Årsmelding. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsmelding"

Transkript

1 Årsmelding Årsmelding 2011

2 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker fremstår som en av de mest næringsvennlige kommunene i Norge! Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje, posisjon og soliditet. Således fremstår Næringsrådet med bred medlemsoppslutning i Asker, med et variert og bærekraftig spekter av tjenester og med et økonomisk grunnlag for videre utvikling. Med sitt fokus og prioritering knyttet til oppbygging av AskersHus konseptet, har Styret lagt så vel kortsiktige som langsiktige føringer for Asker Næringsråds videre utvikling og vekst. Med oppbygging av et næringsrettet ressursmiljø i samarbeid med Asker kommune er det skapt en mer gjensidig forpliktende plattform for den operative næringsutviklingen i Asker. Asker Næringsråd har i 2010 bidratt til gjennomføring av utviklingsprosjekter, som «Kunnskapsbasert næringsliv», Internasjonal skole og utvikling av AskersHus konseptet. I tillegg har Asker Næringsråd i 2011 gitt et omfattende veilednings- og opplæringstilbud for etablerere. Nevnes bør også Næringsrådets deltakelse i enkeltprosjekter/saker for enkelte medlemsbedrifter som dal av Næringsrådets medlemsservice. Styret fastslår at foreningens mål om suksessiv oppbygging av egenkapitalen er oppfylt. Denne gir Asker Næringsråd en økonomisk handlefrihet til blant annet å kunne videreutvikle sine serviceaktiviteter, innsatsfaktorer og sitt engasjement som bidrag til å styrke Askers posisjon som næringsvennlig kommune. Et samlet bilde av Asker Næringsråds fokus- og innsatsområder i 2011 er beskrevet i Styrets beretning. Per S. Thoresen, Styreleder ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert og sterk stemme Faglig møteplass og nettverksskaper gjennom møter, kurs og arrangementer Etablert nettverk for nye forretningsmuligheter og samarbeid Døråpner overfor nettverk og virksomheter utenfor Asker gjennom næringslivsfora på regional, nasjonal og internasjonal basis Servicekontor og rådgiving for medlemmene Pådriver for lokale og regionale prosjekter til nytte for næringslivet Pådriver og samarbeidspartner over for lokale myndigheter En medlemsforening som synliggjør næringslivets rolle i lokalsamfunnet gjennom påvirkning i media, informasjons- og foredragsvirksomhet Stimulans for mennesker som søker kreativitet, entreprenørskap og næringsrelatert yrkesrekruttering Asker Næringsråd er Ditt Nettverk og din næringslivsforening i Asker!

3 Styrets beretning 2011 Asker Næringsråd i 2011 Asker Næringsråd har i 2011 videreført sin innsats for å styrke sin posisjon som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Mens Styret i 2010 fokuserte på blant annet økt innsats på medlemspleie/bedriftsbesøk i samarbeid med Ordfører og stab i Asker kommune, har fokus i 2011 primært vært rettet mot generering av nye prosjekter og samarbeidsrelasjoner som grunnlag for konseptualisering av AskersHus. AskersHus - konseptet ble både forankret politisk og i Asker Næringsråds Styre i Dette konseptet innebærer blant annet oppbygging av en såkalt «ressurspool» for å kunne forsterke den operative innsatsen i blant annet næringsutviklingsprosjekter i Asker. På grunn av force majeure, ved oversvømmelse i Asker Næringsråds lokaler i Drammensveien 951 i september 2011, ble progresjonen knyttet til realisering av AskersHus - konseptet brutt. Det påregnes at gjenoppbyggingen av lokalfasilitetene ferdigstilles i 2. kvartal 2012, hvoretter fastsatte planer for realisering av AskersHus - konseptet vil bli realiserbare. Med sitt fokus og prioriteringer knyttet til AslersHus - konseptet, har Styret lagt så vel kortsiktige som langsiktige føringer for Asker Næringsråds videre utvikling og vekst. Det er dessuten skapt en mer gjensidig forpliktende plattform for næringsutviklingssamarbeid mellom Asker kommune og Asker Næringsråd gjennom dette. Som resultat av styrets arbeid, oppsummeres enkelte innsats- og fokusområder, som følger: Samarbeid Asker Næringsråd har i 2011 hatt et godt samarbeid med Asker kommune. Det er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i Asker hos Asker kommune og Asker Næringsråd, hvilket utvilsomt er en viktig forutsetning for koordinert og felles innsats i næringsutviklingen. Asker Næringsråds rolle vil til en hver tid være å utfordre Asker kommune på næringspolitisk fokus og å bidra til å initiere næringslivsprosjekter som kan bidra til å bygge Asker som en næringsorientert og næringsvennlig kommune. Med felles satsing på oppbygging av AskersHus er samarbeidet forankret og synliggjort og i Dette er et manifest på gjensidig vilje til økt satsing på næringsutvikling i Asker i årene som kommer. Samarbeidet med kommunen har i 2011 også resultert i at prosjektet «Internasjonal skole», som første gang ble initiert av Asker Næringsråd i 2003, er gjenopptatt og gitt de nødvendige ressursene for prosjektgjennomføring. I prosjektets interimstyre deltar Asker kommune sammen med representanter for tre toneangivende kunnskapsbedrifter i Asker. Asker Næringsråds direktør er interimstyrets leder. Prosjektet vil videreføres i 2012 gjennom opprettelse av en stiftelse. Etter planen skal Asker International School åpnes ved skoleårets start i Av andre samarbeidsprosjekter mellom Asker kommune og Asker Næringsråd nevnes prosjektene; Kunnskapsbasert næringsliv i Asker og prosjekt knyttet til bedrede lokale transportløsninger i Asker. Dessuten Annonsekampanjene Jobbe i Asker som ble startet i 2008 er videreført også i I forbindelse med oppfølging av kampanjene har det vært foretatt flere bedriftsbesøk med deltakelse fra ordfører, næringssjef og næringsrådets direktør. Samarbeidet med Bærum kommune har i 2011 vært knyttet til ivaretakelse av felles etablererordning. Asker Næringsråd har under denne ordningen ansvar for individuell veiledning knyttet til «entreprenører» samt gjennomføring av grunnkurs i. Etablering. Samarbeid med Bærum Næringsråd har vært knyttet til enkelte felles medlemsmøter samt til arrangementet «Nettverksdagen 2011» i Asker Kulturhus i november De samlede aktivitetene i NOV (Næringsforum Oslofjord Vest) er trappet betydelig ned i Den felles møtevirksomhet med øvrige næringsråd innen denne grupperingen er løst gjennom mer ad hoc preget kontakt. Nettverksbygging Asker Næringsråd har i 2011 vært, i betydelig grad, synlig blant annet i lokalpressen. Dette har resultert i at stadig flere virksomheter i Asker ser nytteverdien av å være tilknyttet et lokalt næringsnettverk. Styret er svært tilfreds med at foreningen opplever en medlemstilstrømning som oppfyller den årlige vekst ambisjonen på 30 nye medlemmer uten særlig krevende verveinnsats. Med et medlemsnettverk som representerer tyngden og bredden i askers næringsliv, vil også samarbeids- og samhandlingsmulighetene styrkes. Dette vært et mål også i 2011 å tilrettelegge for slik samhandling. Møtearenaene for dette har spesielt vært den nevnte Nettverksdagen 2011 i Asker Kulturhus og ikke minst de månedlige EF- lunsjene (Endelig Fredag). Styret er svært tilfreds med at det var ca. 100 bedrifter med på Nettverksdagen 2011 og at deltakerantallet på de månedlige EF- lunsjene i gjennomsnitt er 46. I betydelig grad har også Asker Næringsråd tilrettelagt for direkte samarbeid mellom enkeltbedrifter. Prosjekter Asker Næringsråd har i 2011 oppnådd å videreføre et godt prosjektengasjement og finansiering av enkeltprosjekter, gjennom Asker kommune, Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Gjennom god forankring av prosjektporteføljen hos disse, er Styret svært optimistisk med hensyn til Asker Næringsråds fremtidige posisjon som operativt miljø for gjennomføring av næringslivsprosjekter.

4 Dette har vært en medvirkende årsak til Styrets prioritering og satsing på det tidligere nevnte AskersHus - konseptet. I 2009 fikk Asker Næringsråd gjennomslag for sin helhetlige modell for etablererveiledning i Asker og Bærum. Denne modellen er forankret i fokusområdet; Entreprenørskap i Terminusprosjektet. Etablererveiledningen støttes økonomisk av Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Asker Næringsråd har i 2011 forestått individuell etablererveiledning for 68 personer og har i tillegg gjennomført månedlige etablererkurs og foretatt flere såkalt «Næringsfaglig vurdering» på vegne av stønadsmottakere i under NAVs ordning for dagpenger under etablering. Som sekretariat for Billingstadsletta Grunneierforening har Asker Næringsråd jobbet systematisk i samarbeid med foreningens styre for tilrettelegging for næringsvekst på Billingstadsletta. Et nært samarbeid med Asker kommune er utviklet med formål å avhjelpe prosessen med å få til en helhetlig og enhetlig reguleringsplan for området. Dette arbeidet forventes å bli videreført i 2012 Økonomi Styret har i 2011 prioritert innsatsfaktorer for å styrke det økonomisk handlingsrommet for Asker Næringsråd. De mål om oppbygging av foreningens egenkapital i 2007 er mer enn oppfylt i Styret valgte i 2007 å prioritere en suksessiv oppbygging av egenkapitalen i Asker Næringsråd de neste årene, ekvivalent med kostnader for drift av foreningen i 6 måneder (normalår). Dette målet ble oppnådd ved fremleggelse av årsresultat allerede i 2009 og er ytterligere styrket i 2010 og Asker Næringsråds egenkapital er dermed pr. utgangen av 2011 på over 1,0 millioner kroner. fordeling mellom kontingentinntekter inklusive tilskudd, prosjektinntekter, annonseinntekter (web) og kurs, seminar og møteinntekter. Styret anser forutsetningene som gode for en betydelig faktisk vekst i samtlige inntektsarter. Årets overskudd foreslås overført til egenkapitalen. Utsiktene for 2012 Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje, posisjon og soliditet. Med en videre satsing på posisjonering gjennom AskersHus - konseptet og dertil hørende forsterking av foreningens merkevarebygging, mener Styret at foreningen har et meget godt grunnlag for fortsatt drift. Styret PER S. THORESEN (Styreleder) Nycomed Pharma AS IVAR RUNE ANSNES Ansnes AS ANDERS EDBO Reinsfjell AS GUNNAR ENGA WesternGeco AS Asker, 15. mai 2012 OLE HØGNES Nordea Bank Norge ASA BIRGIT JENSEN Møller Bil Asker og Bærum BERNT BUCHER-JOHANNESSEN Sult AS KNUT ROSNESS SINTEF Bedriftsutvikling AS Styret fastslår at den praktiserte inntektsmodellen for Asker Næringsråd har vært en suksess og vil være godt egnet for sikre ytterligere oppbygging av egenkapitalen i foreningen også i de kommende årene. Inntektsmodellen innebærer en relativ

5 Årets møter og milepæler EF LUNSJ (Endelig Fredag) 28. JANUAR Har arbeidsplassen noe å si for resultatene? Møtet ble holdt hos Kontor & Hjem i Leangbukta. Diverse innlegg belyste spørsmålet. Lunsjen: "Fingermat à la Brimi" ble spandert av Asker Produkt. MOTTAKELSE 28. FEBRUAR I anledning av at Næringsrådets direktør, Lars O. Nordal, fylte 60 år den 2. mars 2011, holdt Styret mottakelse i Drammensveien 915 for ca. 90 gjester. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 18. MARS Fremtidens Asker sentrum Møtet ble holdt hos Profil Design Norge AS på Torstad gård. Sjefarkitekt Tor Arne Midtbø i Asker kommune ga innblikk i planene for videreutvikling av Asker sentrum/føyka-området. KVELDSMØTE 12. APRIL Nordisk nærings- og innovasjonssamarbeid... og hvilke muligheter ligger i dette for Asker? Møtet ble holdt på Asker Bibliotek i samarbeid med Foreningen Norden Asker. Ivar Kristensen, direktør for Nordisk Innovasjonssenter belyste temaet: Hva skal vi leve av i fremtiden i en stadig sterkere global konkurranse? EF LUNSJ (Endelig Fredag) 29. APRIL Et fullverdig lokalt leksikon på nett. Lunsjmøtet ble holdt hos Budstikka Media. Samfunnsredaktør Tor Christian Bakken presenterte leksikonet. Bedriftspresentasjon ved Gosh Respond. Temaforedrag ved Craft - en av Gosh Responds leverandører - og en av hovedsponsorene av VM på ski i Holmenkollen. FROKOSTMØTE 10. MAI FRISK OG RASK PÅ JOBBEN - enkle og effektive tiltak for økt trivselsnærvær og mindre sykefravær. Møtet ble holdt på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika i samarbeid med Bærum Næringsråd. Temaet ble belyst ved Adm. direktør Lis P. Strøm, Grete Roede AS: Spis og tren deg til mer overskudd. Daglig leder Klinikk Pluss AS, Marita Kildebo: Redusèr sykefraværet - øk nærværet. ASKER NÆRINGSRÅDS ÅRSMØTE 2010, 6.MAI Årsmøtet ble holdt på Hvalstrand Bad m/middag. Musikalske sommertoner av Ida Rønshaugen (saksofon) og Jens Andreas Kleiven (piano). Årsmøteforedrag: Historien om Rullestolekspertene som ble til HandiCare AS v/ Tom Henriksen. Nye medlemmer 2011 Sidesign Lifeliving Performent AS Asker Rettshjelpkontor Karun Webdesign Signatur Rekruttering Mølla kompetansesenter AS LONAR AS VK Credit Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Bjorli Regnskap AS Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Ungt Entreprenørskap Akershus Asker Treningssenter Fornebubanken Friskvernklinikken NFB International Relocations Haug Karosseri Vitari AS Aaby Auto AS Fotovisjon AS DI Gruppen AS Helmword Moen eiendom AS Vettre nærsenter AS MGI Revisjon Asker DA Terje Christiansen Hest og Helse AS Headquarter AS New Spirit

6 EF SOMMERLUNSJ (Endelig Fredag) 10. JUNI Formuesforvaltning og vekst. Lunsjmøtet ble holdt på Holmen Fjordhotell. Temaet, Helhetlig formuesforvaltning, ble belyst av Arne Luther og Niclas Hiller fra Eiendomsforvaltning Aktiv Forvaltning AS. Temaet, Hvorfor lykkes kun 4 av 100 bedrifter med langsiktig lønnsom vekst?, ble presentert av Bedriftsrådgiver Elisabeth Ege, SINTEF Bedriftsutvikling AS. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 26. AUGUST Næringspolitikk og næringsutvikling i Asker - hvilke visjoner og mål har vi? Lunsjmøtet ble holdt på Scandic Hotel. I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2011, ble de politiske partiene i Asker utfordret til å redegjøre for og debattere egen næringspolitikk. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 23. SEPTEMBER Et friskere liv - forebyggende helse og rehabilitering. Lunsjmøtet ble holdt hos Friskvernklinikken. Vi møtte personell fra Friskvernklinikken som presenterte klinikken, bedriftshelsetjenesten, klinikkens testlaboratorium og treningssenter. Faglig innlegg holdes av Arit Ødegård, overlege, spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering. I møtet ble det også gitt en orientering om årets TV-aksjon, tilegnet Norsk Folkehjelp og arbeid med rydding av miner og klasebomber. FROKOSTMØTE 7.OKTOBER Statsbudsjettet Internasjonal uro, men sterk norsk økonomi. Møtet ble holdt på Scandic Hotel i samarbeid med Bærum Næringsråd og Nordea Bank ASA.. Sjeføkonom Steinar Juel fra Nordea Bank Norge ASA tok for seg temaene: Eurosonens skjebne, fortsatt svakt i USA, hvordan påvirker statsbudsjettet norsk økonomi og norske renter? NETTVERKSDAGEN NOVEMBER Arrangement i Asker Kulturhus med Bærum Næringsråd, Kvinner i Business og Norsk Kinesisk Handelskammer som medarrangører. Totalt ca. 100 deltakende bedrifter. FROKOSTMØTE 22. NOVEMBER Arbeidsinkludering. Møtet ble holdt hos Mølla Kompetansesenter i samarbeid med Bærum Næringsråd. Presentasjon av Mølla Kompetansesenter, innlegg, status prosjekter og erfaringsutveksling. FØRJULSMIDDAG 6. DESEMBER Tradisjonell førjulsmiddag med torsk på menyen på Scandic Hotel.. EF JULELUNSJ (Endelig Fredag) 9. DESEMBER Hvordan fjerne negativ omtale på nettet? Møtet ble holdt på Sem Gjestegård. Temaet ble belyst av representanter for Helmword. Temaforedrag, Maud returns home, ved prosjektleder Jan Wangaard.

7 Regnskap Balanse Balanse

8 Noter Noter Styret Noter

9 Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Drammensveien 915 Tlf Epost: Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Askerveien 57 Tlf Faks Epost:

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer