Høringsuttalelse til NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Dato: 1. oktober 2010 Byrådssak 1346/10-1 Byrådet Høringsuttalelse til NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser BJOL SARK Hva saken gjelder: Bakgrunn NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser er sendt på høring med høringsfrist 20. september Utredningens sentrale tema er hvordan de nye håndhevelsesreglene for offentlige anskaffelser gitt gjennom direktiv 2007/66/EF (håndhevelsesdirektivet), bør gjennomføres i norsk rett. I forbindelse med innføringen av direktivet er det opprettet et lovutvalg. Utvalgets mandat har vært å vurdere nærmere hvordan direktivet kan innføres i norsk rett på en EØS-rettslig lojal måte. Implementering av et EU-direktiv som følge av EØS-avtalen, innebærer at lovutvalget ikke har stått fritt til å foreslå de regler/regelendringer man finner hensiktsmessige. Forslagene må være innenfor det rammeverk som EØS-avtalen setter. Håndhevelsesdirektivet gjelder for kontrakter omfattet av anskaffelsesdirektivet (direktiv 2004/18/EF). Anskaffelsesdirektivet er implementert i norsk rett gjennom lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren. Et grunnleggende trekk ved reglene om offentlige anskaffelser er at det er en kombinasjon av EU/EØS-rett og vanlig nasjonal rett. Hovedstammen i regelverket er av EU/EØS- rettslig opprinnelse. Regelverket er supplert med bestemmelser som har norsk opprinnelse og som norsk lovgiver har funnet hensiktsmessig. I norsk lovgivning har man gitt anskaffelsesdirektivet videre anvendelse enn det EU/EØSregelverket krever, samt gitt mer detaljerte regler. Samlet sett betyr dette at offentlige oppdragsgivere er pålagt strengere regler på flere punkter enn det anskaffelsesdirektivet krever. Generelle utfordringer Offentlig sektor er en stor oppdragsgiver. Det er følgelig viktig at anskaffelsesprosesser skjer på en åpen og forutsigbar måte. Gjennom lov om offentlige anskaffelser og forskrifter som er laget til denne loven, er det etablert et godt grunnlag for en god regulering av oppgaveløsningen på dette området. 1

2 Når en kommune skal ta stilling til håndheving av et så vidt komplisert regelverk som dagens anskaffelsesreglement er; må en vurdere ulike hensyn opp mot hverandre. Tre aktuelle hensyn vil være: 1. For det første må en vurdere de konsekvenser de foreslåtte endringer har for kommunen som organisasjon. Fokus vil i stor grad være på hvilke konsekvenser de ulike forslag har på kommunen som innkjøper og kommunens egen bruk av ressurser. 2. For det andre må en som politisk organisasjon vurdere nærmere konsekvensene av de foreslåtte tiltak i en bredere samfunnskontekst. I denne sammenheng; hvordan en bedre kan legge til rette for å ta i bruk kompetanse og kapasitet i privat sektor i offentlig oppgaveløsning fokus på konkurranse. 3. For det tredje må det gis oppmerksomhet mot det å sørge for at den måten anskaffelser skjer på, er organisert og gjennomført på en måte som motvirker korrupsjon. Alle disse tre anliggende er viktige når reglene for håndhevelse av offentlige anskaffelser skal fastsettes. Byrådet vil imidlertid i forbindelse med denne konkrete høringsuttalelsen konsentrere sin oppmerksomhet mot de interesser som er knyttet til kommunen som organisasjon. Konkrete utfordringer vedr anskaffelsesprosessen De vesentligste endringene i det håndhevelsesdirektivet som nå skal innlemmes i norsk lovgivning, er i hovedsak begrenset til tre elementer: - Krav om innføring av en fast definert karensperiode mellom tidspunktet for meddelelse om hvem som vil bli tildelt kontrakt og inngåelse av kontrakt - Krav om innføring av regel som sier at oppdragsgivers rett til å inngå kontrakt suspenderes ved klage innenfor karensperioden - Innføring av nye sanksjoner som innebærer at kontrakter kan bli uten virkning og/eller alternative sanksjoner for vise typer regelbrudd Generelt medfører disse endringene en skjerpelse for offentlige oppdragsgivere i forhold til dagens praksis. Anskaffelsesprosesser kan ta lengre tid grunnet suspensjon av retten til å inngå kontrakt. Videre vil sanksjonssystemet bli mer omfattende og tyngende. Det kan føre til lengre anskaffelsesprosesser da den offentlige oppdragsgiver vil kunne bli enda mer forsiktig i utførselen av sitt arbeid enn hva man allerede er i dag. Ett sentralt spørsmål for utvalget har således vært hvor langt skal man gå i å innføre de materielle endringene som håndhevelsesdirektivet krever i norsk rett. Kort sammendrag av utvalgets vurderinger Utvalgets flertall fremhever at flere og ulike hensyn må tillegges vekt når en skal vurdere hvor strenge krav som skal stilles til offentlige anskaffelsesprosesser. I den forbindelse vises det til at strenge og detaljerte anskaffelsesregler kan være - Tids- og ressurskrevende - Firkantet og forretningsmessig kompliserende - Konfliktskapende og prosessdrivende Utvalgets flertall fremhever at norsk lovgivning har gått lenger i å regulere offentlige anskaffelser enn det EU/EØS direktivene krever, både hva gjelder reglenes rekkevidde og detaljnivå. Videre fremhever flertallet at KOFA har praktisert reglene svært strengt og lite fleksibelt. Flertallet har på denne bakgrunn foreslått at det nye håndhevelsesdirektivet i 2

3 hovedsak ikke skal innføres i norsk rett i større grad enn hva direktivet krever. Det betyr at man i stor grad foreslår at de nye reglene ikke skal gjelde for uprioriterte tjenester og kontrakter under EØS-terskelverdien (dvs. tjenester som er nevn i vedlegg 6 i forskrift om offentlige anskaffelser og kontrakter med verdi over kr , men som ikke når opp til EØS-terskelverdiene, per i dag kr 1,6 mill for vare- eller tjenestekontrakter). Utvalgets flertall har også foreslått endring av dagens regler om vedståelsesfrist, begrunnelsesplikt og nye regler for dekningskjøp for å gjøre regelverket noe mer fleksibelt og enklere å bruke. Mindretallet er ikke enig med flertallet i deres vurdering, og er opptatt av å sikre leverandørenes rettigheter i størst mulig grad, og anbefaler i hovedsak å innføre håndhevelsesdirektivet likt for prioriterte og uprioritert tjenester, samt over og under EØSterskelverdiene. Utvalget har også vurdert hvorvidt det er domstolene som skal være håndhevelsesorgan for regelverket eller om det skal oppnevnes en nemnd for saker om offentlige anskaffelser. Her er også utvalget delt i sitt syn da flertallet foreslår at reglene skal håndheves gjennom det ordinære domstolsapparatet, mens mindretallet ønsker å opprette en spesialnemnd. Byrådets vurdering Byrådet vil i sin vurdering av de utfordringer et nytt regelverk for håndhevelse av offentlige anskaffelser gir, først fremt legge vekt på interesser knyttet til kommunen som innkjøper. En legger til grunn at andre sider ved anskaffelsesprosessene, med fokus på leverandørenes interesser, vil bli ivaretatt gjennom høringsinnspill fra det hold. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 5 lyder: Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Kommunens uttalelse er i liten grad av prinsipiell karakter. Den er først og fremst faglig, men inneholder også elementer av mer politisk karakter... Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune vil gi slik uttalelse til NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser: 1. Bergen kommune slutter seg til utvalgets flertalls anførsler om at regelverket for offentlige anskaffelser er så vidt krevende å forholde seg til, at en bør være forsiktig med å komplisere det ytterligere. 2. Anskaffelsesregelverket er allerede så komplisert at mange mindre oppdragsgivere sliter med å forholde seg til det. Det er ikke ønskelig at det innføres regler som ytterligere vil kunne bidra til å flytte ressurser fra tjenesteproduksjon til håndhevelse 3

4 av regler. Som utvalget anfører, vil dette kunne føre til at mange av de samfunnsøkonomiske effekter av anskaffelsesdirektivene svekkes eller faller helt bort. 3. Bergen kommune er enig med utvalgets flertalls anbefaling om at det nye håndhevingsdirektivets regler i hovedsak bare gjennomføres så langt EØS-retten krever det, og at dagens regler derfor langt på vei videreføres for anskaffelser under EØS-terskelverdiene og for uprioriterte tjenester. 4. Velger en likevel å legge vekt på den argumentasjon om likebehandling av leverandører som fremsettes av utvalgets mindretall, må det legges til grunn at anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi skjermes, dvs. at en begrenser seg til å likestille uprioriterte tjenester med verdi over EØS-terskelverdi og EØS-anskaffelser. 5. Bergen kommune støtter utvalgets forslag til opprydning i det terminologiske vedrørende karensperioden. Videre støtter vi flertallets forslag om at direktivets nye regler om karensperiode bare innføres så langt EØS-retten krever det, og at dagens regler for øvrig videreføres, samt at deg gjøres unntak fra kravet om karensperiode tre typer tilfeller, jfr NOU 2010: 2, pkt Bergen kommune slutter seg til utvalgets flertalls forslag om at direktivets regler om sanksjon uten virkning bare gjennomføres så langt EØS-retten krever det. 7. Bergen kommune er positiv til utvalgets forslag til regelfesting av muligheten til dekningskjøp når en kontrakt er kjent uten virkning. 8. Bergen kommune stiller seg bak utvalgets flertalls synspunkter og anbefalinger om å begrense og forenkle begrunnelsesplikten. 9. Bergen kommune er enig i at det er hensiktsmessig å regelfeste adgangen til å forlenge vedståelsesfristen innen fristens utløp, men anbefaler at det i forskriftsbestemmelsen kommer tydeligere frem hvilke skranker som gjelder for en slik forlengelse, jf utvalgets utredning pkt Bergen kommune stiller seg bak utvalgets ønske om at bestemmelsen i den nye offentlighetsloven om innsyn i tilbud i karensperioden, vurderes på nytt. 11. Bergen kommune vil fraråde at KOFA utvikles til å bli håndhevingsorganet for sanksjoner for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser 12. Bergen kommunenes vurderinger av mer innkjøpsteknisk karakter knyttet til de ulike tema som utvalget tar opp i NOU 2010: 2, vil fremgå av byrådets saksutredning på de ulike punkt. 13. Saken oversendes bystyrets kontor til orientering. Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 4

5 Saksutredning: Generelle betraktninger Regelverket om offentlige anskaffelser er et godt redskap for å ivareta viktige samfunnsinteresser og formål. Regelverket legger i utgangspunktet godt til rette for at kommunene gjennom en aktiv og systematisk bruk av markedet, på en god måte kan oppnå en effektiv bruk av de ressurser kommunen har til disposisjon. Regelverket om offentlige anskaffelser kan imidlertid være krevende å forholde seg til for offentlige oppdragsgivere. Først og fremst fordi regelverket er preget av et høyt detaljnivå, samt at en rekke av reglene er utdypet og supplert av en noe streng praksis fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). At regelverket er uoversiktlig og komplisert gjør det vanskelig å anvende både for ikkejurister og jurister. Anskaffelsessituasjonen preges også av at mindre feil kan føre til at en konkurranse må gjennomføres på ny, på tross av at det er lite sannsynlig at feilen har virket inn på resultatet. Det kan således hevdes at regelverket har gått noe langt i å detaljstyre innkjøpsprosessen, samt at sanksjonssystemet gjør at man som offentlige oppdragsgiver ofte må kvalitetssikre innkjøpsprosessen i en så stor grad at det går ut over effektiviteten i kommunen. Ved innføring av håndhevelsesdirektivet bør derfor ikke regelverket bli mer komplisert og detaljert enn nødvendig. Arbeidsbyrden for oppdragsgiverne bør heller ikke øke i større grad enn nødvendig. Flertallets innstilling om å vektlegge kryssende mothensyn ved innføring av de nye sanksjonsreglene er derfor positivt. Forslag som gjør innkjøpsprosessen mindre byråkratisk, og som gjør regelverket mer fleksibelt og enklere å bruke er av stor betydning for offentlige oppdragsgivere. Kravet om karensperiode Kravet om en fast definert karensperiode innebærer ikke en stor endring for offentlige oppdragsgivere i Norge. Per i dag finnes det allerede en lovfestet karensperiode i anskaffelsesforskriftens 13-3 og Flertallet har foreslått at man kun skal innfører en fast definert karensperiode for anskaffelser over EØS terskelverdier. For anskaffelser under EØS-terskelverdiene foreslås det å beholde regelen om at leverandørene må meddeles innen rimelig tid om hvem man har tenkt å tildele kontrakten til. Mindretallet ønsker å innføre en fast definert karensperiode både i anskaffelsesforskriften del II og III. Byråden er av den oppfatning at det er av stor betydning å beholde fleksibiliteten i begrepet rimelig tid for anskaffelser som faller inn under forskriftens del II, og slutter seg derfor til utvalgets flertall på dette punkt. I forbindelse med innføring av regelen om en fast definert karensperiode er det viktig å ha et klart skjæringspunkt for når en kontrakt skal anses som inngått. 5

6 Utvalget er delt i to i sitt syn på når dette skjæringstidspunktet skal være. Den ene halvdelen ønsker å beholde dagens regel i 13-3 og 22-3 om at en kontrakt anses inngått når avtalen er signert av begge parter, mens den andre halvdelen vil endre reglen til at kontrakt er inngått når oppdragsgivers skriftlige meddelelse av aksept har kommet frem til leverandøren. Bergen kommunes erfaring er at den regelen som nå gjelder, har fungert svært bra som en klar og etterprøvbar milepel. Dette gjelder særlig når anskaffelsesprosessen gjennomføres av personer med begrenset erfaring med offentlig anskaffelser. Tidspunktet når kontrakt er signert av begge parter, er lett forståelig og gjør det vanskelig å snuble inn i et avtaleforhold ved en inkurie. Regelen fremstår derfor som en god og klart tvisteavvergende regel Byrådet vil anbefale at dagens regel om at kontrakt anses som inngått når den er signert av begge parter, opprettholdes. Suspensjon av adgangen til å inngå kontrakt Regelen om suspensjon av adgangen til å inngå kontrakt er en nyskapning i norsk rett. Regelen innebærer at ved klage fremsatt i karensperioden vil innebære at oppdragsgivers rett til å inngå kontrakt, suspenderes. Utvalget har foreslått at det er begjæring om midlertidig forføyelse som skal anses som klage. Det er kun begjæring om midlertidige forføyelser som angriper tildelingsbeslutningen som skal ha oppsettende virkning, og det er foreslått at begjæringen får oppsettende virkning i det den er forkynt for oppdragsgiver. Utvalgets flertall har anbefalt at denne regelen kun skal innføres for anskaffelser over EØSterskelverdiene, det vil si del III i anskaffelsesforskriften. Utvalgets mindretall har foreslått å innføre regelen både for del II og III. Hvis flertallet får gjennomslag for sitt syn, betyr det at for anskaffelser etter forskriftens del II (kontrakter med verdi mellom kr og 1,6 mill kr og for kontrakter om uprioriterte tjenester), vil begjæring om midlertidig forføyelse ikke innebære en suspensjon av rett til å inngå kontrakt. Suspensjonsbestemmelsen vil føre til at anskaffelsesprosesser vil kunne treneres. Og det er viktig at man for anskaffelser over kr, men under EØS-terskelverdiene, og uprioriterte tjenester fremdeles beholder fleksibiliteten til å inngå kontrakt på tross av at det er begjært midlertidig forføyning. Bergen kommune støtter forslaget om at det innføres mulighet både for bot og for avkorting av kontrakt. Det er imidlertid etter kommunens syn grunn til å vurdere om maksimaltaket for bøter bør settes lavere enn 15 %. En bør videre vurdere om det i regelverket bør gis sterkere føringer for fastsettelse av botens størrelse. Den preventive virkningen som er formålet med disse bøtene, vil i de fleste tilfeller kunne oppnås med bøter av langt mindre størrelse enn det som følger av den senere tids praksis i KOFA. Med bakgrunn i byrådens syn på valg av håndhevelsessystem (omtales i et senere punkt i denne utredning), har vi også forståelse for at dagens regler om KOFA-gebyr for ulovlige direkte anskaffelser også under EØS-terskelverdiene og for uprioriterte tjenester, erstattes med regler om bot og avkorting av kontrakt. Kommunen forventer at det legges føringer for en dynamisk bruk av disse virkemidlene, i samsvar med utvalgsflertallets kommentarer, slik 6

7 at sanksjonene i minst mulig grad går direkte ut over oppdragsgivers løpende drift og primære tjenesteproduksjon. Byråden vil anbefale at Bergen kommune slutter seg til flertallets forslag om at direktivets regler om suspensjon, bare gjennomføres så langt EØS-retten krever det.. Nytt sanksjonssystem mot ulovlige direkte anskaffelser Gjennom håndhevelsesdirektivet er Norge forpliktet til å innføre de nye sanksjonene uten virkning og/eller de alternative sanksjonene bot og avkortning av kontrakt for vise typer regelbrudd. Med begrepet uten virkning menes det at kontraktsforpliktelsene skal annulleres med tilbakevirkende kraft og/eller at annulleringen gjelder forpliktelser etter kontrakten som ikke enda er oppfylt. Utvalget har foreslått å innføre en kombinasjon av dette i norsk rett. Det sentrale i denne sanksjonsbestemmelsen er at kontraktspartene skal stilles som om avtalen aldri var inngått i utgangspunktet. Dette er en viktig nyskapning av stor prinsipiell betydning i norsk rett. Rekkevidden er allikevel begrenset til å gjelde følgende regelbrudd: 1. Ulovlige direkte anskaffelser 2. Brudd på karensperioden i kombinasjon med overtredelse av anskaffelsesregelverket, som har påvirket muligheten til å få tildelt kontrakt 3. Ulovlige tildelinger under rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger Direktivet innfører unntak fra sanksjonen uten virkning når vesentlige hensyn til allmennhetens interesser gjør det nødvendig å opprettholde kontrakt. I disse tilfellene skal det brukes bot eller avkortning av kontrakt, eventuelt en kombinasjon av disse sanksjonene. Sanksjonen uten virkning har utvalgets flertall foreslått å kun innføre for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Mindretallet har foreslått at sanksjonen også skal få anvendelse på anskaffelser over kr og uprioriterte tjenester. Sanksjonen uten virkning må antas å være svært inngripende og prosesskapende. En sanksjon som uten virkning vil således være sterkt uheldig for arbeidet til en kommune. Kommunen kan når en kontakt kjennes uten virkning risikere erstatningssøksmål ikke bare fra forbigåtte leverandører, men også den leverandører man har inngått kontrakt med. Sanksjonen er videre utypisk i det norske rettssystemet, og den bør derfor ikke innføres i norsk rett i større grad enn nødvendig. Byråden vil anbefale at Bergen kommune slutter seg til utvalgets flertalls forslag om at direktivets regler om uten virkning bare gjennomføres så langt EØS-retten krever det. Videre vil en slutte seg til de føringer for bruken av dette virkemiddelet, som fremkommer av flertallets innstilling, herunder at det gis mulighet for å beslutte uten virkning både ex nunc og ex tunc. Søksmålsfrister Bergen kommune har ingen spesielle kommentarer til hovedtrekkene i flertallets forslag til søksmålsfrister. 7

8 Vi har imidlertid merket oss at utvalget har foreslått at fristen for å fremsette begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning, om å avvise eller forkaste en forespørsel om å delta i konkurransen, skal være 15 dager. I direktivet er minstefristen her satt til 10 eller 15 dager, avhengig av kommunikasjonsmiddelet som anvendes, jfr minstefristen for karensperioden. I forhold til karensperioden har utvalgets flertall foreslått at direktivets minstefrister anvendes. Vi savner en god begrunnelse for at en her ikke legger seg på den samme linjen og differensierer fristen avhengig av hvilket kommunikasjonsmiddel som benyttes. Begrunnelsesplikten Bergen kommune vil gi uttrykk for at begrunnelsesplikten, slik den har utviklet seg med utgangspunkt i de aktuelle bestemmelsene i FOA og videre er drevet frem av KOFAs praksis, nå har blitt for krevende. De ressursene som går med til å begrunne oppdragsgivers valg, står i mange anskaffelser ikke lenger i forhold til anskaffelsens verdi. Bergen kommune stiller seg derfor bak utvalgsflertallets synspunkter og anbefalinger om å begrense og forenkle begrunnelsesplikten. Det vil være svært viktig at departementet gir god veiledning til begrunnelsesplikten i veilederen til FOA, slik at det er klart for både oppdragsgiverne og leverandørene hva som kan forventes av en begrunnelse om valg av leverandør. Det må antas at slik veiledning også vil påvirke KOFA-praksis. Vedståelsesfrist Bergen kommune er enig i at det er hensiktsmessig å regelfeste adgangen til å forlenge vedståelsesfristen innen fristens utløp, men anbefaler at det i forskriftsbestemmelsen kommer tydeligere frem hvilke skranker som gjelder for en slik forlengelse, jf utvalgets utredning pkt Særlig bør det komme tydelig frem at det settes klare krav for når forlengelse kan finne sted. Den formuleringen som utvalget har foreslått dersom det ikke fører til en vesentlig endring av grunnlaget for konkurransen eller leverandørens opprinnelige tilbud - gir ikke god veiledning for oppdragsgiver. Utvalget foreslår også å regelfeste en mulighet for, innen rimelig tid etter vedståelsesfristens utløp, å kunne spørre leverandørene om de vil fastholde sine tilbud. Vi mener at utvalgets argumentasjon for dette forslaget fremstår som noe umoden. Vedståelsesfristen er på mange måter tilbudsfristens motpol. I et slikt perspektiv er det etter vårt syn behov for ytterligere utredning før en eventuelt går til et så vidt drastisk skritt som å regelfeste en mulighet for å gjenopprette tilbudene etter utløpet av vedståelsesfristen. Vi mener derfor at en slik regel ikke bør innføres nå. Den foreslåtte forskriftsbestemmelsens fristangivelse - innen rimelig tid - åpner også opp for adskillig skjønn. Dette vil erfaringsmessig være både konfliktskapende og prosessdrivende. Det må på den annen side påregnes at en mer entydig definert frist i realiteten vil kunne fremstå som en fast forlengelse av vedståelsesfristen. Dette er bare ett av de dilemmaene som vi mener at departementet bør utrede nærmere før det eventuelt innføres regler om gjenoppretting av tilbud etter utløpet av vedståelsesfristen. 8

9 Dekningskjøp Bergen kommune er positiv til utvalgets forslag til regelfesting av muligheten til dekningskjøp når en kontrakt er kjent uten virkning. Gitt den unntakssituasjonen som et dekningskjøp vil innebære i forhold til de ordinære konkurransereglene, fremstår også utvalgets forslag til betingelser for å kunne foreta dekningskjøp som hensiktsmessige. Med mindre det gis regler som kan sikre at domstolen - ved dom om avkortning av kontrakt, tar tilbørlig hensyn til den tiden det tar å gjennomføre en ordinær konkurranse, bør det vurderes om regelen bør utvides til også å omfatte disse situasjonene. Utfordringer knyttet til den nye offentlighetsloven Bergen kommune stiller seg bak utvalgets ønske om at bestemmelsen i den nye offentlighetsloven om innsyn i tilbud i karensperioden, vurderes på nytt. Vi ser at det her er klart motstridende hensyn og at begrunnelsen for dagens regel i og for seg er plausibel. Den praktiske erfaringen med regelen tilsier imidlertid at de negative effektene av den er for store i forhold til nytten for den enkelte leverandør. I likhet med utvalget mener vi derfor at fastere regler for karensperiode, bedre regler for begrunnelse og fortsatt innsyn i protokollen i karensperioden må ivareta leverandørenes behov for innsyn i karensperioden. Håndhevelsessystemet Ved innføringen av håndhevelsesdirektivet i norsk rett må lovgiver ta et prinsipielt valg på hvorvidt man ønsker tvisteløsning i domstolene (domstolmodell) eller om man ønsker å opprette en nemnd (nemndmodell) som behandler saker om offentlige anskaffelser. Utvalgets flertall har foreslått at tvister vedrørende offentlige anskaffelser skal behandles i det ordinære domstolsapparatet. Flertallet ønsker at KOFA skal gå tilbake til å være et rent rådgivende organ, slik det var før Dvs. før KOFA fikk kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr. Utvalgets mindretall ønsker imidlertid å bygge ut et nytt nemndsystem der KOFA får rettslig bindende vedtakskompetanse samt kompetanse til å bruke hele det tilgjengelige sanksjonssystemet som skal innføres med det nye direktivet. Med innføringen av det nye sanksjonssystemet er det viktig at det er en høy terskel for å anlegge sak mot en offentlig oppdragsgiver. De nye sanksjonene er mer omfattende og mer alvorlige for den offentlige oppdragsgiver enn hva de har vært tidligere. En sak vil derfor kreve mye ressurser både hos den offentlige og den private part. De virkemidler som skal implementeres som en følge av det nye håndhevingsdirektivet, er av en alvorlighetsgrad som tilsier at de bør håndheves av en domstol. I likhet med utvalgsflertallet, mener også Bergen kommune at domstolene er best egnet til å foreta den avveining av fordeler og ulemper som er nødvendig for en fornuftig utvikling av anskaffelsesreglene i norsk rett. Utvalgets flertall anfører videre at en slik spesialisering som et styrket eller omdannet KOFA vil innebære, kan føre til at anskaffelsesreglene tolkes og anvendes lengre og strengere enn 9

10 det som er hensiktsmessig. Som beskrevet av utvalgets flertall i forbindelse med drøftelsen av begrunnelsesplikten i pkt. 13.3, er dette en tendens som allerede kan observeres i KOFAs praksis. Dette er synspunkter som vi, ut fra egen erfaring, kan tiltre. Som oppdragsgiver er Bergen kommune også ukomfortabel med et KOFA som både skal avgi rådgivende uttalelser, og som samtidig har myndighet til å ilegge til dels svært store gebyr. Etter at Bergen kommune selv har erfart systemet som part i flere mulige gebyrsaker, er det vår oppfatning at dagens ordning ikke i tilstrekkelig grad ivaretar oppdragsgivers rettssikkerhet. Etter vårt syn vil det derfor være hensiktsmessig å begrense KOFAs virksomhet til kun å være rådgivende organ, mens all myndighet etter det nye håndhevingsdirektivet legges til de ordinære domstoler. Bergen kommune støtter derfor forslaget til utvalgets flertall om å legge hele håndhevingsmyndigheten, inkludert gebyrmyndigheten, til domstolen og at KOFA føres tilbake til sin opprinnelige rolle som et rådgivende organ. Det må samtidig påpekes at det vil være viktig at domstolen settes i stand til å ta i mot den økning i saksmengde som ventelig vil komme når gebyrsakene overføres til domstolen samtidig som det etableres nye sanksjonsmidler som trolig vil øke leverandørenes prosessvillighet. KOFA vil etter flertallets forslag gå tilbake til å være et rent rådgivende organ. Dette vil sikre at det fremdeles foreligger et lavterskeltilbud hvor man kan få hjelp til billig tvisteløsning. Ubegrunnede avvik i forskriftsteksten I forslaget til forskriftstekst for h.h.v. FOA 13-3 og 22-3, samt forsyningsforskriften 11-4 forekommer det små innbyrdes avvik i både overskrift og bestemmelsenes ordlyd som trolig ikke er ment å gjenspeile reelle forskjeller i bestemmelsenes innhold. Av hensyn til den alminnelige bruker av regelverket bør slike unødige avvik unngås. 10

Høringsuttalelse til NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG EIERSKAP INNKJØPSSEKSJONEN Postboks 7700, 5020 Bergen Besøksadresse: Fortunen 3, 6.etg. Telefon 55 56 62 65 Telefaks 55 56 63 86 postmottak.innkjop@bergen.kommune.no

Detaljer

Høringssvar NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Høringssvar NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200903069-/MEA Vår ref: 10/4364 Vår dato: 13. 9.2010 Høringssvar NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NOU HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NOU HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NSB Dato: 07.09.2010 Prinsensgate 7-9 Saksnr: N-0048 Oslo Deres ref: 10/772-EMF T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 15 31 75 nsb.no Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Kopi til: HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kopi til: HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER /LJlVIli J/JQNS - OG KIRKEDEPARTEMENTET FATSBYGG 1 av 5 Kopi til: HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Innledning Det vises til høringsbrev av 16. april 2010, hvor

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

DET NYE HÅNDHEVELSESDIREKTIVET BETYDNING FOR KOMMUNALE ANSKAFFELSER

DET NYE HÅNDHEVELSESDIREKTIVET BETYDNING FOR KOMMUNALE ANSKAFFELSER DET NYE HÅNDHEVELSESDIREKTIVET BETYDNING FOR KOMMUNALE ANSKAFFELSER NKRF fagkonferanse 2010 15. juni kl 14-15 15 Advokat Morten Goller, Wikborg Rein 1 TEMA FOR INNLEGGET EUs nye håndhevelsesdirektiv for

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Bedriftsforbundet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO

Bedriftsforbundet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO Bedriftsforbundet Akersoeten 41. 0,58 Oslo postfebedrtftsforbundetno Telefon: 233570 10 www.bedriftsforbundetno raks: 23357011 Foreteltsnr. 866 1451721A VA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Innst. 185 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 12 L ( )

Innst. 185 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 12 L ( ) Innst. 185 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 12 L (2011 2012) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i kommuneloven (gjennomføring

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse - forslag til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 193/15 Høringsuttalelse - forslag til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser BJOL ESARK-03-201500317-27 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

HÅNDHEVELSESDIREKTIVET NYSKAPNINGER OG PRAKTISKE KONSEKVENSER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HÅNDHEVELSESDIREKTIVET NYSKAPNINGER OG PRAKTISKE KONSEKVENSER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HÅNDHEVELSESDIREKTIVET NYSKAPNINGER OG PRAKTISKE KONSEKVENSER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett 25-årsjubileum, torsdag 8. april 2010 Advokat Morten Goller, Wikborg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Byrådssak 296/14. Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser ESARK

Byrådssak 296/14. Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser ESARK Byrådssak 296/14 Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser OLRA ESARK-03-201400050-10 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har 20. juni år sendt ut på høring

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /

Deres referanse Vår referanse Dato / POLITIET POLI11DIREKTORATET Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201005859 2010/01189-5 008 14.09.2010 Høringsbrev - NOU 2010:2 Håndhevelse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 1 of 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato LOV-2016-06-17-73 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2017-04-21-18 Publisert I 2016 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2017

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HÅNDHEVELSE AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HÅNDHEVELSE AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HÅNDHEVELSE AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet sender et forslag til endringer i reglene om håndhevelse

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg 1. Innledning Det oppnevnes et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en gjennomgang

Detaljer

/ Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg

/ Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg Saksfremlegg Dato: Arkivref: 15.12.2014 2014/22930-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 02.02.2015 Høring - forslag om endring av yrkestransportloven lovbruddsgebyr for brudd på EØS-regelverk ved tildeling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 601 2016/4495-2 05.09.2016 Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.09.2016 Utsendte vedlegg 1 Høringsinstanser

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN. Deres ref Vår ref Dato GOF/g HØRING NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

REGJERINGSADVOKATEN. Deres ref Vår ref Dato GOF/g HØRING NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200903069 2010-0279 GOF/g 29.09.2010 HØRING NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1 INNLEDNING

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET Arkivsak-dok. 14/25579-4 Saksbehandler Knut Otto Pedersen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 03.12.2014 HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Regulering Hva menes med helse-

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådssak 1075/15 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I ANSKAFFELSESREGELVERKETS HÅNDHEVINGSREGLER Saksfremstilling: Innledende bemerkninger Denne

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE

NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE Høringsnotat NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE 1. INNLEDNING Regelverket om offentlige anskaffelser er under revisjon. Nærings-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Line Ringsøy Johnsen,

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Line Ringsøy Johnsen, Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 23.01.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201404656-9 Line Ringsøy Johnsen,

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. Byrådssak 256/16 Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. TROH ESARK-03-201600085-110 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

BEHOV FOR ET STERKERE KOFA

BEHOV FOR ET STERKERE KOFA L : Leverandorforeningent Helsesektoren Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Oslo 16.09.2010 Postboks 8004, Dep Deres dato 16.04.2010 0030 Oslo Deres referanse200903069-/mea Høringssvar:

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: #30024 Saksbehandler: Britt Syversen 06.07.2005 Høringsuttalelse - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

«Uten virkning» - ny sanksjon mot visse grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

«Uten virkning» - ny sanksjon mot visse grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet «Uten virkning» - ny sanksjon mot visse grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 235 Leveringsfrist: 1. juni 2012 Til sammen 39 469

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE

VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2009/1278-8 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg:

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

Prop. 12 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 12 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 12 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett) Innhold 1

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon Dato: 2. oktober 2009 Byrådssak 1354/09 Byrådet Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon ROBR SARK-4500-200806826-7 Hva saken gjelder: Det foreslås å etablere

Detaljer

NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015

NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015 NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015 Offentlige anskaffelser og et regelverk i endring v/rune Hagøy -Hvordan bli tilbyder til offentlige anskaffelser? Presentasjon av GKI GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Iht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3107-4 20.06.14 Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1. Innledning Departementet sender med dette

Detaljer

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Dato: 25. mai 2011 Byrådssak 1297/11 Byrådet Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. BJOL SARK-03-201103312-6

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Til høring - endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser - høringsfrist

Til høring - endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser - høringsfrist Vår dato: 16.06.2015 Vår referanse: 15/32639 Deres dato: 17.03.2015 Deres referanse: 15/1514-1 Org.nr: 964 982 953 Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Til høring - endring av lov

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2015

KS Anskaffelsesseminar 2015 KS Anskaffelsesseminar 2015 Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser KS Advokatene v/ Kristine Røed Brun Aktuelle problemstillinger: Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler? Har det i

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Departementets forslag til gjennomføring av disse og andre bestemmelser i det nye direktivet er beskrevet i det følgende.

Departementets forslag til gjennomføring av disse og andre bestemmelser i det nye direktivet er beskrevet i det følgende. Høringsnotat 3 NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE 1 Direktiv om innkjøpsregler i forsyningssektorene Nytt direktiv om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 29. juni 2015 Det faglige hjørnet: Om en kontrakt kjennes uten virkning, kan dekningskjøp benyttes. Reglene for denne typen kjøp er strenge. De skal dekke umiddelbare og

Detaljer