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskel ved

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskel ved Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: Teknisk arrangør for konferanse i 2007 SID 07/18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur Agenda Enovas varmeprogram Ulike rammebetingelser for FV-programmene Anbudprosessen Kvalifiseringskrav Hvilke anlegg kan inngå Tilbudsinnlevering

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kompetansekartlegging i bransjen for oppvarmingssystem i bygg

Konkurransegrunnlag for Kompetansekartlegging i bransjen for oppvarmingssystem i bygg Konkurransegrunnlag for Kompetansekartlegging i bransjen for oppvarmingssystem i bygg Spesielle konkurransebestemmelser og spesifikasjon av tjenestene/kontraktsarbeidet Trondheim, 10 mars 2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Konkurransedokumenter for konkurranse med forhandling over EØSterskelverdi. anskaffelse av:

Konkurransedokumenter for konkurranse med forhandling over EØSterskelverdi. anskaffelse av: Konkurransedokumenter for konkurranse med forhandling over EØSterskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: PSO Fjernvarme infrastruktur runde 3, 2011 1. Innledning 1.1 Om oppdragsgiver Statsforetaket

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Trude Tokle, seniorrådgiver i Enova Fagseminar om Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Gardermoen 4. november 2010 Fornybar varme skal være den foretrukne

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag Konsulentbistand til undersøkelse av Enova SFs rapporterte energiresultater fra produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Nærmere om oppdraget... 3 1.3. Anskaffelsens omfang... 3 2. Administrasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Lederutviklingsprogram

Lederutviklingsprogram Til tilbydere Deres referanse Vår referanse Dato 27.05.2008 Lederutviklingsprogram Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling (2-trinns) (FOA [2008] Del II) Sak 2007/00449 KRIPOS Den nasjonale

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG. fra. Skien Kommune. om levering av. Sykesignalanlegg

PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG. fra. Skien Kommune. om levering av. Sykesignalanlegg PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG fra Skien Kommune om levering av Sykesignalanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1 Kort om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsen omfang... 3 2 INSTRUKS TIL SØKER...

Detaljer

Elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem

Elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge

Prekvalifiseringsgrunnlag Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge Prekvalifiseringsgrunnlag Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generell beskrivelse av oppdragsgiver... 3 2 Administrativ informasjon... 3 2.1 Kunngjøring...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG For kjøp av Konsulenttjenester - Informasjonssikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Invitasjon... 3 2 Generell informasjon... 3 3 Innlevering av forespørsel... 3 4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Evaluering av senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Evaluering av senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 200901344 24.8 2009 Evaluering av senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for. Åpen konkurranse. Levering av IT Tjenester. etter prosedyre:

Konkurransegrunnlag. for. Åpen konkurranse. Levering av IT Tjenester. etter prosedyre: Konkurransegrunnlag for Levering av IT Tjenester etter prosedyre: Åpen konkurranse Konkurransegrunnlaget er strukturert som følger: 1 Oppdraget...3 1.1 Innledning...3 1.2 Oppdragsgiver...3 1.3 Beskrivelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV DATAVASK OG DATABERIKELSE ANSKAFFELSESNR. A-92895 FRA NSB AS (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 28.05.2014 Godkjent av: ANSKAFFELSESNR.: A-92895 Datavask og databerikelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Analyse av Lærevilkårsmonitoren

Analyse av Lærevilkårsmonitoren Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 27.04.2010 Analyse av Lærevilkårsmonitoren Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling (FOA del III) Saksnr: 201002267 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Heis og velferd» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester ved.

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester ved. Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester ved anskaffelse av: PSO Fjernvarme Infrastruktur 3. anbudsrunde 2010 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Bane NOR SF Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransedokumenter for konkurranse med forhandling over EØSterskelverdi. anskaffelse av:

Konkurransedokumenter for konkurranse med forhandling over EØSterskelverdi. anskaffelse av: Konkurransedokumenter for konkurranse med forhandling over EØSterskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: PSO Fjernvarme infrastruktur runde 1, 2012 1. Innledning 1.1 Om oppdragsgiver Statsforetaket

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand. reindriften i felt 4

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand. reindriften i felt 4 Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften i felt 4 For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Molde vann og avløp KF. Instruks til anbyder

Molde vann og avløp KF. Instruks til anbyder Dam Bergsvatn ombygging 2011 Instruks til anbyder Bygg- og anleggsteknisk entreprise Instruks til anbyder Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Anskaffelsen...3 1.2 Konkurransegrunnlaget...3

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget...3 1.1. Oppdragsgiver...3 1.2. Nærmere om oppdraget...3 1.3. Anskaffelsens omfang...3 2. Administrasjon

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest Bergen 25.03.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Kriminalomsorgen

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103. FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103. FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103 FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV Geoteknisk bistand for gjennomføring av K101Fyllings og plastringsarbeider og K102 Byggeledelse av K101

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Avtale for anskaffelse av. nytt elektronisk fingeravtrykksregister (AFIS) Saksnr:

Kvalifikasjonsgrunnlag. Avtale for anskaffelse av. nytt elektronisk fingeravtrykksregister (AFIS) Saksnr: Kvalifikasjonsgrunnlag Avtale for anskaffelse av nytt elektronisk fingeravtrykksregister (AFIS) - Saksnr: 201300281 Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL FRA OM LEVERING AV. Drift av IT løsning

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL FRA OM LEVERING AV. Drift av IT løsning KONKURRANSEGRUNNLAG FORESPØRSEL FRA OM LEVERING AV Drift av IT løsning Instruks til tilbyder Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer