BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger"

Transkript

1 Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010

2 Side 1 av 8 Prosjektnr: Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr Tittel: Forfattere: Teknisk forprosjekt Rådal - Flesland Norconsult AS Asplan Viak AS Nils Jarle Kvam Terje Skaar Oppdragsgiver: Bergen kommune Sammendrag: Rapporten omhandler konfliktpunkter mellom planlagt Bybanetrase og eksisterende teknisk infrastruktur. Norconsult AS Bergen, 10.desember 2010 Terje Skaar (Navn) fag Jan-Inge Nilssen (Navn) fagkontroll. Finn Mellum godkjent

3 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OPPSUMMERING AV TILTAK... 5 VA-ANLEGG... 5 FJERNVARMEANLEGG... 8 KABELANLEGG FOR BKK NETT OG TELENOR SAMMENDRAG...11

4 Side 3 av 8 1 INNLEDNING I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Bybanen Rådal - Flesland skal konfliktpunkter mellom planlagt Bybanetrase og eksisterende VA-, el-, og teleanlegg kartlegges, og løsninger foreslås. Telenor har valgt å ikke delta i denne prosessen. For el.- anlegg har BKK Nett utarbeidet en egen rapport og egne tegninger. BKK Varme har utarbeidet brev og beskrevet konfliktpunkter med banetrase. Utgangspunktet for kartlegging av konfliktpunkter er Bybanesporet med en sone på 2 meter på hver side av Bybanesporet. En enkel definisjon på en konflikt mellom bybanetraseen og VA-anlegg er: VA-ledning ligger nærmere Bybanesporet enn 2 meter. VA-ledning krysser under Bybanetraseen. Konflikter er kartlagt, og løsningsforslag er utarbeidet. Utgangspunktet for omlegging av VA-anlegg er følgende: Alle hovedledninger skal ligge 2 meter fra Bybanesporet. VA-ledninger skal krysse mest mulig vinkelrett på Bybanetraseen, men en må ta hensyn til hydrauliske forhold. Alle VA-ledninger som krysser under Bybanetraseen skal i utgangspunktet legges nye. Private VA-ledninger som krysser under Bybanetrase skal legges i varerør. På selvfallsledninger skal det fortrinnsvis etableres kum på begge sider av Bybanetraseen. Private avstikk skal fortrinnsvis samles i private langsgående ledninger slik at det blir færrest mulig kryssinger av Bybanetraseen. Disse kryssingene har vi foreslått blir offentlige. For større kulverter kan det være aktuelt å forsterke eksisterende konstruksjon i stedet for utskifting. Kulverter med stor overdekning blir det ikke gjort noe med dersom det ikke er særskilt påkrevd. Alle forslag til løsninger er basert på følgende forbehold: Plasseringer av, og dimensjoner på, eksisterende ledninger er basert på kommunale ledningskart uten kontroll i felten. Vi har ikke sett på separering av fellesledninger avløp. Vi har ingen komplett oversikt over private avstikk En antar at VA-, el.- og teleanlegg kan plasseres i samme grøftetraseen om nødvendig. Vi har ikke vurdert større omlegginger av traseer eller lignende. Kun funnet enkleste løsning. Det kan være flere andre mulige løsninger til de omlegginger vi har foreslått Vi har ikke sett på konflikter med stolper, luftlinjer og lysstolper. Eventuelle private kabelanlegg (dvs. ikke Telenor og BKK sine) som kabel-tv og bredbånd er ikke kartlagt.

5 Side 4 av 8 Generelt på strekningen Rådal - Flesland: generelt må VA-ledninger legges om på deler av traseen. det er nærings-/bolighus, med private avstikk langs deler av traseen. det blir en del kryssinger av traseen med nye og eksisterende VA-ledninger. det anlegges oppsamlingssystem for overvann i tunnelene. det må anlegges en pumpestasjon for overvann i lavbrekket i tunnelene. det må utføres tiltak med forsiktig sprengning og lignende i forbindelse med kryssing over eksisterende kloakktunnel. det legges vannledning for brannslukkevann frem til tunnelmunningene. Behovet for slukkevann må avklares med brannmyndigheter i detaljprosjekteringen. VA-anlegg må noen steder flyttes unna murer og konstruksjoner. Fjernvarmeledninger må legges om på grunn av kryssinger, nærføringer og økt overdekning. Varerør Varerør på private VA-ledninger som krysser Bybanetraseen er ikke vist på tegningene. Fjernvarmeledninger Fjernvarmeanlegget består av to parallelle stålrør som ligger inne i hvert sitt PE-rør med isolasjon. For fjernvarmeledninger er det strenge krav til linjeføring. I dette prosjektet er det DN 250 stålrør i DN 400 PE kappe som blir berørt i Ytrebygdsveien med overgang til DN 200 stålrør i DN 315 PE i kum i adkomstvei til Telenor. Ved Sandsliveien er det dimensjon DN 100 stålrør i DN 200 PE-kappe på ledninger opp til Statoil (tidligere Hydro). Disse fjernvarmeledningene i Ytrebygdsveien og Flyplassveien er hovedledningene mellom produksjonsanlegget i Rådalen og Kokstad / Flesland. BKK Varme har nylig lagt fjernvarmeledninger i Steinsviksvegen. Dersom Steinsviksvegen må legges om, kan dette medføre konflikt ift. fjernvameledninger som ligger i vegen. En omlegging vil få konsekvenser for varmeleveranser til to kunder. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si hvilke konsekvenser anleggsarbeider kan medføre for fjernvarmeledninger. Forhåpentligvis vil det være tilstrekkelig med sikring av fjernvarmeledninger i anleggsfasen. Ved Sandsliveien like ved holdeplass på Feråsen, krysser planlagt bybanetrase stikkledninger for fjernvarme som går til Statoilbygget på Sandsli. Det medfører at fjernvarmeledninger til Statoilbygget må legges dypere for å krysse under bybanesporet. BKK Varme skal etablere et fremtidig avstikk ved Råstøl fra Vindharpeveien til Thunesflaten (østsiden av Steinsviksveien). I forbindelse med anleggsarbeider for bybanen i dette området, vil BKK Varme legge ned fjernvarmeledninger under bybanesporet og legge til rette for fremtidig videreføring på østsiden av Steinsviksveien. Langs Flyplassveien ved kryssing for banen i kulvert under Flyplassveien må fjernvarmeledningen legges om i forbindelse med anleggsarbeidene. Her Tilsvarende skal BKK Varme etablere et fremtidig avstikk som vil krysse under planlagt bybanetrase på sørsiden av Flyplassveien, ca. profil 5,800 km. I forbindelse med anleggsarbeider for bybanen, vil BKK Varme legge ned fjernvarmeledninger under bybanesporet og legge til rette for fremtidig videreføring til område på sørsiden av Flyplassveien.

6 Side 5 av 8 Tunneler Tunneler: 1. Drensvann fra tunneler er antatt å være liter per minutt per 100 meter a. Tunnel profil 0,2km - 0,9km Lengde 700 m. Vannmengden blir 2,5 3,5 l/s Lavbrekk i tunnel. Behov for pumpestasjon overvann. b. Tunnel profil 1,3km - 1,85km Lengde 550 m. Vannmengden blir 1,9 2,75 l/s c. Tunnel profil 1,95km - 2,6km Lengde 650 m. Vannmengden blir 2,2 3,25 l/s d. Tunnel profil 3,45km - 3,6km Lengde 150 m. Vannmengden blir 0,5 0,75 l/s 2. Brannslukkevann frem til tunneler a. Tunnel profil 0,2km - 0,9km Offentlig vannledning ligger ca. 40m fra portal 0,2km. b. Tunnel profil 1,3km - 1,85km Offentlig vannledning ligger ca. 90m fra portal 1,85km. c. Tunnel profil 1,95km - 2,6km Offentlig vannledning ligger ca. 100m fra portal 1,95km. d. Tunnel profil 3,45km - 3,6km Offentlig vannledning ligger ca. 30m fra portal 3,45km. Kostnader for å legge drensledning i tunnel er ikke medtatt i rapport for VA-arbeider. 2 OPPSUMMERING AV TILTAK Profil er profilnummer på utgående Bybanespor. Profilangivelsen er omtrentlig. Vi har sett på behov for sikring og omlegging av VA-anlegg på strekninge. VA-ANLEGG Strekning Rådal - Ytrebygdsveien 0-0,060 Private spillvannsledninger fra boliger i området nær holdeplass for Bybanen ved Lagunen, må legges om. Private spillvannsledninger må legges dypere og må legges i trekkerør for å krysse under bybanesporet. Dimensjon ø110 mm pvc. 0,075-0,135 Bybanen skal gå i bro over Fanaveien. Søyler og brofundament kan komme i konflikt med eksisterende vann- og overvannsledninger som ligger langs med Fanaveien. Overvannsledning ø600 mm betong er tatt høyde for at må legges om. Det er vanskelig å flytte eksisterende bekkeinntak, da dette tar inn bekk i området. Det bør tilstrebes at søyler og brofundament ikke kommer i konflikt med valedninger og bekkeinntak, slik at en unngår å flytte disse. Dimensjon på eksisterende vannledning er DN500 mm. Vannledning må sikres ift. brofundament. 0,200-0,250 Steinsviksveien må kanskje legges om ifm. tunnel for bybanen. Omfang av anleggsarbeider er foreløpig uavklart. Eksisterende overvannsledning som sørger for drenering av veivann må legges om. Det blir ny trase for overvannsledning på nordsiden av Steinsviksvegen. Dimensjon ø200 mm betong. Det er lavbrekk inne i tunnel profil 0,200-0,900 km. Tunnelovervann må pumpes og ledes til eksisterende overvannssystem / bekk. Pumpestasjon må etableres. 0,850-1,000 Offentlig vannledning og spillvannsledning kan komme i konflikt med kulvert

7 Side 6 av 8 K13 til Bybanen. Det er medtatt flytting av va-ledninger over på andre siden av Steinsvikvegen. Private vann- og spillvannsledninger fra bolighus må legges om. 0,950-1,160 Holdeplass ved Råstølen kommer i konflikt med eksisterende vann- og spillvannsledning. Vann- og spillvannsledninger må krysse under banespor og legges inn i grøntområdet på nordsiden av holdeplass. Spillvannsledninger går via kum rett ned på kloakktunnel som krysser dypt under banenivå. Kumpunkt på kloakktunnel må flyttes. Spillvannsledning har dimensjon DN150 og DN200 mm. Dimensjon på vannledning er DN300 mm. Diverse sandfangskummer med tilhørende overvannsledninger må flyttes. 1,280 Eksisterende sandfangskum med tilhørende overvannsledning kommer i konflikt med bybanetrase. Dimensjon ø300 mm. Overvannssystem sørger for drenering av utmark på sørsiden av Steinsviksvegen. Det må etableres en helt ny trase for overvannsledning. 1,320-1,450 Kommunal vannledning DN300 mm og privat spillvannsledning ø110 mm kommer i konflikt med bybanetrase. VA-ledninger må legges over på sørsiden av Steinsviksvegen, over et strekk på ca. 150 m, for deretter å krysse over veien igjen på nordsiden og kobles sammen med eksisterende va-anlegg. Det medregnes totalt ca. 210m ny ledningsgrøft. Det må legges drensledning i tunnel profil 1,300-1,850 km. Tunnelovervann ledes til bekk. 1,850-1,900 Bybanen går i bro over bekk. Eksisterende vannledning DN450 mm og spillvannsledning DN250 mm, kommer i konflikt med fundament på bro K35, og må legges om. Det må legges drensledning i tunnel profil 2,600-1,950 km. 2,610-2,700 Eksisterende terreng ved holdeplass på Feråsen skal senkes. Det medfører en rekke endringer for eksisterende va-anlegg: a) To stk. vannledninger DN150 mm til Statoil-bygget på Sandsli må legges dypere og krysse under nivå for banesporet. b) Overvannsledning ø400 mm og spillvannsledning ø200 mm må legges dypere og krysse under nivå for banespor. c) AF-ledning ø200mm må legges lenger over på sørsiden av vegen over et strekk på ca. 100m. Vann- og spillvannskummer, samt sandfangskummer må flyttes. d) Vannledning DN200 mm må legges over på sørsiden av vegen over et strekk på ca. 100m. 2,820 Spillvannsledning ø250mm, kommer i konflikt med søylefundament for bru K50. 3,170 Eksisterende vannkum/spillvannskum og overvannskum som ligger i avstand 4m fra spor må kanskje flyttes. 3,400-3,420 Kummer for VA-anlegg ligger kloss inntil holdeplass v/ Sandsli og må flyttes.

8 Side 7 av 8 Eksisterende vannledning DN250 mm, spillvannsledning ø200 mm og overvannsledning ø200 mm må legges om. VA-ledninger må legges med minimumsfall. Spesielle hensyn/sikring ift. fundament for spor må vurderes. Det må legges drensledning i tunnel profil 3,450-3,600 km. Strekningen Ytrebygdsveien - Flesland 4,260 4,290 Ved km krysser VA-anlegg banetraseen til østsiden av Ytrebygdsveien. Dette er lokale forsyningsledninger fra eksisterende bebyggelse som må legges om. Det bygges kloakkpumpestasjon. På vestsiden av banen er det noen hus som ligger for lavt i forhold til omlagt spillvannssystem mot Birkelandsskiftet. Disse får avløp over Ytrebygdsveien mot ny kloakkpumpestasjon og pumpes videre derfra. 4,290 4,600 Langs Ytrebygdsveien. Det legges ny avskjærende spillvannsledning DN200 i ny adkomstvei på vestsiden av bane og kobles til eksisterende spillvannssystem i Flyplassveien. Det legges også ny vannledning DN150 og overvannsledning DN200/250 i adkomstveien. Mot Flyplassveien føres ledningene ned til omlagte ledninger langs Flyplassveien 4,580 4,620 Langs nordsiden av Flyplassveien og over Ytrebygdsveien må vannledning DN300, overvannsledning DN1000 og spillvannsledning DN300 legges om pga. konflikt med bropilarer og landkar. Det etableres ny kum for tilknytning av vannledning fra Ytrebygdsveien. 4,620 4,780 Vannledning DN300 mot vest i Flyplassveien må legges om og forgreiningskum i Flyplassveien må flyttes. Overvannsledning DN1000 som kommer fra parkeringsplass ved Telenor må legges mot Flyplassveien for å komme klar av fylling for holdeplass og landkar for banebro. Birkelandskrysset og Ytrebygdsveien mot sør. Her må hovedvannledning DN350/400 som går under banen trekkes ut fra banetraseen mot øst mot omlagt Ytrebygdsvei. Videre må overvannsledning DN800 fra østsiden av Telenorbygget legges om og følger delvis samme trase som vannledning mot nord. I adkomstvei til Telenor må vannledning DN200 heves i forbindelse med heving av veien. 4,950 Sør for Telenorbygg krysser en overvannsledning DN400 som må forlenges og legges ny pga av økt fyllingshøyde over rørene. 6,990 7,040 Ved utløp fra tunnel ved Lilandsveien krysses Vannledning DN150 og spillvannsledning DN150-anlegg må sikres, legges om.

9 Side 8 av 8 FJERNVARMEANLEGG BKK Varme, fjernvarme har gitt innspill på tiltak. Strekning Rådal - Ytrebygdsveien 0,200-0,250 Steinsviksveien må kanskje legges om ifm. tunnel for bybanen som skal gå noen meter under veilegemet. Eksisterende fjernvarmeledninger som ligger i grøntareal på nordsiden av Steinsvikveien må sikres. Eventuell omlegging av fjernvarmeledninger vil bli omfattende over et strekk på ca m. 2,610 Eksisterende terreng ved holdeplass på Feråsen skal senkes. Det medfører at eksisterende stikkledning for fjernvarme til Statoil-bygget på Sandsli, må legges dypere og krysse under nivå for banesporet. Det er medregnet ca. 30m omlegging. Holdeplass Råstøl BKK Varme skal etablere et fremtidig avstikk ved råstøl fra Vindharpeveien til Thunesflaten (østsiden av Steinsviksvegen). I forbindelse med anleggsarbeider for bybanen i dette området, vil BKK Varme legge ned fjernvarmeledninger under bybanesporet og legge til rette for fremtidig videreføring på østsiden av Steinsviksvegen. Strekning Ytrebygdsveien - Flesland 4,820 Like etter holdeplass ved Telenor-bygget ved Birkelandskrysset, krysser planlagt bybanetrase fjernvarmeledninger som forsyner Kokstad-området. ca. profil 4,820 km. I kryssingspunktet går bybanen i bro over eksisterende terrengnivå. Eksisterende fjernvarmeledninger må sikres ift. søyler og brofundamenter. Dersom adkomstvei til Telenor heves, så innebærer dette omlegging av ledningen til et riktig nivå i forhold til fremtidig terrengnivå. I denne veien er det kum med dimensjonsovergang for fjernvarmeledninger. 5,300 5,600 Her må fjernvarme fjernes, legges midlertidig om og reetableres i forbindelse med bygging av skjæring og kulvert. Ved 5,300 krysser banen i kulvert under Flyplassveien og videre i kulvert og skjæring langs gang- og sykkelvei mot vest. Her ligger fjernvarme i gang- og sykkelvei. 5,800 Her ønsker BKK Varme å etablere fremtidig avstikk under banen til området på sørsiden av Flyplassveien i forbindelse med anleggsarbeidene for banen. Dette må forberedes i forbindelse med ev. ramper for nytt veikryss. 6,200 6,600 BKK Varme har planer om å føre frem fjernvarmeledninger inn til terminalområdet på Flesland. Pr. i dag er det lagt fjernvarmeledninger frem til Statoilstasjonen, km. 6,400. Dersom bybanen legges i kulvert/tunnel fra Statoilstasjon, ca. km 6,400 og inn mot Flesland terminalområde, er det aktuelt for BKK Varme å legge fjernvarmeledninger i omfyllingsmassene på utsiden av kulvert.

10 Side 9 av 8 Figur 1. Terreng ved Statoilbygget skal senkes. Konflikt med infrastruktur i bakken. KABELANLEGG FOR BKK NETT OG TELENOR BKK Nett har tatt en gjennomgang av konfliktpunkter mellom Bybanetrase og strømnett. Detaljert forprosjekt legges ved som eget vedlegg. Etterfølgende oppsett er forenklet. Strekning Rådal - Ytrebygdsveien 0,080-0,110 Eventuell sikring av høyspentkabler der bybanens bropilarer skal stå ved kryssing av Fanavegen. 0,220-0,270 Steinsviksveien må kanskje legges om ifm. tunnel for bybanen som skal gå under veilegemet. Kabler langs Steinsviksveien må sikres i anleggsperioden. Det er også tatt høyde for att kabler må legges om på deler av strekk, ca. 30m. 0,870 Lavspentlinje like ved tunnelåpning må flyttes og legges i kabel. 0,910 Bybanetrase kommer i konflikt med eksisterende nettstasjon for BKK Nett ved tunnelutløp ved Steinsvikvegen, i forkant av Råstøl holdeplass. Nettstasjon med tilhørende kabler må flyttes. 1,120-1,150 Det ligger el- og telekabler langs vegskulder i Steinsviksvegen. Avstand til bybanespor varierer fra 2-7 meter. Lavspent linje legges i kabel til fordeling bebyggelse. Medfører kryssing av Steinsviksvegen. 1,330-1,380 El- og telekabler kommer i konflikt med bybanespor. Det må lages ny forsyning til bebyggelse. Både kabel og luftnett. 1,340-1,420 Høyspentkabel må legges om. Ny kabeltrase må krysse Steinsvikvegen. Total lengde ca. 80m + sammenskjøting med eksisterende kabel. 1,820-1,900 Bybanen går i bro over bekk. El-kabler sikres ift. søyler/fundamenter på broen.

11 Side 10 av 8 Lavspent luftledning må fjernes. Det bør tilstrebes at fundament til bro ikke kommer i konflikt med kablene. 2,580-2,720 El- og telekabler må legges lenger ut mot veg langs holdeplassen ved Statoilbygget, over et strekk på ca. 210m. Trekkekummer må flyttes. 2,610-2,620 Eksisterende terreng ved holdeplass på Feråsen skal senkes. Det medfører endringer for eksisterende kabelanlegg. El- og telekabler til Statoil-bygget på Sandsli må legges dypere og krysse under nivå for banesporet. 3,200-3,310 El- og telekabler ligger med varierende avstand 1-6m fra banespor og er medregnet flyttet over et strekk på ca. 140m. Kabler må flyttes over på sørsiden av vegen til Sandslimarka. Trekkekummer må flyttes. 3,230 El- og telekabler må legges dypere i tre kryssingspunkter for å krysse under banespor der terrenget skal senkes. 3,400-3,430 Terrenget skal senkes og eksisterende el- og telekabler må legges dypere for å krysse under banespor. 3,700 3,750 Kryssing under kraftlinje 300 kv. Her må en ha sikkerhetssone både under kraftlinje og ut til siden. I følge Forskriften fra 1995 skal høydeforskjellen være minst 7,7 meter for 300 kv. Sikkerhetssone i sideretning er 40 m, dvs. 20 m til hver side av senterlinje trase. Ved den valgte traseen blir det konflikt mellom Ytrebygdsveien og kraftlinje. Krav til sikkerhetsavstander oppfylles ikke, verken i høyde eller sideretning. Dette medfører at en må heve kraftlinje ved kryssing med Bybanen. Heving av kraftlinje utføres ved at en setter inn ny mast ca. 30 m sørøst fra banetraseen ved km 3,750. Veilys kan utføres som eksisterende belysning i Ytrebygdsveien med standard mastehøyde. Ved denne løsningen kan en benytte KL-master i maks lengde, 10,5 m. Dersom det viser seg at denne løsningen med heving blir forholdsvis kostbar og/ev. risikofylt, så vil en flytte Ytrebygdsveien ytterlige mot vest i det veiarealet som medtatt i reguleringsplanen. Ved denne flyttingen av Ytrebygdsveien, vil kraftlinjen kunne ligge urørt. Veilys må utføres med redusert mastehøyde ved kryssing under kraftlinje. Det må benyttes korte KL-master i forbindelse med kryssing med banen under kraftlinje dersom en velger trase denne siste løsningen uten heving av kraftlinje. Ved begge alternativer må en ha sikringstiltak i forbindelse med anleggsarbeidene under kraftlinje. 3,700 3,800 Ytrebygdsveien, høyspent- og lavkabler i gang- og sykkelvei må legges ut i ny trase. Videre må telekabler legges om på samme strekning.

12 Side 11 av 8 Strekning Ytrebygdsveien Flesland 4,200-4,340 Luftstrekk langs bane og kryssing av Ytrebygdsveien. Kabler krysser Ytrebygdsveien 4,340-4,610 Her går flere kabeltraseer i og langs banetraseen. 4,510-4,550 Lavspentkabler går langs bane. Lavspent linje like ved bane. Banen går på bro. 4,540-4,690 Høyspentkabel i og langs banetrase Diverse lavspentkabler. Nettstasjoner like ved bane. 4,670 4,680 Kryssing av 2 stk 132 kv traseer på nordsiden av Flyplassveien. En har forsøkt plassert alle konstruksjoner slik at 132 kv trase kan ligge urørt. 4,600 4,630 Kryssing av 2 stk kabeltraseer henholdsvis på nordsiden og sørsiden av Flyplassveien. 4,660 4,700 Kryssende og langsgående høyspentkabler 4,750 4,820 Langsgående høgspentkabler og langsgående og kryssende lavspentkabler 4,960 4,970 Kryssende kabler 5,425 Kryssende lavspentkabel 5,300 5,600 Høyspentkabler i gangvei mot Flyplassveien. Ved km 5,500 5,600 hvor tunnel kommer ut i dagen på nordsiden av Flyplassveien, må kabelrase sikres i anleggstiden og ved etablering av kulvert. Vestover mot Flesland antar vi at høyspentkabler kan ligge i dagens trase. 5,995 6,010 Flytting av nettstasjon 6,990 7,020 Lavspentmast og stikkledninger i trase. Lavspentlinje krysser traseen. 3 SAMMENDRAG I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Bybanen Rådal - Flesland skal konfliktpunkter mellom planlagt Bybanetrase og eksisterende VA-, el-, og teleanlegg kartlegges, og løsninger foreslås. Telenor har valgt å ikke delta i denne prosessen. For el.- anlegg har BKK utarbeidet en egen rapport og egne tegninger. Denne legges ved som vedlagg. Rapporten Rapporten inneholder en definisjon av konflikt, generelt om omlegging av VA-anlegg og fjernvarme, og en oppsummering av konfliktpunkt. Tegninger Tegningene viser eksisterende, utgående og omlagte VA-anlegg, eksisterende og omlagte fjernvarmeanlegg, eksisterende el.- anlegg og eksisterende teleanlegg. BKK Nett har levert detaljerte tegninger av eksisterende anlegg med beskrivelse av konflikter.

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt 10.12.2010 Side 1 av 6 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. xxxxxxx Tittel:

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

1 GENERELT. Jernbaneverket TELE Kap.: 6.a Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.04.08 Nedpløying av kabel langs jernbanen Rev.

1 GENERELT. Jernbaneverket TELE Kap.: 6.a Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.04.08 Nedpløying av kabel langs jernbanen Rev. Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 GENERELT...2 2 KABELTYPER SOM EGNER SEG FOR PLØYING, BEHANDLING AV KABLENE...3 3 FORBEREDENDE ARBEIDER FØR PLØYING. FORPLØYING....4 4 KABELPLOG...5 5 KRYSSINGER...6 6 SIKKER

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Spillvann nord Nygård Spillvann nord Nygård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Region øst Rapporttittel: Spillvann nord Nygård Utgave/dato: 2 / 3. sep. 2015

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Statens vegvesen EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_ , VA-rammeplan

Statens vegvesen EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_ , VA-rammeplan EG 39 Osbanen og Fanavegen, Strekning Lagunen - Skjoldskiftet, Plan_ID: 1201_62870000, Utgave: 4 Dato: 2016-12-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato: 4 / 15. des. 2016 Arkivreferanse:

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane.

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Hogne Hjelle, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten VA-dagane på Vestlandet 23. 24. september 2009 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport DS3 Fyllingsdalen VA rammeplan Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_300_rap_VA_001 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

BK v/hra, APe - NO v/fm, TRo, TSi - AV v/khe, MMa, MHe, og AKv

BK v/hra, APe - NO v/fm, TRo, TSi - AV v/khe, MMa, MHe, og AKv Side: 1 av 7 Til: Fra: Bergen kommune Asplan Viak v/ Knut Hellås Dato: 06.05.2011 Kopi til: BK v/hra, APe - NO v/fm, TRo, TSi - AV v/khe, MMa, MHe, og AKv BYBANEN RÅDAL - FLESLAND Endringer av planen etter

Detaljer

Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg. VA-rammeplan. Utgave: 2 Dato: 2014-11-18

Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg. VA-rammeplan. Utgave: 2 Dato: 2014-11-18 Bergen kommune, etat for plan og geodata Langeholmen ro- og padleanlegg VA-rammeplan Utgave: 2 Dato: 2014-11-18 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen Kommune, etat for plan og geodata

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

E6 Kolomoen Kåterud / Åkersvika vegkryss. Forprosjektrapport. Oppsummering endringer fra kommunedelplan. Statens vegvesen

E6 Kolomoen Kåterud / Åkersvika vegkryss. Forprosjektrapport. Oppsummering endringer fra kommunedelplan. Statens vegvesen Utgave uten vedlegg Innspill til møtet i Planforum 15. juni 2011 E6 Kolomoen Kåterud / Åkersvika vegkryss. Forprosjektrapport. Utgave: versjon 1 Dato: 2011-06-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved DATO / REVISJON: 27.august 2014 DOKUMENTKODE: 217213-RIVA-RAP- 001_Overvannshåndtering

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Forurenset grunn

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Forurenset grunn Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland November 2010 Side 1 av 11 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel: Rådal - Flesland

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport DS3 Fyllingsdalen VA rammeplan Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_300_rap_VA_001 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB Side: 1 av 5 Til: Fra: Bergen kommune, Etat for plan og geodata Norconsult v/ Torbjørn Sivertsen Dato: 5. mai 2011 Kopi til: BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB BYBANEN

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Søknad om endring i arealbruk ved Makrellbekken, i Oslo kommune

Søknad om endring i arealbruk ved Makrellbekken, i Oslo kommune NVE v/ Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Christina Hansen/920 65 655 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: 2272827 Vår dato: 11.04.2016 Søknad om endring i arealbruk

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Sporteknikk. Dokument nr. TF-N-012-NO

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Sporteknikk. Dokument nr. TF-N-012-NO Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Dokument nr. TF-N-012-NO Desember 2010 Side 1 av 11 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Tittel: TF-N-012-NO

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området...

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området... Oppdragsgiver: FAV Eiendom AS Oppdrag: 534962 VA-Rammeplan Wergeland Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Inga McCarley Potter Kvalitetskontroll: Kjetil Krogsrud KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Stein G.Verpe. VA-plan

Stein G.Verpe. VA-plan VA-plan Utgave: 1 Dato: 20.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: 535601-01 Sveinsrud boligfelt - Geilo Oppdragsleder:

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Lilleby byggetrinn B4 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.02.2017 Karl Falch Veidekke Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder - 23.02.2017

Detaljer

Beskrivelse av planområdet: Planområdet strekker seg fra Rådalen (Lagunen) til Flesland (Bergen Lufthavn).

Beskrivelse av planområdet: Planområdet strekker seg fra Rådalen (Lagunen) til Flesland (Bergen Lufthavn). Dato: 7. februar 2011 TFBU /11 Rådet for byforming og arkitektur Bybanen Rådal - Flesland, Reguleringsplan AAVA SARK-5120-200819795-168 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til reguleringsplan nr.

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Rapport Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering Filnavn D00_100_rap_VA_001 Revisjonshistorie Kontraktsummer: Saksnummer: Oppdragsnummer D00 201423440/201442427721

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur Vedlegg 9 KONSEKVENSUTREDNING: Teknisk infrastruktur Vedlegg nr. 9 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: COWI AS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET UNDERLAG FOR TEMAUTREDNING

Detaljer

Hvaler og Fredrikstad kommune

Hvaler og Fredrikstad kommune 1 12.12.14 For utgivelse Rev Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver: Hvaler og Fredrikstad kommune Tittel Teknisk beskrivelse av 47 (132) kv kabelanlegg og investeringskostnader

Detaljer

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave/dato: 01

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: KOMMUNE Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg Arendal Prosjektnr.: 205753 Sveisnr.: 2011190072 Vegtype: GS Statens vegvesen Region sør Utarbeidet

Detaljer

Driftsassistansen i Hordland Vann og avløp IKS VA- dagene på Vestlandet 2010

Driftsassistansen i Hordland Vann og avløp IKS VA- dagene på Vestlandet 2010 Driftsassistansen i Hordland Vann og avløp IKS VA- dagene på Vestlandet 2010 Voss, 22. september 2010 KOORDINERT UTBYGGING INFRASTRUKTUR: Avstander og sikkerhetskrav for rør og kabler i veggrunn Erfaringer

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Omlegging av Fv152 Langhusveien 00 For kommentar fra oppdragsgiver 03. 02. 2012 StE KSt StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall

Detaljer

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 615177-RIVA-NOT-001 EMNE VA-rammeplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON Stine Holmøy SAKSBEH Terje Eithun KOPI Gunnar Rosendahl,

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA Skorpa Forprosjekt Vei og VA Juni 2008 220 0008 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 SAMMENDRAG... 3 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3.0 VEI... 4 3.1 Generelt...4 3.2 Dimensjoneringskriterier... 4 3.3 Alternativsvurderinger...

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

N O T A T. Aktuelt planområde er vist i kartutsnitt i bilde 1 under. Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.:

N O T A T. Aktuelt planområde er vist i kartutsnitt i bilde 1 under. Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.: Side 1 (4) 613884-RIVA-NOT-002 N O T A T Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.: 613884 Emne: VA-rammeplan Dokument nr.: 613884-RIVA-NOT-002 Dato / rev.nr.: 29.10.2012 / 00 Utarbeida av:

Detaljer

Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland

Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland Orienteringssak Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland Juni 2012 Innhold Innledning Metode Sammendrag Tiltak Rådal - Flesland Råstølen Sandslivegen (Statoil) Sandslimarka Kokstad Birkelandskiftet terminal

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

Bioenergianlegg i Drangedal

Bioenergianlegg i Drangedal Fjernvarmetraseer og kundesentraler for Bioenergianlegg i Drangedal Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Drangedal kommunale eiendomsforetak KF Bioenergianlegg i Drangedal Oppdragsnummer: 331 Rapportdato:

Detaljer

1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg).

1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg). 1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg). 1.1. Generelt. 1.1.1 Regelverket. Denne norm gir utfyllende regler til Plan- og bygningsloven

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Fagrapport Elektro. E18/E39 Ytre ringveg. Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen. Region sør. Prosjektavdelingen 27.05.2015

Fagrapport Elektro. E18/E39 Ytre ringveg. Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen. Region sør. Prosjektavdelingen 27.05.2015 Region sør Prosjektavdelingen 27.05.2015 E18/E39 Ytre ringveg Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen Fagrapport Elektro Foto: Kjell Inge Søreide for statens vegvesen YTRE RINGVEG KRISTIANSAND FAGRAPPORT

Detaljer

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert N O TA T Oppdrag 1350014862 Nordre Hallsetveg 105 Overordnet VA-plan Kunde Sivilingeniør Godhavn AS Notat nr. VA-01 Dato 2016/03/30 Til Audun Berdal, Sivilingeniør Godhavn Fra Rune Hanssen Brattland, Rambøll

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn:

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn: Notat Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektnr: 1082 Prosjektnavn: E39 Åsane. Forprosjekt for reguleringsplan med KU Sak: Kollektivløsninger i tilknyting til lokk over E39 ved C tomten Dato: 10.02.12 Innledning

Detaljer

Fagetatens kommentar: Fristutsettelse ble gitt for å sikre politisk behandling av høringsuttalelsen ( dok 295) -

Fagetatens kommentar: Fristutsettelse ble gitt for å sikre politisk behandling av høringsuttalelsen ( dok 295) - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN BYBANEN RÅDAL - FLESLAND, P61170000. UTTALELSER OG MERKNADER MED PLAN OG GEODATA SINE KOMMENTARER 13.05.2011 Innhold: Fra offentlige høringsparter... 1 Fra private interesseorganisasjoner

Detaljer

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi.

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi. a plan viak Opr Ål Kommune Opp 520289 Forprosjekt - ledningsanlegg Sangelia Del: Vurdering kostnader kommunal overføringsledning Dato: 2011-06-17 Magnus Skrindo Kvalit c ntroli: Jan Hå ård KOMMUNAL LEDNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand Frostsikring av VA-anlegg Stein-Tore Sørland Norconsult VA-seksjonen Bergen 14 april 2011 Balestrand 1 Frostsikring av VA-anlegg Etablere ledningsanlegg frostfritt kan få kuldebro i kummer Etablere ledningsanlegg

Detaljer

Tekna Infrastrukturdagene 2010

Tekna Infrastrukturdagene 2010 Tekna Infrastrukturdagene 2010 Bergen, 11. februar 2010 TEKNISKE LØSNINGER OG REGELVERK: (14) Avstander og sikkerhetskrav for rør og kabler i veggrunn Vegkorridoren blir overfylt: Hvor skal vi gjøre av

Detaljer

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner asplan viak NOTAT Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner Dato: 2011-11-30 Skrevet av: Øystein Tranvåg Kvalitetskontrot Håvard Knotten

Detaljer

CG Rieber Eiendom AS. Dokumentet beskriver også tiltak i forhold til omlegging av eksisterende bekk, flomveier og prinsippløsning for fjernvarme.

CG Rieber Eiendom AS. Dokumentet beskriver også tiltak i forhold til omlegging av eksisterende bekk, flomveier og prinsippløsning for fjernvarme. Notat Oppdrag: VA-rammeplan Birkeland Dato: 31.08.2012 Emne: Prinsippløsning for VA revisjon 01 Oppdr.nr.: 612160 Til: Kopi: CG Rieber Eiendom AS Utarbeidet av: Åshild Skare Sign.: ÅS Kontrollert av: Jan

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer