I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom."

Transkript

1

2 Innhald 1. Innleiing Rammer overordna mål og føringar Kommunikasjon Kommunikasjonskart: oversikt over aktørar Overordna kommunikasjonsmål Tilnærming til informasjonsoppgåva roller og ansvar Grafisk profil Rammeverket - ansvar og organisering av kommunikasjonsarbeidet Kanalar og plattformar for kommunikasjon Retningslinjer for dei vidaregåande skolane Implementering frå plan til iverksetting Vedlegg 1: Tiltaksplan/handlingsplan Vedlegg 2: Lovgrunnlag Vedlegg 3: Retningslinjer for sosiale media

3 1. Innleiing God informasjon og kommunikasjon er eit av kvalitetskrava til dei tenestene fylkeskommunen leverer. For at det skal vere eit godt nivå på informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, er det nødvendig med eit retningsgivande dokument. Kommunikasjonsstrategien skal vere førande for eit godt og einskapleg kommunikasjonsarbeid. Strategien inngår som ein del av fylkeskommunen sin arbeidsgivar- og organisasjonspolitikk. I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom. Strategien gjeld for alle tilsette. På enkelte punkt vil det likevel vere skilnad for kva som gjeld for sentraladministrasjonen og kva som gjeld for skolane. Det er i tillegg eit eige kapittel som berre gjeld skolane. Forankring I 2009 vedtok styringsgruppa for arbeidsgivarpolitikken (AGP), med fylkesrådmannen som leiar, kommunikasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune, strategien er revidert i Då arbeidet med kommunikasjonsstrategi for fylkeskommunen starta opp i 2009, var den forankra i fylkesrådmannen si leiargruppe og i tre breitt samansette arbeidsgrupper med representasjon frå ulike avdelingar, i tillegg til ein ekstern prosessleiar. Arbeidet med implementering i resten av organisasjonen har vore ei pågåande oppgåve sidan våren Delar av arbeidet har vore presentert under AGPkonferanse (Arbeidsgivarpolitikk), og retningslinjene har vore tema på rektorsamling for dei vidaregåande skolane. Statusvurdering Som grunnlag for kommunikasjonsstrategien, og for å avdekke «no-situasjonen», vart det hausten 2009 gjennomført ei kartlegging av status knytt til kommunikasjonsutfordringane i fylkeskommunen. Etter undersøkinga vart det konkludert med eit behov for tydeleggjering av struktur og retningsliner for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. Mellom anna vart det meldt om behov for system som gjer det enkelt både å hente informasjon og formidle informasjon internt. Kommunikasjonsstrategien skal vere eit levande dokument som er til ei kvar tid tilpassa dei gjeldande kommunikasjonsutfordringane. Strategien skal difor reviderast med jamne mellomrom. Etter at fylkesrevisjonen gjennomførte ein internrevisjon av arbeidsgjevarpolitikken i 2013 vart det avdekt at kommunikasjonsstrategien er for lite kjend og implementert i organisasjonen. Fylkesrådmannen har difor gjeve informasjonssjefen i oppgåve å revidere og re-vitalisere kommunikasjonsstrategien i Revisjonen har hatt som mål å arbeide med målformuleringar, rolleavklaringar, tiltak og innsatsområde. 3

4 Fylkeskommunen si rolle og oppgåver Fylkeskommunen si rolle og oppgåver har endra seg over tid. Vidaregåande opplæring, tannhelse og regional utvikling har vore sentrale oppgåver gjennom mange år. Fleire forvaltningsoppgåver vart lagt til fylkeskommunen gjennom forvaltningsreforma i januar 2010, der vi mellom anna vart ein enno tyngre aktør innan samferdsel, med eit samla ansvar for fylkesvegnettet og ansvar for kollektivtrafikken i fylket. Gjennom vedtak om at kollektivtilbodet skal gå over på bruttoanbod, har fylkeskommunen også fått ei ny rolle som marknadsaktør. Fylkeskommunen skal i dag utøve følgjande roller: Tenesteytar med vidaregåande opplæring, kultur, samferdsel og tannhelse som dei viktigaste tenesteområda Forvaltningsorgan Regional utviklingsaktør i breitt samspel med kommunar og partnarskap Regionalt folkevalt organ Marknadsaktør - Med bakgrunn i kommunikasjonsstrategien og kollektivstrategien er det utarbeida ei eiga merkevare og ein marknadsstrategi for kollektivtilbodet Arbeidsgivar for 2500 tilsette i ein kunnskapsorganisasjon Saman med fylkeskommunens vedtekne ambisjon, målsettingar, rammevilkår og politiske styringsdokument, legg rollene føringar for kommunikasjonsarbeidet. Fylkeskommunen er det regionale demokratiet, og er sett til å løyse viktige samfunnsoppgåver innan område som vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, regional- og næringsutvikling, kultur og folkehelse. I tillegg til dei konkrete arbeidsoppgåvene skal fylkeskommunen fremje ei ønska samfunnsutvikling. Måla for den regionale utviklinga er felt ned i Fylkesplan for Møre og Romsdal. 2. Rammer overordna mål og føringar God kommunikasjon er også avhengig av det landskapet organisasjonen opererer i. Dette kapittelet gjer greie for dei mål og føringar som ligg til grunn for strategien og som dermed er med på å skape fylkeskommunen sitt kommunikasjonslandskap. Visjon og verdiar Gjennom visjon og verdiar skal dei vi samhandlar med kjenne oss att. Fylkeskommunen skal stå fram einskapleg som ein regional utviklar, god tenesteytar og utøvar av styringsrett. Visjonen og verdiane skal knyte sterkare identitet til heile organisasjonen: Møre og Romsdal fylkeskommune Ein tydeleg medspelar Verdiane føreset at alle tilsette har fagleg innsikt og høg etisk standard. Dette skal ligge til grunn for korleis dei einskilde oppgåvene blir løyst. Verdiane til fylkeskommunen er: Openheit vi skal vere tilgjengeleg og open. Innsyn og innspel gjev engasjement og eigartilhøve Respekt vi skal stille krav, vere profesjonell og ta omsyn til ulike behov Likeverd alle skal kunne føle seg heime. Vi skal ikkje diskriminere brukarar eller tilsette. 4

5 Ansvar for fellesskap vi har eit samfunnsansvar, og skal utvikle regionen som ein attraktiv bustad og arbeidsplass. Nettverksbygging og kunnskapsdeling Medråderett tilby og utvikle best mogeleg kvalitet på tenestene våre gjennom leiarar, tillitsvalde og tilsette. Fylkeskommunen sin arbeidsgivarpolitikk Fylkestinget har vedteke fylkeskommunen sin arbeidsgivarpolitikk «Arbeidsgivarpolitikk for framtida» (T-sak 7/09). Dette dokumentet ligg til grunn og gir føringar for korleis fylkeskommunen skal utvikle seg som arbeidsgivar og sikre god rekruttering i åra framover. Arbeidsgivarpolitikken heng saman med organisasjonen sine mål og inngår i ein strategisk samanheng. Intern kommunikasjon og arenaer for diskusjon er viktige når folkevalte, administrasjon og tillitsvalte skal utforme og nå, strategiar og mål saman. Både kommunikasjonsstrategien og arbeidsgivarpolitikken har fokus på at verdigrunnlaget skal praktiserast. Fylkeskommunen skal legge til rette for open og god kommunikasjon, og dei tilsette skal spele på lag og gjere kvarandre gode gjennom å utvikle relasjonar og gode samhandlingsmønster. Kultur og omdømme Ein organisasjon sitt omdøme vert bygd frå innsida. Det må vere samsvar mellom vedtekne visjonar og mål, utøving av leiarskap, kulturen blant dei tilsette og omverda sitt inntrykk av organisasjonen. Fylkeskommunen er ein kompleks organisasjon. Det er utfordrande å skape ein felles kultur blant tilsette med ulike ståstadar, roller og oppgåver, som i tillegg er geografisk spreidd rundt i fylket på vidaregåande skolar, tannklinikkar og i sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen sine ulike roller er ei kommunikasjonsutfordring, fordi kvar rolle krev ei eiga tilnærming. Gjennom ei presisering og tydeliggjering av ambisjon, verdiar og roller skal fylkeskommunen stå fram som ein tydeleg organisasjon. Prinsipp for kommunikasjon Fylkeskommunen sin kommunikasjon med omverda skal utøvast med bakgrunn i lovverk og prinsipp om god kommunikasjon. Openheit Medverknad Nå alle Heilskap Linje - vi skal vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med omverda - vi skal ta involverte partar med på råd i utforming av politikk og tenester - vi skal gi aktiv informasjon i rett tid om rettar, plikter og muligheiter - vi skal stå fram einskapleg og samordna - kommunikasjonsansvaret følgjer saksansvaret. Kommunikasjonsutfordringar Dei viktigaste kommunikasjonsutfordringane er: Skape realistiske forventningar til fylkeskommunen sine tenester Ta i bruk kommunikasjon som strategisk og operativt virkemiddel i det daglege arbeidet Stå fram med ein einskapleg visuell profil Byggje ein felles og samlande internkultur for heile fylkeskommunen Klargjere roller og ansvar og leggje til rette for samhandling 5

6 Kritiske suksessfaktorar for kommunikasjonsarbeidet At øvste leiing tek i bruk og stiller krav om at planen skal nyttast i hele organisasjonen At kommunikasjonsstrategien vert gjort kjend og tilgjengeleg for alle tilsette i organisasjonen At tilsette har kunnskap om kommunikasjon som virkemiddel og nyttar det aktivt i sitt arbeid At vi står fram einskapleg 3. Kommunikasjon Visjonen «Ein tydeleg medspelar» skal ligge fast som eit viktig premiss for all kommunikasjon. Det er viktig å presisere at omgrepa «informasjon» og «kommunikasjon» har ulik meining: Informasjon -> dette er sjølve bodskapen Kommunikasjon -> dette er prosessen Ekstern kommunikasjon -> all kommunikasjon til og frå partar utanfor organisasjonen Intern kommunikasjon -> all kommunikasjon innanfor organisasjonen Intern kommunikasjon God intern kommunikasjon er avgjerande for å bygge ein felles kultur og styrke opplevinga av å arbeide i same organisasjon. Den interne kommunikasjonen skal auke dei tilsette sin kjennskap til organisasjonen, og slik legge til rette for auka samhandling og betre koordinering. God intern kommunikasjon er ein føresetnad for at dei tilsette skal kunne utføre sine oppgåver på ein god måte og for at dei skal trekke i same retning mot felles mål og strategiar. Den enkelte medarbeidar har eit ansvar for å bidra til god intern kommunikasjon. Deling av informasjon og kunnskap med kollegaer og leiarar bidreg til å styrke felles forståing, kunnskap og kultur. For at fylkeskommunen skal vere tydeleg i sin kommunikasjon, er det viktig at kvar einskild medarbeidar har kunnskap om og forståing av fylkeskommunen sine oppgåver og målsettingar. Kvaliteten på den interne kommunikasjonen vert derfor avgjerande for kvaliteten på den eksterne kommunikasjonen. Ekstern kommunikasjon Eit bevisst og målretta arbeid med ekstern kommunikasjon mot våre mange målgrupper er viktig for eit vellykka omdømearbeid, og for å auke kunnskapen om oppgåvene vi løyser. I tillegg er det viktig for å fremje det regionale demokratiet og å synleggjere fylkeskommunen si rolle som forvaltningsnivå. Visjonen om å vere ein tydeleg medspelar, gir spesielle moglegheiter og utfordringar med omsyn til kommunikasjon. Tilsette skal kjenne til og vere bevisst denne visjonen i arbeidet sitt. Ekstern kommunikasjon skal sikre innbyggjarar, kommunar, samarbeidspartnarar og andre interessentar god og relevant informasjon om rettar, plikter og moglegheiter, om regional politikk og om fylkeskommunen si verksemd og tenestetilbod. 6

7 4. Kommunikasjonskart: oversikt over aktørar Fylkeskommune er sett til å løyse viktige samfunnsoppgåver. Mange innbyggjarar i fylket har dagleg erfaring med korleis vi løyser desse oppgåvene. Kva for relasjon vi har til desse, vil styre korleis kommunikasjonen må vere. Vi har mange og ulike målgrupper for arbeidet med kommunikasjon. Desse kan vi synleggjere ved hjelp av følgjande figur: Viktige målgrupper Innbyggjarar i Møre og Romsdal Elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Pasientar i tannhelsetenesta Ungdom Politikarar Media Kommunar Samarbeidspartnarar/ næringslivet/ organisasjonar Tilsette og potensielle nye arbeidstakarar 7

8 5. Overordna kommunikasjonsmål Dei overordna måla i kommunikasjonsstrategien er knytt tett opp mot måla i Fylkesplan og arbeidsgivarpolitikken i fylkeskommunen. Møre og Romsdal fylkeskommune: skal vere ein synleg medspelar i regional utvikling skal stå fram i ein einskapleg profil skal ha ein kultur for samhandling og informasjonsdeling skal ha beredskap for krisekommunikasjon 1 - skal vere ein synleg medspelar i regional utvikling Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune skaper og held ved like ein god dialog med interne og eksterne samarbeidspartnarar og målgrupper. Innsatsområde: Systematisk arbeid med kommunikasjon skal bidra til: Oppnå større deltaking, interesse og engasjement for Møre og Romsdal fylkeskommune som regionalpolitisk organ, tenesteytar og regional utviklingsaktør Styrkje partnarskap med andre og sikre kunnskap om utfordringar og problemstillingar som ein i fellesskap kan løyse Vere ein god tenesteleverandør, med brukarane i fokus Synleggjere fylkeskommunen som attraktiv arbeidsgjevar for å behalde og rekruttere gode medarbeidarar 2- skal stå fram i ein einskapleg profil Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune står fram med ein tydeleg identitet gjennom ein einskapleg og samordna profil. Innsatsområde: Ein lik grafisk profil i alle einingar og prosjekt, skal skape felles identitet i heile organisasjonen Vere ein tydeleg avsendar Klare roller og mynde i kommunikasjonsarbeidet Målform i samsvar med vedtekne retningslinjer 3- skal ha ein kultur for samhandling og informasjonsdeling Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune legg til rette for intern kommunikasjon, kompetanseheving, kunnskapsdeling og samhandling på tvers i organisasjonen. Innsatsområde: Eit levande og ope intranett Samhandling på tvers av avdelingar og einingar Samordne og betre informasjonsgrunnlaget for leiarar 8

9 Gje opplæring innafor ulike område som gjeld kommunikasjon. 4 skal ha beredskap for krisekommunikasjon Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune har oppdaterte kriseplanar for alle einingar og beredskap for å støtte einingane med krisekommunikasjon. Innsatsområde: Utarbeide ein overordna plan for krisekommunikasjon Støtte einingane i å lage kriseberedskapsplanar Det er utarbeida ein eigen handlingsplan for kvart resultatmål og innsatsområde som syner oppgåver, ansvarsfordeling og fristar. Denne handlingsplanen vert oppdatert årleg. 6. Tilnærming til informasjonsoppgåva roller og ansvar Kommunikasjonsstrategien skal vere eit strategisk verkemiddel på lik linje med andre planer i fylkeskommunen. Kommunikasjonsstrategien skal vere eit verktøy i det daglege arbeidet og leggje eit grunnlag for korleis vi samhandlar. Informasjonsansvar Fylkeskommunen sin kommunikasjon med omverda skal utøvast med bakgrunn i lovverk og prinsipp om god kommunikasjon. Informasjon er eit leiaransvar, og fylkesrådmannen har det overordna informasjonsansvaret. Linjeleiarar har eit særskilt ansvar for informasjon, men informasjonsansvaret følgjer saksansvar. Det er den einskilde leiar sitt ansvar å sørgje for at informasjonsansvaret er kjent for dei tilsette i avdelingane. Opplæring i informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal inngå som ein del av Fylkesakademiet. Fylkesakademiet er den interne arenaen for fylkesinitierte opplæringstiltak på arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Den einskilde eining har ansvaret for innhaldet i relevante publikasjonar og informasjon på mrfylke.no. Informasjonssjefen har redaktøransvar for mrfylke.no, og nettsider knytt til organisasjonen. Rektor har redaktøransvar for skolen si nettside. Informasjonsseksjonen si rolle Informasjonsseksjonen er ein del av administrasjonsavdelinga. Informasjonsseksjonen har arbeidsoppgåver i samspelet mellom leiing og avdelingane i organisasjonen og ut mot media, organisasjonar, kommunar og befolkninga i Møre og Romsdal. Viktige arbeidsområde for seksjonen er: Ekstern kommunikasjon Intern kommunikasjon Rådgjeving og beredskap Grafisk produksjon 9

10 Informasjon frå sentraladministrasjonen som skal sendast ut til media, skal gå via Informasjonsseksjonen. Ved å nytte ein kanal ut, sikrar ein at informasjon som blir sendt ut har eit tydeleg bodskap og er knytt til fylkeskommunen sin profil. Informasjonsseksjonen sørgjer også for at utspel som går ut i media, blir kommunisert inn i organisasjonen og opp til leiinga. Skolar har høve til å nytte informasjonsseksjonen for å få rettleiing i mediefaglege spørsmål og nå ut i media med saker. Skolar bør som hovudregel sende kopi av pressemeldingar til informasjonsseksjonen og til utdanningssjefen, slik at organisasjonen er kjend med medieutspel. Informasjonsarbeid på politisk nivå Administrativt og politisk nivå i fylkeskommunen må jobbe målretta saman for å oppnå gode resultat. Administrasjonen skal aktivt formidle framlegg til politiske saker for omverda, når dei er klar for politisk handsaming. Fylkesordføraren er den fremste representanten for fylkeskommunen, og forvaltar ein stor del av organisasjonen sitt samla omdøme. Fylkesordføraren kan nytte informasjonsseksjonen som sørvisorgan på alle relevante område, med unnatak av reint partipolitiske saker. Språk Fylkestinget har vedteke at målforma i fylkeskommunen er nynorsk. I sak U-172/06 «Målform i einskapsfylket - vurdering av språkleg nøytralitet» er det vedteke: 1. I Møre og Romsdal fylkeskommune skal følgjande dokument vere på nynorsk: a. Alle saksframlegg b. Alle møteprotokollar c. Årsrapportar d. Alle overordna planar som t.d. økonomi- og fylkesplanar e. Annonsar, utlysingar og publikasjonar Når det gjeld andre dokument, står avdelingane fritt i valet av målform. 2. Alle brev skal svarast på i mottakaren si målform. 3. For å utvikle god språkbruk i sentraladministrasjonen, vil det bli organisert støttefunksjonar som kurs i godt språk og hjelp til språkvask". Med bakgrunn i sak T65/81, er det unntak frå denne. Dei vidaregåande skolane skal nytte den målforma som vertskommunen nyttar. Pressekontakt Tilsette i fylkeskommunen kan og bør uttale seg til pressa om saker innanfor eige fagområde. Om ein blir kontakta av media, skal ein rutinemessig informere næraste leiar og informasjonsseksjonen. Tilsette i skolane kontaktar næraste overordna/ leiing ved sin skole. Det er utarbeida ein eigen mediarettleiar med råd og tips, sjå mrfylke.no/mediarettleiar. Normalt er det fylkesrådmannen eller den han gir mynde, som uttalar seg på vegner av heile organisasjonen. Journalistar og andre står fritt til å ta kontakt med kven dei vil i organisasjonen. I formidling til media har sakshandsamar eller fagavdelinga ansvar for at det faglege innhaldet er korrekt. Faktiske feil i medieoppslag skal rettast snarast råd. Informasjonsseksjonen har kompetanse på rettleiing i slike saker. Sosiale media Det er ikkje lenger eit spørsmål om, men korleis ein skal nytte dei nye media i kommunikasjonsarbeidet. 10

11 Med dei nye media har ein fått fleire verktøy til bruk i kommunikasjonsarbeidet. Fylkeskommunen skal alltid velje dei media som er best eigna til å nå definerte målgrupper, også sosiale media. Ved å ta i bruk allereie etablerte kommunikasjonsflater innan sosiale media, kan ein nå målgruppene på arenaer der dei allereie er. Dei nye media gjer det dessutan lettare å nå ut til enkelte av fylkeskommunen sine målgrupper, eksempelvis ungdom i vidaregåande opplæring. Dette potensialet skal fylkeskommunen søke å utnytte betre. Informasjonssjefen har ansvar og mynde over offisielle kontoar som er oppretta i sosiale media. Det skal ikkje opprettast kontoar på vegner av fylkeskommunen utan at dette er gjort i samråd med informasjonssjefen. Tilsette sin bruk av sosiale media Tilsette kan bruke sosiale media både som privatpersonar, og som representant for ein offisiell konto oppretta på vegner av fylkeskommunen. Lojalitet og rolleforståing er sentralt i alle arbeidsforhold. Samtidig har tilsette rett til å uttale seg offentleg. I enkelte tilfelle kan det oppstå spenning mellom retten til å ytre seg og kravet om å vere lojal mot arbeidsgivar. Eigne retningslinjer for bruk av sosiale media skal vere rettleiande for tilsette som brukar sosiale media. Retningslinjene finn du som vedlegg til kommunikasjonsstrategien og på intranett. 7. Grafisk profil Møre og Romsdal fylkeskommune skal stå fram som ein tydeleg avsendar i ein einskapleg profil. Fylkeskommunen har utarbeida ei profilhandbok som ligg på mrfylke.no/profilhandbok. Den inneheld mellom anna retningslinjer og visuelle føringar på praktisk bruk av profilelementa, logoar, fargepalett og fontar. For å oppnå konsekvent bruk av profilen og ein sterk og tydeleg identitet, er alle tilsette pålagt å følgje retningslinene i profilmanualen. Saksbehandlingsprogrammet ephorte har malar for politiske saker og brev. Fylkeskommunen har ein stor dokumentproduksjon, og enkelte av dokumenta kan vere hensiktsmessig å setje i ei grafisk form for å tydeleggjere bodskapen. Som hovudprinsipp for grafisk utforming/produksjon skal vi skilje i mellom: Trykksaker og verkemiddel til internt bruk: det er utvikla ulike malar i Word og Power-Point, som gjer at kvar avdeling/eining har moglegheit til å formgje dokument og presentasjonar i samsvar med fylkeskommunen sin grafiske profil. Materiell som har eksterne målgrupper: Informasjonsseksjonen produserer eller sett ut arbeidet til grafiske formgivarar/reklamebyrå som fylkeskommunen har avtale med. Rammeavtale for byrå- og trykkeritenester skal nyttast ved kjøp av ekstern kompetanse. For å sikre at vi held oss innafor innkjøpsregelverket, og får rett pris på leveransar, skal all kontakt med grafiske byrå og trykkeri gjerast i samråd med informasjonsseksjonen. Bestillingsskjema for byråtenester ligg på mrfylke.no/grafisketenester. 11

12 Grafiske føringar - generelt Ein tydeleg og konsistent grafisk profil skal vere med på å synleggjere og støtte opp under heilskapen i organisasjonen. Fylkeskommunen har eit vidt spekter av aktivitetar, tenester og fagområder å forvalte. Då er det ekstra viktig å syne heilskap og felles verdiar, vise kva oppgåver organisasjonen løyser. Grafisk profil er eit kommunikasjonsverkemiddel som skal tydeleggjere bodskap og avsendar av informasjon, og gjennom dette vere med på å sikre forankring av organisasjonen. Fylkesvåpenet Fylkesvåpenet skal vere det berande visuelle elementet i alle logoar, sjølv om dei skal identifisere ulike prosjekt. Teksten «Møre og Romsdal fylkeskommune» skal som hovudregel vere tilknytt logoen som undertekst. Fylkeskommunen har som mål at fylkesvåpenet skal vere det einaste visuelle elementet i alle logoar. Fridomsgrad og signaturelement Fridomsgrad identifisering av fylkeskommunale organisasjonar, prosjekt, tiltak, tilbod, arrangement og liknande, heretter kalla prosjekt. Det ligg store moglegheiter i dei ulike prosjekta, både til å ta vare på den visuelle heilskapen til fylkeskommunen, og samstundes gi dei enkelte prosjekt ein eigen identitet. Det er laga visuelle «køyrereglar» for å bygge meir under organisasjonen og merkevara Møre og Romsdal fylkeskommune, og samtidig kunne identifisere dei ulike prosjekta. Informasjonsseksjonen skal godkjenne grafisk profil i slike prosjekt. I tillegg til fylkesvåpenet kan det utarbeidast ulike signaturelement til prosjekta, på same måte som «fargestripa» er eit signaturelement for organisasjonen. Døme på korleis dette kan gjerast er konferansen Jazzgass sin nye profil i Fargar og fontar Bruk av dei visuelle grunnverkemidla, fargar, fontar og fylkesvåpen, må halde seg innanfor dei visuelle køyrereglane som er laga for fylkeskommunen. Det er utvikla malar i word-format, desse kan ein laste ned frå intranett, Eksempel på dette er malar som til dømes diplomar, delplanar, rapportar. Universell utforming Fylkeskommunen er forplikta til å ta omsyn til universell utforming, både når det gjeld skilting og i utarbeiding av informasjonsmateriell. Partnarskapsprosjekt Utgangspunkt: Prosjekt som fylkeskommunen eig eller er hovudaktør i, skal ha vår profil Fylkeskommunen skal vere synleg i prosjekt som blir styrt av andre partnarar Vidaregåande skolar Fleire av skolane har eigen logo og grafisk profil. For desse skolane er det eit krav at fylkesvåpenet skal med som ekstra logo i alt materiale som vert produsert. Ved utarbeiding/vidareutvikling av eksisterande profilar, skal fylkesvåpenet vere det einaste visuelle element skolane sin logo. Det kan i tillegg utviklast signaturelement som skapar ein sterkare visuell identitet for skolen. 12

13 8. Rammeverket - ansvar og organisering av kommunikasjonsarbeidet Som omtala i pkt. 6.1 er informasjon eit leiaransvar, og fylkesrådmannen har det overordna informasjonsansvaret. Linjeleiarar har eit særskilt ansvar for informasjon, men informasjonsansvaret følgjer saksansvaret. Kven som har ansvar for kva, på kva for nivå, kan synleggjerast i følgjande matrise (godkjent av fylkesrådmannen etter drøfting i toppleiargruppa 3. mars 2014). Denne matrisa er utarbeidd til å gjelde sentraladministrasjonen og tannhelse. For skolane, sjå kapittel 10. Matrisen viser hovudområda og nøkkelaktivitetane på kommunikasjonsområdet, der det er særleg viktig å få etablert god rolleforståing og gode rutinar for korleis ein samhandlar og kven som godkjenner (kor mynde ligg) på vegner av fylkesrådmannen. Informasjonssjefen har ansvar for å etablere arenaer og rutinar for regelmessig samhandling med alle avdelingane i organisasjonen. 13

14 9. Kanalar og plattformar for kommunikasjon Nettsida mrfylke.no Nettsida mrfylke.no er ein av fylkeskommunen sine kanalar ut mot omverda. Dette ein viktig kanal for å synleggjere aktivitetar og formidle informasjon. Informasjonssjefen har redaktøransvaret. Kvar fagavdeling har ansvar for eigne fagsider. Det er informasjonsseksjonen og IT-seksjonen sitt ansvar å utvikle, drifte og vedlikehalde mrfylke.no Sidan 2010 har fylkeskommunen arbeida aktivt for at alle nettsider knytt til fylkeskommunen skal vere på ein felles publiseringsplattform. Nettsider som skal utviklast og driftast i regi av fylkeskommunen, skal gjerast i samarbeid med informasjonsseksjonen og IT-seksjonen. Skolane sine nettsider Rektor har redaktøransvar for skolen si nettside. Alle saker som kan vere av regional interesse og/eller av interesse for ungdom, skal krysspubliserast på Informasjonsseksjonen kan bidra med rettleiing i oppbygging av skolane sine nettsider. UngWeb Er fylkeskommunen si nettside retta mot elevane i vidaregåande skole. Kvar dag er ungweb startsida for elevar i vidaregåande skole. Skolane og fagavdelingane skal aktivt krysspublisere og bidra med informasjon på ungweb, slik at dette blir ein aktiv informasjonskanal for ungdom. E-læring- og leiarportal E-læringsportalen på intranett er utvikla for å gi tilsette interaktive kurs. Her vert det lagt ut relevante e- læringskurs, der målet er å gi tilsette kompetansepåfyll innan ulike område. Det er og utvikla ein leiarportal, der leiarar med personalansvar kan følgje opp at eigne tilsette tek pålagde e-læringskurs. Sosiale media Fylkeskommunen er aktiv i sosiale media. Det er vedteke av fylkesrådmannen at vi nyttar fylkeskommunen sine offisielle sider i sosiale media. Det skal ikkje opprettast eigne sider til ulike prosjekt/tiltak. Informasjonssjefen styrer og har redaktøransvar for offisielle sider/kontoar knytt til sentraladministrasjonen. Rektor har redaktøransvar for sider/kontoar som vert oppretta ute i skolane. Bruk av sosiale media i skolane, sjå kap Annonser Informasjonsseksjonen har ansvar for all annonseproduksjon i fylkeskommunen. Rettleiing og bestillingsskjema ligg på intranett, mrfylke.no/annonse. Informasjonsseksjonen har kompetanse og mynde til å avgjere kva annonseflater ein til ei kvar tid skal nytte for å få best mogleg effekt av annonsering. 14

15 Terminalreklame Møre og Romsdal fylkeskommune har rammeavtale for terminalreklame på ferjer, flyplassar, og haldeplassar i fylket. Bestilling av visingar på desse flatene, skal gjerast igjennom informasjonsseksjonen. E-post og kalender Microsoft Outlook er felles e-post og kalender for alle tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune. Arbeidsgivar si e-postadresse (mrfylke.no) skal ikkje brukast i privatsamanheng. Intranett/Min Side Møre og Romsdal fylkeskommune praktiserer openheit. Intranettet til fylkeskommunen er difor opent for alle. Her finn ein relevant informasjon om fylkeskommunen sitt «indre liv». «Min side» er ei spesialtilpassa side av intranett. Dette skal vere den viktigaste kanalen for internkommunikasjon, og skal vere startside til alle tilsette. Min side har lagt opp til tovegskommunikasjon, og alle tilsette skal nytte denne interne kommunikasjonskanalen. Min side krev pålogging, og er dermed sperra for innsyn utanfrå. Kalender på internett og intranett Alle større møter, kurs og konferansar i regi av fylkeskommunen skal leggast inn i kalenderen på mrfylke.no. Interne arrangement skal ligge på kalenderen på intranett. Arrangement med eksterne målgrupper skal ligge på mrfylke.no sin kalender. Videokonferanse Alle dei vidaregåande skolane, sentraladministrasjonen og dei to fjernarbeidssentera har videokonferanseutstyr/ -rom. Videokonferansar skal i størst mogleg grad nyttast for å auke samhandling, samstundes som ein sparer på reisetid og kostnader. Videokonferanseromma er tilgjengeleg både for interne og eksterne møter. Saks- og arkivsystemet ephorte ephorte er fylkeskommunen sitt verktøy for saksbehandling, dokumentproduksjon og arkiv. Alle tilsette i fylkeskommune har ansvar for at arkivverdig dokumentasjon og informasjon vert arkivert i ephorte. Samhandlingsverktøyet Alfresco Alfresco er det administrative samhandlingsverktøyet for tilsette i fylkeskommunen. Ein får tilgang på Alfresco mellom anna via intranett. Alfresco kan og nyttast i samhandling med brukarar utanfor organisasjonen. 15

16 10. Retningslinjer for dei vidaregåande skolane Retningslinjer for kommunikasjon ved skolane. Pressekontakt Rektor skal, og kan uttale seg på vegner av skolen, og står fritt til å avgjere i kva grad tilsette ved skolen kan uttale seg til pressa. Kontroversielle saker skal klarerast med utdanningsavdelinga på førehand. Pressemeldingar Skolane står fritt til å sende ut pressemeldingar på eiga hand. Pressemeldingar blir sendt med kopi til og utdanningsavdelinga. Informasjonsseksjonen kan gi råd når det gjeld bodskap og utforming, og har oppdaterte e-postlister til media. Saker på skolane sine nettsider Rektor har redaktøransvar for skolen si nettside. Alle saker som kan vere av regional interesse og/eller av interesse for ungdom, skal krysspubliserast på og Informasjonsseksjonen kan bidra med rettleiing i oppbygging av skolane sine nettsider. Sosiale media Det er vedteke av fylkesrådmannen at vi nyttar fylkeskommunen sine offisielle sider i sosiale media. For skolane betyr dette at det berre skal vere ei offisiell facebookside for kvar skole. Det skal ikkje opprettast eigne sider til ulike prosjekt/tiltak. Sosiale media som informasjonskanal mot elevane Om kanalar som facebook-grupper og liknande vert oppretta for å nå elevar, skal tilsette opprette ein profesjonellprofil, til dømes: Lærar Kari Nordmann. For å sikre personvern og tryggleik til elevane skal alle grupper/sider/bloggar der det er lærar/elev-kontakt vere lukka for omverda. Nye forum skal ikkje opprettas utan godkjenning frå rektor. Grafisk profil Fleire av skolane har eigen logo og grafisk profil. For desse skolane er det eit krav at fylkesvåpenet skal med som ekstra logo i alt materiale som vert produsert. Ved utarbeiding/vidareutvikling av eksisterande profilar, skal fylkesvåpenet vere det einaste visuelle element skolane sin logo. Det kan i tillegg utviklast signaturelement som skapar ein sterkare visuell identitet for skolen. Annonsar og terminalreklame All annonseproduksjon skal utførast av informasjonsseksjonen. Tinging av terminalreklame på ferjer, flyplassar og haldeplassar skal gjerast gjennom informasjonsseksjonen. Byrå- og trykkeritenester Kjøp av byrå og trykkeritenester skal gjerast gjennom fylkeskommunen sine rammeavtalar. På intranett mrfylke.no/grafiske tenester, finn de bestillingsskjema for desse tenestene. 16

17 Brosjyrar og profileringsmateriell Skolar kan utarbeide brosjyrar og anna profileringsmateriell, men det er ikkje høve til å nytte reklame for å finansiere dette, jfr. opplæringslova 9-6: Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke haldningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Katalogtenester Jfr. skriv datert frå fylkesrådmannen skal alle avtalar om katalogoppføringar seiast opp. Fylkesrådmannen har vedteke at organisasjonen ikkje skal kjøpe katalogtenester/katalogoppføringar. Skilting Skilting av skolebygg skal følgje overordna retningsliner til fylkeskommunen. Skilting skal gjerast i samråd med Bygge- og vedlikehaldsseksjonen og informasjonsseksjonen etter utarbeida skiltmal. Samhandlingsverktøya Alfresco og Fronter Alfresco er det administrative samhandlingsverktøyet for tilsette i fylkeskommunen. Ein får tilgang på Alfresco mellom anna via intranett. Alfresco kan og nyttast i samhandling med brukarar utanfor organisasjonen. Fronter er det pedagogisk samhandlingsøet mellom lærarar/skolen og elevar. Fronter skal ikkje nyttast til å gje informasjon av fagleg og administrativ karakter til tilsette. Informasjon av slik art skal leggjast på intranett. 17

18 INNSATSOMRÅDE/TEMA Skolane Fylkesrådmannen / Stabsnivået (Informasjonsseksjonen) Ansvar Aktivitet Ansvar Aktivitet Rammeverk profil Initiere Initiativ, Bistå med Utarbeide rammeverket gjennomføring og gjennomføring og godkjenne godkjenne Pressemeldingar Initiere Lage Bistå med gjennomføring Hjelpe til med utforming pressemelding/ og bodskap ved behov sende ut/ varsle overordna Kampanjar Initiere Identifisere behov, legge fram forslag Kvalitetssikre/Sikre heilskapleg bodskap Ta del I utvikling av kampanjar, til/planer for og profil kvalitetssikring, evt. utvikling av gode og Dialog med byrå målretta kampanjar Annonsar Initiere Utarbeide forslag og bestille via gjeldande rutinar, slik det går fram av informasjon på intranett Grafisk formgjeving, sikring av bodskap og profil, godkjenne All annonsering vert bestilt av informasjonsseksjonen Delstrategiar Initiere Klarlegge behov, Sikre kopling til Samarbeidspart I informasjon/kommunikasjon lage utkast kommunikasjons- arbeidet strategien Nettsider og sosiale medier Initiere Klarlegge behov. Sikre heilskap og godkjenne ansv. Red. Samarbeidspart I arbeidet Profileringsmateriale/ Initiere Kartlegge behov. Kvalitetssikre/ sikre Samarbeidspart I brosjyrar Bestille via heilskapleg bodkap arbeidet gjeldande rutinar og profil 18

19 11. Implementering frå plan til iverksetting I samband med revisjonen av kommunikasjonsstrategien har strategien vore til drøfting i fylkesrådmannens toppleiargruppe, rektorkollegiet og i HSAMU (hovudsamarbeidsutvalet). I tillegg har strategien vore presentert og diskutert på infoforum 1 og i OD-møte 2. Den har vore lagt ut på høyring blant dei tilsette på intranett. I det vidare implementeringsarbeidet skal: den vedtekne strategien presenterast i leiargruppa, på rektormøte og på avdelingsmøter i sentraladministrasjonen det utarbeidast ei kommunikasjonshandbok som skal vere tilgjengeleg både på nett og papir kommunikasjonsstrategien vere tema på Arbeidsgivarpolitikk-konferansen i 2015 kommunikasjonsstrategien vere ei prioritert og kontinuerleg oppgåve for informasjonsseksjonen 1 Infoforum er sentraladministrasjonen sitt felles møtefora for informasjonsdeling på tvers av fagavdelingane 2 OD-møte er orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane. 19

20 Vedlegg 1: Tiltaksplan/handlingsplan Denne handlingsplana vert oppdatert årleg. 1 skal vere ein synleg medspelar i regional utvikling Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune skaper og held ved like ein god dialog med interne og eksterne målgrupper. Tiltak Funksjonelle og oppdaterte nettsider tilrettelagt med universell utforming Legge til rette for å vere oppdatert og synleg på egna sosiale medium. Utvikle mobilvisning av nettsidene våre Arrangere årlege konferansar og møteplassar i samarbeid med andre aktørar, td. Jazzgass, Mørekonferansen, kulturtorget etc. Tilsette skal bidra på konferansar, møter etc. der vår kompetanse er ønska. Løfte fram aktuelle saker på nettsidene og i media. Abonnere på nyhendeovervaking av Møre og Romsdal fylkeskommune i media Strøyme fylkestinga, og dermed gjere den politiske diskursen tilgjengeleg for ålmenta Gje ut tidsskrift som konjunkturbarometeret TEMP, samfunnsanalysen RISS, fylkesstatistikk og fylkesmagasinet SPOR Evaluere SPOR og innhaldet i SPOR Synleggjere fylkeskommunen som leverandør av kollektivtilbod, og halde publikum oppdatert av tilbodet som fins gjennom Fram. Gjere kjent gjeldande retningsliner for kommunikasjon i sentraladministrasjonen Gjere kjent gjeldande retningsliner for Ansvar Informasjonssjefen/IT-sjefen Informasjonssjefen Informasjonssjefen/IT-sjefen Leiarar på alle nivå Leiarar på alle nivå Leiarar på alle nivå Informasjonssjefen Informasjonssjefen/IT-sjefen Avdelingssjefane I sentraladministrasjonen/informasjonssjefen Informasjonssjefen Samferdselssjefen Leiarar på alle nivå/ informasjonssjefen Informasjonssjefen/utdanningssjefen/ rektorane 20

21 kommunikasjon hos skolane Synleggjere dei ulike utdanningsprogramma i vidaregåande skole Karrieredagane, utprøving i vidaregåande skole, Karriereløypa, kompetanseheving av rådgjevarar, og utarbeiding av materiell for bruk i faget utdanningsval i grunnskolen. Gjere kjent retningsliner for bruk av sosiale media I sentraladministrasjonen Gjere kjent retningsliner for bruk av sosiale media for skolane Delta på karrieredagar og marknadsføre fylkeskommunen som ein attraktiv arbeidsgivar i kanalar der vi treff målgruppene våre Felles rekrutteringskampanje på ferje, flyplassar, facebook, linkedin, mobil og nettbrett Utvikle mobilvisning for oversikt over ledige stillingar Fokuser på dei gode sakene som er løyst. Ikkje berre aktuelle saker, men løyste oppgåver som befolkninga ser på som eit gode for dei Fokusere på unge i befolkninga, og vere oppdatert på korleis dei innhentar informasjon. Gjere kjent/undervise elevar i VGS om kva rolle og oppgåver fylkeskommunen har, og kva dei kan forvente av oss. Fylkesutdannningssjefen Leiarar på alle nivå /informasjonssjefen Rektorar, leiarar på alle nivå /informasjonssjefen Personalsjefen saman med informasjonssjefen og representantar frå driftseiningar/sektorar med rekrutteringsbehov Informasjonssjefen/personalsjefen IT-sjefen/informasjonssjefen/personalsjefen Leiarar på alle nivå/ informasjonssjefen Leiarar på alle nivå/ informasjonssjefen Leiarar på alle nivå/ informasjonssjefen 2 skal stå fram i ein einskapleg profil Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune står fram med ein tydeleg identitet i ein einskapleg og samordna profil. Tiltak Pressemeldingar frå sentraladministrasjonen skal godkjennast og sendast ut via informasjonsseksjonen Pressekonferansar og andre tiltak retta mot Ansvar Leiarar på alle nivå Leiarar på alle nivå 21

22 media, skal gjerast i samråd med informasjonsseksjonen All annonsering skal gjerast gjennom informasjonsseksjonen. Seksjonen har kompetanse på å bistå med val av kanalar og bodskap Kampanjar og andre profileringstiltak/materiell skal utarbeidast i samarbeid med informasjonsseksjonen. Det skal utarbeidast og gjerast tilgjengeleg grafiske malar for rapportar, diplomar, kurs- og konferanseprogram, pppresentasjonar etc. til bruk i sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen sin kommunikasjon med omverda skal vere på nynorsk. Unntak er skolar som skal nytte målforma som vertskommunen nyttar. Det skal utarbeidast rammeavtalar for kjøp av byrå- og trykkeritenester. Byrå som inngår rammeavtale med fylkeskommen skal bli gitt opplæring i bruk av den grafiske profilen. Kjøp av byrå- og trykkeritenester gjerast gjennom informasjonsseksjonen. Utvikling av evt. Nye nettsider, facebook sider ol. skal skje i samarbeid med informasjonsseksjonen. Det skal utarbeidast ein felles skiltmal for alle skolebygg/tannhelseklinikkar som profilerer fylkeskommunen. Leiarar på alle nivå Informasjonssjefen Leiarar på alle nivå/ informasjonssjefen Informasjonssjefen Leiarar på alle nivå Leiarar på alle nivå BYVE-sjefen/informasjonssjefen 3 skal ha skal ha ein kultur for samhandling og informasjonsdeling Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune legg til rette for intern kommunikasjon, kompetanseheving, kunnskapsdeling og samhandling på tvers i organisasjonen. Tiltak Felles e-post og kalendersystem i heile organisasjonen Vidareutvikle og tilpasse intranett og «min Ansvar IT-sjefen IT-sjefen/informasjonssjefen 22

23 side» til dagens kommunikasjonsbehov Faste introduksjonsdagar for nytilsette. Årleg arbeidsgivarpolitisk konferanse (AGP) Tilby relevante kurs gjennom fylkesakademiet Utvikle relevante kurs til e-læringsportalen Stimulere til auka bruk av videokonferansar Nytte alfresco for fildeling og samhandling Felles e-postsignatur for skolane og sentraladministrasjonen Faste møte i Infoforum for å sikre kunnskapsdeling og ha eit forum for å diskutere informasjonsfaglege spørsmål. Felles database for lagring og bruk av bilete i heile organisasjonen Personalsjefen Personalsjefen i samhandling med Fylkesakademiet sitt læringsnettverk og kurseigarar Leiarar på alle nivå/itsjefen/informasjonssjefen Leiarar på alle nivå Leiarar på alle nivå Leiarar på alle nivå Informasjonssjefen Informasjonssjefen/IT-sjefen 4 skal ha beredskap for krisekommunikasjon Resultatmål: Møre og Romsdal fylkeskommune har oppdaterte kriseplanar for alle einingar og beredskap for å støtte einingane med krisekommunikasjon. Tiltak Utarbeidde ein krisekommunikasjonsplan som kan setjast i verk når situasjonen oppstår. Årlege kurs Arrangere øvingar kvart år Utarbeide ei inaktiv nettside som kan takast i bruk ved krise Medietreningskurs Ansvar Informasjonssjefen Informasjonssjefen/kriseleiinga Informasjonssjefen/kriseleiinga Informasjonssjefen/kriseleiinga Informasjonssjefen 23

24 Vedlegg 2: Lovgrunnlag Fleire lover ligg til grunn for korleis Møre og Romsdal fylkeskommune skal kommunisere med omverda. Lovverket stiller krav til openheit, innsyn, tilgjenge og informasjonsplikt. Kommunelova I følgje kommunelova 4 skal kommuner og fylkeskommuner drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. Offentleglova Offentleglova skal bidra til eit levande folkestyre ved å sikre ålmenta innsyn i offentleg forvaltning og opne for å avdekkje kritikkverdige forhold. I utgangspunktet er alle dokument sendt til og frå Møre og Romsdal fylkeskommune offentlege, og alle har innsynsrett. Alle unntak skal derfor grunngjevast med lovheimel. Meiroffentlegheitsprinsippet Møre og Romsdal fylkeskommune skal praktisere meiroffentlegheit. Det inneber at forvaltninga skal vurdere om ein likevel skal gi innsyn i eit dokument, heilt eller delvis, sjølv om det kan takast unna offentlegheit (meiroffentlegheitsprinsippet). Prinsippet er ei oppmoding om å gi innsyn i tilfelle der det ikkje ligg føre eit reelt og sakleg behov for å unnta heile eller delar av dokument frå offentligheit Forvaltningslova Forvaltningslova skal sikre at all sakshandsaming skjer på ein slik måte at vedtaka som vert fatta vert utgreidd på beste måte. Grunnleggjande prinsipp som rettstryggleik, teieplikt, partsoffentlegheit og habilitet skal sikrast. Lova tek også føre seg enkeltvedtak og reglar for klager og klagehandsaming. Nasjonale planar og organ Det finst ei rekkje særlover, som t.d. Arkivlova som stiller utfyllande krav til verksemda. Fleire statlege organ, som Fylkesmannen, Datatilsynet, Sivilombodsmannen m.fl. har oppfølgings- og tilsynsansvar som gjev dei høve til å kome med pålegg som også kan kome inn under informasjonsverksemda til kommunen. 24

25 Vedlegg 3: Retningslinjer for sosiale media 25

26 26

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 1 Kommunikasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune for Møre og Romsdal fylkeskommune - framlegg til vedtak Innleiing Denne kommunikasjonsstrategien gjeld for organisasjonen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

kommunikasjonsstrategi

kommunikasjonsstrategi ein organisasjon ei stemme kommunikasjonsstrategi FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Del 1: strategisk del kva vil vi oppnå? 1 Innleiing Kommunikasjonsstrategien God informasjon og kommunika sjon er eit

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR STRAND KOMMUNE 2012 2015 2 Innhold 1 INNLEIING... 3 2 STATUSVURDERING... 3 3 KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4 MÅLGRUPPER... 4 5 ANSVAR OG ORGANISERING... 4 6 PRINSIPP FOR KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

1. Innleiing 1.1 Forankring 1.2 Statusvurdering

1. Innleiing 1.1 Forankring 1.2 Statusvurdering Innhald 1. Innleiing... 3 2. Rammer overordna mål og føringar... 5 3. Kommunikasjon... 6 4. Overordna kommunikasjonsmål... 7 5. Tilnærming til informasjonsoppgåva roller og ansvar... 9 6. Grafisk profil...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - Arbeidsgivarpolitikk for framtida saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.03.2009 MR 8051/2009 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato U-43/09 Fylkesutvalet 27.03.2009 T-07/09 Fylkestinget 21.04.2009 Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 3 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 INNLEIING Hordaland fylkeskommune er ein sentral aktør i utviklinga av Hordaland. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune - Eit godt omdømme kjem innanfrå - Godkjend i Ulstein kommunestyre 29.10.2015 (sak 2014/630) Innhaldsliste: 1.0 Innleiing. side 3 2.0 Ulsteinsamfunnet side 3

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Norddal kommune Informasjonsstrategi

Norddal kommune Informasjonsstrategi Norddal kommune Informasjonsstrategi Det er menneske i samarbeid som skaper resultat MÅL 1. Norddal kommune skal aktivt bruke media for å få ut informasjon til innbyggjarane. 2. IT skal gjere samhandlinga

Detaljer

Kommunikasjonsplan Februar 2016

Kommunikasjonsplan Februar 2016 Kommunikasjonsplan Februar 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma for kommunane Fjell, Sund Øygarden. Fase 1 strekkjer seg

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. Notat Fra : RÅDMANNEN Saksbehandler : OJK-ADML-ADML Arkivref. : 2004/000094-031-&20 Dato : 07.06.2006 Til Saksbehandler : Formannskapet : Moltu/ SkarsteinOJKADMLADML INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport Ein tydeleg medspelar KS omdøme Sluttrapport Innhald Samandrag Samandrag 3 Bakgrunn 4 Gjennomføring 5 Mål 7 Kva har vi gjort? 8 Har vi nådd måla? 10 Aktivitet i gruppa 12 Sluttkommentar 13 I 2010 var Møre

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

«Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen. AGP-konferansen Molde,

«Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen. AGP-konferansen Molde, «Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen AGP-konferansen 2013. Molde, 27.02.13. Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt.

Detaljer

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV Kommunikasjonsplattform Alle medarbeidarar er med å male det biletet av SAV som dei rundt oss får sjå. Alle kommuniserer Vi kommuniserer gjennom

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017 Kommunikasjonsplan Fase 2: Førebuande fellesnemnd - desember 2016 juni 2017 Desember 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Velkommen til introduksjonsdag 20. september 2017 www.mrfylke.no 21.09.2017 3 Pause til

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Informasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Om informasjonsoppdraget

Informasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Om informasjonsoppdraget Informasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune Om informasjonsoppdraget Hovudmål for informasjonsverksemda Medverke til å verkeleggjere Møre og Romsdal fylkeskommune sin visjon: Ein tydeleg medspelar Endres

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar.

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. KOMMUNIKASJONSPLAN 2017-2020 Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. Vedteken i Fellesnemnda 14.09.2017 (sist rev. 14.09.2017) 1. FORORD Ei kommunesamanslåing er ei omstilling

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008.

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2008 MR 14375/2008 Berit Dahl Saksnr Utval Møtedato 11/08 Hovudsamarbeidsutvalet 20.05.2008 Sentral opplæringsplan - 2008 Bakgrunn Sentral opplæringsplan

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

kommunikasjonsstrategi FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2. opplag, Desember Oppdatert versjon.

kommunikasjonsstrategi FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2. opplag, Desember Oppdatert versjon. ein organisasjon ei stemme kommunikasjonsstrategi FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2. opplag, Desember 2016. Oppdatert versjon. Del 1: strategisk del kva vil vi oppnå? 1 Innleiing Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar. Fagkonferanse og nettverksamling i Florø juni 2013

Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar. Fagkonferanse og nettverksamling i Florø juni 2013 Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar Fagkonferanse og nettverksamling i Florø 3.-4. juni 2013 Satsingsområde i Møre og Romsdal Kompetanseheving Informasjon internt og

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at Leiing i skolen Skoleleiinga, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innverknad på læringsmiljøet og elevane sitt læringsutbytte. Dette føreset utøving av god leiarskap. Her beskriv vi kva for krav

Detaljer

Etikkreglement for Gaular kommune

Etikkreglement for Gaular kommune Etikkreglement for Gaular kommune Godt samhald Gode tilbod TRIVSEL - HUMØR - OMSORG - RESPEKT Vi vil i fellesskap utvikle organisasjonen ved å vere inkluderande, opne og lærande, og prioritere oppgåver

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitisk

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitisk Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitisk Bakgrunn Den nye arbeidsgivarpolitikken til Møre og Romsdal fylkeskommune har mange innsatsområde som det er viktig at alle tilsette blir kjende med. Innsatsområda

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/ Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-7 Sakshandsamar: Anders Skipenes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/2014 03.11.2014 Kommunestyret i Fræna

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Prosessdokument vedr. revidert kommunikasjonsstrategi

Prosessdokument vedr. revidert kommunikasjonsstrategi Prosessdokument vedr. revidert kommunikasjonsstrategi 1. Notat frå workshop 19.1.2015 2. Oppsummering frå høyringsuttalar til revisjon av kommunikasjonsstrategien Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse:

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) Hjelmeland kommune er ansvarleg for grunnleggjande velferdstenester og forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer