Handlingsprogram asker mulighetenes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune"

Transkript

1 Handlingsprogram asker mulighetenes kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014

2 Innhold Ordførers innledning 4 1 Vedtak Handlingsprogram Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Låneopptak Garantier Utliknet skatt Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Ordførers lønn Budsjettfullmaktene Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet Endringer driftsbudsjett kommunestyrets behandling Verbale vedtak Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Plan- og styringssystemet Innledning Plansystemet Styringssystemet (virksomhetsstyring) Fokusområde Økonomi Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Balanse Fokusområde Samfunn Mål for fokusområdet Kommuneplanens hovedmål og satsningsområder Vekst og utvikling Areal og transport Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet Folkehelse Tettsteder og knutepunkter Fokusområde Medvirkning Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Brukere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer... 57

3 8 Fokusområde Medarbeidere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Læring og fornyelse Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Tjenesteområdene Felles gjennomgående utfordringer Fordeling av driftsutgiftene Økonomisk profil og prioriteringer KOSTRA-analyse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Oppvekst Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Helse og omsorg Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Teknikk og miljø Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Eiendom Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Vedlegg Hovedoversikt drift Endringer i driftsregnskapet per målgruppe Eksisterende investeringsprosjekter Nye investeringsprosjekter Selvkostkalkyle Spillemidler Brukerbetalinger Prioriterte planoppgaver Strategier fra kommuneplanen Kommunal Rapport Kommunebarometeret...174

4 Ordførers innledning Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes Handlingsprogram for Gjennom fire år har vi levert våre helhetlige styringssignaler og gitt våre budsjettrammer til organisasjonen. Og siden handlingsprogrammet bygges år for år så blir dette en slags oppsummering for hva vi har prioritert gjennom hele perioden. Og vi har mye å glede oss over i Asker. Bare det å kunne videreføre fjorårets budsjett uten kutt på driften gjør at vi har et unikt utgangspunkt for fortsatt å kunne opprettholde god kvalitet i tjenestene våre. Vi har en organisasjon som er fremoverlent, og et lokalsamfunn som er engasjert og delaktig. Asker kommune har en god og bærekraftig økonomi. For den politiske styringen har det gjennom perioden vært et mål å sikre et godt økonomisk handlingsrom for fremtiden og gi organisasjonen vår forutsigbarhet for drift. Samtidig ruster vi oss for en litt mer usikker tid med varsler om høyere arbeidsledighet og lavere økonomisk vekst. Vi må derfor hele tiden ha fokus på hverdagseffektivisering. Denne skal i utgangspunktet ikke ramme kvaliteten eller omfanget på tjenestene til innbyggerne. Ambisjonen for Handlingsprogram er et netto driftsresultat på minimum 3 prosent de to første årene, økende til minimum 4 prosent de neste årene. Asker er en kommune det er godt å bo og vokse opp i, og flere nasjonale undersøkelser understøtter dette. Det er også gledelig at Askerelevene scorer høyt på både eksamensresultater og nasjonale prøver. Vår fantastiske frivillighet supplerer våre tjenester og er vår viktigste samarbeidsaktør, og bidrar til de gode levekårene. Disse kvalitetene skal vi bygge videre på i utviklingen av morgendagens Asker. Et budsjett er preget av mye tall og fakta men det det i realiteten handler om er rammene for menneskers liv her i Asker. Målet er å skape muligheter for den enkelte, som igjen vil danne grunnlag for økt tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Dette handlingsprogrammet har en tydelig sosial profil, og skal sikre at grupper som trenger ekstra oppfølging får nettopp det. For det finnes også et «forskjells-asker», og mange mennesker sliter eller får ikke ta del i velstandsutviklingen. Forskjellene blir synlige i hverdagslivet, og det kan være krevende å møte «vellykketheten» i Asker-samfunnet. Blant annet står mange småbarnsforeldre i en utfordrende økonomisk situasjon. De økte levekårsforskjellene tar vi på alvor, og det er av de viktigste utfordringene Asker-samfunnet står overfor. Kommunestyret har de siste årene vedtatt forpliktende mål, strategier og tiltak for å bygge et likeverdig og trygt lokalsamfunn. Vi skal være inkluderende og gi folk muligheter, noe jeg mener gjennomsyrer prioriteringene i dette handlingsprogrammet. Asker har systematisk over tid jobbet på tvers av tjenesteområdene for å møte fire hovedutfordringer: Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse Selv om vi forebygger vil noen av våre medmennesker av ulike årsaker allikevel ha behov for tunge velferdstjenester gjennom hele eller deler av livet. Disse tjenestene skal gi trygghet for den enkelte og være et sikkerhetsnett. Denne perioden har vi prioritert ulike boliger høyt, og har ambisiøse mål gjennom vårt boligsosiale program. Det legges til rette for 60 nye boenheter for boligsosiale målgrupper. Eldreomsorgen styrkes gjennom etablering av 60 nye heldøgns omsorgsboliger på Gullhella, og 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru. Samtidig styrkes hjemmetjenesten.

5 Jeg er i dette handlingsprogrammet spesielt glad for den store lærlingesatsningen der vi fordobler antallet fra 30 til 60 over fire år. Slik når vi KS sin målsetning om 1 lærling pr 1000 innbygger og blir en foregangskommune. Et viktig tiltak for å få unge ut i arbeidslivet, og for å møte utfordringer knyttet til rekruttering av nødvendig arbeidskraft. Jeg er også glad for at vi er enige om at vi må prioritere ressurser på samferdsel fordi miljø og næring er byggesteiner for fremtidens velferdssamfunn. Vi vil mye, vi får til mye, samtidig har vi fortsatt uløste utfordringer å ta tak i. I dette dokumentet ligger det mye spennende informasjon, bakgrunn og fakta for prioriteringene som er gjort. Jeg vil takke rådmannen og administrasjonen for et godt samarbeid. Gjennom hele året legger de til rette for at politikerne i Asker får et godt grunnlag for våre beslutninger. Lene W. Conradi, ordfører

6 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. 2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. 3. Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg 17.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 17.4 Nye investeringsprosjekter. 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Låneopptak 1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på 576 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. 4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 1.4 Garantier 1. Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. 2. formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 1.5 Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 1.6 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 17.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. 1.7 Ordførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 1.8 Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet handlingsprogram Asker kommune

7 handlingsprogram Asker kommune 7

8 1.9 Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak a. Bosetting av flyktninger Antall flyktninger som bosettes i Asker kommune økes midlertidig i 2015 og 2016 til 75, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Kostnadene dekkes av det statlige integreringstilskuddet og Husbankens tilskudd rettet mot boliger. b. Pensjon De økonomiske konsekvensene av etablering av Asker kommunale pensjonskasse er ikke klare. Rådmannen kommer tilbake til dette i første tertialrapport c. Prioritering kulturhistoriske bygg Det er avsatt et årlig beløp på 5 mill. kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Rådmannen foreslår at vevstua på Øvre Sem prioriteres i d. Endringer prisliste idrett Følgende endringer gjøres i prisliste idrett: Haller trening og idrettsarrangement, pris per time for kamp/arrangement ishall/svømmehall idrettslag skal være kr 275 for 2014, og kr 285 for Trening turnhall helg idrettslag utgår (dekkes av pris for kamp/arrangement idrettshall/ turnhall idrettslag). Fotballbaner trening og idrettsarrangement, pris for kamp/arrangement per påmeldt seniorlag skal være kr 2149 for Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder ENDRING MELLOM TJENESTEOMRÅDER DRIFTSBUDSJETT - Tall i Fra tjeneste område Til tjeneste område Beløp 2015 Beløp 2016 Beløp 2017 Beløp 2018 Omorg. Natur og idrett - Havner Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Miljøpatrulje Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Velrusken Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Skolerusken Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Forsøplingsmidler Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Landbrukskontor Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Klima og energitiltak Adm. og ledelse Teknikk og miljø Omorg. planmedarbeider Teknikk og miljø Administrasjon og ledelse Avvikle internbelastning adm. - parkering Teknikk og miljø Administrasjon og ledelse Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet DRIFTSBUDSJETTET (tall i 1.000) Oppvekst Fjerning av frukt/grønt i skolen Økt makspris barnehager Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner Helse og omsorg Rus-/psykiatrimidler endres fra rammetilsk. til ørem. midler Fastlegekontor Arbeid, aktivitetstilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne Bosetting av flyktninger, økning med 10 i 2015 og Uttrekk kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistent - opplæringstilskudd utgår Dagaktivitetstilbud til personer med demens Tilskudd til NaKuHel "Livskvalitet og arbeid" handlingsprogram Asker kommune

9 DRIFTSBUDSJETTET (tall i 1.000) Kultur, frivillighet og fritid Gatefotball Økt tilskudd til Asker Idrettsråd Administrasjon og ledelse Redusere budsjettavsetning til egenandel forsikring Omdisponering av midler avsatt til egenandel forsikring Overordnet Frie inntekter Innslagspunkt refusjon ressurskrevende brukere Økt inntekt ressurskrevende brukere Bosetting av flyktninger, integreringstilskudd Reduserte renteutgifter fra 3,1% til 2,85% Saldering - avsetning til disposisjonsfond Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet INVESTERINGSBUDSJETTET (tall i 1.000) Mellom-Nes skole, utomhusområdet Hagaløkka skole, utomhusområdet Midlertidig idrettshall på Drengsrud Bruk av lån Punkt 1.12, Hagaløkka skole bevilgningen øremerkes ikke til utomhusområdet Kommunestyret godkjenner en økt låneramme for 2015 på 11,5 mill kroner for å finansiere investeringene Endringer driftsbudsjett kommunestyrets behandling Driftsbudsjettet (tall i 1000 kr) Oppvekst Styrke etterutdanning lærere knyttes til matteløftet Helse og omsorg Styrke hjemmesykepleien Styrke Homestart Styrke Røde Kors - nabovenn Arbeid og aktivitet for psykisk utviklingshemmede Styrke ressursene innen rus, psykiatri helse, arbeid og aktivitet, Teknikk og miljø Styrke ressursinnsatsen på planlegging av areal, transport og bolig Sykkel og gangveier, trafikksikkerhet, økt vedlikehold Netto endring handlingsprogram Asker kommune 9

10 1.14 Verbale vedtak 1. Faglig karrierestige Asker kommune har i flere år tilbudt kompetanseheving rettet mot lederutvikling. Systematisk fagutvikling av ansatte er også avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet, og kunne satse på innovasjon og ny teknologi. For å kunne rekruttere og beholde gode fagarbeidere, spesielt innen Helse og Omsorg, bør kommunen tilby kompetansehevende utdanning innen de ulike fagområder i Asker kommune. Campus Asker kan utfordres til å utarbeide og gjennomføre digitale kurs tilpasset disse grupper. Kommunestyre ber rådmannen vektlegge faglig karrierestige for å beholde dyktige medarbeidere, ved revidering av Arbeidsgiver politisk plattform i Vurdere alternativer for revisjon Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25% høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen kommunerevisjon. Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. (Ref også til PWC rapport om konkurranseutsetting, sak 83/09) 3. Forenkle oppvekstsektoren Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom oppvekstsektoren med mål om å fjerne tidstyver. Saken legges frem for komité for oppvekst i Økt satsing på barnevern og tidlig intervensjon ved mishandling og omsorgssvikt Barnevernet har en spesiell utfordring med å komme så tidlig som mulig med i dialog med utsatte familier. Tidlig intervensjon er viktig for å unngå livsvarige fysiske og psykiske skader hos barn som utsettes for mishandling og omsorgssvikt. Tidlig intervensjon krever samarbeid og kommunikasjon mellom barnevern, helsesøstre, førskole- og barneskole. Dette gjelder også fastleger, legevakt, og akutt mottak ved sykehusene. Kommunestyret ber rådmann utarbeide en sak for tettere kontakt mellom helsetjeneste og barnevern. 5. Større vekt på psykologtjenester i skolehelsetjenesten Barne- og familieenheten har vært vellykket med tanke på det systematiske arbeid med tidlig innsats, og har ført til økt samhandling internt. Enda bedre samarbeid og samhandling med helsefagene blir viktig i det videre arbeid. Kommunestyre ønsker at skolehelsetjenesten kan operere enda mer tverrfaglig med større vekt på psykologtjenester på et tidlig tidspunkt, og ber rådmannen vurdere dette i den kommende evalueringen av barn og familieenheten (Bfe). 6. Realfagskommunen Asker Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak der en ungdomsskole i Asker styrkes med særskilte midler for etablering av en egen temaskole i matematikk/realfag. Konseptet utvikles og drives i samarbeid med næringslivet. 7. Flere boliger til psykisk utviklingshemmede ved samarbeid med foreldre og utbyggere Egen bolig er nøkkelen til et så selvstendig liv som mulig, også for psykisk utviklingshemmede. Asker kommune har tradisjon for å bygge eller kjøpe i kommunal regi, for deretter å tilby utleie. Nå har vi flere gode eksempler på at boliger er fremskaffet etter gode samarbeidsmodeller med foreldre (Borgenfaret) og utbyggere (Bondistranda). Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor ulike modeller belyses for å legge til rette for større mangfold og raskere utbygging av boliger til psykisk utviklingshemmede. 8. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har pr i dag en «ansikts til ansiktstid» på 50%. Tatt Askers geografi i betraktning synes dette som svært lavt. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å gjennomføre en analyse med hensikt å identifisere mulige løsninger for å øke «ansikts til ansiktstiden». Analysen skal bla. vurdere basestruktur, møtehyppighet og utnyttelse av kompetanse. På bakgrunn av analysen fremmes det sak med forslag til tiltak. 10 handlingsprogram Asker kommune

11 9. Utvidelse av Holmen seniorsenter Arealet på Holmen seniorsenter er ikke tilfredsstillende. Det er stor tilstrømming til senteret, ofte på 100 mennesker eller flere. Kjøkken med lagerplass, fryseskap/ kjøleskap er alt for lite. Det samme er bøttekott og toalettfasiliteter. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for utvidelse av seniorsenteret på Holmen. 10. Kyststi fra gangveien/kyststien i Vollen sentrum til Vollen Marina Kommunestyre ber rådmannen gjøre en vurdering på om søknaden fra Vollen Marina og Vollen sentrumsforening av delvis kan imøtekommes innenfor dagens regelverk. Hensikten er å sikre tilrettelegging for allmenheten, med universell utforming, av gangveien/kyststien i Vollen sentrum og ned til ny bryggekant på Vollen Marina. 11. Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke Viser til tidligere verbalvedtak og kostnadsestimat på 8,4 mill. kr av Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak innen for å avklare nærmere med kirkesjefen omfang, gjennomføring og økonomiansvar for klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke. 12. Nytt tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte Kommunestyre ber rådmannen, i samarbeid med AIR, innføre et nytt tilskudd, øremerket økonomisk vanskeligstilte og disponert av det enkelte idrettslag. Hensikten er å sikre at familiens økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for deltagelse i organiserte idrettsaktiviteter. Viser til tilsvarende ordning i Bærum. Det øremerkes opp til kr i Denne prøveordning evalueres etter ett år. 13. Opparbeidelse av infrastruktur Plan- og Bygningslovens bestemmelser om opparbeidelse av vei og annen infrastruktur i forbindelse med tomtedeling og bygging av nye boliger vil ikke alltid virke etter hensikten. Dette fordi det blir uforholdsmessig store utlegg på enkelte grunneiere, eller fordi deler av veier ikke har grunneiere å legge ansvaret på. Følgen er at veier eller annen infrastruktur helt eller delvis ikke blir opparbeidet til regulert standard. I slike tilfelle vil heller ikke grunnlaget være til stede for at Kommunen kan overta ansvaret for drift og vedlikehold av veien. Dette ansvaret vil da på ubestemt tid tilligge lokale vel eller private grunneiere. Rådmannen bes fremme en sak med vurdering av hvorledes Kommunen kan bidra, f.eks ved avsetninger til og bruk av et fond, til å fremme opparbeidelse av regulert infrastruktur der hvor plan- og bygningslovens bestemmelser ikke har virket eller ikke har utsikt til å virke etter hensikten. 14. Kultur SFO Det er med stor glede vi registrerer at i løpet av 205 vil alle SFOer i Asker ha gratis idrettstilbud til sine elever. Rådmann bes utrede muligheten for at det på samme måte som med idrett nå starter et samarbeide med kulturorganisasjonen i Asker for å kunne bygge opp et tilsvarende tilbud innen kultur for elevene i Askerskolen. 15. Styrking av realfaginteressen Lær kidsa koding For å styrke interessen for realfag blant elevene i Askerskolen bør rådmannen vurdere om det er mulig å få i gang flere realfagsprosjekter på Askers barneog ungdomsskoler Prosjektet Lær kidsa koding bør vurderes og rådmannen bes se på muligheten for å få i gang dette på to ungdomsskoler i Asker 16. VTA plasser Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som viser behovet for VTA-plasser i kommunen, samt mulighetene for å etablere flere slike. 17. Frivillighet mot skolene Asker kommune har mange ressurssterke seniorer som har gått ut av arbeidslivet. Mange av dem er knyttet til frivillig arbeid allerede, men mange er fortsatt en ressurs som ikke har fått en oppgave for fellesskapet. Skolene, og spesielt ungdomskolen og den videregående skole kan være en arena for leksehjelp og miljøtiltak. Rådmannen bes om å se på modeller for samhandling for frivillig arbeid som kan knyttes til ungdom og gjerne sammen med fylkeskommunen. 18. Låsbare sykkelrom ved alle innfartsparkeringer Kommunestyret ber rådmannen samarbeide med Jernbaneverket/Ruter om flere låsbare sykkelrom/ sykkelhotell ved jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt i Asker. handlingsprogram Asker kommune 11

12 2 Organisering 2.1 Politisk struktur Asker kommunes politiske styringsstruktur er formannskapsmodellen med tre komiteer og bygningsråd. Kommunestyret 47 representanter Klageutvalget 5 Partssammensatt utvalg Formannskapet 11 Bygningsrådet 9 Kontrollutvalget 5 Eldrerådet Utvalg for plan, samferdsel og næring 7 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Foretak Foretak og Foretak og selskaper og selskaper selskaper Kommunestyret (47 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre og behandler handlingsprogrammet og kommuneplanen. Formannskapet har følgende underutvalg: Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring og Utvalg for plan, samferdsel og næring. Formannskapet er også Partssammensatt utvalg sammen med hovedtillitsvalgte. Asker kommune har tre kommunestyrekomiteer: Komité for helse og omsorg, Komité for oppvekst og Komité for teknikk, kultur og fritid. Komiteene forbereder og innstiller saker som behandles av kommunestyret. Kommunen har etablert en saksordførerordning med eget reglement. Ordningen innebærer at komiteen velger en saksordfører til å følge opp en sak gjennom saksforberedelsen og til den er endelig behandlet av kommunestyret. Bygningsrådet behandler saker i henhold til Plan- og bygningsloven. Kontrollutvalget og Klageutvalget er lovpålagte organer. Det samme er Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Politisk struktur med reglement og fullmakter skal vurderes etter en gjennomgang våren Det skal fremmes sak om mandat og organisering av evaluering av politisk struktur. 12 handlingsprogram Asker kommune

13 Tabellen viser antall saker som er behandlet i utvalgene i perioden Det er en liten nedgang fra 2012 til 2013 i antall saker behandlet i kommunestyret, formannskapet og komiteene, mens antall saker behandlet i Bygningsrådet har økt. Politiske saker Antall saker behandlet i Kommunestyret Antall saker behandlet i Formannskapet Antall saker behandlet i Komité Oppvekst Antall saker behandlet i Komité Helse og omsorg Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid Antall saker behandlet i Bygningsrådet Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og omsorg Direktør Kultur og teknikk Direktør Eiendom Direktør Strategi og samfunn Utviklingssjef Økonomisjef HR - sjef Fullmaktsnivå 1 - rådmannen 57 virksomheter - 6 tjenesteområder Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom 35 virksomheter 12 virksomheter 4 virksomheter 3 virksomheter 3 virksomheter Administrasjon og ledelse Fullmaktsnivå 2-57 virksomhetsledere Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fem direktører, økonomisjef, HR-sjef og utviklingssjef. Virksomhetslederne er ansvarlig for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at virksomhetslederne har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Kommunens virksomheter er inndelt i seks tjenesteområder tilsvarende komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner inngår i tjenesteområde Administrasjon og ledelse. handlingsprogram Asker kommune 13

14 3 Plan- og styringssystemet 3.1 Innledning Plan- og styringssystemet i Asker kommune er helhetlig, og omfatter en rekke plan- og styringsprosesser som fremgår av årshjulet. Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer. 3.2 Plansystemet Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, planog bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir operasjonalisert og implementert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Det er en målsetning at virksomhetsstyringen skal forenkles og bli mer effektiv. Samtidig skal organisasjonens forståelse og modenhet på området styrkes. Grunnlagsdokumenter Statlige føringer Regionale føringer Kommunale føringer Figuren under viser Asker kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer vedtas av kommunestyret. Planstrategi Samfunnsdel Kommuneplan Arealdel Handlingsprogram Kommunedelplaner Virksomhetsplaner Reguleringsplaner Systematisk rapportering fra virksomhetene til rådmannen, og videre fra rådmannen til politiske organer, er en forutsetning for god politisk og administrativ styring. Kommunens rapporteringssystem består av månedsrapporter, tertialrapporter og årsrapport, som alle fremmes for politisk behandling. Det kan i tillegg vedtas særskilt rapportering. 14 handlingsprogram Asker kommune

15 Planstrategien Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Gjeldende planstrategi for Asker kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 17/12, som grunnlag for kommuneplanen for perioden I 2015 startes arbeidet med revisjon av planstrategien. I forkant av planstrategien vil det utarbeides flere grunnlagsdokumenter, herunder en innbyggerundersøkelse og et utfordringsdokument om Askersamfunnet. Kommuneplanen Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig. I Asker kommune innarbeides kommuneplanens handlingsdel i handlingsprogrammet. Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes, utarbeides det et planprogram for kommuneplanen. Planprogrammet beskriver hvilke temaer som planlegges revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser. Planprogram for kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2012 (sak 88/12). Rådmannen har i arbeidet med handlingsprogrammet lagt til grunn signaler, føringer og vedtak i forslag til kommuneplan for Asker kommune , som sluttbehandles av kommunestyret høsten Handlingsprogrammet Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventete utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Asker kommune innarbeides økonomiplanen sammen med årsbudsjettet i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet inneholder økonomiske rammer og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. I tillegg kommer en rekke måleindikatorer basert på prinsippet om Balansert målstyring (BMS). Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens temaplaner, jf. planstrategien, innarbeides i handlingsprogrammet for oppfølging. Felles gjennomgående planer Kommunen har flere gjennomgående planer som gjelder for hele organisasjonen. Disse revideres normalt hvert fjerde år, og mål og tiltak innarbeides i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. De gjennomgående planene er: Arbeidsgiverpolitisk plattform Asker kommune mer enn en jobb IKT-strategi for perioden Digitalt løft Kommunikasjonsstrategi for perioden Anskaffelsesstrategi for perioden Innovasjonsstrategi (vedtas høsten 2014) Arbeidsgiverpolitisk plattform, anskaffelsesstrategien og kommunikasjonsstrategien skal revideres i Planene er nærmere beskrevet under tjenesteområde Administrasjon og ledelse. handlingsprogram Asker kommune 15

16 Virksomhetsplaner Mål og tiltak fra handlingsprogrammet, felles gjennomgående planer og annet relevant planverk som følger av planstrategien, videreføres og følges opp i virksomhetsplanene. Virksomhetsplanen skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter. Årshjulet Figuren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet). Plan for handlingsprogramprosessen og tidspunktet for de ulike aktivitetene i 1-årshjulet vedtas årlig i egen sak. 16 handlingsprogram Asker kommune

17 Plan- og styringsprosesser arbeidsmåte Kommunen arbeider etter elementene i forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen). Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og utføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Denne kan illustreres slik. Analyse Beslutninger om tjenestekvalitet, effektivisering og innovasjon Planlegge Vedta styringsdokumenter med mål, rammer og krav Planstrategien Kommuneplanen Handlingsprogrammet med BMS-mål ROS-analyser Virksomhetsplaner Lederavtaler Forbedre Iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen Utføre Utføre tjenester i henhold til styringsdokumentene BMS-resultater Nøkkeltall Lederdialog Håndtering av risiko Håndtering av avvik Rapportering Tilsyn og revisjoner Følge opp Vurdere resultatet i forhold til mål, rammer og krav Tjenesteproduksjon Forvaltningsoppgaver handlingsprogram Asker kommune 17

18 Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de ulike prinsippene. Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring innebærer at det skal planlegges og settes mål, og at resultatene skal måles og følges opp for å avdekke avvik og kontinuerlig forbedre og videreutvikle tjenestene. 3.3 Styringssystemet (virksomhetsstyring) Definisjon Virksomhetsstyring i Asker kommune defineres på følgende måte: Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og gi best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyring omfatter begge fullmaktsnivåene og sikrer at styringen skjer likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene. Det er definert seks likestilte prinsipper for virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen skal: Baseres på mål- og resultatstyring Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak Sikre etterlevelse av lover og forskrifter Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Sikre læring, forbedring og innovasjon Kommunens system for kvalitetsledelse skal bidra til å sikre god og effektiv virksomhetsstyring, og er sertifisert i henhold til ISO-standardene for Kvalitetsstyring (9001), Ytre miljø (14001) og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er Samfunnsansvar (26000) implementert som en veiledende standard. Hovedmålet for utviklingen av Askersamfunnet er definert i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg er det for hvert av satsningsområdene i planen definert egne mål, delmål og strategier. Balansert målstyring (BMS) ble implementert i Asker kommune i Det er utarbeidet felles gjennomgående mål for alle kommunens virksomheter, og disse er inndelt i seks fokusområder. I tillegg er det utarbeidet unike mål for tjenesteområdene som skal sikre nødvendig styring og oppfølging av tjenestene. Gjennom å sette tydelige mål og foreta systematisk måling av resultatene, bidrar BMS til at man på en enkel og oversiktlig måte kan følge utviklingen innen prioriterte områder i kommunen. Asker kommune har fra 2015 totalt 99 BMS-indikatorer. Målene fra 2014 er i hovedsak videreført. I tillegg er det utarbeidet nye indikatorer for å følge opp mål og strategier i kommuneplanen, samt noen nye mål knyttet til økonomi, innovasjon og eiendom. Inngåelse av lederavtaler og jevnlig resultatoppfølging (lederdialog) skal sikre måloppnåelse og overholdelse av rammer. Ved avvik eller risiko for avvik skal det iverksettes korrigerende og forebyggende tiltak. Som et supplement til BMS-målene benyttes systematisk analyse av nøkkeltall og benchmarking med andre kommuner. Dette gir viktig styringsinformasjon i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud. Rådmannen vil ha fokus på videreutvikling av styringsdata innenfor tjenesteovergripende risikoområder, slik at man kan følge utviklingen gjennom året og ved behov iverksette forebyggende tiltak. 18 handlingsprogram Asker kommune

19 Gjennomføring av politiske vedtak Rådmannen har det overordnede ansvaret for at alle saker som legges frem for politiske organer er fullstendig og korrekt utredet, at sakene legges frem i henhold til oppsatte frister, og at vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Dette innebærer at det skal være etablert systemer som sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Virksomhetsledere skal holde seg orientert om de vedtak som gjelder eget ansvarsområde, samt forhold som berører hele kommunen. All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med politiske vedtak og øvrige administrative retningslinjer og instrukser. Etterlevelse av lover og forskrifter All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Begge fullmaktsnivåer skal ha oversikt over og sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter som har betydning for oppgaveutførelsen. Utredning av eventuelle juridiske problemstillinger skal inngå som ledd i all saksbehandling. Risikostyring og kontinuerlig forbedring Risikostyring innebærer å analysere usikkerhet og iverksette forebyggende tiltak for å redusere fare for svikt og mangler. Slike styrings- og kontrolltiltak (internkontroll) skal sikre at organisasjonen når mål og kontinuerlig forbedrer og utvikler tjenestene i tråd ned lover, regler, politisk vedtak og økonomiske rammer. Risikostyring vil ikke fjerne all risiko for svikt og mangler, men skal føre til en lavere sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer. Asker kommune gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) innen virksomhetene og tjenesteovergripende områder. Internkontroll er en del av daglig ledelse og styring innen begge fullmaktsnivåer, og omfatter også stabs- og støttefunksjonene. Kravet til internkontroll fremgår av kommuneloven. I tillegg er det innenfor flere områder av kommunens virksomhet særlige lovpålagte krav til internkontroll. Figuren under illustrerer modenhetsnivåer for en organisasjons internkontroll. Asker kommune er vurdert av Veritas til å være på nivå 4 innen ulike områder. Nivå 5. Optimalisert Internkontroll integrert med øvrig virksomhetsstyring med løpende oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid. Nivå 4. Overvåket Periodisk oppfølging av etterlevelse, inkludert oppsummerende rapportering til styrende organer. Manglende etterlevelse følges opp. Nivå 3. Standardisert Systematisk prosess hvor risikobaserte kontrolltiltak er designet, implementert, formalisert og dokumentert. Nivå 2. Uformelt/Ad-hoc Prosessert og kontroller er designet og implementert, men liten grad av formalisering og dokumentasjon. Nivå 1. Upålitelig Uforutsigbart miljø uten bevisst utforming av kontrolltiltak Effektivitet/ Trygghet Risiko/ Usikkerhet Antatt akseptabelt nivå på risikostyring og internkontroll Nivå for mange virksomheter i dag Rådmannen vil ha særlig fokus på at det etableres gode internkontrollsystemer i hver enkelt virksomhet. Internkontrollarbeidet vil være basert på prinsippene for virksomhetsstyring, med spesiell vekt på ROS-analyser som et ledd i internkontrollen. Videre vil rådmannen arbeide videre med avvikshåndtering og analyse. En videre utvikling og forenkling av kvalitetsledelsessystemet vil være en del av dette arbeidet. handlingsprogram Asker kommune 19

20 Effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Virksomhetsstyringen skal sikre en hensiktsmessig organisering, effektive arbeidsprosesser og god ressursanvendelse. Dette skal sikre at innbyggerne mottar tjenester av rett kvalitet og til rett tid, og at organisasjonens ressurser benyttes på en effektiv måte og innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Virksomheten skal styres innenfor de mål og budsjettrammer som hvert år vedtas av kommunestyret gjennom handlingsprogrammet. En ansvarlig økonomistyring basert på handlingsregler for drift og investering skal sikre stabil drift og god ressursanvendelse. Læring, forbedring og innovasjon Virksomhetsstyringen skal sikre læring, forbedring og innovasjon. Dette innebærer å sikre kontinuerlig utvikling av tjenestene og medarbeidernes kompetanse. Kommunen skal effektivisere og videreutvikle tjenestetilbudet gjennom å utvikle en kultur for erfaringslæring og styrke evnen til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester. Ledere har ansvar for å tilrettelegge for læring og kunnskapsdeling i egen organisasjon. Kommunestyret vedtar høsten 2014 en innovasjonsstrategi som definerer hovedsatsningsområder i arbeidet med å bygge en åpen, dynamisk, stabil og robust innovasjonskultur. Kunnskapssenteret har en sentral rolle som møteplass og arena for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på tvers i organisasjonen, og skal i tillegg tilrettelegge for innovasjon gjennom verktøy- og prosesstøtte. Det gjennomføres årlige interne og eksterne revisjoner for å avdekke om kvalitetsledelsessystemet er i samsvar med gjeldende krav, om kravene etterleves og om forbedringer iverksettes. Videre benyttes AskerDialogen som verktøy for systematisk oppfølging av forbedringsforslag og avvik. 20 handlingsprogram Asker kommune

21 Modell for virksomhetsstyring Modellen nedenfor illustrerer virksomhetsstyring i Asker kommune. Organisasjonsform: Tonivåmodell Prinsipper for virksomhetsstyring Oppdrag og bestillinger = HVA Mål og resultatstyring Gjennom føring av politiske vedtak Etterlevelse av lover og forskrifter Risikostyring og kontinuerlig forbedring Løsningsvalg for oppdrag/bestilling = HVORDAN Linjestyring Styring av basisorganisasjon Effektiv ressursanvendelse Prosjektstyring Styring av en midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program Kontraktstyring Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi Eierstyring Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis Læring, forbedring og innovasjon Resultat og leveranser = Svaret på HVA Ledelsesfilosofi: Visjon og verdier Rådmannen (fullmaktsnivå 1) og virksomhetslederne (fullmaktsnivå 2) har i henhold til delegeringsreglementet ansvar for å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. De fleste oppdragene ivaretas i linjen i Asker kommunes basisorganisasjon (linjestyring). For større oppdrag som er avgrenset i tid og omfang, slik som utviklings- og utbyggingsprosjekter, vurderes prosjektorganisering som mer hensiktsmessig (prosjektstyring). Kommunen kan kjøpe tjenester i markedet fra private leverandører (kontraktstyring), eller oppdrag kan løses gjennom etablering av selskaper som kommunen eier helt eller delvis (eierstyring). handlingsprogram Asker kommune 21

22 Linjestyring Hoveddelen av tjenesteproduksjonen gjennomføres i linjen i Asker kommunes basisorganisasjon. Det vises til kapittel 2 for en nærmere beskrivelse av kommunens organisasjonsstruktur. Prosjektstyring Når kommunen skal løse en definert oppgave innenfor en planlagt tids- og ressursramme, og som krever koordinering og samordning på tvers i organisasjonen, kan det være hensiktsmessig å nedsette et prosjekt. Asker kommune benytter en prosjektmodell som skal sikre effektiv prosjektstyring. Modellen gir prosedyrebeskrivelser inklusive dokumenter som regulerer fasene i prosjektet. Tabellen nedenfor gir oversikt over kommunens strategiske prosjekter. Disse er politisk vedtatt, har særskilt finansiering, er tjenesteovergripende og er av viss varighet. Strategisk prosjektportefølje Prosjektnavn Områdeutvikling Borgenområdet Folkehelse Innbyggertorg i Heggedal Aktiv mot kreft Innovasjonsstrategi Tidlig innsats i Oppvekst BOSO - Boligsosialt handlingsprogram Kunnskapssenteret BFE - Barne og familieenheten Prosjektfase Konsept Planlegging Planlegging Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Avslutning Realisering Rådmannen vil i arbeide videre med å utvikle og profesjonalisere prosjekt- og porteføljestyring i kommunen. Det vises til nærmere omtale under fokusområde Læring og fornyelse. Kontraktstyring Asker kommune kjøper varer og tjenester i markedet for ca. 1 mrd. kroner årlig over driftsbudsjettet. I tillegg blir de fleste investeringene i kommunen utført av private utførere. Kommunen investerer for ca. 0,5 mrd. kroner årlig. De som leverer varer og tjenester til kommunen konkurrerer om oppdragene, i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Kontraktstyring innebærer styring og oppfølging av all tjenesteproduksjon som ikke utføres av kommunens ansatte, men som leveres av eksterne leverandører. Ansvaret for kontraktstyring ligger i basisorganisasjonen, og kommunen skal ha gode rutiner for internkontroll og oppfølging av leverandørene. Tabellen øverst på neste side gir oversikt over tjenester som er konkurranseutsatt, og som derfor ikke produseres i egenregi. Oversikten gjelder tjenester over driftsbudsjettet og omfatter ikke investeringsprosjektene. Listen ikke er uttømmende. 22 handlingsprogram Asker kommune

23 KONKURRANSEUTSATTE TJENESTER - DRIFT (Ikke uttømmende liste) Tjenesteområde Oppvekst Helse og omsorg Helse og omsorg Teknikk og miljø Navn på tjeneste/tjenestested Undervisningstjenester for innvandrere og asylsøkere - norskopplæring og introduksjonsprogram Risenga bo- og omsorgssenter (104 sykehjemsplasser, 19 dagsenterplasser og 6 trygghetsplasser) Vestre Nes omsorgsboliger (16 boenheter) Renovasjon - innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall, matavfall, glass-/metallemballasje og farlig avfall Navn på privat utfører Folkeuniversitetet Norlandia Omsorg Aleris Omsorg Ragn-Sells og øvrige leverandører Årlig kontraktsverdi/ budsjett 2014 Ca. 17 mill. kr. Ca. 75 mill kr. Ca. 8 mill. kr. Ca. 25 mill. kr Teknikk og miljø Vintervedlikehold vei Mesta og øvrige leverandører Eiendom Eiendom Eiendom Renhold i kommunens bygninger (Samlet areal på ca m2) Drift og vedlikehold av 5 prosent av eiendomsmassen Eiendomsdrift og -forvaltning, snøbrøyting, strøing, gressklipping Flere leverandører NEAS AS Flere leverandører Ca. 7,5 mill. kr. Ca. 18 mill. kr. Ca. 1,5 mill. kr. Ca. 4,5 mill. kr. Områder av prinsipiell karakter som vurderes konkurranseutsatt fremlegges for politisk behandling. Eierstyring Asker kommune har opprettet selskaper og er interessent i selskaper sammen med andre offentlige instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre tjenester som kommunen har ansvar for. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret. Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) er kommunens eierstyre, og ivaretar kommunens eierinteresser i kommunalt eide selskaper/foretak. Rådmannen er sekretariat for eierstyret, og legger til rette for løpende politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen gjennom utredning av saker og oppfølging av representantskapsmøter og generalforsamlinger. Kommunestyret/formannskapet gjennomfører hvert år en eierdag der de kommunale selskapene presenterer status og utfordringer. Asker kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Selskap Eierandel Asker Produkt AS 100% Asker Eiendomsforvaltning AS 100% DI-Gruppen AS 20,80% Asker og Bærum Brannvesen IKS 33,30% Asker og Bærum Vannverk IKS 50% Bråset bo- og omsorgssenter IKS 50% VEAS 8% Asker Sentrum AS 4% Vestfjorden vann og avløp AS 2,40% Økonomiske overføringer til selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, innarbeides i handlingsprogrammet. handlingsprogram Asker kommune 23

24 4 Fokusområde Økonomi 4.1 Mål for fokusområdet GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat 2013 Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.1.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5-2,9 % Mindre enn 2,5 % 4,40% 4,71% Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter. Mindre enn 1 1-1,1 Mer enn 1,11 Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Ø.2. God økonomistyring. Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler. Ø.1.4. Disponible fond. Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett. > 40 % % < 30 % > 100 mill. kr. 0 % negativt avvik 0 % negativt avvik mill. kr. 0,1-0,75 % negativt avvik 0,1-0,75 % negativt avvik < 50 mill. kr. Mer enn 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra ,26% 0,32% Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon. Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe % % 0-49 % Ny indikator fra ,00% Det er fra 2015 gjort noen endringer i målekartet for Økonomi. Etablerte handlingsregler, knyttet til utvikling av lånegjeld, disponible fond og finansiering av investeringsprosjekter, er tatt inn som nye mål. Tidligere mål knyttet til investeringsprosjekter er flyttet til Eiendom. 4.2 Status Asker kommune har historisk sett hatt en god og bærekraftig økonomi. Det har vært et overordnet mål å etablere et godt økonomisk handlingsrom gjennom etablering av handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Flere år med positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging av fondsreserver har bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunesektoren står imidlertid ovenfor store utfordringer knyttet til økte demografikostnader. Andel eldre innbyggere øker. Gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer medfører økte rente- og avdragskostnader. Pensjonskostnadene øker. Statlige reformer finansieres ikke fullt ut I budsjettet for 2014 var det behov for en varig innsparing på 15 mill. kroner. Det vil også fremover være nødvendig å ha fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. 24 handlingsprogram Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014 2017 Rådmannens innledning Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 bygger på vedtatt Handlingsprogram 2013 2016, Kommuneproposisjonen 2014, Revidert

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 Handlingsprogram 2013-2016 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 11. desember 2012 - MULIGHETENES KOMMUNE - - MULIGHETENES KOMMUNE - Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes budsjett

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune Årsrapport asker mulighetenes kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens innledning... 5 1. Organisering og styring... 6 1.1 Politisk struktur... 6 1.2 Administrativ struktur... 7 1.3 Plan- og styringssystemet...

Detaljer

Årsrapport 2012 - Asker kommune

Årsrapport 2012 - Asker kommune Årsrapport 2012 2 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året 2012. Som foregående år har det også i 2012 vært et stort fokus

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Årsrapport Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Kvinesdal kommune Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2012/1149 13433/2012 Camilla Bruno Dunsæd Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 1.1 Kommunestyrets behandling og vedtak..6 2. Handlingsdel... 8 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2010 2013

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2010 2013 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2010 2013 Rådmannens forslag datert 28.10.09 Kulturhuset og borgården oppgraderes i 2010 INNHOLD 1.0 HOVEDTREKK OG PROFIL I HANDLINGSPROGRAMMET...

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

2008 året som ble så bratt

2008 året som ble så bratt Årsrapport 2008 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer