Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner"

Transkript

1 Hammerfest kommune Tekniske installasjoner Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent

2 Innhold 1. Generelt Målsetting Overordnede lover og forskrifter Orientering Organisasjon Adresseliste Prosjekteringsfase Krav til prosjekterende Generelt Beskrivelser Rent bygg Rutiner Øvrige rutiner Handlingsplan for ulykke Ansvar Rutiner Forhold på byggeplassen Arbeid alene og kommunikajson Førstehjelpsutstyr Rømningsveier Sikring av arbeidsområdet Personlig verneutstyr Arbeider på tak,grøfter etc Lagring Slokkeutstyr Fremdrift Oppfølging og ajourføring

3 1. Generelt Denne plan er utarbeidet for Hammerfest kommune i forbindelse med oppdrag for tekniske installasjoner. 1.2 Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. april I denne sammenheng skal det tas hensyn til: Arkitektoniske, tekniske og/eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre. Den periode som avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeidsfaser. Foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Denne HMS-plan er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. Redegjørelse/produksjonsplan/rutiner for hvorledes ovennevnte tiltak skal tilfredsstilles skal inngå i HMS-plan revidert for byggefase. 1.3 Overordnede lover og forskrifter Overordnede lover og forskrifter som kan ha betydning for HMS-arbeidet i prosjektet: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Lov om produktkontroll Lov om Brannvern Lov om brannfarlige varer Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Byggherreforskriften Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om internkontroll Forskrift om stillaser, stiger og arbeider på tak Forskrift om maskiner Forskrift om bruk av tekniske innredninger og utstyr Forskrift om verne- og helsepersonell 3

4 1.4 Orientering Ved LOKALISERING skal det etableres BESKRIVELSE AV ARBEIDET. Arbeidene består hovedsaklig av A,B,C, SAMT OG D 2. Organisasjon Tiltakshaver: Byggeleder: Hovedbedrift: Hammerfest kommune XXXXXXXX Avklares i denne anbudskonkurranse. Byggherre har utarbeidet denne plan som gjelder som overordnet HMS-plan for prosjekteringsfase og grunnlag for HMS-plan utførelse. Bygggeleder eller annen skal revidere og ajourholde planen i prosjekteringsperioden. Hovedbedrift skal med utgangspunkt i denne planen utarbeide HMS-plan for utførelsesfasen, herunder også sørge for etablering av verneorganisasjon. Hovedbedrift gis koordineringsansvar for HMS i utførelsesfasen. Hovedbedrift skal føre løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner en gang pr uke (vernerunder). Hovedbedrift med hovedverneombud deltar fast i vernerunder. Videre skal hovedbedrift: Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2, herunder arrangerte vernerunder. Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har, og følger opp eget internkontrollsystem. Rapportere HMS-avvik til byggeleder. Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass. Innkalle til sikkerhetsmøter etter behov. De enkelte firma eller enmannsforetak på arbeidsplassen skal: Ha et etablert fungerende internkontrollsystem. Ivareta forpliktelsene til å treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter ihht Byggherreforskriftenes 16. Ta hensyn til anvisninger fra byggeleder. Informere arbeidstakere og verneombud iht. Byggherreforskriftens 17. Bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplass. Prosjektorganisasjonene er illustrert ved en plan. Av denne fremgår det hvordan organisasjonen er oppbygd, hvilke personer som har ansvar for de ulike delene av prosjektet, og hvordan rapporterings- og ordregivingsveien går. 4

5 Prosjektorganisasjon BH Byggherre PG Prosjektering BL Byggeleder HVB Hovedvernebedrift BH PG BL H.V.B UTF 1 UTF 2 UTF 3 UTF Adresseliste Firma/kontaktperson Telefon Mobil Telefaks E-post Byggherre: Hammerfest Kommune Postboks Hammerfest Kontaktperson: Fylles Prosjektering: Byggeleder: Hovedbedrift: 5

6 3. Prosjekteringsfase 3.1 Krav til prosjekterende Generelt Prosjekteringsarbeidene skal bemannes av de prosjekterende til en slik kapasitet at arbeidene kan gjennomføres innenfor omforent fremdriftsplan etter arbeidsmiljøloven. De engasjerte firma skal alle ha egne internkontrollsystemer. Rådgiverne skal gjennom planleggingen legge opp til arbeidsoperasjoner som gjør det mulig å ha et godt arbeidsmiljø under utførelsesfasen for alle involverte parter. Dette medfører at tekniske valg som gjøres i prosjekteringsfasen må konsekvensvurderes med tanke på helse, miljø og sikkerhet på byggeplass og under drift. Viktige momenter i så måte er: Vurdering av teknisk gjennomførbarhet av de prosjekterte løsninger, herunder gjennomførbarhet, monterbarhet, sikkerhet under montering, sikkerhet i bruk osv. Planlegging for gjennomføring etter rent bygg prinsippet. Aktivitetenes avhengighet innenfor angjeldende arbeidsoperasjon. Tidsforbruk innenfor skissert fremdrift. Rådgiverne skal kunne fremlegge dokumentasjon for at ovennevnte forhold er tatt i betraktning. Ved ombyggingsarbeider hvor det skal opprettholdes drift i eksisterende bygning, skal det velges løsninger som i minst mulig grad influerer på helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakere. Ved prøvetakinger utført av rådgivere, skal prosedyre utarbeides og følges slik at spredning av farlige stoffer og asbest ikke skjer Beskrivelser Hver enkelt prosjekterende er ansvarlig for at operasjoner som krever spesielle sikkerhetstiltak blir beskrevet under de respektive beskrivelsesposter, slik at tiltakene kan vurderes og tas hensyn til under anbudsgivningen. Rigg- og drift beskrivelse skal utarbeides slik at følgende forhold blir ivaretatt: Adkomstveier Spise- og hvilerom (for alle entreprenører på byggeplass) Garderobe, vaskerom m.v. Rengjøring av ovennevnte Rydding Belysning, midlertidige El-anlegg Inngjerding og sikring av byggeplass Sikring av åpninger, sjakter m.v. Stillaser Brannslukkingsutstyr, førstehjelpsutstyr skal forefinnes på byggeplass (presiseres) 6

7 Rømningsveger/brannforebyggende tiltak Rent bygg Bygget skal produseres etter RENT BYGG metoden slik den er beskrevet i RENT BYGGhåndboken siste utgave. Prosjekterende og entreprenører plikter å velge løsninger og utførelse som: Hindrer at støv utvikles. Hindrer at støv spres. Hindrer at støv lagres. Tilrettelegging for fjerning av støv. Effektivt renhold i hele byggetiden. Bygningsentreprenøren er å anse som renholdsentreprenøren på bygget. Det forutsettes at både prosjekterende og entreprenører har tilstrekkelig kjenneskap til de begreper og målsetninger som fremkommer i håndboken. 4. Rutiner 4.1 Øvrige rutiner Hovedbedrift Hovedbedriften skal i oppslagsform på byggeplass sørge for at det til enhver tid er en oppdatert oversikt, inneholdende de opplysninger som etterspørres på skjema, best.nr. 369 e. Personlig sikkerhetsinformasjon Hver enkelt arbeidsgiver er ansvarlig for å informere egne ansatte om de sikkerhetstiltak som gjelder for dette prosjektet spesielt. Arbeidsgiver skal iht. internkontrollforskriften sørge for at hans arbeidstakere til enhver tid er oppdatert mht kunnskap i og om gjeldende forskrifter for stillaser, bruk av spikerpistoler, sikring av byggeplass, bruk av personlig verneutstyr m.v. Avfallsbehandling og rydding Byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for kontinuerlig rydding etter egne arbeider. Avfall skal bringes til avfallscontainer på byggeplass. Mangelfull rydding etter egne arbeider vil bli belastet den enkelte entreprenør. Disponering av bygge- og anleggsavfall er regulert av forurensningslovens og avfallsforskrift 15. 7

8 Spesialavfall som etter kommunale forskrifter/bestemmelser skal underkastes spesiell håndtering/ destruksjon, skal ikke kastes i avfallscontainer, men fjernes for den aktuelle entreprenørens egen regning, inkl. offentlige deponeringsutgifter. Brannforebyggende tiltak Brannfarlige arbeidsoperasjoner skal planlegges nøye slik at risiko for brann minimaliseres. Brannslokkingsutstyr skal være tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor brannfarlige arbeidsoperasjoner pågår. Beredskapsplan I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser: Hovedbedrift Hovedverneombud Arbeidstilsyn Ambulanse Politi Brannvesen Byggeleder Tiltakshaver I tillegg skal det på eget oppslag med kart over byggeplass angis: Plassering av brannslukkere Plassering av bårer Førstehjelpsutstyr Hovedsikringer elektro Stoppekran vann Lensepumper På samme sted skal det legges ut skjema for melding av: Nestenulykker til byggeleder Ulykker til arbeidstilsynet Samling produktdatablad kjemiske stoffer Produktdatablad for kjemiske stoffer skal være samlet i egen mappe på hovedbedriftens anleggskontor. Oversikt maskiner/utstyr som er sertifiseringspliktig Hovedbedriften skal til enhver tid holde oversikt over hvilke maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktig, og sørge for at nødvendig dokumentasjon finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontor. 8

9 Oversikt over arbeider som krever sertifisering/dokumentert opplæring Hovedbedriften skal holde oversikt over de arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring, og sørge for at nødvendig dokumentasjon finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontor. Oversiktsplan for bygge- og anleggsområdet Det skal lages egen tegning som viser bygge- og anleggsområdet med avmerking av nybyggsarealer og aktuelt riggområde m.v. Rapportering Rapportering av HMS skal være fast punkt i alle byggemøter og evt. andre møter mellom byggherre, byggherrens representant og entreprenør. Utover dette skal hendelser som ulykker og nestenulykker rapporteres særskilt. 5. Handlingsplan for ulykke 5.1 Ansvar Hovedbedrift har ansvar for å utarbeide instruks (handlingsplan) ved ulykker. Planen skal slås opp i brakkene synlig for alle (f.eks. i spisebrakker og alle kontorbrakker). Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen. 5.2 Rutiner Mindre personulykker Arbeidsgiver skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet. Kopi av melding skal sendes hovedbedrift og byggeleder. Alvorlige ulykker Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplass stanses umiddelbart, og varsling iverksettes til følgende instanser og i den rekkefølge som er angitt nedenfor: Ambulanse: 113 Politi / Redningssentral 112 Brann: 110 Arbeidstilsynet: hhhhhhh Byggeleder: xxxxxxxx Byggeherre: yyyyyyyy Arbeidstilsynet skal dessuten ha skriftlig rapport på fastsatt skjema. Igangsetting av arbeidet kan skje etter tillatelse fra arbeidstilsynet. 9

10 Mangler Enhver arbeidsgiver har selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning for arbeidstakerens sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen rapporteres, samt vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeider skal stanses inntil mangelen er utbedret. Tiltak Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksetting av tiltak for utbedring av påviste mangler i forbindelse med egne arbeider. 6. Forhold på byggeplassen For orientering om felles riggforhold etc. vises det til teknisk beskrivelse. Alle arbeider skal planlegges og utføres med utgangspunkt i at nærliggende skole og barnehage har full drift i utførelsesfasen. I tillegg til de bestemmelser om forhold på byggeplassen som fremgår her, gjelder følgende sikkerhetsbestemmelser: 6.1 Arbeid alene og kommunikasjon Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at en person alene arbeider på byggeplassen. Det skal alltid befinne seg en ansatt på arbeidsstedet som behersker norsk både muntlig og skriftlig. Vedkommende skal ha tilsyn og ansvar for at gjeldende HMS blir fulgt. Vedkommende skal også kunne kommunisere med eventuelle fremmedspråklige arbeidere for å sikre at HMS arbeidet kan følges opp kontinuerlig. Språk 6.2 Førstehjelpsutstyr Plassering av førstehjelpsutstyr skal være avklart før arbeidene starter opp. Ved bruk av førstehjelpsutstyr skal det meldes fra til HB/byggeleder slik at forbrukt utstyr kan erstattes. HB har ansvar for førstehjelpsutstyr. 6.3 Rømningsveier Naturlige rømningsveier skal holdes ryddige. Rømningsveier innendørs skiltes i nødvendig grad. Overvåkes av HB. 6.4 Sikring av arbeidsområdet Enhver entreprenør er ansvarlig for å sikre eget arbeidsområde. I dette inngår bl.a. rekkverk, avdekninger, avsperringer, etc og omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering. Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å varsle den ansvarlige entreprenør. Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne slike sikringsanretninger, plikter å reetablere denne umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. 10

11 Er det risiko for fall av materialer eller utstyr til underliggende areal, skal det sikres mot slike fall eller avsperres. Hovedbedriften er ansvarlig for at fellesarealer og gangarealer er forsvarlig opplyst. Hver entreprenør/underentreprenør er ansvarlig for at undersentraler, ledninger og elektrisk utstyr ikke har defekter. 6.5 Personlig verneutstyr Alle arbeidere skal benytte hjelm og vernefottøy. Tilfeldig besøkende skal minimum benytte hjelm. Vernefottøy må vurderes i hvert tilfelle. Øvrige personlig verneutstyr benyttes etter egne interne regler (internkontrollsystem). Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse eller eventuelt avsperrer tilstrekkelig område. Dispensasjon av disse pålegg kan kun gis av byggeleder. 6.6 Arbeider på tak,grøfter etc. Takflater skal være sikret med rekkverk. Unntaksvis tillates arbeider i sele hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde rekkverk (f.eks. beslagarbeid på spesielle steder). Grøfter skal sikres mot sammenrasing. Grøfter skal sikres slik at ingen uvedkommende kan falle ned i dem. 6.7 Lagring All lagring skal skje forsvarlig og sikres mot fall/velting som følge av f.eks. uventet uvær. 6.8 Slokkeutstyr Hovedbedriften skal sørge for å etablere slokkeposter forsvarlig merket med fosforiserende skilt. 7. Fremdrift Tiltakshaver utarbeider overordnede fremdriftsplan. HB er ansvarlig for utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan med basis i tiltakshavers fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal utarbeides i nært samarbeid med byggeleder og øvrige entreprenører. 8. Oppfølging og ajourføring 11

12 Hovedbedrift har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av HMS-planen i byggetiden. Endringer refereres også spesifikt i byggemøte. Bilag som f.eks. fremdriftsplan og riggplan revideres etter behov og kan distribueres separat. Enhver har plikt til å melde fra til HB/byggeleder om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med planen eller som bør behandles og innlemmes. Vedlegg 12

13 HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE FØRSTE MANN PÅ STEDET Iverksett nødvendig førstehjelp Tilkall nødvendig hjelp Tilkall ambulanse LEDELSESPERSON En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet til profesjonell hjelp ankommer (ansvarshavende, formann, bas) Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt Varsle politi Varsle Arbeidstilsynet Beordre telefonvakt Sikre ulykkesstedet Varsle vedkommendes daglig leder Varsle HMS-koordinator, byggeleder Varsle Hovedbedrift ANNEN VARSLING Varsling til pårørende skal kun foretas av politi, sykehus eller daglig leder Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder VIKTIGE TELEFONNR.: FØRSTEHJELP: Ambulanse: 113 PUST: - Sikre luftveiene Politi / Redn.sentral: Benytt event. munn mot munn Brann: 110 PULS: - Kontroller om hjertet slår Arbeidstilsynet: - Benytt event. hjertekompressjon HMS-koordinator: Hovedbedrift: BLOD: - Stans store blødninger Byggeleder: Vedlegg

14 Vedlegg

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer