HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet"

Transkript

1 HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

2 Utarbeidet: Oppdrag: Offshore Technology Days 2011 Emne: Helse-, miljø og sikkerhet Rapport: HMS-plan for utstillingsområdet Oppdragsgiver: Stavanger Forum Dato: Utarbeidet av: Asle Haaland Kontrollert av: Rune Haldammen Godkjent av: Rune Haldammen Fagområdet: Prosjektadministrasjon Ansvarlig enhet:2011 Emneord: HMS Sammendrag: HMS-arbeidet på utstillingsområdet vil bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og krav i byggherreforskriften. DSB sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer vil også bli benyttet i alle faser i prosjektet. Byggherreforskriften gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet. Den retter seg mot byggherre, prosjektleder og arbeidsgivere. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. DSB sin veileder er et nyttig verktøy for både arrangører og myndigheter når det gjelder planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering. HMS-planen beskriver hvordan arbeidsmiljøet skal ivaretas gjennom alle faser i prosjektet. Planen bygger for øvrig på rådsdirektiv 92/57/EEC som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Prosjektorganisasjon for HMS: Prosjektleder Stavanger Forum ved Rune Haldammen HMS-koordinator for prosjektering og utførelse er Aktiv HMS AS v/ Asle Haaland 1

3 Innhold 1. OM HMS-PLANEN MÅLSETTING FOR HMS-ARBEIDET PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER HVER ENKELT STAND ER SIN EGEN BYGGHERRE RAPPORTERINGSRUTINER KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR LEVERANDØR OG UTSTILLER FORHÅNDSMELDING TIL ARBEIDSTILSYNET VERNERUNDER/INSPEKSJONER AVVIK/RUH (RAPPORT UØNSKET HENDELSE) FREMDRIFTSPLAN RIGGPLANER KRAV TIL ADGANG OG BESTEMMELSER PÅ UTSTILLINGSOMRÅDET INFORMASJON ADKOMST OG PARKERING ADGANG OG LÅSING SÆRSKILTE VILKÅR FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE SPISEROM OG SANITÆR LAGRING STRØMFORSYNING, VANN OG AVLØP AVFALLSHÅNDTERING FØRSTEHJELPSUTSTYR SLUKKEUTSTYR RØMNINGSVEIER OG NØDTRASSÈER SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER OG OMRÅDER FOR PUBLIKUM MASKINER OG HÅNDVERKTØY ALKOHOL OG NARKOTISKE STOFFER PERSONLIG VERNEUTSTYR REGLEMENT FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE

4 8.1.1 HØRSELSSKADER LUFTFORURENSNINGER OG HELSEKSADER ØYESKADER ERGONOMI MILJØ FORURENSNINGER OG UTSLIPP OLJE OG KJEMIKALIER FORBRUK AV ENERGI OG RESSURSER ARBEIDSVETTREGLER SIKKERHET GENERELT KRAV TIL OPPLÆRING ARBEID I STILLAS/RULLESTILLAS ARBEID I STIGE/GARDINTRAPP FARE FOR FALL, FALLENDE GJENSTANDER OG TAKOPPHENG ARBEIDSUTSTYR FOR LØFTING AV LAST OG PERSONLØFTERE (KJØRETØY I BEVEGELSE) VARMT ARBEID MONTERING/DEMONTERING AV TUNGE ELEMENTER LASTING, LOSSING OG HEISING MATERIALER BELYSNING OG ELEKTRISKE INSTALLASJONER BRUK OG LAGRING AV KJEMISKE STOFFER ARBEIDSVETTREGLER IKKE TA SJANSER, NOEN ER GLAD I DEG HANDLINGS- OG VARSLINGSPLAN VED BRANN OG ULYKKE Vedlegg til HMS-planen: 1. Organisasjonsplan 2. Riggplaner 3. Fremdriftsplan 4. Handlingsplan ved alvorlige ulykker 5. HMS-erklæring for utstillere 6. Skjema for personlig sikkerhetsinstruks (PSI) 7. Skjema for rapport om uønsket hendelse (RUH) 8. Skjema for sikker jobb analyse (SJA) 3

5 1. OM HMS-PLANEN HMS-arbeidet på utstillingsområdet vil bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om "sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forskriften beskriver hvordan krav til arbeidsmiljøet skal ivaretas i byggeprosjekter. Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og bygger for øvrig på rådsdirektiv 92/57/EEC hvor minimumskrav til midlertidige eller mobile arbeidsplasser blir presentert. Videre vil DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer benyttes, og er et nyttig verktøy for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i alle faser i prosjektet, både for arrangør og myndighet. HMS- planen omhandler opp rigg, gjennomføring og ned rigg av utstillingen, samt forhold til utstillere og underleverandører. HMS- planen beskriver hvordan forebyggende tiltak og beredskap er organisert. For å oppnå et optimalt arbeidsmiljø, minimal belastning på ytre miljø og for at ikke farlige situasjoner skal oppstå i forbindelse med utstillingen, må hver enkelt på utstillingsområdet selv ta ansvar for egne handlinger og ta hensyn til seg selv og andres helse og sikkerhet. 2. MÅLSETTING FOR HMS-ARBEIDET Stavanger Forum har etablert følgende målsettinger for HMS- arbeidet: OTD skal fremstå som den beste utstillingen i sitt slag i Norge når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet. Arrangementet skal gjennomføres uten skade på mennesker, materiell eller være til ulempe for nærmiljøet Denne målsettingen omfatter hoved bedrift, kontraktørene og leverandørene. 4

6 3. PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS Prosjektorganisasjon for HMS er som beskrevet i tabellen nedenfor. Oppgave Firma Navn Tlf.nr Prosjektleder: Stavanger Forum Rune Haldammen Koordinator for prosjektering: Koordinator for utførelse: Aktiv HMS AS Asle Haaland Aktiv HMS AS Asle Haaland

7 4. RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER 4.1 HVER ENKELT STAND ER SIN EGEN BYGGHERRE Stavanger Forum er overordnede byggherren for totalprosjektet, og skal sørge for at prosjektet utføres iht. byggherreforskriften, samt sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På bakgrunn av tidligere erfaringer med tilsvarende messer, ROS-analysen og prosjektets kompleksitet har Stavanger Forum valgt å utarbeide en overordnet HMS-plan som skal gjelde for alle som skal inn å utføre arbeid i prosjektet. Som vist i figur 1 blir hver enkelt stand sin egen byggherre. Dette innebærer et ansvar for at krav og plikter i byggherreforskriften overholdes og etterleves, samt at prosjektets HMS- plan er lest og forstått av alle arbeidstakere på hver stand, også underleverandører. Stavanger Forum Byggherre Totalprosjekt Hovedbedrift Underleverandører Stavanger Forum Stand Utstillere Byggherre Stand Utstillere Byggherre Stand Utstillere Byggherre Stand Utstillere Byggherre Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Figur 1. Modell for rapporteringslinjer 6

8 4.2 RAPPORTERINGSRUTINER KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR LEVERANDØR OG UTSTILLER HMS-erklæring med tilhørende vedlegg skal fylles ut av Byggherre Stand. Erklæringen skal fylles ut i sin helhet og oversendes/leveres til prosjektleder Rune Haldammen, Stavanger Forum innen 13. oktober Alle punktene i erklæringen må kunne dokumenteres ved forespørsel. (Se vedlegg 5). PSI skal signeres av alle som er involvert i arbeider med opp- og ned rigg, før arbeid igangsettes. PSI leveres i serviceskranken som er etablert i hall B. Det er opp til byggherre stand å sørge for at arbeidere har signert PSI. (Se vedlegg 6) FORHÅNDSMELDING TIL ARBEIDSTILSYNET Forhåndsmeldingen sendes av Stavanger Forum AS v/ Prosjektleder Rune Haldammen. Koordinator for utførelse overtar forhåndsmelding sendt til Arbeidstilsynet og ajourfører denne VERNERUNDER/INSPEKSJONER Koordinator for utførelse fører løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner ved behov i perioden fra 13. oktober til 22. oktober. Sikkerhetsmøte avholdes før oppstart av prosjekt. Deltakere: Stavanger Forum, Aktiv HMS, PSS. Koordinator for utførelse innkaller deltagere til vernerunder, evt. andre HMS-møter ved behov. Påpekte forhold som ikke rettes opp umiddelbart vil bli anmerket i protokoll fra vernerunde. Protokoll fra vernerunde utarbeides av Koordinator for utførelse og distribueres til leverandører AVVIK/RUH (RAPPORT UØNSKET HENDELSE) Skulle uønskede hendelser oppstå, skal hendelsen rapporteres til koordinator for utførelse. Alle RUH (Rapport Uønsket Hendelse) blir behandlet og fulgt opp med korrigerende tiltak. Postkasse for levering av RUH er hengt opp på veggen ved Servicekontoret. Skjema for RUH ligger som vedlegg til HMS-plan. (se vedlegg 7) 7

9 5. FREMDRIFTSPLAN En fremdriftsplan er utarbeidet og vil bli ajourført av prosjektleder Rune Haldammen, Stavanger Forum AS. Arrangementet omfatter følgende hovedfaser: Fase Beskrivelse Tilstedeværende Start Slutt Riggplan A Opprigging Stavanger Forum AS, Messeleverandører, utstillere a) Se opp-og nedriggstider B Utstilling Stavanger Forum AS, Messeleverandører, utstillere, besøkende C Nedrigging Stavanger Forum AS, Messeleverandører, utstillere a) a) Se opp-og nedriggstider Planen tar hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene og gir en beskrivelse av når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres Leverandører og utstillere plikter å varsle koordinator for utførelse dersom plan og/eller koordinering med de øvrige arbeider er en fare for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på utstillingsområdet. 6. RIGGPLANER Riggplaner er lagt inn under vedlegg 2. Planene vil bli utarbeidet og oppdatert fortløpende av koordinator for prosjektering. Leverandørene får anvist plass for rigg på stedet i samråd med koordinator for prosjektering. Av riggplaner framgår: Oversiktskart med inntegnet faste og provisoriske bygninger, samt adkomst til området. Situasjonsplan over utstillingshaller med stander Adkomst med porter/dører Rømningsveier Plassering brann- og førstehjelpsutstyr, HMS- stasjoner 8

10 7. KRAV TIL ADGANG OG BESTEMMELSER PÅ UTSTILLINGSOMRÅDET 7.1 INFORMASJON En generell orientering om utstillingen finnes på hjemmeside Et servicekontor blir etablert i hall B i alle faser. 7.2 ADKOMST OG PARKERING Adkomst til utstillingsområdet og parkering framgår av oversiktskart. Innkjøring og opphold av kjøretøy inne på utstillingsområdet vil bli strengt regulert i alle faser. All innkjøring/ parkering inne på utstillingsområdet krever tillatelse fra vaktpersonalet/ portvakt fra vaktselskap Parkeringsplasser i P-hus kan benyttes. 7.3 ADGANG OG LÅSING Alle som er involvert i arbeider med opp- og ned rigg skal signere PSI før arbeid igangsettes. PSI leveres i serviceskranken som er etablert i hall B. PSI ligger som vedlegg. Det er byggherre stand sitt ansvar å sørge for at arbeidere har signert PSI. Vakthold vil bli etablert og gjennomført av vaktselskap. Under alle fasene vil det bli gjennomført adgangskontroll til området og til hallen, samt låsing under alle faser i prosjektet. Framdriftsplanen definerer åpningstider og tilgang til utstillingsområdet for de ulike gruppene. Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at en person arbeider alene på utstillingsområdet. 7.4 SÆRSKILTE VILKÅR FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE For utenlandske firma/arbeidstakere gjelder spesielle vilkår for å kunne utføre arbeid i Norge. Uavhengig av varighet på arbeidet som skal utføres må skjema RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere fylles ut og sendes til Skatt Vest. Utfylling av skjema er et delt ansvar mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, men det er tilstrekkelig at en av partene rapporterer opplysninger om oppdraget som skal utføres. Skattekort og D- nummer utstedes vanligvis på bakgrunn av opplysninger gitt i skjema RF Dette er opplysninger som Skatteetaten krever for å kunne gi arbeidstillatelse til utenlandske arbeidstakere i Norge. (Se vedlegg 5 erklæringsskjema) 7.5 SANITÆR Vask og toalett er disponibel for alle leverandører og utstillere i eksisterende haller. Toaletter er tilgjengelig under alle faser i prosjektet. 9

11 7.6 LAGRING All lagring skjer på anvist plass. Ved lagring av farlig gods, ta kontakt med koordinator for utførelse. Det forutsettes kontinuerlig god orden og ryddighet i hele prosjektperioden under alle fasene i prosjektet. Det stilles krav til at alle følger retningslinjene for lagring og at alle rydder etter egne arbeider. 7.7 STRØMFORSYNING, VANN OG AVLØP Eksisterende strøm- og vannforsyning i hallen benyttes. Ledninger legges under tak eller i egne traseer. Der dette ikke er mulig må ledningene merkes tydelig. Ledninger som krysser gangbaner må dekkes til. 7.8 AVFALLSHÅNDTERING Leverandørene må selv fjerne eget avfall. Alt avfall skal kildesorteres! Det er etablert containere på området med følgende avfallsfraksjoner: Tre, metall, papp/papir, plast og mat- og restavfall. Leverandører og utstillere skal rydde etter egne arbeid før arbeidsstedet forlates. Det skal foretas daglig opprydding. Ved behov flere ganger pr. dag. Generelt skal støv tas hånd om av den som produserer det, dvs. at det skal benyttes utstyr med avsug, alternativt kan det aktuelle arbeidsområde avlukkes og støvsuges i etterkant. Det skal hindres at støv spres til naboområde. 7.9 FØRSTEHJELPSUTSTYR Førstehjelpsutstyr finnes i utstillingshallene i alle faser. Hjertestarter finnes ved serviceskranke i hall B SLUKKEUTSTYR Slukkemidler finnes tilgjengelig i henhold til riggplan i utstillingshallene. Leverandører som utfører arbeid med åpen flamme (varmt arbeid), skal i tillegg ha eget brannslukningsapparat tilgjengelig på arbeidsstedet. Utførelse av varmt arbeid skal kun gjøres av personer med sikkerhetssertifikat for varmt arbeid etter utført Sikker Jobb Analyse. (Må dokumenteres skriftlig) RØMNINGSVEIER OG NØDTRASSÈER Alle rømnings veier skal holdes ryddige og fri for hindringer. 10

12 Branndokumentasjon finnes hos Stavanger Forum. Rømningsveier er skiltet, kart over rømningsveier henger ved inngangen til hallene. Nød traséer ute skal holdes åpne med minimumsbredde på 4 meter for utrykningskjøretøyer SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER OG OMRÅDER FOR PUBLIKUM Enhver leverandør og utstiller er ansvarlig for å sikre eget arbeidsområde. I dette inngår bl.a. rekkverk, utsparing, avsperringer, etc. og omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering. Er det fare for fallende gjenstander, skal underliggende områder avsperres. Alle plan med fallhøyde høyere en 0,5 m skal være beskyttet med rekkverk (fotlist, knelist og håndrekke: høyde minst 1m) Ved støyende arbeider eller arbeider med kjemikalier skal dette tydeliggjøres ved hjelp av skilting av arbeidsområdet. Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å iverksette strakstiltak for at ikke ulykker skal inntreffe. Videre må HMS koordinator varsles samt fylle ut RUH rapport (Rapport Uønsket Hendelse). Dersom en må fjerne sikringsanretninger av hensyn til en arbeidsoperasjon, må en påse og reetablere sikringen før arbeidsstedet forlates (Sikker jobb analyse påkrevd) MASKINER OG HÅNDVERKTØY Det må sørges for at alle maskiner og håndverktøy er utstyrt med godkjent verneutstyr/ verneinnretninger. Den enkelte leverandør/utstiller skal ha rutiner og instrukser i sin internkontroll for bruk av maskiner og håndverktøy. Dokumentert Sikkerhetsopplæring Jfr. forskrift om bruk av arbeidsutstyr, skal kunne dokumenteres ALKOHOL OG NARKOTISKE STOFFER Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol eller narkotiske stoffer på utstillingsområdet i alle faser av arrangementet. 11

13 7.15 PERSONLIG VERNEUTSTYR Det vises til forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Synlighetsvest skal alltid benyttes på utstillingsområdet i fasene A og C. Vernesko anbefales benyttet på utstillingsområdet i fasene A og C. Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Det stilles krav om bruk av verneutstyr ved følgende arbeider: Arbeider Arbeider i høyden på stillaser, lift eller stige, montering/demontering av tunge elementer, lasting/lossing av kjøretøy. Arbeider i områder med fare for fallende gjenstander Støyende arbeider med normert ekvivalentnivå over 85 db(a) Arbeid med kjemikalier Ved arbeider som kan generere skader på øye, slik som ved kapping, saging, pussing, Verneutstyr Hjelm, ev. fallsikringssele ved behov Hjelm Hørselvern, området merkes med støysone. Åndedrettsvern, hud vern, hansker og øyevern iht. sikkerhetsdatablad Øyevern, evt. ansiktsvisir For øvrig benyttes personlig verneutstyr etter leverandørens/utstillerens internkontroll. Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse - eller eventuelt avsperrer tilstrekkelig område. Pass på kameraten din alle er ansvarlig for å påse at påkrevd verneutstyr benyttes av alle på utstillingsområdet. 12

14 8. REGLEMENT FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 8.1 HELSE HØRSELSSKADER Hørselen er vesentlig for sosialt samvær og kommunikasjon mellom mennesker. En hørselsskade kan ikke helbredes, bare forebygges. Utfør arbeidet slik at det ikke skapes unødig støy. Isoler støykildene. Bruk støysvake metoder der det er mulig. Sørg for forhåndsinformasjon til dem støyen vil berøre. Bruk hørselsvern kontinuerlig i områder med mye støy LUFTFORURENSNINGER OG HELSESKADER Kildene til luftforurensning er først og fremst sveising, pussing av sparklede/malte overflater, kapping/saging av trevirke og eksosutslipp fra lifter og trucker. Når du puster inn helsefarlig støv eller gasser, kan det føre til forgiftninger eller øvrige skader i lunger, nyrer, lever eller nervesystemet. Hvis det ikke er mulig å fjerne stoffene, må åndedrettsvern benyttes. Sveising skal så fremt det lar seg gjøre foregå i fri luft. Egnet verneutstyr og brannvakt skal benyttes ved sveising. Alt utstyr som brukes til kapping, pussing og saging av tre og stål skal ha egnet avsug med oppsamler. Ved bruk av dieseldrevne lifter eller andre liknende maskiner som gir fra seg avgasser inne i telter/haller, skal det brukes avgasslanger som strekkes på utsiden av telt/hall ØYESKADER Røyking er forbudt inne i telt/haller. Feiing med kost er forbudt. Det skal kun brukes støvsuger eller tilsvarende. En rekke arbeidsoperasjoner medfører fare for skade på synet. Bruk alltid riktig øyevern for å unngå øyeskader. Dette gjelder spesielt ved sveising, saging og kapping. Avskjerm arbeidsstedet så godt det lar seg gjøre Ved sveising skal det brukes visir med godkjent sveiseglass av passende tetthetsgrad. Ved sliping, kapping og saging skal det brukes vernebriller med tettsittende øyekapsel og splintsikkert glass. Ved håndtering av etsende væsker skal det brukes vernebriller med gummiinnfatning (kjemikaliebriller) eller verneskjerm av klar plast. 13

15 Husk at sprut/partikler også kan treffe personer som ikke direkte er involvert i arbeidsoperasjonen. Øyevern skal derfor alltid benyttes i områder der det foregår arbeidsoperasjoner som medfører fare for øyeskader ERGONOMI Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er en av arbeidslivets største sykdoms- og fraværsprodusenter. Det er derfor viktig at arbeidsplassen og arbeidet er tilrettelagt og hensiktsmessig organisert slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige belastninger. Belastningskader kan reduseres ved bl.a. å legge til rette for; Samarbeid mellom arbeidstakere Handlingsfrihet Rotere mellom ulike arbeidsoppgaver (jobbrotasjon) Riktig løfteteknikk Benytte hjelpemidler der dette er mulig Gode arbeidsstillinger og bevegelser Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. 8.2 MILJØ FORURENSNINGER OG UTSLIPP Det er stilt strenge krav til støv og støyutslipp. Tenk derfor på om ditt arbeid kan være til sjenanse for nære omgivelser. Støy i omgivelsene skal ikke overskride følgende grenser målt som A- veiet ekvivalent verdi (middelverdi) ved nærmeste bolig. Hverdager Kl Kveld kl Søn - og helligdager kl Natt Kl dba 55 dba 45 dba 1 Ref. TA OLJE OG KJEMIKALIER Det er viktig å forhindre utslipp av olje og kjemikalier til vann, grunn eller avløpssystemet. Olje og dieseltanker skal ha oppsamlingskar. Beholdere skal oppbevares lukket og ikke plasseres i nærheten av sluk FORBRUK AV ENERGI OG RESSURSER Unngå unødig forbruk av energi, vann og andre ressurser. 14

16 Husk å slå av maskiner, datautstyr og belysning når dette ikke er i bruk og når du er den siste som forlater utstillingsområdet. Det er viktig å velge miljøvennlige produkter, samt utnytte materialer og forbruksartikler maksimalt ARBEIDSVETTREGLER Ta vare på miljøet, tenk på dine etterkommere. Unngå sløsing og søl med olje, gass og strøm. Støy minst mulig. 8.3 SIKKERHET GENERELT Reduser avfallsmengden sorter for gjenvinning. På bakgrunn av erfaring fra tidligere arrangementer samt vurderinger gjort i forbindelse med ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) fremkommer risikoområder med behov for særskilt oppmerksomhet. Dette er områder som krever fokus fra alle aktører og videre tiltak for å styre og redusere denne risikoen. Det forutsettes at alle aktører som skal utføre arbeider i forbindelse med OTD 2011 kjenner til HMS-risikoen forbundet med sin aktivitet/arbeidsprosess og at dette er vurdert og skriftlig dokumentert KRAV TIL OPPLÆRING Leverandører og utstillere er ansvarlig for at arbeidstakere og eventuelle dugnadspersonell har nødvendig opplæring for de arbeidsoperasjoner som skal utføres, slik at alle deltar aktivt i vernearbeidet på utstillingsområdet. Arbeidsutstyr hvor det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring skal kun benyttes av personer med slik opplæring. Dokumentasjon for opplæring oppbevares av leverandøren på utstillingsområdet ARBEID I STILLAS/RULLESTILLAS Utstillere og deres underleverandører er selv ansvarlig for at alle stillaser og utstyr til enhver tid er i forskriftmessig stand. Viser til tekniske krav stilt i forskrift om bruk av stillaser, stiger og arbeid på tak m. m. Utstillere og deres underleverandører er ansvarlig for at arbeid i høyden kan utføres på en sikker og ergonomisk forsvarlig måte. Kollektive vernetiltak slik som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige vernetiltak slik som fallsikringssele. 15

17 Det skal kun benyttes autoriserte stillasbyggere som har tillatelse til å bygge, godkjenne, modifisere og rive stillaser. Sertifikater/godkjenninger skal kunne dokumenteres ved forespørsel. Stillaser over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk (rekkverk skal bestå av håndlist, fotlist og knelist). Foreligger det spesielle faremomenter ved fall av person eller gjenstand fra stillasgulv skal stillaset eller adkomsten ha rekkverk, også ved lavere høyder (Jfr. 22 forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m. m.) Brukere av stillas er selv ansvarlig for at stillaset ikke belastes mer enn det er godkjent for, og angitt på sertifikatet/taggen. Ved bygging, riving eller endring av stillas, skal området rundt stillaset alltid sperres av. Ved episoder som kan ha medført skader eller deformasjon på stillasmateriell skal det straks meldes fra til nærmeste leder, verneombud eller HMS-koordinator. Personell skal ikke oppholde seg på rullestillaser under forflytting og løse gjenstander skal fjernes eller sikres mot å falle ned. (Jfr. 46C punkt 18 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr). Ved bruk av rullestillas skal underlaget være fast, jevnt, horisontalt og loddes etter hver forflytting. (Jfr. 46C punkt 18 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr). Rullestillaser skal være synlig merket med brukstillatelse fra godkjent kontrollør ARBEID I STIGE/GARDINTRAPP Bruk av stige bør som hovedregel unngås. (Jfr. 3 Kommentar til forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m. m.) Skal stige benyttes som arbeidsplattform skal dette begrunnes i en risikovurdering. Bruk av stiger kan aksepteres når arbeidet representerer liten risiko, er av kort varighet eller når stige er det eneste og sikreste arbeidsutstyret som egner seg. (jfr. 46b, 2 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Ved arbeid i stige over 2 meter skal både person og stige sikres Stiger skal så langt det er mulig sikres i toppen samt mot utglidning, velting sidelengs og bakover. (Jfr. 46B, 3 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Frittstående stiger over 6 meter og kombistige i frittstående utførelse over 4 meter skal ikke brukes (Jfr. 46B, 1 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Stiger skal kun benyttes som midlertidig atkomst eller ved svært korte arbeider FARE FOR FALL, FALLENDE GJENSTANDER OG TAKOPPHENG Verktøy og andre løse gjenstander skal ikke etterlates tilfeldig. Der hvor det er fare for at dette kan falle ned og påføre personskade og/eller materielle skader, skal verktøy/løse gjenstander sikres. Ved vanskelige værforhold skal alle løse gjenstander sikres. Ved arbeid i høyden over 2 meter med fare for fall av person/gjenstander skal underliggende område avsperres. (Jfr. 61 forskrift om arbeid stillaser, stiger og arbeid på tak m. m) 16

18 Etter utført sikker jobb analyse kan man unntaksvis tillate arbeider med bruk av personlig sikkerhetssele. Dette gjelder steder hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde annen sikring. Studio og scenerigger er underlagt sakkyndig kontroll og skal derfor være synlig merket med godkjenning. Dokumentasjon i form av sertifikater på sjakler, vaiere og oppheng skal finnes på arbeidsstedet og kunne fremlegges ved forespørsel. Alle wirer og oppheng til scenerigger og hengende installasjoner skal ha en sikkerhetsfaktor på ARBEIDSUTSTYR FOR LØFTING AV LAST OG PERSONLØFTERE (KJØRETØY I BEVEGELSE) Arbeidsutstyr til løfting av last skal være tydelig merket med angivelse av den største arbeidsbelastningen og hvordan utstyret skal brukes på en sikker måte. Videre skal alt utstyr være tydelig merket med anvisning for når det sist ble kontrollert av sakkyndig virksomhet. Arbeidsutstyr som ikke er godkjent for løft av personer, skal være tydelig merket med forbud mot personløft. (jfr. 40 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Arbeidsutstyr for løfting av last og personløftere skal kun benyttes av personell som har nødvendige sertifikater og godkjenninger. Det er under ingen omstendighet lov til å utføre arbeid på bakken innenfor en radius på 5 meter der det utføres arbeid i høyden (lift, stillas og løfting med kran). Ved arbeid i bomlift skal personell benytte fallsikringssele. Personløfter med dieselmotor skal ved innendørs bruk, ha påmontert avgasslanger som skal rekke til utsiden av aktuelt bygg/hall. Personløfter skal under ingen omstendigheter brukes til annet formål enn det den er beregnet for. Alminnelige trafikkregler gjelder inne på området. Maks hastighet inne på området er 15 km/t VARMT ARBEID Det vises til forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid). Varmt arbeid skal kun utføres av personell med sikkerhetssertifikat. Sertifikat skal kunne fremvises ved forespørsel. Når varmt arbeid utføres, skal leverandøren sørge for at brannslokkingsutstyr finnes lett tilgjengelig og i rimelig nærhet til stedet der varmt arbeid pågår. Alt brennbart materiale i nærheten av arbeidsplassen fjernes eller skjermes med varmeresistent materiale. Ved fare for oppheting gjennom materialer/konstruksjon skal brannvakt etableres. Kapping av rør, kanaler, etc. med vinkelsliper o.l. skal foregå utendørs hvor fare for antennelse er minimal. 17

19 Gjennomført Sikker Jobb Analyse (SJA) skal foreligge, kopi skal overleveres til HMSkoordinator. Propanflasker skal sikres og fjernes fra arbeidsstedet når de ikke er i bruk, og oppbevares i avlåst container MONTERING/DEMONTERING AV TUNGE ELEMENTER Ved montering/demontering av tunge prefabrikkerte elementer skal det kun benyttes utstyr i samsvar med Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best.nr. 555 For utstyr hvor det er krav om sakkyndig kontroll skal dokumentasjon for dette oppbevares av leverandøren på utstillingsområdet. Risikovurdering og eventuell tilhørende Sikker Jobb Analyse skal være gjennomført og en kopi overleveres til HMS Koordinator før arbeidene igangsettes. Arbeidsområdet skal ved behov sperres av, og arbeidsområdet rundt personløftere skal ha en sikker sone på 5 meters radius. Sikkerhet til forbipasserende må ivaretas på lik linje med sikkerhet for arbeidstagere LASTING, LOSSING OG HEISING MATERIALER Gå aldri under hengende last Det skal alltid benyttes hjelm ved av- og på-lossing av materialer Førere av kraner, kranbiler og lastebiler skal ha nødvendige sertifikater og godkjenninger Personer som skal dirigere kraner og lignende skal være kvalifisert for oppgaven BELYSNING OG ELEKTRISKE INSTALLASJONER Alt av elektrisk arbeid med spenning over 50 volt skal utføres av sertifisert elektriker. Det er kun autorisert personell som har adgang til spenningssatte kiosker, tavler, skap og lignende. Alle lyskastere/elektriske installasjoner over 2 meter skal være sikret med sikkerhetslenke. Provisoriske ledninger/kabeltrasseer over 2 meter skal være forsvarlig sikret med godkjent festemateriell BRUK OG LAGRING AV KJEMISKE STOFFER Det vises til forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) og forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften). Det forventes at alle som bruker kjemikalier inne på området kjenner til og har vurdert enhver risiko forbundet med arbeidstakernes helse og sikkerhet ved bruk av kjemikalier. Risikovurdering må kunne dokumenteres ved forespørsel. (Jfr. 6 kjemikalieforskriften) Arbeidsgiver er ansvarlig for å disponere egnet verneutstyr iht. sikkerhetsdatablad til alle sine ansatte. (Jfr. 7 kjemikalieforskriften). 18

20 Kjemikalier skal oppbevares på en fult forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås (Jfr. 12 kjemikalieforskriften) Umerkede kjemikaliebeholdere fjernes fra utstillingsområdet. (Jfr. 11 kjemikalieforskriften). Leverandører og utstiller skal ha oppdatert stoffkartotek over helsefarlige stoffer som oppbevares og/eller brukes på området. Sikkerhetsdatablad skal foreligge på arbeidsstedet når aktuelt kjemikalie er i bruk ARBEIDSVETTREGLER IKKE TA SJANSER, NOEN ER GLAD I DEG Din sikkerhet kommer foran arbeidsmål/hensyn. Benytt riktig personlig verneutstyr. Respekter kjemikalier, elektrisitet, trykkluft og høyder. Gå aldri under hengende last eller personer som utfører arbeid i høyden. Det er under ingen omstendigheter lov til å utføre arbeider på bakken innfor en radius på 5 m der det utføres arbeid i høyden.(lift, stillas og løfting med kran) Stillas og lifter skal være godkjent med sertifikat/brukstillatelse. Stiger skal være typegodkjent og sikret mot fall. Ved all bruk av stige skal en fokusere på stødig stige og sikkert grep. 9. HANDLINGS- OG VARSLINGSPLAN VED BRANN OG ULYKKE Handlingsplan og varslingsplan ved alvorlige ulykker er utarbeidet, og vil henges godt synlig i alle hallene. NB! Alle leverandører og utstillere på utstillingsområdet plikter til en hver tid å ha oversikt over egne og underleverandørers personell som befinner seg på utstillingsområdet, samt umiddelbart varsle koordinator for utførelse ved ulykke og andre uønskede hendelser. 19

21 VEDLEGG 1. Organisasjonsplan 2. Riggplaner 3. Fremdriftsplan 4. Handlingsplan ved alvorlig ulykke 5. HMS-erklæring for utstillere 6. Skjema for Personlig Sikkerhetsinstruks (PSI) 7. Skjema for rapport uønsket hendelse (RUH) 8. Skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA) 20

22 Vedlegg 1 Organisasjonsplan Oppgave Firma Navn Tlf.nr Prosjektleder: Stavanger Forum Rune Haldammen Produsent: Stavanger Forum Sondre Lyngdal Urban Service kontor: Stavanger Forum Gerd Anita Petterson Teknisk sjef: Stavanger Forum Petter Nystrøm Koordinator for prosjektering/utførelse HMS: Aktiv HMS AS Asle Haaland Vakthold: PSS AS Harald Lilleeide

23 Vedlegg 2 Riggplaner Oversiktskart, parkering, adkomst 22

24 OTD, utestands 23

25 OTD, hall B OTD, hall C 24

26 OTD, hall K 25

27 Vedlegg 3 26

28 Fremdriftsplan OTD Utstilling Dag Dato Kl.Start Kl.Slutt Rigg Lokale Kunde Merknad Hvem torsdag 13.okt 17:00 21:00 sponlegging Hall C/D OTD SF fredag 14.okt 07:00 11:00 merke hall c Hall c OTD SF 14.okt 11:00 17:00 Legge ut foga Hall C OTD SF 14.okt 11:00 Underleverandør: Elektrikere, Rørlegger, Møbler, Oppheng i 20:00 hallen Hall C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 14.okt 17:00 22:00 foga opp Hall C OTD SF 14.okt 17:00 21:00 sponlegging Hall B OTD SF lørdag 15.okt 07:00 11:00 merke hall B Hall B OTD SF 15.okt 11:00 Underleverandør: Elektrikere, Rørlegger, Møbler, Oppheng i 20:00 hallen Hall B OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 15.okt 10:00 16:00 foga opp Hall B OTD SF 15.okt 11:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF søndag 16.okt 09:00 20:00 div arbeid i hallene Hall B/C OTD SF 16.okt 09:00 Underleverandør: Elektrikere, Rørlegger, Møbler, Oppheng i 20:00 hallen Hall B/C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 16.okt 09:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF Mandag 17.okt 07:00 22:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 17.okt 08:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF 17.okt 08:00 Underleverandører: Ad 20:00 Hoc Hall B/C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove Tirsdag 18.okt 07:00 20:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 18.okt 08:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF 18.okt 08:00 Underleverandører: Ad 20:00 Hoc Hall B/C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 18.okt 17:30 19:00 soping ganger Hall B/C OTD SF 18.okt 19:00 Legging av tepper felles 00:00 areal Hall B/C OTD Malerbua onsdag 19.okt 07:00 20:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 19.okt 07:00 18:30 servicekontor Hall B OTD SF torsdag 20.okt 07:00 15:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 20.okt 07:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF 20.okt 15:00 22:00 servicepersonell HallB/C OTD nedrigg SF fredag 21.okt 08:00 16:00 nedrigg for utstillere Hall B/C OTD SF 21.okt 08:00 16:00 servicekontor Hall B OTD SF 21.okt 16:00 22:00 Nedrigg Foga Hall B/C OTD SF lørdag 22.okt 13:00 16:00 nedrigg spon hall B/C Hall B/C OTD SF Vedlegg 4 27

29 HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE VIKTIGE TELEFONNUMMER: Når hjelpen kan vente Brann Politi Ambulanse (AMK) Telefonnummer Arbeidstilsynet Asle Haaland HMS- koordinator Rune Haldammen Prosjektleder Gerd Anita Petterson Serviceansvarlig Harald Lilleeide PSS, Vaktselskap

30 Mindre alvorlig HENDELSE! Alvorlig ulykke Varsle nødetater direkte Varsle HMS-koordinator (ev.prosjektleder) Overtar som skadestedsleder (se varslingsliste på forsiden) Skadestedsleder utpeker person som møter nødetater ved ankomst Start førstehjelp og ev. evakuering Iverksett nødvendige tiltak Iverksett intern varslingsplan 29

31 Vedlegg 5 HMS erklæring for byggherre stand. Stand navn: Erklæringen skal fylles ut av byggherre for hver stand (leietaker av areal). Ansvarlig firma skal kontrollere ALLE sine leietakere/underentreprenører som skal delta ved opp/ned rigg, samt drift av sin stand i gjennomføringsfasen. For å levere denne erklæringen sendes den på mail til prosjektleder Rune Haldammen på adresse: Kopi av erklæringen oppbevares på standen. Ansvarlig byggherre: Kontaktperson (HMS): Tlf: Kryss av: Ja Nei Merknad Vi vil utføre våre arbeider på en slik måte at OTD 2011 oppnår sin HMS- målsetting. Kontrollert at underleverandører har operativ IK/ HMS system NB! Gjelder både norske og utenlandske bedrifter/ foretak. Har firmaet prosedyrer for å påse at det finnes arbeidskontrakter, minstelønn, oppholds- og arbeidstillatelse. Overordnet HMS plan utarbeidet av Aktiv HMS AS er gjort kjent, lest og forstått av alle involverte parter på gjeldende stand. Utenlandske arbeidstakere med kortere engasjement skal ha sendt inn skjema RF 1199 Risikovurdert alle arbeider ifm opp/ ned rigg av stand. Risikovurdering (hjelpeskjema) Handlingsplan - risikovurdering Skal det utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse? Vi vil rapportere inn alle uønskede hendelser til Prosjektet ved HMS koordinator Asle Haaland Skal det benyttes varme eller gass ifm opp/ ned rigg eller gjennomføring av messen Byggherre stand er ansvarlig for at alle parter har lest, forstått og akseptert innholdet i HMS- planen Hvis risikovurderingen tilsier det, skal det utarbeides SJA (Sikker Jobb Analyse). (Se vedlegg 8. SJA skjema) Arbeidsinstruks og Sikker Jobb Analyse vedlegges. Se vedlegg for eget RUH skjema Kontakt HMS- koordinator for tillatelse/søknadskjema. 30

32 Våre arbeidsprosesser og materialvalg skal være gjennomtenkt, dette for å ivareta miljøet på best mulig måte. Supplerende opplysninger: Følgende Underentreprenører (UE) skal benyttes: Firmanavn Oppdrag/ tjeneste Kontaktperson Tlf Dokumentasjon som skal være tilgjengelig på Stand/ arbeidsstedet. Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr etter Best.nr 555 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr/ maskiner Best.nr 522 Leverandør X X Utstillere Stoffkartotek (inklusiv HMS- sikkerhetsdatablad) X x Sertifikat for varme arbeider X x Andre relevante sertifikater X x RF 1199 skjema og annen dokumentasjon X x Risikovurdering av egne arbeidsoperasjoner, samt tilhørende Sikker Jobb Analyse, SJA, ved behov X x Utfylt av: Sted/Dato: 31

33 Vedlegg 6 (norsk versjon) PERSONLIG SIKKERHETSINSTRUKS Personlig sikkerhetsinstruks, OTD 2011 Godkjent av prosjektets HMS-Koordinator: Asle Haaland, Arbeidstakers navn og firma: Dato for mottatt instruks: 1. MÅLSETTING FOR HMS Med utgangspunkt i Stavanger Forum sin generelle målsetting for HMS vil vi på dette arrangementet spesielt fokusere på: OTD 2011 skal fremstå som den beste utstillingen i sitt slag i Norge når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet. Arrangementet skal gjennomføres uten skade på mennesker, materiell eller være til ulempe for nærmiljøet Denne målsettingen omfatter hoved bedrift, kontraktørene og leverandørene. 2. RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER SPESIELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER Enkelte arbeidsoppgaver må utføres etter en fastlagt rutine for at hensynet til helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas. For spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal det på forhånd alltid bli gjennomført en Sikker Jobb Analyse (SJA). Denne analysen skal overleveres HMS-koordinator før arbeidene starter. Du plikter å sette deg inn i og følge de rutiner, instrukser og prosedyrer som gjelder for slike arbeidsoperasjoner. I planleggingen av dette prosjektet er følgende arbeidsoperasjoner vurdert som risikofylte og vil bli viet spesiell oppmerksomhet: Arbeidsoperasjoner: Spesielle sikkerhetsbestemmelser/forebyggende tiltak: Arbeider i høyden Utføre Sikker Jobb Analyse, Sperre av området, Bruke personløftere fremfor stiger, Verneutstyr, Opplæring/sertifikat, Mange maskiner/kjøretøy i bevegelse. Lav fart, Synlighetsklær er påbudt, Kjørelys på trucker, Hjelpemann ved rygging samt transport av store kolli, Sertifikat/opplæring 3. VERNEUTSTYR Følgende krav til bruk av verneutstyr gjelder: Type utstyr: Brukes i følgende område/ved følgende arbeider: Hjelm Ved alle arbeider med fare for fallende gjenstander/heiseoperasjoner. Arbeidsområder med slik fare skal sperres av og skiltes. Vernesko Alle innenfor prosjektområdet Hørselvern Øyevern Åndedrettsvern Fallsikring Sikkerhetsvest m/ refleks Ved behov, for eks. ved pigging, skyting med boltepistol og spikerpistoler, boring i betong og tre, saging og forøvrig ved generelt støyende arbeider Ved behov, for eks. ved boring i betong og tre, saging, og forøvrig ved arbeider med fare for sprut Ved behov, for eks. hvor arbeidet utvikler helsefarlig støv eller gass. Ved behov, for eks ved stillasmontering, brakkemontasjer, arbeider i stige og ved andre montasjearbeider der det ikke er muligheter for stillaser/lift Alltid innenfor prosjektområdet 32

34 4. ORDEN OG RYDDIGHET Du plikter å følge prosjektets system for avfallshåndtering/kildesortering. Følgende krav til orden og ryddighet gjelder på prosjektet: Alle skal fortløpende rydde etter egne arbeider. Gangbaner skal holdes ryddige Avfallet skal legges på angitte steder / i containere. Det skal holdes god orden i lagercontainere/lagerplass. Brannfarlig avfall og oljesøl/kjemikalier skal legges i spesielle beholdere. Alt av maskiner og utstyr som kan produsere støv skal ha påmontert avsug med oppsamler 5. GENERELLE HMS BESTEMMELSER FOR PROSJEKTET Førstehjelps- og brannslokningsutstyr Du må gjøre deg kjent med hvor du finner førstehjelpsutstyr, brannvernutstyr, samt handlingsplaner for brann og ulykker. Sertifikater o.l. Du skal dokumentere at du har gyldig sertifikat, førerkort, førerbevis, yrkesbevis, kompetansebevis eller annen godkjennelse. Tap/mangler av slike sertifikater/ bevis skal varsles til HMS-Koordinator. Brukeransvar ved betjening av maskiner For de maskiner du er satt til å betjene, skal maskinens brukerveiledninger/instrukser for sikker bruk og vedlikehold følges. Feil og mangler ved maskiner og utstyr som du selv ikke kan utbedre skal meldes til nærmeste overordnede og/ eller HMS-Koordinator. Ulykkesforebyggende tiltak Du må på eget initiativ bidra til å redusere ulykkesrisikoen ved å holde arbeidsplassen din ryddig, bruke påbudt verneutstyr og ikke fjerne sikkerhetsanordninger, men montere slike hvor du oppdager at det mangler. Forhold som du selv ikke kan rette på, må du melde fra om til HMS-Koordinator. Før bruk av kjemiske/helsefarlige stoffer plikter du å sette deg inn i HMS-sikkerhetsdatablad for det aktuelle produkt. Meldeplikt ved skader/sykdom Dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener er forårsaket av forhold i arbeidet, må du snarest varsle nærmeste overordnede om dette. Rapport om hendelse og årsak skal leveres til HMS- Koordinator snarest. Melding om farlige handlinger og farlige forhold Som et ledd i arbeidet med å forebygge arbeidsulykker/uønskede hendelser plikter du å rapportere alle uønskede hendelser. Rapporten skal du levere til HMS-Koordinator via, og du skal forvente at du får tilbakemelding på din rapport med de tiltak som iverksettes innen kort tid hvis du har signert med navn og firma. Forbud mot rusmidler På dette prosjekt er det ikke tillatt å bruke, eller være påvirket av alkohol eller stimulerende midler. 6. BRUDD PÅ SIKKERHETSBESTEMMELSENE Ved gjentatte alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser på prosjektet gjelder: 1. gang: Muntlig advarsel (Bekreftes skriftlig)/bortvisning hvis grovt uaktsom, fare for liv og helse 2. gang: Skriftlig advarsel/ Bortvisning hvis grovt uaktsom, fare for liv og helse Denne personlige sikkerhetsinstruks, - informasjon er lest, forstått og jeg forplikter meg til å etterleve de gitte bestemmelser. Arbeidstakers underskrift: Dato: 33

35 VEDLEGG 7 SKJEMA FOR RAPPORT UØNSKET HENDELSE (RUH) RUH Rapport uønsket hendelse/avviksrapport OTD 2011 Dato: KL: Sted/Stand Firma: Rapportert av: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/ Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/ avviket: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Sluttrapport: Korrigerende tiltak: Rapporten lukket av: Dato: 34

36 VEDLEGG 8 SKJEMA FOR SIKKER JOBB ANALYSE, SJA SJA tittel: SJA Nr.: Firma: SJAansvarlig: SJA DELTAKERLISTE Dato: Kl: Sted: SJA-ansvarlig: Navn (Blokkskrift) Firma Dato Signatur 35

37 SJ tittel: SJA Nr.: SJAansvarlig: Beskrivelse av arbeidet: Bygg/område Forutsetninger: Nr Deloppgave Faremoment/årsak Mulig konsekvens Tiltak Antall vedlegg: Person ansvarlig for tiltak Er den totale risikoen akseptabel: (Ja/Nei)? Anbefaling/Godkjenning Dato/Signatur Kryss av for at sjekkliste for SJA er gjennomgått SJA-ansvarlig Erfaringsoppsummering etter jobben: Konklusjon/kommentar: Ansvarlig for utfør. av arbeidet 36

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT Innholdsfortegnelse: Forord... 3 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 Målet for prosjektet... 3 Målgruppe... 3 Hyttebygging seriøs virksomhet?...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer