LØPEREN LØPEREN. Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate NYE BODØ RÅDHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØPEREN LØPEREN. Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate NYE BODØ RÅDHUS 10.2013"

Transkript

1 . Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate

2 B c+ c+.. c+. c+. c+ RELOPPSTILLING vdelingene kan organiseres på forskjellige måter. alternativ er illustrert... + c+ alt B - sentral administrasjon sentraladministrasjonen sentral administrasjonen teknisk tekniskenhet enhet avd. avd. for foroppvekst oppvekstogogkultur kultur helse helseog ogsosialavdelingen sosialavdelingen eiendomskontoret eiendoms kontoret bolig kontoret boligkontoret fellesfunksjoner. B alt - sentral administrasjon i eksisterende bygg. m Situasjonsplan : () / :. () c+. c+. m Terrengsnitt : () / :. () terrengsnitt B-B : alt.: i alt Sentraladministrasjonen -administrasjon sentral administrasjon alt - sentral alt - sentral administrasjon eksisterende bygg bygg. bygg. i eksisterende i eksisterende ibygg. eksisterende. Perspektiv mot syd Bruksdiagram sentral administrasjon teknisk enhet avd.for oppvekst og kultur helse og sosialavdelingen eiendoms kontoret bolig kontoret felles funksjoner sum netto areal lt. nettoareal BT - lle bygg etasje etasje etasje etasje etasje etasje etasje u etasje k etasje sum lt.b nettoareal BT BT/BR - Nybygget BT etasje etasje etasje etasje etasje sentralsentral administrasjonen sentral administrasjonen administrasjonen etasje tekniskteknisk enhet enhet teknisk enhet etasje 8 for oppvekst og kultur avd. for avd. oppvekst avd. og forkultur oppvekst og kultur u etasje 8 og sosialavdelingen helse oghelse sosialavdelingen helse og sosialavdelingen k etasjeeiendoms eiendoms kontoret kontoret eiendoms kontoret sum bolig kontoret bolig kontoret bolig kontoret alt.b: Sentraladministrasjonen iadministrasjon alt B -administrasjon sentral alt B - sentral alt B - sentral administrasjon nytt bygg BR 8 8 program nettoareal

3 Mot nulllenergibygg: Et nullenergibygg er et bygg som ikke har behov for netto tilført energi over året. Et nær-nullenergibygg er et bygg som kun har behov for svært lite netto tilført energi per år (under ca - kwh/ m år.). Bygningsmessig vil denne typen bygg ikke skille seg fra passivhus, men i et nær-nullenergi bygg er det gjort ytterligere tiltak på energiforsyningssystemet. Fasade øst : () fasade / : øst : () 8 m ENERGI Passivhus: Bygningen har en meget kompakt form og til tross for stort vindusareal vil det være meget godt egnet for å tilfredsstille passivhus standard med kostnadseffektive tiltak. Passivhus kontorbygg er definert i Norsk Standard NS : og gir bl.a. mulighet for investeringsstøtte på inntil kr/m BR fra ENOV, dersom bygget bygges med passivhusstandard. Følgende tiltak antas å være nødvendige for at bygget skal tilfredsstille passivhus: Yttervegger: u-verdi, W/m (ca mm bindingsverk) Tak: u-verdi, W/m (- mm mineralull) Gulv: u-verdi, W/m (- mm XPS mot grunnen) Vinduer: maks gjennomsnittlig u-verdi,8 W/m for alle glass og dører (-lags energiglass med argonfylling og isolerte trekarmer. Glassfasader kan ha alu profiler dersom disse er godt isolert.) Tetthetstall:, oms/t v/ Pa uldebroer:, W/m BR (ca mm kuldebrobryter isolasjon utenfor alle dekkeforkanter og bæresystem.) Ventilasjonssystem: full behovsstyring med co sensorer og aut spjeld i alle rom som har varierende bruk. Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde i driftstiden (medregnet samtidighet) bør ikke være høyere enn 8 m/mh Varmegjenvinner: årsgjennomsnittlig virkningsgrad 8% eller bedre SFP faktor:, eller bedre Belysning: maks gjennomsnittlig effekt i driftstiden:, W/m (forutsetter lavenergi armaturer (T eller bedre) konstantlysstyring, tilstedeværelsesstyring og dagslysstyring i kontorarealer og møterom med grid på ca m per sone. Bevegelsessensorer på øvrige arealer) Solavskjerming: utvendig automatisk styrt solavskjerming på mesteparten av alle fasader med orientering - grader fra nord. Følgende tiltak anbefales for at bygget skal nærme seg et nullenergibygg: Bergvarmepumpe: bygget henter varme og kjøling fra flere dype (-m) borhull på tomten. Systemet muliggjør i mange tilfeller sesonglagring av varme. Vinterstid kjøles bakken ned ved at det hentes ut varme. Sommerstid varmes grunnen opp ved at bygget kjøles og varmen dumpes i grunnen. Mulighetene for sesonglagring er i stor grad avhengige av lokale grunnforhold og som må avgjøres ved at det bores en testbrønn. En berg armepumpe bør også driftes på rett måte for lavest mulig energibruk. Ved moderate kjøle- og varmebehov kan man benytte frikjøling og frivarme fremfor å sette varmepumpen i gang. Solfangere: solfangere benytter solenergi til å varme væske til høy temperatur. På grunn av den høye temperaturen og overskuddet av energi om sommeren er denne energikilden best egnet til å forvarme tappevann. Hvis kombinert med en bergvarmeløsning med varmelagring vil man ha mulighet til å dumpe overskuddsvarme fra solfangerene i grunnen sommerstid, og dermed lagre denne til oppvarmingssesongen starter. - m solfangere kan være hensiktsmessig på det aktuelle prosjektet. Solceller: solceller benytter solenergi for å produsere elektrisk energi. Solceller har vesentlig lavere virkningsgrad enn solfangere. Energien kan enkelt tas i bruk i bygget og erstatte nettstrøm så lenge produksjonen er mindre en forbruket til enhver tid. Lokal lagring av solstrøm er komplisert, og det er p.d. lite tilrettelagt for å kunne levere strøm tilbake til strømnettet. Solceller anbefales derfor kun i begrenset omfang. Prisen på solceller har blitt halvert på verdensmarkedet i løpet av de siste - årene. - m solceller kan være hensiktsmessig på dette prosjektet. Både solceller og solfangere bør som tommelfingerregel forsøkes plassert på soleksponert flate orientert mot syd med grd vinkel fra hoisontalplanet for best mulig økonomi og effekt. Det er fullt mulig å avvike noe fra dette, men effekten daler da litt. Montasje på tak eller høyt oppe på fasade er vanlige løsninger. MTERILITET Vi foreslår at bygget får et solid uttrykk med en lys farge, tatt dets funksjon og størrelse i betraktning. Det solide uttrykket vil gå godt med rådhusets og bankens fasader i henholdsvis pusset mur og stein. En lys farge vil gjøre det store bygget noe lettere og mer avdempet mot himmelen, både gjennom lyse sommerdøgn og mørke, snøtunge vinterdøgn. Fasade nord : () fasade / : nord : () Vi foreslår derfor en kombinasjon av hvit marmor og hvit betong (for eksempel med hvit marmor som tilslag) som vil gi bygget den solide og lyse karakteren vi ønsker. Marmoren har også en subtil referanse til den marmorerte kalksteinen i bankens fasader og rådhusets sokkel.. 8 m Innvendig er det tenkt lyse og transparente overflater, med løperen som det karakteristiske elementet dekket av en varm tresort. Fasade oppriss med hvit marmor sokkel, hvit betong fasade og vinduskarmer i treverk Fasade oppriss med grå marmor sokkel og hvit marmor kledning

4 OPPDRGSGIVERS HOVEDMÅLSETTING Gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus med bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon. Dette gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet. OPPDRGSGIVERS OVERORDNEDE RV Det nye rådhuset skal ha plass til kontorplasser og ha et totalt areal på ca.. m. Rådhuset skal gjøres så fleksibelt at fremtidige endringer kan gjøres uten store kostnader. Nybygget skal knytte sammen eksisterende rådhus og banken på en tiltalende arkitektonisk måte, slik at det nye rådhuset framstår som en helhet og ikke som flere enkeltstående bygg. Besøkende skal kunne henvende seg et sted i rådhuset, og herfra vil saksbehandler møte vedkommende. Det er viktig at mottaket er tiltalende og oversiktlig. De besøkende skal føle seg velkommen og føle at de kommer inn i et levende rådhus som er åpent for alle. Når det kommer besøkende, så skal ordfører, rådmann eller andre med stolthet kunne ta disse med i kantina i toppetasjen. Herfra vil man kunne få en unik utsikt i alle retninger. Det er antatt en gjennomsnittlig fordeling av arbeidsplasser med % kontorer og % åpent landskap Dette er ikke et krav, men løsningen bør tilrettelegges for dette. Behovet for vedlikehold i framtiden bør være lavest mulig. Nybygg forventes oppført som passivhus. RETNINGSLINJER FR LTRMINNEVERN Fasaden mot Rådhusplassen skal beholdes uendret. Hovedinngangen kan senkes, slik at den tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. Vinduer kan skiftes, men de skal ha samme utforming som i dag. Bystyresal, formannskapssal og blåsal i.etg. skal beholdes som i dag. Hovedtrapp og bitrapp mot øst beholdes. Eksisterende bibliotek rives. Nytt tilbygg i bakgården tillates oppført i etasjer regnet fra Dronningens gate, eller etasjer fra ongens gate mot Rådhusplassen. Bakside av eksisterende rådhus mot nord kan endres i området hvor det nye tilbygget kommer. Fasaden på Banken beholdes. RITERIER VED EVLERING V BESVRELSENE rkitektonisk kvalitet. rkitektonisk samspill med dagens rådhus og Banken, samt de omkringliggende byrom. God funksjonalitet og intern kommunikasjon mellom nytt og gammelt bygg og mellom de ulike avdelinger/funksjoner God tilgjengelighet (niversell utforming) både for ansatte og besøkende. Fleksibilitet i forhold til fremtidige bruksendringer og nye behov. realeffektive løsninger. Energiøkonomiske løsninger. ostnadseffektive løsninger sett i forhold til angitt budsjett. onseptets robusthet og utviklingspotensiale. Hovedidé Løperen Løperen består av et sammenhengende tredekke som kobler sammen hovedinngangen for publikum i det eksisterende rådhuset med den nye kantinen øverst i den nye bygningen. Sammenheng by/bydel Lanternen Rådhuset ligger høyt i sentrumskjernen av Bodø. Den nye bygningen blir i tillegg relativt høy og ruvende i situasjonen og blir synlig fra store deler av Bodøs omegn og fra havet. lle de nye arbeidsplassene og publikumsarealene er koblet mot denne kommunikasjonsåren. antinen som ligger på toppen har derfor fått et lettere og mer åpent utrykk enn resten av bygningen. Den nye kantinen vil få indre belysning som gjør at den vil framstå som en lanterne i bylandskapet, et nytt landemerke og orienteringspunkt, lik et fyrtårn som viser vei til rådhuset. Løperen er lys og åpen og frister til opphold, bevegelse og uformelle møter. Det sammenhengende tredekket skaper et identitetsbærende element som knytter anlegget sammen til ett bygg. Løperens indre sammenheng kommer til uttrykk i fasaden ved at arealer som er knyttet til løperen får større glassflater og en belysning som synes fra utsiden i mørketiden. Lanternen blir lavere og får andre dimensjoner enn det eksisterende klokketårnet som er høyreist og smalt og vil dermed ikke ta opp kampen med tårnet, men heller komplimentere det. Skiftet i fasaden mot toppen er også med på å bryte ned inntrykket av det store bygningsvolumet. Bygningens program tilsier allikevel at det må bli en bygning som er relativt mye høyere en omkringliggende bebyggelse. Som del av et rådhus mener vi at det er greit at bygningen er synlig i situasjonen og gjør seg viktigere enn bygningene rundt. Dette er også vanlig andre steder i landet og verden, både i dag og i et historisk perspektiv antine Tilpasning til eksisterende rådhus og banken. De to eksisterende bygningene på tomten er forskjellige i høyde, lengde, materialitet, takform, vindusåpninger og orientering. Det er derfor naturlig at det nye samlede rådhuset blir et anlegg bestående av tre bygninger med hver sin skala og egenidentitet, men med noen felles kjennetegn og et samlet fotavtrykk som avslutter og definerer kvartalet. Vi har valgt å la de eksisterende bygningene få luft rundt seg slik at de framstår som egne bygg. Særlig er dette viktig rundt banken som har sin hovedfasade mot nybygget. Dette gir også minimal inngripen i eksisterende bygg og størst fasadelengde med dagslysinnslipp. antinen, og arealene der løperen ligger til yttervegg, har fått et annet fasadeuttrykk enn resten av bygget. Fasaden fremstår her som søyler med mellomliggende, tilbaketrukne glasspartier. Det samme temaet finner vi igjen i eksisterende rådhus, ved inngangspartiet, i gavlfasaden, ved hovedtrappen og ikke minst i toppen av klokketårnet. Gjentakelsen av dette temaet skaper en dialog mellom de to bygningene. Volumet brytes opp ved at en terrasse etableres mot syd ved kantinen. antinen får ekstra høyde under taket. Integrert i Lanternen på toppen ligger også tekniske rom. Trafikale forhold Vi mener hovedinngangen må ligge der den er i dag med inngang fra den store, åpne rådhusplassen. Hovedinngangen senkes utvendig til bakkenivå og forbindes innvendig til dagens nivå med en ny trapp og heis. Hovedinngang Løperen Et tredekke løper fra hovedinngangen, gjennom rådhuset, inn i nybygget og opp i kantinen. Løperen knytter nytt og gammelt sammen. Rådhuset, banken og nybygget knyttes diskret sammen på rådhusets.etasjeplan, (bankens.etasjeplan) med en broforbindelse. Det vil fremdeles være mulig å gå rundt bankbygget på bakke nivå. Sammen utgjør byggene et effektivt og fleksibelt rådhus. Det eksisterende rådhuset har også en tydelig sokkel. Vi foreslår å fortsette denne sokkelen på samme nivå i den nye bygningen. Dette skaper ytterligere sammenheng mellom rådhuset og nybygget. Banken får stå mer fritt, men knyttes sammen med nybygget ved at de to bygningene sammen danner en liten gate foran bankens inngangsfasade. vdelingene kan organiseres på forskjellige måter. alternativ er illustrert. Vi har foreslått elementer av marmorert sten i nybyggets fasade som vil skape en referanse til bankens kalksteinsfasade og rådhusets sokkel. Nybygget har rømningstrapper og tekniske rom på taket, integrert i Lanternen. Varelevering er plassert mellom rådhuset og nybygget med innkjøring fra Havnegata. Nybygget har også referanser til de eksisterende bygningenes gjenreisningsarkitektur, med en stram, nøktern og litt formell karakter, fortolket i samtiden.

5 Planløsning Nybyggets planløsning er et produkt av byggets funksjon og tilbyr effektiv organisering av arbeidsplasser og publikumsarealer. tekniskrom T Heis og sekundærtrapp ligger rett ved inngangen til nybygget. Sekundærtrapp nr. ligger diagonalt på andre siden av bygget. møte t kjøkken kantine.etasje etasje :.etasje t etasje : c+8. c+. garderobene c+. lager c+. garderobene.etasje etasje : c+. varelevering Planer : () / : (). 8 m Planer : () / :. () Planformen er usymmetrisk og gir vekselvis grunne arealer som egner seg for cellekontorer, og noe dypere arealer som passer til effektiv organisering av kontorlandskap. Den sentrale løperen knytter etasjene sammen fra.etasje opp til kantinen. Pausearealer knytter seg opp mot dette sentrale rommet. m

6 c+9.8 c+. c+. c+. c+. c+.8 c+. c+. c+. c+. c+. snitt - : Snitt - : () / : () 8 m Perspektiv fra.etasje mot møterom. Perspektiv fra rådhusplassen mot nordvest Perspektiv fra inngangen til nybygget med løperen i sentrum

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500 odø nye ådhus akgrunn odø kommunes administrasjon er lokalisert på flere ulike steder og driften er både urasjonell og lite publikumsvennlig. ystyret har vedtatt at kommunens administrasjon med totalt

Detaljer

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS Kulturutvikling Verdiskaping Profilering i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.0.04 4/8 Bystyret 9.0.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.0.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 1 2 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenterets utbyggingskontor, har gjennomført forprosjekt

Detaljer

Lebesby Rådhus. Alternativ-studie med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune

Lebesby Rådhus. Alternativ-studie med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune Lebesby Rådhus Alternativ-studie med kostnadsoverslag Tiltakshaver: Lebesby Kommune Juni 2014 INNHOLD: TILTAKSHAVER OG KONSULENT: INNLEDNING TOMT SKISSEFORSLAG - ALT. A (OMBYGGING) SKISSEFORSLAG - ALT.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/4587-27 27930/14 07.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 107/13

Detaljer

INNSYN ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES

INNSYN ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES IY ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE 1 nitt + 7,6 m + 2,1 m Plan 1:200 1. etasje Plan 1:200 2. etasje Fasade mot sør 1:200 Ill.: Bystyresal og kantine Ill.: Inngangsparti med åpning mot øst og lysinnslipp

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Åpen Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Utredning i FORKLIMA - Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Forfatter(e) Axel Cablé, Sofie

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer