PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)"

Transkript

1 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan. Malen er orienterende og beskriver hvilke rutiner og forhold som skal drøftes i en HMS-plan i et standardprosjekt for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ved mindre prosjekter med én entreprenør kan mye av det generelle stoffet inkl. rutinene fjernes. Kapitlet Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal imidlertid alltid inngå i planen, også for mindre prosjekter! Ansvaret for utarbeidelse av HMS-planen vil tilligge koordinator for prosjektering evnt prosjektleder. I malen er det stedvis benyttet formatet <tekst>, som forutsettes fjernet og erstattet med fullstendig tekst tilpasset det aktuelle prosjekt. I den ferdige HMSplanen skal det ikke forekomme rester av <tekst> fra malen (gjelder også denne instruksen ) INNHOLDSFORTEGNELSE 7.0 HMS - PLAN 7.1 HMS-PLANENS FORMÅL. 7.2 ORGANISASJONSKART HMS (eksempel) 7.3 ANSVAR OG OPPGAVER 7.4 OVERORDNEDE LOVER OG FORSKRIFTER. 7.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET 7.6 FRAMDRIFTSPLAN 7.8 RUTINER 7.9 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER

2 7.1 HMS-PLANENS FORMÅL. Formålet med HMS-planen er gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen og tilstøtende arealer slik at ulykker og helsemessige skader unngås. Hensynet til eventuell eksisterende virksomhet i tilknytning til prosjektet skal ivaretas ved systematisk kommunikasjon mellom virksomheten og byggeprosjektet, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Planen skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging av relevante lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler HMS, og at disse blir gjort kjent for og etterleves av alle aktørene i prosjektet. Planen skal, foruten å være et orienterende anbudsdokument, også fungere som et verktøy for planleggingsgruppen i forbindelse med utarbeidelsen av mengdebeskrivelsene, ved at planen fordeler ansvar for beskrivelse og utførelse av spesielle HMS-tiltak. Planen skal fungere som en dokumentasjon overfor myndighetene på at det pålagte HMSarbeidet gjennomføres. 7.2 ORGANISASJONSKART HMS (eksempel) Byggherre: Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektleder: Eiendom HMS-koordinator prosjektering HMS-koordinator utførelse Eksisterende virksomhet Hovedbedrift(er) Prosjekteringsgruppe Entreprenører, Arbeidsgivere, Enkeltmannsforetak

3 7.3 ANSVAR OG OPPGAVER Nr. Ansvarlig Oppgaver Lover og forskrifter 7.31 Byggherre og prosjektleder har det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS) under gjennomføring av prosjektet BHF 7 BHF 8 BHF 9 utpeker HMS-koordinatorer sørger for utarbeidelse av HMS-plan sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Prosjekterende sørger for at HMS blir ivaretatt iht 10 sørger for at HMS-krav blir beskrevet i konkurransegrunnlaget på en måte som gir like vilkår for tilbyderne BHF 10 BHF HMS-koordinator prosjektering koordinerer gjennomførelsen av kravene i 10 utarbeider HMS-plan iht. kravene i 11 BHF 10 BHF HMS-koordinator utførelse samordner gjennomføringen av byggesaken slik at HMS-krav ivaretas iht. 12 følger opp HMS-planen BHF Hovedbedrift ivaretar samordningsforpliktelsene etter AML 15 herunder leder vernerunder påser at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget intern-kontrollsystem rapporterer HMS-avvik til HMS-koordinator for utførelsen ajourfører oppslag og kartotek på byggeplass, kfr rutinene under kapittel 4 AML Arbeidsgivere og enkeltmannsforetak har etablert et eget internkontrollsystem ivaretar kravene i 13 og 14 tar hensyn til anvisninger fra HMS-koordinator eller hovedbedrift informerer arbeidstakerne og verneombud iht. 15 bidrar med data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplassen BHF 13/14 BHF Brukerrepresentant ivaretar kontakten mellom brukerne og vernetjenesten i eksisterende virksomhet og byggeplassen

4 7.4 OVERORDNEDE LOVER OG FORSKRIFTER. Overordnede lover og forskrifter som kan ha betydning for HMS-arbeidet for prosjektet: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Lov om produktkontroll Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Byggherreforskriften Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om stillaser, stiger og arbeider på tak Forskrift om maskiner Forskrift om bruk av tekniske innretninger og utstyr Forskrift om verne- og helsepersonell Forskrift om asbest Hver enkelt aktør i byggeprosessen har selvstendig ansvar for å etterleve alle relevante lover, regler og forskrifter som gjelder for egen virksomhet. Dette ansvaret begrenses ikke av opplistingen ovenfor.

5 7.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET Dette kapitlet inneholder en generell beskrivelse av rammebetingelser av betydning for videre planlegging og gjennomføring av HMS i prosjektet. Orienteringen inneholder ikke krav eller beskrivelse av tiltak, som forutsettes inntatt under senere kapitler (bl.a. som resultat av orienteringen nedenfor). Nr. Ansvarlig OPPGAVER Prosjekttype <Kortfattet beskrivelse av prosjektet>. Lover og forskrifter Entrepriseform Prosjektet gjennomføres som <angi entrepriseform> Framdrift Antatt byggestart: <dato> Ferdigstillelse: <dato> Lokalisering <Beskriv beliggenhet / adresse> Atkomst og trafikk <Beskriv atkomst og trafikkforhold av sikkerhetsmessig karakter> Naboforhold <Beskriv naboforhold av sikkerhetsmessig betydning, f.eks. skoler, barnehager, eksisterende virksomheter etc.> Grunnforhold <Beskriv grunnforhold, spesielt mht spesiell risiko for ras, utglidninger, grøftegraving, sprenging osv.> Høgspentledninger <Beskriv hvorvidt det finnes høgspentledninger i grunnen / luftstrekk over tomta / trafostasjon i eller i nærheten av bygget> Fiberkabel <Beskriv hvorvidt det finnes fiberkabler i grunnen > Strømforsyning <Beskriv hvilken strømforsyning byggeplassen vil ha (400 eller 240V), kfr lokalt e-verk. Opplysningen vil ha betydning for senere beskrivelse av midlertidig byggestrømsanlegg og bruk av verktøy og utstyr.> Vann og avløp <Beskriv vann- og avløpsforhold. Opplysningen vil ha betydning for senere beskrivelse av bl.a. rigg.> 7.6 FRAMDRIFTSPLAN Vedlagte framdriftsplan er foreløpig og overordnet. Ved utarbeidelse av detaljert framdriftsplan skal det settes av nok tid til at kravene i denne HMSplanen ivaretas.

6 7.8 RUTINER Samordning mot eventuelle brukere Prosjektleder sørger for at det etableres systematisk kontakt mellom eventuell eksisterende virksomhets vernetjeneste og byggeprosjektet både i planleggings- og gjennomføringsfasen påser at alle brukere blir informert om forhold ved byggeprosjektet som kan innvirke på brukernes HMS-forhold under gjennomføringen av byggeprosjektet Forhåndsmelding Prosjektleder sender senest 1 uke før byggestart, inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema, best nr 369 e. Hovedbedriften sender senest 1 uke før byggestart, inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema, best. nr 369 e. skal i oppslags form på byggeplass sørge for at det til enhver tid er en oppdatert oversikt som inneholder de opplysninger som etterspørres på skjema best. nr sørger for å holde oversikten oppdatert til enhver tid, slik at andre entreprenører ikke trenger å sende inn forhåndsmelding Personlig sikkerhetsinformasjon Arbeidsgiver plikter å informere egne ansatte om de sikkerhetstiltak som gjelder for dette prosjektet spesielt. Dette gjelder også arbeidsgiver i eksisterende virksomhet som berøres av byggearbeidet HMS-koordinator utførelse påser at den enkelte arbeidsgivers informasjonsplikt fungerer tilfredsstillende, og at avtalte rutiner for rapportering, oppslag m.v. blir overholdt Vernerunder Hovedbedrift avholder vernemøte m/vernerunde minst hver 14. dag, eller oftere hvis koordinator, hovedbedrift eller arbeidsgivere finner det nødvendig fører protokoll/referat fra vernerundene Alle arbeidsgivere har plikt til å delta på vernerundene

7 7.8.5 Verneutstyr alle skal benytte personlig verneutstyr som hjelm, vernesko, hørselsvern og vernebriller (jf Arbeidstilsynets best. nr 524). enhver som bringer besøkende til byggeplass skal sørge for at vedkommende utstyres med hjelm, og eventuelt annet verneutstyr hvis nødvendig personer på byggeplass uten tilstrekkelig personlig verneutrustning skal avvises det er ikke tillatt å benytte motorisert og trykkluftdrevet arbeidsverktøy uten påkrevet verneutstyr påmontert verktøyet, kfr leverandørens anvisninger Avfallsbehandling avfall skal bringes til avfallscontainere på byggeplassen. Konkurransegrunnlagets krav til kildesortering skal ivaretas Rydding byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Hvert enkelt entreprenør er ansvarlig for kontinuerlig rydding etter egne arbeider, samt påtale manglende rydding hos andre. gangsoner skal alltid holdes ryddig. Kabler, trykkluftslanger m.v. henges opp eller legges i egne traseer utenom gangsonene Brannforebyggende tiltak ved sveising skal tilliggende brennbare konstruksjoner og materialer beskyttes mot sprut. Det samme gjelder ved bruk av åpen flamme brannslokningsutstyr skal være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor det foregår brannfarlige arbeidsoperasjoner jfr. Forskrift om varme arbeider Adgangskontroll byggeplassen skal sikres mot adgang for uvedkommende ved oppsett av byggegjerde med tilstrekkelig høyde, og med låsbar port Midlertidige sikringer, rekkverk og lignende etablering og vedlikehold av midlertidige sikringstiltak som rekkverk, tildekkinger av utsparinger, sjaktåpninger etc., skal beskrives nærmere i Bok 0 under Fellestiltak enhver som pga utførelse av egne arbeider er nødt til midlertidig å fjerne slike sikringstiltak, skal sørge for reetablering umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet eller ved opphold/pauser i arbeidet

8 Oppslag på byggeplass HMS-oversikt I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser: Prosjektnavn m/byggeplassens adresse Byggherre (navn og telefonnummer) Prosjektleder (navn, firma, og telefonnummer) HMS-koordinatorer (navn, firma og telefonnummer) Hovedbedrift (firma, telefonnummer hovedkontor) Hovedverneombud på byggeplass (firma, navn) Oppdatert skjema iht. Arbeidstilsynets best. nr. 504 (virksomheter på byggeplass pr. d.d..) Oversikt som viser hvor kopier av sertifikater, godkjenningsbevis m.v. er oppbevart Kart / situasjonsplan I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp et eget oppslag med kart over byggeplassen som viser: byggeområdet med avmerking av nybyggarealer riggområde med inngjerding / porter rør- og kabelføringer i grunnen atkomstveier Kartet skal også vise plassering av (ansvaret for etablering og vedlikehold skal også angis, eventuelt på eget oppslag): Brannslukkere - Sykebårer - Førstehjelpsutstyr Hovedsikringer elektro - Stoppekran vann - Eventuelle lensepumper Varslingsrutiner ved ulykker I hovedbedriftens anleggskontor, plassert i umiddelbar nærhet av telefon, skal det settes opp et eget oppslag som beskriver varslingsrutinene ved ulykker, med angivelse av telefonnummer til følgende instanser: Ambulanse Politi - Brannvesen Arbeidstilsyn - Koordinator for utførelse - Byggherre / prosjektleder På samme sted skal det legges ut skjema for melding av: Nestenulykker til koordinator Ulykker til Arbeidstilsynet Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvilke arbeidsoperasjoner som krever spesiell aktsomhet og som skal utføres på byggeplass i løpet av de nærmeste 2 ukene (jf eksempel på oppslag vist i eget vedlegg til denne HMS-planen). Oversikten skal angi: Arbeidsoperasjon Spesielle tiltak som skal iverksettes Ansvar for gjennomføring av arbeidsoperasjon og tiltak Samordningstiltak I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvem som har ansvaret for ulike samordningstiltak mht HMS på byggeplass, herunder ansvaret for brakkerigg, byggestrømsanlegg, containerhold m.m.

9 Arkiv på byggeplass Samling av produktdatablad for kjemiske stoffer Produktdatablad for kjemiske stoffer skal samles i egen mappe på hovedbedriftens anleggskontor. Arkivet skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere på byggeplassen, og plasseres slik at det er lett å finne fram til Oversikt over maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige, og skal sørge for at dokumentasjon i form av kopier av godkjenningssertifikater til enhver tid finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontoret Oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat / dokumentert opplæring, f.eks. stillasbygging og bruk av trykkluftdrevet spikeranlegg, og sørge for dokumentasjon i form av kopier av sertifikater og godkjenningsbevis plassert i egen mappe lett tilgjengelig på anleggskontoret

10 Avviksbehandling Nestenulykker Arbeidsgiver skal melde nestenulykker til hovedbedrift og koordinator for utførelse. Mindre personulykker Arbeidsgiver skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet. Kopi av meldingen skal sendes hovedbedrift og koordinator for utførelse. Alvorlige ulykker Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplassen stanses, og varsling iverksettes til følgende instanser og i den rekkefølge som er angitt nedenfor: Ambulanse Politi Arbeidstilsyn Koordinator for utførelse Byggherre / prosjektleder Arbeidstilsynet skal dessuten ha skriftlig rapport på fastsatt skjema. Igangsetting av arbeidet kan kun skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet Mangler Enhver arbeidsgiver, herunder eventuell eksisterende virksomhet / bruker på byggeplassen, har et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning for arbeidstakernes sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen rapporteres, samt vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeidstakere skal fjernes fra byggeplassen inntil mangelen er utbedret. Rapporteringen skal skje fra arbeidsgiver til hovedbedrift. Hovedbedriften rapporterer videre til koordinator for utførelsen, som igjen rapporterer til prosjektleder.. Byggherre, prosjektleder, byggeleder, konsulenter, koordinatorer o.a. som ikke har direkte arbeidsgiveransvar, har tilsvarende objektivt ansvar for å påtale synlige mangler mht sikkerheten på byggeplassen. Rapporteringen skal skje til prosjektleder via koordinator for utførelsen. Prosjektleder skal vurdere om arbeidet på byggeplassen skal stanses inntil mangelen er utbedret Iverksetting av tiltak Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksettelse av tiltak for utbedring av påviste mangler i forbindelse med egne arbeider. Ved manglende utbedring av påviste mangler skal prosjektleder besørge utbedringene rekvirert utbedret av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver. Prosjektleder er uansett ansvarlig for at mangelen blir utbedret.

11 7.9 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Denne tiltaksplan for spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner inneholder en detaljert beskrivelse av aktuelle risikomomenter innenfor ulike faretyper. Tiltaksplan viser til relevante forskrifter og beskriver spesielle sikkerhetstiltak for å forebygge skader og ulykker under utførelse av de aktuelle arbeidsoperasjonene.. <Kartlegging av faretyper og beskrivelse av tiltak skal være fast tema på ethvert prosjekteringsmøte. Alle faretypene A.1 A.14 skal vurderes. Hvis en faretype ikke er aktuell for prosjektet, skal dette positivt dokumenteres som vurdert av prosjekteringsgruppen, ved at det under aktuell faretype angis Ikke aktuelt for prosjektet. Utarbeidelse av denne beskrivelsen er en av HMS-koordinator i prosjekteringsfasens viktigste oppgaver. Under hver faretype er det i malen angitt eksempler på farlige arbeidsoperasjoner. Disse fjernes, utdypes eller erstattes etter behov. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget skal tiltakene beskrives av den ansvarlig prosjekterende i respektiv mengdebeskrivelse eller under rigg- og drift. I den ferdige HMS-planen skal det ikke forekomme tekst av formatet <tekst>, gjelder også denne instruksen / avsnittet> Nr. Faretyper / beskrivelse av tiltak Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf Ras / sammenstyrt <Graving av grøfter, sikring iht. forskrift. Spesiell risiko for ras <1.nr. 151, <RiB> E vurderes av RiG> 477> <Generell graving, skråningshelning > <RiG> E <Ved opplegg av massedeponier må grunnforhold og bæreevne <RiG> E vurderes> <Midlertidige oppstøttelser og avstivninger ved.. <RiB> E. Nedfallsområde skal sikres og avmerkes.> Gjørme <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Fall / fallende gjenstander <1.nr. 500> <Støping av tekniske sjakter, heissjakt og trapperom> <RiB> E <Monteringsarbeider etc. i ferdigstøpte sjakter.> <Arbeid nær kanter på dekker, tak og ved sjakter. God merking av hull og dekkekanter med tilhørende solid rekkverk/fallsikring. Tilstrekkelig fallsikring og rekkverk som hindrer atkomst til sjaktene> <Oppstikkende armeringsjern listes ut med krok i topp> <RiB> E <Montering av nye balkonger og svalganger> <Ark> E <Arbeid på stillaser, Stillas skal være bygd av sertifisert person 1.nr. 500 iht. forskrift> <Arbeid på tak> 1.nr Kjemiske stoffer <Tilstrekkelig merking av produkter med arbeidsinstrukser. Forsvarlig lagring av helseskadelige og brannfarlige stoffer. Forsvarlige prosedyrer ved destruksjon og oppbevaring av spesialavfall.> <Arbeid med fersk betong. Bruk av personlig verneutstyr som hansker, briller etc.> <Arbeid med membranherder, fugemasser og isolasjon> <Arbeid med lim, maling, lakk, epoksy m.v.> <Arbeid med hydraulikkolje (heis)> Biologiske stoffer <1.nr. 390, 431, 445> <1.nr. 447> <RiB> E..

12 Nr. Faretyper / beskrivelse av tiltak < > Ioniserende stråling < > Arbeid nær høgspent <Høgspentkabler i grunnen, i eller ved byggeplass> Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf <Luftstrekk over bygge-/anleggstomt Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak.> <Trafoanlegg i eksisterende bygning Typiske arbeidsoperasjoner som kan medføre fare: - Kjerneboring gjennom dekke over trafostasjon - Hulltaking i vegger inntil trafostasjon - Forlengelse av sjakt for nedheising av trafo Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak> Arbeide over vann / drukningsfare <Personlig verneutstyr: Bruk av flytevester Generelt utstyr: Tilgjengelig båt for redning Fangliner> Arbeid i sjakter, under jord, tunnelarbeid <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Undervannsarbeid <Dykkerlag skal bemannes ihht gjeldende bestemmelser (dykkerlag skal minimum bestå av dykker, reservedykker på land og signalmann)> Overtrykk <Arbeid i forbindelse med trykkprøving av røranlegg og tanker> <D.n.tr.kom <Bruk av trykkluftsverktøy, dokumentert opplæring> <1.nr.192, 220> Sprengning <Rensk i skjæring etter sprengning> <Behov for tildekking vurderes særskilt> <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Prefabrikkerte elementer / tunge løft <1.nr. 291> <Arbeid med løfting av prefabrikkerte betongelementer. Løftemetode. Bruk av sertifisert løfteutstyr Regelmessig kontroll av kraner og øvrige løfteinnretninger > <Arbeid med løfting av prefabrikkerte elementer til heis.> <Arbeid med løfting av prefabrikkerte komponenter til ventilasjonsanlegget.> Asbest / støv <Asbest <1.nr. 235> Forekomster i eksisterende bygg kartlegges. Typiske tilfeller: - golvbelegg og utv. platekledninger - rørisolasjon og elektrisk utisolering Ved mistanke, behandle som asbest>

13 Relevante forskrifter: < Opplistingen tilpasses dette prosjektet, dvs forskrifter legges til / fjernes etter behov> Arbeidstilsynets best. nr. 151 (F), Graving og avstivning av grøfter (1985) Arbeidstilsynets best. nr. 192 (F), Trykkluftanlegg (1978) Arbeidstilsynets best. nr. 220 (F), Boltpistoler med tilbehør (1986) Arbeidstilsynets best. nr. 235 (F), Asbest (1995) Arbeidstilsynets best. nr. 291 (F), Løfteinnretninger og løfteredskap (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 390 (V), Giftige og andre helseskadelige stoffer - 11 (1991) Arbeidstilsynets best. nr. 431 (F), YL-merking (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 445 (F), Produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter og stoffkartotek i virksomheter (1998). Arbeidstilsynets best. nr. 447 (A), Fersk mørtel og betong kan gi eksem (1984) Arbeidstilsynets best. nr. 477 (A), Rasfarlige grøfter tar liv (1987) Arbeidstilsynets best. nr. 500 (F), Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 532 (F), Støy fra tekniske innretninger på bygge- og anleggsplasser (1997) Arbeidstilsynets best. nr. 551 (F), Varmt arbeid (2003) Arbeidstilsynets best. nr. 555 (F), Bruk av arbeidsutstyr (1998) Den norske trykkbeholderkomite, generelle regler for rørsystemer, 1990 og generelle regler for trykkbeholdere, <Kfr også pkt 1.4 foran i denne malen, som inneholder en oversikt over andre relevante lover og forskrifter som kan gjelde for dette prosjektet.>

Trondheim Eiendom Side 1 av 10 Klæbuveien nybygg HMS-plan Dato:

Trondheim Eiendom Side 1 av 10 Klæbuveien nybygg HMS-plan Dato: Trondheim Eiendom Side 1 av 10 1 HMS-PLAN 1.1 Organisasjon, instrukser m.m. HMS-planens formål. Formålet med HMS-planen er gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner

Detaljer

Haugsbakken 5 Nybygg PLAN FOR HELSE, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

Haugsbakken 5 Nybygg PLAN FOR HELSE, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) SHA-plan Lagret som: Side: Revisjon nr. Utført av: Godkjent: Dato: 1 00 SG arkitektur AS 23.05.2011 Haugsbakken 5 Nybygg 2011-2012 PLAN FOR HELSE, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) HMS-Plan prosjektering

Detaljer

ANDØY KOMMUNE OMBYGGING ANDENES HELSESENTERET SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Rev. Dato Beskrivelse Sign. Godkj.

ANDØY KOMMUNE OMBYGGING ANDENES HELSESENTERET SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Rev. Dato Beskrivelse Sign. Godkj. ANDØY KOMMUNE OMBYGGING ANDENES HELSESENTERET PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Rev. Dato Beskrivelse Sign. Godkj. 2 Ombygging Andenes Helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Angvik skule - ombygging 2016

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Angvik skule - ombygging 2016 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Angvik skule - ombygging 2016 TIL GJEMNES KOMMUNE Del 5 SHA Plan APRIL, 2016 Gjemnes kommune Angvik skule - ombygging 2016 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ VEST Kvitsøy fyrstasjon utvendig overflatebehandling Kvitsøy kommune Rogaland fylke PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Innhold 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 MÅL... 4 1.2 SHA-PLANENS

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg VEST Reparasjon av vestre molo i Sirevåg fiskerihavn - Hå kommune Rogaland fylke PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Dato: 19.01.2016 Innhold 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 MÅL...

Detaljer

Overordnet SHA-plan Ragn-Sells hovedkontor, Lørenskog

Overordnet SHA-plan Ragn-Sells hovedkontor, Lørenskog Ragn-Sells AS 2015 Overordnet SHA-plan Ragn-Sells hovedkontor, Lørenskog Lene Neumann Romerike Arkitekter 01.06.2015 SHA-plan for Ragn-Sells hovedkontor, Lørenskog Lagret som: Side: Revisjon nr. Utført

Detaljer

Sanering av gamle driftsbygninger i tilknytning til Titangata 1

Sanering av gamle driftsbygninger i tilknytning til Titangata 1 2014 Borg Havn Sanering av gamle driftsbygninger i tilknytning til Titangata 1 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) 2014-10-31 Side 1 av 19 Innhold 1. ORGANISASJON, INSTRUKSER M.M.... 3

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

MOELV KRAFTVERK FASADEREHABILITERING PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

MOELV KRAFTVERK FASADEREHABILITERING PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Moelv kraftverk - Fasaderehabilitering Side 1 MOELV KRAFTVERK FASADEREHABILITERING PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) SHA - planen er utarbeidet av: For prosjekteringsfasen: Tonning &

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

TORGVÆRLEDEN BRØNNØY KOMMUNE NORDLAND

TORGVÆRLEDEN BRØNNØY KOMMUNE NORDLAND TORGVÆRLEDEN BRØNNØY KOMMUNE NORDLAND UTDYPING AV FARLED PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ () INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJON, INSTRUKSER M.M. 1.1 ORGANISASJONSKART - PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

TRONDHEIM EIENDOM BYÅSVEIEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM EIENDOM BYÅSVEIEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Tittel: SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ MAL FOR Nr: Lagret som: Dato godkjent: Revisjon: TE 11.01.2010 KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Godkjent: Utført av: Side: TRONDHEIM EIENDOM BYÅSVEIEN 190-192-194 PLAN FOR

Detaljer

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk SHA plan dato: 15.01.13 Filnavn: ver137.doc FEF dato: 131211 Side: 1 av 2 Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk Tiltak: Rehabilitering, ombygging og nybygg, gjennomført i hovedsak

Detaljer

SHA - PLAN UTDYPING AV FARLED 1516 LEISKJÆRGRUNNEN FLORA KOMMUNE SOGN OG FJORDANE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA - PLAN)

SHA - PLAN UTDYPING AV FARLED 1516 LEISKJÆRGRUNNEN FLORA KOMMUNE SOGN OG FJORDANE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA - PLAN) Side 1 LEISKJÆRGRUNNEN FLORA KOMMUNE SOGN OG FJORDANE UTDYPING AV FARLED 1516 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ () Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJON, INSTRUKSER M.M...4 1.1 Organisasjonskart

Detaljer

SHA- PLAN. 1. Bakgrunn. 2. Orientering om SHA-planen

SHA- PLAN. 1. Bakgrunn. 2. Orientering om SHA-planen SHA- PLAN Helse, miljø og sikkerhet - SHA-PLAN Nr: 200762-001 Bygning: NY LEILIGHET ENENVEGEN 20-28 Kapittel: SHA - plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 1. Bakgrunn Utarbeidet av/dato: AB/20.02.13

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med Kommunalteknikk TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA I VIVA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER... 5 3.1 PROSJEKTERINGSFASEN...

Detaljer

Prosjekt: DPS- Stjørdal PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

Prosjekt: DPS- Stjørdal PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) HELSE NORD-TRØNDELAG DPS - Stjørdal HELSE NORD-TRØNDELAG Prosjekt: DPS- Stjørdal PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: Jakobsli pumpestasjon nye trykkreduksjonsventiler PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: Jakobsli pumpestasjon nye trykkreduksjonsventiler PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Kommunalteknikk TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Prosjekt: Jakobsli pumpestasjon nye trykkreduksjonsventiler PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE TRONDHEIM EIENDOM. Prosjekt: Flatåsen skole, SFO PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE TRONDHEIM EIENDOM. Prosjekt: Flatåsen skole, SFO PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Trondheim Eiendom TRONDHEIM KOMMUNE TRONDHEIM EIENDOM Prosjekt: Flatåsen skole, SFO PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: Løvåsmyra PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: Løvåsmyra PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Kommunalteknikk TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Prosjekt: Løvåsmyra PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING....

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN»

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN» GÅRDSROM «HESTESKOEN» INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. SHA MÅLSETTING... 4 3. SHA - AKTIVITETER...

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Rundkjøring Vika, Mo i Rana

Rundkjøring Vika, Mo i Rana Rundkjøring Vika, Mo i Rana Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.02.2015 Kristin Høiem Reinertsen AS 1 2 3 4 5 6 SHA-plan utgave 2 Revidert: 22.06.2010 HFB Utarbeidet av: Rana kommune v/prosjektavdelingen

Detaljer

1206E P7 Rehabilitering VA Sagbakken - Nordlandsveien og 1207E P8 Rehabilitering VA Revelmyra

1206E P7 Rehabilitering VA Sagbakken - Nordlandsveien og 1207E P8 Rehabilitering VA Revelmyra 1206E P7 Rehabilitering VA Sagbakken - Nordlandsveien og 1207E P8 Rehabilitering VA Revelmyra Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 18.06.2012 Roy Pettersen Multiconsult AS 1 2 3 4 5 6 SHA-plan utgave

Detaljer

Trondheim Eiendom REHABILITERING AV INNHERREDSVEIEN 106 OVERORDNET HMS-PLAN

Trondheim Eiendom REHABILITERING AV INNHERREDSVEIEN 106 OVERORDNET HMS-PLAN Trondheim Eiendom REHABILITERING AV INNHERREDSVEIEN 106 OVERORDNET HMS-PLAN PROSJEKTERINGSLEDELSE: MULTICONSULT AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF SLUPPENVEIEN 23, 7486 TRONDHEIM TLF: 73 10 62 00 FAX: 73 10

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss Munkegata endring etter buss INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen HMS-PLAN : Kjølstad barnehage renovering og tilbygg TD Bygg og eiendom, Utbyggingsavdelingen 1 Kjølstad barnehage renovering og tilbygg HMS-PLAN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Fredrikstad kommune,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vanvikan p-plass - oppgradering INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

DEL II - KONTRAKTSBESTEMMELSER

DEL II - KONTRAKTSBESTEMMELSER DEL II - KONTRAKTSBESTEMMELSER KARLSØY KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Og SAMORDNINGSTILTAK side 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING....

Detaljer

Anlegg kulvert Snorres gate. SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: Side 1

Anlegg kulvert Snorres gate. SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: Side 1 Anlegg kulvert Snorres gate SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: 15.01.2014 Side 1 Innhold 1. MÅL... 3 2. BYGGEPLASSENS ORGANISERING, ROLLER OG ANSVARSFORDELING... 3 3. FRAMDRIFTSPLAN...

Detaljer

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REPPE OG SATURNVEIEN NÆRMILJØANLEGG

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REPPE OG SATURNVEIEN NÆRMILJØANLEGG SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REPPE OG SATURNVEIEN NÆRMILJØANLEGG Dato: 03.07.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3.

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

TRONDHEIM EIENDOM. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM EIENDOM. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Trondheim eiendom TRONDHEIM EIENDOM Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK Rev Dato Beskrivelse Sign Godkj

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-plan Høydebasseng kyrkjøy ledningsnett og adkomstvei

SHA-plan Høydebasseng kyrkjøy ledningsnett og adkomstvei IVAR SHA-plan Høydebasseng kyrkjøy ledningsnett og adkomstvei Utarbeidet juli 2014 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent 09.09.2015 09:28:21 1/8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

RIVING GREFSTAD SKOLE OG GREFSET BOLIGER. PLAN FOR SIKKERHET, HELSE og ARBEIDSMILJØ

RIVING GREFSTAD SKOLE OG GREFSET BOLIGER. PLAN FOR SIKKERHET, HELSE og ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: RIVING GREFSTAD SKOLE OG GREFSET BOLIGER PLAN FOR SIKKERHET, HELSE og ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nr.: SHA - 1 Lagret som: Dato godkjent: Revisjon: Riving

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Baustein friområde INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4 2. SHA

Detaljer

NTNU, Kjemihall C SHA - PLAN

NTNU, Kjemihall C SHA - PLAN NTNU, Kjemihall C SHA - PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 28.03.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJON, INSTRUKSER M.M.... 1.1 Organisasjonskart SHA... 1.2 SHA-planens formål... 1.3 Ansvar

Detaljer

Trondheim Eiendom VINDUS- OG DØRUTSKIFTNING KLOSTERGATA 66 OG 68, A OG B OVERORDNET SHA-PLAN

Trondheim Eiendom VINDUS- OG DØRUTSKIFTNING KLOSTERGATA 66 OG 68, A OG B OVERORDNET SHA-PLAN Trondheim Eiendom VINDUS- OG DØRUTSKIFTNING KLOSTERGATA 66 OG 68, A OG B OVERORDNET SHA-PLAN PROSJEKTERINGSLEDELSE: MULTICONSULT AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF SLUPPENVEIEN 23, 7486 TRONDHEIM TLF: 73 10

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Leksvik kirkelige fellesråd PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan kirkegård - Utvidelse

DEN NORSKE KIRKE Leksvik kirkelige fellesråd PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan kirkegård - Utvidelse PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vanvikan kirkegård - Utvidelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD Dato: 13.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 21.11.2012 7004 Trondheim SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Ombygging Smia Byggeplassadresse

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ MED BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER OG SAMORDNINGSTILTAK

SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ MED BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER OG SAMORDNINGSTILTAK Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ MED BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER OG SAMORDNINGSTILTAK Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll sign 00

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Anleggsprosjektet: MUDRINGSARBEIDER GRILSTAD MARINA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE. Anleggsprosjektet: MUDRINGSARBEIDER GRILSTAD MARINA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) TRONDHEIM KOMMUNE Anleggsprosjektet: MUDRINGSARBEIDER GRILSTAD MARINA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 SHA-PLANENS

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med

TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med Utbyggingsenheten TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK Rev Dato

Detaljer

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Detaljer

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Strømtilknytning busskur, Fase 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

TRONDHEIM EIENDOM. Prosjekt: Innherredsveien 69 C - UFFA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM EIENDOM. Prosjekt: Innherredsveien 69 C - UFFA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) UTBYGGINGSENHETEN TRONDHEIM EIENDOM Prosjekt: Innherredsveien 69 C - UFFA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK Rev

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

AS Melhus Tomteselskap Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vollmarka boligfelt

AS Melhus Tomteselskap Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vollmarka boligfelt AS Melhus Tomteselskap AS Melhus Tomteselskap Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 2 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 2 1.3

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II IVAR SHA-plan Vannledning Bru, etappe II 02 01 21.12.15 Utarbeidet 12.02.16 JHA 12.05.16 WWB OH Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SEPARERING HAMMERSBORG

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SEPARERING HAMMERSBORG SEPARERING HAMMERSBORG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan

Detaljer

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 15.02.2012 7004 Trondheim SHA-plan for Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Byggeplassadresse Nytt

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer