MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 10:30-14:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve Sæle FO Nestleder Frode Bøthun Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle Frå adm. (evt. andre): Kjellaug Brekkhus, rådmann Arne Abrahamsen, kommunalsjef tekniske tenester Kari Rønnestad, kommunalsjef for oppvekst og kultur Margrete Vie Myren, kommunalsjef helse og omsorg. Svein Feidje, økonomisjef Johannes Sjøtun, næringssjef Dato for innkalling: Merknadar: Saker som vart handsama: 100/16-116/16 Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Balestrand, Side 1 av 20

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 100/16 16/1126 Godkjenning av møteprotokoll 101/16 16/1114 Fastsetjing av husleigesats 102/16 16/1098 Betalingssatsar for SFO /16 16/1099 Betalingssatsar for kulturskulen /16 16/1100 Betalingssatsar for barnehagetilbod /16 16/1106 Digitalisering av filmrullar 106/16 16/927 Delfinansiering - Opptur Keipen /16 16/1121 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av HP /16 16/1125 IKT-strategi /16 16/741 Budsjett 2017, økonomiplan /16 16/1102 Investeringsprosjekt budsjettendring 111/16 14/236 Kulturminneplan Offentleg ettersyn og høyring 112/16 16/1128 Møteplan for 1. halvår /16 16/1096 Eigarmelding 2016 Side 2 av 20

3 114/16 16/1083 KS sitt debatthefte - mellomoppgjeret /16 16/1092 Uttale - Konseptvalutredning Rv 7 og Rv 52 som hovudveg aust - vest 116/16 16/508 Kommunereforma - innspel til Fylkesmannen si tilråding Side 3 av 20

4 Orienteringar og drøftingar: Orientering om tilflyttingsprosjekt Prosessleiar Svein Arne Skuggen Hoff orienterte om status og planar i prosjektet. Balestrand Industrier Styreleiar Kai Lille-Homb orienterte. (IKKJE OFF.) Søknad om utviklingskonsesjon i Lånefjorden Ordførar Harald N. Offerdal orienterte om at Osland Havbruk ville søkje om utviklingskonsesjon i Lånefjorden på avsett lokalitet til akvakultur i kommuneplanen arealdelen. Tilbod innan pleie og omsorg Det vart orientert frå rådmannen og kommunalsjef for pleie og omsorg (IKKJE OFF.) Status legeteneste Det vart orientert frå rådmannen og kommunalsjef for pleie og omsorg (IKKJE OFF.) Side 4 av 20

5 100/16 Godkjenning av møteprotokoll Formannskapet godkjende møteprotokoll frå møtet Vedtak: Møteprotokoll frå møtet vert godkjent. Samrøystes 101/16 Fastsetjing av husleigesats Husleige for einebustad i Skåsheimsvegen 8 vert sett til kr pr. mnd. Husleige vert regulert første gong Formannskapet røysta over framlagd tilråding. Husleige for einebustad i Skåsheimsvegen 8 vert sett til kr pr. mnd. Husleige vert regulert første gong /16 Betalingssatsar for SFO Foreldrebetalinga for SFO tilbodet i Balestrand kommune vert auka med % til kr.. pr. time. 2. For dagbarn vert satsen auka med % og betalinga for kvar påbegynt time vert kr.. 3. Ved for sein henting av barn betalar føresette kr. 185 for kvar påbegynt time. Side 5 av 20

6 4. Det må vere minst 5 brukarar om ein skal ha SFO - tilbod om morgonen og det vert organisert etter sjølvkostprinsippet, d.v.s. at brukarbetalinga dekkjer personalkostnaden. Pkt. 4 gjeld frå Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding. 1. Foreldrebetalinga for SFO tilbodet i Balestrand kommune vert auka med 4 % til kr. 32 pr. time. 2. For dagbarn vert satsen auka med 4 % og betalinga for kvar påbegynt time vert kr Ved for sein henting av barn betalar føresette kr. 185 for kvar påbegynt time. 4. Det må vere minst 5 brukarar om ein skal ha SFO - tilbod om morgonen og det vert organisert etter sjølvkostprinsippet, d.v.s. at brukarbetalinga dekkjer personalkostnaden. Pkt. 4 gjeld frå /16 Betalingssatsar for kulturskulen 2017 Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.. %. Dette fører til slike satsar for dei andre tilboda i 2017: 1. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min, kr.. 2. Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min. kr 3. Gruppe 6 elevar eller meir, min kr. 4. Kurs born 15 t a` 45 min. kr Kurs / vaksne 15 t a`60 min kr.. 6. Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %. Dette fører til slike satsar for dei andre tilboda i 2017: 1. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min, kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min. kr Gruppe 6 elevar eller meir, min kr Kurs born 15 t a` 45 min. kr.1092 Side 6 av 20

7 5. Kurs / vaksne 15 t a`60 min kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne 104/16 Betalingssatsar for barnehagetilbod Betalingssatsane i barnehagane skal til ei kvar tid vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2017 Dagar Sats kr. 2 dagar ,5 dagar dagar dagar dagar Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 24 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 192 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av statsbudsjett for komande år. Formannskapet kom samla fram til slik tilråding. 1. Betalingssatsane i barnehagane skal til ei kvar tid vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris for tida kr Dette fører til slike satsar i 2017 Dagar Sats kr. 2 dagar ,5 dagar dagar 1638 Side 7 av 20

8 4 dagar dagar Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 24 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 192 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 105/16 Digitalisering av filmrullar Det vert tildelt inntil kr til digitalisering av filmrullar som Balestrand kommune eig. Summen vert å finne innanfor Ansvar 260 Bibliotek og 262 Kultur, med kr frå gåvekonto / bibliotek og resten frå Fylkeskommunale midlar knytt til arbeid med kulturminneplanen. Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Vedtak: Det vert tildelt inntil kr til digitalisering av filmrullar som Balestrand kommune eig. Summen vert å finne innanfor Ansvar 260 Bibliotek og 262 Kultur, med kr frå gåvekonto / bibliotek og resten frå Fylkeskommunale midlar knytt til arbeid med kulturminneplanen. 106/16 Delfinansiering - Opptur Keipen 2017 Balestrand kommune set av ei ramme på kr frå næringsfondet til prosjektet «Opptur Keipen 2017». Løyvinga skal nyttast som delfinansiering i det samla prosjektet. Side 8 av 20

9 Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Vedtak: Balestrand kommune set av ei ramme på kr frå næringsfondet til prosjektet «Opptur Keipen 2017». Løyvinga skal nyttast som delfinansiering i det samla prosjektet. 107/16 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av HP Balestrand kommune gjer vedtak om revidert handlingsprogram (HP) til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i samsvar med «Handlingsprogram » (vedlegg). Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Balestrand kommune gjer vedtak om revidert handlingsprogram (HP) til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i samsvar med «Handlingsprogram » (vedlegg). 108/16 IKT-strategi Balestrand kommune vedtek «IKT-strategi for Balestrand kommune » slik den ligg føre. Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Balestrand kommune vedtek «IKT-strategi for Balestrand kommune » slik den ligg føre. Side 9 av 20

10 109/16 Budsjett 2017, økonomiplan Årsbudsjett 2017, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag datert ; Tabell 1A og 1B (s. 6 og 7, eller s. 76 og 77) og med endringar i «Endringsliste frå formannskapet » 2. Årsbudsjett 2017, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 78 og 79 med følgjande tillegg: Prosjekta ny brannstasjon blir utsett til 2018 Låneramma for 2017 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2017 blir det skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskatten vert rekna etter 7 promille. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar eigedomsskattelova 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skrive ut i 2 terminar med forfall 20.april og 20 oktober. 5. For år 2017 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Arnstein Menes gjorde på vegner av Balestrand Senterparti og Balestrand Venstre framlegg om mindretalsframlegga frå formannskapsmøtet : Innføring av eigedomsskatt i heile kommunen: Taksering Disposisjonsfond finansiering av takssering Tilbakeføring disposisjonsfond Inntekt eigedomsskatt Samla endring Drift av Fjordtun skule 1-4 klasse: Side 10 av 20

11 Drift Fjordtun skule 1-4. klasse Disposisjonsfond Bruk av eigedomsskatt heile kommunen 250 Reduksjon kulturskulen - adm Samla endring Drift av Nesse skule 1-4 klasse: Drift Nesse skule 1-4. klasse Auka rammetilskot Samla endring Formannskapet røysta først punktvis over endringsframlegga frå Arnstein Menes. Innføring av eigedomsskatt i heile kommunen: Taksering Disposisjonsfond finansiering av takssering Tilbakeføring disposisjonsfond Inntekt eigedomsskatt Samla endring Drift av Fjordtun skule 1-4 klasse: Ikkje vedteke (2 mot 3) Drift Fjordtun skule 1-4. klasse Disposisjonsfond Bruk av eigedomsskatt heile kommunen 250 Reduksjon kulturskulen - adm Samla endring Drift av Nesse skule 1-4 klasse: Ikkje vedteke (2 mot 3) Drift Nesse skule 1-4. klasse Auka rammetilskot Samla endring Ikkje vedteke (2 mot 3) Formannskapet røysta deretter punktvis over punkt 1 og 2 og samla over punkta 3-6 i framlagt tilråding. Side 11 av 20

12 1. Årsbudsjett 2017, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag datert ; Tabell 1A og 1B (s. 6 og 7, eller s. 76 og 77) og med endringar i «Endringsliste frå formannskapet » Vedteke (3 mot 2). 2. Årsbudsjett 2017, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 78 og 79 med følgjande tillegg: Prosjekta ny brannstasjon blir utsett til 2018 Låneramma for 2017 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2017 blir det skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskatten vert rekna etter 7 promille. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar eigedomsskattelova 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skrive ut i 2 terminar med forfall 20.april og 20 oktober. 5. For år 2017 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Formannskapet røysta deretter samla over framlagt tilråding. 1. Årsbudsjett 2017, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag datert ; Tabell 1A og 1B (s. 6 og 7, eller s. 76 og 77) og med endringar i «Endringsliste frå formannskapet » 2. Årsbudsjett 2017, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 78 og 79 med følgjande tillegg: Prosjekta ny brannstasjon blir utsett til 2018 Låneramma for 2017 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2017 blir det skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd Side 12 av 20

13 bokstav d. Eigedomsskatten vert rekna etter 7 promille. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar eigedomsskattelova 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skrive ut i 2 terminar med forfall 20.april og 20 oktober. 5. For år 2017 skal det nyttast marginavsetjing på 10% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. 110/16 Investeringsprosjekt budsjettendring Investeringsbudsjettet 2016 vert endra i samsvar med tabell under: Meirutgift Meirinntekt PROSJEKT Mindreinntekt Mindreutgift 199 Fjortun Skule - Avkøyring Solavskjerming - Sagatun Skule Toalett Bygg A Og C - Sagatun Skule Toalett Bibliotek Sagatun Sule AR-Sagatun Avløpsrenseanlegg AP-Rådhuset Avløpspumpestasjon- Nytt Overbygg Sentrumsutvikling-Parkering Gamle Essoen Sentrumsutvikling-Gateløp Norsk Reiselivsmseum Hittunsfjøra - Småbåthamn Redusert Bruk Av Lånemidlar Redusert Bruk Av Ubundne Fond Omsorgsbustader Bala Bruk Av Ubunde Fond Motteke Avdrag På Utlån Avsett Ubunde Fond Motteke Avdrag På Startlån Avdrag På Startlån Til Husbanken Utlån Startlån Bruk Av Lån Kontrollsum Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Side 13 av 20

14 Investeringsbudsjettet 2016 vert endra i samsvar med tabell under: Meirutgift Meirinntekt PROSJEKT Mindreinntekt Mindreutgift 199 Fjortun Skule - Avkøyring Solavskjerming - Sagatun Skule Toalett Bygg A Og C - Sagatun Skule Toalett Bibliotek Sagatun Sule AR-Sagatun Avløpsrenseanlegg AP-Rådhuset Avløpspumpestasjon- Nytt Overbygg Sentrumsutvikling-Parkering Gamle Essoen Sentrumsutvikling-Gateløp Norsk Reiselivsmseum Hittunsfjøra - Småbåthamn Redusert Bruk Av Lånemidlar Redusert Bruk Av Ubundne Fond Omsorgsbustader Bala Bruk Av Ubunde Fond Motteke Avdrag På Utlån Avsett Ubunde Fond Motteke Avdrag På Startlån Avdrag På Startlån Til Husbanken Utlån Startlån Bruk Av Lån Kontrollsum /16 Kulturminneplan - Offentleg ettersyn og høyring Balestrand kommune legg med heimel i Plan og bygningslova ut Framlegg til «Kulturminneplan for Balestrand kommune» til offentleg ettersyn/høyring. Planen vert sendt på høyring til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Grendalaga i Balestrand kommune og Balestrand sogelag. Planframlegget vert ut over dette lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader: Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Fjordtun oppvekstsenter Nessane sambrukshus Balestrand kommune si heimeside. Planframlegget skal ligge til offentleg ettersyn i tidsrommet til Høyringsfrist er Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Side 14 av 20

15 Vedtak: Balestrand kommune legg med heimel i Plan og bygningslova ut Framlegg til «Kulturminneplan for Balestrand kommune» til offentleg ettersyn/høyring. Planen vert sendt på høyring til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Grendalaga i Balestrand kommune og Balestrand sogelag. Planframlegget vert ut over dette lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader: Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Fjordtun oppvekstsenter Nessane sambrukshus Balestrand kommune si heimeside. Planframlegget skal ligge til offentleg ettersyn i tidsrommet til Høyringsfrist er /16 Møteplan for 1. halvår 2017 Vedlagde møteplan blir vedteken slik den ligg føre. Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Vedlagde møteplan blir vedteken slik den ligg føre og med følgjande endringar: Kommunestyremøtet vert flytta til Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne og /16 Eigarmelding 2016 Framlegg til eigarmelding for 2016 vert godkjend. Formannskapet røysta over framlagt tilråding. Side 15 av 20

16 Framlegg til eigarmelding for 2016 vert godkjend. 114/16 KS sitt debatthefte - mellomoppgjeret 2017 Ordførar Harald N. Offerdal gjorde følgjande framlegg til vedtak: Balestrand kommune har følgjande innspel til KS sitt debatthefte: Spørsmål 1 Korleis kan ein eventuell endra disponibel ramme nyttast til å justere den lokale potten? Hovudavtalen Hovudavtalen er ein viktig avtale som regulerer dei grunnleggande spelereglane mellom partane, både på sentralt og lokalt nivå. Hovudavtalen inneheld bestemmelser om m.a. forhandlingsordninga, tvisteløysingar, samarbeid og medråderett mellom partane. Hovudavtalen gjennomgjekk ein stor revisjon i Gjeldande avtale vart inngått per og løper ut Dei viktigaste endringane dei siste 10 åra har vore semje om eit tydelegare felles formål, tilpassingar til etablering av KS Bedrift som sjølvstendig tariffpart og nærare regulering av medbestemmelsesordninga ved kommunal samhandling og interkommunalt samarbeid. Det siste vert sett på som særleg relevant i samband med endra kommunestruktur. Spørsmål 2 Ser kommunen/fylkeskommunen trong for endringar i Hovudavtalen? I så fall kva for endringar? Særavtalane Det er tre forbundsvise særavtalar som utløpar Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale og Særavtalen for barnehagar, SFO og skule. Kommunelegeavtalen regulerer løns- og arbeidsforhold for fastlønte leger i heil- og deltidsstillingar for alle typar legearbeid i kommunehelsetenesta. Arbeidstid og godtgjersle for legevaktslegane utgjer ein sentral del av avtala. Dette gjelder legevakt både på dagtid og utanfor opningstid for så vel kommunale som interkommunale ordningar. Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale regulerer arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlingar om arbeidstid og lengda på arbeidsåret, samt ein rekke bestemmelser knytt til årsamme for undervisning, livsfasetiltak, tidsressursar m.m. Særavtalen for barnehagar, SFO og skule regulerer m.a. planleggingstid og ressursar til leiing i barnehage, SFO og skule. Spørsmål 3 Ser kommunen/fylkeskommunen trong for særskilde endringar i særavtalane som har utløp i 2017? I så fall kva for endringar? Side 16 av 20

17 Inkludering Kommunar og fylkeskommunar er inkluderande arbeidsgjevarar og kommunesektoren sysselset ein større del personar med nedsett funksjonsemne enn privat og statleg sektor. Kommunar og fylkeskommunar har gjennom IA avtalen plikta seg til å opne opp for arbeidsutprøving av personar som står utanfor arbeidslivet. Det vart røysta over dette framlegget. Vedtak: Balestrand kommune har følgjande innspel til KS sitt debatthefte: Spørsmål 1 Korleis kan ein eventuell endra disponibel ramme nyttast til å justere den lokale potten? Hovudavtalen Hovudavtalen er ein viktig avtale som regulerer dei grunnleggande spelereglane mellom partane, både på sentralt og lokalt nivå. Hovudavtalen inneheld bestemmelser om m.a. forhandlingsordninga, tvisteløysingar, samarbeid og medråderett mellom partane. Hovudavtalen gjennomgjekk ein stor revisjon i Gjeldande avtale vart inngått per og løper ut Dei viktigaste endringane dei siste 10 åra har vore semje om eit tydelegare felles formål, tilpassingar til etablering av KS Bedrift som sjølvstendig tariffpart og nærare regulering av medbestemmelsesordninga ved kommunal samhandling og interkommunalt samarbeid. Det siste vert sett på som særleg relevant i samband med endra kommunestruktur. Spørsmål 2 Ser kommunen/fylkeskommunen trong for endringar i Hovudavtalen? I så fall kva for endringar? Særavtalane Det er tre forbundsvise særavtalar som utløpar Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale og Særavtalen for barnehagar, SFO og skule. Kommunelegeavtalen regulerer løns- og arbeidsforhold for fastlønte leger i heil- og deltidsstillingar for alle typar legearbeid i kommunehelsetenesta. Arbeidstid og godtgjersle for legevaktslegane utgjer ein sentral del av avtala. Dette gjelder legevakt både på dagtid og utanfor opningstid for så vel kommunale som interkommunale ordningar. Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale regulerer arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlingar om arbeidstid og lengda på arbeidsåret, samt ein rekke bestemmelser knytt til årsamme for undervisning, livsfasetiltak, tidsressursar m.m. Særavtalen for barnehagar, SFO og skule regulerer m.a. planleggingstid og ressursar til leiing i barnehage, SFO og skule. Spørsmål 3 Ser kommunen/fylkeskommunen trong for særskilde endringar i særavtalane som har utløp i 2017? I så fall kva for endringar? Inkludering Kommunar og fylkeskommunar er inkluderande arbeidsgjevarar og kommunesektoren sysselset ein større del personar med nedsett funksjonsemne enn privat og statleg sektor. Kommunar og Side 17 av 20

18 fylkeskommunar har gjennom IA avtalen plikta seg til å opne opp for arbeidsutprøving av personar som står utanfor arbeidslivet. 115/16 Uttale - Konseptvalutredning Rv 7 og Rv 52 som hovudveg aust - vest Balestrand kommune støttar Statens vegvesen sine vurderingar i drøfting og anbefaling av aust-vest-samband og vil særleg vektleggje: Konsepta på rv. 7 gjev ingen reisetidsreduksjon for aust-vest-reisande som passerer Gol og Lærdal på veg frå Austlandet til Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Konsepta på rv. 52 gjev desse 25 minutt redusert reisetid. Samla satsing på rv. 52 gjev store reisetidinnsparingar både mot Bergensområdet, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Rv. 7 og E134 betenar i langt større grad same nasjonale trafikk medan ombyggingar på rv.52/e16 betenar områder som ikkje dreg nytte av utbygging verken på E134 eller rv. 7. Klart best stigningsprofil for rv. 52 som er viktig både i høve transportøkonomi for næringsdrivande, miljø og trafikksikkerheit. Klart best vinterregularitet for rv. 52 som ligg i eit anna klimatisk område enn E134 og rv. 7. I følgje rapporten, vil dei sist nemnde vegane ha dei same utfordringane knytt til verproblematikk og dermed også dei same problemstillingane knytt til dårlegare regularitet. Minimum lægre utbyggingskostnad for rv. 52 er på 3 milliardar kroner. Konseptet med kort tunnel kan truleg vere tilfredsstillande i høve måloppnåing. Potensiell differanse er difor på heile 7 milliardar kroner. Analysane viser at ein arm til Bergen frå E134 vil påverke trafikken på rv. 7 i langt større grad enn på rv. 52. Rv. 52 kjem best ut både i høve samfunnsøkonomi, måloppnåing og moglegheita til å betene nasjonal trafikk som ikkje kan nytte E134. Rv. 52 er i to rundar tilrådd av Statens vegvesen. SVV er statens nøytrale og faglege instans. Rv. 52 opnar heile Vestlandet for person og godstrafikk, spesielt nord for Bergen som ikkje har jernbane, og i kombinasjon med E134 som sikrar sør for Bergen. Rv. 52 vil knyte kystnæringane - den nye olja- til innlandet og Austlandet. Vegen vil synleggjere effekten av å opne Nordvestlandet. Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding. Side 18 av 20

19 Balestrand kommune støttar Statens vegvesen sine vurderingar i drøfting og anbefaling av aust-vest-samband og vil særleg vektleggje: Konsepta på rv. 7 gjev ingen reisetidsreduksjon for aust-vest-reisande som passerer Gol og Lærdal på veg frå Austlandet til Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Konsepta på rv. 52 gjev desse 25 minutt redusert reisetid. Samla satsing på rv. 52 gjev store reisetidinnsparingar både mot Bergensområdet, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Rv. 7 og E134 betenar i langt større grad same nasjonale trafikk medan ombyggingar på rv.52/e16 betenar områder som ikkje dreg nytte av utbygging verken på E134 eller rv. 7. Klart best stigningsprofil for rv. 52 som er viktig både i høve transportøkonomi for næringsdrivande, miljø og trafikksikkerheit. Klart best vinterregularitet for rv. 52 som ligg i eit anna klimatisk område enn E134 og rv. 7. I følgje rapporten, vil dei sist nemnde vegane ha dei same utfordringane knytt til verproblematikk og dermed også dei same problemstillingane knytt til dårlegare regularitet. Minimum lægre utbyggingskostnad for rv. 52 er på 3 milliardar kroner. Konseptet med kort tunnel kan truleg vere tilfredsstillande i høve måloppnåing. Potensiell differanse er difor på heile 7 milliardar kroner. Analysane viser at ein arm til Bergen frå E134 vil påverke trafikken på rv. 7 i langt større grad enn på rv. 52. Rv. 52 kjem best ut både i høve samfunnsøkonomi, måloppnåing og moglegheita til å betene nasjonal trafikk som ikkje kan nytte E134. Rv. 52 er i to rundar tilrådd av Statens vegvesen. SVV er statens nøytrale og faglege instans. Rv. 52 opnar heile Vestlandet for person og godstrafikk, spesielt nord for Bergen som ikkje har jernbane, og i kombinasjon med E134 som sikrar sør for Bergen. Rv. 52 vil knyte kystnæringane til innlandet og Austlandet. Vegen vil synleggjere effekten av å opne Nordvestlandet. 116/16 Kommunereforma - innspel til Fylkesmannen si tilråding Kommunestyret i Balestrand viser til tilrådinga frå Fylkesmannen om at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal vert slått saman til ein kommune frå Kommunestyret i Balestrand støttar tilrådinga frå fylkesmannen, og er positiv til at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal vert slått saman til ein kommune frå , gjerne med fleire kommunar i tillegg. Side 19 av 20

20 Representanten Arnstein Menes la fram følgjande framlegg til tilråding: Kommunestyret i Balestrand viser til tilrådinga frå Fylkesmannen om at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal vert slått saman til ein kommune frå Kommunestyret i Balestrand støttar ikkje tilrådinga frå fylkesmannen. Ordførar Harald N. Offerdal gjorde på vegner av Balestrand Ap følgjande framlegg til tilråding: Kommunestyret i Balestrand viser til tilrådinga frå fylkesmann om at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal blir slått saman til ein kommune frå Kommunestyret i Balestrand deler fylkesmannen si vurdering av kva utfordringar Balestrand åleine og dei tre kommunane samla står overfor. Balestrand kommunestyre er i utgangspunktet positiv til ei samanslåing av dei tre kommunane, men konstaterer at det i dag ikkje er opning for å inngå nye forhandlingar mellom kommunane. Formannskapet røysta først over framlegg frå Arnstein Menes. Dette framlegget vart ikkje vedteke med 2 mot 3 røyster. Formannskapet røysta deretter alternativt over tilråding frå Balestrand Ap og tilråding frå rådmannen. Framlegget frå Balestrand Ap vart vedteke med 4 mot 1 røyst. Kommunestyret i Balestrand viser til tilrådinga frå fylkesmann om at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal blir slått saman til ein kommune frå Kommunestyret i Balestrand deler fylkesmannen si vurdering av kva utfordringar Balestrand åleine og dei tre kommunane samla står overfor. Balestrand kommunestyre er i utgangspunktet positiv til ei samanslåing av dei tre kommunane, men konstaterer at det i dag ikkje er opning for å inngå nye forhandlingar mellom kommunane. Vedteke (4 mot 1). Side 20 av 20

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.12.2016 Kl: 16:30 21:15 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL 1 av 6 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2018 Kl: 12:20-14:50 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald Norvald Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Kl: 16.30 17.50 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal Sigrun Marit Dale Kari Maria R.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 03.12.2015 Kl: 16:30 20:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Espen Lennie Bøe Medlem Kari Maria Rutle Fjærestad FO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.05.2017 Kl: 16:30 18:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Kl: 16:30-18:30 Funksjon Leiar Vara Vara Vara Namn Harald N. Offerdal Arnstein Menes Frode Bøthun Anne Margrethe Kråvik Frode Kleppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Kl: 16.30 20.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 21.01.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Ordførarens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 24.10.2017 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:40. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2014 Kl: 16.30 21.10 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal AP Sigrun Marit Dale AP Gudvin Steinar Haraldsson

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343. Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343. Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343 Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO Vedlegg: Bakgrunn: Felles rammeverk for barnehage og skule frå barnehage

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.06.2014 Kl: 16.30 19.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 12.06.14 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: 09:00-15:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.11.2015 Kl: 16:30-19:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal FO Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.10.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss. Statens vegvesen Region sør Postboks ARENDAL

MELDING OM VEDTAK. KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss. Statens vegvesen Region sør Postboks ARENDAL Statens vegvesen Region sør Postboks 723 4808 ARENDAL Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 28.11.2016 Oddbjørn Ese 16/1533-2 KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss Formannskapet - 135/16: Det er gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2015 Kl: 16.30 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 13.05.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2018 Kl: 16:30-19:15 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald Norvald Offerdal Espen Lenni Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Johannes

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Kl: 16.30 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Kl: 16.30 20.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Kl: 16.30 20.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.10.14 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.03.2007 Kl: 11.00 12.00 Medlemmer: Erland Fagermoen, ordførar Anders I. Balevik Leif Grinde Britt Grimelid Menes Forfall: Hanne Sæbø Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.12.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2018 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 26.11.2018 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 12.15. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Vegard

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 22.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS

UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS Hemsedal kommune Arkivsak-dok. 16/01689-3 Saksbehandler Ole Johnny Stavn Saksgang Formannskapet UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2018 Arkivsak: 18/1743 Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret: 1. A. Forslag

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL

Detaljer

Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap)

Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 12:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad:, Kvipt gjestegard Dato: 18.01.2017 Tid: 08:00 17:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Anne Serine

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:45-14:15. A. Desse møtte:

Møteprotokoll. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:45-14:15. A. Desse møtte: Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 14.06.2019 Tid: 09:45-14:15 A. Desse møtte: Faste medlemmar Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal kommune Leiv Jarle Bergheim, varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 19.12.2013 Møtet starta 10:00 Møtet slutta 10:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer