Årsmelding. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsmelding"

Transkript

1 Årsmelding Årsmelding 2010

2 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal gjøre Asker til et bedre sted å drive næring og tiltrekke oss nye bedrifter og talenter! ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert og sterk stemme Faglig møteplass og nettverksskaper gjennom møter, kurs og arrangementer Asker Næringsråd har i 2010 videreført sin innsats for å styrke posisjonen som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Resultatet er at foreningen fremstår med en markant og betydelig rolle i Asker og med god oppslutning fra lokalt næringsliv. Dette vil utnyttes til beste for videre næringsutvikling og vekst, og målet må være at Asker Næringsråd bidrar til at Asker blir et stadig bedre sted å drive næring. Gjennom en sterk og god næringsprofil vil Asker stadig være mer attraktiv som lokaliseringssted for nye bedrifter og utviklingssted for talenter. Asker Næringsråd har i 2010 gitt et omfattende veilednings- og opplæringstilbud til etablerere. I samarbeid med Asker kommune er det igangsatt prosjekt med formål å skape flere kunnskapsarbeidsplasser i Asker. Som et ledd i å styrke servicetilbudet for næringslivet er også initiativ til oppbygge av et ressursmiljø i Asker - et fysisk og virtuelt kunnskapsnettverk. Styret fastslår at foreningens økonomi er sund. Denne gir Asker Næringsråd en økonomisk handlefrihet til blant annet å kunne videreutvikle sine serviceaktiviteter og innsatsfaktorer. Et samlet bilde av Asker Næringsråds fokus- og innsatsområder i 2010 er beskrevet i Styrets beretning. Vært mål er at disse skal videreføres og bidra til ytterligere styrking av medlemsforeningen. Per S. Thoresen, Styreleder Etablert nettverk for nye forretningsmuligheter og samarbeid Døråpner overfor nettverk og virksomheter utenfor Asker gjennom næringslivsfora på regional, nasjonal og internasjonal basis Servicekontor og rådgiving for medlemmene Pådriver for lokale og regionale prosjekter til nytte for næringslivet Pådriver og samarbeidspartner over for lokale myndigheter En medlemsforening som synliggjør næringslivets rolle i lokalsamfunnet gjennom påvirkning i media, informasjons- og foredragsvirksomhet Stimulans for mennesker som søker kreativitet, entreprenørskap og næringsrelatert yrkesrekruttering Asker Næringsråd er Ditt Nettverk og din næringslivsforening i Asker!

3 Styrets beretning 2010 Asker Næringsråd i 2010 Asker Næringsråd har i 2010 videreført sin innsats for å styrke posisjonen som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Mens Styret i 2009 fokuserte på blant annet styrking av samarbeidsrelasjoner for ytterligere å styrke Asker Næringsråds posisjon, har fokus i 2010 vært rettet mot medlemspleie/bedrifts-besøk, differensiering av medlemstilbudet mellom ulike medlemskategorier samt verveinnsats. Med sitt fokus har Styret lagt så vel kortsiktige som langsiktige føringer for Asker Næringsråds videre utvikling og vekst. Som resultat av styrets arbeid, oppsummeres enkelte innsats- og fokusområder, som følger: Samarbeid Asker Næringsråd har i 2010 hatt et meget godt samarbeid med Asker kommune. Det er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i Asker hos kommunen og Asker Næringsråd, hvilket utvilsomt er en viktig forutsetning for koordinert og felles innsats i næringsutviklingen. Asker Næringsråds rolle vil til en hver tid være å utfordre Asker kommune på næringspolitisk fokus og å bidra til å initiere næringslivsprosjekter som kan bidra til å bygge Asker som en næringsorientert og næringsvennlig kommune. I 2010 har foreningen blant annet bidratt til generering og gjennomføring av næringsutviklingsprosjekter som er delfinansiert av kommunen. Det nevnes spesielt igangsetting av et delprosjekt under Terminus prosjektet; Kunnskapsbasert næringsliv i Asker. Prosjektet vil i 2011 blant annet fremskaffe nødvendig underlagsmateriell for å kunne organisere en mer dynamisk akkvisisjonsstrategi for Asker. Annonsekampanjene Jobbe i Asker som ble startet i 2008, er videreført i 2010 med to bransjefoka. Kampanjene er et samarbeid mellom Asker kommune, Asker Næringsråd og Asker og Bærums Budstikke. I forbindelse med oppfølging av kampanjene har det vært foretatt flere bedriftsbesøk med deltakelse fra ordfører, næringssjef og næringsrådets direktør. Samarbeidet med Bærum og Røyken har vært knyttet til arrangementet; Nettverksdagen 2010 i Asker kulturhus, høsten Samarbeidet i NOV (Næringsforum Oslofjord Vest) er videreført i Felles møtevirksomhet med øvrige næringsråd innen denne grupperingen gir et regionalt perspektiv på muligheter og utfordringer. Nettverksbygging Asker Næringsråd har i 2010 prioritert å styrke medlemsnettverket gjennom aktiv medlemsverving. Styret er meget tilfreds med måloppnåelse også dette året. Med et medlemsnettverk som representerer tyngden og bredden i askers næringsliv, vil også samarbeids- og samhandlingsmulighetene styrkes. Det har vært et mål også i 2010 å tilrettelegge for slik samhandling. Møtearenaene for dette har spesielt vært den nevnte Nettverksdagen 2010 i Asker Kulturhus og ikke minst de månedlige EF-lunsjene (Endelig Fredag). I betydelig grad har også Asker Næringsråd tilrettelagt for direkte samarbeid mellom enkeltbedrifter. Prosjekter Asker Næringsråd har i 2010 oppnådd å skape et godt prosjektengasjement og finansiering av enkeltprosjekter, gjennom Asker kommune, Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Gjennom god forankring av prosjektporteføljen hos disse, er Styret svært optimistisk med hensyn til Asker Næringsråds fremtidige posisjon som operativt miljø for gjennomføring av næringslivsprosjekter. I 2011 vil dette ytterligere bli forsterket ved samling av ressursmiljøer i et fysisk og virtuelt nettverk under fellesbetegnelsen AskersHus. I 2009 fikk Asker Næringsråd gjennomslag for sin helhetlige modell for etablererveiledning i Asker og Bærum. Denne modellen er forankret i fokusområdet; Entreprenørskap i Terminusprosjektet. Etablerveiledningen støttes økonomisk av Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Asker Næringsråd har i 2010 forestått individuell etablererveiledning for 83 personer og har i tillegg gjennomført månedlige etablererkurs og foretatt flere s.k. Næringsfaglig vurdering på vegne av stønadsmottakere i NAVs ordning for dagpenger under etablering.

4 . Som sekretariat for Billingstadsletta Grunneierforening har Asker Næringsråd jobbet systematisk i samarbeid med foreningens styre for tilrettelegging for næringsvekst på Billingstadsletta. Et nært samarbeid med Asker kommune er utviklet i forbindelse med deres kommunedelplan for området. Hensikten med samarbeidet har vært å avhjelpe prosessen med å få til en helhetlig og enhetlig reguleringsplan. Dette arbeidet vil bli videreført i Økonomi Styret har i 2010 prioritert innsatsfaktorer for å styrke det økonomisk handlingsrommet for Asker Næringsråd. I tillegg til verving av nye medlemmer har administrativ og faglig innsats knyttet til prosjekter vært utført. Resultatet av dette er at foreningen også i 2010 kan fremlegge et positivt økonomisk resultat. Styret valgte i 2007 å prioritere en suksessiv oppbygging av egenkapitalen i Asker Næringsråd de neste årene, ekvivalent med kostnader for drift av foreningen i 6 måneder (normalår). Dette målet ble oppnådd ved fremleggelse av årsresultatet for 2009 og er ytterligere styrket i Styret fastslår at den praktiserte inntektsmodellen for Asker Næringsråd har vært en suksess og vil være godt egnet for sikre ytterligere oppbygging av egenkapitalen i foreningen også i de kommende årene. Inntektsmodellen innebærer en relativ fordeling mellom kontingentinntekter inklusive tilskudd, prosjektinntekter, annonseinntekter (web) og kurs, seminar og møteinntekter. Styret anser forutsetningene som gode for en betydelig faktisk vekst i samtlige inntektsarter. Utsiktene for 2011 Asker Næringsråd har i 2010 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje og soliditet gjennom styrking av egenkapitalen. Det prioriteres fortsatt medlemsverving samt spesialoppdrag, prosjektarbeid, etablererveiledning og sekretariatsfunksjon knyttet til de ulike, tidligere beskrevne fokusområder. Styret mener det er et meget godt grunnlag for fortsatt drift Styret PER S. THORESEN (Styreleder) Nycomed Pharma AS ANDERS EDBO Reinsfjell AS GUNNAR ENGA WesternGeco AS OLE HØGNES Nordea Bank Norge ASA Asker, 11. mai 2011 BIRGIT JENSEN Møller Bil Asker og Bærum BERNT BUCHER-JOHANNESSEN Sult AS KNUT ROSNESS SINTEF Bedriftsutvikling AS TERJE WINJE NOWI gruppen AS Per S. Thoresen Anders Edbo Gunnar Enga Ole Høgnes Birgit Jensen Bernt Bucher-Johannessen Årets overskudd foreslås overført til egenkapitalen. Knut Rosness Terje Winje

5 Årets møter og milepæler EF LUNSJ (Endelig Fredag) 22. JANUAR Hva tenker Norges største bilimportør om miljø? Lunsjmøtet ble holdt hos landets største VW- og Audi-forhandler, Møller Bil Asker og Bærum på Slependen. Tema for møtet var miljø, sett med øynene til Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS. FROKOSTMØTE 4. FEBRUAR Hva tenker elever på videregående skole om ulike fag? Hvordan kan næringsliv og skoleverk jobbe sammen for å sikre gode råd og riktige karrierevalg? Og hvordan kan akkurat din bedrift være med å bidra i dette arbeidet? Innlegg v/lars-kåre Legernes,adm. dir. Oslo Handelskammer og Marit Klyve, leder Karriere Akershus Asker og Bærum. Samarrangement med Bærum Næringsråd. FROKOSTSEMINAR 11. FEBRUAR Generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrift Temaer/innlegg: Eierskifte i norsk næringsliv v/daglig leder Geir Samdal, gess.no - Generasjons- og EierSkifteSenter Eierskiftet i Grete Roede AS våre tanker og erfaringer v/jeanette Roede og Erik L. Roede Da vi solgte vår bedrift - Jatronic AS v/tidligere eier Arvid Bråmark Hva er det viktig å passe på ved salg av bedrift? v/partner Lasse Hansen, Synergos AS Samarrangement med Bærum Næringsråd. ASKER NÆRINGSRÅDS 15-ÅRS MARKERING 11. MARS Jubileumsmiddag med show i Askers eldste industribedrift; Foliefabrikken EF LUNSJ (Endelig Fredag) 19. MARS Hva kan næringslivet lære av toppidrett? Hvordan bli tydeligere, sterkere og mer synlig? Lunsjmøtet ble holdt i Frisk Askers VIP-lokaler i Askerhallen. Temaer/innlegg: Hva kan næringslivet lære av toppidrett, og hvordan benytter man dette i ledelsen av et IT selskap? v/kristian S. Jensen, daglig leder i IT selskapet Manag-E Hva betyr et stort og aktivt idrettsmiljø for kommunen? v/ordfører Lene Conradi Ny storstue for idrett og kultur i Asker? v/ Mikkel Røsok, styreformann i Frisk Asker ASKER NÆRINGSRÅDS ÅRSMØTE 2010, 6.MAI Årsmøtet ble holdt på Hvalstrand Bad m/middag. Årsmøteforedrag v/ol-mester, siv.ing og Askerbøring, Halvard Hanevold som tok for seg temaet: Veien mot gull - til inspirasjon! KURS 19.MAI Ledelse og motivasjon betydningen av 40 års oppsummert forskning. I samarbeid med Senter for Kognitiv praksis ble det arrangert heldagskurs og work shop på Scandic Hotel. Kursledelse v/ Professor og organisasjonspsykolog Edwin A. Locke Nye medlemmer 2010 Advokat Thor Henning Pedersen Friskgården Asker AS Cogito Ergo Sum AS Invivogruppen AS Adrem Advokat AS Kjellevold Utvikling Rema 1000 Billingstadsletta Kregnes Consulting Stenvik Nygård Consulting Appoint Vikar & Rekruttering AS Proffice (Bærum) Drammen Privat Finans AS Tomra Systems ASA Ta Styring Hjartholm Gosh Respond Asker & Bærum Bloom Anne Kathrine Linnebo epartner AS Rondane Eiendom AS Nærbakst AS Coondoor AS Gaudio Aasmund Setsaas Consulting TV8 Asker & Bærum JBO Prosjektledelse Schioldborg AS Bleiker og Asker Sentr. Begravelsesbyrå Transformator AS Produktmerking AS Din Kina Service

6 EF LUNSJ (Endelig Fredag) 28. MAI Kommunikasjon og samhandling i Innsikt i nye løsninger. Lunsjmøtet ble holdt hos TeleComputing Norway med omvisning og bedriftspresentasjon. Foredragsholder var Lars Erik Norum fra Microsoft. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 18. JUNI Norge kan ledes bedre. Lunsjmøtet ble holdt hos Føyen Management Services med bedriftspresentasjon. Fokus ble rettet på viktigheten av at ledere forstår at bedriftskulturen er så viktig at de velger å fokusere på denne som del av bedriftens verdigrunnlag og omdømmebygging. Foredragsholder var Per Torvild Aakvaag fra HRM Group AS. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 27. AUGUST Innblikk i utviklingen av telekommunikasjon og morgendagens bedriftsløsninger. Lunsjmøtet ble holdt på Thon Hotel Vettre i samarbeid med Nordialog Asker. Innlegg v/senior Forretningsutvikler i Telenor, Ivar Sorknes, Mats Pettersen, Nokia, Richard Ljunggren, HTC, samt Svein Erik Torgersen og Rune Bjåland, Sennheiser. INFORMASJONS- OG DIALOGMØTE 1. SEPTEMBER Forslag til kommunedelplan Holmen - Slependen Møtet ble holdt på Torstad gård i samarbeid med Asker kommune.. FROKOSTMØTE 7.OKTOBER Statsbudsjettet 2011 Foredrag ved sjefanalytiker Erik Bruce fra Nordea.. Frokostmøtet var et samarrangement med Bærum Næringsråd i samarbeid med Nordea Bank ASA. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 22. OKTOBER Beste praksis og viktige Friskfaktorer innen arbeidsmiljø. Lunsjmøtet ble holdt på Scandic Hotel i samarbeid med Invivogruppen FAB. Innlegg fra Invivogruppen FAB samt kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Nycomed Pharma AS. Presentasjon av årets TV-aksjon til inntekt for Flyktningehjelpen. MINISEMINAR OM LEDELSE 29. OKTOBER m/introduksjon av programmet Bedre Asker Bedrift. Miniseminaret ble holdt på Scandic Hotel i samarbeid med Cogito Ergo Sum AS Innlegg fra Adm. dir. Per S. Thoresen, Nycomed Pharma AS og Senior Vice President Technology, Harald Henriksen, Tomra Systems ASA. NETTVERKSDAGEN NOVEMBER Arrangement i Asker Kulturhus med Bærum Næringsråd og Røyken Næringsråd som medarrangører. FØRJULSMIDDAG 1. DESEMBER Førjulsmiddag med torsk på menyen på Tveiter Gård.. EF JULELUNSJ (Endelig Fredag) 10. DESEMBER Om å kutte svinger i idrett og arbeidsliv og regler som produserer umoral. Julelunsjen ble holdt på Thon Hotel Vettre. Innlegg v/jørn Bue Olsen, JBOProsjektledelse. Presentasjon av månedens medlemsbedrift; Gastronaut v/adm. dir. Trygve Nygård Verbalt Julekort fra Asker kommune v/næringssjef Morten Bastrup.

7 Asker Næringsråds 15 års jubileum PROLOG I anledning Asker Næringsråds 15-årsjubileum, Foliefabrikken, torsdag 11. mars Skrevet av Lars O. Nordal. Lest av Tuss Benum La oss se den i langsom kino denne dåd, den spede fødsel av Asker Næringsråd! Vi ser at replikken fra Kierulf setter spor ved å ikle en strøtanke disse ord: Hva med å danne en ny forening sammen som går ut over den rammen Asker Industriforening har? Dahl tente på denne passiar og innkalte gode venner med brainstorming -antenner til en prat hvor Wangstad, Kjeilen med fler` sa: Jo, vi må få til enda mer! Ideen fenget, man fant tonen sammen. Ville pusse opp den gamle prammen, og tankene var kjappe selv om ressursene var knappe, for ikke så mye senere var de samlet, et antall enere til møte en tidlig kveld for å konstituere seg selv fordi man var av den formening at en flerhodet forening ville fylle et lenge følt savn! Asker Næringsråd ble foreningens navn. Femten år er rent i havet i stille og storm men med en verdifull gave: Å utvikle det sosiale - et nettverk av det kollegiale! Som vokser seg større og større, og der en dåre sikkert kan spørre mer enn ti vise kan svare. Men det man fikk, var ekte vare! Så nå femten år senere, takket være næringslivets trofaste tjenere, er, som alle vet: Næringsrådet er fortsatt en realitet! Til genuin stolthet og glede med venner og gjester her til stede! Foreningen er vel ubeskjedent blitt et begrep - den kom da det knep som verst for mange med kontakt, og fortsatt er limet intakt! For Rådet har gjennomvevet mangt av det Asker har gjennomlevet gjennom alle disse årene. Men har vi lettet kårene for samferdsesavhengige på E-18? Den er fortsatt tilgjengelig kun om natten!

8 Vi har da i det minste spurt, helikopterfløyet og lurt med Jenssen ved spaken, kledd samferdselsministre naken. Gå utenom, sa Bøygen i Ibsens Gynt. Vi nok av ministre har tryglet og tynt, sagt; Har du sett den noen gang, Ramstadsletta - den er halve milen lang og av trafikkork fortetta! Gå utenom finn annen retning. Fra Ibsen vi hentet denne setning: Her er ikke stunder å miste! Uten å være oss selv nok, vi visste i støpeskjeen må fokus og salige Gynts ord. Vi må dekke vårt eget bord! Atter og fram er ikke like langt Ut og inn er ikke like trangt Nå har vi stort sett dreid på profilen den er ikke like fullt så kilen. Den omvendte E-18 problematikk - et 180 graders syn, med fokus på arbeidsflukten til by`n! La gjerne den hellige E-18 vår Ganges elv bero: Arbeidsplasser til Asker, næringsutvikling, bygge og bo! Kanskje har foreningen i disse femten årene rukket å lette litt på kårene for medlemmene i det daglige, både når det gjelder det faglige og den gjensidige kjennskap, som kan føre til personlig vennskap. Rådet er ingen interesseorganisasjon og heller ingen innebygget bastion for den selviske bevarelse av bygda. Da hadde vi allerede som femten åring vært trygda! Som man sår så høster man - et medlemskap kan dreie seg om å ta Møllers Tran. Man får som man gir og vi vil yte for dere, aktive medlemmer er ryggraden vi ønsker oss flere. Hvis fellesskap kan være Næringsrådets melodi, vil vi ikke nøle et sekund med å si: Heis flaggene til topps i Askers brede næringsrike. - Forskjellige er flaggene, men stengene er like!

9 Regnskap Balanse

10 Balanse Noter Styret Noter

11 Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Postboks 198, 1371 Drammensveien Asker 195 Tlf. Besøksaddresse; Askerveien 57 Epost: Tlf Faks Epost:

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding 2011 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker fremstår som en av de mest næringsvennlige kommunene i Norge! Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje,

Detaljer

Hvorfor Asker Næringsråd?

Hvorfor Asker Næringsråd? 2009 Årsmelding Hvorfor Asker Næringsråd? Styrking av samarbeidsrelasjoner er blant våre viktigste fokusområder! Asker Næringsråd har i 2009 lagt vekt på å styrke sine eksterne samarbeidsrelasjoner. Formålet

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Neste. aktivitet BLI PROFF. Nyheter fra Kvinner i Business. Lær deg sette effektive mål. - en workshop i goal mapping. Hold av datoen 7.

Neste. aktivitet BLI PROFF. Nyheter fra Kvinner i Business. Lær deg sette effektive mål. - en workshop i goal mapping. Hold av datoen 7. Følg oss på Facebook Legg ut dine tilbud og nyttige saker Lær deg sette effektive mål - en workshop i goal mapping - ved Torunn Ødegård, Think Management AS 25. september kl. 18-21 Scandic Fornebu, Martin

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2011 1 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og

Detaljer

Aktivitetsrapport 2012

Aktivitetsrapport 2012 Aktivitetsrapport 2012 1 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En studie av tiltak i nord

En studie av tiltak i nord En studie av tiltak i nord Det norske oljeselskap Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes UiN-rapport 13/2012 Handelshøgskolen i Bodø Universitetet i Nordland Jan-Oddvar Sørnes og Jan Terje Henriksen

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai 2006. Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Prosjektrapport nr. 16/2006 Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari Nesje, Morten Jeppesen og Helge Røed Tittel Forfattere Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari

Detaljer

Bli med bygge framtiden i Indre

Bli med bygge framtiden i Indre Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Indre

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer