MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 16:30 20:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Espen Lennie Bøe Medlem Kari Maria Rutle Fjærestad FO Medlem Medlem Medlem Antonella Patricia Vidal Ottone Arnstein Menes Gunnvor Linde Medlem Hallbjørg Eidhamar FO Medlem Medlem Tore Feten Leif Gunnar Vervik Nestleder Frode Bøthun FO Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Anne Margrethe Kråvik Frode Kleppe Holgersen Aud Kari Isane Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle Medlem Vidar Roseth FO Medlem Hanna Menes Varamedlem Gudvin Steinar Haraldsson FO Kari Maria Rutle Fjærestad Varamedlem Nedzada Fjærestad Gudvin Steinar Haraldsson Varamedlem Geir Harkjerr Frode Bøthun Varamedlem Svein Bjarnar Nesse Hallbjørg Eidhamar Frå adm. (evt. andre): Kjellaug Brekkhus, rådmann Arne Abrahamsen, kommunalsjef for tekniske tenester Kari Rønnestad, kommunalsjef for oppvekst og kultur Svein Feidje, økonomisjef Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama 112/15 128/15 Side 1 av 24

2 Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Balestrand, Side 2 av 24

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 112/15 15/1009 Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte /15 15/39 Skriv og meldingar 114/15 15/989 Møteplan for 1. halvår /15 14/672 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 116/15 15/285 Forskrift om hundehald i Balestrand kommune 117/15 15/292 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet /15 15/941 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar 119/15 15/950 GEBYR VATN, AVLØP og FEIING/TILSYN 120/15 15/952 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA /15 15/953 GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 122/15 15/889 Budsjettendring investeringsrekneskapen 123/15 15/613 Budsjett 2016, økonomiplan /15 15/979 Fastsetjing av husleigesatsar - for nye kommunale bustader 125/15 15/830 Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten Side 3 av 24

4 126/15 13/688 Vurdering av utvida grense for eigedomsskatt 127/15 15/901 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN /15 15/903 BETALINGSSATSAR FOR SFO 2016 Side 4 av 24

5 Orienteringar og drøftingar: Val av settevaraordførar Ordførar Harald N. Offerdal gjorde framlegg om at Lars Trygve Sæle vart vald til settevaraordførar då varaordførar Frode Bøthun hadde forfall. Lars Trygve Sæle vert vald til settevaraordførar. Side 5 av 24

6 112/15 Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte Møteprotokoll vert godkjent 113/15 Skriv og meldingar Det vart ikkje gjort vedtak i saka. 114/15 Møteplan for 1. halvår 2016 Balestrand kommunestyre vedtek møteplan for første halvår 2016 i samsvar med vedlagd «Framlegg til møtekalendar for politiske møte 1. halvår 2016» Med følgjande endringar Kontrollutvalsmøta vert flytta ein dag fram til 23.02, 19.04, Side 6 av 24

7 Ordførar Harald N. Offerdal gjorde framlegg som formannskapet si tilråding med følgjande endringar: Kontrollutvalsmøta vert flytta ein dag fram til 23.02, 19.04, Kommunestyret røysta over dette framlegget. Balestrand kommunestyre vedtek møteplan for første halvår 2016 i samsvar med vedlagd «Framlegg til møtekalendar for politiske møte 1. halvår 2016» med følgjande endringar. Kontrollutvalsmøta vert flytta ein dag fram til 23.02, 19.04, /15 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar a) Alternativ til kommunesamanslåing Det vert opna for å utarbeide to likeverdige alternative framlegg til intensjonsavtalar. Balestrand kommune inviterer følgjande kommunar i arbeidet med å lage intensjonsavtalar for ein ny kommune: 1. Flest mogeleg av kommunane i alternativ 2 i Telemarksforsking si utgreiing, men minimum Leikanger og Sogndal. 2. Høyanger, eventuelt med tillegg av Hyllestad. 3. Innbyggjarinitiativ for Nesse krins blir behandla i eiga sak for kommunestyret og blir eventuelt kopla på den vidare prosessen. 4. Framhald som eigen kommune med noverande kommunegrenser er framleis eit alternativ. b) Forhandlingsutval Kommunestyret nemner opp eit forhandlingsutval med ordførar, varaordførar og leiar for opposisjonen. Tillitsvald blir representert med ein representant med talerett. Rådmannen vert sekretær. Forhandlingsutvalet vert gjeve dei nødvendige fullmakter til å forhandle på vegner av kommunen. Side 7 av 24

8 Frist for å forhandla fram intensjonsavtalane vert tilpassa felles framdriftsplan avgjort av Sogn regionråd. Forhandlingsutvalet skal ha overordna målsettingar frå styringsgruppa, samt innspel frå prosjektgruppa som utgangspunkt for sitt arbeid. Ordførar Harald N. Offerdal orienterte om møte med Høyanger og Hyllestad kommunar, og at Hyllestad kommune framleis ser det som eit mogeleg alternativ å vere med i ein framtidig ny kommune med Høyanger og Balestrand kommunar. Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. a) Alternativ til kommunesamanslåing Det vert opna for å utarbeide to likeverdige alternative framlegg til intensjonsavtalar. Balestrand kommune inviterer følgjande kommunar i arbeidet med å lage intensjonsavtalar for ein ny kommune: 1. Flest mogeleg av kommunane i alternativ 2 i Telemarksforsking si utgreiing, men minimum Leikanger og Sogndal. 2. Høyanger, eventuelt med tillegg av Hyllestad. 3. Innbyggjarinitiativ for Nesse krins blir behandla i eiga sak for kommunestyret og blir eventuelt kopla på den vidare prosessen. 4. Framhald som eigen kommune med noverande kommunegrenser er framleis eit alternativ. b) Forhandlingsutval Kommunestyret nemner opp eit forhandlingsutval med ordførar, varaordførar og leiar for opposisjonen. Tillitsvald blir representert med ein representant med talerett. Rådmannen vert sekretær. Forhandlingsutvalet vert gjeve dei nødvendige fullmakter til å forhandle på vegner av kommunen. Frist for å forhandla fram intensjonsavtalane vert tilpassa felles framdriftsplan avgjort av Sogn regionråd. Forhandlingsutvalet skal ha overordna målsettingar frå styringsgruppa, samt innspel frå prosjektgruppa som utgangspunkt for sitt arbeid. Side 8 av 24

9 116/15 Forskrift om hundehald i Balestrand kommune Kommunestyret vedtek framlegg til «Forskrift om hundehald i Balestrand kommune» slik den ligg føre. Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Kommunestyret vedtek framlegg til «Forskrift om hundehald i Balestrand kommune» slik den ligg føre. 117/15 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet » med følgjande endringar: Handlingsprogram for anlegg, vert i samsvar med framlegg Handlingsprogram for aktivitetstiltak, vert i samsvar med framlegg Tiltak «Kvalitetsheving av eksisterande turstiar i Balestrand» vert teke inn i langtidsprogrammet. Tiltaka i handlingsprogram for anlegg er sett opp i prioritert rekkefølgje, og kan leggast til grunn som kommunen sin prioritering av anlegg ved søknad om spelemidlar. Side 9 av 24

10 Brev frå Esebotn skytebane, Fjordane skyttarlag og Balestrand skyttarlag, vart delt ut i møtet. Svein B Nesse stilte spørsmål om han som leiar i Fjordane skyttalag var ugild. Han gjekk frå medan Bjørg Åmot kom til og det vart røysta over habiliteten. Svein B. Nesse er ugild i punkt vurdering av tiltak knytt til Esebotn skytebane. Samrøystes (16 av 16) Harald N Offerdal tok opp spørsmålet om innarbeide innspel frå Esebotn skytebane, Fjordane skyttarlag og Balestrand skyttarlag i HP anlegg Kommunestyret vedtok dette samrøystes. Bjørg Åmot gjekk frå, medan Svein B. Nesse kom til, og planen vart handsama i heilskap. Gunvor Linde gjorde framlegg om følgjande tillegg til tilrådinga frå formannskapet Tiltak «Skileikområde i Nessadalen vert teke inn i langtidsprogrammet. Nesse grendalag arbeider med å vidareutvikle dette området og vil i løpet av planperioden kome tilbake med konkrete prosjekt som kan innarbeidast i handlingsprogram. Harald N. Offerdal gjorde etter dette framlegg om følgjande tillegg til tilrådinga frå formannskapet I HP for anlegg byttar «tiltak nr. 12 Esebotn skytebane, elektroniske skiver» plass med «tiltak nr 17 Elektroniske skiver miniatyrskytebane i Belehalli». Administrasjonen får fullmakt til å gjere formelle endringar og opprettingar i plandokumentet. Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg med framlagde endringar samla. Side 10 av 24

11 Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet » med følgjande endringar: Handlingsprogram for anlegg, vert i samsvar med framlegg Handlingsprogram for aktivitetstiltak, vert i samsvar med framlegg I HP for anlegg byttar «tiltak nr. 12 Esebotn skytebane, elektroniske skiver» plass med «tiltak nr 17 Elektroniske skiver miniatyrskytebane i Belehalli». Tiltak «Kvalitetsheving av eksisterande turstiar i Balestrand» vert teke inn i langtidsprogrammet. Tiltak «Skileikområde i Nessadalen vert teke inn i langtidsprogrammet. Nesse grendalag arbeider med å vidareutvikle dette området og vil i løpet av planperioden kome tilbake med konkrete prosjekt som kan innarbeidast i handlingsprogram. Tiltaka i handlingsprogram for anlegg er sett opp i prioritert rekkefølgje, og kan leggast til grunn som kommunen sin prioritering av anlegg ved søknad om spelemidlar. Administrasjonen får fullmakt til å gjere formelle endringar og opprettingar i plandokumentet. 118/15 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Balestrand kommune sluttar seg til tilrådingane i saka. Kommunen løyver aktuelle beløp til prosjekta Telemedisin Sogn og Fjordane og Samhandlingsbarometeret og medfinansiering av det felles brukarutvalet i Sogn og Fjordane for Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Balestrand kommune sluttar seg til tilrådingane i saka. Kommunen løyver aktuelle beløp til prosjekta Telemedisin Sogn og Fjordane og Samhandlingsbarometeret og medfinansiering av det felles brukarutvalet i Sogn og Fjordane for Side 11 av 24

12 119/15 GEBYR VATN, AVLØP og FEIING/TILSYN VATN: AVLØP: FEIING / TILSYN: Fastleddet i 2016 vert sett til kr 789,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 9,20 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Fastleddet i 2016 vert sett til 300,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 3,50 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2016 vert sett til: 595,- + mva for feiing kvart år 351,- + mva for feiing anna kvart år 238,- + mva for feiing fjerde kvart år Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. VATN: AVLØP: FEIING / TILSYN: Fastleddet i 2016 vert sett til kr 789,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 9,20 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Fastleddet i 2016 vert sett til 300,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 3,50 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2016 vert sett til: 595,- + mva for feiing kvart år 351,- + mva for feiing anna kvart år 238,- + mva for feiing fjerde kvart år Side 12 av 24

13 120/15 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2016 Satsane i gebyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 3 % frå 2015 til Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Satsane i gebyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 3 % frå 2015 til /15 GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert auka med 2,5 % frå 2015 til Satsane for renovasjon i Kapittel 7 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert uendra frå 2015 til Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert auka med 2,5 % frå 2015 til Satsane for renovasjon i Kapittel 7 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert uendra frå 2015 til Side 13 av 24

14 122/15 Budsjettendring investeringsrekneskapen Investeringsbudsjettet 2015 vert justert slik: Prosjekt med budsjettløving over fleire år, blir å budsjettera oppatt i samsvar med veteken rammeløyving for det einskilde prosjektet ved 1. tertiarapport Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Side 14 av 24

15 Investeringsbudsjettet 2015 vert justert slik: Prosjekt med budsjettløving over fleire år, blir å budsjettera oppatt i samsvar med veteken rammeløyving for det einskilde prosjektet ved 1. tertiarapport Side 15 av 24

16 123/15 Budsjett 2016, økonomiplan Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6, eller s. 71 og 72) samt dei endringane som fylgjer av formannskapet si endringsliste av (vedlegg), Tilrådd 3 mot 2 røyster. 2. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 57 og 58 med følgjande tillegg: Prosjekta for handlingsprogramma i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup vert innarbeida på dei åra dei stå oppført, og med finansiering med opptak av lån. Låneramma for 2016 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og fast eigedom i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav e. Kva som blir rekna som «klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis» er definert i kommunestyrevedtak , jf. Sak 1/06. Eigedomsskatt vert rekna etter 7 promille. Alle sjølvstendige bustaddeler skal ha eit botnfrådrag på 90% som blir trekt ifrå takstgrunnlaget, jf. Eigedomsskattelova 11 andre ledd. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skriva ut i 2 terminar med forfall 20. april og 20. oktober. 5. For år 2016 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. Side 16 av 24

17 6. Kommunestyret føreset at det etter årsskiftet vert ein politisk prosess i høve til koplinga mellom kommuneplanen og sentrale mål for budsjett og handlingsprogram. Det er viktig at planlagd måling av resultat blir gjennomført, og i dette er systematiske brukarundersøkingar ein viktig del 7. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Følgjande resultatmål vert teke inn under mål nr 2 (gode oppvekstvilkår for born og unge): Det skal vere barnehage- og skuletilbod ( årstrinn) i grendene. I høve mål om NAV vert følgjande resultatmål teke inn: Lokalt tilrettelagt service og opningstidene ved NAV-kontoret skal ikkje reduserast ytterlegare. Under mål i høve til kultur vert det teke inn eit mål om at kommunen sin strategi i høve til kulturbygg skal avklarast i perioden, jfr kommuneplanen pkt 3.3 side Sagatun barnehage Siste kulepunkt under mål vert endra til: «Balestrand kommune har opptak av born to gonger i året, og elles når dette kan gjennomførast innanfor kommunen sine budsjettmessige rammer». 8. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Framlegg om å opprette trinn på begge oppvekstsentra. Med kostnadsfordeling slik Venstre og Senterpartiet har framlegg om, med endring på i 2017, og i 2018 og Ikkje tilrådd (1 mot 4 røyster) 9. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Øyvind Fagermoen la fram nytt framlegg endringsliste til punkt 1 (vedlegg). Det vart helde gruppemøte Side 17 av 24

18 Aud Kari Isane reiste mindretalet i formannskapet sine framlegg: Balestrand Venstre og Balestrand Senterparti forslag til endringsliste til punkt 1 vert lagt grunn som endringsliste i punkt 1. Kommunestyret røysta først alternativt over framlegget frå Øyvind Fagermoen på vegner av Balestrand arbeidarparti, Balestrand kristeleg folkeparti, Balestrand Høgre og framlegget frå Aud Kari Isane på vegner av Balestrand Senterparti, Balestrand Venstre og Balestrand SV. 1. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6, eller s. 71 og 72) samt dei endringane som fylgjer av endringsliste lagt fram av Balestrand Arbeidarparti, Balestrand Krf og Balestrand Høgre (vedlegg), Vedteke 9 mot 7 røyster. Det vart deretter røysta punktvis over punkt 2 og Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 57 og 58 med følgjande tillegg: Prosjekta for handlingsprogramma i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup vert innarbeida på dei åra dei stå oppført, og med finansiering med opptak av lån. Låneramma for 2016 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. Ordførar Harald N. Offerdal gjorde framlegg om å at det vart opna for nye innlegg i saka. Dette vart samrøystes vedteke. Øyvind Fagermoen kom med framlegg om nytt punkt 4 For eigedomsskatt 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskatten vert rekna etter 7 promille. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samasvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skrive ut i 2 terminar med forfall 20.april og 20 oktober. Det vart røysta alternativt over formannskapet sitt framlegg og framlegget frå Øyvind Fagermoen. Framlegget frå Øyvind Fagermoen vart vedteke med 9 mot 7 røyster. Side 18 av 24

19 4. For eigedomsskatt 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskatten vert rekna etter 7 promille. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samasvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skrive ut i 2 terminar med forfall 20.april og 20 oktober. Det vart deretter røysta punktvis over dei resterande punkta: 5. For år 2016 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Kommunestyret føreset at det etter årsskiftet vert ein politisk prosess i høve til koplinga mellom kommuneplanen og sentrale mål for budsjett og handlingsprogram. Det er viktig at planlagd måling av resultat blir gjennomført, og i dette er systematiske brukar-undersøkingar ein viktig del 7. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Følgjande resultatmål vert teke inn under mål nr 2 (gode oppvekstvilkår for born og unge): Det skal vere barnehage- og skuletilbod ( årstrinn) i grendene. I høve mål om NAV vert følgjande resultatmål teke inn: Lokalt tilrettelagt service og opningstidene ved NAV-kontoret skal ikkje reduserast ytterlegare. Under mål i høve til kultur vert det teke inn eit mål om at kommunen sin strategi i høve til kulturbygg skal avklarast i perioden, jfr kommuneplanen pkt 3.3 side Sagatun barnehage Siste kulepunkt under mål vert endra til: «Balestrand kommune har opptak av born to gonger i året, og elles når dette kan gjennomførast innanfor kommunen sine budsjettmessige rammer». 8. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Vedteke (15 mot 1 røyst). Framlegg om å opprette trinn på begge oppvekstsentra. Med kostnadsfordeling slik Venstre og Senterpartiet har framlegg om, med endring på i 2017, og i 2018 og Ikkje vedteke (7 mot 9 røyster) 9. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Det vart deretter røysta over budsjettet samla Side 19 av 24

20 1. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6, eller s. 71 og 72) samt dei endringane som fylgjer av endringsliste lagt fram av Balestrand Arbeidarparti, Balestrand Krf og Balestrand Høgre (vedlegg), 2. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 57 og 58 med følgjande tillegg: Prosjekta for handlingsprogramma i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup vert innarbeida på dei åra dei stå oppført, og med finansiering med opptak av lån. Låneramma for 2016 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskatten vert rekna etter 7 promille. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samasvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skrive ut i 2 terminar med forfall 20.april og 20 oktober. 5. For år 2016 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Kommunestyret føreset at det etter årsskiftet vert ein politisk prosess i høve til koplinga mellom kommuneplanen og sentrale mål for budsjett og handlingsprogram. Det er viktig at planlagd måling av resultat blir gjennomført, og i dette er systematiske brukarundersøkingar ein viktig del 7. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Følgjande resultatmål vert teke inn under mål nr 2 (gode oppvekstvilkår for born og unge): Det skal vere barnehage- og skuletilbod ( årstrinn) i grendene. I høve mål om NAV vert følgjande resultatmål teke inn: Lokalt tilrettelagt service og opningstidene ved NAV-kontoret skal ikkje reduserast ytterlegare. Under mål i høve til kultur vert det teke inn eit mål om at kommunen sin strategi i høve til kulturbygg skal avklarast i perioden, jfr kommuneplanen pkt 3.3 side Sagatun barnehage Siste kulepunkt under mål vert endra til: «Balestrand kommune har opptak av born to gonger i året, og elles når dette kan gjennomførast innanfor kommunen sine budsjettmessige rammer». 8. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Vedteke (9 mot 7 røyster) Side 20 av 24

21 124/15 Fastsetjing av husleigesatsar - for nye kommunale bustader Balestrand kommune fastset husleigesatsar for 2016 for følgjande husvære: Holmamyrane - bustad Sogn 2 (nr. 5, 11 og 12) Eplehagen bustadtype A Eplehagen bustadtype B kr 7.000,- pr. mnd kr 7.000,- pr. mnd kr 7.500,- pr. mnd Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Balestrand kommune fastset husleigesatsar for 2016 for følgjande husvære: Holmamyrane - bustad Sogn 2 (nr. 5, 11 og 12) Eplehagen bustadtype A Eplehagen bustadtype B kr 7.000,- pr. mnd kr 7.000,- pr. mnd kr 7.500,- pr. mnd 125/15 Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten Balestrand kommune gjev tilslutning til vedlagt høyringsskriv «Vedtak om ny region for 110 sentralen i Distrikt Vest, » (vedlegg), og gjer dette til Balestand kommune sitt høyringssvar til DSB sin høyring og varsel om nye 110-regionar. Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Side 21 av 24

22 Balestrand kommune gjev tilslutning til vedlagt høyringsskriv «Vedtak om ny region for 110 sentralen i Distrikt Vest, » (vedlegg), og gjer dette til Balestand kommune sitt høyringssvar til DSB sin høyring og varsel om nye 110-regionar. 126/15 Vurdering av utvida grense for eigedomsskatt Eigedomsskatt for Balestrand kommune skal berre gjelde på verk og bruk og annan næringseigedom i kommunen. Balestrand kommune fritek Sygna vidaregåande skule for eigedomsskatt. Oppdatert liste for unntak blir lagt fram i kommunestyret 3. desember 2015 Tilrådd (3 mot 2 røyster). Øyvind Fagermoen gjorde framlegg til vedtak: Eigedomsskatt for Balestrand kommune skal berre gjelde på verk og bruk og annan næringseigedom i kommunen. Sygna Vidaregåande skule kan etter søknad fritakast frå eigedomsskatt. Kommunestyret røysta over dette framlegget. Eigedomsskatt for Balestrand kommune skal berre gjelde på verk og bruk og annan næringseigedom i kommunen. Sygna Vidaregåande skule kan etter søknad fritakast frå eigedomsskatt. Vedteke (9 mot 7). Side 22 av 24

23 127/15 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN 2016 Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %. Dette fører til slike satsar for dei andre tilboda i 2015: 1. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min, kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min. kr Gruppe 6 elevar eller meir, min kr Kurs born 15 t a` 45 min. kr Kurs / vaksne 20 t a` 60 min kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne Tilrådd (3 mot 2) Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %. Dette fører til slike satsar for dei andre tilboda i 2015: 2. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min, kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min. kr Gruppe 6 elevar eller meir, min kr Kurs born 15 t a` 45 min. kr Kurs / vaksne 20 t a` 60 min kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne Side 23 av 24

24 128/15 BETALINGSSATSAR FOR SFO 2016 Foreldrebetalinga for SFO tilbodet i Balestrand kommune vert auka med 4% til kr. 31 pr. time. For dagbarn vert satsen auka med 4% og betalinga for kvar påbegynt time vert kr. 45. Tilrådd (3 mot 2) Kommunestyret røysta over formannskapet sitt framlegg. Foreldrebetalinga for SFO tilbodet i Balestrand kommune vert auka med 4% til kr. 31 pr. time. For dagbarn vert satsen auka med 4% og betalinga for kvar påbegynt time vert kr. 45. Side 24 av 24

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2015 Kl: 09:00-15:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Medlem Arnstein Menes Lars Trygve Sæle

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Kl: 16:30-18:30 Funksjon Leiar Vara Vara Vara Namn Harald N. Offerdal Arnstein Menes Frode Bøthun Anne Margrethe Kråvik Frode Kleppe

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.05.2017 Kl: 16:30 18:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL 1 av 6 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2018 Kl: 12:20-14:50 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald Norvald Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Kl: 16.30 17.50 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal Sigrun Marit Dale Kari Maria R.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Kl: 16.30 20.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 21.01.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2015 Kl: 16.30 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 13.05.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.11.2015 Kl: 16:30-19:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal FO Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2011 Tid: 20:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 09.03.2010 Kl: 12.30 13.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 02.03.10 Merknader: Saker

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2016 Kl: 16.30 20:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2018 Kl: 16:30-19:15 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald Norvald Offerdal Espen Lenni Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Møteinnkalling Utval: FELLESNEMNDA Møtestad: Kviknes hotell i Balestrand : 22.06.2017 Tid: 13:00-00:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/2049-6 Fellesnemnda - Opning, konstituering, orienteringar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

1 Ingvar Åberge. 7 Gard Eitungjerde Høyvik. 4 Kim Langeteig. 3 Ole Jørgen Fuglestad. 2 Linda Jenny Juvik Ese. 5 Lars Arne Målsnes. 6 Morten Fjærestad

1 Ingvar Åberge. 7 Gard Eitungjerde Høyvik. 4 Kim Langeteig. 3 Ole Jørgen Fuglestad. 2 Linda Jenny Juvik Ese. 5 Lars Arne Målsnes. 6 Morten Fjærestad Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Balestrand Namnet på vallista: Bygdeliste for Balestrand Tal stemmesetlar: på % Ingvar Åberge Ingvar Åberge Ingvar Åberge Gard Eitungjerde Høyvik Gard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. 51/15 15/739 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Godkjenning av val av det nye kommunestyret

MØTEINNKALLING. 51/15 15/739 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Godkjenning av val av det nye kommunestyret MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE MED EKSTRASAK Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 51/15 15/739

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2014 Kl: 16.30 21.10 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal AP Sigrun Marit Dale AP Gudvin Steinar Haraldsson

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Kl: 12.30 14.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 25.11.09 Merknader: Saker

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

Partiliste: Bygdeliste for Balestrand :35:21 Valgoppgjør for Balestrand Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Bygdeliste for Balestrand :35:21 Valgoppgjør for Balestrand Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Bygdeliste for Balestrand 1 Ingvar Åberge 1 0,0 3 3,0,00 4 19 23,00 26,00 7 Gard Eitungjerde Høyvik 2 0,0 1 2 8 10,00 11,00 4 Kim Langeteig,0 1 1 8 3 Ole Jørgen Fuglestad 4 0,0 0 2 1 2 Linda

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 02.12.2014 Tid: 13:00 Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak Møtedeltakarar Terje Vadset Torunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.12.2016 Kl: 16:30 21:15 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 16.30 Medlemmer: Sigrunn Dale, leiar Renate Rendedal Hanna Menes Siv Midtbø Lidal Siren Ese Forfall: Hanna Menes

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Kl: 10:30-14:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve Sæle FO Nestleder Frode

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2011 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: 09:00-15:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: Tid: 13:15-15:00

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: Tid: 13:15-15:00 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: 13.02.2019 Tid: 13:15-15:00 A. Desse møtte: Faste medlemmar Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 16/15 15/744 Val av representantar til arbeidsmiljøutval

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 16/15 15/744 Val av representantar til arbeidsmiljøutval MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 15.30-00.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/744 Val av representantar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Terje Sortehaug, John Ola

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.10.2007 Kl: 16.30-19.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Alle faste Dato for innkalling: 09.10.07 Merknader: Rådmann

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif Grinde Hanne Sæbø

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif Grinde Hanne Sæbø MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Kl: 10.30 13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif

Detaljer

Rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 23. mai Valprotokoll for valstyret i Balestrand kommune

Rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 23. mai Valprotokoll for valstyret i Balestrand kommune Rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 23. mai 2016 Valprotokoll for valstyret i Balestrand kommune Valstyret for Balestrand kommune Underskrift valstyret Leiar Harald N. Offerdal Nestleiar Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEBOK. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 143 C20 Arkivsaknr.: 11/533 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING

MØTEBOK. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 143 C20 Arkivsaknr.: 11/533 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/11 Formannskapet 22.06.2011 42/11 Formannskapet 17.10.2011 33/11 Utval for plan og utvikling 06.12.2011 66/11 Formannskapet 07.12.2011 85/11 styret 15.12.2011 Sakshandsamar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Benedikte Holmberg Medlem V

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Benedikte Holmberg Medlem V Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.11.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Sølvi Dimmen Medlem SP Odd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Fedje kommune Møtedato: 26.11.2018 Møtestad: Slissøyna/skarvøyna Møtetid: 09:00-10:30 Møteprotokoll for Formannskapet Møte gjekk over to dagar, 26.11. frå kl.09.00 - kl.14.00 og 29.11. kl.09.00-10.30.

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/2401-42 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 * Tilråding: Samrøystes: Tilråding med 8 røystes (4 Ap, 2 Sp, Krf, V): Samrøystes:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Kl: 16.30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Espen Lennie Bøe FO Medlem Kari Maria Rutle Fjærestad Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 28.12.2017 Tid: 16:00 17:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer