- ein tydeleg medspelar. Handbok for informasjon og kommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- ein tydeleg medspelar. Handbok for informasjon og kommunikasjon"

Transkript

1 - ein tydeleg medspelar Handbok for informasjon og kommunikasjon

2 For å vere ein tydeleg medspelar må vi vere ein synleg medspelar! MILJØMERKET 241 Trykksak 690 Utgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune Lay out / grafisk: Møre og Romsdal fylkeskommune - informasjonsseksjonen Trykk: EKH eks 2

3 1 Innleiing Denne informasjonshandboka er utarbeidd som eit hjelpemiddel og eit oppslagsverk for alle tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi ønskjer å gi deg som medarbeidar eit verkty for korleis vår organisasjon skal informere og kommuniserer med omverda. Som tilsett i Møre og Romsdal fylkeskommune er informasjon og kommunikasjon eit viktig verkemiddel i det daglege arbeidet. God informasjon og kommunikasjon er eit av kvalitetskrava til dei tenestene vi leverer. Intern og ekstern kommunikasjon skal understøtte kjerneverksemda vår og medverke til at vi kan levere tenester av høg kvalitet. Vår kommunikasjon med omverda skal utøvast med bakgrunn i lovverk og prinsipp om god kommunikasjon. Som tilsette har vi eit ansvar for å informere om Rettar Plikter og Mulegheiter Møre og Romsdal fylkeskommune sin visjon er: Ein tydeleg medspelar Våre kjerneverdiar: openheit respekt likeverd fellesskap medråderett Ein må tolke og forstå verdiane i høve oppdraget den einskilde driftseining har. 3

4 2Kommunikasjonsstrategi Møre og Romsdal fylkeskommune har ein eigen kommunikasjonsstrategi. Strategien definerer mål, prinsipp og retningsliner for vår kommunikasjon med omverda, og korleis vi skal kommunisere internt i organisasjonen. Strategien er eit styringsverkty for å: nå kommunikasjonsmåla våre sikre innsyn i sakshandsaminga sikre tilgang på informasjon om rettar, plikter og mulegheiter Informasjonsansvaret Informasjon er eit leiaransvar, og fylkesrådmannen har det overordna informasjonsansvaret. Linjeleiarar har eit særskilt ansvar for informasjon, men informasjon følgjer saksansvaret. Det er derfor viktig at du som medarbeidar tek ei vurdering av om saka/ vedtaket eller det som du arbeider med, har interesse for andre? I så høve; korleis informere om det? Prinsipp for god kommunikasjon: Openheit Vi skal vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med omverda Medverknad Vi skal ta involverte partar med på råd i utforming av politikk og tenester Nå alle Vi skal gi aktiv informasjon i rett tid om rettar, plikter og mulegheiter Heilskap Vi skal framstå einskapleg og samordna Linje kommunikasjonsansvaret følgjer saksansvaret Viktige målgrupper: Innbyggjarar i Møre og Romsdal Elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring Pasientar i tannhelsetenesta Ungdom Politikarar Media Kommunar Samarbeidspartar/næringslivet/ organisasjonar Tilsette 4 Pressekontakt: Tilsette i fylkeskommunen kan og bør uttale seg til pressa om saker innafor eige fagområde. Råd om korleis du skal handtere media, sjå når journalisten ringer på intranett/ info/retningsliner. Om ein blir kontakta av media, skal ein rutinemessig informere næraste leiar og informasjonsseksjonen. Bruk skjema for pressevarsling mrfylke.no/ intranett/pressevarsling. Normalt er det fylkesrådmannen, assisterande fylkesrådmann eller informasjonsseksjonen som uttalar seg på vegner av heile organisasjonen. Språk: Det er vedteke av fylkestinget at nynorsk skal vere målforma. All informasjon vi sender ut skal vere på nynorsk. Unntaket er når vi mottek brev/førespurnader på bokmål, då kan vi svare på bokmål.

5 3Profil Profilhandboka er eit hjelpemiddel for profilering av Møre og Romsdal fylkeskommune, slik at vi blir oppfatta som einskapleg og tydeleg. Profilmanualen gir deg rettleiing og hjelp. I profilhandboka finn du: Logo fylkeskommunen sin logo i fleire format og variantar Fargar fylkeskommunen har definert ein eigen fargepalett Profilelement fylkeskommunen har definert eigne profilelement Malar-publikasjonar - PowerPoint - pressemelding - skilting - konvoluttar - brev - visittkort - diplom - nettsider - delprofilar - stillingsannonser Alle filtypene du treng kan lastast ned. Det er viktig at alle følgjer retningslinene. Berre slik oppnår vi konsekvent bruk av profilen og ein sterk og tydeleg identitet. Profilhandboka er alltid oppdatert og tilgjengeleg for alle. Profilhandboka finn du på: Profilmateriell: Det er viktig at Møre og Romsdal fylkeskommune er synlege når vi er ute og representerer organisasjonen, anten det er på messer eller eigne arrangement, som kurs og konferansar. Informasjonsseksjonen låner ut: Messevegg Roll-up ar både overordna for fylkeskommunen, men også for dei einskilde fagområda Brosjyrestativ Informasjonsseksjonen formidlar : Konferansemapper Filmar om Møre og Romsdal Årsrapportar Brosjyrar retta mot ulike målgrupper (oversikt finn du på intranett: støttefunksjonar/info/ brosjyremateriell) Gåverartiklar og giveaways Informasjonsseksjonen formidlar ulike typer gåveartiklar og giveaways som krus, bøker, t-shirts, paraplyar, nøkkelband etc. Fullstendig oversikt over produktutvalet finn du på: intranett: mrfylke.no/gaverartiklar 5

6 4Informasjonskanalar Korleis nå ut med informasjon? For å nå ut med informasjon kan vi nytte ulike informasjonskanalar til ulike målgrupper. Her finn du ein oversikt over informasjonskanalar fylkeskommunen nyttar per i dag, og ei kort forklaring på korleis vi nyttar dei. NETTSIDA Nettsida er ein av dei viktigaste kommunikasjonskanalane vi har. Her kan vi synleggjere våre tenester, og leggje ut informasjon som kan nå alle som besøkjer sidene våre. For å ha ei godt besøkt nettside, er det avgjerande at sida stadig er oppdatert med nyheiter og nyttig informasjon. Sider med gammal og statisk informasjon har liten aktualitet og verdi. Informasjonsseksjonen har det overordna ansvaret for nettsidene, men kvar avdeling har eigen webredaktør, og fleire skribentar som kan publisere stoff på nettsidene. Oversikt over kven som er webredaktørar og skribentar finn du på I tillegg til har alle dei vidaregåande skolane i fylket eigne nettsider, som vert administrert av den einskilde skole. Fylkeskommunen har også oppretta nettsida Denne nettsida er retta mot ungdom, og er startside for alle elevar i den vidaregåande skolen i fylket. 6 Satsingar som God helse, kultursekken, kulturnett, hoppid.no har og eigne nettsider. Møre og Romsdal fylkeskommune eit ope intranett. Vi ønskjer på den måten å vrenge

7 innsida ut og gi alle mulegheit til å bli kjent med organiasjonen og korleis vi arbeider. Det som vi publiserer på intranett vil kunne lesast av alle som besøkjer desse sidene. Ver medviten om dette når du publiserer artiklar, legg ut dokument etc. på intranett. Dokument og liknande som er unnteke offentlegheit skal ikkje leggast tilgjengeleg her. MI SIDE Denne sida er di eiga spesialtilpassa side av intranett. Som tilsett blir du automatisk medlem av det rommet som avdelinga/skolen høyrer til, men tillegg kan du fritt melde deg på andre avdelingar/skolar sine rom får å følgje nyhendestraumen der. Mi side krev pålogging, og er dermed sperra for innsyn utanfrå. Mi side er ein intern informasjonskanal, for å legge ut informasjon, dele filer etc. Det er også lagt opp til tovegskommunikasjon med kommentar muligheit. På Mi side kan ein og endre personleg informasjon som kontaktinformasjon, bilete etc. som vert nytta på intranett/internett. KALENDER på internett og intranett Større møter, kurs og konferansar skal leggjast i kalenderen på mrfylke.no/kalender. Til dømes Mørekonferansen, Samferdselskonferansen, politiske møter etc. Interne arrangement som rektormøter, interne kurs etc. skal ligge på kalenderen på intranett. ELEKTRONISKE SKJEMA Fylkeskommunen skal vere ei døgnopa offentleg forvaltning. For å opne 7 opp for tovegskommunikasjon, har vi ein eigen skjemamodul knytt til nettsidene våre. Dette opnar for elektroniske høyringssvar, søknadsskjema, påmeldingsskjema etc. Ta kontakt med webredaktøren din om du har behov for å få oppretta og lagt ut elektroniske skjema. SOSIALE MEDIUM Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider ikkje aktivt med sosiale medium, men vi er knytt opp mot både Facebook og Twitter. Retningsliner for fylkeskommunen sin bruk av sosiale medium ligg på mrfylke. no/intranett/retningsliner/sosiale medium

8 FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Cupfinale 2009 Program for cupfinalehelga Sjå side 35 Oppgjørets time Fylkesmagasinet Spor kjem ut 4-5 gongar i året KONTAKT MED MEDIA For å vere ein tydeleg kanal ut, og for å sikre form og innhald, er det informasjonsseksjonen som sender ut pressemeldingar, presseinvitasjonar, kronikkar etc. frå sentraladministrasjonen til media. PRESSEMELDINGAR er ein god måte å nå ut via media på. Det er ikkje alltid ein lukkast med å få bodskapen ut, det kjem an på nyheitsbiletet elles og dagsaktualiteten på innhaldet. Informasjonsseksjonen bistår i arbeidet med å utarbeide pressemeldingar. PRESSEKONFERANSAR Pressekonferansar skal ein berre nytte i sjeldne høve. Det er høg terskel for å kalle inn til pressekonferanse. Ta kontakt med informasjonsseksjonen for å få hjelp til å avklare om det er behov for, og evt. hjelp til å gjennomføre ein pressekonferanse. PRESSEINVITASJONAR Ved større konferansar og arrangement er det ofte nyttig å invitere media til å delta. Dette kan føre til gode artiklar og mediaomtale av konferansen. Informasjonsseksjonen gir råd og hjelp til utforming og utsending av presseinvitasjonar. Fylkesmagasinet SPOR Fylkesmagasinet Spor er fylkeskommunen sin eigen publikasjon. Denne vert distribuert til alle husstandar i Møre og Romsdal. Fylkesmagasinet Spor kjem ut 4-5 gonger i året, og det er ein internredaksjon som set dagsorden for artiklar og stoff i Spor. Fylkesmagasinet har fleire sider med kort-sagt-stoff, der aktuelle hendingar i fylkeskommunen kan bli omtalt. Kontakt informasjonsseksjonen om du har idear eller innspel til artiklar. 8 KRONIKKAR Ein kronikk er ein fagtekst som ofte vert nytta for å sette dagsorden på eit spesielt tema. Informasjonsseksjonen er behjelpeleg med ferdigstilling og utsending av kronikkar til media. BROSJYRAR/FLYERS/ INFORMASJONSMATERIELL For å nå ut med informasjon om viktige tiltak er brosjyrar eit godt verkty. Informasjonsseksjonen har kompetanse og kunnskap om utarbeiding av brosjyrar. KONTAKT MED REKLAMEBYRÅ All kontakt med eksterne reklamebyrå skal gå via informasjonsseksjonen.tilsette i fylkekommunen har ikkje høve til å kontakte reklamebyrå på eiga hand. Om du treng tenester frå eit reklamebyrå, må du først ta kontakt med informasjonsseksjonen.

9 Ein t Bli med ut på tur helga 25. og 26. juni! Møre og Romsdal fylkeskommune si friluftslivssatsing morotur.no gir deg oversikten over fotturar, Ledige stillingar innan økon sykkelturar, padleturar og skiturar du kan prøve deg på her i fylket, fordelt på kommunar og Bli med på tur! vanskegrad. På nettstaden kan du registrere næringsutvikling og regional planlegging. Møre og Romsdal fylkeskommune er regional utviklingsaktør, og har ansv vidaregåande opplæring, offentleg tannhelsebehandling, samferdsel, kultur dine favoritturar. 25. og 26. juni blir turportalen morotur.no formelt lansert, og i samband med dette Komm. Tur Dato Starttid Startsted Mer info AdministrAsjonsAvdelingA økonomiseksjonen spreidd over heile fylket. Nesset Kraftløypa i Eidsvåg Talset boligfelt Grill, bål, gapahuk, rebusløp for barn inviterer vi til 20 utvalde turar i 10 kommunar Budsjettkoordinator Bli med på tur og opplev kva vårt fylke kan by på Stillinga rapporterar til økonomisjef. Nesset Liasetra i Vistdal Lange Nesset Prestaksla i Eidsvåg Nesset prestegård Ledig 100 % fast stilling som budsjettkoordinator, med fag- og koordineringsansvar for fylkeskommunen sitt budsjettarbeid. Ta med frokostpakke, det serveres kaffe og kakao - Rauma Olaskarsgrova Meddalen av friluftsliv, naturopplevingar og utfordringar! Kontaktpersonar: Økonomisjef Gro Danielsen Kosberg / Ass.fylkesrådmann Willy Jarle Loftheim / samferdselsavdelinga Nesset Fosterlågen ved Gussiås Bomveg Fosterlågen Nesset Hundneset i Eresfjord Nauste kaiområde Sula Taustuløypa Parkeringsplass Grova nordenden av Mausavatnet Administrasjonssjef Nils-Gunnar Solli / Rådgivar økonomi Stordal Ytste skotet Dyrkorn kaia Barnas store turdag. Båt fra kaia. Ledig 100 % fast stilling som rådgivar på økonomiområdet. Annonsar kan mellom anna vere stillingsannonsar og kunngjeringar servering på turmålet mellom kl 8-10 tur tilpasset funksjonshemmede. Stordal Storheimshornet Stordal skole Kontaktpersonar: Ingen felles avgang, men felles frokost. Natursti med premiering. Gjemnes Orsetsetra opp stien Joker Torvikbukt Motbakkeløp Ass. samferdselssjef Magne Arild Vinje / Gjemnes Orsetsetra Joker Torvikbukt Hareid Rotaristien på Hareid Elveosen indre Hareid Familier med hovedvekt barn Sande Sædalen til Hidsdalen Sædalen Ørsta Fjøremoro i Barstadvika Copp Barstadvika Vardalsmesterskap i hoppestein, bålkos og krabbeløp Smøla Storvatnet Radiomasta på Frostadheia 40 min vis man går sakte Fræna Kyststien i Bud Bud IL Kunstrgasbane Fræna Kyststien Farstad/Nordneset Farstadstranda Fræna Lågheia i Elnesvågen Parkeringsplass øverst i Hauglia Fræna Trollkirka Parkeringsplass Freneidet Rauma Bolfjellvatnet Kavlihjørnet Åndalsnes Natursti m/ premiering ANNONSAR I enkelte høve kan det vere føremålsteneleg å nytte annonsar for å nå ut med informasjon. Det er utvikla annonsemalar i den grafiske profilen vår. Desse malane skal nyttast, slik at vi står fram heilskapleg. Fylkeskommunen har rammeavtale på annonsetenester med Frantz Annonseservice AS. Annonsar skal derfor tingast igjennom dei. Det er viktig å tenkje igjennom kva media ein ønskjer å annonsere i for å nå målgruppa. Informasjonsseksjonen kan gi deg råd om dette. MØTER Fylkeshuset har tilgjengeleg møterom av ulik storleik. Desse kan tingast på tlf Oversikt over møteromma og kva dei er utstyrt med finn du både på intranett og i internkatalogen. mrfylke.no/intranett/møterom Møtemat kan tingast frå kantina, dette må gjerast innan kl dagen før. Skjema for tinging av møtemat finn du på intranett; mrfylke.no/intranett/kantine Kr 150 for enkelttur kr 450 for familie t/r. Museet er åpent, kr 100 for barn og kr 200 for voksen. Midtsommarfest på kaia på Dyrkorn på ettermiddagen KURS OG KONFERANSAR Kurs og konferansar skal snarast råd leggast inn i kalendaren på mrfylke. no/kalender, slik at vi unngår kollisjonar og konkurranse om same målgruppe. Sjekk alltid kalenderen før de fastsett dato for kurs og konferanser. Ved tilrettelegging og gjennomføring av kurs og konferanser, er det mogleg å få bistand til formgjeving av program, invitasjonar etc. Ved større konferansar og arrangement er det lurt å sende ut pressemelding og presseinvitasjonar. Ta kontakt med informasjonseksjonen for rettleiing og hjelp. Samferdselssjef Arild Fuglseth / Rådgivar kollektivtransport Ledig 100 % fast stilling som rådgivar innanfor kollektivtransportområdet. Kontaktpersonar: Seksjonsleiar Dag Hole / Ass. samferdselssjef Magne Arild Vinje / Samferdselssjef Arild Fuglseth / Felles for alle 3 stillingane: Vi ønskjer medarbeidarar med økonomisk utdanning på universitets-/høgskolenivå med analytiske evner og talforståing. Til stillinga som rådgivar kollektivtransport er det i tillegg ønskjeleg med transportfagleg kompetanse. Søknadsfrist for stillingane: Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema: www. mrfylke.no Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere ein tydleg medspelar og god tenesteytar for innbyggjarane og brukarane våre. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon. For konferansar, møter og større arrangement som skal avviklast eks- ternt, skal ein primært nytte hotell som fylkeskommunen har rammeavtale med. Oversikt over kva rammeavtalar fylkeskommunen har, finn de på Møtemat kan tingast frå kantina 9

10 INFORMASJONSSEKSJONEN skal medverke til god intern og ekstern kommunikasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Informasjonsseksjonen har fem tilsette: tre som arbeider med strategisk og operativ kommunikasjon, ein grafisk formgjevar og ein webutviklar. Informasjonsseksjonen har arbeidsoppgåver i samspelet mellom leiing og avdelingane i organisasjonen og ut mot media, organisasjonar, kommunar og befolkninga i Møre og Romdal. Viktige arbeidsområde for seksjonen er: Ekstern informasjon Intern informasjon Rådgjeving og beredskap Grafisk produksjon og rådgiving Informasjonsseksjonen held jamnleg ulike kurs for tilsette. Vi køyrer mellom anna kurs i : nynorsk mediakurs skriving for nett TIPS OG RÅD FOR GOD KOMMUNIKASJON På intranett har info eit eige menypunkt. Her finn de rettleiingar, råd og tips til korleis vi kan lage god informasjon. mrfylke.no/intranett/info Her er tips til korleis ein skal gå fram når ein skal: Lage ei nettsak Skrive ein artikkel for nettsida Sende ut ei pressemelding Få tilgang til bilete Lage ein god ppt-presentasjon Lage ein brosjyre/trykksak Handtere media når journalisten ringer Lage eigne nettsider? 10 Skrive og publisere på intranett Endre brukarinfo på intranett Retningsliner for informasjonsarbeid i vgs Følgje nettvettreglane NETTVETT Her finn du retningsliner for korleis tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune skal opptre på nett. 1. Følg norsk lov, fylkeskommunen sine etiske retningsliner og anna regelverk, også på nettet. Respekter opphavsrettar og åndsverk. Ta kontakt med informasjonsseksjonen om du er usikker på kva reglar som gjeld. 2. Vær bevisst på kva du ytrar. Tenk at alt du skriv skal kunne stå i ein avisartikkel også det som blir publisert på intranett. Ikkje legg ut informasjon som kan skade interessene til fylkeskommunen, einingar i organisasjonen eller einskilde tilsette. 3. Vis omsyn og hugs at ytringar på nett lett kan bli misforstått av lesaren. Ironi og liknande verkemiddel er ekstra lett å feiltolke. 4. Legg aldri ut sensitive opplysningar på nett, heller ikkje på intranett. Hugs personopplysningslova. 5. Ikkje last ned informasjon som er ulovleg, kan opplevast som krenkande, eller er i strid med interessene til Møre og Romsdal fylkeskommune.

11 6. Om du deltek aktivt på forum, chat, bloggar eller andre former for nettbaserte diskusjonar, gjer du normalt dette som privatperson og ikkje som offisiell representant for fylkeskommunen. Presisér dette om det er naudsynt. LOVGRUNNLAG FOR informasjonsverksemda i Møre og Romsdal fylkeskommune Fleire lover ligg til grunn for korleis Møre og Romsdal fylkeskommune skal kommunisere med omverda. Lovverket stiller krav til openheit, innsyn, tilgjenge og informasjonsplikt KOMMUNELOVA I følgje kommunelova 4 skal kommuner og fylkeskommuner drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. OFFENTLEGLOVA Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridomen. I utgangspunktet er alle dokument sendt til og frå Møre og Romsdal fylkeskommune offentlege, og alle har innsynsrett. Alle unntak skal derfor grunngjevast med lovheimel. MEIROFFENTLEGHEITS- PRINSIPPET Møre og Romsdal fylkeskommune praktiserer meiroffentlegheit. Det inneber at vi vurderer om ein likevel skal gi innsyn i eit dokument, heilt eller delvis, sjølv om det kan takast unna offentlegheit (meiroffentlegheitsprinsippet er lovfesta i offentleglova). FORVALTNINGSLOVA Forvaltningslova skal sikre at all sakshandsaming skjer på ein slik måte at saka blir så godt opplyst som muleg før vedtak gjerast. Grunnleggjande prinsipp som rettstryggleik, teieplikt, partsoffentlegheit og habilitet skal sikrast. Lova tek også føre seg enkeltvedtak og reglar for klager og klagehandsaming. NASJONALE PLANAR OG ORGAN Det finst ei rekkje særlover, som td. Arkivlova, som stiller utfyllande krav til verksemda. Fleire statlege organ som Fylkesmannen, Datatilsynet, Sivilombodsmannen m.fl. har oppfølgings- og tilsynsansvar som gjev dei høve til å kome med pålegg som også kan kome inn under informasjonsverksemda til kommunen. 11

12 Om du har spørsmål eller treng hjelp eller rettleiing, kan du kontakte: Jostein Fuglset, grafisk konsulent tlf e- post: Svein Magne Harnes, informasjonsrådgivar tlf / epost: Inger Johanne Moene, informasjonsrådgivar tlf // Per Vidar Kjølmoen, informasjonssjef tlf / e- post: e-post:

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 1 Kommunikasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune for Møre og Romsdal fylkeskommune - framlegg til vedtak Innleiing Denne kommunikasjonsstrategien gjeld for organisasjonen

Detaljer

Informasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Om informasjonsoppdraget

Informasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Om informasjonsoppdraget Informasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune Om informasjonsoppdraget Hovudmål for informasjonsverksemda Medverke til å verkeleggjere Møre og Romsdal fylkeskommune sin visjon: Ein tydeleg medspelar Endres

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Norddal kommune Informasjonsstrategi

Norddal kommune Informasjonsstrategi Norddal kommune Informasjonsstrategi Det er menneske i samarbeid som skaper resultat MÅL 1. Norddal kommune skal aktivt bruke media for å få ut informasjon til innbyggjarane. 2. IT skal gjere samhandlinga

Detaljer

Kommunikasjonsplan Februar 2016

Kommunikasjonsplan Februar 2016 Kommunikasjonsplan Februar 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma for kommunane Fjell, Sund Øygarden. Fase 1 strekkjer seg

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune - Eit godt omdømme kjem innanfrå - Godkjend i Ulstein kommunestyre 29.10.2015 (sak 2014/630) Innhaldsliste: 1.0 Innleiing. side 3 2.0 Ulsteinsamfunnet side 3

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

SoMe-retningslinjer. Os kommune i sosiale medium

SoMe-retningslinjer. Os kommune i sosiale medium SoMe-retningslinjer Os kommune i sosiale medium Innhald 1 Privat bruk av sosiale medium... 3 2 Reglar for bruk av Facebook-kontoen til Os kommune... 3 3 Diskusjonsreglar for Facebook-veggen til Os kommune...

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Informasjonsreglement for Åmli kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak K-15/45

Informasjonsreglement for Åmli kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak K-15/45 Informasjonsreglement for Åmli kommune Vedtatt i kommunestyret 30.4.2015, sak K-15/45 INNHALD: 1 Prinsipp... 3 2 Informasjonsansvar på vegne av kommunen... 3 3 Tilsette sin ytringsfridom på vegne av seg

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar.

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. KOMMUNIKASJONSPLAN 2017-2020 Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. Vedteken i Fellesnemnda 14.09.2017 (sist rev. 14.09.2017) 1. FORORD Ei kommunesamanslåing er ei omstilling

Detaljer

I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom.

I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom. Innhald 1. Innleiing... 3 2. Rammer overordna mål og føringar... 4 3. Kommunikasjon... 6 4. Kommunikasjonskart: oversikt over aktørar... 7 5. Overordna kommunikasjonsmål... 8 6. Tilnærming til informasjonsoppgåva

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen Mållova Bakgrunnen for mållova Jamstillingsvedtaket (1885): «Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV Kommunikasjonsplattform Alle medarbeidarar er med å male det biletet av SAV som dei rundt oss får sjå. Alle kommuniserer Vi kommuniserer gjennom

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar. Fagkonferanse og nettverksamling i Florø juni 2013

Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar. Fagkonferanse og nettverksamling i Florø juni 2013 Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar Fagkonferanse og nettverksamling i Florø 3.-4. juni 2013 Satsingsområde i Møre og Romsdal Kompetanseheving Informasjon internt og

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013 Rapport om målbruk i offentleg teneste 213 Innhald Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Figur 1 Gjennomsnittleg prosent nynorsk på statlege nettstader...

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 3 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 INNLEIING Hordaland fylkeskommune er ein sentral aktør i utviklinga av Hordaland. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

kommunikasjonsstrategi

kommunikasjonsstrategi ein organisasjon ei stemme kommunikasjonsstrategi FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Del 1: strategisk del kva vil vi oppnå? 1 Innleiing Kommunikasjonsstrategien God informasjon og kommunika sjon er eit

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR STRAND KOMMUNE 2012 2015 2 Innhold 1 INNLEIING... 3 2 STATUSVURDERING... 3 3 KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4 MÅLGRUPPER... 4 5 ANSVAR OG ORGANISERING... 4 6 PRINSIPP FOR KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Kommunikasjons- og mediestrategi for Ørsta kommune

Kommunikasjons- og mediestrategi for Ørsta kommune Ørsta hjartet av Sunnmørsalpane Kommunikasjons- og mediestrategi for Ørsta kommune Gjeld frå 29. oktober 2015! 1 Føreord, innleiing og mandat 1. Visjon, verdiar og mål 2. Kommunikasjonsprinsipp 3. Informasjonsprinsipp

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport Ein tydeleg medspelar KS omdøme Sluttrapport Innhald Samandrag Samandrag 3 Bakgrunn 4 Gjennomføring 5 Mål 7 Kva har vi gjort? 8 Har vi nådd måla? 10 Aktivitet i gruppa 12 Sluttkommentar 13 I 2010 var Møre

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017 Kommunikasjonsplan Fase 2: Førebuande fellesnemnd - desember 2016 juni 2017 Desember 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Lokalavisa og politikken

Lokalavisa og politikken Lokalavisa og politikken På vegner av innbyggjarane følgjer lokalavisa di den lokale politikken. Om rammevilkåra avisene arbeider innanfor. Utgjevar: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisa tek samfunnsansvar

Detaljer

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE Side 1 av 7 INNHALDSLISTE A Prinsipp s. 3 1. Lojalitet s. 3 2. Objektivitet s. 3 3. Redelegheit og ærligheit s. 4 4. Ansvarlegheit og respekt

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Fokus: Dialog og kommunikasjon på bekostning av dokumentasjon? Msn i gamle

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

ORDBOKA OMGREP FORKLARING Omgrepet i ei setning

ORDBOKA OMGREP FORKLARING Omgrepet i ei setning A Asynkron Ikkje-samtidig Asynkront er når noko ikkje skjer samtidig. Asynkron samtale er når nokon snakkar saman, men ikkje på same tid Asynkron samtale er f.eks når du sender med post det tek ei tid

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Sekretær Vikarstillingar som sekretær. Lærling Lærlingstilling innan IKT-Servicefag

Sekretær Vikarstillingar som sekretær. Lærling Lærlingstilling innan IKT-Servicefag STILLINGSANNONSAR Eksempel på standard stillingsannonsar. Modul 13 Blir du vår nye realist? Spjelkavik videregående skole Vi har ledig inntil 2 faste stillinger med matematikk som fag. I tillegg er det

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Informasjonsreglement

Informasjonsreglement ÅRDAL KOMMUNE Informasjonsreglement Vedteke av kommunestyret 30.09.10 sak 057/10 Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014 Rapport om målbruk i offentleg teneste 214 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 3 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i prosent...

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Prosessdokument vedr. revidert kommunikasjonsstrategi

Prosessdokument vedr. revidert kommunikasjonsstrategi Prosessdokument vedr. revidert kommunikasjonsstrategi 1. Notat frå workshop 19.1.2015 2. Oppsummering frå høyringsuttalar til revisjon av kommunikasjonsstrategien Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse:

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - Arbeidsgivarpolitikk for framtida saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.03.2009 MR 8051/2009 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato U-43/09 Fylkesutvalet 27.03.2009 T-07/09 Fylkestinget 21.04.2009 Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Etikkreglement for Gaular kommune

Etikkreglement for Gaular kommune Etikkreglement for Gaular kommune Godt samhald Gode tilbod TRIVSEL - HUMØR - OMSORG - RESPEKT Vi vil i fellesskap utvikle organisasjonen ved å vere inkluderande, opne og lærande, og prioritere oppgåver

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Velkommen til introduksjonsdag

Velkommen til introduksjonsdag Velkommen til introduksjonsdag Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Velkommen til Introduksjonsdag 17. september 2014 www.mrfylke.no

Detaljer