PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø."

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: Revidert: Status: Utgave vedlagt konkurransegrunnlag

2 INNHOLD MÅLSETTING Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. Det legges vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert i henhold til regler og intensjoner i Forskrift om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på Bygge og Anleggsplasser av 3.august (= Byggherreforskriften, BHF) SHA-planen skal være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge. SHA-ORGANISASJON Byggherre (BH) Porsgrunn kirkelige fellesråd Byggherrens prosjektleder (BH-PL) Morten Ødegaard, Eiendomsforvaltningen Ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan Olav Lundesgaard, Lundesgaard og Christiansen AS SHA-koordinator under prosjekteringen (KP) Olav Lundesgaard, Lundesgaard og Christiansen AS SHA-koordinator under gjennomføringen (KU) Byggeleder (navn fylles inn) Hovedbedrift for samordning (HB) Generalentreprenør (navn fylles inn) Byggherren skal sørge for at innehaverne av nøkkelfunksjoner har de nødvendige skriftlige kontrakter før arbeidene i de enkelte fasene starter. SHA-planen skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. De ansvarlige deltakerne skal sørge for at planen revideres og detaljeres underveis, slik at den hele tiden inneholder beskrivelser og instruksjoner som er tilpasset prosjektet. Figuren under viser byggherreorganisasjonen med hensyn på SHA. Navn fylles inn ved bearbeidingen. BYGGHERRE Porsgrunn kirkelige fellesråd v/ kirkesjefen BYGGHERRE vedrørende SHA / HMS Avdelingsleder Prosjektledelser Morten Ødegaard saksbehandling KOORDINATOR SHA I PLANLEGGINGEN Olav Lundesgaard (PGL) BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Morten Ødegaard (PL) saksbehandling KOORDINATOR SHA I UTFØRELSEN Byggeleder (navn) HOVEDBEDRIFT FOR SAMORDNING (HB) Generalentreprenør (navn) 2

3 PROSJEKTETS FASER Hovedfasene i prosjektet er: 1. Forprosjektfasen fra oppstart til innsendelse av Rammesøknad og grunnlag for generalentreprisen. 2. Prosjekteringsfasen der prosjektet detaljplanlegges for bygging og igangsettingssøknad. 3. Utførelsesfasen fram til overlevering av ferdig bygg. PLANER FOR UTFØRELSEN Generalentreprenøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført Framdriftsplan og Bemanningsplan for arbeidene. Framdriftsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte operasjoner unngås, og slik at deltakernes oversikt og årvåkenhet ikke svekkes. Risikofylte aktiviteter skal utheves i planen. Produksjonsplanen samstemmes på entreprenørenes Framdriftsmøter. I møtene skal det informeres om hvilke arbeider som skal foregå i neste periode, og de arbeidsoperasjoner som krever spesielle sikkerhetstiltak. Møtet skal opplyse om eventuelle endringer i Produksjonsplan og Bemanningsplan. Om Produksjonsplanen endres skal det samtidig gjøres en vurdering og evt. justering av Bemanningsplanen. Det skal framgå hvordan endringen i framdrift tas hånd om ved endring av bemanningsbehovet. Gjeldende Produksjonplan skal være oppslått på informasjonstavle tilgjengelig for alle arbeidstakere. STEDLIGE FORHOLD Eksisterende virksomhet. Alt byggearbeid skal gjennomføres på en kirkegård. Det er særdeles viktig at det tas tilbørlig hensyn til tilliggende gravsteder og pårørendes ferdsel på kirkegården. Her kan spesielt nevnes at spilling av høy musikk ikke vil være tillatt. Parkering Riggplanen skal anvise parkeringsarealer både for de ansatte hos entreprenørene som er tilknyttet byggeprosjektet og besøkende til kirkegården. Planen skal godkjennes av Porsgrunn kommune. Kabler og rør Elektriske kabler og telekabler må påvises før graving. Det samme gjelder vann- og avløpsrør, varme- og gassrør. RIGGPLAN OG FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Hovedbedriften (HB) skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført riggplan for byggeplassen. På planen skal angis veier, brakker og lagerområder, konstruksjoner og installasjoner som skal til for å etablere de forhold som beskrives i de følgende punkter i dette avsnittet. Riggplanen skal godkjennes av KP og BH-PL. BH-PL skal godkjenne alle senere endringer i planen. Adkomst, transportveier, parkering Adkomstveier og interne veier skal markeres på riggplanen. HB skal etablere rutiner / avtaler for vedlikehold /snørydding/strøing som sikrer uhindret og trygg ferdsel på byggeplassen og anleggsveiene under normalt forekommende værforhold. HB har ansvar for at farlige skrenter og skråninger sikres i byggeperioden. Inngjerding / adkomstrutiner HB skal planlegge bruk av byggeplassgjerder som i nødvendig grad skiller byggeplassen fra områdene som trafikkeres av besøkende til kirkegården. Planen skal godkjennes av BH-PL. HB skal lage rutiner for adkomst til byggeplassen slik at det til enhver tid kan fastslås hvem som er tilstede. Det skal alltid være minst to personer tilstede der arbeid pågår. 3

4 Alle som skal utføre arbeid på byggeprosjektet skal bære ID-kort. Vann og avløp HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med vann- og avløpssystem av så god kvalitet at vannkrevende arbeidsoperasjoner, byggrenhold, personlig hygiene og drikke/matlaging kan ivaretas på forskriftsmessig vis. Provisoriske ledninger og tappesteder i byggeområdet og entreprenørenes brakker skal sikres mot brudd som kan gi skader på konstruksjoner og innemiljø. Strømforsyning, lys og varme. HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med elkraft, lysarmaturer og varmeinstallasjoner med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at alle arbeidsoperasjoner kan utføres med egnet utstyr på en sikker måte i et godt arbeidsmiljø. Provisoriske og permanente kabelstrekk skal sikres mot snubling, og mot brudd og støt i forbindelse med forflytning av store kjøretøyer, gravearbeider og bruk av kraner og løfteinnretninger. Brakker HB har ansvar for at brakker tilfredsstiller krav i offentlige forskrifter og har en utforming, bygningsmessig standard og installasjoner som gjør dem egnet til sitt formål. Brakkene skal markeres på riggplanen. Brakkene skal ha en beliggenhet, understøttelse / stabilisering og trapper/ adkomstveier som minimerer risiko ved daglig bruk. Lagring og rydding Avlastning og lagring skal skje på anviste plasser som bør markeres på riggplanen. Dersom det finnes hensiktsmessig kan det, i samråd med byggherre, benyttes tilgjengelige arealer i kapellets underetasje til lagring. HB skal etablere instruks for rydding på alle deler av byggeplassen og skal spesielt sikre at viktige transportveier, gangruter og rømningsveier holdes åpne. Dersom en aktør, etter skriftlig advarsel, ikke innen 24 timer rydder i henhold til instruks kan BH-PL uten nærmere varsel få utført rydding for generalentreprenørens regning. Fuktømfintlige materialer som leveres til byggeplassen skal lagres på tørt sted beskyttet mot nedbør/ vannsøl. generalentreprenøren (HB) skal ved oppstart av byggearbeidene etablere en tørr lagringsplass for slike materialer som kan benyttes gjennom hele byggeprosessen. HB skal bruke byggtørkere for å få bygget tilstrekkelig tørt. Det skal kun benyttes lufttørkere som er basert på avfukting, og bygget skal ikke varmes opp før all diffusjonstetting er utført i yttervegger, tak og gulv. Luftstrøm fra byggtørkere må ikke spre støv i bygget. Kraner, stillaser, heiser og maskiner Behovet for installasjon og bruk av større tekniske hjelpemidler skal klarlegges av HB så tidlig som mulig i planleggingsprosessen, medtas i tidsplaner og i hensiktsmessig grad avmerkes på riggplanen. Områder med risiko for fall av gjenstander skal identifiseres, og ev. særskilte sikkerhetsinstrukser utarbeides. Instrukser for bygging, bruk og riving av stillas og bruk av provisoriske heiser skal utarbeides. Sikring av arbeidsområder HB skal lage instruks for underentreprenørenes sikring av sine arbeidsområder med rekkverk, avdekning o.l. Dersom en arbeidsoperasjon medfører fare for skader eller negativ miljøpåvirkning i tilgrensende deler av byggeplassen skal disse sikres/ beskyttes før arbeidet starter. Rømningsveier HB skal sørge for å etablere og opprettholde forsvarlige rømningsveier i og omkring byggene. 4

5 Førstehjelpsutstyr HB skal utarbeide plan for utplassering av nødvendig mengde førstehjelpsutstyr som skal markeres på riggplanen. HB skal utarbeide instruks for bruk og vedlikehold av utstyret. Brannslokningsutstyr HB skal sørge for at det etableres forskriftsmessige systemer og utstyr for brannvarsling og slukking. Plassering av utstyr skal markeres på riggplanen. Det skal utarbeides egen instruks for sikkerhet ved arbeid med åpen flamme og håndtering av gassflasker. Personlig verneutstyr De ansvarlige entreprenører skal i god tid før igangsettingen av sitt arbeid klarlegge hvilket personlig verneutstyr som er hensiktsmessig i dette prosjektet. De enkelte medarbeiderne skal før oppstart få god instruksjon i verneutstyrets funksjon og bruksmåte. SPESIELLE RISIKOMOMENTER Sikker jobb-analyse Sikker jobb-analyse (SJA) skal utføres for arbeider som inneholder farefulle arbeidsoperasjoner. Analysen skal utarbeides i god tid før arbeidet skal gjennomføres. Fall av personer og gjenstander Ved arbeid i høyden skal det generelt benyttes stillas. Alle stillas skal være av godkjent type, med montasjen godkjent og merket av autorisert personell. Arbeid fra stige aksepteres ikke. Takflater skal være sikret med rekkverk. Unntaksvis godkjennes arbeid i sele hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde rekkverk og arbeidet er av kort varighet (f.eks. beslagsarbeid på spesielle steder). Brann Ved arbeid som utføres med åpen flamme eller annen antenningsfare skal entreprenøren sørge for å ha brannslukkingsapparat ved arbeidsstedet. Kapping av rør, kanaler etc. med vinkelsliper skal foregå på avtalt sted hvor faren for antennelse er minimal. Gassflasker skal sikres og fjernes fra byggeplassen når de ikke er i bruk. Ansvar påhviler bruker av utstyret. Lagring All lagring skal skje forsvarlig og sikres mot fall eller velting som følge av f.eks. uventet uvær. Støv Arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres slik at støvutvikling mest mulig unngås, eller eventuelt blir fanget opp og ikke får anledning til å spre seg i rommet. Det vil si at det må benyttes utstyr med avsug, og/eller at arbeidsstedet avlukkes lokalt og støvsuges i etterkant slik at støv hindres i å spre seg til naboområder. Riving Ved riving skal det benyttes hensiktsmessig redskap og verneutstyr. Alle materialer skal kildesorteres. Riving, behandling og deponering av miljøfarlig avfall og komponenter må utføres ihht. gjeldende regelverk. Gravesikring Gravearbeider i skråning med fare for ras skal vurderes og sikres spesielt. Det skal utarbeides instruks for sikkert arbeid. Sprengning Dersom sprengning skal foregå på byggeplassen skal det utarbeides egen instruks for når og hvordan sprengningsarbeider skal utføres. For sikkerheten på byggeplassen er det viktig at denne typen arbeid er avsluttet før andre entreprenører rigger seg til og starter arbeidet. 5

6 AVFALLSHÅNDTERING Generelt Generalentreprenøren (HB) er ansvarlig for håndtering av alt anleggsavfall. Prosjektet skal gjennomføres med kildesortering og avfallshåndtering på byggeplassen. HB er ansvarlig for at underentreprenører og leverandører følger dette kravet. HB skal utarbeide avfallsplan og -rapport etter kommunens retningslinjer og oversende denne til BH-PL til godkjenning før oppstart av arbeidene. Generalentreprenøren skal holde avfallscontainer og besørge bortkjøring av avfall. Containere skal være merket med avfallstype og plasseres slik at det ligger til rette for effektiv sortering. Revningsavfall og byggavfall skal håndteres i tråd med lover og forskrifter. Det er ikke tillatt å brenne avfall. HB har ansvar for: å redusere mengden produksjonsavfall som genereres å forestå sortering av avfallet som beskrevet i neste avsnitt (eller ihht. reglene ved mottaksanlegget) å holde produksjonsavfallet adskilt fra annet avfall at produksjonsavfallet samles inn og transporteres på forskriftsmessig måte at produksjonsavfallet leveres til godkjent avfallsanlegg Kildesortering Kildesorteringsgraden er avhengig av leveringsmulighetene, men skal minst bestå av: materialer og bygningsdeler til ombruk betong / tegl / mur Rent trevirke til gjenvinning glass til gjenvinning papp og papir til gjenvinning plast til gjenvinning avfall til deponi, sortert som - rene masser - restavfall, ikke gjenvinnbart spesialavfall Spesialavfall. Spesialavfall skal håndteres i henhold til de gjeldende regler for det aktuelle avfallet. Se Spesialavfallsforskriften, PCB-forskriften, Asbestforskriften. Følgende komponenter og materialer omfattes av disse: Asbestholdige materialer Bly og blyholdige materialer (beslag, blyinnfattet glass, akkumulatorer, batterier o.l.) Kvikksølvholdige komponenter og materialer (vippebrytere, termometere, temostater o.l.) PCB-holdige komponenter og materialer (enkelte fugemasser, kondensatorer, lysstoffrør, forseglede vindusruter fra før 1984 m.m.) KFK-holdige komponenter (kjølemaskiner og møbler) EE-avfall Uherdet maling Saltimpregnert virke Kreosot-impregnert virke. Gjennomføring 6

7 I praksis skal hver enkelt aktør ha ansvaret for systematisk innsamling av avfallet han produserer. Innsamlingen skal gjøres før avfallet har rotet til arbeidsplassen. Det innebærer at avfall ikke slenges omkring, men legges i mindre transportable kasser som bringes med til arbeidsstedet og etterhvert tømmes i sentrale containere på byggeplassen. Generalentreprenøren (HB) avgjør etter den beskrevne sorteringsgraden størrelsen på avfallsriggen ut fra behov. De sentrale avfallscontainere inngår i generalentreprenørens kostnader for rigg og drift. Plassering av avfallscontainere skal skje i henhold til ajourført riggplan. Inn- og ut-transport skal skje uten at det etableres løftesituasjoner eller krysninger som gir risiko for uhell. I den grad en aktør finner sitt eget avfall verdifullt er det hans eiendom. Han må da påta seg arbeid og utgifter med hele håndteringen av avfallet innenfor de samme rutiner som gjelder for annet avfall på plassen. Generalentreprenøren (HB) skal ved arbeidets ferdigstillelse foreta en fullstendig opprydding. Arbeidet anses ikke kontraktsmessig ferdig før all opprydding er utført og godkjent av byggherren. BYGGRENHOLD Byggrenhold skal utføres etter prinsippene og anvisningene i Rent Tørt Bygg-håndboken fra Rådgivende Ingeniørers forening, 2. utgave Håndboken definerer 3 kategorier: Kategori 1: Enkle bygg med god adkomst for rengjøring Kategori 2: Bygg med begrenset adkomst for rengjøring Kategori 3: Rehabilitering av bygg med stor støvutvikling i byggefasen eller nybygg med store krav til renhold (sykehus, laboratorier etc). Omfanget av renholdet for dette prosjektet skal være av Kategori 1. Renholdshyppigheten skal være minst en gang pr. uke. Renholdskvalitet for avsluttende byggrengjøring (før overlevering) skal være i Renholdsklasse B: Normal i henhold til tabell 3.2 i Rent Bygg-håndboken, målt med feltmåleinstrument BM-Dustdetector eller tilsvarende instrument med dokumenterbar nøyaktighet. HANDLINGSPLAN FOR ULYKKE HB har ansvar for å lage instruks (handlingsplan) ved ulykker. Planen skal slås opp og gjøres kjent for alle. Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen. INFORMASJON HB skal i god tid før byggestart holde særmøte med alle deltakerne i prosjektet hvor SHA-planen gjennomgås i sin helhet. Alle skal ha tilgang på anvist plass til siste versjon av SHA-planen. Det skal kvitteres for at SHA-planen er gjennomgått og forstått. OPPFØLGING OG AJOURFØRING HB/ KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne SHA-planen i byggetiden. SHA-planen skal være fast punkt på byggemøter. Alle deltakere har plikt til å melde fra til HB/ KU om forhold han/ hun mener ikke er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglemt og bør medtas. Alle ulykker, skader og/ eller uønskede hendelser skal meldes til HB/ KU. Det skal gjennomføres vernerunder minst anenhver uke. HB innkaller til disse vernerundene og skal påse at stedlig verneombud deltar. 7

8 8

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR NY DRIFTSSENTRAL KNARRDALSTRAND RENSEANLEGG NYTT KONTORBYGG MED VARME GARASJER NYTT LAGERBYGG MED KALDE GARASJER

Detaljer

Porsgrunn kommune utvidelse av Saturnvegen barne- og ungdomssenter. Saturnvegen barne- og ungdomssenter. Nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg

Porsgrunn kommune utvidelse av Saturnvegen barne- og ungdomssenter. Saturnvegen barne- og ungdomssenter. Nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg SHA-plan (SHA = Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø) SHA-planer skal i følge Byggherreforskriften utarbeides for alle typer byggeprosjekter. Saturnvegen barne- og ungdomssenter Nybygg og rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

HMS-plan. for. NYTT MENIGHETSKONTOR, Gjerpen prestegård

HMS-plan. for. NYTT MENIGHETSKONTOR, Gjerpen prestegård HMS-plan for NYTT MENIGHETSKONTOR, Gjerpen prestegård 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON, FASEINNDELING... 3 3. TIDSPLAN.... 4 4. STEDLIGE FORHOLD... 4 4.1 TOPOGRAFI... 4 4.2 GRUNNFORHOLD...

Detaljer

E 4 HMS-plan. for. nybygg. ved RISUM UNGDOMSSKOLE HALDEN KOMMUNE

E 4 HMS-plan. for. nybygg. ved RISUM UNGDOMSSKOLE HALDEN KOMMUNE E 4 HMS-plan for nybygg ved RISUM UNGDOMSSKOLE HALDEN KOMMUNE JANSEN ARKITEKTER AS COWI AS E4-1 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON, FASEINNDELING... 3 3. TIDSPLAN.... 4 4. STEDLIGE FORHOLD... 4 4.1 TOPOGRAFI...

Detaljer

HMS-PLAN. for. Prosjekt Omgjøring for å utvide kapasitet. ved. Smestad skole

HMS-PLAN. for. Prosjekt Omgjøring for å utvide kapasitet. ved. Smestad skole HMS-PLAN for Prosjekt 10850003 Omgjøring for å utvide kapasitet ved Smestad skole Side: 1 av 7 INNHOLD 1.1. MÅL... 3 1.2. ORGANISASJON, FASEINNDELING... 3 1.3. TIDSPLAN.... 4 1.4. STEDLIGE FORHOLD... 4

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN

AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN AURSKOG-HØLAND HELSEHUS SHA-PLAN AURSKOG-HØLAND HELSEHUS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 20.01.16 0 For anbud AMH SHA- PLAN AURSKOG-HØLAND

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

HMS-PLAN. for. Prosjekt: Gjenvinning av varme fra avkastkanal. ved. Bjørnholt ungdomsskole, Engebråten skole

HMS-PLAN. for. Prosjekt: Gjenvinning av varme fra avkastkanal. ved. Bjørnholt ungdomsskole, Engebråten skole HMS-PLAN for Prosjekt: Gjenvinning av varme fra avkastkanal ved Bjørnholt ungdomsskole, Engebråten skole Rev. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: Side: 1 av 8 INNHOLD 1.1. MÅL...

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HMS PLAN - 1 (11) PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Prosjekt : Sandefjord videregående skole-bygg L. Adresse : Krokemoveien 4, 3214 Sandefjord. Byggherre : Vestfold Fylkeskommune

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/15 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sandefjord lokalmedisinske senter (LMS) Byggherre: Sandefjord kommune Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2/15 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 13/8618 Gamle Stabekk Skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler Byggherre: Bærum kommune Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/14 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sandefjord lokalmedisinske senter Byggherre: Sandefjord kommune Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2/14 Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Prosjektnavn/bygg Moelv kulturhus SHA-planen er utarbeidet av: Sign.: S Westad Godkjent: Kjetil Wold Henriksen 1 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-PLAN)

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-PLAN) Utarbeidet av: Godkjent av: Dato: Rev: Børge Aunaas 21.03.2014 0 Tittel: Prosedyre: BYGGHERRENS SHA-PLAN Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-PLAN) Prosjektets plan

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SIKKERT, LSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Etablering av bekk, turvei og belysning langs Rommensletta Byggherre: Oslo kommune EBY Byggeplass: Rommen deponi Utarbeidet: 03.05.16 Sist oppdatert:

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

ÅSE OMSORGSENTER OG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT - PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

ÅSE OMSORGSENTER OG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT - PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-plan (foreløpig) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen ihht. byggherreforskriften Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Utarbeidet: 3201 Åse omsorgsenter og interkommunale legevakt Ålesund

Detaljer

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø P.nr. 60181 - Oppgradering av lekeområde - Førre skole Generalentreprise Sak nr 2016/1568 Tysvær kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE KONGSHALLEN

KONGSVINGER KOMMUNE KONGSHALLEN Vedlegg 9.1 KONGSVINGER KOMMUNE KONGSHALLEN OMBYGGINGSARBEIDER TILBUDSKONKURRANSE SHA - plan Utarbeidet i november 2016 av : Innhold 1 Formål... 4 2 Byggherrens målsetting... 4 3 Organisasjonsplan og entrepriseform...

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Anlegg kulvert Snorres gate. SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: Side 1

Anlegg kulvert Snorres gate. SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: Side 1 Anlegg kulvert Snorres gate SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Dato: 15.01.2014 Side 1 Innhold 1. MÅL... 3 2. BYGGEPLASSENS ORGANISERING, ROLLER OG ANSVARSFORDELING... 3 3. FRAMDRIFTSPLAN...

Detaljer

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vanvikan p-plass - oppgradering INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Øvre Bakkeveg og Liavegen Veg- og VA-anlegg. Revisjon nr. 00 Prosjekt nr Dokumenttype: Versjon: Dato:

SHA-plan. SHA-plan. for. Øvre Bakkeveg og Liavegen Veg- og VA-anlegg. Revisjon nr. 00 Prosjekt nr Dokumenttype: Versjon: Dato: SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 00 03.07.12. Jorulv Liaklev SHA-plan for Øvre Bakkeveg og Liavegen Veg- og VA-anlegg Revisjon nr. 00 Prosjekt nr. 12122 INNHOLD 1. MÅL... 3

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Baustein friområde INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4 2. SHA

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

Rambøll Norge AS. HMS-plan--- Trondheim kommunale feiervesen. Nye kontorer og nytt feierbad. Rev

Rambøll Norge AS. HMS-plan--- Trondheim kommunale feiervesen. Nye kontorer og nytt feierbad. Rev Rambøll Norge AS HMS-plan--- Trondheim kommunale feiervesen Rev. 0 2008-11-26 HMS Plan 2 (2) Trondheim Eiendom HMS-PLAN 0 HMS-plan 2008-11-26 JER REV. BESKRIVELSE DATO UTARB. KONTR. GODKJ. Rambøll Norge

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE SHA PLAN for Prosjekt: TIME RÅDHUS - OMBYGGING Byggherre: TIME KOMMUNE Versjon nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av: 1 07.01.2013 Utkast Arild Idsøe 2 15.04.2013 Revidert Arild Idsøe

Detaljer

Byggherrens SHA-plan. Skifting av vinduer, fasaderehabilitering Kongssvinger kommunale eiendomsenhet

Byggherrens SHA-plan. Skifting av vinduer, fasaderehabilitering Kongssvinger kommunale eiendomsenhet Byggherrens SHA-plan Skifting av vinduer, fasaderehabilitering Kongssvinger kommunale eiendomsenhet Utarbeidet av/revidert av Dato Utgavenr. Fase i prosjektet Sjåtil & Fornæss Odal AS 10.05.2012 01 Planleggingsfasen

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4 SHA-PLAN Prosjekt: U2432 Rehabilitering av skolekjøkken ifm Liland skole Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Lilandsvegen 50, 5258 Blomsterdalen Utarbeidet: 29.8.15 Sist oppdatert:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Kautokeino kommune VA-bygg

Kautokeino kommune VA-bygg Kautokeino kommune VA-bygg TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Overordnet SHA-plan Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Overordnede lover og forskrifter... 1 1.3 Orientering... 1

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN

HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW.cowi.no HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN Prosjektnr: A071140 Versjon: 01 Utgivelsesdato: Utarbeidet: LABC/EHOG

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) Prosjekt: Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand. Prosjektnr.:31073

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) Prosjekt: Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand. Prosjektnr.:31073 Sørum Kommunalteknikk KF B.1.2.2 Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) FOR Prosjektnr.:31073 Sørum Kommunalteknikk KF B.1.2.2 Side 2 av 14 Innhold Målsetting...3 1. Organisasjon...3 2. Oppfølging

Detaljer

SHA-plan SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-plan SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Pnr.15/03 Enga skole Rehabilitering Fasader Meløy Eiendom KF Enga skole INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG Vedlegg F 1 Byprosjekter Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG 02.12.2015 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARMBEIDSMILJØ Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 02.11.2015

Detaljer

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg Grimstad kommune LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg SHA-PLAN Dokumentid: SHA-01 SHA-plan Landvik skole riving og nybygg Rev: Dato: Tekst Utført Kontrollert Godkjent 18.01.16 AF SHA-plan Side:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN»

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN» GÅRDSROM «HESTESKOEN» INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. SHA MÅLSETTING... 4 3. SHA - AKTIVITETER...

Detaljer

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø: SHA - plan.

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø: SHA - plan. FSE Eggemoen Side 1 av 9 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø: SHA - plan. Hvordan Forsvarsbygg gjennom planlegging sikrer sikkerheten i prosjekter Forsvarsbygg FSE Eggemoen Prosjekt: P2495367 Fornyelse adkomstvei

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SHA-plan. For. Prosjekt: Løvenstadvegen boliger trinn 2 Prosjektnummer:

SHA-plan. For. Prosjekt: Løvenstadvegen boliger trinn 2 Prosjektnummer: SHA-plan For Prosjekt: Løvenstadvegen boliger trinn 2 Prosjektnummer: 050030 Innhold 1. ORIENTERING... 4 1.1 SHA PLAN... 4 2. MÅL... 4 3. ORGANISASJONSKART SHA... 5 4. FREMDRIFTSPLAN... 6 5. FORHOLD PÅ

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

SHA-plan. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

SHA-plan. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 www.cowi.no Tysvær kommune SHA-plan Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune O.nr. A020023 2 / 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss Munkegata endring etter buss INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø plan (SHA plan) Hjortsberg Skole, Tilbygg SFO, klasserom. Halden kommune Teknisk forvaltning eiendom

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø plan (SHA plan) Hjortsberg Skole, Tilbygg SFO, klasserom. Halden kommune Teknisk forvaltning eiendom Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø plan (SHA plan) Hjortsberg Skole, Tilbygg SFO, klasserom Halden kommune Teknisk forvaltning eiendom Utarbeidet av: For prosjekteringsfasen: Marius Jonasson, VSO Consulting

Detaljer

SHA-PLAN. for bygge- og anleggsplassen. Landstrøms anlegg pir 1. Byggherre: Trondheim Havn IKS Oppdatert Kurt Kristiansen OHS OHS

SHA-PLAN. for bygge- og anleggsplassen. Landstrøms anlegg pir 1. Byggherre: Trondheim Havn IKS Oppdatert Kurt Kristiansen OHS OHS for bygge- og anleggsplassen Landstrøms anlegg pir 1. Byggherre: Trondheim Havn IKS 24.11.16 1 Oppdatert Kurt Kristiansen OHS OHS Dato Rev. Nr. Beskrivelse Utarbeidet av Godkjent av BH KP KU Innholdsfortegnelse

Detaljer