PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)"

Transkript

1 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan. Malen er orienterende og beskriver hvilke rutiner og forhold som skal drøftes i en HMS-plan i et standardprosjekt for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ved mindre prosjekter med én entreprenør kan mye av det generelle stoffet inkl. rutinene fjernes. Kapitlet Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal imidlertid alltid inngå i planen, også for mindre prosjekter! Ansvaret for utarbeidelse av HMS-planen vil tilligge koordinator for prosjektering evnt prosjektleder. I malen er det stedvis benyttet formatet <tekst>, som forutsettes fjernet og erstattet med fullstendig tekst tilpasset det aktuelle prosjekt. I den ferdige HMSplanen skal det ikke forekomme rester av <tekst> fra malen (gjelder også denne instruksen ) INNHOLDSFORTEGNELSE 7.0 HMS - PLAN 7.1 HMS-PLANENS FORMÅL. 7.2 ORGANISASJONSKART HMS (eksempel) 7.3 ANSVAR OG OPPGAVER 7.4 OVERORDNEDE LOVER OG FORSKRIFTER. 7.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET 7.6 FRAMDRIFTSPLAN 7.8 RUTINER 7.9 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER

2 7.1 HMS-PLANENS FORMÅL. Formålet med HMS-planen er gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen og tilstøtende arealer slik at ulykker og helsemessige skader unngås. Hensynet til eventuell eksisterende virksomhet i tilknytning til prosjektet skal ivaretas ved systematisk kommunikasjon mellom virksomheten og byggeprosjektet, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Planen skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging av relevante lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler HMS, og at disse blir gjort kjent for og etterleves av alle aktørene i prosjektet. Planen skal, foruten å være et orienterende anbudsdokument, også fungere som et verktøy for planleggingsgruppen i forbindelse med utarbeidelsen av mengdebeskrivelsene, ved at planen fordeler ansvar for beskrivelse og utførelse av spesielle HMS-tiltak. Planen skal fungere som en dokumentasjon overfor myndighetene på at det pålagte HMSarbeidet gjennomføres. 7.2 ORGANISASJONSKART HMS (eksempel) Byggherre: Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektleder: Eiendom HMS-koordinator prosjektering HMS-koordinator utførelse Eksisterende virksomhet Hovedbedrift(er) Prosjekteringsgruppe Entreprenører, Arbeidsgivere, Enkeltmannsforetak

3 7.3 ANSVAR OG OPPGAVER Nr. Ansvarlig Oppgaver Lover og forskrifter 7.31 Byggherre og prosjektleder har det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS) under gjennomføring av prosjektet BHF 7 BHF 8 BHF 9 utpeker HMS-koordinatorer sørger for utarbeidelse av HMS-plan sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Prosjekterende sørger for at HMS blir ivaretatt iht 10 sørger for at HMS-krav blir beskrevet i konkurransegrunnlaget på en måte som gir like vilkår for tilbyderne BHF 10 BHF HMS-koordinator prosjektering koordinerer gjennomførelsen av kravene i 10 utarbeider HMS-plan iht. kravene i 11 BHF 10 BHF HMS-koordinator utførelse samordner gjennomføringen av byggesaken slik at HMS-krav ivaretas iht. 12 følger opp HMS-planen BHF Hovedbedrift ivaretar samordningsforpliktelsene etter AML 15 herunder leder vernerunder påser at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget intern-kontrollsystem rapporterer HMS-avvik til HMS-koordinator for utførelsen ajourfører oppslag og kartotek på byggeplass, kfr rutinene under kapittel 4 AML Arbeidsgivere og enkeltmannsforetak har etablert et eget internkontrollsystem ivaretar kravene i 13 og 14 tar hensyn til anvisninger fra HMS-koordinator eller hovedbedrift informerer arbeidstakerne og verneombud iht. 15 bidrar med data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplassen BHF 13/14 BHF Brukerrepresentant ivaretar kontakten mellom brukerne og vernetjenesten i eksisterende virksomhet og byggeplassen

4 7.4 OVERORDNEDE LOVER OG FORSKRIFTER. Overordnede lover og forskrifter som kan ha betydning for HMS-arbeidet for prosjektet: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Lov om produktkontroll Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Byggherreforskriften Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om stillaser, stiger og arbeider på tak Forskrift om maskiner Forskrift om bruk av tekniske innretninger og utstyr Forskrift om verne- og helsepersonell Forskrift om asbest Hver enkelt aktør i byggeprosessen har selvstendig ansvar for å etterleve alle relevante lover, regler og forskrifter som gjelder for egen virksomhet. Dette ansvaret begrenses ikke av opplistingen ovenfor.

5 7.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET Dette kapitlet inneholder en generell beskrivelse av rammebetingelser av betydning for videre planlegging og gjennomføring av HMS i prosjektet. Orienteringen inneholder ikke krav eller beskrivelse av tiltak, som forutsettes inntatt under senere kapitler (bl.a. som resultat av orienteringen nedenfor). Nr. Ansvarlig OPPGAVER Prosjekttype <Kortfattet beskrivelse av prosjektet>. Lover og forskrifter Entrepriseform Prosjektet gjennomføres som <angi entrepriseform> Framdrift Antatt byggestart: <dato> Ferdigstillelse: <dato> Lokalisering <Beskriv beliggenhet / adresse> Atkomst og trafikk <Beskriv atkomst og trafikkforhold av sikkerhetsmessig karakter> Naboforhold <Beskriv naboforhold av sikkerhetsmessig betydning, f.eks. skoler, barnehager, eksisterende virksomheter etc.> Grunnforhold <Beskriv grunnforhold, spesielt mht spesiell risiko for ras, utglidninger, grøftegraving, sprenging osv.> Høgspentledninger <Beskriv hvorvidt det finnes høgspentledninger i grunnen / luftstrekk over tomta / trafostasjon i eller i nærheten av bygget> Fiberkabel <Beskriv hvorvidt det finnes fiberkabler i grunnen > Strømforsyning <Beskriv hvilken strømforsyning byggeplassen vil ha (400 eller 240V), kfr lokalt e-verk. Opplysningen vil ha betydning for senere beskrivelse av midlertidig byggestrømsanlegg og bruk av verktøy og utstyr.> Vann og avløp <Beskriv vann- og avløpsforhold. Opplysningen vil ha betydning for senere beskrivelse av bl.a. rigg.> 7.6 FRAMDRIFTSPLAN Vedlagte framdriftsplan er foreløpig og overordnet. Ved utarbeidelse av detaljert framdriftsplan skal det settes av nok tid til at kravene i denne HMSplanen ivaretas.

6 7.8 RUTINER Samordning mot eventuelle brukere Prosjektleder sørger for at det etableres systematisk kontakt mellom eventuell eksisterende virksomhets vernetjeneste og byggeprosjektet både i planleggings- og gjennomføringsfasen påser at alle brukere blir informert om forhold ved byggeprosjektet som kan innvirke på brukernes HMS-forhold under gjennomføringen av byggeprosjektet Forhåndsmelding Prosjektleder sender senest 1 uke før byggestart, inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema, best nr 369 e. Hovedbedriften sender senest 1 uke før byggestart, inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema, best. nr 369 e. skal i oppslags form på byggeplass sørge for at det til enhver tid er en oppdatert oversikt som inneholder de opplysninger som etterspørres på skjema best. nr sørger for å holde oversikten oppdatert til enhver tid, slik at andre entreprenører ikke trenger å sende inn forhåndsmelding Personlig sikkerhetsinformasjon Arbeidsgiver plikter å informere egne ansatte om de sikkerhetstiltak som gjelder for dette prosjektet spesielt. Dette gjelder også arbeidsgiver i eksisterende virksomhet som berøres av byggearbeidet HMS-koordinator utførelse påser at den enkelte arbeidsgivers informasjonsplikt fungerer tilfredsstillende, og at avtalte rutiner for rapportering, oppslag m.v. blir overholdt Vernerunder Hovedbedrift avholder vernemøte m/vernerunde minst hver 14. dag, eller oftere hvis koordinator, hovedbedrift eller arbeidsgivere finner det nødvendig fører protokoll/referat fra vernerundene Alle arbeidsgivere har plikt til å delta på vernerundene

7 7.8.5 Verneutstyr alle skal benytte personlig verneutstyr som hjelm, vernesko, hørselsvern og vernebriller (jf Arbeidstilsynets best. nr 524). enhver som bringer besøkende til byggeplass skal sørge for at vedkommende utstyres med hjelm, og eventuelt annet verneutstyr hvis nødvendig personer på byggeplass uten tilstrekkelig personlig verneutrustning skal avvises det er ikke tillatt å benytte motorisert og trykkluftdrevet arbeidsverktøy uten påkrevet verneutstyr påmontert verktøyet, kfr leverandørens anvisninger Avfallsbehandling avfall skal bringes til avfallscontainere på byggeplassen. Konkurransegrunnlagets krav til kildesortering skal ivaretas Rydding byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Hvert enkelt entreprenør er ansvarlig for kontinuerlig rydding etter egne arbeider, samt påtale manglende rydding hos andre. gangsoner skal alltid holdes ryddig. Kabler, trykkluftslanger m.v. henges opp eller legges i egne traseer utenom gangsonene Brannforebyggende tiltak ved sveising skal tilliggende brennbare konstruksjoner og materialer beskyttes mot sprut. Det samme gjelder ved bruk av åpen flamme brannslokningsutstyr skal være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet hvor det foregår brannfarlige arbeidsoperasjoner jfr. Forskrift om varme arbeider Adgangskontroll byggeplassen skal sikres mot adgang for uvedkommende ved oppsett av byggegjerde med tilstrekkelig høyde, og med låsbar port Midlertidige sikringer, rekkverk og lignende etablering og vedlikehold av midlertidige sikringstiltak som rekkverk, tildekkinger av utsparinger, sjaktåpninger etc., skal beskrives nærmere i Bok 0 under Fellestiltak enhver som pga utførelse av egne arbeider er nødt til midlertidig å fjerne slike sikringstiltak, skal sørge for reetablering umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet eller ved opphold/pauser i arbeidet

8 Oppslag på byggeplass HMS-oversikt I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser: Prosjektnavn m/byggeplassens adresse Byggherre (navn og telefonnummer) Prosjektleder (navn, firma, og telefonnummer) HMS-koordinatorer (navn, firma og telefonnummer) Hovedbedrift (firma, telefonnummer hovedkontor) Hovedverneombud på byggeplass (firma, navn) Oppdatert skjema iht. Arbeidstilsynets best. nr. 504 (virksomheter på byggeplass pr. d.d..) Oversikt som viser hvor kopier av sertifikater, godkjenningsbevis m.v. er oppbevart Kart / situasjonsplan I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp et eget oppslag med kart over byggeplassen som viser: byggeområdet med avmerking av nybyggarealer riggområde med inngjerding / porter rør- og kabelføringer i grunnen atkomstveier Kartet skal også vise plassering av (ansvaret for etablering og vedlikehold skal også angis, eventuelt på eget oppslag): Brannslukkere - Sykebårer - Førstehjelpsutstyr Hovedsikringer elektro - Stoppekran vann - Eventuelle lensepumper Varslingsrutiner ved ulykker I hovedbedriftens anleggskontor, plassert i umiddelbar nærhet av telefon, skal det settes opp et eget oppslag som beskriver varslingsrutinene ved ulykker, med angivelse av telefonnummer til følgende instanser: Ambulanse Politi - Brannvesen Arbeidstilsyn - Koordinator for utførelse - Byggherre / prosjektleder På samme sted skal det legges ut skjema for melding av: Nestenulykker til koordinator Ulykker til Arbeidstilsynet Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvilke arbeidsoperasjoner som krever spesiell aktsomhet og som skal utføres på byggeplass i løpet av de nærmeste 2 ukene (jf eksempel på oppslag vist i eget vedlegg til denne HMS-planen). Oversikten skal angi: Arbeidsoperasjon Spesielle tiltak som skal iverksettes Ansvar for gjennomføring av arbeidsoperasjon og tiltak Samordningstiltak I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvem som har ansvaret for ulike samordningstiltak mht HMS på byggeplass, herunder ansvaret for brakkerigg, byggestrømsanlegg, containerhold m.m.

9 Arkiv på byggeplass Samling av produktdatablad for kjemiske stoffer Produktdatablad for kjemiske stoffer skal samles i egen mappe på hovedbedriftens anleggskontor. Arkivet skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere på byggeplassen, og plasseres slik at det er lett å finne fram til Oversikt over maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige, og skal sørge for at dokumentasjon i form av kopier av godkjenningssertifikater til enhver tid finnes lett tilgjengelig i egen mappe på anleggskontoret Oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat / dokumentert opplæring, f.eks. stillasbygging og bruk av trykkluftdrevet spikeranlegg, og sørge for dokumentasjon i form av kopier av sertifikater og godkjenningsbevis plassert i egen mappe lett tilgjengelig på anleggskontoret

10 Avviksbehandling Nestenulykker Arbeidsgiver skal melde nestenulykker til hovedbedrift og koordinator for utførelse. Mindre personulykker Arbeidsgiver skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet. Kopi av meldingen skal sendes hovedbedrift og koordinator for utførelse. Alvorlige ulykker Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplassen stanses, og varsling iverksettes til følgende instanser og i den rekkefølge som er angitt nedenfor: Ambulanse Politi Arbeidstilsyn Koordinator for utførelse Byggherre / prosjektleder Arbeidstilsynet skal dessuten ha skriftlig rapport på fastsatt skjema. Igangsetting av arbeidet kan kun skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet Mangler Enhver arbeidsgiver, herunder eventuell eksisterende virksomhet / bruker på byggeplassen, har et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning for arbeidstakernes sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen rapporteres, samt vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeidstakere skal fjernes fra byggeplassen inntil mangelen er utbedret. Rapporteringen skal skje fra arbeidsgiver til hovedbedrift. Hovedbedriften rapporterer videre til koordinator for utførelsen, som igjen rapporterer til prosjektleder.. Byggherre, prosjektleder, byggeleder, konsulenter, koordinatorer o.a. som ikke har direkte arbeidsgiveransvar, har tilsvarende objektivt ansvar for å påtale synlige mangler mht sikkerheten på byggeplassen. Rapporteringen skal skje til prosjektleder via koordinator for utførelsen. Prosjektleder skal vurdere om arbeidet på byggeplassen skal stanses inntil mangelen er utbedret Iverksetting av tiltak Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksettelse av tiltak for utbedring av påviste mangler i forbindelse med egne arbeider. Ved manglende utbedring av påviste mangler skal prosjektleder besørge utbedringene rekvirert utbedret av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver. Prosjektleder er uansett ansvarlig for at mangelen blir utbedret.

11 7.9 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Denne tiltaksplan for spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner inneholder en detaljert beskrivelse av aktuelle risikomomenter innenfor ulike faretyper. Tiltaksplan viser til relevante forskrifter og beskriver spesielle sikkerhetstiltak for å forebygge skader og ulykker under utførelse av de aktuelle arbeidsoperasjonene.. <Kartlegging av faretyper og beskrivelse av tiltak skal være fast tema på ethvert prosjekteringsmøte. Alle faretypene A.1 A.14 skal vurderes. Hvis en faretype ikke er aktuell for prosjektet, skal dette positivt dokumenteres som vurdert av prosjekteringsgruppen, ved at det under aktuell faretype angis Ikke aktuelt for prosjektet. Utarbeidelse av denne beskrivelsen er en av HMS-koordinator i prosjekteringsfasens viktigste oppgaver. Under hver faretype er det i malen angitt eksempler på farlige arbeidsoperasjoner. Disse fjernes, utdypes eller erstattes etter behov. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget skal tiltakene beskrives av den ansvarlig prosjekterende i respektiv mengdebeskrivelse eller under rigg- og drift. I den ferdige HMS-planen skal det ikke forekomme tekst av formatet <tekst>, gjelder også denne instruksen / avsnittet> Nr. Faretyper / beskrivelse av tiltak Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf Ras / sammenstyrt <Graving av grøfter, sikring iht. forskrift. Spesiell risiko for ras <1.nr. 151, <RiB> E vurderes av RiG> 477> <Generell graving, skråningshelning > <RiG> E <Ved opplegg av massedeponier må grunnforhold og bæreevne <RiG> E vurderes> <Midlertidige oppstøttelser og avstivninger ved.. <RiB> E. Nedfallsområde skal sikres og avmerkes.> Gjørme <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Fall / fallende gjenstander <1.nr. 500> <Støping av tekniske sjakter, heissjakt og trapperom> <RiB> E <Monteringsarbeider etc. i ferdigstøpte sjakter.> <Arbeid nær kanter på dekker, tak og ved sjakter. God merking av hull og dekkekanter med tilhørende solid rekkverk/fallsikring. Tilstrekkelig fallsikring og rekkverk som hindrer atkomst til sjaktene> <Oppstikkende armeringsjern listes ut med krok i topp> <RiB> E <Montering av nye balkonger og svalganger> <Ark> E <Arbeid på stillaser, Stillas skal være bygd av sertifisert person 1.nr. 500 iht. forskrift> <Arbeid på tak> 1.nr Kjemiske stoffer <Tilstrekkelig merking av produkter med arbeidsinstrukser. Forsvarlig lagring av helseskadelige og brannfarlige stoffer. Forsvarlige prosedyrer ved destruksjon og oppbevaring av spesialavfall.> <Arbeid med fersk betong. Bruk av personlig verneutstyr som hansker, briller etc.> <Arbeid med membranherder, fugemasser og isolasjon> <Arbeid med lim, maling, lakk, epoksy m.v.> <Arbeid med hydraulikkolje (heis)> Biologiske stoffer <1.nr. 390, 431, 445> <1.nr. 447> <RiB> E..

12 Nr. Faretyper / beskrivelse av tiltak < > Ioniserende stråling < > Arbeid nær høgspent <Høgspentkabler i grunnen, i eller ved byggeplass> Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf <Luftstrekk over bygge-/anleggstomt Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak.> <Trafoanlegg i eksisterende bygning Typiske arbeidsoperasjoner som kan medføre fare: - Kjerneboring gjennom dekke over trafostasjon - Hulltaking i vegger inntil trafostasjon - Forlengelse av sjakt for nedheising av trafo Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak> Arbeide over vann / drukningsfare <Personlig verneutstyr: Bruk av flytevester Generelt utstyr: Tilgjengelig båt for redning Fangliner> Arbeid i sjakter, under jord, tunnelarbeid <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Undervannsarbeid <Dykkerlag skal bemannes ihht gjeldende bestemmelser (dykkerlag skal minimum bestå av dykker, reservedykker på land og signalmann)> Overtrykk <Arbeid i forbindelse med trykkprøving av røranlegg og tanker> <D.n.tr.kom <Bruk av trykkluftsverktøy, dokumentert opplæring> <1.nr.192, 220> Sprengning <Rensk i skjæring etter sprengning> <Behov for tildekking vurderes særskilt> <Ikke aktuelt for dette prosjektet> Prefabrikkerte elementer / tunge løft <1.nr. 291> <Arbeid med løfting av prefabrikkerte betongelementer. Løftemetode. Bruk av sertifisert løfteutstyr Regelmessig kontroll av kraner og øvrige løfteinnretninger > <Arbeid med løfting av prefabrikkerte elementer til heis.> <Arbeid med løfting av prefabrikkerte komponenter til ventilasjonsanlegget.> Asbest / støv <Asbest <1.nr. 235> Forekomster i eksisterende bygg kartlegges. Typiske tilfeller: - golvbelegg og utv. platekledninger - rørisolasjon og elektrisk utisolering Ved mistanke, behandle som asbest>

13 Relevante forskrifter: < Opplistingen tilpasses dette prosjektet, dvs forskrifter legges til / fjernes etter behov> Arbeidstilsynets best. nr. 151 (F), Graving og avstivning av grøfter (1985) Arbeidstilsynets best. nr. 192 (F), Trykkluftanlegg (1978) Arbeidstilsynets best. nr. 220 (F), Boltpistoler med tilbehør (1986) Arbeidstilsynets best. nr. 235 (F), Asbest (1995) Arbeidstilsynets best. nr. 291 (F), Løfteinnretninger og løfteredskap (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 390 (V), Giftige og andre helseskadelige stoffer - 11 (1991) Arbeidstilsynets best. nr. 431 (F), YL-merking (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 445 (F), Produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter og stoffkartotek i virksomheter (1998). Arbeidstilsynets best. nr. 447 (A), Fersk mørtel og betong kan gi eksem (1984) Arbeidstilsynets best. nr. 477 (A), Rasfarlige grøfter tar liv (1987) Arbeidstilsynets best. nr. 500 (F), Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (1998) Arbeidstilsynets best. nr. 532 (F), Støy fra tekniske innretninger på bygge- og anleggsplasser (1997) Arbeidstilsynets best. nr. 551 (F), Varmt arbeid (2003) Arbeidstilsynets best. nr. 555 (F), Bruk av arbeidsutstyr (1998) Den norske trykkbeholderkomite, generelle regler for rørsystemer, 1990 og generelle regler for trykkbeholdere, <Kfr også pkt 1.4 foran i denne malen, som inneholder en oversikt over andre relevante lover og forskrifter som kan gjelde for dette prosjektet.>

Trondheim Eiendom Side 1 av 10 Klæbuveien nybygg HMS-plan Dato:

Trondheim Eiendom Side 1 av 10 Klæbuveien nybygg HMS-plan Dato: Trondheim Eiendom Side 1 av 10 1 HMS-PLAN 1.1 Organisasjon, instrukser m.m. HMS-planens formål. Formålet med HMS-planen er gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med Kommunalteknikk TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Prosjekt: MAL PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Rundkjøring Vika, Mo i Rana

Rundkjøring Vika, Mo i Rana Rundkjøring Vika, Mo i Rana Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.02.2015 Kristin Høiem Reinertsen AS 1 2 3 4 5 6 SHA-plan utgave 2 Revidert: 22.06.2010 HFB Utarbeidet av: Rana kommune v/prosjektavdelingen

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: Løvåsmyra PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk. Prosjekt: Løvåsmyra PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Kommunalteknikk TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Prosjekt: Løvåsmyra PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING....

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss Munkegata endring etter buss INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen HMS-PLAN : Kjølstad barnehage renovering og tilbygg TD Bygg og eiendom, Utbyggingsavdelingen 1 Kjølstad barnehage renovering og tilbygg HMS-PLAN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Fredrikstad kommune,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

NTNU, Kjemihall C SHA - PLAN

NTNU, Kjemihall C SHA - PLAN NTNU, Kjemihall C SHA - PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 28.03.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJON, INSTRUKSER M.M.... 1.1 Organisasjonskart SHA... 1.2 SHA-planens formål... 1.3 Ansvar

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Anleggsprosjektet: MUDRINGSARBEIDER GRILSTAD MARINA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE. Anleggsprosjektet: MUDRINGSARBEIDER GRILSTAD MARINA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) TRONDHEIM KOMMUNE Anleggsprosjektet: MUDRINGSARBEIDER GRILSTAD MARINA PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 SHA-PLANENS

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Fornyelse av Tordenskiolds gate Dato: 11.03.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø F01 2015-12-14 For anbudsutsendelse HiFBe FMA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN. Prosjekt: Selsbakkhøgda barnehage PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN. Prosjekt: Selsbakkhøgda barnehage PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Utbyggingsenheten TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN Prosjekt: Selsbakkhøgda barnehage PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) med BESKRIVELSE AV RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER og SAMORDNINGSTILTAK

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy IVAR SHA-plan Vannforsyning Bjergøy 02 01 01.03.16 Utarbeidet 03.06.16 JHA Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

T5 rehabilitering VVA Mo i Rana P20-Gruben Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

T5 rehabilitering VVA Mo i Rana P20-Gruben Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø T5 rehabilitering VVA Mo i Rana P20-Gruben Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø F01 2015-02-09 For anbudsutsendelse FMA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Borge ungdomsskole - Riving av klasseromsfløy, planlegging av nybygg på ca 3500m 2, samt vurdering av eksisterende arealer

Borge ungdomsskole - Riving av klasseromsfløy, planlegging av nybygg på ca 3500m 2, samt vurdering av eksisterende arealer HMS-PLAN : Borge ungdomsskole TD Bygg og eiendom, Utbyggingsavdelingen 1 Borge ungdomsskole - Riving av klasseromsfløy, planlegging av nybygg på ca 3500m 2, samt vurdering av eksisterende arealer HMS-PLAN

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

VANNLEDNING INNDYR- SUND. Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.08.2013 Trond Mellerud Multiconsult AS 1 2 3 4

VANNLEDNING INNDYR- SUND. Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.08.2013 Trond Mellerud Multiconsult AS 1 2 3 4 VANNLEDNING INNDYR- SUND Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.08.2013 Trond Mellerud Multiconsult AS 1 2 3 4 August- 2013 INNHOLD: 1 SHA-PLAN... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Orientering om byggherren

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

SHA plan prosjektering. Ålesund Kommunale Eiendom KF

SHA plan prosjektering. Ålesund Kommunale Eiendom KF Ålesund Kommunale Eiendom AS SHA-plan Ålesund Kommunale Eiendom KF Fjellgata 41 og 43 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. SHA-planens formål... 3 2.1 Overordnede SHA-mål i prosjektet... 3 2.1.1 Prosjektets

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

SHA-PLAN. Aursand og Spangen AS (ASAS) v. Dag Spangen. Koordinator for SHA under prosjekteringsfasen:

SHA-PLAN. Aursand og Spangen AS (ASAS) v. Dag Spangen. Koordinator for SHA under prosjekteringsfasen: SHA-PLAN Side 1 av 7 Prosjektets navn: Prosjektets adresse: Byggherre/tiltakshaver: Koordinator for SHA under prosjekteringsfasen: Søbakken skole Søbakkvegen Elverum kommune Aursand og Spangen AS (ASAS)

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BYGGING TVERRFORBINDELSE GANG- OG SYKKELVEG LADE

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BYGGING TVERRFORBINDELSE GANG- OG SYKKELVEG LADE BYGGING TVERRFORBINDELSE GANG- OG SYKKELVEG LADE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING...

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø S H A - P L A N. for

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø S H A - P L A N. for S H A - P L A N for Levering og montering av boligsprinkler i Enebakkveien 37, Rathkes gate 13 og Schweigaards gate 44 I n n h o l d : 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Rigging og opparbeidelse av byggeplass

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 14.01.2013 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer