Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde Del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1. Etne kommune 04. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde Del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1. Etne kommune 04. mars 2015"

Transkript

1 Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde Del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Etne kommune 04. mars 2015

2 Innhald Innhald Samandrag Bakgrunn Føremål med planen Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Krav om konsekvensutgreiing? Planprosessen Medverknad; varsel om oppstart Planstatus og rammevilkår Overordna planar Gjeldande reguleringsplanar Statlege planretningsliner/ rammer/ føringar Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve Plassering av område Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Stadkarakter og landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdiar Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Landbruk Trafikktilhøve og støy Born sine interesser og sosial infrastruktur Universell tilgjenge Teknisk infrastruktur Grunntilhøve Luftforureining Skildring av planforslaget Planlagt arealbruk Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Plassering av busetnad og utforming Bustadmiljø/ bukvalitet Parkering Trafikkløysing Miljøoppfølging Universell utforming

3 6.9 Landbruksfaglege vurderingar Kulturminner Plan for vass- og avlaup samt tilknyting til offentleg nett Plan for avfallshenting Konsekvensutgreiing Grunngjevnad for kvifor planforslaget ikkje skal konsekvensutgreiast ROS analyse Innkomne merknadar Fylkesmannen i Hordaland Statens vegvesen, SVV Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE Fiskarlaget Vest og Fiskarlaget Servicekontor AS, avd. Vest Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, HIM Mattilsynet Olav Engelsgjerd Agnar Naustdal for Svein Engelsgjerd Jan Otto Mæland, Johanna Helle og Bjørn Helle Avsluttande kommentar

4 1 Samandrag Det er i planforslaget lagt opp til naustutbygging med tilhøyrande småbåthamn for eit område som i gjeldande kommuneplan for Etnesjøen har same føremål. Planen legg opp til fylling i sjø og eit samanhengande naustområde med kai og parkeringsplass for rettshavarane på Gjerdsgardane. Her er naustrekkjene brote opp av eit båtopptrekk. I tillegg legg planen opp til eit område for to naust på gnr. 15, bnr. 1 med flytebryggje utanfor eksisterande kai med plass til 8 10 småbåtar. Universell tilkomst og parkeringsplass skjer på gnr. 11, bnr Bakgrunn 2.1 Føremål med planen Føremålet med planen er å leggja til rette for naust og småbåthamn med tilhøyrande anlegg, parkeringsplass og friområde i Gjerdsvik, Osvåg i Etne kommune. Oversiktsbilete. Kjelde:

5 2.2 Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Planforslaget vert utarbeidd av Omega Areal AS på vegne av grunneigarar og rettshavarar på eigedom gnr. 11, bnr. 1, gnr. 12, bnr. 1, 30, gnr. 13, bnr. 6, 7 og gnr. 15, bnr. 1 i Osvåg. Det kom fram etter at planen vart varsla at eigar av gnr. 15, bnr. 2 har rettar i naustet på gnr. 15 bnr. 1. Gnr. 12, bnr. 2, 3 og 4 er innafor varsla planområdet men ynskjer ikkje å vere med i reguleringsplanen. Plangrensa vart difor korta ned i nord til grensa i bekk. Gjerdsgardane har totalt 18 naustrettar på gnr. 11, bnr. 1, og planforslaget legg opp til samanhengjande naustrekkjer til desse. Eigedom gnr. 9, bnr. 48 gjeld ikkje på nedsida av vegen mot sjø, og er ein feil i kartet. Varsla planområdet med eigedomstilhøve Kjelde: 2.3 Krav om konsekvensutgreiing? Området er av Etne kommune vurdert til ikkje å utløysa krav om konsekvensutgreiing (KU), då det er snakk om arealbruk i samsvar med gjeldande overordna plan

6 3 Planprosessen 3.1 Medverknad; varsel om oppstart Planarbeidet er varsla i tråd med PBL Planprosessen er sett i gong med oppstartmøte med kommunen Dette vart fylgt opp med brev til naboar, grunneigarar, offentlege organ, organisasjonar og andre interesserte. Oppstart av planarbeidet vart og annonsert i Grannar , samt lagt ut på kommunen og Omega Areal AS sine heimesider. Frist for tilbakemelding vart sett til , med utsatt frist til Innspel er kommentert under punkt nedanføre og ligg som vedlegg. Avisannonsa som var på trykk i Grannar torsdag

7 4 Planstatus og rammevilkår 4.1 Overordna planar Området er i arealdelen til kommunedelplanen for Etnesjøen , vedtatt , sett av til naust, fylling i sjø og småbåthamn. Utsnitt frå gjeldande kommunedelplan for Etnesjøen

8 Føresegner i kommunedelplanen som kan ha tyding for tiltak på planområdet 3.8 Andre typar anlegg Naust skal nyttast til oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskereiskap. Det er ikkje høve til å omdisponera eller nytta naust som fritidshus eller bustad. Det skal vera mogeleg for ålmenta å ferdast framfor naust og mellom naust/naustgrupper. Ei naustgruppe kan maksimum ha 3 samanhengande naust. Det er ikkje tillete med gjerde/ levegg eller andre stengsler ved naust. Naust skal oppførast i ein etasje, ha ei grunnflate på maksimalt 40 m2. Det skal nyttast saltak, med ein takvinkel på mellom 35 og 45 grader. Mønehøgd skal vera under 5 meter, og dagslysflata for vindauge skal ikkje overstige 3 %. (Pbl nr. 2) NA1: Eksisterande naustrettar tilhøyrande Gjerdsgardane skal byggjast i samanheng sør i området. I resten av naustområdet skal det vere fellesanlegg med opningar, grøne lunger med vegetasjon, mellom gruppe av naust. Ein skal samle mest mogleg felles funksjonar (båtopptrekk, tilkomst, parkeringsplass, brygger, felles opphaldsplass osb.). Nausta i gruppene skal ha same utforming. Det skal vere høg utnytting: Storleik på naust skal maksimalt vere 40 m2 grunnflate. Naust skal ha saltak med ein takvinkel på mellom 35 og 45 grader. Altan/ utkraging er ikkje tillete. Det er ikkje tillete med gjerder, levegg eller andre stengsle i naustområdet. Naust skal ikkje brukast til overnatting. Båtopptrekk og/eller andre nødvendige konstruksjonar skal vere lov å bygge framfor funksjonell strandsone. (Pbl nr. 2). Retningsliner - Regulering av naustområde må ikkje skje i område som bør reserverast for rekreasjon, friluftsliv, båttilkomst, eller der det kan vere til hinder for biologisk mangfald og natur. Kommundelplanen har generelle føresegner for naustutbygging med krav til naustgrupper, ålmenn ferdsle, grunnflate, høgd, dagslysflate for vindauge, takform og -vinkel. Naustutbygginga i Gjerdsvik, NA1, har fått særskilte føresegner, der mellom anna naustrettane for Gjerdsgardane mellom dei to bekkane på planområdet (gnr. 11, bnr. 1) er særskilt skildra. Desse skal byggjast i samanheng sør i område NA1. I resten av naustområdet skal det vere fellesanlegg med opningar og grøne lunger mellom naustgruppene, og det skal vere høg utnytting. Også her er det krav til mellom anna storleik, takform og ålmenn tilgjenge

9 4.2 Gjeldande reguleringsplanar Det er ikkje gjeldande reguleringsplan i området, eller tilgrensande område. Det ligg føre ein reguleringsplan for avkøyrsla ved Mørkeli. Hovudtilkomst er ved Madsgård og vidare på kv. 25, Osnesvegen. Det ligg føre plan om at Mørkelikrysset skal utbetrast i Reguleringsplan for Mørkelikrysset vart vedtatt i kommunestyre Reguleringsplan for gang-/ sykkelveg Etnesjøen kryss v/ Osnesvegen, vedtatt

10 4.3 Statlege planretningsliner/ rammer/ føringar Nasjonale føringar: Stortingsmelding om regjeringa sin miljøpolitikk og riket sin tilstand, nr.26, Stortingsmelding om norsk klimapolitikk, nr.34, Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ta i vare barn og unge sine interesser. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordna areal- og transportplanlegging i kommunen. Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging. Statlege planretningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunane. Regionale føringar: Fylkesplanen for Hordaland, Fylkesplan for kulturminne, Fylkesdelplan for funksjonshemma, universell utforming. Handlingsplan for folkehelse, Fylkesmannen, landbruk, arealstrategiplan Folkehelselova. FylkesRos for Hordaland Kommunale føringar: Kommunedelplan for Etnesjøen med vedlegg og temakart. Planforslaget er i samsvar med arealbruk i arealdelen til kommuneplanen. Vi legg til grunn at kommuneplanen er i samsvar med regionale og statlege planar og retningsliner

11 5 Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve 5.1 Plassering av område Planområdet ligg ca. 2,5 km sør for Etne sentrum. Tilkomst skjer via kommuneveg 25 frå Europavei 134 ved Madsgård. Storleiken på planområdet er ca. 8.4 daa og grensar til naust i nord, kommuneveg 25 i aust, sjø i vest og LNF- område i sør. Planområdet er avgrensa av eigedommen til gnr. 11, bnr. 1 i nord, og av neset på gnr. 15, bnr. 1 i sør. Skråfoto over planområdet med E134 i bakgrunnen. Kjelde: 5.2 Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Området er i dag lite nytta og er til dels tilgrodd med kratt. Innafor planområdet på 15/1 er det i dag eit naust som ligg saman med eldre murar og kaianlegg. Naustet var opprinnelig dobbelt så stort, med felles tak der 15/1 hadde båt i den nordvendte delen der muren står idag. Den delen av naustet som i dag har tak tilhøyrer 15/2, ifølge gamle papirer Like aust for planområdet på andre sida av kommunevegen ligg to einebustader med garasje, og ein fritidsbustad. Desse ligg med grunnmuren på ca. 5 meter over havet. Dei resterande areala på oppsida av kommunevegen vert i dag nytta til jordbruk og beite. 5.3 Stadkarakter og landskap Planområdet ligg inst i Osvågen med utsikt ut mot Etnefjorden. Områda rundt er stadvis utbygd og vert opplevd som grøne og frodige med høge fjell rundt. Eksisterande busetnad er spreidd og har for det meste saltak. Utbygginga har ein viss struktur ved Eiriksvik med utleigehytter og reguleringsplan for Eiriksvik Hyttefelt. Begge hytteområda har privat småbåtanlegg og ligg på andre sida av Osvågen

12 Om sommaren blir Osvåg noko brukt til turgåing, bading og fiske frå land. Om vinteren blir vågen ofte islagt og nytta til å spela ishockey og til isfiske. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Det er treff på to SEFRAK bygningar innafor planområdet. Begge bygningane var i ruiner ved registrering, og det står murar att ved eksisterande naust i dag. Den eine muren høyrde til eit naust, og stammar tilbake til 1800 talet, og det andre var eit treskehus på gnr. 15, bnr. 1 frå mellom Det er ikkje registrert andre kulturminne. SEFRAK- registreringar. Kjelde: 5.5 Naturverdiar Det er ikkje registrert utvalde naturtypar, prioriterte artar, svarteliste- eller raudlisteartar innafor planområdet. Heile Osvågen ligg under beiteområde for vade-, måke- og alkefuglar. Det er to større, og ein mindre bekk som går ned gjennom planområdet frå fjellområda aust for europavegen. Slike bekkar med kantvegetasjon gir levestad for planter og dyr, og motverkar avrenning. Det er registrert naturtypen blautbotn i strandsona sør for planområdet. Dette området strekk seg truleg mot neset, like sør for planområdet. Blautbotnsområder består av mudder og/ eller fin, leirholdig eller grovare sand som ofte vert tørrlagt ved lågvatn. I slike områder er ofte mange ulike artar, og områda er viktige som rasteplass for fugl i trekkperioden. Naturtypar Kjelde:

13 5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Planområdet ligg som ei smal stripe mellom vegen og sjøen mot Osvågen. Den nordlegaste delen av stranda er dekka med grus og kan vera eigna for bading. Resten av stranda er dekka med grovare stein. Det er gode turmogelegheiter i nærområdet i tillegg til sjøliv. På Osnes fins blant anna Olav Vik stiftelsen, eit friluftsområde med turstiar og informasjonstavler. Olav Vik stiftelsen er tilrettelagt for rullestolbrukarar og barnevogn. Bilete med Osnes i framgrunnen og Børkjenesnuten til venstre i bakgrunnen. Kjelde: 5.7 Landbruk Planområdet er ei smal stripe mellom sjøen og kommunevegen. Arealet er arronderingsmessig lite eigna for jordbruksdrift og er for det meste tilgrodd med kratt. Arealressurs Kjelde:

14 5.8 Trafikktilhøve og støy For å komme til planområdet må ein bruka anten krysset frå E134 ved Madsgård, eller ved Mørkeli. E134 er lite eigna for gåande, då det her er skilta fartsgrense 80 km/t og er utan eige felt for mjuke trafikantar. Vegen er til tider smal. Det er busshaldeplass ved Madsgård og busstopp ved Mørkelikrysset. Krysset ved Madsgård Avkjøring frå E134 Krysset ved Mørkeli Den kommunale vegen mot planområdet er mindre trafikkert men er også til tider smal og svingete. Illustrasjonen over syner mogelege tilkomstar til planområdet frå E134. Frå Etnesjøen er det kortaste og raskast å nytta den kommunale vegen frå Madsgård. Det er ikkje grunn til å tru at nausta vil føre til trafikkauke i Mørkelikrysset. Det har vore registrert fire ulykker ved Mørkelikrysset på E134, der tre av dei skjedde i perioden Det er truleg at det har vore fleire trafikkuhell som ikkje er vorte registrerte. Det ligg føre plan om at Mørkelikrysset skal utbetrast i , vedteken av kommunestyret Ulukker på E134. Kjelde:

15 5.9 Born sine interesser og sosial infrastruktur Utbygginga vil redusera arealet med urørt naturområde. Ei rekke med naust vil vera mindre eigna som leikeområde for barn utan tilsyn. Kommuneplanen viser at det likevel vil vera rikeleg med tilgjengelege strandområde i denne delen av kommunen Universell tilgjenge Det vil vera universell tilgjenge frå den kommunale vegen til naustområdet Teknisk infrastruktur Det er mogeleg å knyte seg til kommunalt vass- og avlaupsanlegg og energiforsyning i området. Det må leggjast opp til felles kloakksystem til sjø dersom dette er ønskeleg Grunntilhøve På planområdet er det registrert morenemateriale som vanlegvis er hardt samanpakka, men er dårleg sortert og kan innehalde leire. Tjuknaden på massane er over 0,5 meter. Planområdet ligg under marin grense. Det er ikkje kjent at det er ustabile grunnforhold i området. Overflata i stranda ser ut til å vera svært stabil der fjæra er dekka av tettpakka småstein i nord og sør og sand og grus nord for midten. Under lågvassmerket er botnen meir finkorna og ser ut til å vera fast og fin. Det er ikkje grunn til å tru at fyllmassar vil trenge ned i botnen og fortrenga dei naturlege massane, men legge seg opp og festa seg til underlaget etter kvart som rørslene i sjøen pakkar finpartiklar inn i opningar og sletter ut overflata. Lausmassekart Det er to små pirar som er mura ut frå stranda. Kjelde: Desse ser ut til å ligga heilt i ro utan setningar. Osvågen ligg skjerma til som ein sidearm til Etnefjorden. Det er derfor lite bølgjer og tilsvarande liten grunn til å tru at ei fylling vil bli vaska ut eller undergraven. Dei to pirane er eit prov på at det ikkje er svært store krefter som verkar langs land når isen går om våren. Det er ikkje grunn til å tru at det vil bli virvla opp særleg mykje finstoff under fyllingsarbeidet. I den grad dette skjer, vi det vera partiklar som ligg i ei straumsone og som derfor ikkje inneheld stoff som vil rotna og frigi lukt

16 Det er ikkje registrert tidlegare skredhendingar på planområdet. Det er heller ikkje aktsemdsoner for snøskred eller steinsprang innafor planområdet i følgje kartdatabasen til NGU. Det er ikkje kartlagt fareområder i dette området. Kjelde: Utløps og utlosningsområde steinsprang (svart) og snøskred (raud) Luftforureining Det er ikkje luftforureining på planområdet eller i nærområdet. Aktiviteten i naustområdet vil heller ikkje ha slike følgjer. Det er heller ingen grunn til å tru at utfyllingsarbeidet vil frigjera botnmateriale som kan frigi dårleg lukt. Frå fjæra. Foto: Omega Areal AS

17 6 Skildring av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Det er i planforslaget lagt opp til bygging av naust i to rekkjer mellom dei to bekkane i Gjerdsvik, der Gjerdsgardane har naustrettar. I tillegg legg planen opp til naust på 15/1, samt småbåtanlegg. Planområdet legg i tillegg opp til parkering og båtopptrekk på 11/1. Eksisterande avkøyrsle frå kv. 25 vert med planforslaget flytta lenger sør slik at universell utforming på tilkomstvegen vert ivaretatt. 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Bygningar og anlegg (Pbl 12-5 nr. 1) Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB Området omfattar pirar og ferdsle med småbåt ved naustrettane til Gjerdsgardane, og flytebryggje ved gnr. 15, bnr. 1. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med strandsone, BBS Areal for kai på framsida av naustrekkjene til Gjerdsgardane, areal for eks. kai og utriggarar ved gnr. 15, bnr. 1, samt areal for båtopptrekk. Båtar kan takast opp over kai eller på båtopptrekket. Båtane må i så fall settast inn i nausta frå landsida. Naust, BUN Det er lagt opp til både doble og enkle naust på 11/1, der Gjerdsgardane har naustrettar. Innafor areala er det sett av naust på 4,5 m breie tomter, og naust på doble breidda for dobbeltnaust. Tomtene nærast bekkane er 5,0 meter breie. Dette er i samsvar med slutning i jordskifteretten i Samferdsle og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 nr. 2) Eksisterande naust og murar på 15/1 er regulert med føremålsgrense i dei gamle murane. Innafor føremålet er det to ulike rettighetshaverar, noko som fører til at nausta må byggjast vegg i vegg/ under felles tak. Slik kan det sjå ut for at dei har gjort også tidlegare, om ein ser på grunnmurane. Veg, SV Tilkomstveg til naustområdet. Plassert ved naustrettane til Gjerdsgardane, slik at det er køyretilkomst til båtopptrekket. Her er det også rom for parkering. Annan veggrunn teknisk anlegg Område med mur langs med tilkomstvegen

18 Parkeringsplass, f_spa Parkeringsplassen er plassert langs naustrekkja, NA1, ved tilkomstvegen. Landbruks-, natur- og friluftsføremål (Pbl 12-5 nr. 4) Naturføremål av LNFR Nytta for vegetasjonsbeltet 1,0 meter frå bekkekanten. Friluftsføremål, LF Område for ferdsle mellom naustområda og småbåthamn. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone (Pbl 12-5 nr. 6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, V Nytta for bekkane i planen. Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, VFS Nytta for området mellom småbåthamnene. Område for fri ferdsel utan småbåttrafikk. Omsynssoner (PBL 12-6) Sikringssone Frisikt, H_140 Frisiktsoner 6.3 Plassering av busetnad og utforming For å få plass til alle naustrettane til Gjerdsgardane er nausta plasserte i to grupper på 12 og 6 naust. Det vil vera naturleg å bygga ut vegg i vegg. Å byggja nausta i rekkje med høg utnytting er også i samsvar med kommuneplanen i område NA1. Det kan derfor ta lang tid før alle gruppene er fulltalige. Det er eit 8,5 10,0 meter bredt område mellom naustgruppene for kai og båtopptrekk. Eksisterande naust og murar på 15/1 er regulert med føremålsgrense i dei gamle murane. Sør for desse er det regulert eit naust til, inntil eksisterande naust og på framside av eksisterande murar bygd i nyare tid. Det er lagt vekt på at det nye naustet skal liggje saman med eksisterande naust og murar. På denne måten unngår ein frittliggjande naust, og får ei ny naustrekkje med fri ferdsle mellom. Naust nærast bekkane er utforma med 5,0 meter breidde, medan dei andre nausta på Gjerdsgardane er 4,5 meter i breidd, med unnatak av 5 dobbeltnaust på 9 meter breidd. Det er sett krav i føresegnene til maksimal grunnflate. På gnr. 15, bnr. 1 kan ein byggje naust på eksisterande murar, samt ei nausttomt på 4,5 x 8,0 meter ved sidan av det eksisterande naustet. Mønehøgda på nausta skal vera maksimalt 5,0 meter, der dobbeltnausta kan vere opp til 9.0 meter. Takvinkel skal vere mellom 35 og 45 grader. Naust i grupper skal ha same utforming, og storleiken på nausta skal maksimalt vere 40 m 2 grunnflate. Dobbeltnaust har då følgeleg det dobbelte, maksimalt 80 m 2. Det er frå kommunen si side ynskjeleg med variasjon i naustrekkene. Dette er vanskeleg å få til i området når tomtebreidda er gitt. Eit alternativ kan vera å gi høve til bygging av dobbeltnaust, med høgd som gir variasjon og samstundes rom for fellesfunksjonar - som møte, lagring, reparasjon av garn og segl o.l.. Dobbeltnausta er plassert lengst nord slik at dei ikkje hindrar utsikt frå bustadane bak

19 6.4 Bustadmiljø/ bukvalitet Planområdet ligg inst i Osvågen med gode hamnetilhøve og er svært godt eigna til naustutbygging. Osvågen er islagt om vinteren. Dette må det takast omsyn til når det gjeld flytebrygge og pirar. 6.5 Parkering Det er lagt opp til 10 parkeringsplassar i planforslaget med bakgrunn i at nausta ikkje vil bli nytta samtidig, og planen legg ikkje opp til varig opphald. Parkeringsplassane måler 2,5 x 5 meter, og med 6 meter snuplass i tilkomstvegen. 6.6 Trafikkløysing Tilkomst til planområdet skjer med avkøyring frå kv. 25. Det er i dag ei avkøyring lenger nord, som er flytta for å få universell utforming på vegen, og plass for opphald mellom tilkomstvegen og nausta. Vegen er regulert til å vere 4,75 meter brei, og har snuplass slik at ein ikkje treng å rygge ut av naustområdet. Vegen er ein privat felles veg. Sett vekk i frå eksisterande naust og murar på 15/1, ligg alle nausta utanfor byggjegrense mot veg på 10,0 meter. Byggjegrense mot sjø er fastset i kommuneplanen som funksjonell strandsone. Naustrekkjene ligg utanfor denne. 6.7 Miljøoppfølging Det er ikkje naudsynt med miljøtiltak eller miljøoppfølging på planområdet. Ei eventuell sluttkontroll vert avgjort i samband med utfyllinga i sjø. 6.8 Universell utforming Tilkomstvegen er planlagt med maksimal stigning på 5%. Det er plass for rullestolbrukarar å kome seg frå parkeringsområdet og inn i kvar naust for Gjerdsgardane. 6.9 Landbruksfaglege vurderingar Heile planområdet ligg i gjeldande kommuneplan under naustutbygging og småbåthamn i sjø. Det er i planen lagt igjen friluftsføremål mellom Gjerdsgardane og naustrekkje på 15/1. Området vert i dag lite nytta til landbruksføremål på denne sida av kommunevegen Kulturminner Det er ein mur på planområdet som er SEFRAK- registrert som tidlegare har vore eit naust, men som var i ruiner ved registrering. Det opprinnelege naustet beso av muren som ligg nord for eksisterende naust. Desse hadde tidlegare felles tak, delt på midten i lengderetning. Muren og eks. naust er slått saman i planforslaget, slik det også låg tidlegare, og slik som eksisterande tilhøve tillet det

20 Det er treff på eit anna SEFRAK- registrert bygning lenger søraust for området skildra ovanfor. Denne bygningen, treskehuset, var også i ruiner ved registrering. Denne er ikkje synleg i dag. Registreringsstaden ligg i område for friluftsføremål i planen Plan for vass- og avlaup samt tilknyting til offentleg nett Det kan leggjast opp til el- installasjonar og vassleidning inn til nausta. Desse ligg i nærleiken. Det kan leggjast opp til eit felles kloakkanlegg til sjø Plan for avfallshenting Då dette er eit naustområde er det ikkje lagt opp til renovasjonsareal eller plan for avfallshenting i planen. Det vart i merknad frå HIM skreve at naust ikkje er ein del av den kommunale renovasjonsordninga, men at avfall som oppstår fører til negative konsekvensar for samleplassar i nærleiken. Nausteigarane, ein for ein eller fleire saman, må finna fram til ei ordning der bosset blir tatt med og deponert i samsvar med renovasjonsordninga. 7 Konsekvensutgreiing 7.1 Grunngjevnad for kvifor planforslaget ikkje skal konsekvensutgreiast Området er av Etne kommune vurdert til ikkje å utløysa krav om konsekvensutgreiing (KU), då det er snakk om arealbruk i samsvar med gjeldande overordna plan, og kjem ikkje inn under omfangskriteria i 4 i forskrifta om konsekvensutgreiing

21 8 ROS analyse I plankartet vil område med potensiale for risiko synast med omsynssone. ROS-analysen er utført i samsvar med «Veileder for kommunal risiko- og sårbarhetsanalyser» utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap (2010), Norsk Standard 5814:2008, «Veiledning om tekniske krav til byggverk» utgitt av Direktoratet for byggkvalitet (2010), og vedtekne akseptkriterium for Etne kommune. Det er laga ei sjekkliste ut i frå liste med farekategoriar i «ROS- analysemal for arealplansamanheng i Etne kommune», ut i frå om dei er aktuelle å kartleggja eller ikkje. Tiltak med kommentarar vil verta innarbeidd i reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner. Bekkane på planområdet er lagt inn med kantvegetasjon jf. Vassressurslova 11. Vi kan ikkje sjå at det er naudsynt med vidare risikoreduserande tiltak på planområdet utover det som er lagt inn i planen

22 9 Innkomne merknadar Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland ber om utsatt frist i e-post til Omega Areal AS. Vår kommentar Frist for merknader vart utsatt til 10. januar 2014 etter førespurnad frå Fylkesmannen i Hordaland. Det er ikkje komen inn merknader frå Fylkesmannen etter denne tid. Statens vegvesen, SVV Statens vegvesen skriv at dei er skeptiske til at det vert tilført meir trafikk til Mørkelikrysset før dette vert utbetra etter plan i , og ber difor om at denne problemstillinga vert drøfta og eventuelle tiltak utarbeida. SVV gjer merksam på at det kan bli fremma motsegn dersom denne problemstillinga ikkje synes å ha blitt tatt tilstrekkeleg omsyn til. SVV tar førebehald om fleire merknader når det føreligg konkret planforslag. Vår kommentar Naustrettane er knytt til eigedomar mellom Gjerdsvika og Etne sentrum. Det er grunn til å tru at framtidige nausteigarar vil vera busette nord for planområdet, med naturleg tilkomst frå E134 via krysset på Madsgård. Den kommunale vegen sør for planområdet er elles så bratt, smal og svingete at dette i seg sjølv taler for at også trafikk på E134 frå sør vil nytta krysset på Madsgård. Når ein i tillegg legg til grunn at naustområdet vil skapa liten trafikk, er det ikkje funne grunn til å foreslå tiltak i Mørkelikrysset Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE Skriv at planområdet ligg utanfor aktsemdområde i NGI sitt aktsemdkart for snø- og steinskred, men at flaum og skredliknande hendingar knytt til bekkane i planområdet må likevel vurderast i ROS- analysen. Dersom det er fare for slike hendingar må det gjennomførast faresonekartlegging med tilstrekkeleg fagleg kompetanse og definerast faresonegrenser i samsvar med TEK 10. Eventuelle fareområde må innarbeidast i planen med tilhøyrande føresegner. Skriv vidare at det må leggjast vekt på å unngå inngrep i bekkane og syner til vassressurslova om kantvegetasjon, der reguleringsplanen bør sette av areal til eit vegetasjonsbelte lags bekkane og med arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag til å merke vassareal og kantsoner. Dersom planen inneber inngrep i bekkane må det gjerast greie for om det er knytt ålmenne interesser i bekkane og eventuelle avbøtande tiltak. Vår kommentar Merknaden er tatt til etterretning, og innarbeidd i planforslaget. Fiskarlaget Vest og Fiskarlaget Servicekontor AS, avd. Vest Skriv at det ifølgje kart frå Fiskeridirektoratet ikkje er registrert fiskeriinteresser i omsøkt reguleringsområde. Fiskarlaget Vest ser positivt på at plass til småbåt vert samla i småbåtanlegg der det ikkje kjem i konflikt med

23 fiskeri. Skriv vidare at dei meiner at reguleringsgrensa for planen må gå i strandsona forutan der ein har tenkt småbåthamn, og er imot at område i sjø vert regulert som friluftsområde i sjø og liknande. Eventuelle fortøyingar i småbåtanlegget og forureining frå hamna må avgrensast mest mogeleg. Fiskarlaget Vest vil kome tilbake med uttale ved høyring av den endelege planen. Vår kommentar Planforslaget ligg med føremål for småbåtanlegg i sjø og vassdrag der båtane kan leggje til. Det er lagt friluftsområde i sjø for resterande areal som i kommuneplanen ligg med føremål for naustutbygging. Areala i sjø kan regulerast omkring dei andre føremåla og dermed ta ut friluftsområdet. I realiteten vil friluftsområdet ha same verknad som om sjøarealet ikkje var regulert. Vi kan dermed ikkje sjå at dette har noko tyding for planen eller i praksis, og føl føremålsgrensa i sjø som lagt i kommuneplanen. Fiskarlaget Vest vil ha anledning til å kome med uttale ved offentleg høyring av planen. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, HIM HIM skriv at naustområde og småbåthamn ikkje er underlagt den kommunale renovasjonsordninga, men at båtforening, nausteierforening osv. bør etablere ein frivillig renovasjonsordning då avfall som oppstår på slike området kan ha negative konsekvensar for samleplassar i nærleiken. HIM anbefaler at den lokale renovasjonsnorma for HIM- kommunane vert lagt til grunn for det vidare reguleringsarbeidet, og gjer merksam på at denne norma er under revidering. Vår kommentar Merknaden er tatt med og vurdert i den vidare planprosessen. Mattilsynet Mattilsynet gjer merksam på at utbyggjar må ta omsyn til krav om tilfredsstillande drikkevatn for bygningar til opphald for menneske, og at krava vert ført inn i reguleringsplanen. Vår kommentar Kravet om tilfredsstillande drikkevatn i bygningar til opphald for menneske er tatt med i reguleringsplanen. Olav Engelsgjerd Skriv at han har vore i kontakt med kommunen og ynskjer at gnr. 15, bnr. 1 skal vere med i reguleringsplanen. Nemner om rettigheter som gnr. 15, bnr. 2 har på eigedommen, med rett til naust og båtplass. Det gamle naustet som syner på kart og murar ved sidan er gamle naust på gnr. 15, bnr. 1 og 2. Skriv vidare at han ynskjer å byggja naust på eksisterande murar, samt eit nytt naust, og mogelegheit for båtplass i sørlege del med utleigeplassar

24 Vår kommentar Muren på 15/1 er SEFRAK- registrert og ligg saman med eksisterande naust. Eksisterande naust ligg med pulttak, og det vil vere naturleg at oppføring av nytt naust på murane også ligg med npulttak/ ev. nytt felles tak slik at nausta framstår som eitt. Det er regulert område for bygging av nytt naust på sørsida av eksisterande, slik at desse ligg saman som ei naustrekkje. Agnar Naustdal for Svein Engelsgjerd Advokat Agnar Naustdal representerer eigar av gnr. 15, bnr. 2 Svein Engeskjer og skriv at i planområdet på gnr. 15, bnr. 1 er eit naust med tilhøyrande eigar av gnr. 15, gnr. 2, og er skildra i skylddeling 15/2 datert 10. april Vår kommentar Det har i planprosessen vore nærare kontakt med vedkomande/ representant for 15/2, som har vist til sine rettar og ytra andre ynskje. Det kjem ikkje fram av gamle papirer at 15/2 i tillegg til naustrett har rett til båtplass. Det er likevel naturleg at naustretten tillet fortøying av båt på sjø og å trekkje denne inn i naustet. Det er av grunneigar skildra at det opprinnelege naustet besto av murane på 15/1 og eksisterande naust (15/2), med eit felles tak. Eksisterande naust har takflate som syner at dette er ein del av eit saltak saman med den andre halvdelen. I planforslaget er det lagt opp til at nausta igjen kan byggjast saman på dei gamle murane. Dette vil også vere det einaste høvet slik murane ligg i dag, og slik rettane ligg føre. Det er lagt føringar for å byggje eit nytt naust saman med naustet som 15/2 har rettar til. Naustet er plassert på framsida av eksisterande murar bygd i nyare tid. Med ei slik plassering vil nausta i området byggjast saman i grupper med vegetasjon omkring, slik kommunedelplanen legg føringar for. Jan Otto Mæland, Johanna Helle og Bjørn Helle Skriv i brev at dei ynskjer å protestere mot naust, fylling i sjø og småbåthamn då det er uheldig for miljøet og for bebuarane på oppsida av planområdet. Dei legg fram at planforslaget vil føre til verdireduksjon grunna utsikt som vil verta endra ved bygging av naust, at prosjektet vil føre til stor aktivitet ved bygge- og anleggsperiode og når det er ferdig, at Osvågen har eit stort og mangfaldig fugleliv og at fuglekikkarar har vore å sett på sjeldne fuglar. Skriv at vegen ikkje er dimensjonert for den eventuelle aktiviteten og trafikkmengda, og at dei ikkje kan sjå at bebuarane har fått informasjon om den overordna planen. Vår kommentar Osvågen har fleire områder med blautbotn som er viktig for arter og som rasteplass for fuglar. Desse områda går ikkje inn i planområdet. Det er gjort undersøkingar i naturmangfaldet og det er ikkje registrert eller observert sjeldne fuglar på planområdet i følgje naturbasen til Miljødirektoratet eller Artsdatabanken, ein kunnskapsbank for naturmangfald med styre oppnemnt av Kunnskapsdepartementet. Aktiviteten planforslaget fører med seg og konsekvensar for kommuneveg 25 og Mørkelikrysset er skildra i ROS- analysen til planforslaget

25 Fasaden av naust mot sjø vil verta brytt opp med korridorar som vil sikre ålmenn fri ferdsel i strandsona, og er med på å dele opp bygningsmassane. Siktliner vil difor ivaretakast. Dobbeltnausta skal ikkje plasserast like framfor bustadane. Desse ligg med grunnmuren på ca. 5 meter over havet. Det er lagt opp til naustutbygging på omkring kote +1.2, der nausta kan byggjast med maksimal høgd 5 meter, noko som vil gi utsikt over nausta på framsida av husa. Den overordna planen, Kommunedelplan for Etnesjøen vart vedtatt av kommunestyret Det vart den arrangert eit ope folkemøte i anledning offentleg høyring av kommunedelplanen for Etnesjøen med rundt 40 deltakarar som møtte på Tinghuset i Etne. Framlegg til kommunedelplanen vart også lagt ut til offentleg ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik, med frist for merknader Avsluttande kommentar Planforslaget kan utarbeidast som tilrådd utan at dette vil vere i konflikt med naturmangfald eller naturinteresser. Planforslaget er i tråd med gjeldande planar, og legg opp til eit samanhengande naustområde med kai for rettshavarane til naust på Gjerdsgardane. Nausta er føreslått bygd både enkle og doble, og er brutt opp av båtopptrekk. Det er regulert pirar til fortøying av båtar for nausta. Planforslaget opnar også opp for at det kan byggjast naust på eksisterande murar på 15/1, i samanheng med eksisterande naust. Det er planlagt eit nytt naust på sørsida av eksisterande. På 15/1 er det også lagt opp til ei flytebryggje utanfor eksisterande kai med plass til 8-10 småbåtar. Vi kan ikkje sjå at det er noko tilhøve som gjer at reguleringsplanen ikkje kan opparbeidast som føreslått

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 Generell omtale av planen Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE

FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE Side 1 (5) FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE Plan-id: 1260-2016 000 500 Føresegner revidert 00.00.2000. Det regulerte området er vist med grenseliner på plankart i

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Del av gnr 162 bnr 6, 109 og 67. Vindafjord kommune

Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Del av gnr 162 bnr 6, 109 og 67. Vindafjord kommune Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Del av gnr 162 bnr 6, 109 og 67 Vindafjord kommune Innhald 1 Samandrag... - 3-2 Bakgrunn... - 3 - Hensikten med planen...- 3 - Forslagstillar, plankonsulent,

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID )

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID ) Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 21.04.2016 Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID 201601) Initiativtakar I samsvar med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: 201408 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER August 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 06.01.2015 2014/336-165/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato PS 34/15

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID 12342013002 GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER November 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID Sak nr D Vår dato: Vår referanse: 11.05.2017 2016/1970 50411656/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 «REFDATO» «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE»

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL 2.4 Murar som overstig 1,5 meters høgde skal avtrappast, og opparbeidast på særleg estetisk vis. FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35 bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: 13.12.16 Planid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune 201213 Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik Føresegner Vikanes Stord kommune Føresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa. 1.2

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Kommunestyre 26.06.2012 056/12 VIL Formannskap 26.06.2012 063/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502. Arkivsaknr: 2012000467 2. GONGS HANDSAMING

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Detaljregulering for Kjellesvik naustområde del av gnr. 314, bnr. 8 og 6 m.fl.

Detaljregulering for Kjellesvik naustområde del av gnr. 314, bnr. 8 og 6 m.fl. Detaljregulering for Kjellesvik naustområde del av gnr. 314, bnr. 8 og 6 m.fl. Vindafjord kommune 26. januar 2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av Kontrollert av 01 20.11.2015 Innsending av planforslag

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vedkomande reguleringsplan med tilhøyrande reguleringsføresegner for: "Del av gnr. 87, bnr. 53 m. fl. Skutevik, Tørvikbygd, Kvam herad.

Vedkomande reguleringsplan med tilhøyrande reguleringsføresegner for: Del av gnr. 87, bnr. 53 m. fl. Skutevik, Tørvikbygd, Kvam herad. Ing. Egil Ulvund A/S Kvam herad Jondal 16. april 2009 v/irene Våge Grovagjelet 16 5600 Norheimsund Vedkomande reguleringsplan med tilhøyrande reguleringsføresegner for: "Del av gnr. 87, bnr. 53 m. fl.

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Arkivref: 2016/1324-8719/2017 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 11/17 Forvaltningsstyret 16.05.2017 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN :

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN : BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN : HENSIKT 1 Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av campingplassen i samsvar med kommuneplanen.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune. arland bygg & eiendomsutvikling as 5398 stolmen lk@lysglimt.net mob. +47 90661222 org. m.v.a 987345640 REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune.

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer