Årsmelding. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsmelding"

Transkript

1 Årsmelding Årsmelding 2011

2 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker fremstår som en av de mest næringsvennlige kommunene i Norge! Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje, posisjon og soliditet. Således fremstår Næringsrådet med bred medlemsoppslutning i Asker, med et variert og bærekraftig spekter av tjenester og med et økonomisk grunnlag for videre utvikling. Med sitt fokus og prioritering knyttet til oppbygging av AskersHus konseptet, har Styret lagt så vel kortsiktige som langsiktige føringer for Asker Næringsråds videre utvikling og vekst. Med oppbygging av et næringsrettet ressursmiljø i samarbeid med Asker kommune er det skapt en mer gjensidig forpliktende plattform for den operative næringsutviklingen i Asker. Asker Næringsråd har i 2010 bidratt til gjennomføring av utviklingsprosjekter, som «Kunnskapsbasert næringsliv», Internasjonal skole og utvikling av AskersHus konseptet. I tillegg har Asker Næringsråd i 2011 gitt et omfattende veilednings- og opplæringstilbud for etablerere. Nevnes bør også Næringsrådets deltakelse i enkeltprosjekter/saker for enkelte medlemsbedrifter som dal av Næringsrådets medlemsservice. Styret fastslår at foreningens mål om suksessiv oppbygging av egenkapitalen er oppfylt. Denne gir Asker Næringsråd en økonomisk handlefrihet til blant annet å kunne videreutvikle sine serviceaktiviteter, innsatsfaktorer og sitt engasjement som bidrag til å styrke Askers posisjon som næringsvennlig kommune. Et samlet bilde av Asker Næringsråds fokus- og innsatsområder i 2011 er beskrevet i Styrets beretning. Per S. Thoresen, Styreleder ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert og sterk stemme Faglig møteplass og nettverksskaper gjennom møter, kurs og arrangementer Etablert nettverk for nye forretningsmuligheter og samarbeid Døråpner overfor nettverk og virksomheter utenfor Asker gjennom næringslivsfora på regional, nasjonal og internasjonal basis Servicekontor og rådgiving for medlemmene Pådriver for lokale og regionale prosjekter til nytte for næringslivet Pådriver og samarbeidspartner over for lokale myndigheter En medlemsforening som synliggjør næringslivets rolle i lokalsamfunnet gjennom påvirkning i media, informasjons- og foredragsvirksomhet Stimulans for mennesker som søker kreativitet, entreprenørskap og næringsrelatert yrkesrekruttering Asker Næringsråd er Ditt Nettverk og din næringslivsforening i Asker!

3 Styrets beretning 2011 Asker Næringsråd i 2011 Asker Næringsråd har i 2011 videreført sin innsats for å styrke sin posisjon som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. Mens Styret i 2010 fokuserte på blant annet økt innsats på medlemspleie/bedriftsbesøk i samarbeid med Ordfører og stab i Asker kommune, har fokus i 2011 primært vært rettet mot generering av nye prosjekter og samarbeidsrelasjoner som grunnlag for konseptualisering av AskersHus. AskersHus - konseptet ble både forankret politisk og i Asker Næringsråds Styre i Dette konseptet innebærer blant annet oppbygging av en såkalt «ressurspool» for å kunne forsterke den operative innsatsen i blant annet næringsutviklingsprosjekter i Asker. På grunn av force majeure, ved oversvømmelse i Asker Næringsråds lokaler i Drammensveien 951 i september 2011, ble progresjonen knyttet til realisering av AskersHus - konseptet brutt. Det påregnes at gjenoppbyggingen av lokalfasilitetene ferdigstilles i 2. kvartal 2012, hvoretter fastsatte planer for realisering av AskersHus - konseptet vil bli realiserbare. Med sitt fokus og prioriteringer knyttet til AslersHus - konseptet, har Styret lagt så vel kortsiktige som langsiktige føringer for Asker Næringsråds videre utvikling og vekst. Det er dessuten skapt en mer gjensidig forpliktende plattform for næringsutviklingssamarbeid mellom Asker kommune og Asker Næringsråd gjennom dette. Som resultat av styrets arbeid, oppsummeres enkelte innsats- og fokusområder, som følger: Samarbeid Asker Næringsråd har i 2011 hatt et godt samarbeid med Asker kommune. Det er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i Asker hos Asker kommune og Asker Næringsråd, hvilket utvilsomt er en viktig forutsetning for koordinert og felles innsats i næringsutviklingen. Asker Næringsråds rolle vil til en hver tid være å utfordre Asker kommune på næringspolitisk fokus og å bidra til å initiere næringslivsprosjekter som kan bidra til å bygge Asker som en næringsorientert og næringsvennlig kommune. Med felles satsing på oppbygging av AskersHus er samarbeidet forankret og synliggjort og i Dette er et manifest på gjensidig vilje til økt satsing på næringsutvikling i Asker i årene som kommer. Samarbeidet med kommunen har i 2011 også resultert i at prosjektet «Internasjonal skole», som første gang ble initiert av Asker Næringsråd i 2003, er gjenopptatt og gitt de nødvendige ressursene for prosjektgjennomføring. I prosjektets interimstyre deltar Asker kommune sammen med representanter for tre toneangivende kunnskapsbedrifter i Asker. Asker Næringsråds direktør er interimstyrets leder. Prosjektet vil videreføres i 2012 gjennom opprettelse av en stiftelse. Etter planen skal Asker International School åpnes ved skoleårets start i Av andre samarbeidsprosjekter mellom Asker kommune og Asker Næringsråd nevnes prosjektene; Kunnskapsbasert næringsliv i Asker og prosjekt knyttet til bedrede lokale transportløsninger i Asker. Dessuten Annonsekampanjene Jobbe i Asker som ble startet i 2008 er videreført også i I forbindelse med oppfølging av kampanjene har det vært foretatt flere bedriftsbesøk med deltakelse fra ordfører, næringssjef og næringsrådets direktør. Samarbeidet med Bærum kommune har i 2011 vært knyttet til ivaretakelse av felles etablererordning. Asker Næringsråd har under denne ordningen ansvar for individuell veiledning knyttet til «entreprenører» samt gjennomføring av grunnkurs i. Etablering. Samarbeid med Bærum Næringsråd har vært knyttet til enkelte felles medlemsmøter samt til arrangementet «Nettverksdagen 2011» i Asker Kulturhus i november De samlede aktivitetene i NOV (Næringsforum Oslofjord Vest) er trappet betydelig ned i Den felles møtevirksomhet med øvrige næringsråd innen denne grupperingen er løst gjennom mer ad hoc preget kontakt. Nettverksbygging Asker Næringsråd har i 2011 vært, i betydelig grad, synlig blant annet i lokalpressen. Dette har resultert i at stadig flere virksomheter i Asker ser nytteverdien av å være tilknyttet et lokalt næringsnettverk. Styret er svært tilfreds med at foreningen opplever en medlemstilstrømning som oppfyller den årlige vekst ambisjonen på 30 nye medlemmer uten særlig krevende verveinnsats. Med et medlemsnettverk som representerer tyngden og bredden i askers næringsliv, vil også samarbeids- og samhandlingsmulighetene styrkes. Dette vært et mål også i 2011 å tilrettelegge for slik samhandling. Møtearenaene for dette har spesielt vært den nevnte Nettverksdagen 2011 i Asker Kulturhus og ikke minst de månedlige EF- lunsjene (Endelig Fredag). Styret er svært tilfreds med at det var ca. 100 bedrifter med på Nettverksdagen 2011 og at deltakerantallet på de månedlige EF- lunsjene i gjennomsnitt er 46. I betydelig grad har også Asker Næringsråd tilrettelagt for direkte samarbeid mellom enkeltbedrifter. Prosjekter Asker Næringsråd har i 2011 oppnådd å videreføre et godt prosjektengasjement og finansiering av enkeltprosjekter, gjennom Asker kommune, Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Gjennom god forankring av prosjektporteføljen hos disse, er Styret svært optimistisk med hensyn til Asker Næringsråds fremtidige posisjon som operativt miljø for gjennomføring av næringslivsprosjekter.

4 Dette har vært en medvirkende årsak til Styrets prioritering og satsing på det tidligere nevnte AskersHus - konseptet. I 2009 fikk Asker Næringsråd gjennomslag for sin helhetlige modell for etablererveiledning i Asker og Bærum. Denne modellen er forankret i fokusområdet; Entreprenørskap i Terminusprosjektet. Etablererveiledningen støttes økonomisk av Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Asker Næringsråd har i 2011 forestått individuell etablererveiledning for 68 personer og har i tillegg gjennomført månedlige etablererkurs og foretatt flere såkalt «Næringsfaglig vurdering» på vegne av stønadsmottakere i under NAVs ordning for dagpenger under etablering. Som sekretariat for Billingstadsletta Grunneierforening har Asker Næringsråd jobbet systematisk i samarbeid med foreningens styre for tilrettelegging for næringsvekst på Billingstadsletta. Et nært samarbeid med Asker kommune er utviklet med formål å avhjelpe prosessen med å få til en helhetlig og enhetlig reguleringsplan for området. Dette arbeidet forventes å bli videreført i 2012 Økonomi Styret har i 2011 prioritert innsatsfaktorer for å styrke det økonomisk handlingsrommet for Asker Næringsråd. De mål om oppbygging av foreningens egenkapital i 2007 er mer enn oppfylt i Styret valgte i 2007 å prioritere en suksessiv oppbygging av egenkapitalen i Asker Næringsråd de neste årene, ekvivalent med kostnader for drift av foreningen i 6 måneder (normalår). Dette målet ble oppnådd ved fremleggelse av årsresultat allerede i 2009 og er ytterligere styrket i 2010 og Asker Næringsråds egenkapital er dermed pr. utgangen av 2011 på over 1,0 millioner kroner. fordeling mellom kontingentinntekter inklusive tilskudd, prosjektinntekter, annonseinntekter (web) og kurs, seminar og møteinntekter. Styret anser forutsetningene som gode for en betydelig faktisk vekst i samtlige inntektsarter. Årets overskudd foreslås overført til egenkapitalen. Utsiktene for 2012 Asker Næringsråd har i 2011 ytterligere styrket sin tjenesteportefølje, posisjon og soliditet. Med en videre satsing på posisjonering gjennom AskersHus - konseptet og dertil hørende forsterking av foreningens merkevarebygging, mener Styret at foreningen har et meget godt grunnlag for fortsatt drift. Styret PER S. THORESEN (Styreleder) Nycomed Pharma AS IVAR RUNE ANSNES Ansnes AS ANDERS EDBO Reinsfjell AS GUNNAR ENGA WesternGeco AS Asker, 15. mai 2012 OLE HØGNES Nordea Bank Norge ASA BIRGIT JENSEN Møller Bil Asker og Bærum BERNT BUCHER-JOHANNESSEN Sult AS KNUT ROSNESS SINTEF Bedriftsutvikling AS Styret fastslår at den praktiserte inntektsmodellen for Asker Næringsråd har vært en suksess og vil være godt egnet for sikre ytterligere oppbygging av egenkapitalen i foreningen også i de kommende årene. Inntektsmodellen innebærer en relativ

5 Årets møter og milepæler EF LUNSJ (Endelig Fredag) 28. JANUAR Har arbeidsplassen noe å si for resultatene? Møtet ble holdt hos Kontor & Hjem i Leangbukta. Diverse innlegg belyste spørsmålet. Lunsjen: "Fingermat à la Brimi" ble spandert av Asker Produkt. MOTTAKELSE 28. FEBRUAR I anledning av at Næringsrådets direktør, Lars O. Nordal, fylte 60 år den 2. mars 2011, holdt Styret mottakelse i Drammensveien 915 for ca. 90 gjester. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 18. MARS Fremtidens Asker sentrum Møtet ble holdt hos Profil Design Norge AS på Torstad gård. Sjefarkitekt Tor Arne Midtbø i Asker kommune ga innblikk i planene for videreutvikling av Asker sentrum/føyka-området. KVELDSMØTE 12. APRIL Nordisk nærings- og innovasjonssamarbeid... og hvilke muligheter ligger i dette for Asker? Møtet ble holdt på Asker Bibliotek i samarbeid med Foreningen Norden Asker. Ivar Kristensen, direktør for Nordisk Innovasjonssenter belyste temaet: Hva skal vi leve av i fremtiden i en stadig sterkere global konkurranse? EF LUNSJ (Endelig Fredag) 29. APRIL Et fullverdig lokalt leksikon på nett. Lunsjmøtet ble holdt hos Budstikka Media. Samfunnsredaktør Tor Christian Bakken presenterte leksikonet. Bedriftspresentasjon ved Gosh Respond. Temaforedrag ved Craft - en av Gosh Responds leverandører - og en av hovedsponsorene av VM på ski i Holmenkollen. FROKOSTMØTE 10. MAI FRISK OG RASK PÅ JOBBEN - enkle og effektive tiltak for økt trivselsnærvær og mindre sykefravær. Møtet ble holdt på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika i samarbeid med Bærum Næringsråd. Temaet ble belyst ved Adm. direktør Lis P. Strøm, Grete Roede AS: Spis og tren deg til mer overskudd. Daglig leder Klinikk Pluss AS, Marita Kildebo: Redusèr sykefraværet - øk nærværet. ASKER NÆRINGSRÅDS ÅRSMØTE 2010, 6.MAI Årsmøtet ble holdt på Hvalstrand Bad m/middag. Musikalske sommertoner av Ida Rønshaugen (saksofon) og Jens Andreas Kleiven (piano). Årsmøteforedrag: Historien om Rullestolekspertene som ble til HandiCare AS v/ Tom Henriksen. Nye medlemmer 2011 Sidesign Lifeliving Performent AS Asker Rettshjelpkontor Karun Webdesign Signatur Rekruttering Mølla kompetansesenter AS LONAR AS VK Credit Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Bjorli Regnskap AS Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Ungt Entreprenørskap Akershus Asker Treningssenter Fornebubanken Friskvernklinikken NFB International Relocations Haug Karosseri Vitari AS Aaby Auto AS Fotovisjon AS DI Gruppen AS Helmword Moen eiendom AS Vettre nærsenter AS MGI Revisjon Asker DA Terje Christiansen Hest og Helse AS Headquarter AS New Spirit

6 EF SOMMERLUNSJ (Endelig Fredag) 10. JUNI Formuesforvaltning og vekst. Lunsjmøtet ble holdt på Holmen Fjordhotell. Temaet, Helhetlig formuesforvaltning, ble belyst av Arne Luther og Niclas Hiller fra Eiendomsforvaltning Aktiv Forvaltning AS. Temaet, Hvorfor lykkes kun 4 av 100 bedrifter med langsiktig lønnsom vekst?, ble presentert av Bedriftsrådgiver Elisabeth Ege, SINTEF Bedriftsutvikling AS. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 26. AUGUST Næringspolitikk og næringsutvikling i Asker - hvilke visjoner og mål har vi? Lunsjmøtet ble holdt på Scandic Hotel. I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2011, ble de politiske partiene i Asker utfordret til å redegjøre for og debattere egen næringspolitikk. EF LUNSJ (Endelig Fredag) 23. SEPTEMBER Et friskere liv - forebyggende helse og rehabilitering. Lunsjmøtet ble holdt hos Friskvernklinikken. Vi møtte personell fra Friskvernklinikken som presenterte klinikken, bedriftshelsetjenesten, klinikkens testlaboratorium og treningssenter. Faglig innlegg holdes av Arit Ødegård, overlege, spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering. I møtet ble det også gitt en orientering om årets TV-aksjon, tilegnet Norsk Folkehjelp og arbeid med rydding av miner og klasebomber. FROKOSTMØTE 7.OKTOBER Statsbudsjettet Internasjonal uro, men sterk norsk økonomi. Møtet ble holdt på Scandic Hotel i samarbeid med Bærum Næringsråd og Nordea Bank ASA.. Sjeføkonom Steinar Juel fra Nordea Bank Norge ASA tok for seg temaene: Eurosonens skjebne, fortsatt svakt i USA, hvordan påvirker statsbudsjettet norsk økonomi og norske renter? NETTVERKSDAGEN NOVEMBER Arrangement i Asker Kulturhus med Bærum Næringsråd, Kvinner i Business og Norsk Kinesisk Handelskammer som medarrangører. Totalt ca. 100 deltakende bedrifter. FROKOSTMØTE 22. NOVEMBER Arbeidsinkludering. Møtet ble holdt hos Mølla Kompetansesenter i samarbeid med Bærum Næringsråd. Presentasjon av Mølla Kompetansesenter, innlegg, status prosjekter og erfaringsutveksling. FØRJULSMIDDAG 6. DESEMBER Tradisjonell førjulsmiddag med torsk på menyen på Scandic Hotel.. EF JULELUNSJ (Endelig Fredag) 9. DESEMBER Hvordan fjerne negativ omtale på nettet? Møtet ble holdt på Sem Gjestegård. Temaet ble belyst av representanter for Helmword. Temaforedrag, Maud returns home, ved prosjektleder Jan Wangaard.

7 Regnskap Balanse Balanse

8 Noter Noter Styret Noter

9 Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Drammensveien 915 Tlf Epost: Postboks 198, 1371 Asker Besøksaddresse; Askerveien 57 Tlf Faks Epost:

Hvorfor Asker Næringsråd?

Hvorfor Asker Næringsråd? 2013 Årsmelding Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal gjøre Asker til et bedre sted å drive næring og tiltrekke oss nye bedrifter og talenter!. Asker Næringsråd har i 2013 videreført sin innsats for å styrke

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding 2012 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal bidra til at Asker blir et enda bedre sted å drive næringsvirksomhet. ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv til en koordinert

Detaljer

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE 2014-2015. Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS. Geir Bjærke Aibel AS

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE 2014-2015. Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS. Geir Bjærke Aibel AS 2014 Årsmelding Asker Næringsråd Asker Næringsråd skal videreføre sin innsats som ambassadør for næringslivet og jobbe for at næringspolitikk står høyt på den politiske dagsorden i Asker. ASKER NÆRINGSRÅDS

Detaljer

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS

ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE Anne Marie Folvik National Oilwell Varco Norway AS (Styreleder) Ivar Rune Ansnes Ansnes AS 2015 Årsmelding Asker Næringsråd Asker Næringsråd skal videreføre sin innsats for å styrke posisjonen som lokal, tverrfaglig næringslivsorganisasjon og troverdig samfunnsaktør. ASKER NÆRINGSRÅDS STYRE

Detaljer

Hvorfor Asker Næringsråd?

Hvorfor Asker Næringsråd? 2009 Årsmelding Hvorfor Asker Næringsråd? Styrking av samarbeidsrelasjoner er blant våre viktigste fokusområder! Asker Næringsråd har i 2009 lagt vekt på å styrke sine eksterne samarbeidsrelasjoner. Formålet

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding 2010 Hvorfor Asker Næringsråd? Vi skal gjøre Asker til et bedre sted å drive næring og tiltrekke oss nye bedrifter og talenter! ASKER NÆRINGSRÅD ER: Forumet som samler Askers næringsliv

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Organisasjons- og økonomigruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL PROSJEKT TERNINGEN NETTVERK

SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL PROSJEKT TERNINGEN NETTVERK Saknr. 3748/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL PROSJEKT TERNINGEN NETTVERK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper:

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper: Utviklingsverksted i Nord-Odal 13.august 2013 Tema: Kommunens plan- og utviklingsarbeid, utvikling av rollen som samfunnsbygger, læring av LUKprosjektet, m.m. Prosessleder: Magne Bjørnerud, www.magnebjørnerud.no

Detaljer

Neste. aktivitet. Nyheter fra Kvinner i Business. Lær deg takle kritikk, sette grenser og få aksept! Medlemstilbud. Nr.

Neste. aktivitet. Nyheter fra Kvinner i Business. Lær deg takle kritikk, sette grenser og få aksept! Medlemstilbud. Nr. Følg oss på Facebook Legg ut dine tilbud og nyttige saker Lær deg takle kritikk, sette grenser og få aksept! - ved Heidi Ihlen, Ihlenspykologene 26. august kl. 18.-21 Thon Hotell Oslofjord, Sandvika Neste

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim.

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Vedtatt i Trondheim bystyre 28.01.10 Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor tenke internasjonalt? Med Konkurranse sterke kunnskapsmiljøer

Detaljer

Suksessfaktorer for Entreprenørskap (intraprenørskap)

Suksessfaktorer for Entreprenørskap (intraprenørskap) Suksessfaktorer for Entreprenørskap (intraprenørskap) Innspill fra AskersHus Næringshage Prosjektleder Bjørn Langvik Lørenskog 4. februar 2016 1 Møterom Arbeidsplassene AskersHus Næringshage 22 plasser:

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS

Å R S R A P P O R T. Sunndal Næringsselskap AS Å R S R A P P O R T 2013 Sunndal Næringsselskap AS Sunndalsøra juli 2014 Sunndal Næringsselskap AS, Aura Næringshage, Auragata 3, 6600 Sunndalsøra www.suns.no Årsrapport SUNS 2013 - side 1 Innhold 1. Viktige

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSTSING) 2017-2019 oppdatert 7.9.2016 Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon N! Endringer per 7.9:

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer