HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet"

Transkript

1 HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

2 Utarbeidet: Oppdrag: Offshore Technology Days 2011 Emne: Helse-, miljø og sikkerhet Rapport: HMS-plan for utstillingsområdet Oppdragsgiver: Stavanger Forum Dato: Utarbeidet av: Asle Haaland Kontrollert av: Rune Haldammen Godkjent av: Rune Haldammen Fagområdet: Prosjektadministrasjon Ansvarlig enhet:2011 Emneord: HMS Sammendrag: HMS-arbeidet på utstillingsområdet vil bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og krav i byggherreforskriften. DSB sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer vil også bli benyttet i alle faser i prosjektet. Byggherreforskriften gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet. Den retter seg mot byggherre, prosjektleder og arbeidsgivere. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. DSB sin veileder er et nyttig verktøy for både arrangører og myndigheter når det gjelder planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering. HMS-planen beskriver hvordan arbeidsmiljøet skal ivaretas gjennom alle faser i prosjektet. Planen bygger for øvrig på rådsdirektiv 92/57/EEC som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Prosjektorganisasjon for HMS: Prosjektleder Stavanger Forum ved Rune Haldammen HMS-koordinator for prosjektering og utførelse er Aktiv HMS AS v/ Asle Haaland 1

3 Innhold 1. OM HMS-PLANEN MÅLSETTING FOR HMS-ARBEIDET PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER HVER ENKELT STAND ER SIN EGEN BYGGHERRE RAPPORTERINGSRUTINER KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR LEVERANDØR OG UTSTILLER FORHÅNDSMELDING TIL ARBEIDSTILSYNET VERNERUNDER/INSPEKSJONER AVVIK/RUH (RAPPORT UØNSKET HENDELSE) FREMDRIFTSPLAN RIGGPLANER KRAV TIL ADGANG OG BESTEMMELSER PÅ UTSTILLINGSOMRÅDET INFORMASJON ADKOMST OG PARKERING ADGANG OG LÅSING SÆRSKILTE VILKÅR FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE SPISEROM OG SANITÆR LAGRING STRØMFORSYNING, VANN OG AVLØP AVFALLSHÅNDTERING FØRSTEHJELPSUTSTYR SLUKKEUTSTYR RØMNINGSVEIER OG NØDTRASSÈER SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER OG OMRÅDER FOR PUBLIKUM MASKINER OG HÅNDVERKTØY ALKOHOL OG NARKOTISKE STOFFER PERSONLIG VERNEUTSTYR REGLEMENT FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE

4 8.1.1 HØRSELSSKADER LUFTFORURENSNINGER OG HELSEKSADER ØYESKADER ERGONOMI MILJØ FORURENSNINGER OG UTSLIPP OLJE OG KJEMIKALIER FORBRUK AV ENERGI OG RESSURSER ARBEIDSVETTREGLER SIKKERHET GENERELT KRAV TIL OPPLÆRING ARBEID I STILLAS/RULLESTILLAS ARBEID I STIGE/GARDINTRAPP FARE FOR FALL, FALLENDE GJENSTANDER OG TAKOPPHENG ARBEIDSUTSTYR FOR LØFTING AV LAST OG PERSONLØFTERE (KJØRETØY I BEVEGELSE) VARMT ARBEID MONTERING/DEMONTERING AV TUNGE ELEMENTER LASTING, LOSSING OG HEISING MATERIALER BELYSNING OG ELEKTRISKE INSTALLASJONER BRUK OG LAGRING AV KJEMISKE STOFFER ARBEIDSVETTREGLER IKKE TA SJANSER, NOEN ER GLAD I DEG HANDLINGS- OG VARSLINGSPLAN VED BRANN OG ULYKKE Vedlegg til HMS-planen: 1. Organisasjonsplan 2. Riggplaner 3. Fremdriftsplan 4. Handlingsplan ved alvorlige ulykker 5. HMS-erklæring for utstillere 6. Skjema for personlig sikkerhetsinstruks (PSI) 7. Skjema for rapport om uønsket hendelse (RUH) 8. Skjema for sikker jobb analyse (SJA) 3

5 1. OM HMS-PLANEN HMS-arbeidet på utstillingsområdet vil bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om "sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forskriften beskriver hvordan krav til arbeidsmiljøet skal ivaretas i byggeprosjekter. Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og bygger for øvrig på rådsdirektiv 92/57/EEC hvor minimumskrav til midlertidige eller mobile arbeidsplasser blir presentert. Videre vil DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer benyttes, og er et nyttig verktøy for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i alle faser i prosjektet, både for arrangør og myndighet. HMS- planen omhandler opp rigg, gjennomføring og ned rigg av utstillingen, samt forhold til utstillere og underleverandører. HMS- planen beskriver hvordan forebyggende tiltak og beredskap er organisert. For å oppnå et optimalt arbeidsmiljø, minimal belastning på ytre miljø og for at ikke farlige situasjoner skal oppstå i forbindelse med utstillingen, må hver enkelt på utstillingsområdet selv ta ansvar for egne handlinger og ta hensyn til seg selv og andres helse og sikkerhet. 2. MÅLSETTING FOR HMS-ARBEIDET Stavanger Forum har etablert følgende målsettinger for HMS- arbeidet: OTD skal fremstå som den beste utstillingen i sitt slag i Norge når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet. Arrangementet skal gjennomføres uten skade på mennesker, materiell eller være til ulempe for nærmiljøet Denne målsettingen omfatter hoved bedrift, kontraktørene og leverandørene. 4

6 3. PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS Prosjektorganisasjon for HMS er som beskrevet i tabellen nedenfor. Oppgave Firma Navn Tlf.nr Prosjektleder: Stavanger Forum Rune Haldammen Koordinator for prosjektering: Koordinator for utførelse: Aktiv HMS AS Asle Haaland Aktiv HMS AS Asle Haaland

7 4. RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER 4.1 HVER ENKELT STAND ER SIN EGEN BYGGHERRE Stavanger Forum er overordnede byggherren for totalprosjektet, og skal sørge for at prosjektet utføres iht. byggherreforskriften, samt sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På bakgrunn av tidligere erfaringer med tilsvarende messer, ROS-analysen og prosjektets kompleksitet har Stavanger Forum valgt å utarbeide en overordnet HMS-plan som skal gjelde for alle som skal inn å utføre arbeid i prosjektet. Som vist i figur 1 blir hver enkelt stand sin egen byggherre. Dette innebærer et ansvar for at krav og plikter i byggherreforskriften overholdes og etterleves, samt at prosjektets HMS- plan er lest og forstått av alle arbeidstakere på hver stand, også underleverandører. Stavanger Forum Byggherre Totalprosjekt Hovedbedrift Underleverandører Stavanger Forum Stand Utstillere Byggherre Stand Utstillere Byggherre Stand Utstillere Byggherre Stand Utstillere Byggherre Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Figur 1. Modell for rapporteringslinjer 6

8 4.2 RAPPORTERINGSRUTINER KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR LEVERANDØR OG UTSTILLER HMS-erklæring med tilhørende vedlegg skal fylles ut av Byggherre Stand. Erklæringen skal fylles ut i sin helhet og oversendes/leveres til prosjektleder Rune Haldammen, Stavanger Forum innen 13. oktober Alle punktene i erklæringen må kunne dokumenteres ved forespørsel. (Se vedlegg 5). PSI skal signeres av alle som er involvert i arbeider med opp- og ned rigg, før arbeid igangsettes. PSI leveres i serviceskranken som er etablert i hall B. Det er opp til byggherre stand å sørge for at arbeidere har signert PSI. (Se vedlegg 6) FORHÅNDSMELDING TIL ARBEIDSTILSYNET Forhåndsmeldingen sendes av Stavanger Forum AS v/ Prosjektleder Rune Haldammen. Koordinator for utførelse overtar forhåndsmelding sendt til Arbeidstilsynet og ajourfører denne VERNERUNDER/INSPEKSJONER Koordinator for utførelse fører løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner ved behov i perioden fra 13. oktober til 22. oktober. Sikkerhetsmøte avholdes før oppstart av prosjekt. Deltakere: Stavanger Forum, Aktiv HMS, PSS. Koordinator for utførelse innkaller deltagere til vernerunder, evt. andre HMS-møter ved behov. Påpekte forhold som ikke rettes opp umiddelbart vil bli anmerket i protokoll fra vernerunde. Protokoll fra vernerunde utarbeides av Koordinator for utførelse og distribueres til leverandører AVVIK/RUH (RAPPORT UØNSKET HENDELSE) Skulle uønskede hendelser oppstå, skal hendelsen rapporteres til koordinator for utførelse. Alle RUH (Rapport Uønsket Hendelse) blir behandlet og fulgt opp med korrigerende tiltak. Postkasse for levering av RUH er hengt opp på veggen ved Servicekontoret. Skjema for RUH ligger som vedlegg til HMS-plan. (se vedlegg 7) 7

9 5. FREMDRIFTSPLAN En fremdriftsplan er utarbeidet og vil bli ajourført av prosjektleder Rune Haldammen, Stavanger Forum AS. Arrangementet omfatter følgende hovedfaser: Fase Beskrivelse Tilstedeværende Start Slutt Riggplan A Opprigging Stavanger Forum AS, Messeleverandører, utstillere a) Se opp-og nedriggstider B Utstilling Stavanger Forum AS, Messeleverandører, utstillere, besøkende C Nedrigging Stavanger Forum AS, Messeleverandører, utstillere a) a) Se opp-og nedriggstider Planen tar hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene og gir en beskrivelse av når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres Leverandører og utstillere plikter å varsle koordinator for utførelse dersom plan og/eller koordinering med de øvrige arbeider er en fare for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på utstillingsområdet. 6. RIGGPLANER Riggplaner er lagt inn under vedlegg 2. Planene vil bli utarbeidet og oppdatert fortløpende av koordinator for prosjektering. Leverandørene får anvist plass for rigg på stedet i samråd med koordinator for prosjektering. Av riggplaner framgår: Oversiktskart med inntegnet faste og provisoriske bygninger, samt adkomst til området. Situasjonsplan over utstillingshaller med stander Adkomst med porter/dører Rømningsveier Plassering brann- og førstehjelpsutstyr, HMS- stasjoner 8

10 7. KRAV TIL ADGANG OG BESTEMMELSER PÅ UTSTILLINGSOMRÅDET 7.1 INFORMASJON En generell orientering om utstillingen finnes på hjemmeside Et servicekontor blir etablert i hall B i alle faser. 7.2 ADKOMST OG PARKERING Adkomst til utstillingsområdet og parkering framgår av oversiktskart. Innkjøring og opphold av kjøretøy inne på utstillingsområdet vil bli strengt regulert i alle faser. All innkjøring/ parkering inne på utstillingsområdet krever tillatelse fra vaktpersonalet/ portvakt fra vaktselskap Parkeringsplasser i P-hus kan benyttes. 7.3 ADGANG OG LÅSING Alle som er involvert i arbeider med opp- og ned rigg skal signere PSI før arbeid igangsettes. PSI leveres i serviceskranken som er etablert i hall B. PSI ligger som vedlegg. Det er byggherre stand sitt ansvar å sørge for at arbeidere har signert PSI. Vakthold vil bli etablert og gjennomført av vaktselskap. Under alle fasene vil det bli gjennomført adgangskontroll til området og til hallen, samt låsing under alle faser i prosjektet. Framdriftsplanen definerer åpningstider og tilgang til utstillingsområdet for de ulike gruppene. Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at en person arbeider alene på utstillingsområdet. 7.4 SÆRSKILTE VILKÅR FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE For utenlandske firma/arbeidstakere gjelder spesielle vilkår for å kunne utføre arbeid i Norge. Uavhengig av varighet på arbeidet som skal utføres må skjema RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere fylles ut og sendes til Skatt Vest. Utfylling av skjema er et delt ansvar mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, men det er tilstrekkelig at en av partene rapporterer opplysninger om oppdraget som skal utføres. Skattekort og D- nummer utstedes vanligvis på bakgrunn av opplysninger gitt i skjema RF Dette er opplysninger som Skatteetaten krever for å kunne gi arbeidstillatelse til utenlandske arbeidstakere i Norge. (Se vedlegg 5 erklæringsskjema) 7.5 SANITÆR Vask og toalett er disponibel for alle leverandører og utstillere i eksisterende haller. Toaletter er tilgjengelig under alle faser i prosjektet. 9

11 7.6 LAGRING All lagring skjer på anvist plass. Ved lagring av farlig gods, ta kontakt med koordinator for utførelse. Det forutsettes kontinuerlig god orden og ryddighet i hele prosjektperioden under alle fasene i prosjektet. Det stilles krav til at alle følger retningslinjene for lagring og at alle rydder etter egne arbeider. 7.7 STRØMFORSYNING, VANN OG AVLØP Eksisterende strøm- og vannforsyning i hallen benyttes. Ledninger legges under tak eller i egne traseer. Der dette ikke er mulig må ledningene merkes tydelig. Ledninger som krysser gangbaner må dekkes til. 7.8 AVFALLSHÅNDTERING Leverandørene må selv fjerne eget avfall. Alt avfall skal kildesorteres! Det er etablert containere på området med følgende avfallsfraksjoner: Tre, metall, papp/papir, plast og mat- og restavfall. Leverandører og utstillere skal rydde etter egne arbeid før arbeidsstedet forlates. Det skal foretas daglig opprydding. Ved behov flere ganger pr. dag. Generelt skal støv tas hånd om av den som produserer det, dvs. at det skal benyttes utstyr med avsug, alternativt kan det aktuelle arbeidsområde avlukkes og støvsuges i etterkant. Det skal hindres at støv spres til naboområde. 7.9 FØRSTEHJELPSUTSTYR Førstehjelpsutstyr finnes i utstillingshallene i alle faser. Hjertestarter finnes ved serviceskranke i hall B SLUKKEUTSTYR Slukkemidler finnes tilgjengelig i henhold til riggplan i utstillingshallene. Leverandører som utfører arbeid med åpen flamme (varmt arbeid), skal i tillegg ha eget brannslukningsapparat tilgjengelig på arbeidsstedet. Utførelse av varmt arbeid skal kun gjøres av personer med sikkerhetssertifikat for varmt arbeid etter utført Sikker Jobb Analyse. (Må dokumenteres skriftlig) RØMNINGSVEIER OG NØDTRASSÈER Alle rømnings veier skal holdes ryddige og fri for hindringer. 10

12 Branndokumentasjon finnes hos Stavanger Forum. Rømningsveier er skiltet, kart over rømningsveier henger ved inngangen til hallene. Nød traséer ute skal holdes åpne med minimumsbredde på 4 meter for utrykningskjøretøyer SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER OG OMRÅDER FOR PUBLIKUM Enhver leverandør og utstiller er ansvarlig for å sikre eget arbeidsområde. I dette inngår bl.a. rekkverk, utsparing, avsperringer, etc. og omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering. Er det fare for fallende gjenstander, skal underliggende områder avsperres. Alle plan med fallhøyde høyere en 0,5 m skal være beskyttet med rekkverk (fotlist, knelist og håndrekke: høyde minst 1m) Ved støyende arbeider eller arbeider med kjemikalier skal dette tydeliggjøres ved hjelp av skilting av arbeidsområdet. Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å iverksette strakstiltak for at ikke ulykker skal inntreffe. Videre må HMS koordinator varsles samt fylle ut RUH rapport (Rapport Uønsket Hendelse). Dersom en må fjerne sikringsanretninger av hensyn til en arbeidsoperasjon, må en påse og reetablere sikringen før arbeidsstedet forlates (Sikker jobb analyse påkrevd) MASKINER OG HÅNDVERKTØY Det må sørges for at alle maskiner og håndverktøy er utstyrt med godkjent verneutstyr/ verneinnretninger. Den enkelte leverandør/utstiller skal ha rutiner og instrukser i sin internkontroll for bruk av maskiner og håndverktøy. Dokumentert Sikkerhetsopplæring Jfr. forskrift om bruk av arbeidsutstyr, skal kunne dokumenteres ALKOHOL OG NARKOTISKE STOFFER Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol eller narkotiske stoffer på utstillingsområdet i alle faser av arrangementet. 11

13 7.15 PERSONLIG VERNEUTSTYR Det vises til forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Synlighetsvest skal alltid benyttes på utstillingsområdet i fasene A og C. Vernesko anbefales benyttet på utstillingsområdet i fasene A og C. Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Det stilles krav om bruk av verneutstyr ved følgende arbeider: Arbeider Arbeider i høyden på stillaser, lift eller stige, montering/demontering av tunge elementer, lasting/lossing av kjøretøy. Arbeider i områder med fare for fallende gjenstander Støyende arbeider med normert ekvivalentnivå over 85 db(a) Arbeid med kjemikalier Ved arbeider som kan generere skader på øye, slik som ved kapping, saging, pussing, Verneutstyr Hjelm, ev. fallsikringssele ved behov Hjelm Hørselvern, området merkes med støysone. Åndedrettsvern, hud vern, hansker og øyevern iht. sikkerhetsdatablad Øyevern, evt. ansiktsvisir For øvrig benyttes personlig verneutstyr etter leverandørens/utstillerens internkontroll. Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse - eller eventuelt avsperrer tilstrekkelig område. Pass på kameraten din alle er ansvarlig for å påse at påkrevd verneutstyr benyttes av alle på utstillingsområdet. 12

14 8. REGLEMENT FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 8.1 HELSE HØRSELSSKADER Hørselen er vesentlig for sosialt samvær og kommunikasjon mellom mennesker. En hørselsskade kan ikke helbredes, bare forebygges. Utfør arbeidet slik at det ikke skapes unødig støy. Isoler støykildene. Bruk støysvake metoder der det er mulig. Sørg for forhåndsinformasjon til dem støyen vil berøre. Bruk hørselsvern kontinuerlig i områder med mye støy LUFTFORURENSNINGER OG HELSESKADER Kildene til luftforurensning er først og fremst sveising, pussing av sparklede/malte overflater, kapping/saging av trevirke og eksosutslipp fra lifter og trucker. Når du puster inn helsefarlig støv eller gasser, kan det føre til forgiftninger eller øvrige skader i lunger, nyrer, lever eller nervesystemet. Hvis det ikke er mulig å fjerne stoffene, må åndedrettsvern benyttes. Sveising skal så fremt det lar seg gjøre foregå i fri luft. Egnet verneutstyr og brannvakt skal benyttes ved sveising. Alt utstyr som brukes til kapping, pussing og saging av tre og stål skal ha egnet avsug med oppsamler. Ved bruk av dieseldrevne lifter eller andre liknende maskiner som gir fra seg avgasser inne i telter/haller, skal det brukes avgasslanger som strekkes på utsiden av telt/hall ØYESKADER Røyking er forbudt inne i telt/haller. Feiing med kost er forbudt. Det skal kun brukes støvsuger eller tilsvarende. En rekke arbeidsoperasjoner medfører fare for skade på synet. Bruk alltid riktig øyevern for å unngå øyeskader. Dette gjelder spesielt ved sveising, saging og kapping. Avskjerm arbeidsstedet så godt det lar seg gjøre Ved sveising skal det brukes visir med godkjent sveiseglass av passende tetthetsgrad. Ved sliping, kapping og saging skal det brukes vernebriller med tettsittende øyekapsel og splintsikkert glass. Ved håndtering av etsende væsker skal det brukes vernebriller med gummiinnfatning (kjemikaliebriller) eller verneskjerm av klar plast. 13

15 Husk at sprut/partikler også kan treffe personer som ikke direkte er involvert i arbeidsoperasjonen. Øyevern skal derfor alltid benyttes i områder der det foregår arbeidsoperasjoner som medfører fare for øyeskader ERGONOMI Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er en av arbeidslivets største sykdoms- og fraværsprodusenter. Det er derfor viktig at arbeidsplassen og arbeidet er tilrettelagt og hensiktsmessig organisert slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige belastninger. Belastningskader kan reduseres ved bl.a. å legge til rette for; Samarbeid mellom arbeidstakere Handlingsfrihet Rotere mellom ulike arbeidsoppgaver (jobbrotasjon) Riktig løfteteknikk Benytte hjelpemidler der dette er mulig Gode arbeidsstillinger og bevegelser Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. 8.2 MILJØ FORURENSNINGER OG UTSLIPP Det er stilt strenge krav til støv og støyutslipp. Tenk derfor på om ditt arbeid kan være til sjenanse for nære omgivelser. Støy i omgivelsene skal ikke overskride følgende grenser målt som A- veiet ekvivalent verdi (middelverdi) ved nærmeste bolig. Hverdager Kl Kveld kl Søn - og helligdager kl Natt Kl dba 55 dba 45 dba 1 Ref. TA OLJE OG KJEMIKALIER Det er viktig å forhindre utslipp av olje og kjemikalier til vann, grunn eller avløpssystemet. Olje og dieseltanker skal ha oppsamlingskar. Beholdere skal oppbevares lukket og ikke plasseres i nærheten av sluk FORBRUK AV ENERGI OG RESSURSER Unngå unødig forbruk av energi, vann og andre ressurser. 14

16 Husk å slå av maskiner, datautstyr og belysning når dette ikke er i bruk og når du er den siste som forlater utstillingsområdet. Det er viktig å velge miljøvennlige produkter, samt utnytte materialer og forbruksartikler maksimalt ARBEIDSVETTREGLER Ta vare på miljøet, tenk på dine etterkommere. Unngå sløsing og søl med olje, gass og strøm. Støy minst mulig. 8.3 SIKKERHET GENERELT Reduser avfallsmengden sorter for gjenvinning. På bakgrunn av erfaring fra tidligere arrangementer samt vurderinger gjort i forbindelse med ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) fremkommer risikoområder med behov for særskilt oppmerksomhet. Dette er områder som krever fokus fra alle aktører og videre tiltak for å styre og redusere denne risikoen. Det forutsettes at alle aktører som skal utføre arbeider i forbindelse med OTD 2011 kjenner til HMS-risikoen forbundet med sin aktivitet/arbeidsprosess og at dette er vurdert og skriftlig dokumentert KRAV TIL OPPLÆRING Leverandører og utstillere er ansvarlig for at arbeidstakere og eventuelle dugnadspersonell har nødvendig opplæring for de arbeidsoperasjoner som skal utføres, slik at alle deltar aktivt i vernearbeidet på utstillingsområdet. Arbeidsutstyr hvor det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring skal kun benyttes av personer med slik opplæring. Dokumentasjon for opplæring oppbevares av leverandøren på utstillingsområdet ARBEID I STILLAS/RULLESTILLAS Utstillere og deres underleverandører er selv ansvarlig for at alle stillaser og utstyr til enhver tid er i forskriftmessig stand. Viser til tekniske krav stilt i forskrift om bruk av stillaser, stiger og arbeid på tak m. m. Utstillere og deres underleverandører er ansvarlig for at arbeid i høyden kan utføres på en sikker og ergonomisk forsvarlig måte. Kollektive vernetiltak slik som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige vernetiltak slik som fallsikringssele. 15

17 Det skal kun benyttes autoriserte stillasbyggere som har tillatelse til å bygge, godkjenne, modifisere og rive stillaser. Sertifikater/godkjenninger skal kunne dokumenteres ved forespørsel. Stillaser over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk (rekkverk skal bestå av håndlist, fotlist og knelist). Foreligger det spesielle faremomenter ved fall av person eller gjenstand fra stillasgulv skal stillaset eller adkomsten ha rekkverk, også ved lavere høyder (Jfr. 22 forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m. m.) Brukere av stillas er selv ansvarlig for at stillaset ikke belastes mer enn det er godkjent for, og angitt på sertifikatet/taggen. Ved bygging, riving eller endring av stillas, skal området rundt stillaset alltid sperres av. Ved episoder som kan ha medført skader eller deformasjon på stillasmateriell skal det straks meldes fra til nærmeste leder, verneombud eller HMS-koordinator. Personell skal ikke oppholde seg på rullestillaser under forflytting og løse gjenstander skal fjernes eller sikres mot å falle ned. (Jfr. 46C punkt 18 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr). Ved bruk av rullestillas skal underlaget være fast, jevnt, horisontalt og loddes etter hver forflytting. (Jfr. 46C punkt 18 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr). Rullestillaser skal være synlig merket med brukstillatelse fra godkjent kontrollør ARBEID I STIGE/GARDINTRAPP Bruk av stige bør som hovedregel unngås. (Jfr. 3 Kommentar til forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m. m.) Skal stige benyttes som arbeidsplattform skal dette begrunnes i en risikovurdering. Bruk av stiger kan aksepteres når arbeidet representerer liten risiko, er av kort varighet eller når stige er det eneste og sikreste arbeidsutstyret som egner seg. (jfr. 46b, 2 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Ved arbeid i stige over 2 meter skal både person og stige sikres Stiger skal så langt det er mulig sikres i toppen samt mot utglidning, velting sidelengs og bakover. (Jfr. 46B, 3 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Frittstående stiger over 6 meter og kombistige i frittstående utførelse over 4 meter skal ikke brukes (Jfr. 46B, 1 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Stiger skal kun benyttes som midlertidig atkomst eller ved svært korte arbeider FARE FOR FALL, FALLENDE GJENSTANDER OG TAKOPPHENG Verktøy og andre løse gjenstander skal ikke etterlates tilfeldig. Der hvor det er fare for at dette kan falle ned og påføre personskade og/eller materielle skader, skal verktøy/løse gjenstander sikres. Ved vanskelige værforhold skal alle løse gjenstander sikres. Ved arbeid i høyden over 2 meter med fare for fall av person/gjenstander skal underliggende område avsperres. (Jfr. 61 forskrift om arbeid stillaser, stiger og arbeid på tak m. m) 16

18 Etter utført sikker jobb analyse kan man unntaksvis tillate arbeider med bruk av personlig sikkerhetssele. Dette gjelder steder hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde annen sikring. Studio og scenerigger er underlagt sakkyndig kontroll og skal derfor være synlig merket med godkjenning. Dokumentasjon i form av sertifikater på sjakler, vaiere og oppheng skal finnes på arbeidsstedet og kunne fremlegges ved forespørsel. Alle wirer og oppheng til scenerigger og hengende installasjoner skal ha en sikkerhetsfaktor på ARBEIDSUTSTYR FOR LØFTING AV LAST OG PERSONLØFTERE (KJØRETØY I BEVEGELSE) Arbeidsutstyr til løfting av last skal være tydelig merket med angivelse av den største arbeidsbelastningen og hvordan utstyret skal brukes på en sikker måte. Videre skal alt utstyr være tydelig merket med anvisning for når det sist ble kontrollert av sakkyndig virksomhet. Arbeidsutstyr som ikke er godkjent for løft av personer, skal være tydelig merket med forbud mot personløft. (jfr. 40 forskrift om bruk av arbeidsutstyr) Arbeidsutstyr for løfting av last og personløftere skal kun benyttes av personell som har nødvendige sertifikater og godkjenninger. Det er under ingen omstendighet lov til å utføre arbeid på bakken innenfor en radius på 5 meter der det utføres arbeid i høyden (lift, stillas og løfting med kran). Ved arbeid i bomlift skal personell benytte fallsikringssele. Personløfter med dieselmotor skal ved innendørs bruk, ha påmontert avgasslanger som skal rekke til utsiden av aktuelt bygg/hall. Personløfter skal under ingen omstendigheter brukes til annet formål enn det den er beregnet for. Alminnelige trafikkregler gjelder inne på området. Maks hastighet inne på området er 15 km/t VARMT ARBEID Det vises til forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid). Varmt arbeid skal kun utføres av personell med sikkerhetssertifikat. Sertifikat skal kunne fremvises ved forespørsel. Når varmt arbeid utføres, skal leverandøren sørge for at brannslokkingsutstyr finnes lett tilgjengelig og i rimelig nærhet til stedet der varmt arbeid pågår. Alt brennbart materiale i nærheten av arbeidsplassen fjernes eller skjermes med varmeresistent materiale. Ved fare for oppheting gjennom materialer/konstruksjon skal brannvakt etableres. Kapping av rør, kanaler, etc. med vinkelsliper o.l. skal foregå utendørs hvor fare for antennelse er minimal. 17

19 Gjennomført Sikker Jobb Analyse (SJA) skal foreligge, kopi skal overleveres til HMSkoordinator. Propanflasker skal sikres og fjernes fra arbeidsstedet når de ikke er i bruk, og oppbevares i avlåst container MONTERING/DEMONTERING AV TUNGE ELEMENTER Ved montering/demontering av tunge prefabrikkerte elementer skal det kun benyttes utstyr i samsvar med Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best.nr. 555 For utstyr hvor det er krav om sakkyndig kontroll skal dokumentasjon for dette oppbevares av leverandøren på utstillingsområdet. Risikovurdering og eventuell tilhørende Sikker Jobb Analyse skal være gjennomført og en kopi overleveres til HMS Koordinator før arbeidene igangsettes. Arbeidsområdet skal ved behov sperres av, og arbeidsområdet rundt personløftere skal ha en sikker sone på 5 meters radius. Sikkerhet til forbipasserende må ivaretas på lik linje med sikkerhet for arbeidstagere LASTING, LOSSING OG HEISING MATERIALER Gå aldri under hengende last Det skal alltid benyttes hjelm ved av- og på-lossing av materialer Førere av kraner, kranbiler og lastebiler skal ha nødvendige sertifikater og godkjenninger Personer som skal dirigere kraner og lignende skal være kvalifisert for oppgaven BELYSNING OG ELEKTRISKE INSTALLASJONER Alt av elektrisk arbeid med spenning over 50 volt skal utføres av sertifisert elektriker. Det er kun autorisert personell som har adgang til spenningssatte kiosker, tavler, skap og lignende. Alle lyskastere/elektriske installasjoner over 2 meter skal være sikret med sikkerhetslenke. Provisoriske ledninger/kabeltrasseer over 2 meter skal være forsvarlig sikret med godkjent festemateriell BRUK OG LAGRING AV KJEMISKE STOFFER Det vises til forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) og forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften). Det forventes at alle som bruker kjemikalier inne på området kjenner til og har vurdert enhver risiko forbundet med arbeidstakernes helse og sikkerhet ved bruk av kjemikalier. Risikovurdering må kunne dokumenteres ved forespørsel. (Jfr. 6 kjemikalieforskriften) Arbeidsgiver er ansvarlig for å disponere egnet verneutstyr iht. sikkerhetsdatablad til alle sine ansatte. (Jfr. 7 kjemikalieforskriften). 18

20 Kjemikalier skal oppbevares på en fult forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås (Jfr. 12 kjemikalieforskriften) Umerkede kjemikaliebeholdere fjernes fra utstillingsområdet. (Jfr. 11 kjemikalieforskriften). Leverandører og utstiller skal ha oppdatert stoffkartotek over helsefarlige stoffer som oppbevares og/eller brukes på området. Sikkerhetsdatablad skal foreligge på arbeidsstedet når aktuelt kjemikalie er i bruk ARBEIDSVETTREGLER IKKE TA SJANSER, NOEN ER GLAD I DEG Din sikkerhet kommer foran arbeidsmål/hensyn. Benytt riktig personlig verneutstyr. Respekter kjemikalier, elektrisitet, trykkluft og høyder. Gå aldri under hengende last eller personer som utfører arbeid i høyden. Det er under ingen omstendigheter lov til å utføre arbeider på bakken innfor en radius på 5 m der det utføres arbeid i høyden.(lift, stillas og løfting med kran) Stillas og lifter skal være godkjent med sertifikat/brukstillatelse. Stiger skal være typegodkjent og sikret mot fall. Ved all bruk av stige skal en fokusere på stødig stige og sikkert grep. 9. HANDLINGS- OG VARSLINGSPLAN VED BRANN OG ULYKKE Handlingsplan og varslingsplan ved alvorlige ulykker er utarbeidet, og vil henges godt synlig i alle hallene. NB! Alle leverandører og utstillere på utstillingsområdet plikter til en hver tid å ha oversikt over egne og underleverandørers personell som befinner seg på utstillingsområdet, samt umiddelbart varsle koordinator for utførelse ved ulykke og andre uønskede hendelser. 19

21 VEDLEGG 1. Organisasjonsplan 2. Riggplaner 3. Fremdriftsplan 4. Handlingsplan ved alvorlig ulykke 5. HMS-erklæring for utstillere 6. Skjema for Personlig Sikkerhetsinstruks (PSI) 7. Skjema for rapport uønsket hendelse (RUH) 8. Skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA) 20

22 Vedlegg 1 Organisasjonsplan Oppgave Firma Navn Tlf.nr Prosjektleder: Stavanger Forum Rune Haldammen Produsent: Stavanger Forum Sondre Lyngdal Urban Service kontor: Stavanger Forum Gerd Anita Petterson Teknisk sjef: Stavanger Forum Petter Nystrøm Koordinator for prosjektering/utførelse HMS: Aktiv HMS AS Asle Haaland Vakthold: PSS AS Harald Lilleeide

23 Vedlegg 2 Riggplaner Oversiktskart, parkering, adkomst 22

24 OTD, utestands 23

25 OTD, hall B OTD, hall C 24

26 OTD, hall K 25

27 Vedlegg 3 26

28 Fremdriftsplan OTD Utstilling Dag Dato Kl.Start Kl.Slutt Rigg Lokale Kunde Merknad Hvem torsdag 13.okt 17:00 21:00 sponlegging Hall C/D OTD SF fredag 14.okt 07:00 11:00 merke hall c Hall c OTD SF 14.okt 11:00 17:00 Legge ut foga Hall C OTD SF 14.okt 11:00 Underleverandør: Elektrikere, Rørlegger, Møbler, Oppheng i 20:00 hallen Hall C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 14.okt 17:00 22:00 foga opp Hall C OTD SF 14.okt 17:00 21:00 sponlegging Hall B OTD SF lørdag 15.okt 07:00 11:00 merke hall B Hall B OTD SF 15.okt 11:00 Underleverandør: Elektrikere, Rørlegger, Møbler, Oppheng i 20:00 hallen Hall B OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 15.okt 10:00 16:00 foga opp Hall B OTD SF 15.okt 11:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF søndag 16.okt 09:00 20:00 div arbeid i hallene Hall B/C OTD SF 16.okt 09:00 Underleverandør: Elektrikere, Rørlegger, Møbler, Oppheng i 20:00 hallen Hall B/C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 16.okt 09:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF Mandag 17.okt 07:00 22:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 17.okt 08:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF 17.okt 08:00 Underleverandører: Ad 20:00 Hoc Hall B/C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove Tirsdag 18.okt 07:00 20:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 18.okt 08:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF 18.okt 08:00 Underleverandører: Ad 20:00 Hoc Hall B/C OTD Malerbua, SI, OSV, PON, Logi, Hove 18.okt 17:30 19:00 soping ganger Hall B/C OTD SF 18.okt 19:00 Legging av tepper felles 00:00 areal Hall B/C OTD Malerbua onsdag 19.okt 07:00 20:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 19.okt 07:00 18:30 servicekontor Hall B OTD SF torsdag 20.okt 07:00 15:00 servicepersonell HallB/C OTD SF 20.okt 07:00 20:00 servicekontor Hall B OTD SF 20.okt 15:00 22:00 servicepersonell HallB/C OTD nedrigg SF fredag 21.okt 08:00 16:00 nedrigg for utstillere Hall B/C OTD SF 21.okt 08:00 16:00 servicekontor Hall B OTD SF 21.okt 16:00 22:00 Nedrigg Foga Hall B/C OTD SF lørdag 22.okt 13:00 16:00 nedrigg spon hall B/C Hall B/C OTD SF Vedlegg 4 27

29 HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE VIKTIGE TELEFONNUMMER: Når hjelpen kan vente Brann Politi Ambulanse (AMK) Telefonnummer Arbeidstilsynet Asle Haaland HMS- koordinator Rune Haldammen Prosjektleder Gerd Anita Petterson Serviceansvarlig Harald Lilleeide PSS, Vaktselskap

30 Mindre alvorlig HENDELSE! Alvorlig ulykke Varsle nødetater direkte Varsle HMS-koordinator (ev.prosjektleder) Overtar som skadestedsleder (se varslingsliste på forsiden) Skadestedsleder utpeker person som møter nødetater ved ankomst Start førstehjelp og ev. evakuering Iverksett nødvendige tiltak Iverksett intern varslingsplan 29

31 Vedlegg 5 HMS erklæring for byggherre stand. Stand navn: Erklæringen skal fylles ut av byggherre for hver stand (leietaker av areal). Ansvarlig firma skal kontrollere ALLE sine leietakere/underentreprenører som skal delta ved opp/ned rigg, samt drift av sin stand i gjennomføringsfasen. For å levere denne erklæringen sendes den på mail til prosjektleder Rune Haldammen på adresse: Kopi av erklæringen oppbevares på standen. Ansvarlig byggherre: Kontaktperson (HMS): Tlf: Kryss av: Ja Nei Merknad Vi vil utføre våre arbeider på en slik måte at OTD 2011 oppnår sin HMS- målsetting. Kontrollert at underleverandører har operativ IK/ HMS system NB! Gjelder både norske og utenlandske bedrifter/ foretak. Har firmaet prosedyrer for å påse at det finnes arbeidskontrakter, minstelønn, oppholds- og arbeidstillatelse. Overordnet HMS plan utarbeidet av Aktiv HMS AS er gjort kjent, lest og forstått av alle involverte parter på gjeldende stand. Utenlandske arbeidstakere med kortere engasjement skal ha sendt inn skjema RF 1199 Risikovurdert alle arbeider ifm opp/ ned rigg av stand. Risikovurdering (hjelpeskjema) Handlingsplan - risikovurdering Skal det utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse? Vi vil rapportere inn alle uønskede hendelser til Prosjektet ved HMS koordinator Asle Haaland Skal det benyttes varme eller gass ifm opp/ ned rigg eller gjennomføring av messen Byggherre stand er ansvarlig for at alle parter har lest, forstått og akseptert innholdet i HMS- planen Hvis risikovurderingen tilsier det, skal det utarbeides SJA (Sikker Jobb Analyse). (Se vedlegg 8. SJA skjema) Arbeidsinstruks og Sikker Jobb Analyse vedlegges. Se vedlegg for eget RUH skjema Kontakt HMS- koordinator for tillatelse/søknadskjema. 30

32 Våre arbeidsprosesser og materialvalg skal være gjennomtenkt, dette for å ivareta miljøet på best mulig måte. Supplerende opplysninger: Følgende Underentreprenører (UE) skal benyttes: Firmanavn Oppdrag/ tjeneste Kontaktperson Tlf Dokumentasjon som skal være tilgjengelig på Stand/ arbeidsstedet. Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr etter Best.nr 555 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr/ maskiner Best.nr 522 Leverandør X X Utstillere Stoffkartotek (inklusiv HMS- sikkerhetsdatablad) X x Sertifikat for varme arbeider X x Andre relevante sertifikater X x RF 1199 skjema og annen dokumentasjon X x Risikovurdering av egne arbeidsoperasjoner, samt tilhørende Sikker Jobb Analyse, SJA, ved behov X x Utfylt av: Sted/Dato: 31

33 Vedlegg 6 (norsk versjon) PERSONLIG SIKKERHETSINSTRUKS Personlig sikkerhetsinstruks, OTD 2011 Godkjent av prosjektets HMS-Koordinator: Asle Haaland, Arbeidstakers navn og firma: Dato for mottatt instruks: 1. MÅLSETTING FOR HMS Med utgangspunkt i Stavanger Forum sin generelle målsetting for HMS vil vi på dette arrangementet spesielt fokusere på: OTD 2011 skal fremstå som den beste utstillingen i sitt slag i Norge når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet. Arrangementet skal gjennomføres uten skade på mennesker, materiell eller være til ulempe for nærmiljøet Denne målsettingen omfatter hoved bedrift, kontraktørene og leverandørene. 2. RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER SPESIELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER Enkelte arbeidsoppgaver må utføres etter en fastlagt rutine for at hensynet til helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas. For spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal det på forhånd alltid bli gjennomført en Sikker Jobb Analyse (SJA). Denne analysen skal overleveres HMS-koordinator før arbeidene starter. Du plikter å sette deg inn i og følge de rutiner, instrukser og prosedyrer som gjelder for slike arbeidsoperasjoner. I planleggingen av dette prosjektet er følgende arbeidsoperasjoner vurdert som risikofylte og vil bli viet spesiell oppmerksomhet: Arbeidsoperasjoner: Spesielle sikkerhetsbestemmelser/forebyggende tiltak: Arbeider i høyden Utføre Sikker Jobb Analyse, Sperre av området, Bruke personløftere fremfor stiger, Verneutstyr, Opplæring/sertifikat, Mange maskiner/kjøretøy i bevegelse. Lav fart, Synlighetsklær er påbudt, Kjørelys på trucker, Hjelpemann ved rygging samt transport av store kolli, Sertifikat/opplæring 3. VERNEUTSTYR Følgende krav til bruk av verneutstyr gjelder: Type utstyr: Brukes i følgende område/ved følgende arbeider: Hjelm Ved alle arbeider med fare for fallende gjenstander/heiseoperasjoner. Arbeidsområder med slik fare skal sperres av og skiltes. Vernesko Alle innenfor prosjektområdet Hørselvern Øyevern Åndedrettsvern Fallsikring Sikkerhetsvest m/ refleks Ved behov, for eks. ved pigging, skyting med boltepistol og spikerpistoler, boring i betong og tre, saging og forøvrig ved generelt støyende arbeider Ved behov, for eks. ved boring i betong og tre, saging, og forøvrig ved arbeider med fare for sprut Ved behov, for eks. hvor arbeidet utvikler helsefarlig støv eller gass. Ved behov, for eks ved stillasmontering, brakkemontasjer, arbeider i stige og ved andre montasjearbeider der det ikke er muligheter for stillaser/lift Alltid innenfor prosjektområdet 32

34 4. ORDEN OG RYDDIGHET Du plikter å følge prosjektets system for avfallshåndtering/kildesortering. Følgende krav til orden og ryddighet gjelder på prosjektet: Alle skal fortløpende rydde etter egne arbeider. Gangbaner skal holdes ryddige Avfallet skal legges på angitte steder / i containere. Det skal holdes god orden i lagercontainere/lagerplass. Brannfarlig avfall og oljesøl/kjemikalier skal legges i spesielle beholdere. Alt av maskiner og utstyr som kan produsere støv skal ha påmontert avsug med oppsamler 5. GENERELLE HMS BESTEMMELSER FOR PROSJEKTET Førstehjelps- og brannslokningsutstyr Du må gjøre deg kjent med hvor du finner førstehjelpsutstyr, brannvernutstyr, samt handlingsplaner for brann og ulykker. Sertifikater o.l. Du skal dokumentere at du har gyldig sertifikat, førerkort, førerbevis, yrkesbevis, kompetansebevis eller annen godkjennelse. Tap/mangler av slike sertifikater/ bevis skal varsles til HMS-Koordinator. Brukeransvar ved betjening av maskiner For de maskiner du er satt til å betjene, skal maskinens brukerveiledninger/instrukser for sikker bruk og vedlikehold følges. Feil og mangler ved maskiner og utstyr som du selv ikke kan utbedre skal meldes til nærmeste overordnede og/ eller HMS-Koordinator. Ulykkesforebyggende tiltak Du må på eget initiativ bidra til å redusere ulykkesrisikoen ved å holde arbeidsplassen din ryddig, bruke påbudt verneutstyr og ikke fjerne sikkerhetsanordninger, men montere slike hvor du oppdager at det mangler. Forhold som du selv ikke kan rette på, må du melde fra om til HMS-Koordinator. Før bruk av kjemiske/helsefarlige stoffer plikter du å sette deg inn i HMS-sikkerhetsdatablad for det aktuelle produkt. Meldeplikt ved skader/sykdom Dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener er forårsaket av forhold i arbeidet, må du snarest varsle nærmeste overordnede om dette. Rapport om hendelse og årsak skal leveres til HMS- Koordinator snarest. Melding om farlige handlinger og farlige forhold Som et ledd i arbeidet med å forebygge arbeidsulykker/uønskede hendelser plikter du å rapportere alle uønskede hendelser. Rapporten skal du levere til HMS-Koordinator via, og du skal forvente at du får tilbakemelding på din rapport med de tiltak som iverksettes innen kort tid hvis du har signert med navn og firma. Forbud mot rusmidler På dette prosjekt er det ikke tillatt å bruke, eller være påvirket av alkohol eller stimulerende midler. 6. BRUDD PÅ SIKKERHETSBESTEMMELSENE Ved gjentatte alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser på prosjektet gjelder: 1. gang: Muntlig advarsel (Bekreftes skriftlig)/bortvisning hvis grovt uaktsom, fare for liv og helse 2. gang: Skriftlig advarsel/ Bortvisning hvis grovt uaktsom, fare for liv og helse Denne personlige sikkerhetsinstruks, - informasjon er lest, forstått og jeg forplikter meg til å etterleve de gitte bestemmelser. Arbeidstakers underskrift: Dato: 33

35 VEDLEGG 7 SKJEMA FOR RAPPORT UØNSKET HENDELSE (RUH) RUH Rapport uønsket hendelse/avviksrapport OTD 2011 Dato: KL: Sted/Stand Firma: Rapportert av: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/ Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/ avviket: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Sluttrapport: Korrigerende tiltak: Rapporten lukket av: Dato: 34

36 VEDLEGG 8 SKJEMA FOR SIKKER JOBB ANALYSE, SJA SJA tittel: SJA Nr.: Firma: SJAansvarlig: SJA DELTAKERLISTE Dato: Kl: Sted: SJA-ansvarlig: Navn (Blokkskrift) Firma Dato Signatur 35

37 SJ tittel: SJA Nr.: SJAansvarlig: Beskrivelse av arbeidet: Bygg/område Forutsetninger: Nr Deloppgave Faremoment/årsak Mulig konsekvens Tiltak Antall vedlegg: Person ansvarlig for tiltak Er den totale risikoen akseptabel: (Ja/Nei)? Anbefaling/Godkjenning Dato/Signatur Kryss av for at sjekkliste for SJA er gjennomgått SJA-ansvarlig Erfaringsoppsummering etter jobben: Konklusjon/kommentar: Ansvarlig for utfør. av arbeidet 36

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer Innhold 1 OM HMS-PLANEN...3 2 HMS MÅL...3 3 PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS...4 4 RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER...5 4.1 RAPPORTERINGSRUTINER...6

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet OTD 2013. Stavanger, Norway 23 24 oktober 2013

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet OTD 2013. Stavanger, Norway 23 24 oktober 2013 HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet OTD 2013 Stavanger, Norway 23 24 oktober 2013 Rev: 02092013 Oppdrag: OTD 2013 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Helse-, miljø og sikkerhet

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet. 24.-26. oktober

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet. 24.-26. oktober HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet 24.-26. oktober Utarbeidet: 10.09.2014 Innhold 1. OM HMS-PLANEN... 3 2. MÅLSETTING FOR HMS-ARBEIDET... 3 3. PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS...

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012. Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012. Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012 Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival Stavanger, Norway 28 31 august 2012 Rev: 02082011 Oppdrag: ONS 2012

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 10.12.2015 Etablert L.Fedotova/ Epcon AS Side 1 av 9 Innhold Formål... 3 1 Mål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon 18.08.14 SHA-plan: Trykkavløp Rønneldveien Side 1 Innholdsfortegnelse 01. Målsetting... 2 02. Prosjektinfo... 2 03. Organisasjonsplan... 3 03.01

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA Planen vedlegg 1 Byggeplass forbyggende tiltak og byggeplassrutiner Stavanger Eiendom Rehabilitering av Olav Kyrres gate 23

SHA Planen vedlegg 1 Byggeplass forbyggende tiltak og byggeplassrutiner Stavanger Eiendom Rehabilitering av Olav Kyrres gate 23 SHA Planen vedlegg 1 Byggeplass forbyggende tiltak og byggeplassrutiner Stavanger Eiendom Rehabilitering av Olav Kyrres gate 23 Delte entrepriser. Hovedbedrift :. Punkter som er beskrevet under er blant

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214221 Elektro Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-06-27 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3 1.2 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Utskifting av SD-anlegg Tromsø fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Tromsø fengsel, Balders veg 15 i Tromsø Utarbeidet: 15.08.16 Sist oppdatert: 15.08.16 Rev. nr Revisjonen gjelder

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 21.11.2012 7004 Trondheim SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Ombygging Smia Byggeplassadresse

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjekt: Lunde Skole Innvendig ombygging Prosjektnr: 38440036 Byggherre: Adresse: Entrepriseform: :

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 15.02.2012 7004 Trondheim SHA-plan for Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Byggeplassadresse Nytt

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 DL SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Søndre Vestfold fengsel Larvik avd. Rehabilitering av teglfasader Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Herregårdssletta 2, 3257 LARVIK Utarbeidet: 16.03.16 (foreløpig versjon) Sist oppdatert:

Detaljer

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Innhold Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

K2 Farlig Få eller små personskader

K2 Farlig Få eller små personskader SIDE NR.: 8 av 15 VEDLEGG 3 - RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER GENERELL ORIENTERING Risiko relateres til uønskede hendelser. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet)

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

SHA PLAN. IKT-kontorer

SHA PLAN. IKT-kontorer Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer