Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje"

Transkript

1 Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan ved ulykker 10. Ansvar 11. Oppfølging og ajourføring VEDLEGG (utarbeides etter at leverandørerer valgt) 1. Organisasjonsplan 2. Adresseliste Vedlegg som skal utarbeides av entreprenøren 3. Sjekkliste 13 (forhold på byggeplassen) 4. Riggplan 5. Fremdriftsplan 6. Melding til Arbeidstilsynet 7. Handlingsplan ved alvorlig ulykke 8. Sjekkliste 11b) 9. Dokumentasjon av internkontroll Side 1 av 6

2 HMS-planen er en del av prosjektbeskrivelsen og danner deler av grunnlaget for prissettingen av leveransen. 1. MÅLSETTING Det er byggherrens målsetting at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person, miljø eller materiell. For å sikre dette skal byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres iht. intensjonene og reglene i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser av 3. august Denne HMS-planen er et ledd i dette, og det stilles krav til alle parter om å bidra til at målsettingen blir oppfylt. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. 2. ORGANISASJON Byggherre: Koordinator i.h.t. Byggherreforskriften: Hovedbedrift (HB) i h.h.t. Arbeidsmiljøloven 15.: Terje Madsen Foreløpig ikke fastlagt Foreløpig ikke fastlagt Koordinator skal utarbeide og vedlikehold en skriftlig plan for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø (SHAplan) iht. Byggherreforskriften, etablere verneorganisasjon og føre løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner annen hver uke (vernerunder). Sikkerhetsansvarlige og verneombud i de ulike firmaene deltar etter behov. Koordinator fører referat fra vernerundene og distribuerer disse til samtlige firma på byggeplassen samt prosjektleder eller hans stedfortreder. De enkelte firmaene skal utpeke sitt verneombud på plassen. Ett av verneombudene skal velges til hovedverneombud. Alle firmaer som har oppgaver på byggeplassen skal ha internkontrollsystem. Dokumentasjon på dette i form av signerte bekreftelser fra de ulike firmaene skal legges ved som vedlegg i denne SHA-planen. 3. FRAMDRIFT Oppdragsgiver skal utarbeide detaljert fremdriftsplan. Planen skal være et planleggings- og styringsverktøy for alle involverte i prosjektet og gi detaljert oversikt over tid og sted for de ulike arbeidsopperasjonene. Farefulle arbeidsoperasjoner merkes spesielt. 4. EKSISTERENDE FORHOLD Arbeidet skal gjennomføres i et sykehjem som er i drift. Arbeidet må løpende planlegges og koordineres med sykehjemmets personale for å få en tilpasset og smidig gjennomføring. 5. ORIENTERING OM BYGGEPLASSEN 5.01 Generelt Entreprenørene forplikter å sette seg inn i, og overholde alle gjeldende offentlige og lokale regler og bestemmelser vedrørende elektriske anlegg, sikring av byggeplass, vern og sikkerhet for egne ansatte, m.v. Side 2 av 6

3 5.02 Riggområde, lagring og inntransport Det er ikke forutsatt noe eget riggområde. Entreprenørene kan i den grad det er tilgjengelig og etter nærmere avtale med oppdragsgiver benytte ledig plass i bygget til oppbevaring av materiell. Miljøfarlige varer skal sikres spesielt. Stoffkartotek skal være tilgjengelig. Varetransport til byggeplassen skal alltid avtales og varene mottas av vedkommende entreprenør. Ingen avlasting får skje tilfeldig. Byggets heiser kan brukes for transport av materiell og personell til 4. etasje. Entreprenøren kan etter nærmere avtale og retningslinjer benytte spiserom og toaletter ved sykehjemmet Administrasjon av byggeplass/framdriftsoppfølging Entreprenørene er pliktig til å sørge for tilstrekkelig og kvalifisert administrativt og teknisk personell på byggeplassen. Navn på ansvarlig leder skal oppgis i tilbudsbrevet Førstehjelpsutstyr HB har ansvaret for at førstehjelpskoffert med standard utstyr er tilgjengelig på byggeplassen. Ved bruk av førstehjelpsutstyr skal det meldes fra til HB slik at forbrukt utstyr kan erstattes Slukningsutstyr HB skal sørge for at det finnes pulverapparat på sentralt sted på byggeplassen.. Entreprenører som utfører arbeid med åpen flamme skal i tillegg ha eget brannslukningsutstyr tilgjengelig ved arbeidsstedet Rømningsveier Rømningsveiene skal holdes ryddige til enhver tid 5.07 Sikring av arbeidsområder Enhver entreprenør er ansvarlig for å sikre eget arbeidsområde. I dette inngår bl. a. rekkverk, avdekninger, avsperringer, etc. og omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering. Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak plikter å varsle den ansvarlige entreprenør. Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne slike sikringsinnretninger, plikter å reetablere denne umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. Er det risiko for fall av materialer eller utstyr til underliggende areal, skal det sikres mot slike fall eller avsperres Personlig verneutstyr Alle arbeidere skal benytte hjelm, vernefottøy og annet personlig verneutstyr der det er nødvendig ut fra de arbeidsoppgavene som skal utføres. Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse - eller eventuelt avsperrer et tilstrekkelig område. 6. SPESIELLE RISIKI 6.01 Sikker jobb-analyse Sikker jobb-analyse skal utføres for arbeider som inneholder farefulle arbeidsoperasjoner. Sikker jobbanalyse skal utarbeides i god tid før arbeidet skal gjennomføres Arbeider på tak og tilsvarende Ved arbeider i høyden skal det generelt benyttes stillas. Alle stillaser skal være av godkjent type og utførelsen godkjent og merket av autorisert personell. Arbeid fra stige aksepteres ikke. Takflater skal være sikret med rekkverk. Unntaksvis tillates arbeider i sele hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde rekkverk og arbeidet er kun av kort varighet. (f. eks. beslagarbeid på spesielle steder). Side 3 av 6

4 6.03 Brann Ved arbeid som utføres med åpen flamme eller annen antenningsfare skal entreprenøren sørge for å ha brannslukkingsapparat ved arbeidsplassen. Kapping av rør, kanaler, etc. med vinkelsliper o. l. skal normalt foregå på avtalt sted hvor fare for antennelse er minimal. Propanflasker skal sikres og fjernes fra byggeplassen når de ikke er i bruk. Ansvaret for dette påhviler den som bruker utstyret 6.04 Lagring All lagring skal skje på anvist sted, forsvarlig og sikret mot fall/velting Støv Arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres slik at støvutvikling mest mulig unngås eventuelt blir fanget opp og ikke får anledning til å spre seg i rommet. Det vil si at det må benyttes utstyr med avsug, og/eller at arbeidsstedet avlukkes lokalt og støvsuges i etterkant, slik at støv hindres i å spre seg til naboområder Riving Ved rivearbeider skal det benyttes hensiktsmessig utstyr. Dette gjelder både redskap til selve rivingen og verneutstyr. Alle materialer skal kildesorteres Annen risiko Evt. annen risiko vurderes av entreprenøren. 7. AVFALLSHÅNDTERING Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for oppsamling og bortkjøring av avfall som oppstår fra egen virksomhet. Prosjektet skal gjennomføres med kildesortering/-avfallshåndtering på byggeplassen. Entreprenørene har ansvar for å: redusere mengden produksjonsavfall som genereres forestå sortering av produksjonsavfallet som beskrevet under, eller i h.h.t. de regler som gjelder ved avfallsanlegget der avfallet leveres. holde produksjonsavfallet adskilt fra annet avfall samles inn og transportere produksjonsavfallet på forskriftsmessig måte til godkjent avfallsmottak Kildesorteringsgraden er avhengig av avsetningsmulighetene, men skal minst bestå av: Materialer og bygningsdeler til ombruk. Betong/mur/tegl til gjenvinning. Rent trevirke til gjenvinning. Metaller til gjenvinning. Glass til gjenvinning. Papir og papp til gjenvinning. Avfall til deponi. rene masser restavfall, ikke gjenvinnbart Spesialavfall. Spesialavfall skal håndteres i h.h.t. de gjeldende forskrifter for det aktuelle avfallet, kfr. Spesialavfallforskriften, PCB-forskriften, Asbestforskriften. Følgende bygningskomponenter/-materialer omfattes av disse: asbestholdige materialer. bly, og blyholdige materialer (beslag, blyinnfattet glass, akkumulatorer, batterier, o.l.) kvikksølv/-holdige komponenter og materialer (vippebrytere, termometere, termostater, o.l.) PCB-holdige komponenter og materialer (enkelte fugemasser, kondensatorer, lysstoffrør, forseglede ruter fra før 1984, m.v.) KFK-holdige komponenter (kjølemaskiner/-møbler) Side 4 av 6

5 Uherdet maling. saltimpregnert trevirke. kreosotimpregnert trevirke. 8. ORDEN OG RENHOLD Det er krav om høy standard med hensyn på orden og renhold. Arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres med sikte på å unngå tilsmussing og forhindre at urenheter blir spredt i bygget. Hver enkelt har ansvar for å rydde og gjøre rent etter seg. 9. HANDLINGSPLAN FOR ULYKKE Koordinator for utførelsen har ansvar for å utarbeide instruks for ulykker. Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen. 10. ANSVAR 10.1 HOVEDBEDRIFT / SAMORDNINGSANSVAR Hovedbedriften er ansvarlig for å organisere verne- og miljøarbeidet på anlegget i henhold til arbeidsmiljøloven. Iht. Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsatt ved Kgl. res. 6. desember 1996, om kontroll-system for helse, miljø og sikkerhet, har entreprenøren plikt til å påse at forskriftene følges. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i kortere perioder oppholder seg innen entreprisens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet VIRKSOMHETENS ANSVAR Byggherren stiller krav som entreprenøren og dennes underentreprenører skal oppfylle før arbeidet kan igangsettes og krav som skal oppfylles under utførelse. Byggherren vil sanksjonere dersom kravene ikke oppfylles. Før igangsettelse av arbeidet, skal entreprenøren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med gjenpart til byggherren. (AML 6) Entreprenørens internkontrollsystem skal dokumentere følgende før arbeidet igangsettes: A Prosjektets organisasjon slik at ledelses- og ansvarsforhold klart fremkommer (AML 14) B. Prosjektets vernetjeneste, dersom loven krever dette (AML 24 30) C. Prosjektets sikkerhets- og kontrollrutiner for maskiner og utstyr (AML 9) D. Prosjektets rutiner ved lagring og behandling av helse/miljøfarlige stoffer og eksplosive/brannfarlige varer på anleggsområdet (AML 11) Entreprenøren skal under arbeidets utførelse sørge for: A. Sikkerhetsprosedyrer Det skal utføres sikkerhetsprosedyrer for aktiviteter som medfører risiko (sprengning, grøftegraving osv) (AML 12 pkt 4b). Byggherren kan i konkurransegrunnlaget og til enhver tid kreve at det utarbeides sikkerhetsprosedyrer for særskilte aktiviteter som medfører risiko. Sikkerhetsprosedyrene som også undertegnet av det stedlige verneombudet, skal forelegges byggherren før aktiviteten igangsettes, dersom byggherren krever dette. Det skal utarbeides beredskapsplaner for brann og større ulykker (AML 12 pkt 4c) B. Overtid. Overtid registreres og rapporteres. Entreprenøren rapporterer til byggherren 1 gang hver måned. Overtiden skal rapporteres som ukentlig og månedlig overtid utover godkjent arbeidstidsordning og overtid i henhold til Arbeidsmiljøloven (AML 46 51) C. Ulykkesregistrering. Side 5 av 6

6 Ulykker, skader, og uforutsette hendelser som kunne ha medført personskader, også for arbeidstakere som er tilsatt hos underentreprenører og innleiefirmaer, skal rapporteres til byggherren snarest (AML 20) Rapporteringen omfatter følgende kategorier: - Antall utførte arbeidstimer - Personskader med fravær. - Personskader uten fravær. - Materielle skader og uforutsette hendelser ( nestenulykker ) med fare for personskader. 11 OPPFØLGING OG AJOURFØRING Koordinator har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av planen i byggetiden. Endringer refereres også spesifikt i byggemøtene. Bilag til planen som f. eks. fremdriftsplan og riggplan revideres etter behov og kan distribueres separat. Enhver har plikt til å melde fra til HB/koordinator om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Side 6 av 6

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet Utarbeidet: 01102011 Oppdrag: Offshore Technology Days 2011 Emne: Helse-, miljø og sikkerhet Rapport: HMS-plan for utstillingsområdet Oppdragsgiver:

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

DRANGEDAL KOMMUNE. Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø DRANGEDAL KOMMUNE Bostrak nytt vannbehandlingsanlegg, basseng og ledningsanlegg. Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 1 RAPPORT Bostrak VV Nytt vannbehandlingsanlegg, høgdebasseng og ledningsanlegg

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA plan... 2. Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA plan... 2. Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-10-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA plan...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer