Årsmelding. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsmelding"

Transkript

1 Årsmelding Årsmelding 2010

2 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal gjøre Asker til et bedre sted å drive næring og tiltrekke oss nye bedrifter og talenter! ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert og sterk stemme Faglig møteplass og nettverksskaper gjennom møter, kurs og arrangementer Asker Næringsråd har i 2010 videreført sin innsats for å styrke posisjonen som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Resultatet er at foreningen fremstår med en markant og betydelig rolle i Asker og med god oppslutning fra lokalt næringsliv. Dette vil utnyttes til beste for videre næringsutvikling og vekst, og målet må være at Asker Næringsråd bidrar til at Asker blir et stadig bedre sted å drive næring. Gjennom en sterk og god næringsprofil vil Asker stadig være mer attraktiv som lokaliseringssted for nye bedrifter og utviklingssted for talenter. Asker Næringsråd har i 2010 gitt et omfattende veilednings- og opplæringstilbud til etablerere. I samarbeid med Asker kommune er det igangsatt prosjekt med formål å skape flere kunnskapsarbeidsplasser i Asker. Som et ledd i å styrke servicetilbudet for næringslivet er også initiativ til oppbygge av et ressursmiljø i Asker - et fysisk og virtuelt kunnskapsnettverk. Styret fastslår at foreningens økonomi er sund. Denne gir Asker Næringsråd en økonomisk handlefrihet til blant annet å kunne videreutvikle sine serviceaktiviteter og innsatsfaktorer. Et samlet bilde av Asker Næringsråds fokus- og innsatsområder i 2010 er beskrevet i Styrets beretning. Vært mål er at disse skal videreføres og bidra til ytterligere styrking av medlemsforeningen. Per S. Thoresen, Styreleder Etablert nettverk for nye forretningsmuligheter og samarbeid Døråpner overfor nettverk og virksomheter utenfor Asker gjennom næringslivsfora på regional, nasjonal og internasjonal basis Servicekontor og rådgiving for medlemmene Pådriver for lokale og regionale prosjekter til nytte for næringslivet Pådriver og samarbeidspartner over for lokale myndigheter En medlemsforening som synliggjør næringslivets rolle i lokalsamfunnet gjennom påvirkning i media, informasjons- og foredragsvirksomhet Stimulans for mennesker som søker kreativitet, entreprenørskap og næringsrelatert yrkesrekruttering Asker Næringsråd er Ditt Nettverk og din næringslivsforening i Asker!

3 Styrets beretning 2010 Asker Næringsråd i 2010 Asker Næringsråd har i 2010 videreført sin innsats for å styrke posisjonen som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Mens Styret i 2009 fokuserte på blant annet styrking av samarbeidsrelasjoner for ytterligere å styrke Asker Næringsråds posisjon, har fokus i 2010 vært rettet mot medlemspleie/bedrifts-besøk, differensiering av medlemstilbudet mellom ulike medlemskategorier samt verveinnsats. Med sitt fokus har Styret lagt så vel kortsiktige som langsiktige føringer for Asker Næringsråds videre utvikling og vekst. Som resultat av styrets arbeid, oppsummeres enkelte innsats- og fokusområder, som følger: Samarbeid Asker Næringsråd har i 2010 hatt et meget godt samarbeid med Asker kommune. Det er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i Asker hos kommunen og Asker Næringsråd, hvilket utvilsomt er en viktig forutsetning for koordinert og felles innsats i næringsutviklingen. Asker Næringsråds rolle vil til en hver tid være å utfordre Asker kommune på næringspolitisk fokus og å bidra til å initiere næringslivsprosjekter som kan bidra til å bygge Asker som en næringsorientert og næringsvennlig kommune. I 2010 har foreningen blant annet bidratt til generering og gjennomføring av næringsutviklingsprosjekter som er delfinansiert av kommunen. Det nevnes spesielt igangsetting av et delprosjekt under Terminus prosjektet; Kunnskapsbasert næringsliv i Asker. Prosjektet vil i 2011 blant annet fremskaffe nødvendig underlagsmateriell for å kunne organisere en mer dynamisk akkvisisjonsstrategi for Asker. Annonsekampanjene Jobbe i Asker som ble startet i 2008, er videreført i 2010 med to bransjefoka. Kampanjene er et samarbeid mellom Asker kommune, Asker Næringsråd og Asker og Bærums Budstikke. I forbindelse med oppfølging av kampanjene har det vært foretatt flere bedriftsbesøk med deltakelse fra ordfører, næringssjef og næringsrådets direktør. Samarbeidet med Bærum og Røyken har vært knyttet til arrangementet; Nettverksdagen 2010 i Asker kulturhus, høsten Samarbeidet i NOV (Næringsforum Oslofjord Vest) er videreført i Felles møtevirksomhet med øvrige næringsråd innen denne grupperingen gir et regionalt perspektiv på muligheter og utfordringer. Nettverksbygging Asker Næringsråd har i 2010 prioritert å styrke medlemsnettverket gjennom aktiv medlemsverving. Styret er meget tilfreds med måloppnåelse også dette året. Med et medlemsnettverk som representerer tyngden og bredden i askers næringsliv, vil også samarbeids- og samhandlingsmulighetene styrkes. Det har vært et mål også i 2010 å tilrettelegge for slik samhandling. Møtearenaene for dette har spesielt vært den nevnte Nettverksdagen 2010 i Asker Kulturhus og ikke minst de månedlige EF-lunsjene (Endelig Fredag). I betydelig grad har også Asker Næringsråd tilrettelagt for direkte samarbeid mellom enkeltbedrifter. Prosjekter Asker Næringsråd har i 2010 oppnådd å skape et godt prosjektengasjement og finansiering av enkeltprosjekter, gjennom Asker kommune, Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Gjennom god forankring av prosjektporteføljen hos disse, er Styret svært optimistisk med hensyn til Asker Næringsråds fremtidige posisjon som operativt miljø for gjennomføring av næringslivsprosjekter. I 2011 vil dette ytterligere bli forsterket ved samling av ressursmiljøer i et fysisk og virtuelt nettverk under fellesbetegnelsen AskersHus. I 2009 fikk Asker Næringsråd gjennomslag for sin helhetlige modell for etablererveiledning i Asker og Bærum. Denne modellen er forankret i fokusområdet; Entreprenørskap i Terminusprosjektet. Etablerveiledningen støttes økonomisk av Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Asker Næringsråd har i 2010 forestått individuell etablererveiledning for 83 personer og har i tillegg gjennomført månedlige etablererkurs og foretatt flere s.k. Næringsfaglig vurdering på vegne av stønadsmottakere i NAVs ordning for dagpenger under etablering.

4 . Som sekretariat for Billingstadsletta Grunneierforening har Asker Næringsråd jobbet systematisk i samarbeid med foreningens styre for tilrettelegging for næringsvekst på Billingstadsletta. Et nært samarbeid med Asker kommune er utviklet i forbindelse med deres kommunedelplan for området. Hensikten med samarbeidet har vært å avhjelpe prosessen med å få til en helhetlig og enhetlig reguleringsplan. Dette arbeidet vil bli videreført i Økonomi Styret har i 2010 prioritert innsatsfaktorer for å styrke det økonomisk handlingsrommet for Asker Næringsråd. I tillegg til verving av nye medlemmer har administrativ og faglig innsats knyttet til prosjekter vært utført. Resultatet av dette er at foreningen også i 2010 kan fremlegge et positivt økonomisk resultat. Styret valgte i 2007 å prioritere en suksessiv oppbygging av egenkapitalen i Asker Næringsråd de neste årene, ekvivalent med kostnader for drift av foreningen i 6 måneder (normalår). Dette målet ble oppnådd ved fremleggelse av årsresultatet for 2009 og er ytterligere styrket i Styret fastslår at den praktiserte inntektsmodellen for Asker Næringsråd har vært en suksess og vil være godt egnet for sikre ytterligere oppbygging av egenkapitalen i foreningen også i de kommende årene. Inntektsmodellen innebærer en relativ fordeling mellom kontingentinntekter inklusive tilskudd, prosjektinntekter, annonseinntekter (web) og kurs, seminar og møteinntekter. Styret anser forutsetningene som gode for en betydelig faktisk vekst i samtlige inntektsarter. Utsiktene for 2011 Asker Næringsråd har i 2010 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje og soliditet gjennom styrking av egenkapitalen. Det prioriteres fortsatt medlemsverving samt spesialoppdrag, prosjektarbeid, etablererveiledning og sekretariatsfunksjon knyttet til de ulike, tidligere beskrevne fokusområder. Styret mener det er et meget godt grunnlag for fortsatt drift Styret PER S. THORESEN (Styreleder) Nycomed Pharma AS ANDERS EDBO Reinsfjell AS GUNNAR ENGA WesternGeco AS OLE HØGNES Nordea Bank Norge ASA Asker, 11. mai 2011 BIRGIT JENSEN Møller Bil Asker og Bærum BERNT BUCHER-JOHANNESSEN Sult AS KNUT ROSNESS SINTEF Bedriftsutvikling AS TERJE WINJE NOWI gruppen AS Per S. Thoresen Anders Edbo Gunnar Enga Ole Høgnes Birgit Jensen Bernt Bucher-Johannessen Årets overskudd foreslås overført til egenkapitalen. Knut Rosness Terje Winje

5 Årets møter og milepæler EF LUNSJ (Endelig Fredag) 22. JANUAR Hva tenker Norges største bilimportør om miljø? Lunsjmøtet ble holdt hos landets største VW- og Audi-forhandler, Møller Bil Asker og Bærum på Slependen. Tema for møtet var miljø, sett med øynene til Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS. FROKOSTMØTE 4. FEBRUAR Hva tenker elever på videregående skole om ulike fag? Hvordan kan næringsliv og skoleverk jobbe sammen for å sikre gode råd og riktige karrierevalg? Og hvordan kan akkurat din bedrift være med å bidra i dette arbeidet? Innlegg v/lars-kåre Legernes,adm. dir. Oslo Handelskammer og Marit Klyve, leder Karriere Akershus Asker og Bærum. Samarrangement med Bærum Næringsråd. FROKOSTSEMINAR 11. FEBRUAR Generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrift Temaer/innlegg: Eierskifte i norsk næringsliv v/daglig leder Geir Samdal, gess.no - Generasjons- og EierSkifteSenter Eierskiftet i Grete Roede AS våre tanker og erfaringer v/jeanette Roede og Erik L. Roede Da vi solgte vår bedrift - Jatronic AS v/tidligere eier Arvid Bråmark Hva er det viktig å passe på ved salg av bedrift? v/partner Lasse Hansen, Synergos AS Samarrangement med Bærum Næringsråd. ASKER NÆRINGSRÅDS 15-ÅRS MARKERING 11. MARS Jubileumsmiddag med show i Askers eldste industribedrift; Foliefabrikken EF LUNSJ (Endelig Fredag) 19. MARS Hva kan næringslivet lære av toppidrett? Hvordan bli tydeligere, sterkere og mer synlig? Lunsjmøtet ble holdt i Frisk Askers VIP-lokaler i Askerhallen. Temaer/innlegg: Hva kan næringslivet lære av toppidrett, og hvordan benytter man dette i ledelsen av et IT selskap? v/kristian S. Jensen, daglig leder i IT selskapet Manag-E Hva betyr et stort og aktivt idrettsmiljø for kommunen? v/ordfører Lene Conradi Ny storstue for idrett og kultur i Asker? v/ Mikkel Røsok, styreformann i Frisk Asker ASKER NÆRINGSRÅDS ÅRSMØTE 2010, 6.MAI Årsmøtet ble holdt på Hvalstrand Bad m/middag. Årsmøteforedrag v/ol-mester, siv.ing og Askerbøring, Halvard Hanevold som tok for seg temaet: Veien mot gull - til inspirasjon! KURS 19.MAI Ledelse og motivasjon betydningen av 40 års oppsummert forskning. I samarbeid med Senter for Kognitiv praksis ble det arrangert heldagskurs og work shop på Scandic Hotel. Kursledelse v/ Professor og organisasjonspsykolog Edwin A. Locke Nye medlemmer 2010 Advokat Thor Henning Pedersen Friskgården Asker AS Cogito Ergo Sum AS Invivogruppen AS Adrem Advokat AS Kjellevold Utvikling Rema 1000 Billingstadsletta Kregnes Consulting Stenvik Nygård Consulting Appoint Vikar & Rekruttering AS Proffice (Bærum) Drammen Privat Finans AS Tomra Systems ASA Ta Styring Hjartholm Gosh Respond Asker & Bærum Bloom Anne Kathrine Linnebo epartner AS Rondane Eiendom AS Nærbakst AS Coondoor AS Gaudio Aasmund Setsaas Consulting TV8 Asker & Bærum JBO Prosjektledelse Schioldborg AS Bleiker og Asker Sentr. Begravelsesbyrå Transformator AS Produktmerking AS Din Kina Service

6 EF LUNSJ (Endelig Fredag) 28. MAI Kommunikasjon og samhandling i Innsikt i nye løsninger. Lunsjmøtet ble holdt hos TeleComputing Norway med omvisning og bedriftspresentasjon. Foredragsholder var Lars Erik Norum fra Microsoft. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 18. JUNI Norge kan ledes bedre. Lunsjmøtet ble holdt hos Føyen Management Services med bedriftspresentasjon. Fokus ble rettet på viktigheten av at ledere forstår at bedriftskulturen er så viktig at de velger å fokusere på denne som del av bedriftens verdigrunnlag og omdømmebygging. Foredragsholder var Per Torvild Aakvaag fra HRM Group AS. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 27. AUGUST Innblikk i utviklingen av telekommunikasjon og morgendagens bedriftsløsninger. Lunsjmøtet ble holdt på Thon Hotel Vettre i samarbeid med Nordialog Asker. Innlegg v/senior Forretningsutvikler i Telenor, Ivar Sorknes, Mats Pettersen, Nokia, Richard Ljunggren, HTC, samt Svein Erik Torgersen og Rune Bjåland, Sennheiser. INFORMASJONS- OG DIALOGMØTE 1. SEPTEMBER Forslag til kommunedelplan Holmen - Slependen Møtet ble holdt på Torstad gård i samarbeid med Asker kommune.. FROKOSTMØTE 7.OKTOBER Statsbudsjettet 2011 Foredrag ved sjefanalytiker Erik Bruce fra Nordea.. Frokostmøtet var et samarrangement med Bærum Næringsråd i samarbeid med Nordea Bank ASA. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 22. OKTOBER Beste praksis og viktige Friskfaktorer innen arbeidsmiljø. Lunsjmøtet ble holdt på Scandic Hotel i samarbeid med Invivogruppen FAB. Innlegg fra Invivogruppen FAB samt kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Nycomed Pharma AS. Presentasjon av årets TV-aksjon til inntekt for Flyktningehjelpen. MINISEMINAR OM LEDELSE 29. OKTOBER m/introduksjon av programmet Bedre Asker Bedrift. Miniseminaret ble holdt på Scandic Hotel i samarbeid med Cogito Ergo Sum AS Innlegg fra Adm. dir. Per S. Thoresen, Nycomed Pharma AS og Senior Vice President Technology, Harald Henriksen, Tomra Systems ASA. NETTVERKSDAGEN NOVEMBER Arrangement i Asker Kulturhus med Bærum Næringsråd og Røyken Næringsråd som medarrangører. FØRJULSMIDDAG 1. DESEMBER Førjulsmiddag med torsk på menyen på Tveiter Gård.. EF JULELUNSJ (Endelig Fredag) 10. DESEMBER Om å kutte svinger i idrett og arbeidsliv og regler som produserer umoral. Julelunsjen ble holdt på Thon Hotel Vettre. Innlegg v/jørn Bue Olsen, JBOProsjektledelse. Presentasjon av månedens medlemsbedrift; Gastronaut v/adm. dir. Trygve Nygård Verbalt Julekort fra Asker kommune v/næringssjef Morten Bastrup.

7 Asker Næringsråds 15 års jubileum PROLOG I anledning Asker Næringsråds 15-årsjubileum, Foliefabrikken, torsdag 11. mars Skrevet av Lars O. Nordal. Lest av Tuss Benum La oss se den i langsom kino denne dåd, den spede fødsel av Asker Næringsråd! Vi ser at replikken fra Kierulf setter spor ved å ikle en strøtanke disse ord: Hva med å danne en ny forening sammen som går ut over den rammen Asker Industriforening har? Dahl tente på denne passiar og innkalte gode venner med brainstorming -antenner til en prat hvor Wangstad, Kjeilen med fler` sa: Jo, vi må få til enda mer! Ideen fenget, man fant tonen sammen. Ville pusse opp den gamle prammen, og tankene var kjappe selv om ressursene var knappe, for ikke så mye senere var de samlet, et antall enere til møte en tidlig kveld for å konstituere seg selv fordi man var av den formening at en flerhodet forening ville fylle et lenge følt savn! Asker Næringsråd ble foreningens navn. Femten år er rent i havet i stille og storm men med en verdifull gave: Å utvikle det sosiale - et nettverk av det kollegiale! Som vokser seg større og større, og der en dåre sikkert kan spørre mer enn ti vise kan svare. Men det man fikk, var ekte vare! Så nå femten år senere, takket være næringslivets trofaste tjenere, er, som alle vet: Næringsrådet er fortsatt en realitet! Til genuin stolthet og glede med venner og gjester her til stede! Foreningen er vel ubeskjedent blitt et begrep - den kom da det knep som verst for mange med kontakt, og fortsatt er limet intakt! For Rådet har gjennomvevet mangt av det Asker har gjennomlevet gjennom alle disse årene. Men har vi lettet kårene for samferdsesavhengige på E-18? Den er fortsatt tilgjengelig kun om natten!

8 Vi har da i det minste spurt, helikopterfløyet og lurt med Jenssen ved spaken, kledd samferdselsministre naken. Gå utenom, sa Bøygen i Ibsens Gynt. Vi nok av ministre har tryglet og tynt, sagt; Har du sett den noen gang, Ramstadsletta - den er halve milen lang og av trafikkork fortetta! Gå utenom finn annen retning. Fra Ibsen vi hentet denne setning: Her er ikke stunder å miste! Uten å være oss selv nok, vi visste i støpeskjeen må fokus og salige Gynts ord. Vi må dekke vårt eget bord! Atter og fram er ikke like langt Ut og inn er ikke like trangt Nå har vi stort sett dreid på profilen den er ikke like fullt så kilen. Den omvendte E-18 problematikk - et 180 graders syn, med fokus på arbeidsflukten til by`n! La gjerne den hellige E-18 vår Ganges elv bero: Arbeidsplasser til Asker, næringsutvikling, bygge og bo! Kanskje har foreningen i disse femten årene rukket å lette litt på kårene for medlemmene i det daglige, både når det gjelder det faglige og den gjensidige kjennskap, som kan føre til personlig vennskap. Rådet er ingen interesseorganisasjon og heller ingen innebygget bastion for den selviske bevarelse av bygda. Da hadde vi allerede som femten åring vært trygda! Som man sår så høster man - et medlemskap kan dreie seg om å ta Møllers Tran. Man får som man gir og vi vil yte for dere, aktive medlemmer er ryggraden vi ønsker oss flere. Hvis fellesskap kan være Næringsrådets melodi, vil vi ikke nøle et sekund med å si: Heis flaggene til topps i Askers brede næringsrike. - Forskjellige er flaggene, men stengene er like!

9 Regnskap Balanse

10 Balanse Noter Styret Noter

11 Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Postboks 198, 1371 Drammensveien Asker 195 Tlf. Besøksaddresse; Askerveien 57 Epost: Tlf Faks Epost:

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding 2011 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker fremstår som en av de mest næringsvennlige kommunene i Norge! Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje,

Detaljer

Hvorfor Asker Næringsråd?

Hvorfor Asker Næringsråd? 2013 Årsmelding Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal gjøre Asker til et bedre sted å drive næring og tiltrekke oss nye bedrifter og talenter!. Asker Næringsråd har i 2013 videreført sin innsats for å styrke

Detaljer

Hvorfor Asker Næringsråd?

Hvorfor Asker Næringsråd? 2009 Årsmelding Hvorfor Asker Næringsråd? Styrking av samarbeidsrelasjoner er blant våre viktigste fokusområder! Asker Næringsråd har i 2009 lagt vekt på å styrke sine eksterne samarbeidsrelasjoner. Formålet

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding 2012 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker blir et enda bedre sted å drive næringsvirksomhet. ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert

Detaljer

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE 2014-2015. Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS. Geir Bjærke Aibel AS

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE 2014-2015. Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS. Geir Bjærke Aibel AS 2014 Årsmelding Asker Næringsråd Asker Næringsråd skal videreføre sin innsats som ambassadør for næringslivet og jobbe for at næringspolitikk står høyt på den politiske dagsorden i Asker. ASKER NÆRINGSRÅDS

Detaljer

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS 2015 Årsmelding Asker Næringsråd Asker Næringsråd skal videreføre sin innsats for å styrke posisjonen som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad, NHO Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 28. oktober 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE FORPROSJEKT HELSEKLYNGE Forprosjekt Helseklynge Nye Drammen sykehus gir oss en unik mulighet! En mulighet som bare dukker opp med ca. 50 års mellomrom. Bakgrunn Mange snakker om å buke muligheten til å

Detaljer

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 v1 Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 Kristine H. Næss Med-gründer og leder av nettverksgruppen i Od@-Nettverk Partner Strategy & Programs Director

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Trainee Vest- Et regionalt og tverrfaglig traineeprogram

Trainee Vest- Et regionalt og tverrfaglig traineeprogram Trainee Vest- Et regionalt og tverrfaglig traineeprogram 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.240 Referat fra 28. februar 2006 Tilstede:

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Referat fra inspirasjonsseminar i Lebesby og Gamvik

Referat fra inspirasjonsseminar i Lebesby og Gamvik Referat fra inspirasjonsseminar i Lebesby og Gamvik Distriktssenteret hadde en hel dag i Kjøllefjord i sammenheng med inspirasjonsseminar for kommunene Lebesby og Gamvik. Det var Lebesby som hadde førstekontakten,

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Kjekstadmarkas venner Årsmøte 2014 Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Tirsdag 25. Mars 2014 kl. 19:00 i Kantina på Tranby skole Saker til behandling 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd inspirasjonskilde for næringsdrivende www.fnr.no Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd Cars AS flytter hele sin virksomhet fra Oslo til Drøbak! Det betyr 5 nye arbeidsplasser i Frogn. Den 1. april 2009 er Cars

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret har i 2015 bestått av: Medlemstall: Aktiviteter:

ÅRSBERETNING Styret har i 2015 bestått av: Medlemstall: Aktiviteter: ÅRSBERETNING 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 18. Februar 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no Formål: Øke SMB s eier s bevissthet

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004)

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) Sigdal industriforening ble stiftet i møte 19.05.1999. Industriforeningen har 13 medlemsbedrifter. Styret har bestått av: Yngve Østenengen,

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Prosjektets fødsel Bakgrunn Startet i Skien Handelstand og Industriforening med Behovet for å ha tyngde bak næringslivets interesser Behovet for å samle

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettspolitisk konferanse Rica Hell Hotel, Stjørdal 13. 14.11. 2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer: idretten og

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Begivenheter Implementer ny lov for EFK, Gjennomført åpen dag med 40 års jubileum og deltatt på felles åpen dag for Starmoen Fritidspark.

Begivenheter Implementer ny lov for EFK, Gjennomført åpen dag med 40 års jubileum og deltatt på felles åpen dag for Starmoen Fritidspark. Vedlegg A Uhell/ulykker Begivenheter Implementer ny lov for EFK, Gjennomført åpen dag med 40 års jubileum og deltatt på felles åpen dag for Starmoen Fritidspark. Strategier og tiltak for året: Videreutvikle

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS Å R S R A P P O R T 2014 Sunndal Næringsselskap AS Sunndalsøra juni 2015 Sunndal Næringsselskap AS, Aura Næringshage, Auragata 3, 6600 Sunndalsøra www.suns.no Innhold 1. Viktige milepæler for SUNS 2014

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS Å R S R A P P O R T 2013 Sunndal Næringsselskap AS Sunndalsøra juli 2014 Sunndal Næringsselskap AS, Aura Næringshage, Auragata 3, 6600 Sunndalsøra www.suns.no Årsrapport SUNS 2013 - side 1 Innhold 1. Viktige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 BREIVOLLS VENNER VÅRT FORMÅL:

ÅRSBERETNING 2016 BREIVOLLS VENNER VÅRT FORMÅL: 1 ÅRSBERETNING 2016 BREIVOLLS VENNER VÅRT FORMÅL: Breivolls venner har som formål å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten. 2 Årsberetning

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Strategisk Næringsplan for

Strategisk Næringsplan for Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen - Status og planen fremover Regionrådsmøte i Orkdalsregionen, Krokstadøra, 9. desember 2016 Agenda 1: Bakgrunn og status for Strategisk Næringsplan 2: Organisering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer