PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø."

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: Revidert: Status: Utgave vedlagt konkurransegrunnlag

2 INNHOLD MÅLSETTING Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. Det legges vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert i henhold til regler og intensjoner i Forskrift om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på Bygge og Anleggsplasser av 3.august (= Byggherreforskriften, BHF) SHA-planen skal være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge. SHA-ORGANISASJON Byggherre (BH) Porsgrunn kirkelige fellesråd Byggherrens prosjektleder (BH-PL) Morten Ødegaard, Eiendomsforvaltningen Ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan Olav Lundesgaard, Lundesgaard og Christiansen AS SHA-koordinator under prosjekteringen (KP) Olav Lundesgaard, Lundesgaard og Christiansen AS SHA-koordinator under gjennomføringen (KU) Byggeleder (navn fylles inn) Hovedbedrift for samordning (HB) Generalentreprenør (navn fylles inn) Byggherren skal sørge for at innehaverne av nøkkelfunksjoner har de nødvendige skriftlige kontrakter før arbeidene i de enkelte fasene starter. SHA-planen skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. De ansvarlige deltakerne skal sørge for at planen revideres og detaljeres underveis, slik at den hele tiden inneholder beskrivelser og instruksjoner som er tilpasset prosjektet. Figuren under viser byggherreorganisasjonen med hensyn på SHA. Navn fylles inn ved bearbeidingen. BYGGHERRE Porsgrunn kirkelige fellesråd v/ kirkesjefen BYGGHERRE vedrørende SHA / HMS Avdelingsleder Prosjektledelser Morten Ødegaard saksbehandling KOORDINATOR SHA I PLANLEGGINGEN Olav Lundesgaard (PGL) BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Morten Ødegaard (PL) saksbehandling KOORDINATOR SHA I UTFØRELSEN Byggeleder (navn) HOVEDBEDRIFT FOR SAMORDNING (HB) Generalentreprenør (navn) 2

3 PROSJEKTETS FASER Hovedfasene i prosjektet er: 1. Forprosjektfasen fra oppstart til innsendelse av Rammesøknad og grunnlag for generalentreprisen. 2. Prosjekteringsfasen der prosjektet detaljplanlegges for bygging og igangsettingssøknad. 3. Utførelsesfasen fram til overlevering av ferdig bygg. PLANER FOR UTFØRELSEN Generalentreprenøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført Framdriftsplan og Bemanningsplan for arbeidene. Framdriftsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte operasjoner unngås, og slik at deltakernes oversikt og årvåkenhet ikke svekkes. Risikofylte aktiviteter skal utheves i planen. Produksjonsplanen samstemmes på entreprenørenes Framdriftsmøter. I møtene skal det informeres om hvilke arbeider som skal foregå i neste periode, og de arbeidsoperasjoner som krever spesielle sikkerhetstiltak. Møtet skal opplyse om eventuelle endringer i Produksjonsplan og Bemanningsplan. Om Produksjonsplanen endres skal det samtidig gjøres en vurdering og evt. justering av Bemanningsplanen. Det skal framgå hvordan endringen i framdrift tas hånd om ved endring av bemanningsbehovet. Gjeldende Produksjonplan skal være oppslått på informasjonstavle tilgjengelig for alle arbeidstakere. STEDLIGE FORHOLD Eksisterende virksomhet. Alt byggearbeid skal gjennomføres på en kirkegård. Det er særdeles viktig at det tas tilbørlig hensyn til tilliggende gravsteder og pårørendes ferdsel på kirkegården. Her kan spesielt nevnes at spilling av høy musikk ikke vil være tillatt. Parkering Riggplanen skal anvise parkeringsarealer både for de ansatte hos entreprenørene som er tilknyttet byggeprosjektet og besøkende til kirkegården. Planen skal godkjennes av Porsgrunn kommune. Kabler og rør Elektriske kabler og telekabler må påvises før graving. Det samme gjelder vann- og avløpsrør, varme- og gassrør. RIGGPLAN OG FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Hovedbedriften (HB) skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført riggplan for byggeplassen. På planen skal angis veier, brakker og lagerområder, konstruksjoner og installasjoner som skal til for å etablere de forhold som beskrives i de følgende punkter i dette avsnittet. Riggplanen skal godkjennes av KP og BH-PL. BH-PL skal godkjenne alle senere endringer i planen. Adkomst, transportveier, parkering Adkomstveier og interne veier skal markeres på riggplanen. HB skal etablere rutiner / avtaler for vedlikehold /snørydding/strøing som sikrer uhindret og trygg ferdsel på byggeplassen og anleggsveiene under normalt forekommende værforhold. HB har ansvar for at farlige skrenter og skråninger sikres i byggeperioden. Inngjerding / adkomstrutiner HB skal planlegge bruk av byggeplassgjerder som i nødvendig grad skiller byggeplassen fra områdene som trafikkeres av besøkende til kirkegården. Planen skal godkjennes av BH-PL. HB skal lage rutiner for adkomst til byggeplassen slik at det til enhver tid kan fastslås hvem som er tilstede. Det skal alltid være minst to personer tilstede der arbeid pågår. 3

4 Alle som skal utføre arbeid på byggeprosjektet skal bære ID-kort. Vann og avløp HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med vann- og avløpssystem av så god kvalitet at vannkrevende arbeidsoperasjoner, byggrenhold, personlig hygiene og drikke/matlaging kan ivaretas på forskriftsmessig vis. Provisoriske ledninger og tappesteder i byggeområdet og entreprenørenes brakker skal sikres mot brudd som kan gi skader på konstruksjoner og innemiljø. Strømforsyning, lys og varme. HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med elkraft, lysarmaturer og varmeinstallasjoner med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at alle arbeidsoperasjoner kan utføres med egnet utstyr på en sikker måte i et godt arbeidsmiljø. Provisoriske og permanente kabelstrekk skal sikres mot snubling, og mot brudd og støt i forbindelse med forflytning av store kjøretøyer, gravearbeider og bruk av kraner og løfteinnretninger. Brakker HB har ansvar for at brakker tilfredsstiller krav i offentlige forskrifter og har en utforming, bygningsmessig standard og installasjoner som gjør dem egnet til sitt formål. Brakkene skal markeres på riggplanen. Brakkene skal ha en beliggenhet, understøttelse / stabilisering og trapper/ adkomstveier som minimerer risiko ved daglig bruk. Lagring og rydding Avlastning og lagring skal skje på anviste plasser som bør markeres på riggplanen. Dersom det finnes hensiktsmessig kan det, i samråd med byggherre, benyttes tilgjengelige arealer i kapellets underetasje til lagring. HB skal etablere instruks for rydding på alle deler av byggeplassen og skal spesielt sikre at viktige transportveier, gangruter og rømningsveier holdes åpne. Dersom en aktør, etter skriftlig advarsel, ikke innen 24 timer rydder i henhold til instruks kan BH-PL uten nærmere varsel få utført rydding for generalentreprenørens regning. Fuktømfintlige materialer som leveres til byggeplassen skal lagres på tørt sted beskyttet mot nedbør/ vannsøl. generalentreprenøren (HB) skal ved oppstart av byggearbeidene etablere en tørr lagringsplass for slike materialer som kan benyttes gjennom hele byggeprosessen. HB skal bruke byggtørkere for å få bygget tilstrekkelig tørt. Det skal kun benyttes lufttørkere som er basert på avfukting, og bygget skal ikke varmes opp før all diffusjonstetting er utført i yttervegger, tak og gulv. Luftstrøm fra byggtørkere må ikke spre støv i bygget. Kraner, stillaser, heiser og maskiner Behovet for installasjon og bruk av større tekniske hjelpemidler skal klarlegges av HB så tidlig som mulig i planleggingsprosessen, medtas i tidsplaner og i hensiktsmessig grad avmerkes på riggplanen. Områder med risiko for fall av gjenstander skal identifiseres, og ev. særskilte sikkerhetsinstrukser utarbeides. Instrukser for bygging, bruk og riving av stillas og bruk av provisoriske heiser skal utarbeides. Sikring av arbeidsområder HB skal lage instruks for underentreprenørenes sikring av sine arbeidsområder med rekkverk, avdekning o.l. Dersom en arbeidsoperasjon medfører fare for skader eller negativ miljøpåvirkning i tilgrensende deler av byggeplassen skal disse sikres/ beskyttes før arbeidet starter. Rømningsveier HB skal sørge for å etablere og opprettholde forsvarlige rømningsveier i og omkring byggene. 4

5 Førstehjelpsutstyr HB skal utarbeide plan for utplassering av nødvendig mengde førstehjelpsutstyr som skal markeres på riggplanen. HB skal utarbeide instruks for bruk og vedlikehold av utstyret. Brannslokningsutstyr HB skal sørge for at det etableres forskriftsmessige systemer og utstyr for brannvarsling og slukking. Plassering av utstyr skal markeres på riggplanen. Det skal utarbeides egen instruks for sikkerhet ved arbeid med åpen flamme og håndtering av gassflasker. Personlig verneutstyr De ansvarlige entreprenører skal i god tid før igangsettingen av sitt arbeid klarlegge hvilket personlig verneutstyr som er hensiktsmessig i dette prosjektet. De enkelte medarbeiderne skal før oppstart få god instruksjon i verneutstyrets funksjon og bruksmåte. SPESIELLE RISIKOMOMENTER Sikker jobb-analyse Sikker jobb-analyse (SJA) skal utføres for arbeider som inneholder farefulle arbeidsoperasjoner. Analysen skal utarbeides i god tid før arbeidet skal gjennomføres. Fall av personer og gjenstander Ved arbeid i høyden skal det generelt benyttes stillas. Alle stillas skal være av godkjent type, med montasjen godkjent og merket av autorisert personell. Arbeid fra stige aksepteres ikke. Takflater skal være sikret med rekkverk. Unntaksvis godkjennes arbeid i sele hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde rekkverk og arbeidet er av kort varighet (f.eks. beslagsarbeid på spesielle steder). Brann Ved arbeid som utføres med åpen flamme eller annen antenningsfare skal entreprenøren sørge for å ha brannslukkingsapparat ved arbeidsstedet. Kapping av rør, kanaler etc. med vinkelsliper skal foregå på avtalt sted hvor faren for antennelse er minimal. Gassflasker skal sikres og fjernes fra byggeplassen når de ikke er i bruk. Ansvar påhviler bruker av utstyret. Lagring All lagring skal skje forsvarlig og sikres mot fall eller velting som følge av f.eks. uventet uvær. Støv Arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres slik at støvutvikling mest mulig unngås, eller eventuelt blir fanget opp og ikke får anledning til å spre seg i rommet. Det vil si at det må benyttes utstyr med avsug, og/eller at arbeidsstedet avlukkes lokalt og støvsuges i etterkant slik at støv hindres i å spre seg til naboområder. Riving Ved riving skal det benyttes hensiktsmessig redskap og verneutstyr. Alle materialer skal kildesorteres. Riving, behandling og deponering av miljøfarlig avfall og komponenter må utføres ihht. gjeldende regelverk. Gravesikring Gravearbeider i skråning med fare for ras skal vurderes og sikres spesielt. Det skal utarbeides instruks for sikkert arbeid. Sprengning Dersom sprengning skal foregå på byggeplassen skal det utarbeides egen instruks for når og hvordan sprengningsarbeider skal utføres. For sikkerheten på byggeplassen er det viktig at denne typen arbeid er avsluttet før andre entreprenører rigger seg til og starter arbeidet. 5

6 AVFALLSHÅNDTERING Generelt Generalentreprenøren (HB) er ansvarlig for håndtering av alt anleggsavfall. Prosjektet skal gjennomføres med kildesortering og avfallshåndtering på byggeplassen. HB er ansvarlig for at underentreprenører og leverandører følger dette kravet. HB skal utarbeide avfallsplan og -rapport etter kommunens retningslinjer og oversende denne til BH-PL til godkjenning før oppstart av arbeidene. Generalentreprenøren skal holde avfallscontainer og besørge bortkjøring av avfall. Containere skal være merket med avfallstype og plasseres slik at det ligger til rette for effektiv sortering. Revningsavfall og byggavfall skal håndteres i tråd med lover og forskrifter. Det er ikke tillatt å brenne avfall. HB har ansvar for: å redusere mengden produksjonsavfall som genereres å forestå sortering av avfallet som beskrevet i neste avsnitt (eller ihht. reglene ved mottaksanlegget) å holde produksjonsavfallet adskilt fra annet avfall at produksjonsavfallet samles inn og transporteres på forskriftsmessig måte at produksjonsavfallet leveres til godkjent avfallsanlegg Kildesortering Kildesorteringsgraden er avhengig av leveringsmulighetene, men skal minst bestå av: materialer og bygningsdeler til ombruk betong / tegl / mur Rent trevirke til gjenvinning glass til gjenvinning papp og papir til gjenvinning plast til gjenvinning avfall til deponi, sortert som - rene masser - restavfall, ikke gjenvinnbart spesialavfall Spesialavfall. Spesialavfall skal håndteres i henhold til de gjeldende regler for det aktuelle avfallet. Se Spesialavfallsforskriften, PCB-forskriften, Asbestforskriften. Følgende komponenter og materialer omfattes av disse: Asbestholdige materialer Bly og blyholdige materialer (beslag, blyinnfattet glass, akkumulatorer, batterier o.l.) Kvikksølvholdige komponenter og materialer (vippebrytere, termometere, temostater o.l.) PCB-holdige komponenter og materialer (enkelte fugemasser, kondensatorer, lysstoffrør, forseglede vindusruter fra før 1984 m.m.) KFK-holdige komponenter (kjølemaskiner og møbler) EE-avfall Uherdet maling Saltimpregnert virke Kreosot-impregnert virke. Gjennomføring 6

7 I praksis skal hver enkelt aktør ha ansvaret for systematisk innsamling av avfallet han produserer. Innsamlingen skal gjøres før avfallet har rotet til arbeidsplassen. Det innebærer at avfall ikke slenges omkring, men legges i mindre transportable kasser som bringes med til arbeidsstedet og etterhvert tømmes i sentrale containere på byggeplassen. Generalentreprenøren (HB) avgjør etter den beskrevne sorteringsgraden størrelsen på avfallsriggen ut fra behov. De sentrale avfallscontainere inngår i generalentreprenørens kostnader for rigg og drift. Plassering av avfallscontainere skal skje i henhold til ajourført riggplan. Inn- og ut-transport skal skje uten at det etableres løftesituasjoner eller krysninger som gir risiko for uhell. I den grad en aktør finner sitt eget avfall verdifullt er det hans eiendom. Han må da påta seg arbeid og utgifter med hele håndteringen av avfallet innenfor de samme rutiner som gjelder for annet avfall på plassen. Generalentreprenøren (HB) skal ved arbeidets ferdigstillelse foreta en fullstendig opprydding. Arbeidet anses ikke kontraktsmessig ferdig før all opprydding er utført og godkjent av byggherren. BYGGRENHOLD Byggrenhold skal utføres etter prinsippene og anvisningene i Rent Tørt Bygg-håndboken fra Rådgivende Ingeniørers forening, 2. utgave Håndboken definerer 3 kategorier: Kategori 1: Enkle bygg med god adkomst for rengjøring Kategori 2: Bygg med begrenset adkomst for rengjøring Kategori 3: Rehabilitering av bygg med stor støvutvikling i byggefasen eller nybygg med store krav til renhold (sykehus, laboratorier etc). Omfanget av renholdet for dette prosjektet skal være av Kategori 1. Renholdshyppigheten skal være minst en gang pr. uke. Renholdskvalitet for avsluttende byggrengjøring (før overlevering) skal være i Renholdsklasse B: Normal i henhold til tabell 3.2 i Rent Bygg-håndboken, målt med feltmåleinstrument BM-Dustdetector eller tilsvarende instrument med dokumenterbar nøyaktighet. HANDLINGSPLAN FOR ULYKKE HB har ansvar for å lage instruks (handlingsplan) ved ulykker. Planen skal slås opp og gjøres kjent for alle. Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen. INFORMASJON HB skal i god tid før byggestart holde særmøte med alle deltakerne i prosjektet hvor SHA-planen gjennomgås i sin helhet. Alle skal ha tilgang på anvist plass til siste versjon av SHA-planen. Det skal kvitteres for at SHA-planen er gjennomgått og forstått. OPPFØLGING OG AJOURFØRING HB/ KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne SHA-planen i byggetiden. SHA-planen skal være fast punkt på byggemøter. Alle deltakere har plikt til å melde fra til HB/ KU om forhold han/ hun mener ikke er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglemt og bør medtas. Alle ulykker, skader og/ eller uønskede hendelser skal meldes til HB/ KU. Det skal gjennomføres vernerunder minst anenhver uke. HB innkaller til disse vernerundene og skal påse at stedlig verneombud deltar. 7

8 8

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer