Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde Del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1. Etne kommune 04. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde Del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1. Etne kommune 04. mars 2015"

Transkript

1 Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde Del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Etne kommune 04. mars 2015

2 Innhald Innhald Samandrag Bakgrunn Føremål med planen Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Krav om konsekvensutgreiing? Planprosessen Medverknad; varsel om oppstart Planstatus og rammevilkår Overordna planar Gjeldande reguleringsplanar Statlege planretningsliner/ rammer/ føringar Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve Plassering av område Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Stadkarakter og landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdiar Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Landbruk Trafikktilhøve og støy Born sine interesser og sosial infrastruktur Universell tilgjenge Teknisk infrastruktur Grunntilhøve Luftforureining Skildring av planforslaget Planlagt arealbruk Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Plassering av busetnad og utforming Bustadmiljø/ bukvalitet Parkering Trafikkløysing Miljøoppfølging Universell utforming

3 6.9 Landbruksfaglege vurderingar Kulturminner Plan for vass- og avlaup samt tilknyting til offentleg nett Plan for avfallshenting Konsekvensutgreiing Grunngjevnad for kvifor planforslaget ikkje skal konsekvensutgreiast ROS analyse Innkomne merknadar Fylkesmannen i Hordaland Statens vegvesen, SVV Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE Fiskarlaget Vest og Fiskarlaget Servicekontor AS, avd. Vest Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, HIM Mattilsynet Olav Engelsgjerd Agnar Naustdal for Svein Engelsgjerd Jan Otto Mæland, Johanna Helle og Bjørn Helle Avsluttande kommentar

4 1 Samandrag Det er i planforslaget lagt opp til naustutbygging med tilhøyrande småbåthamn for eit område som i gjeldande kommuneplan for Etnesjøen har same føremål. Planen legg opp til fylling i sjø og eit samanhengande naustområde med kai og parkeringsplass for rettshavarane på Gjerdsgardane. Her er naustrekkjene brote opp av eit båtopptrekk. I tillegg legg planen opp til eit område for to naust på gnr. 15, bnr. 1 med flytebryggje utanfor eksisterande kai med plass til 8 10 småbåtar. Universell tilkomst og parkeringsplass skjer på gnr. 11, bnr Bakgrunn 2.1 Føremål med planen Føremålet med planen er å leggja til rette for naust og småbåthamn med tilhøyrande anlegg, parkeringsplass og friområde i Gjerdsvik, Osvåg i Etne kommune. Oversiktsbilete. Kjelde:

5 2.2 Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Planforslaget vert utarbeidd av Omega Areal AS på vegne av grunneigarar og rettshavarar på eigedom gnr. 11, bnr. 1, gnr. 12, bnr. 1, 30, gnr. 13, bnr. 6, 7 og gnr. 15, bnr. 1 i Osvåg. Det kom fram etter at planen vart varsla at eigar av gnr. 15, bnr. 2 har rettar i naustet på gnr. 15 bnr. 1. Gnr. 12, bnr. 2, 3 og 4 er innafor varsla planområdet men ynskjer ikkje å vere med i reguleringsplanen. Plangrensa vart difor korta ned i nord til grensa i bekk. Gjerdsgardane har totalt 18 naustrettar på gnr. 11, bnr. 1, og planforslaget legg opp til samanhengjande naustrekkjer til desse. Eigedom gnr. 9, bnr. 48 gjeld ikkje på nedsida av vegen mot sjø, og er ein feil i kartet. Varsla planområdet med eigedomstilhøve Kjelde: 2.3 Krav om konsekvensutgreiing? Området er av Etne kommune vurdert til ikkje å utløysa krav om konsekvensutgreiing (KU), då det er snakk om arealbruk i samsvar med gjeldande overordna plan

6 3 Planprosessen 3.1 Medverknad; varsel om oppstart Planarbeidet er varsla i tråd med PBL Planprosessen er sett i gong med oppstartmøte med kommunen Dette vart fylgt opp med brev til naboar, grunneigarar, offentlege organ, organisasjonar og andre interesserte. Oppstart av planarbeidet vart og annonsert i Grannar , samt lagt ut på kommunen og Omega Areal AS sine heimesider. Frist for tilbakemelding vart sett til , med utsatt frist til Innspel er kommentert under punkt nedanføre og ligg som vedlegg. Avisannonsa som var på trykk i Grannar torsdag

7 4 Planstatus og rammevilkår 4.1 Overordna planar Området er i arealdelen til kommunedelplanen for Etnesjøen , vedtatt , sett av til naust, fylling i sjø og småbåthamn. Utsnitt frå gjeldande kommunedelplan for Etnesjøen

8 Føresegner i kommunedelplanen som kan ha tyding for tiltak på planområdet 3.8 Andre typar anlegg Naust skal nyttast til oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskereiskap. Det er ikkje høve til å omdisponera eller nytta naust som fritidshus eller bustad. Det skal vera mogeleg for ålmenta å ferdast framfor naust og mellom naust/naustgrupper. Ei naustgruppe kan maksimum ha 3 samanhengande naust. Det er ikkje tillete med gjerde/ levegg eller andre stengsler ved naust. Naust skal oppførast i ein etasje, ha ei grunnflate på maksimalt 40 m2. Det skal nyttast saltak, med ein takvinkel på mellom 35 og 45 grader. Mønehøgd skal vera under 5 meter, og dagslysflata for vindauge skal ikkje overstige 3 %. (Pbl nr. 2) NA1: Eksisterande naustrettar tilhøyrande Gjerdsgardane skal byggjast i samanheng sør i området. I resten av naustområdet skal det vere fellesanlegg med opningar, grøne lunger med vegetasjon, mellom gruppe av naust. Ein skal samle mest mogleg felles funksjonar (båtopptrekk, tilkomst, parkeringsplass, brygger, felles opphaldsplass osb.). Nausta i gruppene skal ha same utforming. Det skal vere høg utnytting: Storleik på naust skal maksimalt vere 40 m2 grunnflate. Naust skal ha saltak med ein takvinkel på mellom 35 og 45 grader. Altan/ utkraging er ikkje tillete. Det er ikkje tillete med gjerder, levegg eller andre stengsle i naustområdet. Naust skal ikkje brukast til overnatting. Båtopptrekk og/eller andre nødvendige konstruksjonar skal vere lov å bygge framfor funksjonell strandsone. (Pbl nr. 2). Retningsliner - Regulering av naustområde må ikkje skje i område som bør reserverast for rekreasjon, friluftsliv, båttilkomst, eller der det kan vere til hinder for biologisk mangfald og natur. Kommundelplanen har generelle føresegner for naustutbygging med krav til naustgrupper, ålmenn ferdsle, grunnflate, høgd, dagslysflate for vindauge, takform og -vinkel. Naustutbygginga i Gjerdsvik, NA1, har fått særskilte føresegner, der mellom anna naustrettane for Gjerdsgardane mellom dei to bekkane på planområdet (gnr. 11, bnr. 1) er særskilt skildra. Desse skal byggjast i samanheng sør i område NA1. I resten av naustområdet skal det vere fellesanlegg med opningar og grøne lunger mellom naustgruppene, og det skal vere høg utnytting. Også her er det krav til mellom anna storleik, takform og ålmenn tilgjenge

9 4.2 Gjeldande reguleringsplanar Det er ikkje gjeldande reguleringsplan i området, eller tilgrensande område. Det ligg føre ein reguleringsplan for avkøyrsla ved Mørkeli. Hovudtilkomst er ved Madsgård og vidare på kv. 25, Osnesvegen. Det ligg føre plan om at Mørkelikrysset skal utbetrast i Reguleringsplan for Mørkelikrysset vart vedtatt i kommunestyre Reguleringsplan for gang-/ sykkelveg Etnesjøen kryss v/ Osnesvegen, vedtatt

10 4.3 Statlege planretningsliner/ rammer/ føringar Nasjonale føringar: Stortingsmelding om regjeringa sin miljøpolitikk og riket sin tilstand, nr.26, Stortingsmelding om norsk klimapolitikk, nr.34, Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ta i vare barn og unge sine interesser. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordna areal- og transportplanlegging i kommunen. Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging. Statlege planretningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunane. Regionale føringar: Fylkesplanen for Hordaland, Fylkesplan for kulturminne, Fylkesdelplan for funksjonshemma, universell utforming. Handlingsplan for folkehelse, Fylkesmannen, landbruk, arealstrategiplan Folkehelselova. FylkesRos for Hordaland Kommunale føringar: Kommunedelplan for Etnesjøen med vedlegg og temakart. Planforslaget er i samsvar med arealbruk i arealdelen til kommuneplanen. Vi legg til grunn at kommuneplanen er i samsvar med regionale og statlege planar og retningsliner

11 5 Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve 5.1 Plassering av område Planområdet ligg ca. 2,5 km sør for Etne sentrum. Tilkomst skjer via kommuneveg 25 frå Europavei 134 ved Madsgård. Storleiken på planområdet er ca. 8.4 daa og grensar til naust i nord, kommuneveg 25 i aust, sjø i vest og LNF- område i sør. Planområdet er avgrensa av eigedommen til gnr. 11, bnr. 1 i nord, og av neset på gnr. 15, bnr. 1 i sør. Skråfoto over planområdet med E134 i bakgrunnen. Kjelde: 5.2 Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Området er i dag lite nytta og er til dels tilgrodd med kratt. Innafor planområdet på 15/1 er det i dag eit naust som ligg saman med eldre murar og kaianlegg. Naustet var opprinnelig dobbelt så stort, med felles tak der 15/1 hadde båt i den nordvendte delen der muren står idag. Den delen av naustet som i dag har tak tilhøyrer 15/2, ifølge gamle papirer Like aust for planområdet på andre sida av kommunevegen ligg to einebustader med garasje, og ein fritidsbustad. Desse ligg med grunnmuren på ca. 5 meter over havet. Dei resterande areala på oppsida av kommunevegen vert i dag nytta til jordbruk og beite. 5.3 Stadkarakter og landskap Planområdet ligg inst i Osvågen med utsikt ut mot Etnefjorden. Områda rundt er stadvis utbygd og vert opplevd som grøne og frodige med høge fjell rundt. Eksisterande busetnad er spreidd og har for det meste saltak. Utbygginga har ein viss struktur ved Eiriksvik med utleigehytter og reguleringsplan for Eiriksvik Hyttefelt. Begge hytteområda har privat småbåtanlegg og ligg på andre sida av Osvågen

12 Om sommaren blir Osvåg noko brukt til turgåing, bading og fiske frå land. Om vinteren blir vågen ofte islagt og nytta til å spela ishockey og til isfiske. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Det er treff på to SEFRAK bygningar innafor planområdet. Begge bygningane var i ruiner ved registrering, og det står murar att ved eksisterande naust i dag. Den eine muren høyrde til eit naust, og stammar tilbake til 1800 talet, og det andre var eit treskehus på gnr. 15, bnr. 1 frå mellom Det er ikkje registrert andre kulturminne. SEFRAK- registreringar. Kjelde: 5.5 Naturverdiar Det er ikkje registrert utvalde naturtypar, prioriterte artar, svarteliste- eller raudlisteartar innafor planområdet. Heile Osvågen ligg under beiteområde for vade-, måke- og alkefuglar. Det er to større, og ein mindre bekk som går ned gjennom planområdet frå fjellområda aust for europavegen. Slike bekkar med kantvegetasjon gir levestad for planter og dyr, og motverkar avrenning. Det er registrert naturtypen blautbotn i strandsona sør for planområdet. Dette området strekk seg truleg mot neset, like sør for planområdet. Blautbotnsområder består av mudder og/ eller fin, leirholdig eller grovare sand som ofte vert tørrlagt ved lågvatn. I slike områder er ofte mange ulike artar, og områda er viktige som rasteplass for fugl i trekkperioden. Naturtypar Kjelde:

13 5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Planområdet ligg som ei smal stripe mellom vegen og sjøen mot Osvågen. Den nordlegaste delen av stranda er dekka med grus og kan vera eigna for bading. Resten av stranda er dekka med grovare stein. Det er gode turmogelegheiter i nærområdet i tillegg til sjøliv. På Osnes fins blant anna Olav Vik stiftelsen, eit friluftsområde med turstiar og informasjonstavler. Olav Vik stiftelsen er tilrettelagt for rullestolbrukarar og barnevogn. Bilete med Osnes i framgrunnen og Børkjenesnuten til venstre i bakgrunnen. Kjelde: 5.7 Landbruk Planområdet er ei smal stripe mellom sjøen og kommunevegen. Arealet er arronderingsmessig lite eigna for jordbruksdrift og er for det meste tilgrodd med kratt. Arealressurs Kjelde:

14 5.8 Trafikktilhøve og støy For å komme til planområdet må ein bruka anten krysset frå E134 ved Madsgård, eller ved Mørkeli. E134 er lite eigna for gåande, då det her er skilta fartsgrense 80 km/t og er utan eige felt for mjuke trafikantar. Vegen er til tider smal. Det er busshaldeplass ved Madsgård og busstopp ved Mørkelikrysset. Krysset ved Madsgård Avkjøring frå E134 Krysset ved Mørkeli Den kommunale vegen mot planområdet er mindre trafikkert men er også til tider smal og svingete. Illustrasjonen over syner mogelege tilkomstar til planområdet frå E134. Frå Etnesjøen er det kortaste og raskast å nytta den kommunale vegen frå Madsgård. Det er ikkje grunn til å tru at nausta vil føre til trafikkauke i Mørkelikrysset. Det har vore registrert fire ulykker ved Mørkelikrysset på E134, der tre av dei skjedde i perioden Det er truleg at det har vore fleire trafikkuhell som ikkje er vorte registrerte. Det ligg føre plan om at Mørkelikrysset skal utbetrast i , vedteken av kommunestyret Ulukker på E134. Kjelde:

15 5.9 Born sine interesser og sosial infrastruktur Utbygginga vil redusera arealet med urørt naturområde. Ei rekke med naust vil vera mindre eigna som leikeområde for barn utan tilsyn. Kommuneplanen viser at det likevel vil vera rikeleg med tilgjengelege strandområde i denne delen av kommunen Universell tilgjenge Det vil vera universell tilgjenge frå den kommunale vegen til naustområdet Teknisk infrastruktur Det er mogeleg å knyte seg til kommunalt vass- og avlaupsanlegg og energiforsyning i området. Det må leggjast opp til felles kloakksystem til sjø dersom dette er ønskeleg Grunntilhøve På planområdet er det registrert morenemateriale som vanlegvis er hardt samanpakka, men er dårleg sortert og kan innehalde leire. Tjuknaden på massane er over 0,5 meter. Planområdet ligg under marin grense. Det er ikkje kjent at det er ustabile grunnforhold i området. Overflata i stranda ser ut til å vera svært stabil der fjæra er dekka av tettpakka småstein i nord og sør og sand og grus nord for midten. Under lågvassmerket er botnen meir finkorna og ser ut til å vera fast og fin. Det er ikkje grunn til å tru at fyllmassar vil trenge ned i botnen og fortrenga dei naturlege massane, men legge seg opp og festa seg til underlaget etter kvart som rørslene i sjøen pakkar finpartiklar inn i opningar og sletter ut overflata. Lausmassekart Det er to små pirar som er mura ut frå stranda. Kjelde: Desse ser ut til å ligga heilt i ro utan setningar. Osvågen ligg skjerma til som ein sidearm til Etnefjorden. Det er derfor lite bølgjer og tilsvarande liten grunn til å tru at ei fylling vil bli vaska ut eller undergraven. Dei to pirane er eit prov på at det ikkje er svært store krefter som verkar langs land når isen går om våren. Det er ikkje grunn til å tru at det vil bli virvla opp særleg mykje finstoff under fyllingsarbeidet. I den grad dette skjer, vi det vera partiklar som ligg i ei straumsone og som derfor ikkje inneheld stoff som vil rotna og frigi lukt

16 Det er ikkje registrert tidlegare skredhendingar på planområdet. Det er heller ikkje aktsemdsoner for snøskred eller steinsprang innafor planområdet i følgje kartdatabasen til NGU. Det er ikkje kartlagt fareområder i dette området. Kjelde: Utløps og utlosningsområde steinsprang (svart) og snøskred (raud) Luftforureining Det er ikkje luftforureining på planområdet eller i nærområdet. Aktiviteten i naustområdet vil heller ikkje ha slike følgjer. Det er heller ingen grunn til å tru at utfyllingsarbeidet vil frigjera botnmateriale som kan frigi dårleg lukt. Frå fjæra. Foto: Omega Areal AS

17 6 Skildring av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Det er i planforslaget lagt opp til bygging av naust i to rekkjer mellom dei to bekkane i Gjerdsvik, der Gjerdsgardane har naustrettar. I tillegg legg planen opp til naust på 15/1, samt småbåtanlegg. Planområdet legg i tillegg opp til parkering og båtopptrekk på 11/1. Eksisterande avkøyrsle frå kv. 25 vert med planforslaget flytta lenger sør slik at universell utforming på tilkomstvegen vert ivaretatt. 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Bygningar og anlegg (Pbl 12-5 nr. 1) Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB Området omfattar pirar og ferdsle med småbåt ved naustrettane til Gjerdsgardane, og flytebryggje ved gnr. 15, bnr. 1. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med strandsone, BBS Areal for kai på framsida av naustrekkjene til Gjerdsgardane, areal for eks. kai og utriggarar ved gnr. 15, bnr. 1, samt areal for båtopptrekk. Båtar kan takast opp over kai eller på båtopptrekket. Båtane må i så fall settast inn i nausta frå landsida. Naust, BUN Det er lagt opp til både doble og enkle naust på 11/1, der Gjerdsgardane har naustrettar. Innafor areala er det sett av naust på 4,5 m breie tomter, og naust på doble breidda for dobbeltnaust. Tomtene nærast bekkane er 5,0 meter breie. Dette er i samsvar med slutning i jordskifteretten i Samferdsle og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 nr. 2) Eksisterande naust og murar på 15/1 er regulert med føremålsgrense i dei gamle murane. Innafor føremålet er det to ulike rettighetshaverar, noko som fører til at nausta må byggjast vegg i vegg/ under felles tak. Slik kan det sjå ut for at dei har gjort også tidlegare, om ein ser på grunnmurane. Veg, SV Tilkomstveg til naustområdet. Plassert ved naustrettane til Gjerdsgardane, slik at det er køyretilkomst til båtopptrekket. Her er det også rom for parkering. Annan veggrunn teknisk anlegg Område med mur langs med tilkomstvegen

18 Parkeringsplass, f_spa Parkeringsplassen er plassert langs naustrekkja, NA1, ved tilkomstvegen. Landbruks-, natur- og friluftsføremål (Pbl 12-5 nr. 4) Naturføremål av LNFR Nytta for vegetasjonsbeltet 1,0 meter frå bekkekanten. Friluftsføremål, LF Område for ferdsle mellom naustområda og småbåthamn. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone (Pbl 12-5 nr. 6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, V Nytta for bekkane i planen. Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, VFS Nytta for området mellom småbåthamnene. Område for fri ferdsel utan småbåttrafikk. Omsynssoner (PBL 12-6) Sikringssone Frisikt, H_140 Frisiktsoner 6.3 Plassering av busetnad og utforming For å få plass til alle naustrettane til Gjerdsgardane er nausta plasserte i to grupper på 12 og 6 naust. Det vil vera naturleg å bygga ut vegg i vegg. Å byggja nausta i rekkje med høg utnytting er også i samsvar med kommuneplanen i område NA1. Det kan derfor ta lang tid før alle gruppene er fulltalige. Det er eit 8,5 10,0 meter bredt område mellom naustgruppene for kai og båtopptrekk. Eksisterande naust og murar på 15/1 er regulert med føremålsgrense i dei gamle murane. Sør for desse er det regulert eit naust til, inntil eksisterande naust og på framside av eksisterande murar bygd i nyare tid. Det er lagt vekt på at det nye naustet skal liggje saman med eksisterande naust og murar. På denne måten unngår ein frittliggjande naust, og får ei ny naustrekkje med fri ferdsle mellom. Naust nærast bekkane er utforma med 5,0 meter breidde, medan dei andre nausta på Gjerdsgardane er 4,5 meter i breidd, med unnatak av 5 dobbeltnaust på 9 meter breidd. Det er sett krav i føresegnene til maksimal grunnflate. På gnr. 15, bnr. 1 kan ein byggje naust på eksisterande murar, samt ei nausttomt på 4,5 x 8,0 meter ved sidan av det eksisterande naustet. Mønehøgda på nausta skal vera maksimalt 5,0 meter, der dobbeltnausta kan vere opp til 9.0 meter. Takvinkel skal vere mellom 35 og 45 grader. Naust i grupper skal ha same utforming, og storleiken på nausta skal maksimalt vere 40 m 2 grunnflate. Dobbeltnaust har då følgeleg det dobbelte, maksimalt 80 m 2. Det er frå kommunen si side ynskjeleg med variasjon i naustrekkene. Dette er vanskeleg å få til i området når tomtebreidda er gitt. Eit alternativ kan vera å gi høve til bygging av dobbeltnaust, med høgd som gir variasjon og samstundes rom for fellesfunksjonar - som møte, lagring, reparasjon av garn og segl o.l.. Dobbeltnausta er plassert lengst nord slik at dei ikkje hindrar utsikt frå bustadane bak

19 6.4 Bustadmiljø/ bukvalitet Planområdet ligg inst i Osvågen med gode hamnetilhøve og er svært godt eigna til naustutbygging. Osvågen er islagt om vinteren. Dette må det takast omsyn til når det gjeld flytebrygge og pirar. 6.5 Parkering Det er lagt opp til 10 parkeringsplassar i planforslaget med bakgrunn i at nausta ikkje vil bli nytta samtidig, og planen legg ikkje opp til varig opphald. Parkeringsplassane måler 2,5 x 5 meter, og med 6 meter snuplass i tilkomstvegen. 6.6 Trafikkløysing Tilkomst til planområdet skjer med avkøyring frå kv. 25. Det er i dag ei avkøyring lenger nord, som er flytta for å få universell utforming på vegen, og plass for opphald mellom tilkomstvegen og nausta. Vegen er regulert til å vere 4,75 meter brei, og har snuplass slik at ein ikkje treng å rygge ut av naustområdet. Vegen er ein privat felles veg. Sett vekk i frå eksisterande naust og murar på 15/1, ligg alle nausta utanfor byggjegrense mot veg på 10,0 meter. Byggjegrense mot sjø er fastset i kommuneplanen som funksjonell strandsone. Naustrekkjene ligg utanfor denne. 6.7 Miljøoppfølging Det er ikkje naudsynt med miljøtiltak eller miljøoppfølging på planområdet. Ei eventuell sluttkontroll vert avgjort i samband med utfyllinga i sjø. 6.8 Universell utforming Tilkomstvegen er planlagt med maksimal stigning på 5%. Det er plass for rullestolbrukarar å kome seg frå parkeringsområdet og inn i kvar naust for Gjerdsgardane. 6.9 Landbruksfaglege vurderingar Heile planområdet ligg i gjeldande kommuneplan under naustutbygging og småbåthamn i sjø. Det er i planen lagt igjen friluftsføremål mellom Gjerdsgardane og naustrekkje på 15/1. Området vert i dag lite nytta til landbruksføremål på denne sida av kommunevegen Kulturminner Det er ein mur på planområdet som er SEFRAK- registrert som tidlegare har vore eit naust, men som var i ruiner ved registrering. Det opprinnelege naustet beso av muren som ligg nord for eksisterende naust. Desse hadde tidlegare felles tak, delt på midten i lengderetning. Muren og eks. naust er slått saman i planforslaget, slik det også låg tidlegare, og slik som eksisterande tilhøve tillet det

20 Det er treff på eit anna SEFRAK- registrert bygning lenger søraust for området skildra ovanfor. Denne bygningen, treskehuset, var også i ruiner ved registrering. Denne er ikkje synleg i dag. Registreringsstaden ligg i område for friluftsføremål i planen Plan for vass- og avlaup samt tilknyting til offentleg nett Det kan leggjast opp til el- installasjonar og vassleidning inn til nausta. Desse ligg i nærleiken. Det kan leggjast opp til eit felles kloakkanlegg til sjø Plan for avfallshenting Då dette er eit naustområde er det ikkje lagt opp til renovasjonsareal eller plan for avfallshenting i planen. Det vart i merknad frå HIM skreve at naust ikkje er ein del av den kommunale renovasjonsordninga, men at avfall som oppstår fører til negative konsekvensar for samleplassar i nærleiken. Nausteigarane, ein for ein eller fleire saman, må finna fram til ei ordning der bosset blir tatt med og deponert i samsvar med renovasjonsordninga. 7 Konsekvensutgreiing 7.1 Grunngjevnad for kvifor planforslaget ikkje skal konsekvensutgreiast Området er av Etne kommune vurdert til ikkje å utløysa krav om konsekvensutgreiing (KU), då det er snakk om arealbruk i samsvar med gjeldande overordna plan, og kjem ikkje inn under omfangskriteria i 4 i forskrifta om konsekvensutgreiing

21 8 ROS analyse I plankartet vil område med potensiale for risiko synast med omsynssone. ROS-analysen er utført i samsvar med «Veileder for kommunal risiko- og sårbarhetsanalyser» utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap (2010), Norsk Standard 5814:2008, «Veiledning om tekniske krav til byggverk» utgitt av Direktoratet for byggkvalitet (2010), og vedtekne akseptkriterium for Etne kommune. Det er laga ei sjekkliste ut i frå liste med farekategoriar i «ROS- analysemal for arealplansamanheng i Etne kommune», ut i frå om dei er aktuelle å kartleggja eller ikkje. Tiltak med kommentarar vil verta innarbeidd i reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner. Bekkane på planområdet er lagt inn med kantvegetasjon jf. Vassressurslova 11. Vi kan ikkje sjå at det er naudsynt med vidare risikoreduserande tiltak på planområdet utover det som er lagt inn i planen

22 9 Innkomne merknadar Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland ber om utsatt frist i e-post til Omega Areal AS. Vår kommentar Frist for merknader vart utsatt til 10. januar 2014 etter førespurnad frå Fylkesmannen i Hordaland. Det er ikkje komen inn merknader frå Fylkesmannen etter denne tid. Statens vegvesen, SVV Statens vegvesen skriv at dei er skeptiske til at det vert tilført meir trafikk til Mørkelikrysset før dette vert utbetra etter plan i , og ber difor om at denne problemstillinga vert drøfta og eventuelle tiltak utarbeida. SVV gjer merksam på at det kan bli fremma motsegn dersom denne problemstillinga ikkje synes å ha blitt tatt tilstrekkeleg omsyn til. SVV tar førebehald om fleire merknader når det føreligg konkret planforslag. Vår kommentar Naustrettane er knytt til eigedomar mellom Gjerdsvika og Etne sentrum. Det er grunn til å tru at framtidige nausteigarar vil vera busette nord for planområdet, med naturleg tilkomst frå E134 via krysset på Madsgård. Den kommunale vegen sør for planområdet er elles så bratt, smal og svingete at dette i seg sjølv taler for at også trafikk på E134 frå sør vil nytta krysset på Madsgård. Når ein i tillegg legg til grunn at naustområdet vil skapa liten trafikk, er det ikkje funne grunn til å foreslå tiltak i Mørkelikrysset Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE Skriv at planområdet ligg utanfor aktsemdområde i NGI sitt aktsemdkart for snø- og steinskred, men at flaum og skredliknande hendingar knytt til bekkane i planområdet må likevel vurderast i ROS- analysen. Dersom det er fare for slike hendingar må det gjennomførast faresonekartlegging med tilstrekkeleg fagleg kompetanse og definerast faresonegrenser i samsvar med TEK 10. Eventuelle fareområde må innarbeidast i planen med tilhøyrande føresegner. Skriv vidare at det må leggjast vekt på å unngå inngrep i bekkane og syner til vassressurslova om kantvegetasjon, der reguleringsplanen bør sette av areal til eit vegetasjonsbelte lags bekkane og med arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag til å merke vassareal og kantsoner. Dersom planen inneber inngrep i bekkane må det gjerast greie for om det er knytt ålmenne interesser i bekkane og eventuelle avbøtande tiltak. Vår kommentar Merknaden er tatt til etterretning, og innarbeidd i planforslaget. Fiskarlaget Vest og Fiskarlaget Servicekontor AS, avd. Vest Skriv at det ifølgje kart frå Fiskeridirektoratet ikkje er registrert fiskeriinteresser i omsøkt reguleringsområde. Fiskarlaget Vest ser positivt på at plass til småbåt vert samla i småbåtanlegg der det ikkje kjem i konflikt med

23 fiskeri. Skriv vidare at dei meiner at reguleringsgrensa for planen må gå i strandsona forutan der ein har tenkt småbåthamn, og er imot at område i sjø vert regulert som friluftsområde i sjø og liknande. Eventuelle fortøyingar i småbåtanlegget og forureining frå hamna må avgrensast mest mogeleg. Fiskarlaget Vest vil kome tilbake med uttale ved høyring av den endelege planen. Vår kommentar Planforslaget ligg med føremål for småbåtanlegg i sjø og vassdrag der båtane kan leggje til. Det er lagt friluftsområde i sjø for resterande areal som i kommuneplanen ligg med føremål for naustutbygging. Areala i sjø kan regulerast omkring dei andre føremåla og dermed ta ut friluftsområdet. I realiteten vil friluftsområdet ha same verknad som om sjøarealet ikkje var regulert. Vi kan dermed ikkje sjå at dette har noko tyding for planen eller i praksis, og føl føremålsgrensa i sjø som lagt i kommuneplanen. Fiskarlaget Vest vil ha anledning til å kome med uttale ved offentleg høyring av planen. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, HIM HIM skriv at naustområde og småbåthamn ikkje er underlagt den kommunale renovasjonsordninga, men at båtforening, nausteierforening osv. bør etablere ein frivillig renovasjonsordning då avfall som oppstår på slike området kan ha negative konsekvensar for samleplassar i nærleiken. HIM anbefaler at den lokale renovasjonsnorma for HIM- kommunane vert lagt til grunn for det vidare reguleringsarbeidet, og gjer merksam på at denne norma er under revidering. Vår kommentar Merknaden er tatt med og vurdert i den vidare planprosessen. Mattilsynet Mattilsynet gjer merksam på at utbyggjar må ta omsyn til krav om tilfredsstillande drikkevatn for bygningar til opphald for menneske, og at krava vert ført inn i reguleringsplanen. Vår kommentar Kravet om tilfredsstillande drikkevatn i bygningar til opphald for menneske er tatt med i reguleringsplanen. Olav Engelsgjerd Skriv at han har vore i kontakt med kommunen og ynskjer at gnr. 15, bnr. 1 skal vere med i reguleringsplanen. Nemner om rettigheter som gnr. 15, bnr. 2 har på eigedommen, med rett til naust og båtplass. Det gamle naustet som syner på kart og murar ved sidan er gamle naust på gnr. 15, bnr. 1 og 2. Skriv vidare at han ynskjer å byggja naust på eksisterande murar, samt eit nytt naust, og mogelegheit for båtplass i sørlege del med utleigeplassar

24 Vår kommentar Muren på 15/1 er SEFRAK- registrert og ligg saman med eksisterande naust. Eksisterande naust ligg med pulttak, og det vil vere naturleg at oppføring av nytt naust på murane også ligg med npulttak/ ev. nytt felles tak slik at nausta framstår som eitt. Det er regulert område for bygging av nytt naust på sørsida av eksisterande, slik at desse ligg saman som ei naustrekkje. Agnar Naustdal for Svein Engelsgjerd Advokat Agnar Naustdal representerer eigar av gnr. 15, bnr. 2 Svein Engeskjer og skriv at i planområdet på gnr. 15, bnr. 1 er eit naust med tilhøyrande eigar av gnr. 15, gnr. 2, og er skildra i skylddeling 15/2 datert 10. april Vår kommentar Det har i planprosessen vore nærare kontakt med vedkomande/ representant for 15/2, som har vist til sine rettar og ytra andre ynskje. Det kjem ikkje fram av gamle papirer at 15/2 i tillegg til naustrett har rett til båtplass. Det er likevel naturleg at naustretten tillet fortøying av båt på sjø og å trekkje denne inn i naustet. Det er av grunneigar skildra at det opprinnelege naustet besto av murane på 15/1 og eksisterande naust (15/2), med eit felles tak. Eksisterande naust har takflate som syner at dette er ein del av eit saltak saman med den andre halvdelen. I planforslaget er det lagt opp til at nausta igjen kan byggjast saman på dei gamle murane. Dette vil også vere det einaste høvet slik murane ligg i dag, og slik rettane ligg føre. Det er lagt føringar for å byggje eit nytt naust saman med naustet som 15/2 har rettar til. Naustet er plassert på framsida av eksisterande murar bygd i nyare tid. Med ei slik plassering vil nausta i området byggjast saman i grupper med vegetasjon omkring, slik kommunedelplanen legg føringar for. Jan Otto Mæland, Johanna Helle og Bjørn Helle Skriv i brev at dei ynskjer å protestere mot naust, fylling i sjø og småbåthamn då det er uheldig for miljøet og for bebuarane på oppsida av planområdet. Dei legg fram at planforslaget vil føre til verdireduksjon grunna utsikt som vil verta endra ved bygging av naust, at prosjektet vil føre til stor aktivitet ved bygge- og anleggsperiode og når det er ferdig, at Osvågen har eit stort og mangfaldig fugleliv og at fuglekikkarar har vore å sett på sjeldne fuglar. Skriv at vegen ikkje er dimensjonert for den eventuelle aktiviteten og trafikkmengda, og at dei ikkje kan sjå at bebuarane har fått informasjon om den overordna planen. Vår kommentar Osvågen har fleire områder med blautbotn som er viktig for arter og som rasteplass for fuglar. Desse områda går ikkje inn i planområdet. Det er gjort undersøkingar i naturmangfaldet og det er ikkje registrert eller observert sjeldne fuglar på planområdet i følgje naturbasen til Miljødirektoratet eller Artsdatabanken, ein kunnskapsbank for naturmangfald med styre oppnemnt av Kunnskapsdepartementet. Aktiviteten planforslaget fører med seg og konsekvensar for kommuneveg 25 og Mørkelikrysset er skildra i ROS- analysen til planforslaget

25 Fasaden av naust mot sjø vil verta brytt opp med korridorar som vil sikre ålmenn fri ferdsel i strandsona, og er med på å dele opp bygningsmassane. Siktliner vil difor ivaretakast. Dobbeltnausta skal ikkje plasserast like framfor bustadane. Desse ligg med grunnmuren på ca. 5 meter over havet. Det er lagt opp til naustutbygging på omkring kote +1.2, der nausta kan byggjast med maksimal høgd 5 meter, noko som vil gi utsikt over nausta på framsida av husa. Den overordna planen, Kommunedelplan for Etnesjøen vart vedtatt av kommunestyret Det vart den arrangert eit ope folkemøte i anledning offentleg høyring av kommunedelplanen for Etnesjøen med rundt 40 deltakarar som møtte på Tinghuset i Etne. Framlegg til kommunedelplanen vart også lagt ut til offentleg ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik, med frist for merknader Avsluttande kommentar Planforslaget kan utarbeidast som tilrådd utan at dette vil vere i konflikt med naturmangfald eller naturinteresser. Planforslaget er i tråd med gjeldande planar, og legg opp til eit samanhengande naustområde med kai for rettshavarane til naust på Gjerdsgardane. Nausta er føreslått bygd både enkle og doble, og er brutt opp av båtopptrekk. Det er regulert pirar til fortøying av båtar for nausta. Planforslaget opnar også opp for at det kan byggjast naust på eksisterande murar på 15/1, i samanheng med eksisterande naust. Det er planlagt eit nytt naust på sørsida av eksisterande. På 15/1 er det også lagt opp til ei flytebryggje utanfor eksisterande kai med plass til 8-10 småbåtar. Vi kan ikkje sjå at det er noko tilhøve som gjer at reguleringsplanen ikkje kan opparbeidast som føreslått

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit del av gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 Tittel Forslag til

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg Kommuneplan for Radøy 2011-2023 føresegner framlegg 13. febr 2011 innhald: 1. Innleiing... 4 1.1. Verknader av planen... 4 1.2. Definisjonar (utan rettsverknad)... 5 1.3. Anna lovverk og forskrifter som

Detaljer

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde B4 i KDP Storviksmorkje i Vågå kommune PlanID : 5152007001 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal 24.03.2015 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014 Innhald Innhald... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: 29.06.2006 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer