PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)"

Transkript

1 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan. Malen er orienterende og beskriver hvilke rutiner og forhold som skal drøftes i en HMS-plan i et standardprosjekt for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ved mindre prosjekter med én entreprenør kan mye av det generelle stoffet inkl. rutinene fjernes. Kapitlet Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal imidlertid alltid inngå i planen, også for mindre prosjekter! Ansvaret for utarbeidelse av HMS-planen vil tilligge koordinator for prosjektering evnt prosjektleder. I malen er det stedvis benyttet formatet <tekst>, som forutsettes fjernet og erstattet med fullstendig tekst tilpasset det aktuelle prosjekt. I den ferdige HMSplanen skal det ikke forekomme rester av <tekst> fra malen (gjelder også denne instruksen ) INNHOLDSFORTEGNELSE 7.0 HMS - PLAN 7.1 HMS-PLANENS FORMÅL. 7.2 ORGANISASJONSKART HMS (eksempel) 7.3 ANSVAR OG OPPGAVER 7.4 OVERORDNEDE LOVER OG FORSKRIFTER. 7.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET 7.6 FRAMDRIFTSPLAN 7.8 RUTINER 7.9 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER

2 7.1 HMS-PLANENS FORMÅL. Formålet med HMS-planen er gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen og tilstøtende arealer slik at ulykker og helsemessige skader unngås. Hensynet til eventuell eksisterende virksomhet i tilknytning til prosjektet skal ivaretas ved systematisk kommunikasjon mellom virksomheten og byggeprosjektet, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Planen skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging av relevante lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler HMS, og at disse blir gjort kjent for og etterleves av alle aktørene i prosjektet. Planen skal, foruten å være et orienterende anbudsdokument, også fungere som et verktøy for planleggingsgruppen i forbindelse med utarbeidelsen av mengdebeskrivelsene, ved at planen fordeler ansvar for beskrivelse og utførelse av spesielle HMS-tiltak. Planen skal fungere som en dokumentasjon overfor myndighetene på at det pålagte HMSarbeidet gjennomføres. 7.2 ORGANISASJONSKART HMS (eksempel) Byggherre: Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektleder: Eiendom HMS-koordinator prosjektering HMS-koordinator utførelse Eksisterende virksomhet Hovedbedrift(er) Prosjekteringsgruppe Entreprenører, Arbeidsgivere, Enkeltmannsforetak

3 7.3 ANSVAR OG OPPGAVER Nr. Ansvarlig Oppgaver Lover og forskrifter 7.31 Byggherre og prosjektleder har det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS) under gjennomføring av prosjektet BHF 7 BHF 8 BHF 9 utpeker HMS-koordinatorer sørger for utarbeidelse av HMS-plan sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Prosjekterende sørger for at HMS blir ivaretatt iht 10 sørger for at HMS-krav blir beskrevet i konkurransegrunnlaget på en måte som gir like vilkår for tilbyderne BHF 10 BHF HMS-koordinator prosjektering koordinerer gjennomførelsen av kravene i 10 utarbeider HMS-plan iht. kravene i 11 BHF 10 BHF HMS-koordinator utførelse samordner gjennomføringen av byggesaken slik at HMS-krav ivaretas iht. 12 følger opp HMS-planen BHF Hovedbedrift ivaretar samordningsforpliktelsene etter AML 15 herunder leder vernerunder påser at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget intern-kontrollsystem rapporterer HMS-avvik til HMS-koordinator for utførelsen ajourfører oppslag og kartotek på byggeplass, kfr rutinene under kapittel 4 AML Arbeidsgivere og enkeltmannsforetak har etablert et eget internkontrollsystem ivaretar kravene i 13 og 14 tar hensyn til anvisninger fra HMS-koordinator eller hovedbedrift informerer arbeidstakerne og verneombud iht. 15 bidrar med data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplassen BHF 13/14 BHF Brukerrepresentant ivaretar kontakten mellom brukerne og vernetjenesten i eksisterende virksomhet og byggeplassen

4 7.4 OVERORDNEDE LOVER OG FORSKRIFTER. Overordnede lover og forskrifter som kan ha betydning for HMS-arbeidet for prosjektet: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Lov om produktkontroll Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Byggherreforskriften Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om stillaser, stiger og arbeider på tak Forskrift om maskiner Forskrift om bruk av tekniske innretninger og utstyr Forskrift om verne- og helsepersonell Forskrift om asbest Hver enkelt aktør i byggeprosessen har selvstendig ansvar for å etterleve alle relevante lover, regler og forskrifter som gjelder for egen virksomhet. Dette ansvaret begrenses ikke av opplistingen ovenfor.

5 7.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET Dette kapitlet inneholder en generell beskrivelse av rammebetingelser av betydning for videre planlegging og gjennomføring av HMS i prosjektet. Orienteringen inneholder ikke krav eller beskrivelse av tiltak, som forutsettes inntatt under senere kapitler (bl.a. som resultat av orienteringen nedenfor). Nr. Ansvarlig OPPGAVER Prosjekttype <Kortfattet beskrivelse av prosjektet>. Lover og forskrifter Entrepriseform Prosjektet gjennomføres som <angi entrepriseform> Framdrift Antatt byggestart: <dato> Ferdigstillelse: <dato> Lokalisering <Beskriv beliggenhet / adresse> Atkomst og trafikk <Beskriv atkomst og trafikkforhold av sikkerhetsmessig karakter> Naboforhold <Beskriv naboforhold av sikkerhetsmessig betydning, f.eks. skoler, barnehager, eksisterende virksomheter etc.> Grunnforhold <Beskriv grunnforhold, spesielt mht spesiell risiko for ras, utglidninger, grøftegraving, sprenging osv.> Høgspentledninger <Beskriv hvorvidt det finnes høgspentledninger i grunnen / luftstrekk over tomta / trafostasjon i eller i nærheten av bygget> Fiberkabel <Beskriv hvorvidt det finnes fiberkabler i grunnen > Strømforsyning <Beskriv hvilken strømforsyning byggeplassen vil ha (400 eller 240V), kfr lokalt e-verk. Opplysningen vil ha betydning for senere beskrivelse av midlertidig byggestrømsanlegg og bruk av verktøy og utstyr.> Vann og avløp <Beskriv vann- og avløpsforhold. Opplysningen vil ha betydning for senere beskrivelse av bl.a. rigg.> 7.6 FRAMDRIFTSPLAN Vedlagte framdriftsplan er foreløpig og overordnet. Ved utarbeidelse av detaljert framdriftsplan skal det settes av nok tid til at kravene i denne HMSplanen ivaretas.

6 7.8 RUTINER Samordning mot eventuelle brukere Prosjektleder sørger for at det etableres systematisk kontakt mellom eventuell eksisterende virksomhets vernetjeneste og byggeprosjektet både i planleggings- og gjennomføringsfasen påser at alle brukere blir informert om forhold ved byggeprosjektet som kan innvirke på brukernes HMS-forhold under gjennomføringen av byggeprosjektet Forhåndsmelding Prosjektleder sender senest 1 uke før byggestart, inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema, best nr 369 e. Hovedbedriften sender senest 1 uke før byggestart, inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema, best. nr 369 e. skal i oppslags form på byggeplass sørge for at det til enhver tid er en oppdatert oversikt som inneholder de opplysninger som etterspørres på skjema best. nr sørger for å holde oversikten oppdatert til enhver tid, slik at andre entreprenører ikke trenger å sende inn forhåndsmelding Personlig sikkerhetsinformasjon Arbeidsgiver plikter å informere egne ansatte om de sikkerhetstiltak som gjelder for dette prosjektet spesielt. Dette gjelder også arbeidsgiver i eksisterende virksomhet som berøres av byggearbeidet HMS-koordinator utførelse påser at den enkelte arbeidsgivers informasjonsplikt fungerer tilfredsstillende, og at avtalte rutiner for rapportering, oppslag m.v. blir overholdt Vernerunder Hovedbedrift avholder vernemøte m/vernerunde minst hver 14. dag, eller oftere hvis koordinator, hovedbedrift eller arbeidsgivere finner det nødvendig fører protokoll/referat fra vernerundene Alle arbeidsgivere har plikt til å delta på vernerundene

7 7.8.5 Verneutstyr alle skal benytte personlig verneutstyr som hjelm, vernesko, hørselsvern og vernebriller (jf Arbeidstilsynets best. nr 524). enhver som bringer besøkende til byggeplass skal sørge for at vedkommende utstyres med hjelm, og eventuelt annet verneutstyr hvis nødvendig personer på byggeplass uten tilstrekkelig personlig verneutrustning skal avvises det er ikke tillatt å benytte motorisert og trykkluftdrevet arbeidsverktøy uten påkrevet verneutstyr påmontert verktøyet, kfr leverandørens anvisninger Avfallsbehandling avfall skal bringes til avfallscontainere på byggeplassen. Konkurransegrunnlagets krav til kildesortering skal ivaretas Rydding byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Hvert enkelt entreprenør er ansvarlig for kontinuerlig rydding etter egne arbeider, samt påtale manglende rydding hos andre. gangsoner skal alltid holdes ryddig. Kabler, trykkluftslanger m.v. henges opp eller legges i egne traseer utenom gangsonene Brannforebyggende tiltak ved sveising skal tilliggende brennbare konstruksjoner og materialer beskyttes mot sprut. Det samme gjelder ved bruk av åpen flamme brannslokningsutstyr skal være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor det foregår brannfarlige arbeidsoperasjoner jfr. Forskrift om varme arbeider Adgangskontroll byggeplassen skal sikres mot adgang for uvedkommende ved oppsett av byggegjerde med tilstrekkelig høyde, og med låsbar port Midlertidige sikringer, rekkverk og lignende etablering og vedlikehold av midlertidige sikringstiltak som rekkverk, tildekkinger av utsparinger, sjaktåpninger etc., skal beskrives nærmere i Bok 0 under Fellestiltak enhver som pga utførelse av egne arbeider er nødt til midlertidig å fjerne slike sikringstiltak, skal sørge for reetablering umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet eller ved opphold/pauser i arbeidet

8 Oppslag på byggeplass HMS-oversikt I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser: Prosjektnavn m/byggeplassens adresse Byggherre (navn og telefonnummer) Prosjektleder (navn, firma, og telefonnummer) HMS-koordinatorer (navn, firma og telefonnummer) Hovedbedrift (firma, telefonnummer hovedkontor) Hovedverneombud på byggeplass (firma, navn) Oppdatert skjema iht. Arbeidstilsynets best. nr. 504 (virksomheter på byggeplass pr. d.d..) Oversikt som viser hvor kopier av sertifikater, godkjenningsbevis m.v. er oppbevart Kart / situasjonsplan I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp et eget oppslag med kart over byggeplassen som viser: byggeområdet med avmerking av nybyggarealer riggområde med inngjerding / porter rør- og kabelføringer i grunnen atkomstveier Kartet skal også vise plassering av (ansvaret for etablering og vedlikehold skal også angis, eventuelt på eget oppslag): Brannslukkere - Sykebårer - Førstehjelpsutstyr Hovedsikringer elektro - Stoppekran vann - Eventuelle lensepumper Varslingsrutiner ved ulykker I hovedbedriftens anleggskontor, plassert i umiddelbar nærhet av telefon, skal det settes opp et eget oppslag som beskriver varslingsrutinene ved ulykker, med angivelse av telefonnummer til følgende instanser: Ambulanse Politi - Brannvesen Arbeidstilsyn - Koordinator for utførelse - Byggherre / prosjektleder På samme sted skal det legges ut skjema for melding av: Nestenulykker til koordinator Ulykker til Arbeidstilsynet Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvilke arbeidsoperasjoner som krever spesiell aktsomhet og som skal utføres på byggeplass i løpet av de nærmeste 2 ukene (jf eksempel på oppslag vist i eget vedlegg til denne HMS-planen). Oversikten skal angi: Arbeidsoperasjon Spesielle tiltak som skal iverksettes Ansvar for gjennomføring av arbeidsoperasjon og tiltak Samordningstiltak I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvem som har ansvaret for ulike samordningstiltak mht HMS på byggeplass, herunder ansvaret for brakkerigg, byggestrømsanlegg, containerhold m.m.

9 Arkiv på byggeplass Samling av produktdatablad for kjemiske stoffer Produktdatablad for kjemiske stoffer skal samles i egen mappe på hovedbedriftens anleggskontor. Arkivet skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere på byggeplassen, og plasseres slik at det er lett å finne fram til Oversikt over maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige, og skal sørge for at dokumentasjon i form av kopier av godkjenningssertifikater til enhver tid finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontoret Oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat / dokumentert opplæring, f.eks. stillasbygging og bruk av trykkluftdrevet spikeranlegg, og sørge for dokumentasjon i form av kopier av sertifikater og godkjenningsbevis plassert i egen mappe lett tilgjengelig på anleggskontoret

10 Avviksbehandling Nestenulykker Arbeidsgiver skal melde nestenulykker til hovedbedrift og koordinator for utførelse. Mindre personulykker Arbeidsgiver skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet. Kopi av meldingen skal sendes hovedbedrift og koordinator for utførelse. Alvorlige ulykker Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplassen stanses, og varsling iverksettes til følgende instanser og i den rekkefølge som er angitt nedenfor: Ambulanse Politi Arbeidstilsyn Koordinator for utførelse Byggherre / prosjektleder Arbeidstilsynet skal dessuten ha skriftlig rapport på fastsatt skjema. Igangsetting av arbeidet kan kun skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet Mangler Enhver arbeidsgiver, herunder eventuell eksisterende virksomhet / bruker på byggeplassen, har et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning for arbeidstakernes sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen rapporteres, samt vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeidstakere skal fjernes fra byggeplassen inntil mangelen er utbedret. Rapporteringen skal skje fra arbeidsgiver til hovedbedrift. Hovedbedriften rapporterer videre til koordinator for utførelsen, som igjen rapporterer til prosjektleder.. Byggherre, prosjektleder, byggeleder, konsulenter, koordinatorer o.a. som ikke har direkte arbeidsgiveransvar, har tilsvarende objektivt ansvar for å påtale synlige mangler mht sikkerheten på byggeplassen. Rapporteringen skal skje til prosjektleder via koordinator for utførelsen. Prosjektleder skal vurdere om arbeidet på byggeplassen skal stanses inntil mangelen er utbedret Iverksetting av tiltak Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksettelse av tiltak for utbedring av påviste mangler i forbindelse med egne arbeider. Ved manglende utbedring av påviste mangler skal prosjektleder besørge utbedringene rekvirert utbedret av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver. Prosjektleder er uansett ansvarlig for at mangelen blir utbedret.

11 7.9 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Denne tiltaksplan for spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner inneholder en detaljert beskrivelse av aktuelle risikomomenter innenfor ulike faretyper. Tiltaksplan viser til relevante forskrifter og beskriver spesielle sikkerhetstiltak for å forebygge skader og ulykker under utførelse av de aktuelle arbeidsoperasjonene.. <Kartlegging av faretyper og beskrivelse av tiltak skal være fast tema på ethvert prosjekteringsmøte. Alle faretypene A.1 A.14 skal vurderes. Hvis en faretype ikke er aktuell for prosjektet, skal dette positivt dokumenteres som vurdert av prosjekteringsgruppen, ved at det under aktuell faretype angis Ikke aktuelt for prosjektet. Utarbeidelse av denne beskrivelsen er en av HMS-koordinator i prosjekteringsfasens viktigste oppgaver. Under hver faretype er det i malen angitt eksempler på farlige arbeidsoperasjoner. Disse fjernes, utdypes eller erstattes etter behov. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget skal tiltakene beskrives av den ansvarlig prosjekterende i respektiv mengdebeskrivelse eller under rigg- og drift. I den ferdige HMS-planen skal det ikke forekomme tekst av formatet <tekst>, gjelder også denne instruksen / avsnittet> Nr. Faretyper / beskrivelse av tiltak Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf Ras / sammenstyrt <Graving av grøfter, sikring iht. forskrift. Spesiell risiko for ras <1.nr. 151, <RiB> E vurderes av RiG> 477> <Generell graving, skråningshelning > <RiG> E <Ved opplegg av massedeponier må grunnforhold og bæreevne <RiG> E vurderes> <Midlertidige oppstøttelser og avstivninger ved.. <RiB> E. Nedfallsområde skal sikres og avmerkes.> Gjørme <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Fall / fallende gjenstander <1.nr. 500> <Støping av tekniske sjakter, heissjakt og trapperom> <RiB> E <Monteringsarbeider etc. i ferdigstøpte sjakter.> <Arbeid nær kanter på dekker, tak og ved sjakter. God merking av hull og dekkekanter med tilhørende solid rekkverk/fallsikring. Tilstrekkelig fallsikring og rekkverk som hindrer atkomst til sjaktene> <Oppstikkende armeringsjern listes ut med krok i topp> <RiB> E <Montering av nye balkonger og svalganger> <Ark> E <Arbeid på stillaser, Stillas skal være bygd av sertifisert person 1.nr. 500 iht. forskrift> <Arbeid på tak> 1.nr Kjemiske stoffer <Tilstrekkelig merking av produkter med arbeidsinstrukser. Forsvarlig lagring av helseskadelige og brannfarlige stoffer. Forsvarlige prosedyrer ved destruksjon og oppbevaring av spesialavfall.> <Arbeid med fersk betong. Bruk av personlig verneutstyr som hansker, briller etc.> <Arbeid med membranherder, fugemasser og isolasjon> <Arbeid med lim, maling, lakk, epoksy m.v.> <Arbeid med hydraulikkolje (heis)> Biologiske stoffer <1.nr. 390, 431, 445> <1.nr. 447> <RiB> E..

12 Nr. Faretyper / beskrivelse av tiltak < > Ioniserende stråling < > Arbeid nær høgspent <Høgspentkabler i grunnen, i eller ved byggeplass> Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf <Luftstrekk over bygge-/anleggstomt Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak.> <Trafoanlegg i eksisterende bygning Typiske arbeidsoperasjoner som kan medføre fare: - Kjerneboring gjennom dekke over trafostasjon - Hulltaking i vegger inntil trafostasjon - Forlengelse av sjakt for nedheising av trafo Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak> Arbeide over vann / drukningsfare <Personlig verneutstyr: Bruk av flytevester Generelt utstyr: Tilgjengelig båt for redning Fangliner> Arbeid i sjakter, under jord, tunnelarbeid <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Undervannsarbeid <Dykkerlag skal bemannes ihht gjeldende bestemmelser (dykkerlag skal minimum bestå av dykker, reservedykker på land og signalmann)> Overtrykk <Arbeid i forbindelse med trykkprøving av røranlegg og tanker> <D.n.tr.kom <Bruk av trykkluftsverktøy, dokumentert opplæring> <1.nr.192, 220> Sprengning <Rensk i skjæring etter sprengning> <Behov for tildekking vurderes særskilt> <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Prefabrikkerte elementer / tunge løft <1.nr. 291> <Arbeid med løfting av prefabrikkerte betongelementer. Løftemetode. Bruk av sertifisert løfteutstyr Regelmessig kontroll av kraner og øvrige løfteinnretninger > <Arbeid med løfting av prefabrikkerte elementer til heis.> <Arbeid med løfting av prefabrikkerte komponenter til ventilasjonsanlegget.> Asbest / støv <Asbest <1.nr. 235> Forekomster i eksisterende bygg kartlegges. Typiske tilfeller: - golvbelegg og utv. platekledninger - rørisolasjon og elektrisk utisolering Ved mistanke, behandle som asbest>

13 Relevante forskrifter: < Opplistingen tilpasses dette prosjektet, dvs forskrifter legges til / fjernes etter behov> Arbeidstilsynets best. nr. 151 (F), Graving og avstivning av grøfter (1985) Arbeidstilsynets best. nr. 192 (F), Trykkluftanlegg (1978) Arbeidstilsynets best. nr. 220 (F), Boltpistoler med tilbehør (1986) Arbeidstilsynets best. nr. 235 (F), Asbest (1995) Arbeidstilsynets best. nr. 291 (F), Løfteinnretninger og løfteredskap (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 390 (V), Giftige og andre helseskadelige stoffer - 11 (1991) Arbeidstilsynets best. nr. 431 (F), YL-merking (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 445 (F), Produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter og stoffkartotek i virksomheter (1998). Arbeidstilsynets best. nr. 447 (A), Fersk mørtel og betong kan gi eksem (1984) Arbeidstilsynets best. nr. 477 (A), Rasfarlige grøfter tar liv (1987) Arbeidstilsynets best. nr. 500 (F), Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 532 (F), Støy fra tekniske innretninger på bygge- og anleggsplasser (1997) Arbeidstilsynets best. nr. 551 (F), Varmt arbeid (2003) Arbeidstilsynets best. nr. 555 (F), Bruk av arbeidsutstyr (1998) Den norske trykkbeholderkomite, generelle regler for rørsystemer, 1990 og generelle regler for trykkbeholdere, <Kfr også pkt 1.4 foran i denne malen, som inneholder en oversikt over andre relevante lover og forskrifter som kan gjelde for dette prosjektet.>

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer