MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 09:00-15:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Medlem Arnstein Menes Lars Trygve Sæle Frode Bøthun Vidar Roseth Frå adm. (evt. andre): Kjellaug Brekkhus, rådmann Arne Abrahamsen, kommunalsjef for tekniske tenester Kari Rønnestad, kommunalsjef for oppvekst og kultur Svein Feidje, økonomisjef (sak 111/15) Johannes Sjøtun, næringssjef (sak 98/15) Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama 94/15 111/15 Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Balestrand, Side 1 av 20

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 94/15 15/988 Godkjenning av møteprotokoll 95/15 15/39 Skriv og meldingar 96/15 13/688 Vurdering av utvida grense for eigedomsskatt 97/15 15/889 Budsjettendring investeringsrekneskapen 98/15 14/672 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 99/15 15/984 Grendaskular i Balestrand Merknader til rapport frå nedsett komite /15 15/635 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune. Vedtak av planprogram /15 15/941 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar 102/15 15/285 Forskrift om hundehald i Balestrand kommune 103/15 15/292 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet /15 15/830 Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten 105/15 15/458 Klage på fastsetjing av ny vassavgift, 106/15 15/950 GEBYR VATN, AVLØP og FEIING/TILSYN 107/15 15/952 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2016 Side 2 av 20

3 108/15 15/953 GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 109/15 15/979 Fastsetjing av husleigesatsar - for nye kommunale bustader 110/15 15/989 Møteplan for 1. halvår /15 15/613 Budsjett 2016, økonomiplan Side 3 av 20

4 Orienteringar og drøftingar: Brev frå IMDI om ytterlegare mottak av flyktningar Vart orientert om ny førespurnad. Brevet vert lagt fram for kommunestyret Sognabåten Det vart orientert om utgreiingsarbeid i høve endestogg Flåm i regi av Sogn regionråd Kriserute når vegen rundt Esefjorden er stengt Merknader til endra krisrute sendt Statens vegvesen. KS sitt fylkesmøte Orientering om val av av nytt fylkesstyre KS Sogn og Fjordane. Ordføraren i Balestrand vart vald til ny leiar for fylkesstyret. Side 4 av 20

5 94/15 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak: Møteprotokoll vart godkjent. 95/15 Skriv og meldingar Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Vedtak: 96/15 Vurdering av utvida grense for eigedomsskatt Saka vert utsett til formannskapsmøte Lars Trygve Sæle gjorde følgjande framlegg til tilråding: Eigedomsskatt for Balestrand kommune skal berre gjelde på verk og bruk og annan næringseigedom i kommunen. Balestrand kommune fritek Sygna vidaregåande skule for eigedomsskatt. Oppdatert liste for unntak blir lagt fram i kommunestyret 3. desember Det vart røysta over dette framlegget. Side 5 av 20

6 Eigedomsskatt for Balestrand kommune skal berre gjelde på verk og bruk og annan næringseigedom i kommunen. Balestrand kommune fritek Sygna vidaregåande skule for eigedomsskatt. Oppdatert liste for unntak blir lagt fram i kommunestyret 3. desember 2015 Tilrådd (3 mot 2 røyster). 97/15 Budsjettendring investeringsrekneskapen Investeringsbudsjettet 2015 vert justert slik: Side 6 av 20

7 Prosjekt med budsjettløving over fleire år, blir å budsjettera oppatt i samsvar med veteken rammeløyving for det einskilde prosjektet ved 1. tertiarapport Det vart røysta over rådmannen si tilråding. Investeringsbudsjettet 2015 vert justert slik: Prosjekt med budsjettløving over fleire år, blir å budsjettera oppatt i samsvar med veteken rammeløyving for det einskilde prosjektet ved 1. tertiarapport Side 7 av 20

8 98/15 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar a) Alternativ til kommunesamanslåing Det vert opna for å utarbeide to likeverdige alternative framlegg til intensjonsavtalar. Balestrand kommune inviterer følgjande kommunar i arbeidet med å lage intensjonsavtalar for ein ny kommune:. 1. Flest mogeleg av kommunane i alternativ 2 i Telemarksforsking si utgreiing, men minimum Leikanger og Sogndal. 2. Høyanger, eventuelt med tillegg av Hyllestad. b) Forhandlingsutval Kommunestyret nemner opp eit forhandlingsutval med ordførar og leiar for opposisjonen. Tillitsvald blir representert med ein representant med talerett. Rådmann deltek som sekretær. Frist for å forhandla fram intensjonsavtalane vert tilpassa felles framdriftsplan avgjort av Sogn regionråd. Forhandlingsutvalet skal ha overordna målsettingar frå styringsgruppa, samt innspel frå prosjektgruppa som utgangspunkt for sitt arbeid. Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding. a) Alternativ til kommunesamanslåing Det vert opna for å utarbeide to likeverdige alternative framlegg til intensjonsavtalar. Balestrand kommune inviterer følgjande kommunar i arbeidet med å lage intensjonsavtalar for ein ny kommune: 1. Flest mogeleg av kommunane i alternativ 2 i Telemarksforsking si utgreiing, men minimum Leikanger og Sogndal. 2. Høyanger, eventuelt med tillegg av Hyllestad. 3. Innbyggjarinitiativ for Nesse krins blir behandla i eiga sak for kommunestyret og blir eventuelt kopla på den vidare prosessen. 4. Framhald som eigen kommune med noverande kommunegrenser er framleis eit alternativ. b) Forhandlingsutval Kommunestyret nemner opp eit forhandlingsutval med ordførar, varaordførar og leiar for opposisjonen. Tillitsvald blir representert med ein representant med talerett. Rådmannen vert sekretær. Forhandlingsutvalet vert gjeve dei nødvendige fullmakter til å forhandle på vegner av kommunen. Frist for å forhandla fram intensjonsavtalane vert tilpassa felles framdriftsplan avgjort av Sogn regionråd. Forhandlingsutvalet skal ha overordna målsettingar frå styringsgruppa, samt innspel frå prosjektgruppa som utgangspunkt for sitt arbeid. Side 8 av 20

9 99/15 Grendaskular i Balestrand Merknader til rapport frå nedsett komite Harald N. Offerdal gjorde følgjande framlegg til vedtak Rapporten «Grendaskular i Balestrand rapport frå nedsett komite » og merknadene frå rådmannen vert teke til vitande. Det vart røysta over dette. Rapporten «Grendaskular i Balestrand rapport frå nedsett komite » og merknadene frå rådmannen i notat vert teke til vitande. 100/15 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune. Vedtak av planprogram Tilleggsskrivet Framlegg til planprosess vert vedteke slik det ligg føre. Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram for vert vedteke med desse endringane Tek inn ordet nærmiljøanlegg under Kommunale føringar Kommunalplan for Balestrand kommune s. 3 i planprogrammet.. Tek inn formuleringa heimundervisning og privatskule under temaet under opplæringslova s. 3 i planprogrammet og knyter det til kulepunktet Skyss og nærskuleprinsippet Formuleringa timeplan vert knytt til opplæringslova s. 3 i planprogrammet og knyter det til kulepunktet Organisering av elevar i klasser, Formuleringa Oppvekstsenter som modell og Overgang barnehage skule vert knytt til til opplæringslova s. 3 i planprogrammet, kulepunkt s. 4 Skulemiljø. Formuleringa Bygg og anlegg, Utstyr og læremiddel vert sett opp som eigne kulepunkt under tema opplæringslova s. 3 i planprogrammet, Side 9 av 20

10 Formuleringa Gruppestorleik og lærartettleik vert knytt til temaet opplæringslova s.,3 i planprogrammet og kulepunktet Organisering av elevane i klasser / grupper. Formuleringa Kvalitet for læring - Kompetanseplan - Rekruttere og behalde pedagogisk personale kjem som nytt kulepunkt under opplæringslova s. 3i planprogrammet Formuleringa arbeide for konkrete mål og at det er eit mangfald i referansegruppa vert innarbeidd i Føremål s. 3 i planprogrammet Vidar Roseth (V) gjorde følgjande framlegg i tillegg til rådmannen si tilråding: Planprogram for arbeid med plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune vert vedteke med desse endringane: Barnehage- og skulestrukturen i kommunen skal vere omfatta av planen, og dette må kome fram i planprogrammet. Det vert sett ned slik arbeidsgruppe for arbeid med planen: Ein kommunestyrerepresentant frå partia Ap, KrF, H Ein kommunestyrerepresentant frå partia Sp, V, SV Kommunalsjef for oppvekst og kultur Kommunalsjef for tekniske tenester Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet Følgjande tillegg vert tekne inn under «Tema i planen»: - Nærmiljøanlegg - Heimeundervisning og privatskule - Timeplan - Organisering av elevar i klasser/grupper - Oppvekstsenter som modell og overgang barnehage skule - Bygg og anlegg, utstyr og læremiddel - Kompetanseplan - Rekruttere og behalde tilsette med ønskt kompetanse Formuleringa «arbeide for konkrete mål» og at det er eit mangfald i referansegruppa vert innarbeidd i «føremål» side 3 i planprogrammet. Det vart røysta over dette framlegget og rådmannen si tilråding samla. Tilleggsskrivet Framlegg til planprosess vert vedteke slik det ligg føre. Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram for vert vedteke med desse endringane Tek inn ordet nærmiljøanlegg under Kommunale føringar Kommunalplan for Balestrand kommune s. 3 i planprogrammet.. Tek inn formuleringa heimundervisning og privatskule under temaet under opplæringslova s. 3 i planprogrammet og knyter det til kulepunktet Skyss og nærskuleprinsippet Side 10 av 20

11 Formuleringa timeplan vert knytt til opplæringslova s. 3 i planprogrammet og knyter det til kulepunktet Organisering av elevar i klasser, Formuleringa Oppvekstsenter som modell og Overgang barnehage skule vert knytt til til opplæringslova s. 3 i planprogrammet, kulepunkt s. 4 Skulemiljø. Formuleringa Bygg og anlegg, Utstyr og læremiddel vert sett opp som eigne kulepunkt under tema opplæringslova s. 3 i planprogrammet, Formuleringa Gruppestorleik og lærartettleik vert knytt til temaet opplæringslova s.,3 i planprogrammet og kulepunktet Organisering av elevane i klasser / grupper. Formuleringa Kvalitet for læring - Kompetanseplan - Rekruttere og behalde pedagogisk personale kjem som nytt kulepunkt under opplæringslova s. 3i planprogrammet Formuleringa arbeide for konkrete mål og at det er eit mangfald i referansegruppa vert innarbeidd i Føremål s. 3 i planprogrammet Barnehage- og skulestrukturen i kommunen skal vere omfatta av planen, og dette må kome fram i planprogrammet. Det vert sett ned slik arbeidsgruppe for arbeid med planen: Ein kommunestyrerepresentant frå partia Ap, KrF, H Ein kommunestyrerepresentant frå partia Sp, V, SV Kommunalsjef for oppvekst og kultur Kommunalsjef for tekniske tenester Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet Følgjande tillegg vert tekne inn under «Tema i planen»: - Nærmiljøanlegg - Heimeundervisning og privatskule - Timeplan - Organisering av elevar i klasser/grupper - Oppvekstsenter som modell og overgang barnehage skule - Bygg og anlegg, utstyr og læremiddel - Kompetanseplan - Rekruttere og behalde tilsette med ønskt kompetanse Formuleringa «arbeide for konkrete mål» og at det er eit mangfald i referansegruppa vert innarbeidd i «føremål» side 3 i planprogrammet. 101/15 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Balestrand kommune sluttar seg til tilrådingane i saka. Kommunen løyver aktuelle beløp til prosjekta Telemedisin Sogn og Fjordane og Samhandlingsbarometeret og medfinansiering av det felles brukarutvalet i Sogn og Fjordane for Side 11 av 20

12 Vidar Roseth reiste spørsmål om han som sakshandsamar for denne saka i Helse Førde var ugild. Han gjekk i frå medan det vart røysta over spørsmålet om habilitet. Vidar Roset er ugild. Det vart deretter røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune sluttar seg til tilrådingane i saka. Kommunen løyver aktuelle beløp til prosjekta Telemedisin Sogn og Fjordane og Samhandlingsbarometeret og medfinansiering av det felles brukarutvalet i Sogn og Fjordane for /15 Forskrift om hundehald i Balestrand kommune Kommunestyret vedtek framlegg til «Forskrift om hundehald i Balestrand kommune» slik den ligg føre. Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Kommunestyret vedtek framlegg til «Forskrift om hundehald i Balestrand kommune» slik den ligg føre. 103/15 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet » med følgjande endringar: Handlingsprogram for anlegg, vert i samsvar med framlegg Handlingsprogram for aktivitetstiltak, vert i samsvar med framlegg Tiltak «Kvalitetsheving av eksisterande turstiar i Balestrand» vert teke inn i langtidsprogrammet. Tiltaka i handlingsprogram for anlegg er sett opp i prioritert rekkefølgje, og kan leggast til grunn som kommunen sin prioritering av anlegg ved søknad om spelemidlar. Side 12 av 20

13 Justert saksframlegg og tilråding vart lagt fram for formannskapet som føresett. Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet » med følgjande endringar: Handlingsprogram for anlegg, vert i samsvar med framlegg Handlingsprogram for aktivitetstiltak, vert i samsvar med framlegg Tiltak «Kvalitetsheving av eksisterande turstiar i Balestrand» vert teke inn i langtidsprogrammet. Tiltaka i handlingsprogram for anlegg er sett opp i prioritert rekkefølgje, og kan leggast til grunn som kommunen sin prioritering av anlegg ved søknad om spelemidlar. 104/15 Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten Balestrand kommune gjev tilslutning til vedlagt høyringsskriv «Vedtak om ny region for 110 sentralen i Distrikt Vest, » (vedlegg), og gjer dette til Balestand kommune sitt høyringssvar til DSB sin høyring og varsel om nye 110-regionar. Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune gjev tilslutning til vedlagt høyringsskriv «Vedtak om ny region for 110 sentralen i Distrikt Vest, » (vedlegg), og gjer dette til Balestand kommune sitt høyringssvar til DSB sin høyring og varsel om nye 110-regionar. 105/15 Klage på fastsetjing av ny vassavgift Klage på fastsetjing av vassgebyr for Dragsvik 21 og 23 vert ikkje imøtekomen. Vedtaket vert grunngjeve med at storleiken på gebyret er i samsvar med vedteken føresegn for VA-gebyr. Side 13 av 20

14 Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Vedtak: Klage på fastsetjing av vassgebyr for Dragsvik 21 og 23 vert ikkje imøtekomen. Vedtaket vert grunngjeve med at storleiken på gebyret er i samsvar med vedteken føresegn for VA-gebyr. 106/15 Gebyr vatn, avløp og feiing/tilsyn VATN: AVLØP: FEIING / TILSYN: Fastleddet i 2016 vert sett til kr 789,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 9,20 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Fastleddet i 2016 vert sett til 300,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 3,50 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2016 vert sett til: 595,- + mva for feiing kvart år 351,- + mva for feiing anna kvart år 238,- + mva for feiing fjerde kvart år Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. VATN: AVLØP: FEIING / TILSYN: Fastleddet i 2016 vert sett til kr 789,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 9,20 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Fastleddet i 2016 vert sett til 300,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2016 vert sett til 3,50 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2016 vert sett til: 595,- + mva for feiing kvart år 351,- + mva for feiing anna kvart år 238,- + mva for feiing fjerde kvart år Side 14 av 20

15 107/15 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2016 Satsane i gebyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 3 % frå 2015 til Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Satsane i gebyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 3 % frå 2015 til /15 GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert auka med 2,5 % frå 2015 til Satsane for renovasjon i Kapittel 7 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert uendra frå 2015 til Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert auka med 2,5 % frå 2015 til Satsane for renovasjon i Kapittel 7 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert uendra frå 2015 til /15 Fastsetjing av husleigesatsar - for nye kommunale bustader Balestrand kommune fastset husleigesatsar for 2016 for følgjande husvære: Holmamyrane - bustad Sogn 2 (nr. 5, 11 og 12) kr 7.000,- pr. mnd Side 15 av 20

16 Eplehagen bustadtype A Eplehagen bustadtype B kr 7.000,- pr. mnd kr 7.500,- pr. mnd Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune fastset husleigesatsar for 2016 for følgjande husvære: Holmamyrane - bustad Sogn 2 (nr. 5, 11 og 12) Eplehagen bustadtype A Eplehagen bustadtype B kr 7.000,- pr. mnd kr 7.000,- pr. mnd kr 7.500,- pr. mnd 110/15 Møteplan for 1. halvår 2016 Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding. Balestrand kommunestyre vedtek møteplan for første halvår 2016 i samsvar med vedlagd «Framlegg til møtekalendar for politiske møte 1. halvår 2016» 111/15 Budsjett 2016, økonomiplan Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6, eller s. 71 og 72) samt dei endringane som fylgjer av formannskapet si endringsliste av (vedlegg), og med slik endring: 2. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 57 og 58 med følgjande tillegg: Prosjekta for handlingsprogramma i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup vert innarbeida på dei åra dei stå oppført, og med finansiering med opptak av lån. Side 16 av 20

17 .. Låneramma for 2016 vert ut frå dette sett til kr xx.xxx.000. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og fast eigedom i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav e. Kva som blir rekna som «klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis» er definert i kommunestyrevedtak , jf. Sak 1/06. Eigedomsskatt vert rekna etter 7 promille. Alle sjølvstendige bustaddeler skal ha eit botnfrådrag på 90% som blir trekt ifrå takstgrunnlaget, jf. Eigedomsskattelova 11 andre ledd. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skriva ut i 2 terminar med forfall 20. april og 20. oktober. 5. For år 2016 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Formannskapet føreset at det etter årsskiftet vert ein politisk prosess i høve til koblinga mellom kommuneplanen og sentrale mål for budsjett og handlingsprogram. Det er viktig at planlagd måling av resultat blir gjennomført, og i dette er systematiske brukarundersøkingar ein viktig del 7. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Mottekne innspel vart gått gjennom. Ordførar Harald N. Offerdal reiste spørsmål om han som medlem i styret i Visit Sognefjord AS var ugild i høve til førespurnad om auka årleg marknadsbidrag. Han gjekk frå medan det vart røysta over habilitet. Harald N. Offerdal er ikkje ugild. Innkomne dokument vert lagt ved saka og vurdert i nytt budsjettnotat nr. 3. Dette vert lagt fram for kommunestyret. Formannskapet gjekk gjennom endra føresetnader. Vidar Roset la på vegner av Balestrand Venstre og Balestrand Senterparti fram forslag til endringsliste til punkt 1. Frode Bøthun la på vegner av Balestrand Arbeidarparti, Balestrand Høgre og Balestrand Krf fram forslag til endringsliste til punkt 1. Side 17 av 20

18 Vidar Roset la på vegner av Balestrand Venstre og Balestrand Senterparti fram forslag til nytt punkt med endringar i tekstdel: Følgjande resultatmål vert teke inn under mål nr 2 (gode oppvekstvilkår for born og unge): Det skal vere barnehage- og skuletilbod ( årstrinn) i grendene. I høve mål om NAV vert følgjande resultatmål teke inn: Lokalt tilrettelagt service og opningstidene ved NAV-kontoret skal ikkje reduserast ytterlegare. Under mål i høve til kultur vert det teke inn eit mål om at kommunen sin strategi i høve til kulturbygg skal avklarast i perioden, jfr kommuneplanen pkt 3.3 side Sagatun barnehage Siste kulepunkt under mål vert endra til: «Balestrand kommune har opptak av born to gonger i året, og elles når dette kan gjennomførast innanfor kommunen sine budsjettmessige rammer». Arnstein Menes la fram forslag til nytt punkt med endringar i tekstdel: Framlegg om å opprette trinn på begge oppvekstsentra. Med kostnadsfordeling slik Venstre og Senterpartiet har framlegg om, med endring på i 2017, og i 2018 og Det vart først røysta alternativt over endringsliste til punkt 1. Framlegg frå Frode Bøthun på vegner av Balestrand Arbeidarparti, Balestrand Høgre og Balestrand Krf vart tilrådd med 3 mot to røyster. Endringsliste frå Balestrand Arbeidarparti, Balestrand Høgre og Balestrand Krf vart med det formannskapet formannskapet si endringsliste Det vart deretter røysta punktvis over dei andre punkta. 1. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6, eller s. 71 og 72) samt dei endringane som fylgjer av formannskapet si endringsliste av (vedlegg), Tilrådd 3 mot 2 røyster. 2. Årsbudsjett 2016, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 57 og 58 med følgjande tillegg: Prosjekta for handlingsprogramma i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup vert innarbeida på dei åra dei stå oppført, og med finansiering med opptak av lån... Låneramma for 2016 vert ut frå dette sett til kr xx.xxx.000. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. Side 18 av 20

19 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og fast eigedom i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav e. Kva som blir rekna som «klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis» er definert i kommunestyrevedtak , jf. Sak 1/06. Eigedomsskatt vert rekna etter 7 promille. Alle sjølvstendige bustaddeler skal ha eit botnfrådrag på 90% som blir trekt ifrå takstgrunnlaget, jf. Eigedomsskattelova 11 andre ledd. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skriva ut i 2 terminar med forfall 20. april og 20. oktober. 5. For år 2016 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Kommunestyret føreset at det etter årsskiftet vert ein politisk prosess i høve til koplinga mellom kommuneplanen og sentrale mål for budsjett og handlingsprogram. Det er viktig at planlagd måling av resultat blir gjennomført, og i dette er systematiske brukarundersøkingar ein viktig del 7. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Følgjande resultatmål vert teke inn under mål nr 2 (gode oppvekstvilkår for born og unge): Det skal vere barnehage- og skuletilbod ( årstrinn) i grendene. I høve mål om NAV vert følgjande resultatmål teke inn: Lokalt tilrettelagt service og opningstidene ved NAV-kontoret skal ikkje reduserast ytterlegare. Under mål i høve til kultur vert det teke inn eit mål om at kommunen sin strategi i høve til kulturbygg skal avklarast i perioden, jfr kommuneplanen pkt 3.3 side Sagatun barnehage Siste kulepunkt under mål vert endra til: «Balestrand kommune har opptak av born to gonger i året, og elles når dette kan gjennomførast innanfor kommunen sine budsjettmessige rammer». Side 19 av 20

20 8. Det vert innarbeid følgjande endringar i tekstdel: Framlegg om å opprette trinn på begge oppvekstsentra. Med kostnadsfordeling slik Venstre og Senterpartiet har framlegg om, med endring på i 2017, og i 2018 og Ikkje tilrådd (1 mot 4 røyster) 9. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Side 20 av 20

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 03.12.2015 Kl: 16:30 20:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Espen Lennie Bøe Medlem Kari Maria Rutle Fjærestad FO

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL 1 av 6 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2018 Kl: 12:20-14:50 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald Norvald Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Kl: 16:30-18:30 Funksjon Leiar Vara Vara Vara Namn Harald N. Offerdal Arnstein Menes Frode Bøthun Anne Margrethe Kråvik Frode Kleppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Kl: 16.30 20.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 21.01.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 02.12.2014 Tid: 13:00 Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak Møtedeltakarar Terje Vadset Torunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 09.03.2010 Kl: 12.30 13.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 02.03.10 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Kl: 16.30 17.50 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal Sigrun Marit Dale Kari Maria R.

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Framlegg planprogram 07.03.2016 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.05.2017 Kl: 16:30 18:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: Tid: 13:15-15:00

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: Tid: 13:15-15:00 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: 13.02.2019 Tid: 13:15-15:00 A. Desse møtte: Faste medlemmar Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Aurland rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Aurland rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Aurland rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2015 Tid: 0930-1320 A. Desse møtte: Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2015 Kl: 16.30 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 13.05.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: 26.10.2018 Tid: 09:30-13:45 A. Varaordførar Laura Kvammen ønskte velkomen til Sogndal B. Desse møtte: Faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Kl: 12.30 14.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 25.11.09 Merknader: Saker

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:15-14:00. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:15-14:00. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15-14:00 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal, ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2011 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif Grinde Hanne Sæbø

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif Grinde Hanne Sæbø MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Kl: 10.30 13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 16.30 Medlemmer: Sigrunn Dale, leiar Renate Rendedal Hanna Menes Siv Midtbø Lidal Siren Ese Forfall: Hanna Menes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.12.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:45-14:15. A. Desse møtte:

Møteprotokoll. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:45-14:15. A. Desse møtte: Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 14.06.2019 Tid: 09:45-14:15 A. Desse møtte: Faste medlemmar Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal kommune Leiv Jarle Bergheim, varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Jarle

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/2401-42 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 * Tilråding: Samrøystes: Tilråding med 8 røystes (4 Ap, 2 Sp, Krf, V): Samrøystes:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Benedikte Holmberg Medlem V

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Benedikte Holmberg Medlem V Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.11.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Sølvi Dimmen Medlem SP Odd

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tingsalen SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel Godkjenning av kommunestyrevalet 2015

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tingsalen SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel Godkjenning av kommunestyrevalet 2015 Møtestad: Tingsalen Møtedato: 22.10.2015 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 39/15 15/1062 Godkjenning av kommunestyrevalet 2015 40/15 15/1186 Val av formannskap

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:00 14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:00 14:30. A. Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 09.12.2016 Tid: 09:00 14:30 A. Desse møtte: Faste medlemmar Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune Leiv Jarle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2011 Tid: 20:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 22.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Fride Schjølberg Sortehaug Nestleiar V Odd Harald Sundal Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Fride Schjølberg Sortehaug Nestleiar V Odd Harald Sundal Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 03.05.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Sølvi Dimmen

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 09.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtested: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 004/14-006/14 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer