BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN"

Transkript

1 BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport DS3 Fyllingsdalen VA rammeplan Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_300_rap_VA_001

2 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer D / Rev. Dato: Tekst: Laget av: Kontrollert av: Godkjent av: For gjennomgang hos VA-etaten David Frøystad Oppdatert etter kommentarer fra David Bergen kommune Frøystad Bengt Clausen Bengt Clausen Mats Mastervik Mats Mastervik Side 2 av 15

3 Sammendrag I henhold til kommuneplanens arealdel skal VA-rammeplan inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal vise prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og overvannshåndtering. Videre er det stilt krav om at nedbør fortrinnsvis skal gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og åpne vannveier. Reguleringsplanen skal i nødvendig utstrekning identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Reguleringsplan for Bybanen, byggetrinn 4, delstrekning 3 skal legge til rette for etablering av Bybane mellom Mindemyren sør og Spelhaugen. Dette innebærer: Byabentrasé og ny vegsituasjon på Mindemyren sør Bybanetunnel og gang/sykkel- tunnel fra Mindemyren sør til Fyllingsdalen ved Oasen Bybanetrasé, ny vegsituasjon og ny kollektivterminal ved Oasen Bybanetunnel fra Oasen til Spelhaugen Bybanetrasé og ny vegsituasjon på Spelhaugen Eksisterende vann-, avløp- og overvannsledninger som kommer i konflikt med banetrasé er planlagt lagt om i den utstrekning dette er nødvendig (se tiltaksliste). Side 3 av 15

4 Innhold Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering... 1 Revisjonshistorie... 2 Sammendrag Innledning Mindemyren sør Dagens situasjon Eksisterende VA-planer Planlagt situasjon Fyllingsdalen ved Oasen Dagens situasjon Eksisterende VA-planer Planlagt situasjon Spelhaugen Dagens situasjon Eksisterende VA-planer Planlagt situasjon Tiltaksliste Vedlegg Side 4 av 15

5 1. Innledning Bergen kommune har utarbeidet reguleringsplan for Bybanen byggetrinn 4, delstrekning 3 Mindemyren Fyllingsdalen, planid Reguleringsplan for Bybanen, byggetrinn 4, delstrekning 3 skal legge til rette for etablering av Bybane mellom Mindemyren sør og Spelhaugen. Dette innebærer: Bybanetrasé og ny vegsituasjon på Mindemyren sør Bybanetunnel og gang- sykkeltunnel fra Mindemyren sør til Fyllingsdalen ved Oasen Byabentrasé, ny vegsituasjon og ny kollektivterminal ved Oasen Bybanetunnel fra Oasen til Spelhaugen Bybanetrasé og ny vegsituasjon på Spelhaugen Figur 1 og 2 viser avgrensning for planområdet. Figur 1: Planområde for delstrekning 3 - Fyllingsdalen og vestre del av Løvstakktunnelen Side 5 av 15

6 Figur 2: Planområde for delstrekning 3 - Mindemyren sør og østre del av Løvstakktunnelen I tråd med retningslinjer til kommuneplanens arealdel skal VA-rammeplan inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal gi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet system og vise flomveier. Reguleringsplanen skal identifisere og sikre eventuelle arealer for overvannshåndtering. Følgende dokumenter skal legges til grunn for planlegging og søknad om tiltak: Bergen kommune sin VA-norm med tilhørende vedlegg Bergen kommune sine retningslinjer for overvannshåndtering Reglement for sanitæranlegg For anlegg som bygges spesifikt for Bybanen skal i tillegg følgende dokumenter legges til grunn: Teknisk regelverk for Bybanen Prosjekteringsveiler for Bybanen I tillegg gjelder eksisterende VA-rammeplaner for områder der dette foreligger. VA-rammeplanen er bygd opp med en geografisk inndeling i delområdet hvor eksisterende samt planlagt situasjon beskrives for hvert delområde. Delstrekning 3 er delt inn i følgende delområder: Mindemyren sør Fyllingsdalen ved Oasen Spelhaugen Hvert delområde har følgende oppbygging: Beskrivelse av dagens VA-situasjon Beskrivelse av løsninger fra VA-rammeplaner som tilstøter eller overlapper reguleringsplan for Bybanen Planlagte situasjon etter utbygging av Bybanen Side 6 av 15

7 For hvert delområde er det beregnet et totalt nødvednig fordrøyningsvolum. Nødvendig fordrøyningsvolum må ved detaljprosjektering fordeles og plasseres i henhold til eierskap og prosjektert ledningsnett. Da fordrøyningsløsningene i stor grad vil være desentraliserte innenfor delområdet, og plassering først blir endelig bestemt ved detaljprosjektering er plassering av disse ikke tatt med i plankart. Forslag til plassering fordrøyningsvolum er tatt med på vedlagte H-tegninger. Fordeling av totalt fordrøyningsvolum er utført etter følgende formel: Beregnet totalt fordrøyningsvolum / Totalt redusert areal (areal x avrenningsfaktor). Side 7 av 15

8 2. Mindemyren sør 2.1. Dagens situasjon Langs Kanalvegen går kommunal fellesledning som kommer ned Elvebakken. Avløp fra byggene langs Kanalvegen er koblet til denne. Overvann fra vegareal er også knyttet til denne. I Conrad Mohrs veg og Fjøsangervegen går kommunale vannledninger. Nevnte vannledninger er knyttet sammen i en tverrforbindelse på tvers av Kanalvegen. Langs Fjøsangervegen går kommunale spillvannsledning og overvannsledning. Disse ledningene krysser Fjøsangervegen ved gangkulvert ved Jæger og kobles til henholdsvis tidligere nevnte fellesledning og en statlig overvannsledning Eksisterende VA-planer Det foreligger eksisterende VA-rammeplan for Arealplan-ID: Gnr 159, 15, 17 m. fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren. VA-rammeplanen legger opp til omfattende endringer av VAsystemet på Mindemyren. Av de mest omfattende tiltak kan følgende nevnes: Åpning av kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgsvannet, bygging av teknisk kulvert langs Kanalveien samt rensing av overvann fra vegarealer Planlagt situasjon Vann og avløp Det legges ny kommunal spillvannsledning på østsiden av Kanalveien fra nr 96 til lavpunkt ved NRK. Denne ledningen skal håndtere lokalt spillvann fra bygg langs Kanalveien samt avløp fra Elvebakken nedstrøms nr 7. Ved NRK kobles denne spillvannsledningen til fellesledning i tunnel. Tilsvarende legges ny spillvannsledning i teknisk kulvert på vestsiden av Kanalveien. Denne løsningen er et avvik i forhold til område planen sin VArammeplan, hvor dette avløpet var tenkt ført sørover for tilkobling til kommunal fellesledning i Conrad Mohrs vei. Det kan også være aktuelt å føre spillvannsledning som kommer fra Fjøsangervegen i nordlig retning, og koble denne til fellesledning i tunnel ved NRK. Dette vil medføre behov for en oppdimensjonering på deler av fellesledningen i tunnel. Endelig avgjøres tas i forbindelse med detaljprosjektering. I forbindelse med bybaneutbyggingen vil den planlagte åpne kanalen bli avsluttet ved Kanalveien nr 96. For å sikre utløp må kanalen bygges i sin fulle utstrekning frem til planlagt rundkjøring mellom Kanalveien og Conrad Mohrs vei; som det fremgår av områdeplanen sin VA-rammeplan. Nedstrøms Kanalveien nr 96 bygges kanalen, for så å bli tildekket med lokk slik at dagens funksjoner til overflaten kan opprettholdes inntil områdeplanen sin arealdisponering blir realisert. Fra planlagt rundkjøring mellom Kanalveien og Conrad Mohrs vei (jf. områdedeplan) og til tunneltverrslag ved Conrad Mohrs vei etableres overløpsledning som beskrevet i områdeplanen sin VA-rammeplan. Da bygningsmassen i Conrad Mohrs vei nr 15 foreløpig ikke gjør det mulig å etablere koblingen mot Kristianborgsvannet må overløpsledningen dimensjoneres for å håndtere hele den dimensjonerende vannføringen i kanalen. Alternativt dersom kanalen ikke bygges nedstrøms Kanalveien nr 96 må det her etableres en midlertidig ledning som sikrer utløp fra kanalen. Den midlertidige ledningen kobles til overnevnte overløpsledning på strekningen fra planlagt rundkjøring mellom Kanalveien og Conrad Mohrs vei (jf. områdedeplan) og til tunneltverrslag ved Conrad Mohrs. Den midlertige ledningen må plasseres slik at kanal på et senere tidspunkt kan bygges før midlertidig ledning fjernes. Side 8 av 15

9 Kommunale ledninger som krysser Kanalveien og går langs Fjøsangerveien må legges om i forbindelse med etalering av holdeplassområde, vegbro over holdeplassområdet og tunnelpåhugg vest for Fjøsangerveien. Overvannsledning fra Fjøsangervegen er planlagt tilknyttet kanalen. Spillvannsledning fra Fjøsangervegen legges om til nordsiden holdeplassområde i kryssningspunkt med Fjøsangerveien og bybanetrasé. Vannledning på tvers av Kanalveien legges slik at tilkobling mot vannledning langs Fjøsangerveien opprettholdes, samt at bybanetunnel får tilstrekkelig brannvannsdekning. I foreliggende plan er vannledning langs Fjøsangerveien foreslått senket ned under bybanetrasé på vestsiden av Fjøsangervegen. Dette gir felles koblingspunkt i nivå under utomhusområdet ved holdeplass. Krysningspunkt med holdeplassområde/bane bør utføres i kulvert/trekkerør. Det finnes flere alternative løsninger for fremføring av vannledning langsgående Fjøsangervegen: o Vannledning kan henges opp på bro. Koblingspunkt mellom vannledninger må da etableres i høyde med Fjøsangerveien sør for vegbro. o Vannledningen kan senkes ned under bybanetrasé på østsiden av Fjøsangervegen For å innfri kravet til brannvannsdekning av bybanetunnel skal det etableres vannledning gjennom tunnel. Brannvannsledningen kobles til kommunal vannledning K2 på Mindemyren sør og ved Oasen. Det etableres brannvannsuttak i tunnel og portalområder jf. Teknisk regelverk for Bybanen. Ny overføringsledning vann mellom Kronstad og Fyllingsdalen videreføres fra delstrekning 1 og 2. Ledningen legges i teknisk kulvert, videre inn i tunnel paralellt med brannvannsledning. Ved tunnelpåhugg på Mindemyren sør tilrettelegges ledningen for fremtidig tilkobling mot overføringsledning fra Bergen sør. De planlagte vannledningene legges fortrinnsvis i kombinert sykkel- og rømningstunnel. Dersom det kun etableres to «blindtunneler» for rømning, og gjennomgående sykkeltunnel ikke etableres må vannledninger legges i banetunnel på den strekningen hvor det ikke finnes rømingstunnel. Dette vil gjelde en strekning på om lag 1000 m Overvann/drensvann Overvann håndteres i samsvar med føringer gitt i områdeplanen sin VA-rammeplan. Drensvann fra tunnel mot Fyllingsdalen pumpes opp fra lavbrekk i tunnel, og er planlagt tilknyttet kanalen. Drensvannet samles opp bak tunnelens vann- og frostsikring, og er således å anse som rent, jf. områdeplanen sine bestemmelser knyttet til vannkvaliktet i kanalen Flomveger Overordnede flomveger er vist på tegninger tilhørende områdeplanen sin VA-rammeplan. Tunnel mot Fyllingsdalen ligger med fall mot et lavpunkt om lag 250 innenfor portal. Perrong- og torgområde rundt poral legges med fall mot Kanalveien og den åpne kanalen. Ved detaljutforming av området må flater utformes slik at minst mulig vann ledes inn mot bybanesporet. Side 9 av 15

10 3. Fyllingsdalen ved Oasen 3.1. Dagens situasjon I Torgny Segerstedts vei ligger kommunal vannledning, overvannsledning og spillvannsledning. Privat vannledning, overvannsledning og spillvannsledning fra Dag Hammarskjölds vei nr. 171 krysser Hjalmar Brantnings vei. Langs Hjalmar Brantnings vei ligger kommunal vannledning, privat spillvannsledning (fra Oasen) samt kommunal overvannsledning. Private overvannsledninger fra Oasen krysser Hjalmar Brantnings vei like ved Fyllingsdalen stadion. Langs Folke Bernadottes vei ligger kommunal vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Ved dagens innkjøring til bussterminal ved Oasen går nevnte vannledning i østlig retning og følger langs bussterminalens vestside Eksisterende VA-planer I forbindelse med en tidligere utarbeidet reguleringsplanen for ny bussterminal ble det utarbeidet VArammeplan for bussterminalområdet og vegsystemet vest for Oasen. Denne VA-rammeplanen la opp til minst mulig endringer av dagens VA-system. Eksisterende overvannssystem var supplert med nye sandfang samt fordrøyningsmagasiner Planlagt situasjon Vann og avløp Kommunal vannledning, overvannsledning og spillvannsledning i Torgny Segerstedts vei må legges om som følge av konflikt med tunnelpåhugg og portal for tunnel mot Mindemyren. Ledningene er planlagt lagt om mot sør. Privat vannledning, overvannsledning og spillvannsledning fra Dag Hammarskjölds vei nr. 171 må legges om som følge av konflikt med portal for tunnel mot Mindemyren. Ledningene er planlagt lagt om mot vest. Dette medfører et nytt påkoblingspunkt til kommunalt nett. Da det nye påkoblingspunktet har mindre dimensjoner enn dagens påkoblingspunkt må eventuelt behov for oppgradering av ledningsnett nedstrøms påkoblingspunkt vurderes ved detaljprosjektering. Kommunal vannledning langs Hjalmar Brantnings vei må legges om som følge av konflikt med bybanespor og konstruksjoner. Ledningen er planlagt flyttet mot sør og legges i gang- sykkelveg, eventuelt veg. Privat spillvannsledning fra Oasen må legges om som følge av konflikt med bybanespor, legges i samme trasé som omlagt vannledning. Ny overføringsledning vann mellom Kronstad og Fyllingsdalen videreføres fra tunnel, legges i samme trasé som omlagt vannledning beskrevet over. Private overvannsledninger fra Oasen må ivaretas der disse krysser bybanespor og eventuelle konstruksjoner. Kommunal vannledning, spillvannsledning og overvannsledning i Folke Bernadottes vei må legges om som følge av konflikt med brokonstruksjon. Ledningene er planlagt lagt om til vegbane mot øst. Vannledning som krysser over dagens bussterminal er planlagt lagt om til Folke Bernadottes vei for å unngå konflikt med ny bussterminal. Ledningen sammenkobles med ny overføringsledning vann mellom Kronstad og Fyllingsdalen. Ledningen oppdimensjoneres i forbindelse med ny funksjon som overføringsledning. Side 10 av 15

11 Kommunal vannledning, spillvannsledning og overvannsledning mot Ørnahaugen og i Hjalmar Brantnings vei sin arm mot Ørnahaugen må legges om som følge av vegomlegginger og konstruksjoner. Ledningene er planlagt lagt om til nye vegertraséer. For å innfri kravet til brannvannsdekning av bybanetunnel skal det etableres vannledning gjennom tunnel. Brannvannsledningen kobles til kommunal vannledning K2 ved Oasen og på Spelhaugen. Det etableres brannvannsuttak i tunnel og portalområder jf. Teknisk regelverk for Bybanen Overvann Overvann fra bane, ny bussterminal og vegsystem fordrøyes før det kobles til kommunal OV-tunnel. På grunn av lite tilgang på grøntarealer for rensing og infiltrasjon av overvann foreslås det at vegvann renses i et modifisert virvelkammer, f.eks av type Downstream Defender. Avrenning fra delområdet ved 100 års nedbør er beregnet til om lag 2030 l/s. Ved tilkobling til kommunalt nett vil dette medføre behov for et fordrøyningsvolum på 193 m 3. Avrenning som må føres til rensing er beregnet til om lag 999 l/s. Ved etablering av fordrøyningsvolumer må det etableres 4,8 m 3 pr m 2 redusert areal Flomveger Overordnede flomveger er vist på vedlagte tegninger. Bygging av Bybanen er vurdert å ikke gi noen vesentlige endringer i flomveger, forusatt at tiltak som nevnt under gjennomføres. Tunnel fra Mindemyren går på stigning og kommer ut i nivå under Torgny Segestedts vei og Hjalmar Brantings vei, banen fortsetter å stige til nivå over Hjalmar Brantings vei og Folke Bernadottes vei. Kryss Torgny Segersteds vei x Hjalmar Brantings vei x Dag Hammarskjolds vei heves slik at Hjalmar Brantings vei får fall mot vest. Overordnet avrenningsretning i området er fra nord mot sør. Ved detaljutforming av område rundt tunnelportal må flater utformes slik at minst mulig vann ledes inn mot bybanesporet. Det er planlagt at vann vil krysse over bybanesporet der dette går i tunnel, eller under bybanesporet der dette går i nivå over dagens terreng. Side 11 av 15

12 4. Spelhaugen 4.1. Dagens situasjon Langs Spelhaugveien ligger kommunal vannledning, overvannsledning og spillvannsledning. De ulike byggene på Spelhaugen er koblet til kommunalt nett med private stikkledninger Eksisterende VA-planer En er ikke kjent med eksisterende VA-planer for dette området Planlagt situasjon Vann og avløp Kommunal vannledning, overvannsledning og spillvannsledning langs Spelhaugveien må legges om som følge av konflikt med tunnelpåhugg og portal for tunnel mot Oasen. Ledningene er planlagt lagt om mot vest i nye adkomstveger til næringsområde. Flere private stikkledninger må også legges om for å unngå konflikt med bane. Det skal etableres nytt depot for Bybanen på Spelhaugen. Det må i den forbindelse etableres vannledning, spillvannsledning og overvannsledning frem til depotet. For å innfri kravet til brannvannsdekning av bybanetunnel skal det etableres vannledning gjennom tunnel. Brannvannsledningen kobles til kommunal vannledning K2 på Spelhaugen og ved Oasen. Det etableres brannvannsuttak i tunnel og portalområder jf. Teknisk regelverk for Bybanen Overvann/drensvann Overvann fra bane, og vegsystem fordrøyes før det kobles til kommunal overvannsledning. På grunn av lite tilgang på grøntarealer for rensing og infiltrasjon av overvann foreslås det at vegvann renses i et modifisert virvelkammer, f.eks av type Downstream Defender. Avrenning fra delområdet ved 100 års nedbør er beregnet til om lag 1795 l/s. Ved tilkobling til kommunalt nett vil dette medføre behov for et fordrøyningsvolum på 165 m 3. Avrenning som må føres til rensing er beregnet til om lag 230 l/s. Ved etablering av fordrøyningsvolumer må det etableres 4,3 m 3 pr m 2 redusert areal. Drensvann fra tunnel er planlagt pumpet til Løvåsbekken Flomveger Overordnede flomveger er vist på vedlagte tegninger. Bygging av Bybanen er vurdert å ikke gi noen vesentlige endringer i flomveger, forusatt at tiltak som nevnt under gjennomføres. Tunnel fra Mindemyren går på stigning og kommer ut i nivå under Spelhaugsveien. Inne på selve dagens næringsområdet vil banen ligge i nivå med dagens terreng. Overordnet avrenningsretning i området er fra nord mot sør. Ved detaljutforming av område rundt tunnelportal må flater utformes slik at minst mulig vann ledes inn mot bybanesporet. Det er planlagt at vann vil krysse over bybanesporet der dette går i tunnel. Inne på selve dagens næringsområde må flater planlegges slik at vann kan krysse på tvers av sporet og videre sørover, fortrinnsvis i god avstand fra tunnelportal. Side 12 av 15

13 5. Tiltaksliste Tiltak nr Km Beskrivelse 1 NRK 0,02 Mindemyren sør Nye kommunale spillvannsledninger kobles 2 0,02 tunnel tverrslag til eksisterende fellesledning på NRK-tomten. Mindemyren sør Åpen kanal bygges jf. områdeplan. Lukkes midlertidig. Utløpsledning fra ende kanal føres til tunneltverrslag ved Conrad Mohrs veg. Kobles til kommunal overvannstunnel her. Se tiltak nr 1 og 2 i VA-rammeplan Mindemyren. 3 0,04 0,16 Mindemyren sør Overvannsledning fra Fjøsangervegen er planlagt tilknyttet den midlertidige ledningen fra enden av åpen kanal. Ved full utbygging av kanal vil overvannsledning føres til kanal. Se tiltak nr 10 i VA-rammeplan Mindemyren. 4 0,04 0,16 Mindemyren sør Spillvannsledning fra Fjøsangervegen legges om til nordsiden holdeplassområde i kryssningspunkt med Fjøsangerveien og bybanetrasé. 5 0,04 0,16 Mindemyren sør Omlegging av vannledning på tvers av Kanalvegen og vannledning langsgående Fjøsangervegen. Se tiltak nr 9 i VArammeplan Mindemyren. 6 0,00 3,50 Mindemyren Fyllingsdalen Ny overføringsledning vann mellom Kronstad og Fyllingsdalen. Videreføres fra DS1 og DS2. Skal tilrettelegges for fremtidig tilkobling mot Bergen-sør ved tunnelpåhugg på Mindemyren sør. Kobles til eksisterende ledningsnett ved Oase, se også tiltaksnummer ,16 3,24 Tunnel Mindemyren sør Fyllingsdalen For å dekke kravet til brannvannsdekning av bybanetunnel skal det etableres gjennomgående vannledning. Brannvannsledningen kobles til kommunal vannledning K2 på Mindemyren sør og i Fyllingsdalen ved Oasen. 8 0,11 0,37 Mindemyren sør Drensvann fra tunnel mot Fyllingsdalen tilknyttes den midlertidige ledningen fra enden av åpen kanal. Ved full utbygging av kanal vil drensvann føres til kanal. 9 3,11 3,16 Fyllingsdalen ved Oasen Kommunal vannledning, overvannsledning og spillvannsledning i Torgny Segerstedts vei må legges om som følge av konflikt med tunnelpåhugg og portal for tunnel mot Mindemyren. Ledningene er planlagt lagt om mot sør. Vann Tiltak omfatter Spillvann/ Overvann fellesledning Side 13 av 15

14 Tiltak nr Km Beskrivelse 10 3,16 3,24 Fyllingsdalen ved Oasen Privat vannledning, overvannsledning og spillvannsledning fra Dag Hammarskjölds vei nr. 171 må legges om som følge av konflikt med portal for tunnel mot Mindemyren. Ledningene er planlagt lagt om mot vest. 11 3,24 3,55 Fyllingsdalen ved Oasen Kommunal vannledning langs Hjalmar Brantnings vei må legges om som følge av konflikt med bybanespor og konstruksjoner. Ledningen er planlagt flyttet mot sør og legges i gang- sykkelveg, eventuelt veg. 12 3,30 Fyllingsdalen ved Oasen Privat spillvannsledning fra Oasen må legges om som følge av konflikt med bybanespor, legges i samme trasé som omlagt vannledning. 13 3,46 Fyllingsdalen ved Oasen Private overvannsledninger fra Oasen må ivaretas der disse krysser bybanespor og eventuelle konstruksjoner. 14 3,58 Fyllingsdalen ved Oasen Kommunal vannledning, spillvannsledning og overvannsledning i Folke Bernadottes vei må legges om som følge av konflikt med brokonstruksjon. Ledningene er planlagt lagt om til vegbane mot øst. 15 3,58 Fyllingsdalen ved Oasen Vannledning som krysser over dagens bussterminal er planlagt lagt om til Folke Bernadottes vei for å unngå konflikt med ny bussterminal. 16 3,60 Fyllingsdalen ved Oasen Kommunal vannledning, spillvannsledning og overvannsledning mot Ørnahaugen og i Hjalmar Brantnings vei sin arm mot Ørnahaugen må legges om som følge av vegomlegginger og konstruksjoner. Ledningene er planlagt lagt om til nye vegertraséer. 17 3,60 4,24 Tunnel Oasen - Spelhaugen For å dekke kravet til brannvannsdekning av bybanetunnel skal det etableres gjennomgående vannledning. Brannvannsledningen kobles til kommunal vannledning K2 ved Oasen og på Spelhaugen. 18 4,00 Tunnel Oasen - Spelhaugen Drensvann fra tunnel er planlagt pumpet til Løvåsbekken. 19 4,20 4,25 Spelhaugen Kommunal vannledning, overvannsledning (bekkeledning) og spillvannsledning langs Spelhaugveien må legges om som følge av konflikt med tunnelpåhugg og portal for tunnel mot Oasen. Ledningene er planlagt lagt om mot vest i ny adkomstveg. Vann Tiltak omfatter Spillvann/ Overvann fellesledning Side 14 av 15

15 Tiltak nr Km Beskrivelse 20 4,18 4,22 Spelhaugen Privat overvannsledning og spillvannsledning samt kommunal vannledning fra Barliveien må legges om krysset Barliveien x Spelhaugen. 21 4,24 4,32 Spelhaugen Private vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger må legges om på Spelhaugen som følge av konflikt med bybanespor. 22 4,32 4,50 Spelhaugen Det skal etableres nytt depot for Bybanen på Spelhaugen.Det må i den forbindelse etableres vannledning, spillvannsledning og overvannsledning frem til depotet. 23 4,20 4,25 Spelhaugen Kommunal vannledning, overvannsledning og spillvannsledning langs Spelhaugveien må legges om for tilkobling mot tiltak nr 19. Legges i ny adkomstveg. Vann Tiltak omfatter Spillvann/ Overvann fellesledning 6. Vedlegg Overvannsberegninger, notat datert Tegninger iht tegningsliste, datert Side 15 av 15

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport DS3 Fyllingsdalen VA rammeplan Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_300_rap_VA_001 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_100_rap_VA_001 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer D00 201423440/201442427721

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_100_rap_VA_001 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer D00 201423440/201442427721

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN DS1 Nonneseter-Kronstad - Overvannsberegninger Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15530105 16.09.2016 David T Frøystad Bengt Clausen Filnavn D00_100_not

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN NOTAT Kristianborg - Spelhaugen Utført mellom 1. gangs til 2. gangs behandling av reguleringsplan Filnavn D00_300_not_Led_Notat oppdaterte tekniske løsninger DS3_00001

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Fase 1 Adkomstveg Parsellgrense Anleggsgrense

Fase 1 Adkomstveg Parsellgrense Anleggsgrense DELSTREKNING 3 DELSTREKNING 2 Fase 1 - Etablering av adkomstveger til berørte eiendommer Faseplan Kristianborg: Fase 1 02 Teknisk forprosjekt noanfl 18.11.16 01 Teknisk forprosjekt - for gjennomgang av

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN NOTAT Mindemyren Utført mellom 1. og 2. gangs behandling av reguleringsplan Filnavn D00_200_not_Led_Notat oppdaterte tekniske løsninger DS2_00001 Revisjonshistorie Kontraktsummer:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.10 - VA-rammeplan TILTAKSNOTAT Strandveien 1 VA-rammeplan Til: Skedsmo kommune VA-etaten Dato: 19.01.2016 Prosjekt: Strandveien 1 VA-rammeplan Rev 01: 11.10.2016 Notat

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området...

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området... Oppdragsgiver: FAV Eiendom AS Oppdrag: 534962 VA-Rammeplan Wergeland Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Inga McCarley Potter Kvalitetskontroll: Kjetil Krogsrud KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN

Detaljer

Overvann og flomveier m/eksempel Mindemyren

Overvann og flomveier m/eksempel Mindemyren Overvann og flomveier m/eksempel Mindemyren Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Kommunaltekn. fagdager 3.6.14 ms 1 København

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Byrådssak /16. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen- orientering om planarbeidet ESARK

Byrådssak /16. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen- orientering om planarbeidet ESARK Byrådssak /16 Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen- orientering om planarbeidet MASR ESARK-5120-201423440-91 Hva saken gjelder: Byrådet vil med dette orientere om status for planarbeidet for Bybanen fra

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER 22.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Agenda Del 1 1) Vanlige mangler 2) Vanlige beregningsfeil 3) Tilbakemeldinger fra salen via WWW.KAHOOT.IT Oppsummering

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Lilleby byggetrinn B4 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.02.2017 Karl Falch Veidekke Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder - 23.02.2017

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Rammevillkårskonfeansen, Randi Erdal, VA-etaten De ulike aktørene Gode samarbeidsrutinar mellom ulike avdelingar er viktig for å oppnå

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

CG Rieber Eiendom AS. Dokumentet beskriver også tiltak i forhold til omlegging av eksisterende bekk, flomveier og prinsippløsning for fjernvarme.

CG Rieber Eiendom AS. Dokumentet beskriver også tiltak i forhold til omlegging av eksisterende bekk, flomveier og prinsippløsning for fjernvarme. Notat Oppdrag: VA-rammeplan Birkeland Dato: 31.08.2012 Emne: Prinsippløsning for VA revisjon 01 Oppdr.nr.: 612160 Til: Kopi: CG Rieber Eiendom AS Utarbeidet av: Åshild Skare Sign.: ÅS Kontrollert av: Jan

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n Oppdrag: Ny legevakt Solheimsviken Dato: 22.01.2014 Emne: VA-rammeplan for gnr/bnr 158/837 m.fl. Oppdr.nr.: 99434001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

TVEDESTRAND VGS OG IDRETTSANLEGG

TVEDESTRAND VGS OG IDRETTSANLEGG KONSEKVENSUTREDNING FOR ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR September 2016 MANNVIT +354 422 3000 www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Innholdsfortegnelse: 1. Konsekvensutredning for annen teknisk infrastruktur...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 21.10.16 Andreas Bakken Simonsen JST Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 21.10.16

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert N O TA T Oppdrag 1350014862 Nordre Hallsetveg 105 Overordnet VA-plan Kunde Sivilingeniør Godhavn AS Notat nr. VA-01 Dato 2016/03/30 Til Audun Berdal, Sivilingeniør Godhavn Fra Rune Hanssen Brattland, Rambøll

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM FYLLINGSDALEN Plan og profil - anbefalt linje med varianter

BYBANEN BT4 SENTRUM FYLLINGSDALEN Plan og profil - anbefalt linje med varianter Byparken Nygårdstangen BYBANEN BT4 SENTRUM FYLLINGSDALEN Plan og profil - anbefalt linje med varianter Variant A Møllendal Variant B Haukeland (variant C) Vedlegg nr. 5 til rapport: Oppsummering av skissefase

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

Vann- avløp- og overvannshåndtering - Fv. 409 TKV

Vann- avløp- og overvannshåndtering - Fv. 409 TKV Vann- avløp- og overvannshåndtering - Fv. 409 TKV Sammendrag Gjennomføring av planforslaget for fv. 409 Transportkorridor vest vil kreve en del omlegging av kommunale VA-anlegg. I hovedsak er dette i området

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Christian Sveen Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 1. utgave CSV SLF Klæbuvn. 196 b, Trondheim,

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 NY KIRKE I KOPERVIK - SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING

Detaljer

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan VA-rammeplan Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen VA-rammeplan 03 Til bruk (innledning justert) 17.11.16 MoHer MoHer 02 10.10.16 MaRei HBU MoHer 01 12.09.16 MaRei KaHam MoHer

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Oppdrag: VA-rammeplan for Mindeporten. Conrad Mohrsvei 11 m. fl., Saksnr Vår ref.: P Dato:

Oppdrag: VA-rammeplan for Mindeporten. Conrad Mohrsvei 11 m. fl., Saksnr Vår ref.: P Dato: Oppdrag: VA-rammeplan for Mindeporten. Conrad Mohrsvei 11 m. fl., Saksnr. 200721118 Vår ref.: P07012 Dato: 2011-12-27 Skrevet av: AO Kvalitetskontroll: GB INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 2 EKSISTERENDE

Detaljer

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen VA-rammeplan Reperbanen Utgave: 1 24.04.2015 VA-rammeplan Reperbanen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Reperbanen Utgave/dato: 1 / 24. apr. 2015 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 615177-RIVA-NOT-001 EMNE VA-rammeplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON Stine Holmøy SAKSBEH Terje Eithun KOPI Gunnar Rosendahl,

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer