Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner"

Transkript

1 Hammerfest kommune Tekniske installasjoner Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent

2 Innhold 1. Generelt Målsetting Overordnede lover og forskrifter Orientering Organisasjon Adresseliste Prosjekteringsfase Krav til prosjekterende Generelt Beskrivelser Rent bygg Rutiner Øvrige rutiner Handlingsplan for ulykke Ansvar Rutiner Forhold på byggeplassen Arbeid alene og kommunikajson Førstehjelpsutstyr Rømningsveier Sikring av arbeidsområdet Personlig verneutstyr Arbeider på tak,grøfter etc Lagring Slokkeutstyr Fremdrift Oppfølging og ajourføring

3 1. Generelt Denne plan er utarbeidet for Hammerfest kommune i forbindelse med oppdrag for tekniske installasjoner. 1.2 Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. april I denne sammenheng skal det tas hensyn til: Arkitektoniske, tekniske og/eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre. Den periode som avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeidsfaser. Foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Denne HMS-plan er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. Redegjørelse/produksjonsplan/rutiner for hvorledes ovennevnte tiltak skal tilfredsstilles skal inngå i HMS-plan revidert for byggefase. 1.3 Overordnede lover og forskrifter Overordnede lover og forskrifter som kan ha betydning for HMS-arbeidet i prosjektet: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Lov om produktkontroll Lov om Brannvern Lov om brannfarlige varer Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Byggherreforskriften Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om internkontroll Forskrift om stillaser, stiger og arbeider på tak Forskrift om maskiner Forskrift om bruk av tekniske innredninger og utstyr Forskrift om verne- og helsepersonell 3

4 1.4 Orientering Ved LOKALISERING skal det etableres BESKRIVELSE AV ARBEIDET. Arbeidene består hovedsaklig av A,B,C, SAMT OG D 2. Organisasjon Tiltakshaver: Byggeleder: Hovedbedrift: Hammerfest kommune XXXXXXXX Avklares i denne anbudskonkurranse. Byggherre har utarbeidet denne plan som gjelder som overordnet HMS-plan for prosjekteringsfase og grunnlag for HMS-plan utførelse. Bygggeleder eller annen skal revidere og ajourholde planen i prosjekteringsperioden. Hovedbedrift skal med utgangspunkt i denne planen utarbeide HMS-plan for utførelsesfasen, herunder også sørge for etablering av verneorganisasjon. Hovedbedrift gis koordineringsansvar for HMS i utførelsesfasen. Hovedbedrift skal føre løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner en gang pr uke (vernerunder). Hovedbedrift med hovedverneombud deltar fast i vernerunder. Videre skal hovedbedrift: Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2, herunder arrangerte vernerunder. Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har, og følger opp eget internkontrollsystem. Rapportere HMS-avvik til byggeleder. Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass. Innkalle til sikkerhetsmøter etter behov. De enkelte firma eller enmannsforetak på arbeidsplassen skal: Ha et etablert fungerende internkontrollsystem. Ivareta forpliktelsene til å treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter ihht Byggherreforskriftenes 16. Ta hensyn til anvisninger fra byggeleder. Informere arbeidstakere og verneombud iht. Byggherreforskriftens 17. Bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplass. Prosjektorganisasjonene er illustrert ved en plan. Av denne fremgår det hvordan organisasjonen er oppbygd, hvilke personer som har ansvar for de ulike delene av prosjektet, og hvordan rapporterings- og ordregivingsveien går. 4

5 Prosjektorganisasjon BH Byggherre PG Prosjektering BL Byggeleder HVB Hovedvernebedrift BH PG BL H.V.B UTF 1 UTF 2 UTF 3 UTF Adresseliste Firma/kontaktperson Telefon Mobil Telefaks E-post Byggherre: Hammerfest Kommune Postboks Hammerfest Kontaktperson: Fylles Prosjektering: Byggeleder: Hovedbedrift: 5

6 3. Prosjekteringsfase 3.1 Krav til prosjekterende Generelt Prosjekteringsarbeidene skal bemannes av de prosjekterende til en slik kapasitet at arbeidene kan gjennomføres innenfor omforent fremdriftsplan etter arbeidsmiljøloven. De engasjerte firma skal alle ha egne internkontrollsystemer. Rådgiverne skal gjennom planleggingen legge opp til arbeidsoperasjoner som gjør det mulig å ha et godt arbeidsmiljø under utførelsesfasen for alle involverte parter. Dette medfører at tekniske valg som gjøres i prosjekteringsfasen må konsekvensvurderes med tanke på helse, miljø og sikkerhet på byggeplass og under drift. Viktige momenter i så måte er: Vurdering av teknisk gjennomførbarhet av de prosjekterte løsninger, herunder gjennomførbarhet, monterbarhet, sikkerhet under montering, sikkerhet i bruk osv. Planlegging for gjennomføring etter rent bygg prinsippet. Aktivitetenes avhengighet innenfor angjeldende arbeidsoperasjon. Tidsforbruk innenfor skissert fremdrift. Rådgiverne skal kunne fremlegge dokumentasjon for at ovennevnte forhold er tatt i betraktning. Ved ombyggingsarbeider hvor det skal opprettholdes drift i eksisterende bygning, skal det velges løsninger som i minst mulig grad influerer på helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakere. Ved prøvetakinger utført av rådgivere, skal prosedyre utarbeides og følges slik at spredning av farlige stoffer og asbest ikke skjer Beskrivelser Hver enkelt prosjekterende er ansvarlig for at operasjoner som krever spesielle sikkerhetstiltak blir beskrevet under de respektive beskrivelsesposter, slik at tiltakene kan vurderes og tas hensyn til under anbudsgivningen. Rigg- og drift beskrivelse skal utarbeides slik at følgende forhold blir ivaretatt: Adkomstveier Spise- og hvilerom (for alle entreprenører på byggeplass) Garderobe, vaskerom m.v. Rengjøring av ovennevnte Rydding Belysning, midlertidige El-anlegg Inngjerding og sikring av byggeplass Sikring av åpninger, sjakter m.v. Stillaser Brannslukkingsutstyr, førstehjelpsutstyr skal forefinnes på byggeplass (presiseres) 6

7 Rømningsveger/brannforebyggende tiltak Rent bygg Bygget skal produseres etter RENT BYGG metoden slik den er beskrevet i RENT BYGGhåndboken siste utgave. Prosjekterende og entreprenører plikter å velge løsninger og utførelse som: Hindrer at støv utvikles. Hindrer at støv spres. Hindrer at støv lagres. Tilrettelegging for fjerning av støv. Effektivt renhold i hele byggetiden. Bygningsentreprenøren er å anse som renholdsentreprenøren på bygget. Det forutsettes at både prosjekterende og entreprenører har tilstrekkelig kjenneskap til de begreper og målsetninger som fremkommer i håndboken. 4. Rutiner 4.1 Øvrige rutiner Hovedbedrift Hovedbedriften skal i oppslagsform på byggeplass sørge for at det til enhver tid er en oppdatert oversikt, inneholdende de opplysninger som etterspørres på skjema, best.nr. 369 e. Personlig sikkerhetsinformasjon Hver enkelt arbeidsgiver er ansvarlig for å informere egne ansatte om de sikkerhetstiltak som gjelder for dette prosjektet spesielt. Arbeidsgiver skal iht. internkontrollforskriften sørge for at hans arbeidstakere til enhver tid er oppdatert mht kunnskap i og om gjeldende forskrifter for stillaser, bruk av spikerpistoler, sikring av byggeplass, bruk av personlig verneutstyr m.v. Avfallsbehandling og rydding Byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for kontinuerlig rydding etter egne arbeider. Avfall skal bringes til avfallscontainer på byggeplass. Mangelfull rydding etter egne arbeider vil bli belastet den enkelte entreprenør. Disponering av bygge- og anleggsavfall er regulert av forurensningslovens og avfallsforskrift 15. 7

8 Spesialavfall som etter kommunale forskrifter/bestemmelser skal underkastes spesiell håndtering/ destruksjon, skal ikke kastes i avfallscontainer, men fjernes for den aktuelle entreprenørens egen regning, inkl. offentlige deponeringsutgifter. Brannforebyggende tiltak Brannfarlige arbeidsoperasjoner skal planlegges nøye slik at risiko for brann minimaliseres. Brannslokkingsutstyr skal være tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor brannfarlige arbeidsoperasjoner pågår. Beredskapsplan I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser: Hovedbedrift Hovedverneombud Arbeidstilsyn Ambulanse Politi Brannvesen Byggeleder Tiltakshaver I tillegg skal det på eget oppslag med kart over byggeplass angis: Plassering av brannslukkere Plassering av bårer Førstehjelpsutstyr Hovedsikringer elektro Stoppekran vann Lensepumper På samme sted skal det legges ut skjema for melding av: Nestenulykker til byggeleder Ulykker til arbeidstilsynet Samling produktdatablad kjemiske stoffer Produktdatablad for kjemiske stoffer skal være samlet i egen mappe på hovedbedriftens anleggskontor. Oversikt maskiner/utstyr som er sertifiseringspliktig Hovedbedriften skal til enhver tid holde oversikt over hvilke maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktig, og sørge for at nødvendig dokumentasjon finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontor. 8

9 Oversikt over arbeider som krever sertifisering/dokumentert opplæring Hovedbedriften skal holde oversikt over de arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring, og sørge for at nødvendig dokumentasjon finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontor. Oversiktsplan for bygge- og anleggsområdet Det skal lages egen tegning som viser bygge- og anleggsområdet med avmerking av nybyggsarealer og aktuelt riggområde m.v. Rapportering Rapportering av HMS skal være fast punkt i alle byggemøter og evt. andre møter mellom byggherre, byggherrens representant og entreprenør. Utover dette skal hendelser som ulykker og nestenulykker rapporteres særskilt. 5. Handlingsplan for ulykke 5.1 Ansvar Hovedbedrift har ansvar for å utarbeide instruks (handlingsplan) ved ulykker. Planen skal slås opp i brakkene synlig for alle (f.eks. i spisebrakker og alle kontorbrakker). Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen. 5.2 Rutiner Mindre personulykker Arbeidsgiver skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet. Kopi av melding skal sendes hovedbedrift og byggeleder. Alvorlige ulykker Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplass stanses umiddelbart, og varsling iverksettes til følgende instanser og i den rekkefølge som er angitt nedenfor: Ambulanse: 113 Politi / Redningssentral 112 Brann: 110 Arbeidstilsynet: hhhhhhh Byggeleder: xxxxxxxx Byggeherre: yyyyyyyy Arbeidstilsynet skal dessuten ha skriftlig rapport på fastsatt skjema. Igangsetting av arbeidet kan skje etter tillatelse fra arbeidstilsynet. 9

10 Mangler Enhver arbeidsgiver har selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning for arbeidstakerens sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen rapporteres, samt vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeider skal stanses inntil mangelen er utbedret. Tiltak Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksetting av tiltak for utbedring av påviste mangler i forbindelse med egne arbeider. 6. Forhold på byggeplassen For orientering om felles riggforhold etc. vises det til teknisk beskrivelse. Alle arbeider skal planlegges og utføres med utgangspunkt i at nærliggende skole og barnehage har full drift i utførelsesfasen. I tillegg til de bestemmelser om forhold på byggeplassen som fremgår her, gjelder følgende sikkerhetsbestemmelser: 6.1 Arbeid alene og kommunikasjon Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at en person alene arbeider på byggeplassen. Det skal alltid befinne seg en ansatt på arbeidsstedet som behersker norsk både muntlig og skriftlig. Vedkommende skal ha tilsyn og ansvar for at gjeldende HMS blir fulgt. Vedkommende skal også kunne kommunisere med eventuelle fremmedspråklige arbeidere for å sikre at HMS arbeidet kan følges opp kontinuerlig. Språk 6.2 Førstehjelpsutstyr Plassering av førstehjelpsutstyr skal være avklart før arbeidene starter opp. Ved bruk av førstehjelpsutstyr skal det meldes fra til HB/byggeleder slik at forbrukt utstyr kan erstattes. HB har ansvar for førstehjelpsutstyr. 6.3 Rømningsveier Naturlige rømningsveier skal holdes ryddige. Rømningsveier innendørs skiltes i nødvendig grad. Overvåkes av HB. 6.4 Sikring av arbeidsområdet Enhver entreprenør er ansvarlig for å sikre eget arbeidsområde. I dette inngår bl.a. rekkverk, avdekninger, avsperringer, etc og omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering. Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å varsle den ansvarlige entreprenør. Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne slike sikringsanretninger, plikter å reetablere denne umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. 10

11 Er det risiko for fall av materialer eller utstyr til underliggende areal, skal det sikres mot slike fall eller avsperres. Hovedbedriften er ansvarlig for at fellesarealer og gangarealer er forsvarlig opplyst. Hver entreprenør/underentreprenør er ansvarlig for at undersentraler, ledninger og elektrisk utstyr ikke har defekter. 6.5 Personlig verneutstyr Alle arbeidere skal benytte hjelm og vernefottøy. Tilfeldig besøkende skal minimum benytte hjelm. Vernefottøy må vurderes i hvert tilfelle. Øvrige personlig verneutstyr benyttes etter egne interne regler (internkontrollsystem). Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse eller eventuelt avsperrer tilstrekkelig område. Dispensasjon av disse pålegg kan kun gis av byggeleder. 6.6 Arbeider på tak,grøfter etc. Takflater skal være sikret med rekkverk. Unntaksvis tillates arbeider i sele hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde rekkverk (f.eks. beslagarbeid på spesielle steder). Grøfter skal sikres mot sammenrasing. Grøfter skal sikres slik at ingen uvedkommende kan falle ned i dem. 6.7 Lagring All lagring skal skje forsvarlig og sikres mot fall/velting som følge av f.eks. uventet uvær. 6.8 Slokkeutstyr Hovedbedriften skal sørge for å etablere slokkeposter forsvarlig merket med fosforiserende skilt. 7. Fremdrift Tiltakshaver utarbeider overordnede fremdriftsplan. HB er ansvarlig for utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan med basis i tiltakshavers fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal utarbeides i nært samarbeid med byggeleder og øvrige entreprenører. 8. Oppfølging og ajourføring 11

12 Hovedbedrift har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av HMS-planen i byggetiden. Endringer refereres også spesifikt i byggemøte. Bilag som f.eks. fremdriftsplan og riggplan revideres etter behov og kan distribueres separat. Enhver har plikt til å melde fra til HB/byggeleder om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med planen eller som bør behandles og innlemmes. Vedlegg 12

13 HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE FØRSTE MANN PÅ STEDET Iverksett nødvendig førstehjelp Tilkall nødvendig hjelp Tilkall ambulanse LEDELSESPERSON En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet til profesjonell hjelp ankommer (ansvarshavende, formann, bas) Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt Varsle politi Varsle Arbeidstilsynet Beordre telefonvakt Sikre ulykkesstedet Varsle vedkommendes daglig leder Varsle HMS-koordinator, byggeleder Varsle Hovedbedrift ANNEN VARSLING Varsling til pårørende skal kun foretas av politi, sykehus eller daglig leder Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder VIKTIGE TELEFONNR.: FØRSTEHJELP: Ambulanse: 113 PUST: - Sikre luftveiene Politi / Redn.sentral: Benytt event. munn mot munn Brann: 110 PULS: - Kontroller om hjertet slår Arbeidstilsynet: - Benytt event. hjertekompressjon HMS-koordinator: Hovedbedrift: BLOD: - Stans store blødninger Byggeleder: Vedlegg

14 Vedlegg

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen HMS-PLAN : Kjølstad barnehage renovering og tilbygg TD Bygg og eiendom, Utbyggingsavdelingen 1 Kjølstad barnehage renovering og tilbygg HMS-PLAN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Fredrikstad kommune,

Detaljer

Kautokeino kommune VA-bygg

Kautokeino kommune VA-bygg Kautokeino kommune VA-bygg TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Overordnet SHA-plan Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Overordnede lover og forskrifter... 1 1.3 Orientering... 1

Detaljer

Borge ungdomsskole - Riving av klasseromsfløy, planlegging av nybygg på ca 3500m 2, samt vurdering av eksisterende arealer

Borge ungdomsskole - Riving av klasseromsfløy, planlegging av nybygg på ca 3500m 2, samt vurdering av eksisterende arealer HMS-PLAN : Borge ungdomsskole TD Bygg og eiendom, Utbyggingsavdelingen 1 Borge ungdomsskole - Riving av klasseromsfløy, planlegging av nybygg på ca 3500m 2, samt vurdering av eksisterende arealer HMS-PLAN

Detaljer

BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Ombygging Alstad ungdomskole Byggherre: Bodø Kommune Plan utarbeidet av: Dag-Knut Simonsen Rev.nr./dato: 10.01.2017 1. Om SHA-planen

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

SHA Plan. Utgave 1.0. PROSJEKT NR Ombygging til ny automasjonslinje Hadsel vgs. avd. Melbu, Bygg E

SHA Plan. Utgave 1.0. PROSJEKT NR Ombygging til ny automasjonslinje Hadsel vgs. avd. Melbu, Bygg E PROSJEKT NR. 11.026 Ombygging til ny automasjonslinje Hadsel vgs. avd. Melbu, Bygg E SHA Plan Utgave 1.0 Revisj. Utstedt av Dato Godkjent av BS 27.04.2011 Dato Revisjonen omfatter INNHOLDFORTEGNELSE: 1.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø S H A - P L A N. for

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø S H A - P L A N. for S H A - P L A N for Levering og montering av boligsprinkler i Enebakkveien 37, Rathkes gate 13 og Schweigaards gate 44 I n n h o l d : 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Rigging og opparbeidelse av byggeplass

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

Hadsel vgs. Studiested Melbu. Vidusskifting bygg E og bygg G

Hadsel vgs. Studiested Melbu. Vidusskifting bygg E og bygg G ØKONOMIAVDELINGEN EIENDOMSSEKSJONEN Prosjekt nr. 10.034 Hadsel vgs. Studiested Melbu. Vidusskifting bygg E og bygg G SHA Plan Utgave 1.0 Revisj. Utstedt av Dato Godkjent av MM 28.03.2011 Dato Revisjonen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HMS-PLAN for Mausund Svømmehall Rehabilitering Byggherreforskriften 8

FRØYA KOMMUNE. HMS-PLAN for Mausund Svømmehall Rehabilitering Byggherreforskriften 8 FRØYA KOMMUNE HMS-PLAN for Mausund Svømmehall Rehabilitering Byggherreforskriften 8 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ INNHOLD: 1. Mål 2. Organisasjon 3. Riggplan 4. Tidsplan 5. Eksisterende forhold

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Anbud vognskur utbygging Feda barnehage

Anbud vognskur utbygging Feda barnehage Anbud vognskur utbygging Feda barnehage Kvinesdal kommune skal bygge vognskur ved Feda barnehage på ca 22m 2, samt bygge ut fingarderoben med ca 6m 2. Vi ønsker tilbud på bygningsmessig, med elektro, betongarbeid,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

ANDØY KOMMUNE OMBYGGING ANDENES HELSESENTERET SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Rev. Dato Beskrivelse Sign. Godkj.

ANDØY KOMMUNE OMBYGGING ANDENES HELSESENTERET SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Rev. Dato Beskrivelse Sign. Godkj. ANDØY KOMMUNE OMBYGGING ANDENES HELSESENTERET PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Rev. Dato Beskrivelse Sign. Godkj. 2 Ombygging Andenes Helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA-plan. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

SHA-plan. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 www.cowi.no Tysvær kommune SHA-plan Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune O.nr. A020023 2 / 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Angvik skule - ombygging 2016

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Angvik skule - ombygging 2016 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Angvik skule - ombygging 2016 TIL GJEMNES KOMMUNE Del 5 SHA Plan APRIL, 2016 Gjemnes kommune Angvik skule - ombygging 2016 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Plan for SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Plan for SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ NORDLAND FYLKESKOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN - EIENDOMSSEKSJONEN Meløy vgs. avd. Glomfjord Tilbygg - totalentreprise Plan for SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ - Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Dokumenttittel

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) Prosjekt: Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand. Prosjektnr.:31073

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) Prosjekt: Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand. Prosjektnr.:31073 Sørum Kommunalteknikk KF B.1.2.2 Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) FOR Prosjektnr.:31073 Sørum Kommunalteknikk KF B.1.2.2 Side 2 av 14 Innhold Målsetting...3 1. Organisasjon...3 2. Oppfølging

Detaljer

Halden kommune. Ny offentlig Halden Havn - Sauøya

Halden kommune. Ny offentlig Halden Havn - Sauøya Halden kommune Ny offentlig Halden Havn - Sauøya HMS-plan Konkurransegrunnlag april 2011 NY OFFENTLIG HALDEN HAVN - SAUØYA Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-PLAN REVISJONSLISTE... 2 1 INNLEDNING...

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN VGS - PÅBYGG PÅ TAK OVER 2. ETASJE Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN VGS - PÅBYGG PÅ TAK OVER 2. ETASJE Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN VGS - PÅBYGG PÅ TAK OVER 2. ETASJE Side 1 BYGGHERRENS HMS-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

Rønvik barnehage. BODØ KOMMUNE Eiendomskontoret HMS-PLAN

Rønvik barnehage. BODØ KOMMUNE Eiendomskontoret HMS-PLAN Rønvik barnehage BODØ KOMMUNE Eiendomskontoret HMS-PLAN INNHOLDFORTEGNELSE: 1. MÅLSETTING... 1.1 GENERELT... 1.2 RENT BYGG.... 2. ORGANISASJON... 3. RIGGPLAN.... 4. FREMDRIFT.... 5. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SHA -PLAN (Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmilj ø)

SHA -PLAN (Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmilj ø) SHA -PLAN (Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmilj ø) Omsorgsboliger Rønningsbakken 07.07.2017 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5.

Detaljer

VVA Veisten. Del II Kontaktsgrunnlag VEDLEGG 4 : SHA-plan. SHA-plan

VVA Veisten. Del II Kontaktsgrunnlag VEDLEGG 4 : SHA-plan. SHA-plan 5151802 VVA Veisten Del II Kontaktsgrunnlag VEDLEGG 4 : SHA-plan SHA-plan Plan for SHA VVA-anlegg Veisten F02 2015-09-07 For tilbudsinnhenting K-RA JOL K-RA A01 2015-08-28 For internkontroll K-RA JOL K-RA

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 21.11.2012 7004 Trondheim SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Ombygging Smia Byggeplassadresse

Detaljer

SHA-plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt nr Polarsirkelen vgs, Mjølan Basen STO. Utgave v 1.0

SHA-plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt nr Polarsirkelen vgs, Mjølan Basen STO. Utgave v 1.0 Økonomiavdelingen - Eiendomsseksjonen Prosjekt nr. 14.021 Polarsirkelen vgs, Mjølan Basen STO Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Utgave v 1.0 Utg. Utstedt av Dato Godkjent av Dato Anm. 1.0 TG 26.06.14 Side

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

HMS-PLAN PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

HMS-PLAN PROSJEKTERING OG UTFØRELSE HMS-PLAN PROSJEKTERING OG UTFØRELSE KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE OMBYGGING AV KJØKKEN KALNES VIDEREGÅENDESKOLE - OMBYGGING AV KJØKKEN HMS-PLAN Innhold 0. Innledning 1. Målsetting. 2. Lover og forskrifter

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG

KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG Stavanger eiendom Prosjekt: KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Denne SHA-malen forutsettes å videreutvikles og kompletteres i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

SHA-plan SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-plan SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Pnr.15/03 Enga skole Rehabilitering Fasader Meløy Eiendom KF Enga skole INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 15.02.2012 7004 Trondheim SHA-plan for Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Byggeplassadresse Nytt

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Rambøll Norge AS. HMS-plan--- Trondheim kommunale feiervesen. Nye kontorer og nytt feierbad. Rev

Rambøll Norge AS. HMS-plan--- Trondheim kommunale feiervesen. Nye kontorer og nytt feierbad. Rev Rambøll Norge AS HMS-plan--- Trondheim kommunale feiervesen Rev. 0 2008-11-26 HMS Plan 2 (2) Trondheim Eiendom HMS-PLAN 0 HMS-plan 2008-11-26 JER REV. BESKRIVELSE DATO UTARB. KONTR. GODKJ. Rambøll Norge

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

ASKØY KOMMUNE. HMS-PLAN Mindre byggearbeider. Prosjekt: Drenering Strusshamn skole

ASKØY KOMMUNE. HMS-PLAN Mindre byggearbeider. Prosjekt: Drenering Strusshamn skole ASKØY KOMMUNE HMS-PLAN Mindre byggearbeider 1 ORGANISASJON, ANSVAR OG PRAKTISK GJENNOMFØRING... 5 1.1 Organisasjon og ansvar... 5 1.2 Framdriftsplan... 5 1.3 Oppfølging av HMS... 5 1.3.1 INFORMASJON...

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE. UTBYGGING VASSLEDNING Bjørndal HMS-PLAN

NÆRØY KOMMUNE. UTBYGGING VASSLEDNING Bjørndal HMS-PLAN NÆRØY KOMMUNE UTBYGGING VASSLEDNING Bjørndal HMS-PLAN Kolvereid JUNI 2013 INNLEDNING Tiltakshaver har i følge tiltakshaverforskriften (BHF) ansvar for å planlegge og gjennomføre anleggsvirksomheten på

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

SHA-PLAN KAI FLATHOLMEN. ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN. Side 0 PROSJEKTNR: PROSJEKT: Kaiutvidelse Flatholmen.

SHA-PLAN KAI FLATHOLMEN. ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN. Side 0 PROSJEKTNR: PROSJEKT: Kaiutvidelse Flatholmen. SHA-PLAN KAI FLATHOLMEN PROSJEKTNR: 5012.854 PROSJEKT: Kaiutvidelse Flatholmen. ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN. Side 0 BYGGHERRE: ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN REVIDERT : 15.08.2016 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN.

Detaljer

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø: SHA - plan.

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø: SHA - plan. FSE Eggemoen Side 1 av 9 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø: SHA - plan. Hvordan Forsvarsbygg gjennom planlegging sikrer sikkerheten i prosjekter Forsvarsbygg FSE Eggemoen Prosjekt: P2495367 Fornyelse adkomstvei

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA)

Plan for sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA) Stavanger eiendom VEDLEGG D.3 3866002 Kommunalt garderobebygg og klubbhus for Brodd på Midjord Totalentreprise. Stavanger eiendom. 15.12.2015. Plan for sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA) Dokumentkontroll

Detaljer

Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. for Omsorgsboliger Torggata 16, Fauske Kommune... Prosjektnavn. Denne SHA/HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: dd.mm.åååå og oppgradert

Detaljer

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk SHA plan dato: 15.01.13 Filnavn: ver137.doc FEF dato: 131211 Side: 1 av 2 Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk Tiltak: Rehabilitering, ombygging og nybygg, gjennomført i hovedsak

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA I VIVA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER... 5 3.1 PROSJEKTERINGSFASEN...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Farsund kommune Teknisk drift PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Dyngvoldveien tomannsbolig Byggherre: Farsund kommune Utgave nr Dato Utarbeidet av Revidert av Beskrivelse 1

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune SHA-plan Prosjektnummer SHA-plan Stavanger eiendom Stavanger kommune Denne planen skal være komplett på byggeplassen på brakkerigg sammen med andre SHA dokumenter, byggherren har ansvar for dette. Byggherren

Detaljer

AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN

AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN AURSKOG-HØLAND HELSEHUS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 20.01.16 0 For anbud AMH SHA- PLAN AURSKOG-HØLAND

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Trondheim Eiendom REHABILITERING AV INNHERREDSVEIEN 106 OVERORDNET HMS-PLAN

Trondheim Eiendom REHABILITERING AV INNHERREDSVEIEN 106 OVERORDNET HMS-PLAN Trondheim Eiendom REHABILITERING AV INNHERREDSVEIEN 106 OVERORDNET HMS-PLAN PROSJEKTERINGSLEDELSE: MULTICONSULT AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF SLUPPENVEIEN 23, 7486 TRONDHEIM TLF: 73 10 62 00 FAX: 73 10

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN»

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN» GÅRDSROM «HESTESKOEN» INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. SHA MÅLSETTING... 4 3. SHA - AKTIVITETER...

Detaljer

HMS-plan iht. Byggherreforskriften

HMS-plan iht. Byggherreforskriften Prosjekt: Bygging av fortau langs Lindi, Skogholtet, Tueveien og Myrullveien 2. byggetrinn HMS-plan iht. Byggherreforskriften Byggherreforskriften... 3 Prosjektorganisasjon... 3 Anleggsdata... 3 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Farsund kommune Teknisk drift PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Teknisk anlegg basseng Byggherre: Farsund kommune Utgave nr Dato Utarbeidet av Revidert av Beskrivelse 1 17.11.15

Detaljer