Hvorfor Asker Næringsråd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor Asker Næringsråd?"

Transkript

1 2009 Årsmelding

2 Hvorfor Asker Næringsråd? Styrking av samarbeidsrelasjoner er blant våre viktigste fokusområder! Asker Næringsråd har i 2009 lagt vekt på å styrke sine eksterne samarbeidsrelasjoner. Formålet med dette er å danne grunnlag for- og gi føring til videre utvikling og rolleforsterkning av foreningen de kommende år. Asker Næringsråd har mange samarbeidsparter. Blant disse er Asker kommune, de omliggende kommuner og nettverksaktørene i disse kommunene. Enkelte av de næringsrettede utfordringene vi ser kan kun løses i fellesskap og kommunegrenser setter ingen begrensning i et regionalt næringsperspektiv. Som følge av videreutviklede samarbeidsrelasjoner er, som eksempel, Terminus Asker videreført i 2009 som et felles næringsutviklingsprogram for kommunene Asker, Bærum og Røyken: Terminus programmet. Et annet eksempel er at disse kommunene også ble invitert til deltakelse i Nettverksdagen 2009 i Asker Kulturhus. Et vellykket samarbeidsprosjekt i 2009 er reorganiseringen av Etablererveiledningen i Asker og Bærum, likeledes utvikling av et nettbasert navigasjonsverktøy for etablerere: Etablererkompasset. Dette ble lansert ved halvårsskiftet i Et samlet bilde av Asker Næringsråds fokusområder i 2009 er beskrevet i Styrets beretning. Disse områdene vil danne basisgrunnlag for aktivitets og innsatsområder også i Vårt mål er at innsatsområdene skal bidra til å forsterke Næringsrådets rolle som samfunnsaktør og pådriver for næringsutvikling og vekst i Asker. Terje Winje, Styreleder Asker Næringsråd er: forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert og sterk stemme faglig møteplass og nettverksskaper gjennom møter, kurs og arrangementer etablert nettverk for nye forretningsmuligheter og samarbeid døråpner overfor nettverk og virksomheter utenfor Asker gjennom næringslivsfora på regional, nasjonal og internasjonal basis servicekontor og rådgiving for medlemmene pådriver for lokale og regionale prosjekter til nytte for næringslivet pådriver og samarbeidspartner over for lokale myndigheter en medlemsforening som synliggjør næringslivets rolle i lokalsamfunnet gjennom påvirkning i media, informasjons- og foredragsvirksomhet Stimulans for mennesker som søker kreativitet, entreprenørskap og næringsrelatert yrkesrekruttering Asker Næringsråd er Ditt Nettverk og din næringslivsforening i Asker!

3 Styrets beretning 2009 Asker Næringsråd i 2009 Asker Næringsråd har i 2009 videreført sin innsats for å styrke sin posisjon som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Mens Styret i 2008 fokuserte på ulike virkemidler og omgivelsesfaktorer som grunnlag for at Asker blir et bedre sted å drive næring, og at kommunen dermed tiltrekker seg nye bedrifter og talenter, har Styret i 2009 fokusert på blant annet styrking av samarbeidsrelasjoner for ytterligere å styrke Asker Næringsråds posisjon. Med sitt fokus har Styret i praksis gjennomgått så vel organisasjonsmessige forutsetninger (2007) som eksterne forutsetninger (2008) og eksterne samarbeidsrelasjoner (2009) som grunnlag og føring for Asker Næringsråds videre utvikling og rolleforsterkning de kommende år. I strategisk sammenheng er dermed både mål, veivalg og operative føringer definert. Som resultat av styrets arbeid, oppsummeres enkelte innsats- og fokusområder, som følger: Samarbeid Asker Næringsråd har i 2009 hatt et meget godt samarbeid med Asker kommune. Det er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i Asker hos Asker kommune og Asker Næringsråd, hvilket utvilsomt er en viktig forutsetning for koordinert og felles innsats i næringsutviklingen. Asker Næringsråds rolle vil til en hver tid være å utfordre Asker kommune på næringspolitisk fokus og å bidra til å initiere næringslivsprosjekter som kan bygge Asker som en næringsorientert og næringsvennlig kommune. I 2009 har foreningen blant annet bidratt til prioritert innsats gjennom kommunens Temamelding Næringsliv for Et eksempel på utfordring er knyttet til det faktum at kommunen har blant landets høyst utdannede befolkning, og at nært to tredjedeler av vår kunnskapskapital pendler ut av kommunen for jobb. Samtidig etterspurte flere av kommunens kompetansebedrifter kvalifisert arbeidskraft i Med dette utgangspunktet videreførte Asker Næringsråd, i samarbeid med Asker kommune og Asker og Bærums Budstikke en annonsekampanje`; Jobbe i Asker våren I samarbeid med Asker kommune, har Asker Næringsråd også i 2009 bygget nære relasjoner til nabokommunene. Enkelte av de næringsrettede utfordringene kan kun løses i fellesskap. Dette har vært grunnlaget for at prosjektet Terminus Asker er videreført i 2009 som et felles næringsutviklingsprogram for kommunene Asker, Bærum og Røyken: Terminus programmet. Samarbeidet med Bærum og Røyken, samt Askerkvinnenes Næringsnett, har også operativt vært knyttet til arrangementet; Nettverksdagen 2009 i Asker kulturhus, høsten 2009 Asker Næringsråd har også i 2009 samarbeidet nært med Bærum Næringsråd om blant annet felles høringsuttalelser og medlemsmøter. Forholdet til Askerkvinnenes Næringsnett har vært nært i 2009, ved at dette nettverket er leietaker i Asker Næringsråds lokaler. Samarbeidet i NOV (Næringsforum Oslofjord Vest) er videreført i Felles møtevirksomhet med øvrige næringsråd innen denne grupperingen gir et regionalt perspektiv på muligheter og utfordringer. Nettverksbygging Asker Næringsråd har i 2009 prioritert å styrke medlemsnettverket gjennom aktiv medlemsverving. Styret er meget tilfreds med den oppnådde medlemstegningen med 31 nye medlemmer. Med et medlemsnettverk som representerer tyngden og bredden i askers næringsliv, vil også samarbeidsog samhandlingsmulighetene styrkes. Dette vært et mål også i 2009 å tilrettelegge for slik samhandling. Møtearenaene for dette har spesielt vært den nevnte Nettverksdagen 2009 i Asker Kulturhus, og ikke minst de månedlige EF-lunsjene (Endelig Fredag). I betydelig grad har også Asker Næringsråd tilrettelagt for direkte samarbeid mellom enkeltbedrifter.

4 Prosjekter Det har vært en krevende oppgave i 2009 å få samlet kommunene Asker, Bærum og Røyken om felles fokus og dermed prioritert prosjekter i Terminus programmet. Som eksempel på vellykket samarbeidsprosjekt er reorganiseringen av Etablererveiledningen i Asker og Bærum. I programområdet; Entreprenørskap i Terminusprogrammet ble det igangsatt utvikling av et nettbasert navigasjonsverktøy for etablerere: Etablererkompasset. Dette ble lansert ved halvårsskiftet i Resultatet av arbeidet med å få på plass en helhetlig Etablererveiledning er at det i løpet av 2009 forelå en konsistent pakke bestående av Individuell etablererveileding, kurs, mentorprogram, samtaleordning og revitalisering av Grûnderforum. Asker Næringsråd ble tildelt rollen som veileder for etablerere og stiller i tillegg s.k. Inkubatorplasser tilgjengelig for etablerere i en tidlig fase, knyttet til veiledningstjenesten. Asker Næringsråd har i 2009 videreført samarbeidet om utvikling av en logistikkpark på Follestad næringsområde i Røyken. Dette samarbeidsprosjektet er også forankret i Terminusprogrammet. Som sekretariat for Billingstadsletta Grunneierforening har Asker Næringsråd jobbet systematisk i samarbeid med foreningens styre for tilrettelegging for næringsvekst på Billingstadsletta. Et nært samarbeid med Asker kommune er utviklet med formål å avhjelpe prosessen med å få til en helhetlig og enhetlig reguleringsplan for området. Dette arbeidet vil bli videreført i Stedstilpasset næringsutvikling Asker Næringsråd har i 2009, i tillegg til fokus på Billingstadsletta, konsentrert innsatsen om stedstilpasset næringsutvikling på blant annet Kraglundområdet. Med WestenGecos nybygg langs Drengsrudbekken, ser Asker Næringsråd perspektivet på en interessant kunnskapsnav for bedrifter knyttet til olje- og gassektoren i denne geografiske delen av Asker. Asker Næringsråd vil i 2010 ytterligere jobbe for slik stedstilpasset næringsutvikling og vil blant annet, i samarbeid med Asker kommune, synliggjøre muligheter og miljø som grunnlag for økt interesse og akkvisisjon. Økonomi Styret har i 2009 prioritert innsatsfaktorer for å styrke det økonomisk handlingsrommet for Asker Næringsråd. I tillegg til verving av nye medlemmer har administrativ og faglig innsats knyttet til prosjekter vært utført. Resultatet av dette er at foreningen også i 2009 kan fremlegge et positivt økonomisk resultat. Styret valgte i 2007 å prioritere en suksessiv oppbygging av egenkapitalen i Asker Næringsråd de

5 neste årene, ekvivalent med kostnader for drift av foreningen i 6 måneder (normalår). Ved resultatfremleggelse i 2009 er dette målet nådd. Styret fastslår at den praktiserte inntektsmodellen for Asker Næringsråd har vært en suksess og vil være godt egnet for sikre ytterligere oppbygging av egenkapitalen i foreningen også i de kommende årene. Inntektsmodellen innebærer en relativ fordeling mellom kontingentinntekter inklusive tilskudd, prosjektinntekter, annonseinntekter (web) og kurs, seminar og møteinntekter. Styret anser forutsetningene som gode for en betydelig faktisk vekst i samtlige inntektsarter. Av årets overskudd foreslås overført til egenkapitalen. Utsiktene for 2010 Asker Næringsråd har i 2009 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje. Dette vil kunne bedre foreningens økonomi i kommende år. Det prioriteres medlemsverving samt spesialoppdrag, prosjektarbeid, etablererveiledning og sekretariatsfunksjon knyttet til de ulike, tidligere beskrevne fokusområder. Gjennom Styrets strategiarbeid, høsten 2009, er det lagt føringer som skal danne grunnlag for videreutvikling og vekst i Asker Næringsråd. I strategisk sammenheng er dermed både mål og veivalg kompletterte. Disse føringene vil danne retningslinjer for Asker Næringsråds innsats i Styret mener det er godt grunnlag for fortsatt drift. Styret TERJE WINJE (Styreleder) Scandic Hotel Asker ANDERS EDBO Reinsfjell AS GUNNAR ENGA WesternGeco AS OLE HØGNES Nordea Bank Norge ASA Asker, 6. mai 2010 BIRGIT JENSEN Møller Bil Asker og Bærum BERNT BUCHER-JOHANNESSEN Sult AS RUTT SIRI KREGNES Askerkvinnenes Næringsnett PER S. THORESEN Nycomed Pharma AS Terje Winje Anders Edbo Gunnar Enga (Sign.) (Sign.) (Sign.) Ole Høgnes Birgit Jensen Bernt Bucher-Johannessen (Sign.) (Sign.) (Sign.) Rutt Siri Kregnes (Sign.) Per S. Thoresen (Sign.)

6 Årets møter og milepæler Frokostmøte: Redusèr strømkostnadene! Presentasjon av hvordan STATOIL Jobber for å levere lavere strømpris enn Spot Frokostmøte: Regjeringens krisepakke Samarbeid med Høyres bedriftskanal Lunsjmøte Økonomiske nedgangstider Personalpolitiske utfordringer for din bedrift. Hva kan NaKuHel bidra med? Frokostmøte: Omstilling uten konflikt Foredrag ved Personalhuset Utvikling og Brækhus Dege Advokatfirma Lunsjmøte: Verden etter finanskrisen Kåseri ved sjefsøkonom Steinar Juel i Nordea Bank Norge ASA.. Offisiell åpning av Etablererkompasset - nettbasert navigasjonshjelp Lunsjmøte: Hvordan kan næringslivet i Asker bidra til å redusere klimagassutslippene? Orientering om Asker kommunes klimapanel og dets arbeid med klimaplan. Bediftspresentasjon av Norsk Biogass AS Lunsjmøte: Kultur som kreativ verdiskaper Historien om Carlings som bruker rock som kulturbærer i hele kjeden Årsmøtet 2009 på Sem Gjestegård Årsmøteforedrag v/ Leif Frode Onarheim Kulturiinslag v/urban Tribe Jr Sommerlunsj Prsentasjon av Hvalstrand Bad Oslofjordens perle Temaforedrag: Bygg ditt brand v/ Catherine Lemarèchal, Ticato Bedriftspresentasjon: Asker Produkt Frokostmøte: Valg 2009 Politikerhøring Hva vil de lokale stortingsrepresentantene gjøre for næringsutvikling og verdiskaping i vårt distrikt og region? Lunsjmøte: Samfunnsansvar (CSR) ikke bare for de store Foredrag v/konsernsjef Idar Kreutzer, Storebrand Bedriftspresentasjon av Markhi AS Nye medlemmer 2009 Stillspace Frisk Asker Tigers Excellent Catering AS NOWI gruppen AS by Solutions High-End Sport AS AS3 Yacom AS TechConsult AS InterPersonell AS Mobilspa Aratos AS Rammeriet på klosteret Askeravisen TeleComputing Norway AS Reaktorskolen AS VikarPartner AS Interpearl AS 3 Norske AS Confidon AS Enviro Elbilsalg AS Bank 1 Oslo AS Advokat Antonio Holstad Dermanor AS Hovdan.com Hydra Aktiv AS AS Gisle Gaard Festus AS Personalhuset Stiftelsen Hvasser SKJ Consult

7 17.09: Oppstart av HR-forum (Human Resources) i Galleri Trafo Nettverk for ansatte i Asker Næringsråds medlemsbedrifter som har en HR-rolle 26.11: Vi besøker Juleutstilling i Galleri Trafo 06.10: Nettverksdagen 2009 i Asker Kulturhus Samarbeidsprosjekt med Askerkvinnenes Næringsnett, Bærum Næringsråd, Røyken Næringsråd 28.11: Bedriftsbesøk Asker Produkt AS 06.10: Frokostmøte om Statsbudsjettet, Thon Hotel Sjefsøkonom Steinar Juel, Nordea Bank Norge ASA 13.11: EF-lunsj (Endelig Fredag): Historien til Quality Hotel Leangkollen fortalt av Arve Anthonsen Presentasjon av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) : Asker Næringsråds Julelunsj på Quality Hotel Leangkollen! Vil en miljøtilpasset veiforbindelse mellom Asker og Oslo (ny E-18) se dagens lys mens de fleste av oss fremdeles er yrkesaktive? Leder for Stortingets Transport og Kommunikasjonskomitè: Knut Arild Hareide : Møte HR-forum i Asker Rådhus: Rusmisbruk Næringslivets skjulte trussel! Foredragsholder: Olaf Olsvik, mannen bak boken Rus og rolex historien om en narkoman i hvit snipp. Bedriftspresentasjon: Hotel-link AS Julehilsen fra Ordfører Lene Conradi og Næringssjef Morten Bastrup.

8 Regnskap Balanse INNTEKTER Note Budsjett 2010 Medlemskontingenter Annonsering Tilskudd Prosjektrelatert inntekt Leieinntekt Andre driftsinntekter KOSTNADER Prosjektrelatert kostnad Lønn og sosiale kostn Avskrivninger Andre driftskostn. 2, Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Årsresultat EIENDELER Note Driftsmidler Aksjer i tilknyttet selskap Sum anleggsmidler Fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Overføringer: Overført til / (-)fra annen egenkapital Sum overføringer

9 Noter REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utgifter er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekter, eller i den periode de er pådratt. Fordringer som tilbakebetales innen ett år klassifiseres som omløpsmidler, tilsvarende for gjeld. Fordringer er vurdert til pålydende. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har en levetid over 3 år, og har en kostpris som overstiger kr ,-. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Langsiktige aksjer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående NOTE 1. PROSJEKTRELATERT INNTEKT Medlemsmøter Arrangementer Nettverksdagen Terminus Billingstad Grunneierforening Kulturbroprosjektet Prosjektrelatert inntekt PROSJEKTRELATERT KOSTNAD Medlemsmøter Nettverksdagen Terminus Billingstad Grunneierforening Kulturbroprosjektet Prosjektrelatert kostnad NOTE 2. SPESIFISERING AV ANDRE DRIFTSKOSTNADER Husleie, fellesutgifter, parkering, renhold Inventar, utstyr Regnskap, revisjon, konsult Aviser, tidsskr., kontigenter Møter, kurs Årsmøte, styremøter Reiser/overnatting/km.godtgjørelse Kontorrekv., drift Porto, postbehandling Telefon, telef.tjenester Datautgifter Forsikringer Reklame, annonser Gaver, kontingenter Bankgebyr Diverse Tap på krav Andre driftskostnader NOTE 3. ANSATTE, GODTGJØRELSE MV Lønninger Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tjenestepensjon Andre sosiale kostnader Sum Lønn og sosiale kostnader Godtgj. til ledelsen i 2009 Daglig leder Styret Lønn utbetalt Utbetalt bonus Premie innskuddspensjon Annen godtgjørelse Sum Gj.sn. antall ansatte: 1 1 Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningen har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Kostnadsført honorar til revisor for 2009 er kr for revisjon og kr for annen bistand. NOTE 4. BUNDNE MIDLER. I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr ,-. NOTE 5. VARIGE DRIFTSMIDLER Utstyr Utstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr (20 461) (20 461) Årets ordinære avskrivning (27 866) 0 Balanseført verdi pr Avskrivningssats 33 % NOTE 6. AKSJER I TILKNYTTET SELSKAP Eier- Kost- Bokført Egenkapital Resultat andel pris verdi pr aksjer i Asker Vekst AS 33 % (44 111) Note 7. OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Kapital Periodens resultat Kapital

10 Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Postboks 198, Askerveien 1371 Asker 57 Tlf. Besøksaddresse; Faks. Askerveien Epost: Tlf Faks Epost:

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding 2011 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker fremstår som en av de mest næringsvennlige kommunene i Norge! Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje,

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer