Handlingsprogram asker mulighetenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune"

Transkript

1 Handlingsprogram asker mulighetenes kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014

2 Innhold Ordførers innledning 4 1 Vedtak Handlingsprogram Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Låneopptak Garantier Utliknet skatt Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Ordførers lønn Budsjettfullmaktene Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet Endringer driftsbudsjett kommunestyrets behandling Verbale vedtak Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Plan- og styringssystemet Innledning Plansystemet Styringssystemet (virksomhetsstyring) Fokusområde Økonomi Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Balanse Fokusområde Samfunn Mål for fokusområdet Kommuneplanens hovedmål og satsningsområder Vekst og utvikling Areal og transport Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet Folkehelse Tettsteder og knutepunkter Fokusområde Medvirkning Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Brukere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer... 57

3 8 Fokusområde Medarbeidere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Læring og fornyelse Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Tjenesteområdene Felles gjennomgående utfordringer Fordeling av driftsutgiftene Økonomisk profil og prioriteringer KOSTRA-analyse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Oppvekst Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Helse og omsorg Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Teknikk og miljø Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Eiendom Mål for tjenesteområdet Status Føringer fra kommuneplanen Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Vedlegg Hovedoversikt drift Endringer i driftsregnskapet per målgruppe Eksisterende investeringsprosjekter Nye investeringsprosjekter Selvkostkalkyle Spillemidler Brukerbetalinger Prioriterte planoppgaver Strategier fra kommuneplanen Kommunal Rapport Kommunebarometeret...174

4 Ordførers innledning Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes Handlingsprogram for Gjennom fire år har vi levert våre helhetlige styringssignaler og gitt våre budsjettrammer til organisasjonen. Og siden handlingsprogrammet bygges år for år så blir dette en slags oppsummering for hva vi har prioritert gjennom hele perioden. Og vi har mye å glede oss over i Asker. Bare det å kunne videreføre fjorårets budsjett uten kutt på driften gjør at vi har et unikt utgangspunkt for fortsatt å kunne opprettholde god kvalitet i tjenestene våre. Vi har en organisasjon som er fremoverlent, og et lokalsamfunn som er engasjert og delaktig. Asker kommune har en god og bærekraftig økonomi. For den politiske styringen har det gjennom perioden vært et mål å sikre et godt økonomisk handlingsrom for fremtiden og gi organisasjonen vår forutsigbarhet for drift. Samtidig ruster vi oss for en litt mer usikker tid med varsler om høyere arbeidsledighet og lavere økonomisk vekst. Vi må derfor hele tiden ha fokus på hverdagseffektivisering. Denne skal i utgangspunktet ikke ramme kvaliteten eller omfanget på tjenestene til innbyggerne. Ambisjonen for Handlingsprogram er et netto driftsresultat på minimum 3 prosent de to første årene, økende til minimum 4 prosent de neste årene. Asker er en kommune det er godt å bo og vokse opp i, og flere nasjonale undersøkelser understøtter dette. Det er også gledelig at Askerelevene scorer høyt på både eksamensresultater og nasjonale prøver. Vår fantastiske frivillighet supplerer våre tjenester og er vår viktigste samarbeidsaktør, og bidrar til de gode levekårene. Disse kvalitetene skal vi bygge videre på i utviklingen av morgendagens Asker. Et budsjett er preget av mye tall og fakta men det det i realiteten handler om er rammene for menneskers liv her i Asker. Målet er å skape muligheter for den enkelte, som igjen vil danne grunnlag for økt tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Dette handlingsprogrammet har en tydelig sosial profil, og skal sikre at grupper som trenger ekstra oppfølging får nettopp det. For det finnes også et «forskjells-asker», og mange mennesker sliter eller får ikke ta del i velstandsutviklingen. Forskjellene blir synlige i hverdagslivet, og det kan være krevende å møte «vellykketheten» i Asker-samfunnet. Blant annet står mange småbarnsforeldre i en utfordrende økonomisk situasjon. De økte levekårsforskjellene tar vi på alvor, og det er av de viktigste utfordringene Asker-samfunnet står overfor. Kommunestyret har de siste årene vedtatt forpliktende mål, strategier og tiltak for å bygge et likeverdig og trygt lokalsamfunn. Vi skal være inkluderende og gi folk muligheter, noe jeg mener gjennomsyrer prioriteringene i dette handlingsprogrammet. Asker har systematisk over tid jobbet på tvers av tjenesteområdene for å møte fire hovedutfordringer: Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse Selv om vi forebygger vil noen av våre medmennesker av ulike årsaker allikevel ha behov for tunge velferdstjenester gjennom hele eller deler av livet. Disse tjenestene skal gi trygghet for den enkelte og være et sikkerhetsnett. Denne perioden har vi prioritert ulike boliger høyt, og har ambisiøse mål gjennom vårt boligsosiale program. Det legges til rette for 60 nye boenheter for boligsosiale målgrupper. Eldreomsorgen styrkes gjennom etablering av 60 nye heldøgns omsorgsboliger på Gullhella, og 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru. Samtidig styrkes hjemmetjenesten.

5 Jeg er i dette handlingsprogrammet spesielt glad for den store lærlingesatsningen der vi fordobler antallet fra 30 til 60 over fire år. Slik når vi KS sin målsetning om 1 lærling pr 1000 innbygger og blir en foregangskommune. Et viktig tiltak for å få unge ut i arbeidslivet, og for å møte utfordringer knyttet til rekruttering av nødvendig arbeidskraft. Jeg er også glad for at vi er enige om at vi må prioritere ressurser på samferdsel fordi miljø og næring er byggesteiner for fremtidens velferdssamfunn. Vi vil mye, vi får til mye, samtidig har vi fortsatt uløste utfordringer å ta tak i. I dette dokumentet ligger det mye spennende informasjon, bakgrunn og fakta for prioriteringene som er gjort. Jeg vil takke rådmannen og administrasjonen for et godt samarbeid. Gjennom hele året legger de til rette for at politikerne i Asker får et godt grunnlag for våre beslutninger. Lene W. Conradi, ordfører

6 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. 2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. 3. Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg 17.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 17.4 Nye investeringsprosjekter. 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Låneopptak 1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på 576 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. 4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 1.4 Garantier 1. Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. 2. formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 1.5 Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 1.6 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 17.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. 1.7 Ordførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 1.8 Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet handlingsprogram Asker kommune

7 handlingsprogram Asker kommune 7

8 1.9 Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak a. Bosetting av flyktninger Antall flyktninger som bosettes i Asker kommune økes midlertidig i 2015 og 2016 til 75, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Kostnadene dekkes av det statlige integreringstilskuddet og Husbankens tilskudd rettet mot boliger. b. Pensjon De økonomiske konsekvensene av etablering av Asker kommunale pensjonskasse er ikke klare. Rådmannen kommer tilbake til dette i første tertialrapport c. Prioritering kulturhistoriske bygg Det er avsatt et årlig beløp på 5 mill. kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Rådmannen foreslår at vevstua på Øvre Sem prioriteres i d. Endringer prisliste idrett Følgende endringer gjøres i prisliste idrett: Haller trening og idrettsarrangement, pris per time for kamp/arrangement ishall/svømmehall idrettslag skal være kr 275 for 2014, og kr 285 for Trening turnhall helg idrettslag utgår (dekkes av pris for kamp/arrangement idrettshall/ turnhall idrettslag). Fotballbaner trening og idrettsarrangement, pris for kamp/arrangement per påmeldt seniorlag skal være kr 2149 for Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder ENDRING MELLOM TJENESTEOMRÅDER DRIFTSBUDSJETT - Tall i Fra tjeneste område Til tjeneste område Beløp 2015 Beløp 2016 Beløp 2017 Beløp 2018 Omorg. Natur og idrett - Havner Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Miljøpatrulje Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Velrusken Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Skolerusken Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Forsøplingsmidler Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Natur og idrett - Landbrukskontor Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid Omorg. Klima og energitiltak Adm. og ledelse Teknikk og miljø Omorg. planmedarbeider Teknikk og miljø Administrasjon og ledelse Avvikle internbelastning adm. - parkering Teknikk og miljø Administrasjon og ledelse Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet DRIFTSBUDSJETTET (tall i 1.000) Oppvekst Fjerning av frukt/grønt i skolen Økt makspris barnehager Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner Helse og omsorg Rus-/psykiatrimidler endres fra rammetilsk. til ørem. midler Fastlegekontor Arbeid, aktivitetstilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne Bosetting av flyktninger, økning med 10 i 2015 og Uttrekk kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistent - opplæringstilskudd utgår Dagaktivitetstilbud til personer med demens Tilskudd til NaKuHel "Livskvalitet og arbeid" handlingsprogram Asker kommune

9 DRIFTSBUDSJETTET (tall i 1.000) Kultur, frivillighet og fritid Gatefotball Økt tilskudd til Asker Idrettsråd Administrasjon og ledelse Redusere budsjettavsetning til egenandel forsikring Omdisponering av midler avsatt til egenandel forsikring Overordnet Frie inntekter Innslagspunkt refusjon ressurskrevende brukere Økt inntekt ressurskrevende brukere Bosetting av flyktninger, integreringstilskudd Reduserte renteutgifter fra 3,1% til 2,85% Saldering - avsetning til disposisjonsfond Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet INVESTERINGSBUDSJETTET (tall i 1.000) Mellom-Nes skole, utomhusområdet Hagaløkka skole, utomhusområdet Midlertidig idrettshall på Drengsrud Bruk av lån Punkt 1.12, Hagaløkka skole bevilgningen øremerkes ikke til utomhusområdet Kommunestyret godkjenner en økt låneramme for 2015 på 11,5 mill kroner for å finansiere investeringene Endringer driftsbudsjett kommunestyrets behandling Driftsbudsjettet (tall i 1000 kr) Oppvekst Styrke etterutdanning lærere knyttes til matteløftet Helse og omsorg Styrke hjemmesykepleien Styrke Homestart Styrke Røde Kors - nabovenn Arbeid og aktivitet for psykisk utviklingshemmede Styrke ressursene innen rus, psykiatri helse, arbeid og aktivitet, Teknikk og miljø Styrke ressursinnsatsen på planlegging av areal, transport og bolig Sykkel og gangveier, trafikksikkerhet, økt vedlikehold Netto endring handlingsprogram Asker kommune 9

10 1.14 Verbale vedtak 1. Faglig karrierestige Asker kommune har i flere år tilbudt kompetanseheving rettet mot lederutvikling. Systematisk fagutvikling av ansatte er også avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet, og kunne satse på innovasjon og ny teknologi. For å kunne rekruttere og beholde gode fagarbeidere, spesielt innen Helse og Omsorg, bør kommunen tilby kompetansehevende utdanning innen de ulike fagområder i Asker kommune. Campus Asker kan utfordres til å utarbeide og gjennomføre digitale kurs tilpasset disse grupper. Kommunestyre ber rådmannen vektlegge faglig karrierestige for å beholde dyktige medarbeidere, ved revidering av Arbeidsgiver politisk plattform i Vurdere alternativer for revisjon Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25% høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen kommunerevisjon. Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. (Ref også til PWC rapport om konkurranseutsetting, sak 83/09) 3. Forenkle oppvekstsektoren Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom oppvekstsektoren med mål om å fjerne tidstyver. Saken legges frem for komité for oppvekst i Økt satsing på barnevern og tidlig intervensjon ved mishandling og omsorgssvikt Barnevernet har en spesiell utfordring med å komme så tidlig som mulig med i dialog med utsatte familier. Tidlig intervensjon er viktig for å unngå livsvarige fysiske og psykiske skader hos barn som utsettes for mishandling og omsorgssvikt. Tidlig intervensjon krever samarbeid og kommunikasjon mellom barnevern, helsesøstre, førskole- og barneskole. Dette gjelder også fastleger, legevakt, og akutt mottak ved sykehusene. Kommunestyret ber rådmann utarbeide en sak for tettere kontakt mellom helsetjeneste og barnevern. 5. Større vekt på psykologtjenester i skolehelsetjenesten Barne- og familieenheten har vært vellykket med tanke på det systematiske arbeid med tidlig innsats, og har ført til økt samhandling internt. Enda bedre samarbeid og samhandling med helsefagene blir viktig i det videre arbeid. Kommunestyre ønsker at skolehelsetjenesten kan operere enda mer tverrfaglig med større vekt på psykologtjenester på et tidlig tidspunkt, og ber rådmannen vurdere dette i den kommende evalueringen av barn og familieenheten (Bfe). 6. Realfagskommunen Asker Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak der en ungdomsskole i Asker styrkes med særskilte midler for etablering av en egen temaskole i matematikk/realfag. Konseptet utvikles og drives i samarbeid med næringslivet. 7. Flere boliger til psykisk utviklingshemmede ved samarbeid med foreldre og utbyggere Egen bolig er nøkkelen til et så selvstendig liv som mulig, også for psykisk utviklingshemmede. Asker kommune har tradisjon for å bygge eller kjøpe i kommunal regi, for deretter å tilby utleie. Nå har vi flere gode eksempler på at boliger er fremskaffet etter gode samarbeidsmodeller med foreldre (Borgenfaret) og utbyggere (Bondistranda). Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor ulike modeller belyses for å legge til rette for større mangfold og raskere utbygging av boliger til psykisk utviklingshemmede. 8. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har pr i dag en «ansikts til ansiktstid» på 50%. Tatt Askers geografi i betraktning synes dette som svært lavt. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å gjennomføre en analyse med hensikt å identifisere mulige løsninger for å øke «ansikts til ansiktstiden». Analysen skal bla. vurdere basestruktur, møtehyppighet og utnyttelse av kompetanse. På bakgrunn av analysen fremmes det sak med forslag til tiltak. 10 handlingsprogram Asker kommune

11 9. Utvidelse av Holmen seniorsenter Arealet på Holmen seniorsenter er ikke tilfredsstillende. Det er stor tilstrømming til senteret, ofte på 100 mennesker eller flere. Kjøkken med lagerplass, fryseskap/ kjøleskap er alt for lite. Det samme er bøttekott og toalettfasiliteter. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for utvidelse av seniorsenteret på Holmen. 10. Kyststi fra gangveien/kyststien i Vollen sentrum til Vollen Marina Kommunestyre ber rådmannen gjøre en vurdering på om søknaden fra Vollen Marina og Vollen sentrumsforening av delvis kan imøtekommes innenfor dagens regelverk. Hensikten er å sikre tilrettelegging for allmenheten, med universell utforming, av gangveien/kyststien i Vollen sentrum og ned til ny bryggekant på Vollen Marina. 11. Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke Viser til tidligere verbalvedtak og kostnadsestimat på 8,4 mill. kr av Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak innen for å avklare nærmere med kirkesjefen omfang, gjennomføring og økonomiansvar for klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke. 12. Nytt tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte Kommunestyre ber rådmannen, i samarbeid med AIR, innføre et nytt tilskudd, øremerket økonomisk vanskeligstilte og disponert av det enkelte idrettslag. Hensikten er å sikre at familiens økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for deltagelse i organiserte idrettsaktiviteter. Viser til tilsvarende ordning i Bærum. Det øremerkes opp til kr i Denne prøveordning evalueres etter ett år. 13. Opparbeidelse av infrastruktur Plan- og Bygningslovens bestemmelser om opparbeidelse av vei og annen infrastruktur i forbindelse med tomtedeling og bygging av nye boliger vil ikke alltid virke etter hensikten. Dette fordi det blir uforholdsmessig store utlegg på enkelte grunneiere, eller fordi deler av veier ikke har grunneiere å legge ansvaret på. Følgen er at veier eller annen infrastruktur helt eller delvis ikke blir opparbeidet til regulert standard. I slike tilfelle vil heller ikke grunnlaget være til stede for at Kommunen kan overta ansvaret for drift og vedlikehold av veien. Dette ansvaret vil da på ubestemt tid tilligge lokale vel eller private grunneiere. Rådmannen bes fremme en sak med vurdering av hvorledes Kommunen kan bidra, f.eks ved avsetninger til og bruk av et fond, til å fremme opparbeidelse av regulert infrastruktur der hvor plan- og bygningslovens bestemmelser ikke har virket eller ikke har utsikt til å virke etter hensikten. 14. Kultur SFO Det er med stor glede vi registrerer at i løpet av 205 vil alle SFOer i Asker ha gratis idrettstilbud til sine elever. Rådmann bes utrede muligheten for at det på samme måte som med idrett nå starter et samarbeide med kulturorganisasjonen i Asker for å kunne bygge opp et tilsvarende tilbud innen kultur for elevene i Askerskolen. 15. Styrking av realfaginteressen Lær kidsa koding For å styrke interessen for realfag blant elevene i Askerskolen bør rådmannen vurdere om det er mulig å få i gang flere realfagsprosjekter på Askers barneog ungdomsskoler Prosjektet Lær kidsa koding bør vurderes og rådmannen bes se på muligheten for å få i gang dette på to ungdomsskoler i Asker 16. VTA plasser Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som viser behovet for VTA-plasser i kommunen, samt mulighetene for å etablere flere slike. 17. Frivillighet mot skolene Asker kommune har mange ressurssterke seniorer som har gått ut av arbeidslivet. Mange av dem er knyttet til frivillig arbeid allerede, men mange er fortsatt en ressurs som ikke har fått en oppgave for fellesskapet. Skolene, og spesielt ungdomskolen og den videregående skole kan være en arena for leksehjelp og miljøtiltak. Rådmannen bes om å se på modeller for samhandling for frivillig arbeid som kan knyttes til ungdom og gjerne sammen med fylkeskommunen. 18. Låsbare sykkelrom ved alle innfartsparkeringer Kommunestyret ber rådmannen samarbeide med Jernbaneverket/Ruter om flere låsbare sykkelrom/ sykkelhotell ved jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt i Asker. handlingsprogram Asker kommune 11

12 2 Organisering 2.1 Politisk struktur Asker kommunes politiske styringsstruktur er formannskapsmodellen med tre komiteer og bygningsråd. Kommunestyret 47 representanter Klageutvalget 5 Partssammensatt utvalg Formannskapet 11 Bygningsrådet 9 Kontrollutvalget 5 Eldrerådet Utvalg for plan, samferdsel og næring 7 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Foretak Foretak og Foretak og selskaper og selskaper selskaper Kommunestyret (47 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre og behandler handlingsprogrammet og kommuneplanen. Formannskapet har følgende underutvalg: Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring og Utvalg for plan, samferdsel og næring. Formannskapet er også Partssammensatt utvalg sammen med hovedtillitsvalgte. Asker kommune har tre kommunestyrekomiteer: Komité for helse og omsorg, Komité for oppvekst og Komité for teknikk, kultur og fritid. Komiteene forbereder og innstiller saker som behandles av kommunestyret. Kommunen har etablert en saksordførerordning med eget reglement. Ordningen innebærer at komiteen velger en saksordfører til å følge opp en sak gjennom saksforberedelsen og til den er endelig behandlet av kommunestyret. Bygningsrådet behandler saker i henhold til Plan- og bygningsloven. Kontrollutvalget og Klageutvalget er lovpålagte organer. Det samme er Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Politisk struktur med reglement og fullmakter skal vurderes etter en gjennomgang våren Det skal fremmes sak om mandat og organisering av evaluering av politisk struktur. 12 handlingsprogram Asker kommune

13 Tabellen viser antall saker som er behandlet i utvalgene i perioden Det er en liten nedgang fra 2012 til 2013 i antall saker behandlet i kommunestyret, formannskapet og komiteene, mens antall saker behandlet i Bygningsrådet har økt. Politiske saker Antall saker behandlet i Kommunestyret Antall saker behandlet i Formannskapet Antall saker behandlet i Komité Oppvekst Antall saker behandlet i Komité Helse og omsorg Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid Antall saker behandlet i Bygningsrådet Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og omsorg Direktør Kultur og teknikk Direktør Eiendom Direktør Strategi og samfunn Utviklingssjef Økonomisjef HR - sjef Fullmaktsnivå 1 - rådmannen 57 virksomheter - 6 tjenesteområder Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom 35 virksomheter 12 virksomheter 4 virksomheter 3 virksomheter 3 virksomheter Administrasjon og ledelse Fullmaktsnivå 2-57 virksomhetsledere Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fem direktører, økonomisjef, HR-sjef og utviklingssjef. Virksomhetslederne er ansvarlig for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at virksomhetslederne har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Kommunens virksomheter er inndelt i seks tjenesteområder tilsvarende komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner inngår i tjenesteområde Administrasjon og ledelse. handlingsprogram Asker kommune 13

14 3 Plan- og styringssystemet 3.1 Innledning Plan- og styringssystemet i Asker kommune er helhetlig, og omfatter en rekke plan- og styringsprosesser som fremgår av årshjulet. Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer. 3.2 Plansystemet Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, planog bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir operasjonalisert og implementert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Det er en målsetning at virksomhetsstyringen skal forenkles og bli mer effektiv. Samtidig skal organisasjonens forståelse og modenhet på området styrkes. Grunnlagsdokumenter Statlige føringer Regionale føringer Kommunale føringer Figuren under viser Asker kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer vedtas av kommunestyret. Planstrategi Samfunnsdel Kommuneplan Arealdel Handlingsprogram Kommunedelplaner Virksomhetsplaner Reguleringsplaner Systematisk rapportering fra virksomhetene til rådmannen, og videre fra rådmannen til politiske organer, er en forutsetning for god politisk og administrativ styring. Kommunens rapporteringssystem består av månedsrapporter, tertialrapporter og årsrapport, som alle fremmes for politisk behandling. Det kan i tillegg vedtas særskilt rapportering. 14 handlingsprogram Asker kommune

15 Planstrategien Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Gjeldende planstrategi for Asker kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 17/12, som grunnlag for kommuneplanen for perioden I 2015 startes arbeidet med revisjon av planstrategien. I forkant av planstrategien vil det utarbeides flere grunnlagsdokumenter, herunder en innbyggerundersøkelse og et utfordringsdokument om Askersamfunnet. Kommuneplanen Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig. I Asker kommune innarbeides kommuneplanens handlingsdel i handlingsprogrammet. Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes, utarbeides det et planprogram for kommuneplanen. Planprogrammet beskriver hvilke temaer som planlegges revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser. Planprogram for kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2012 (sak 88/12). Rådmannen har i arbeidet med handlingsprogrammet lagt til grunn signaler, føringer og vedtak i forslag til kommuneplan for Asker kommune , som sluttbehandles av kommunestyret høsten Handlingsprogrammet Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventete utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Asker kommune innarbeides økonomiplanen sammen med årsbudsjettet i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet inneholder økonomiske rammer og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. I tillegg kommer en rekke måleindikatorer basert på prinsippet om Balansert målstyring (BMS). Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens temaplaner, jf. planstrategien, innarbeides i handlingsprogrammet for oppfølging. Felles gjennomgående planer Kommunen har flere gjennomgående planer som gjelder for hele organisasjonen. Disse revideres normalt hvert fjerde år, og mål og tiltak innarbeides i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. De gjennomgående planene er: Arbeidsgiverpolitisk plattform Asker kommune mer enn en jobb IKT-strategi for perioden Digitalt løft Kommunikasjonsstrategi for perioden Anskaffelsesstrategi for perioden Innovasjonsstrategi (vedtas høsten 2014) Arbeidsgiverpolitisk plattform, anskaffelsesstrategien og kommunikasjonsstrategien skal revideres i Planene er nærmere beskrevet under tjenesteområde Administrasjon og ledelse. handlingsprogram Asker kommune 15

16 Virksomhetsplaner Mål og tiltak fra handlingsprogrammet, felles gjennomgående planer og annet relevant planverk som følger av planstrategien, videreføres og følges opp i virksomhetsplanene. Virksomhetsplanen skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter. Årshjulet Figuren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet). Plan for handlingsprogramprosessen og tidspunktet for de ulike aktivitetene i 1-årshjulet vedtas årlig i egen sak. 16 handlingsprogram Asker kommune

17 Plan- og styringsprosesser arbeidsmåte Kommunen arbeider etter elementene i forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen). Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og utføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Denne kan illustreres slik. Analyse Beslutninger om tjenestekvalitet, effektivisering og innovasjon Planlegge Vedta styringsdokumenter med mål, rammer og krav Planstrategien Kommuneplanen Handlingsprogrammet med BMS-mål ROS-analyser Virksomhetsplaner Lederavtaler Forbedre Iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen Utføre Utføre tjenester i henhold til styringsdokumentene BMS-resultater Nøkkeltall Lederdialog Håndtering av risiko Håndtering av avvik Rapportering Tilsyn og revisjoner Følge opp Vurdere resultatet i forhold til mål, rammer og krav Tjenesteproduksjon Forvaltningsoppgaver handlingsprogram Asker kommune 17

18 Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de ulike prinsippene. Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring innebærer at det skal planlegges og settes mål, og at resultatene skal måles og følges opp for å avdekke avvik og kontinuerlig forbedre og videreutvikle tjenestene. 3.3 Styringssystemet (virksomhetsstyring) Definisjon Virksomhetsstyring i Asker kommune defineres på følgende måte: Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og gi best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyring omfatter begge fullmaktsnivåene og sikrer at styringen skjer likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene. Det er definert seks likestilte prinsipper for virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen skal: Baseres på mål- og resultatstyring Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak Sikre etterlevelse av lover og forskrifter Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Sikre læring, forbedring og innovasjon Kommunens system for kvalitetsledelse skal bidra til å sikre god og effektiv virksomhetsstyring, og er sertifisert i henhold til ISO-standardene for Kvalitetsstyring (9001), Ytre miljø (14001) og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er Samfunnsansvar (26000) implementert som en veiledende standard. Hovedmålet for utviklingen av Askersamfunnet er definert i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg er det for hvert av satsningsområdene i planen definert egne mål, delmål og strategier. Balansert målstyring (BMS) ble implementert i Asker kommune i Det er utarbeidet felles gjennomgående mål for alle kommunens virksomheter, og disse er inndelt i seks fokusområder. I tillegg er det utarbeidet unike mål for tjenesteområdene som skal sikre nødvendig styring og oppfølging av tjenestene. Gjennom å sette tydelige mål og foreta systematisk måling av resultatene, bidrar BMS til at man på en enkel og oversiktlig måte kan følge utviklingen innen prioriterte områder i kommunen. Asker kommune har fra 2015 totalt 99 BMS-indikatorer. Målene fra 2014 er i hovedsak videreført. I tillegg er det utarbeidet nye indikatorer for å følge opp mål og strategier i kommuneplanen, samt noen nye mål knyttet til økonomi, innovasjon og eiendom. Inngåelse av lederavtaler og jevnlig resultatoppfølging (lederdialog) skal sikre måloppnåelse og overholdelse av rammer. Ved avvik eller risiko for avvik skal det iverksettes korrigerende og forebyggende tiltak. Som et supplement til BMS-målene benyttes systematisk analyse av nøkkeltall og benchmarking med andre kommuner. Dette gir viktig styringsinformasjon i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud. Rådmannen vil ha fokus på videreutvikling av styringsdata innenfor tjenesteovergripende risikoområder, slik at man kan følge utviklingen gjennom året og ved behov iverksette forebyggende tiltak. 18 handlingsprogram Asker kommune

19 Gjennomføring av politiske vedtak Rådmannen har det overordnede ansvaret for at alle saker som legges frem for politiske organer er fullstendig og korrekt utredet, at sakene legges frem i henhold til oppsatte frister, og at vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Dette innebærer at det skal være etablert systemer som sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Virksomhetsledere skal holde seg orientert om de vedtak som gjelder eget ansvarsområde, samt forhold som berører hele kommunen. All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med politiske vedtak og øvrige administrative retningslinjer og instrukser. Etterlevelse av lover og forskrifter All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Begge fullmaktsnivåer skal ha oversikt over og sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter som har betydning for oppgaveutførelsen. Utredning av eventuelle juridiske problemstillinger skal inngå som ledd i all saksbehandling. Risikostyring og kontinuerlig forbedring Risikostyring innebærer å analysere usikkerhet og iverksette forebyggende tiltak for å redusere fare for svikt og mangler. Slike styrings- og kontrolltiltak (internkontroll) skal sikre at organisasjonen når mål og kontinuerlig forbedrer og utvikler tjenestene i tråd ned lover, regler, politisk vedtak og økonomiske rammer. Risikostyring vil ikke fjerne all risiko for svikt og mangler, men skal føre til en lavere sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer. Asker kommune gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) innen virksomhetene og tjenesteovergripende områder. Internkontroll er en del av daglig ledelse og styring innen begge fullmaktsnivåer, og omfatter også stabs- og støttefunksjonene. Kravet til internkontroll fremgår av kommuneloven. I tillegg er det innenfor flere områder av kommunens virksomhet særlige lovpålagte krav til internkontroll. Figuren under illustrerer modenhetsnivåer for en organisasjons internkontroll. Asker kommune er vurdert av Veritas til å være på nivå 4 innen ulike områder. Nivå 5. Optimalisert Internkontroll integrert med øvrig virksomhetsstyring med løpende oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid. Nivå 4. Overvåket Periodisk oppfølging av etterlevelse, inkludert oppsummerende rapportering til styrende organer. Manglende etterlevelse følges opp. Nivå 3. Standardisert Systematisk prosess hvor risikobaserte kontrolltiltak er designet, implementert, formalisert og dokumentert. Nivå 2. Uformelt/Ad-hoc Prosessert og kontroller er designet og implementert, men liten grad av formalisering og dokumentasjon. Nivå 1. Upålitelig Uforutsigbart miljø uten bevisst utforming av kontrolltiltak Effektivitet/ Trygghet Risiko/ Usikkerhet Antatt akseptabelt nivå på risikostyring og internkontroll Nivå for mange virksomheter i dag Rådmannen vil ha særlig fokus på at det etableres gode internkontrollsystemer i hver enkelt virksomhet. Internkontrollarbeidet vil være basert på prinsippene for virksomhetsstyring, med spesiell vekt på ROS-analyser som et ledd i internkontrollen. Videre vil rådmannen arbeide videre med avvikshåndtering og analyse. En videre utvikling og forenkling av kvalitetsledelsessystemet vil være en del av dette arbeidet. handlingsprogram Asker kommune 19

20 Effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Virksomhetsstyringen skal sikre en hensiktsmessig organisering, effektive arbeidsprosesser og god ressursanvendelse. Dette skal sikre at innbyggerne mottar tjenester av rett kvalitet og til rett tid, og at organisasjonens ressurser benyttes på en effektiv måte og innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Virksomheten skal styres innenfor de mål og budsjettrammer som hvert år vedtas av kommunestyret gjennom handlingsprogrammet. En ansvarlig økonomistyring basert på handlingsregler for drift og investering skal sikre stabil drift og god ressursanvendelse. Læring, forbedring og innovasjon Virksomhetsstyringen skal sikre læring, forbedring og innovasjon. Dette innebærer å sikre kontinuerlig utvikling av tjenestene og medarbeidernes kompetanse. Kommunen skal effektivisere og videreutvikle tjenestetilbudet gjennom å utvikle en kultur for erfaringslæring og styrke evnen til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester. Ledere har ansvar for å tilrettelegge for læring og kunnskapsdeling i egen organisasjon. Kommunestyret vedtar høsten 2014 en innovasjonsstrategi som definerer hovedsatsningsområder i arbeidet med å bygge en åpen, dynamisk, stabil og robust innovasjonskultur. Kunnskapssenteret har en sentral rolle som møteplass og arena for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på tvers i organisasjonen, og skal i tillegg tilrettelegge for innovasjon gjennom verktøy- og prosesstøtte. Det gjennomføres årlige interne og eksterne revisjoner for å avdekke om kvalitetsledelsessystemet er i samsvar med gjeldende krav, om kravene etterleves og om forbedringer iverksettes. Videre benyttes AskerDialogen som verktøy for systematisk oppfølging av forbedringsforslag og avvik. 20 handlingsprogram Asker kommune

21 Modell for virksomhetsstyring Modellen nedenfor illustrerer virksomhetsstyring i Asker kommune. Organisasjonsform: Tonivåmodell Prinsipper for virksomhetsstyring Oppdrag og bestillinger = HVA Mål og resultatstyring Gjennom føring av politiske vedtak Etterlevelse av lover og forskrifter Risikostyring og kontinuerlig forbedring Løsningsvalg for oppdrag/bestilling = HVORDAN Linjestyring Styring av basisorganisasjon Effektiv ressursanvendelse Prosjektstyring Styring av en midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program Kontraktstyring Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi Eierstyring Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis Læring, forbedring og innovasjon Resultat og leveranser = Svaret på HVA Ledelsesfilosofi: Visjon og verdier Rådmannen (fullmaktsnivå 1) og virksomhetslederne (fullmaktsnivå 2) har i henhold til delegeringsreglementet ansvar for å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. De fleste oppdragene ivaretas i linjen i Asker kommunes basisorganisasjon (linjestyring). For større oppdrag som er avgrenset i tid og omfang, slik som utviklings- og utbyggingsprosjekter, vurderes prosjektorganisering som mer hensiktsmessig (prosjektstyring). Kommunen kan kjøpe tjenester i markedet fra private leverandører (kontraktstyring), eller oppdrag kan løses gjennom etablering av selskaper som kommunen eier helt eller delvis (eierstyring). handlingsprogram Asker kommune 21

22 Linjestyring Hoveddelen av tjenesteproduksjonen gjennomføres i linjen i Asker kommunes basisorganisasjon. Det vises til kapittel 2 for en nærmere beskrivelse av kommunens organisasjonsstruktur. Prosjektstyring Når kommunen skal løse en definert oppgave innenfor en planlagt tids- og ressursramme, og som krever koordinering og samordning på tvers i organisasjonen, kan det være hensiktsmessig å nedsette et prosjekt. Asker kommune benytter en prosjektmodell som skal sikre effektiv prosjektstyring. Modellen gir prosedyrebeskrivelser inklusive dokumenter som regulerer fasene i prosjektet. Tabellen nedenfor gir oversikt over kommunens strategiske prosjekter. Disse er politisk vedtatt, har særskilt finansiering, er tjenesteovergripende og er av viss varighet. Strategisk prosjektportefølje Prosjektnavn Områdeutvikling Borgenområdet Folkehelse Innbyggertorg i Heggedal Aktiv mot kreft Innovasjonsstrategi Tidlig innsats i Oppvekst BOSO - Boligsosialt handlingsprogram Kunnskapssenteret BFE - Barne og familieenheten Prosjektfase Konsept Planlegging Planlegging Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Avslutning Realisering Rådmannen vil i arbeide videre med å utvikle og profesjonalisere prosjekt- og porteføljestyring i kommunen. Det vises til nærmere omtale under fokusområde Læring og fornyelse. Kontraktstyring Asker kommune kjøper varer og tjenester i markedet for ca. 1 mrd. kroner årlig over driftsbudsjettet. I tillegg blir de fleste investeringene i kommunen utført av private utførere. Kommunen investerer for ca. 0,5 mrd. kroner årlig. De som leverer varer og tjenester til kommunen konkurrerer om oppdragene, i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Kontraktstyring innebærer styring og oppfølging av all tjenesteproduksjon som ikke utføres av kommunens ansatte, men som leveres av eksterne leverandører. Ansvaret for kontraktstyring ligger i basisorganisasjonen, og kommunen skal ha gode rutiner for internkontroll og oppfølging av leverandørene. Tabellen øverst på neste side gir oversikt over tjenester som er konkurranseutsatt, og som derfor ikke produseres i egenregi. Oversikten gjelder tjenester over driftsbudsjettet og omfatter ikke investeringsprosjektene. Listen ikke er uttømmende. 22 handlingsprogram Asker kommune

23 KONKURRANSEUTSATTE TJENESTER - DRIFT (Ikke uttømmende liste) Tjenesteområde Oppvekst Helse og omsorg Helse og omsorg Teknikk og miljø Navn på tjeneste/tjenestested Undervisningstjenester for innvandrere og asylsøkere - norskopplæring og introduksjonsprogram Risenga bo- og omsorgssenter (104 sykehjemsplasser, 19 dagsenterplasser og 6 trygghetsplasser) Vestre Nes omsorgsboliger (16 boenheter) Renovasjon - innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall, matavfall, glass-/metallemballasje og farlig avfall Navn på privat utfører Folkeuniversitetet Norlandia Omsorg Aleris Omsorg Ragn-Sells og øvrige leverandører Årlig kontraktsverdi/ budsjett 2014 Ca. 17 mill. kr. Ca. 75 mill kr. Ca. 8 mill. kr. Ca. 25 mill. kr Teknikk og miljø Vintervedlikehold vei Mesta og øvrige leverandører Eiendom Eiendom Eiendom Renhold i kommunens bygninger (Samlet areal på ca m2) Drift og vedlikehold av 5 prosent av eiendomsmassen Eiendomsdrift og -forvaltning, snøbrøyting, strøing, gressklipping Flere leverandører NEAS AS Flere leverandører Ca. 7,5 mill. kr. Ca. 18 mill. kr. Ca. 1,5 mill. kr. Ca. 4,5 mill. kr. Områder av prinsipiell karakter som vurderes konkurranseutsatt fremlegges for politisk behandling. Eierstyring Asker kommune har opprettet selskaper og er interessent i selskaper sammen med andre offentlige instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre tjenester som kommunen har ansvar for. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret. Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) er kommunens eierstyre, og ivaretar kommunens eierinteresser i kommunalt eide selskaper/foretak. Rådmannen er sekretariat for eierstyret, og legger til rette for løpende politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen gjennom utredning av saker og oppfølging av representantskapsmøter og generalforsamlinger. Kommunestyret/formannskapet gjennomfører hvert år en eierdag der de kommunale selskapene presenterer status og utfordringer. Asker kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Selskap Eierandel Asker Produkt AS 100% Asker Eiendomsforvaltning AS 100% DI-Gruppen AS 20,80% Asker og Bærum Brannvesen IKS 33,30% Asker og Bærum Vannverk IKS 50% Bråset bo- og omsorgssenter IKS 50% VEAS 8% Asker Sentrum AS 4% Vestfjorden vann og avløp AS 2,40% Økonomiske overføringer til selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, innarbeides i handlingsprogrammet. handlingsprogram Asker kommune 23

24 4 Fokusområde Økonomi 4.1 Mål for fokusområdet GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat 2013 Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.1.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5-2,9 % Mindre enn 2,5 % 4,40% 4,71% Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter. Mindre enn 1 1-1,1 Mer enn 1,11 Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Ø.2. God økonomistyring. Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler. Ø.1.4. Disponible fond. Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett. > 40 % % < 30 % > 100 mill. kr. 0 % negativt avvik 0 % negativt avvik mill. kr. 0,1-0,75 % negativt avvik 0,1-0,75 % negativt avvik < 50 mill. kr. Mer enn 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra ,26% 0,32% Ny indikator fra 2015 Ny indikator fra 2015 Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon. Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe % % 0-49 % Ny indikator fra ,00% Det er fra 2015 gjort noen endringer i målekartet for Økonomi. Etablerte handlingsregler, knyttet til utvikling av lånegjeld, disponible fond og finansiering av investeringsprosjekter, er tatt inn som nye mål. Tidligere mål knyttet til investeringsprosjekter er flyttet til Eiendom. 4.2 Status Asker kommune har historisk sett hatt en god og bærekraftig økonomi. Det har vært et overordnet mål å etablere et godt økonomisk handlingsrom gjennom etablering av handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Flere år med positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging av fondsreserver har bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunesektoren står imidlertid ovenfor store utfordringer knyttet til økte demografikostnader. Andel eldre innbyggere øker. Gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer medfører økte rente- og avdragskostnader. Pensjonskostnadene øker. Statlige reformer finansieres ikke fullt ut I budsjettet for 2014 var det behov for en varig innsparing på 15 mill. kroner. Det vil også fremover være nødvendig å ha fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. 24 handlingsprogram Asker kommune

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune 1 Visjon Asker mulighetenes kommune Verdier Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Hovedmål for Askersamfunnet Asker er en fremtidsrettet,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

«Fra stykkevis til helt»

«Fra stykkevis til helt» «Fra stykkevis til helt» 11. november2016 Sverre Jostein Bø HR-sjef/Asker kommune Tall og fakta Asker er en del av en voksende hovedstadsregion Politisk styrt (H) 60.000 innbyggere (Norges 11. største

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling. SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Randi Sandli Arkivsaksnr.: 13/6718 Arkiv: 143 Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling. Rådmannen anbefaler utvalg for økonomi, eiendom

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015-2019

Folkevalgtopplæring 2015-2019 Folkevalgtopplæring 2015-2019 Politisk ledelse og styring i Asker kommune Folkevalgtopplæring 2015-2019 Politisk ledelse og styring i Asker kommune. Foto: Kjoland.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

LEDELSE, ORGANISASJON OG STYRING (LOS)

LEDELSE, ORGANISASJON OG STYRING (LOS) LEDELSE, ORGANISASJON OG STYRING (LOS) Overordnede prinsipper og føringer for administrativ organisering i nye Asker kommune INNLEDNING Formål Dette dokumentet beskriver overordnede prinsipper og føringer

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014 2017 Rådmannens innledning Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 bygger på vedtatt Handlingsprogram 2013 2016, Kommuneproposisjonen 2014, Revidert

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Handlingsprogram. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Handlingsprogram. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013 Handlingsprogram 2014 2017 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013 1 I arbeidet med årets handlingsprogram har Asker kommunestyre stått sammen om grunnleggende verdispørsmål,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016 2019. Asker mulighetenes kommune

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016 2019. Asker mulighetenes kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram 216 219 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 216 219 Asker mulighetenes kommune 1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 216 219 2 Rådmannens forslag til Handlingsprogram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er)

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er) LOVGIVNING Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Planstrategi Kommuneplan(er) Kommuneloven Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap/årsberetning Plansløyfen PBL lovens formål

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag Ingen nye kutt! Ingen kutt i tjenestene!. Gjennomført effektivisering 3 siste år på 60 mill kr. Nye satsninger på tjenesteområdene Aktiv omsorg - legetjenester

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Problemløseren Problemløseren Oss folkevalgte i mellom Oss folkevalgte i mellom DELKAPITLER God demokratisk styring, Politisk organisering Hvordan får jeg en sak

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015

Lederutviklingsprogram 2015 Lederskolen Lederutviklingsprogram 2015 Asker Mulighetenes kommune Hovedmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer