HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION"

Transkript

1 HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato:

2 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse miljø og sikkerhet bmemne1helse- miljø og sikkerhet Rapport: HMS- plan for utstillingsområdet bminit1koh Oppdragsgiver: 31. mai 2002 Dato: Stavanger Forum AS Utarbeidet av: Asle Haaland Fag/Fagområde: Prosjektadministrasjon Kontrollert av: Petter Nystrøm Ansvarlig enhet: 2010 Godkjent av: Petter Nystrøm Emneord: HMS Sammendrag: HMS- arbeidet på utstillingsområdet vil bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) best.nr Forskriftene gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser; enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet. Den retter seg mot byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. - HMS- planen beskriver hvordan arbeidsmiljøet skal ivaretas i byggeprosjekter, både i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen. Planen bygger for øvrig på EU s rådsdirektiv av 24. juni Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Prosjektorganisasjon for HMS: Prosjektleder er Stavanger Forum AS v/ Petter Nystrøm HMS Koordinator for prosjektering og utførelse er Aktiv HMS AS v/ Asle Haaland. Hovedbedrift er Stavanger Forum AS ved hovedverneombud Alexander Landsnes. Alle leverandører og utstillere skal utpeke sitt verneombud/ HMS ansvarlig på utstillingsområdet. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. HMS mappen Generelt Om HMS - planen Målsetting Organisasjon Prosjektorganisasjon Verneinspeksjoner Rapporteringslinjer/ ansvar Riggplan Framdrift Eksisterende forhold Tilrettelegging på utstillingsområdet Generelt Adkomst og parkering Adgang og låsing Spiserom og kontor Lagring Vann og avløp Strømforsyning, lys og varme Avfallshåndtering Samband Førstehjelpsutstyr Slukningsutstyr Rømningsveier Sikring av arbeidsområder og områder for publikum Personlig verneutstyr Maskiner og håndverktøy Spesiell risiko Generelt Kjente risikoområder

4 8.3 Arbeid med fare for fall eller bli truffet av fallende gjenstander Arbeid med kjemisk/ biologiske stoffer Arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer Varmt arbeid Lagring Handlingsplan og varslingsplan for Brann og ulykker Rapporteringsrutiner Krav til dokumentasjon fra leverandører og utstillere Forhåndsmelding Inspeksjoner Avvik (RUH Rapport Uønsket Hendelse) Hendelser Krav til opplæring Generelt arbeidsreglement for alle faser Helse Hørselskader Helseskader på grunn av luftforurensninger Øyeskader Miljø Arbeidsvettregler: Forurensning og utslipp Olje og kjemikalier Forbruk av energi og ressurser Sikkerhet Arbeidsvettregel: Ikke ta unødige sjanser noen er glad i deg Personlig verneutstyr Transport og materialhåndtering Stillaser, leidere og personlifter Belysning og elektriske installasjoner Alkohol og narkotiske stoffer Adgang til Stavanger Forum AS sine områder Trafikksikkerheten ved Stavanger Forum AS Oppfølging og ajourføring

5 14. Informasjon Vedleggs liste Vedlegg til HMS planen: 1. Organisasjonsplan 2. Riggplaner 3. Handlingsplan ved alvorlige ulykker 4. Framdriftsplan 5. Erklæring fra Utstiller på kontroll av egne underleverandører - Matrise for HMS- dokumentasjon 6. Avviksrapporter (RUH, Rapport Uønsket Hendelse) 7. Risikovurderinger/Sikker Jobb Analyser 5

6 1. HMS mappen 1.1 Generelt HMS-arbeidet på utstillingsområdet vil bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. april Forskriften beskriver hvordan krav til arbeidsmiljøet skal ivaretas i byggeprosjekter. Forskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og bygger for øvrig på rådsdirektiv 92/57/EEC. HMS- planen omhandler oppbygging, gjennomføring og nedrigging av utstillingen, samt forhold til utstillere og underleverandører. Ved en hver aktivitet er det forbundet en viss risiko, og det vil alltid være en mulighet for at ulykker og uønskede hendelser inntrer. HMS- planen beskriver hvordan forebyggende tiltak og beredskap er organisert. For å oppnå et optimalt arbeidsmiljø, minimal belastning på ytre miljø og for at ikke farlige situasjoner skal oppstå ved årets utstilling, må hver enkelt på utstillingsområdet selv ta ansvar for egen handling og hensynet til seg selv og andres helse og sikkerhet. 1.2 Om HMS - planen HMS- planen inngår i HMS- mappen utarbeidet av Stavanger Forum AS og Aktiv HMS AS. Mappen vedlikeholdes og ajourføres av HMS Koordinator Asle Haaland. Denne mappen med tilhørende vedlegg skal være komplett på servicekontoret i fase B til D. Mappens formål er å samle relevant informasjon vedrørende HMS for ONS utstillingsområdet på ett sted. Det er satt av egne mapper for erklæringer fra leverandører og utstillere om internkontroll, for informasjon om kjemikalier, for branndokumentasjon og arbeidsutstyr fra leverandører og utstillere som oppfører tårn/stillas eller plattformer som overstiger en etasjehøyde. 2. Målsetting Stiftelsen ONS har etablert følgende målsetting for HMS- arbeidet, som også Stavanger Forum AS er forpliktet av: ONS skal fremstå som det beste arrangementet i Norge når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet. Denne målsettingen omfatter Stiftelsen, kontraktørene og leverandørene. HMS skal være et fast punkt på styrets dagsorden Øke sorteringsgraden ved å forsterke sorteringsinnsatsen i hallene. Forsterke innsatsen med koordinert HMS Ingen skader på personer og miljø 6

7 3. Organisasjon 3.1 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon fremgår av ONS s internett sider. Prosjektorganisasjon for HMS er lagt inn under flik 3. Oppgave Firma Navn Tlf.nr Prosjektleder: Stavanger Forum AS Petter Nystrøm Koordinator for prosjektering: Koordinator for utførelse: Aktiv HMS AS Asle Haaland Aktiv HMS AS Asle Haaland HVO Hovedbedrift: Stavanger Forum AS Alexander Landsnes Alle leverandører, utstillere og dugnadsgjenger skal utpeke sitt verneombud på utstillingsområdet. Instrukser er utarbeidet for koordinator for prosjektering, koordinator for utførelse og hovedverneombud. 3.2 Verneinspeksjoner Koordinator for utførelse fører løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner ved behov i perioden fra 1. juni til 31. juli, og daglig i perioden 1. august til 10. september Koordinator for utførelse innkaller deltagere etter behov. Følgende kan bli innkalt og har møteplikt: Hovedverneombud. Verneombud hos tilstedeværende leverandører. Verneombud hos utstillere og underleverandører. Koordinator for utførelse innkaller til andre HMS- møter ved behov. 7

8 3.3 Rapporteringslinjer/ ansvar Hver standansvarlig (firma/person som har inngått en kontrakt med Stavanger Forum AS om leie av areal) skal ta ansvar for oppbygging og demontering av egen stand. Dette innebærer å utarbeide egen HMS- plan, risikovurdere alle aktiviteter, utpeke HMS- ansvarlig/ verneombud. Sikre at alle underleverandører har lest og forstått overordnet HMS plan. Svare på alle erklæringer og sørge for at HMS- planen etterleves. Se figur 1. Figur 1 Modell for rapporteringslinjer 4. Riggplan Det vil bli utarbeidet separate riggplaner for: Opp /nedrigging - hovedfase A, B og D. Utstilling. hovedfase C. (Ulike faser ref. punkt 5 s. 9) 8

9 Riggplaner er lagt inn under vedlegg 4. Planene vil bli utarbeidet og oppdatert fortløpende av koordinator for prosjektering. I samråd med koordinator for prosjektering vil leverandørene få anvist plass for rigg på stedet. Av riggplan framgår: Situasjonsplan med inntegnet faste og provisoriske bygninger inkl. utsatt nabobebyggelse eller konstruksjoner. Provisoriske gjerder. Adkomst for kjørende og gående. Parkering Adkomst med porter/dører Disponerte arealer til lagring, transport, brakker, miljøstasjoner for avfall. Tilkoblingspunkter for vann, strøm og trykkluft. Beskyttede deler (f.eks. trær) Skilting (rømningsveier, brannkummer) Lednings- traseer Prioriterte utrykningstraseer Plassering brann- og førstehjelpsutstyr, HMS- stasjoner Oppmøteplass ved evakuering/ hendelser Servicekontor 5. Framdrift Framdriftsplan er utarbeidet og vil bli ajourført av teknisk sjef, Petter Nystrøm, Stavanger Forum AS. Arrangementet omfatter følgende hovedfaser: Fase Beskrivelse Tilstedeværende Start Slutt Riggplan A Forberedelser, opprigging Stavanger Forum AS, leverandører Etablering av riggplan a) B Opprigging Stavanger Forum AS, leverandører, utstillere a) Se oppriggs-og nedriggstider C Utstilling Stavanger Forum AS, leverandører, utstillere, besøkende D Nedrigging Stavanger Forum AS, leverandører, utstillere b) a) Se oppriggs-og nedriggstider 9

10 Detaljert framdriftsplan er utarbeidet av Stavanger Forum AS. Leverandører og utstillere plikter å varsle koordinator dersom plan og/eller koordinering med de øvrige arbeider er en fare for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på utstillingsområdet. 6. Eksisterende forhold Utstillingen arrangeres på Stavanger Forum området, hvor konferansesenteret, Stavanger idrettshall, tennishallene, ishallene og provisoriske telthaller tas i bruk til utstillingen. I tillegg til opp- og nedrigging av selve utstillingen, omfatter arbeidet følgende bygningsmessige arbeider: Opp - og nedrigging av provisoriske telthaller. Montering og demontering av provisorisk tilførselsnett for elektro, tele, vann og avløp. Dette nettet tilknyttes i hovedsak eksisterende installasjoner i bygningene. Montering og demontering av provisorisk trykkluftanlegg. Arbeidet utføres av Stavanger Forum AS i egen regi, leverandører engasjert av Stavanger Forum AS, utstillere og leverandører engasjert av utstillere, samt dugnadsgjenger engasjert av Stavanger Forum AS og leverandører. 7. Tilrettelegging på utstillingsområdet 7.1 Generelt En generell orientering om utstillingsområdet finnes på ONS s internett sider. I tilegg vil Stavanger Forum AS etablere en serviceskranke, som: Utsteder adgangskort Tar imot bestillinger Praktisk informasjon og hjelp for utstillere og underleverandører De praktiske tiltak nevnt i Byggherreforskriften 13, er omtalt i de etterfølgende punkter. Videre er det utarbeidet egen sjekkliste for 13, (se vedlegg 7). Det henvises også til riggplan og til reglement for utstillere. 7.2 Adkomst og parkering Adkomst til utstillingsområdet og parkering framgår av riggplan. Innkjøring og opphold av kjøretøy inne på utstillingsområdet vil bli strengt regulert i alle faser. All innpassering/ parkering inne på utstillingsområdet krever oblat fra Stavanger Forum AS og/ eller skriftlig tillatelse fra vaktpersonellet/ portvakt PSS (Personell, Sikkerhet og Service). Parkeringsplasser i P-hus kan benyttes. 10

11 Trailere vil få anvist parkeringsplass av Logi Trans/Stavanger Forum AS. Under utstillingen vil det bli satt opp Shuttle- busser, som anbefales benyttet av alle som ikke har behov for å ta med egen bil (kun under fase C). Brudd på innkjøring og parkeringsbestemmelsene på utstillingsområdene kan medføre borttauing av kjøretøyet på eiers regning, og bortvisning av fører fra arrangementet. 7.3 Adgang og låsing Under alle fasene vil det bli gjennomført full adgangskontroll til området og til hallene. Personlig Sikkerhetsinstruks må signeres før adgangskort med bilde blir utlevert, gjelder fasene A, B og D. HMS planen skal være lest og forstått før adgang gis til utstillingsområdet. Søndag den og mandag den 23.8.kommer utstillere inn med utstillerkort, etter å ha signert på personlig sikkerhetsinstruks i servicekontoret Vakthold vil bli etablert og gjennomført av PSS. PSS vil etablere adgangskontroll ved alle innganger og utganger. Sikkerhetskontroll vil bli gjennomført ved behov av både personell, kjøretøy og bagasje. Området for gjennomføring av sikkerhetskontroll vil bli merket med skilt. Ved sikkerhetskontroll av personer vil dette bli utført i skjermet sone. PSS vil utføre sikkerhetskontrollen og disse blir dokumentert. PSS er ansvarlig for låsing, vakthold og adkomst under opp/nedrigging og messe. Framdriftsplanen definerer åpningstider og tilgang til utstillingsområdet for de ulike gruppene. Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at en person alene arbeider på utstillingsområdet. VIKTIG! Et av følgende kriterier må være gjennomført før adgang til utstillingsområdet blir gitt. Krav til utenlandske arbeidstaker som ikke skatter til Norge: Alle arbeidstakerne som ikke skatter til Norge skal ha med kopi av innsendt Skjema for utenlandske arbeidstakere: RF 1199 Kopi må kunne fremvises ved kontroll på arbeidsstedet. Manglende dokumentasjon = bortvisning 11

12 7.4 Spiserom og kontor 7.5 Lagring Stavanger Forum AS stiller til disposisjon vask og toalett for alle leverandører og utstillere i eksisterende haller. Toaletter tilgjengelig under opprigg: En av sidene i Hall B, mellombygg Hall C og D, mellombygg Hall E og F. Kantine vil bli etablert fra 09. august og til 31.august. Se riggplan for plassering. Leverandører kan bli kontaktet ved henvendelse til Stavanger Forum AS servicekontor fra 09. august Lagring håndteres av Logi Trans AS. Leverandører kan holde lager i egne brakker eller containere etter avtale med Stavanger Forum AS i hvert enkelt tilfelle. Leverandører og utstillere skal holde stoffkartotek over helsefarlige stoffer som oppbevares/brukes på utstillingsområdet. Papirkopi av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier skal leveres til servicekontoret sammen med opplysninger om leverandørens/utstillerens firmanavn og telefonnr., hvor og når stoffet skal brukes, og hvor stoffet er lagret. For bruk av helsefarlige stoffer vises det til punkt All lagring skal skje forsvarlig og sikkert, samt beskyttet for vær og vind. 7.6 Vann og avløp Eksisterende vannforsyning i hallene benyttes. 7.7 Strømforsyning, lys og varme Eksisterende strømforsyning i hallene benyttes. Ledninger legges i egne traseer som vist på riggplan eller under tak. Der dette ikke er mulig må ledningene merkes tydelig, og ledninger som krysser gangveier må ha etablert gangbane over ledningene. 7.8 Avfallshåndtering. Leverandørene må selv fjerne eget avfall i fase A. Alt avfall skal kildesorteres! Westco Miljø etablerer bemannede miljøstasjoner. Følgende avfallsfraksjoner hentes på stand etter oppsatt rute i de ulike hallene: papp/papir, plast og restavfall. Standbyggere kan selv hente avfallsbeholdere etter behov på miljøstasjonen knyttet til deres hall. Ta kontakt med miljøvert for registrering. Alt avfall leveres tilbake til miljøstasjonen, ferdig sortert. Ved mangelfull sortering, vil standeier bli fakturert. Dette gjøres gjeldende i fase B og D. Trevirke skal leveres på anvist sted. Ta kontakt med miljøvert. Miljøfarlig avfall skal deklareres og leveres til Westco Miljø. Leverandører og utstillere skal rydde etter egne arbeid før arbeidsstedet forlates. Det skal foretas daglig opprydding. Ved behov flere ganger pr. dag. 12

13 7.9 Samband Generelt skal støv tas hånd om av den som produserer det, dvs. at det skal benyttes utstyr med avsug, alternativt kan det aktuelle arbeidsområdet avlukkes og støvsuges i etterkant. Det skal hindres at støv spres til naboområde. For internt samband på utstillingsområdet vil det bli etablert lokalt radiosamband. Dette vil være operativt fra 1. august 2010 til utløp av fase D. Rutine for varsling av ulykke er beskrevet under kapittel Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr finnes på servicekontoret og i hallene i alle faser. Helsepersonell etablerer lokal Hjelpestasjon i egen brakke sentralt plassert mellom Hall A og Hall C, samt på egen stand i fase C. - Hjertestartere finnes ved servicekontoret og i resepsjonen til Stavanger Forum AS, Hjelpestasjonen, og vaktkontoret til PSS. Gjelder fase B, C og D - Det vil bli etablert vegg hengte førstehjelpsstasjoner fordelt på utstillingshallene. (ref. riggplan) 7.11 Slukningsutstyr Stavanger Forum AS sørger for at det finnes slukkemidler tilgjengelig i henhold til riggplan og branndokumentasjon for ONS. Leverandører som utfører arbeid med åpen flamme, skal i tillegg ha eget brannslukningsapparat tilgjengelig på arbeidsstedet. Utførelse av varmt arbeid skal utføres av personer med sikkerhetssertifikat for varmt arbeid etter utført Sikker Jobb Analyse. (Dokumentert) I deler av fase B og D, samt hele fase C vil det være bemannet brannbil på utstillingsområdet. - Brannberedskap er etablert, og teoretiske og praktiske brannvernøvelser vil bli avholdt Rømningsveier Alle rømningsveier skal holdes ryddige. Rømningsveier innendørs er beskrevet i branndokumentasjon for ONS. Rømmingsveier skiltes og overvåkes av Stavanger Forum AS som beskrevet i branndokumentasjonen Sikring av arbeidsområder og områder for publikum Enhver leverandør og utstiller er ansvarlig for å sikre eget arbeidsområde. I dette inngår bl.a. rekkverk, utsparing, avsperringer, etc. og omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering. Er det fare for fallende gjenstander, skal underliggende områder avsperres. Alle plan med fallhøyde høyere en 0,5 m skal være beskyttet med rekkverk (fotlist, knelist og håndrekke: høyde minst 1m) Ved støyende arbeider eller arbeider med kjemikalier skal dette tydeliggjøres ved hjelp av skilting av arbeidsområdet. 13

14 Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å iverksette strakstiltak for at ikke ulykker skal inntreffe. Videre må HMS koordinator varsles samt fylle ut RUH rapport (Rapport Uønsket Hendelse). Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne sikringsanretninger, skal reetablere sikringen før arbeidsstedet forlates (Sikker jobb analyse påkrevd) Personlig verneutstyr Det vises til forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Best.nr.524 Synlighetsvest og vernesko skal alltid benyttes på utstillingsområdet i fasene A, B og D. Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Det stilles krav om bruk av verneutstyr ved følgende arbeider: Arbeider Arbeider i høyden på stillaser, lift eller stige, arbeider med montering av tunge prefabrikkerte elementer. Verneutstyr Hjelm Lasting og lossing av kjøretøy. Arbeider i områder med fare for fallende gjenstander Støyende arbeider med normert ekvivalentnivå over 85 db(a) Arbeid med kjemikalier Ved arbeider som kan generere skader på øye, slik som ved kapping, saging, pussing, Hjelm Hørselvern benyttes av alle som oppholder seg i rommet hvor arbeidene pågår, rommet merkes med støysone. Åndedrettsvern, hudvern, hansker og øyevern iht. HMS- sikkerhetsdatablad eller informasjonsblad Øyevern, evt. ansiktsvisir For øvrig benyttes personlig verneutstyr etter leverandørens/utstillerens internkontroll. Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at andre i nærheten benytter slik beskyttelse - eller eventuelt avsperrer tilstrekkelig område Maskiner og håndverktøy Det må sørges for at alle maskiner og håndverktøy er utstyrt med godkjent verneutstyr/ verneinnretninger. Den enkelte leverandør/utstiller skal ha rutiner og instrukser i sin internkontroll for bruk av maskiner og håndverktøy. 14

15 Dokumentert Sikkerhetsopplæring Jf 555 skal kunne dokumenteres. 8. Spesiell risiko 8.1 Generelt Gjennom erfaringer fra tidligere arrangement, samt vurderinger gjennomført på bakgrunn av ROS analysen (Risiko og sårbarhetsanalyse), er det identifisert risikoområder. Dette er såkalte kjente risikoområder som krever særlig oppmerksomhet fra alle aktører og gjennomføring av tiltak for å styre denne risikoen. - Videre skal alle aktører som utfører arbeid i forbindelse med ONS 2010, kjenne til HMSrisikoen forbundet med sin aktivitet/ arbeidsprosess. 8.2 Kjente risikoområder Nr Risikoområde: ONS minimumskrav til tiltak: 1 Bruk av stige/gardintrapp Maks høyde/lengde 2 m. 2 Arbeider i høyden Må gjennomføre Sikker Jobb Analyse (SJA) 3 Mange maskiner/kjøretøy i bevegelse. Fare for påkjørsler/ klemskader/ kutt Lav hastighet, opplæring/sertifikat, lys, avstand til maskiner, vernesko, synlighetsvest, hjelm ved behov. 4 Fallende gjenstander (takoppheng) Alle oppheng skal godkjennes av Stavanger Forum AS. 5 Fallende gjenstander Ved arbeider i høyden skal alle løse gjenstander sikres mot fall, samt området under sperres av (SJA) 6 Laste og losse operasjoner (fallende/ veltende gjenstander, klemskader) Påkrevd med hjelm, vernesko og synlighetsvest. 7 Brann Røyking forbudt. Alt varmt arbeid (iht Forskrift best nr 551) skal skje utendørs påkrevd SJA. 8 Fall til lavere nivå (personer) Alle arbeider over 2 m krever utført SJA. Sikring skal etableres og ved bruk av personløfter skal sikkerhetssele brukes. 9 Bruk av maskiner og utstyr Påkrevd med dokumentert sikkerhetsopplæring ( 555) - Tilpasset godkjent verneutstyr 10 Klemskader bein - Vernesko er påkrevd for alle arbeidere på byggeplassen i fase A, B, og D. 15

16 - Mandag den vil det kunne gis dispensasjon fra vernesko (utstillere) ved personlig juridisk ansvar. Særlig aktsomhet påkreves 8.3 Arbeid med fare for fall eller bli truffet av fallende gjenstander Det vises til Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak (best.nr 500), og Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (best.nr 555). Den leverandør/utstiller som setter opp plattformer/ monterer konstruksjoner over 2 m høyde, skal kontrollere at dette er forskriftsmessig oppsatt og merket. Rapport om kontroll skal leveres til HMS Koordinatoren umiddelbart etter at konstruksjon/plattformen er montert, og klar for bruk. Utendørs objekter som kan velte skal sikres mot vind. Etter utført sikker jobb analyse kan man unntaksvis tillate arbeider med bruk av personlig sikkerhetssele. Dette gjelder steder hvor det er uforholdsmessig vanskelig å opprettholde annen sikring. Bruk av personlig verneutstyr beskrevet under punkt Arbeid med kjemisk/ biologiske stoffer En hver som skal utføre arbeid med kjemiske eller biologiske stoffer, stoffer som kan medføre en belastning på helse, miljø- og/eller sikkerhet, skal før arbeidet igangsettes, ha tilfredsstillende kunnskap om produktet. Det vises til Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). Best.nr 565 HMS- sikkerhetsdatablad skal foreligge på arbeidsstedet. Leverandører og utstillere skal holde stoffkartotek over helsefarlige stoffer som oppbevares på utstillingsområdet. Leverandører holder sitt stoffkartotek i servicesenteret. Utstillere holder sitt stoffkartotek på egen stand. Se også under punkt Arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer Ved montering av tunge prefabrikkerte elementer skal det kun benyttes utstyr i samsvar med Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best.nr 555 For utstyr hvor det er krav om sakkyndig kontroll skal dokumentasjon for dette oppbevares av leverandøren på utstillingsområdet eller overleveres til Stavanger Forum AS, servicekontoret for ONS. Risikovurdering og eventuell tilhørende Sikker Jobb Analyse skal være gjennomført og en kopi overleveres til HMS Koordinator før arbeidene igangsettes. 16

17 Arbeidsområdet skal ved behov sperres av, og arbeidsområdet rundt personløftere skal ha en sikker sone på 5 meters radius. Sikkerhet til forbipasserende må ivaretas på lik linje med sikkerhet for arbeidstagere. Bruk av personlig verneutstyr er beskrevet under punkt Varmt arbeid Varmt arbeid (sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping) skal utføres av personell med sikkerhetssertifikat for varmt arbeid etter krav i forskrift Best.nr Ved arbeid som utføres med åpen flamme og fare for antenning, skal leverandøren sørge for at brannslokkingsutstyr finnes lett tilgjengelig og i rimelig nærhet til stedet der varmt arbeid pågår. Alt brennbart materiale i nærheten av arbeidsplassen fjernes eller skjermes med varmeresistent materiale. Ved fare for oppheting gjennom materialer/konstruksjon skal brannvakt etableres. - Kapping av rør, kanaler, etc. med vinkelsliper o.l. skal foregå utendørs hvor fare for antennelse er minimal. - Gjennomført Sikker Jobb Analyse (SJA) skal foreligge, samt kopi skal overleveres til HMS Koordinator. - Propanflasker skal sikres og fjernes fra arbeidsstedet når de ikke er i bruk, og oppbevares i avlåst container. Stavanger Forum AS krever at sikkerhetssertifikat foreligger. Denne dokumentasjonen må kunne fremvises ved operasjonsplassen. 8.7 Lagring All lagring skal skje forsvarlig. Det må sikres mot fall/ velt, samt mot endringer i værforhold (for eksempel sterk vind). Spesielt må plater og lignende sikres mot vind. 9. Handlingsplan og varslingsplan for Brann og ulykker Handlingsplan og varslingsplan for brann og ulykker er utarbeidet. Planene skal slås opp i hallene godt synlig for alle av hovedbedrift. NB! Alle leverandører og utstillere på utstillingsområdet plikter til en hver tid å ha oversikt over egne og underleverandørers personell som befinner seg på utstillingsområdet. 17

18 10. Rapporteringsrutiner 10.1 Krav til dokumentasjon fra leverandører og utstillere HMS - erklæring (fylles ut av kontraktsansvarlig for stand) med tilhørende vedlegg skal fylles ut i sin helhet og oversendes til Stavanger Forum AS ved HMSkoordinator innen 1. juni Se vedlegg Forhåndsmelding Koordinator for utførelse overtar forhåndsmelding sendt til Arbeidstilsynet og ajourfører denne. Denne forhåndsmeldingen sendes av Stavanger Forum AS ved Prosjektleder Petter Nystrøm Inspeksjoner Vernerunder vil bli avholdt ved behov i fase A, og daglig i fase B til D. Påpekte forhold som ikke rettes opp umiddelbart vil bli anmerket i protokoll fra vernerunde. Protokoll fra vernerunde utarbeides av Koordinator for utførelse, og distribueres til Stavanger Forum AS og til leverandører, og henges opp på HMS oppslagstavler i hallene Avvik (RUH Rapport Uønsket Hendelse) 10.5 Hendelser Leverandører rapporter avvik til HMS- koordinator for utførelse som ser til at alle avvik blir behandlet og fulgt opp med tiltak. Avvik som har sin årsak i systemfeil følges også opp med korrigerende tiltak i form av rettelse i systemer, planer m.m. Ved ankomst skal samtlige standbyggere motta avviksblokk på norsk/engelsk. Postkasser for levering av avviksrapporter er hengt opp på veggen ved HMS brakken, mellombygget Hall E og F, samt ved Servicekontoret. Ulykker og andre uønskede hendelser rapporteres umiddelbart til HMS- koordinator for utførelse og til aktuell arbeidsgiver. For alvorlige ulykker vises det til kapittel Krav til opplæring Leverandører og utstillere er ansvarlig for at arbeidstakere og eventuelle dugnadsarbeidere har nødvendig opplæring for de arbeidsoperasjoner som skal utføres. Arbeidsutstyr hvor det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring skal kun benyttes av personer med slik opplæring. Dokumentasjon for opplæring oppbevares av leverandøren på utstillingsområdet, eller overleveres til Stavanger Forum AS, servicekontoret for ONS. For varmt arbeid henvises det til kapittel Leverandører og utstillere skal sørge for nødvendig opplæring for sine ansatte slik at arbeidstakerne selv deltar aktivt i utstillingsområdets vernearbeid, og har sin oppmerksomhet rettet mot risikoen for skade og ulykke. 18

19 12. Generelt arbeidsreglement for alle faser 12.1 Helse Hørselskader Hørselen er vesentlig for sosialt samvær og kommunikasjon mellom mennesker. En hørselsskade kan ikke helbredes, bare forebygges. 1) Utfør arbeidet slik at det ikke skapes unødig støy. 2) Isoler støykildene. 3) Bruk støysvake metoder der det er mulig. 4) Sørg for forhåndsinformasjon til dem støyen vil berøre. 5) Bruk hørselsvern kontinuerlig i områder med mye støy Helseskader på grunn av luftforurensninger Kildene for luftforurensning er først og fremst sveising, kapping/saging av trevirke og eksosutslipp fra lifter og trucker. Når du puster inn helsefarlig støv eller gasser, kan det føre til forgiftninger eller øvrige skader i lunger, nyrer, lever eller nervesystemet. Hvis det ikke er mulig å fjerne stoffene, må åndedrettsvern benyttes. 1) Sveising skal så fremt det lar seg gjøre foregå i fri luft. 2) Egnet verneutstyr og brannvakt skal benyttes ved sveising. 3) Alt utstyr som brukes til kapping og saging av tre og stål skal ha egnet avsug med oppsamler. 4) Ved bruk av dieseldrevne lifter eller andre liknende maskiner som gir fra seg avgasser inne i telter/haller, skal det brukes avgasslanger som strekkes på utsiden av telt/hall. 5) Røyking er forbudt inne i telt/haller. 6) Feiing med kost er forbudt. Det skal kun brukes støvsuger eller tilsvarende Øyeskader En rekke arbeidsoperasjoner medfører fare for skade på synet. Bruk alltid riktig øyevern for å unngå øyeskader. Dette gjelder spesielt ved sveising, saging og kapping. 19

20 1) Avskjerm arbeidsstedet så godt det lar seg gjøre 2) Ved sveising skal det brukes visir med godkjent sveiseglass av passende tetthetsgrad. 3) Ved sliping, kapping og saging skal det brukes vernebriller med tettsittende øyekapsel og splintsikkert glass. 4) Ved håndtering av etsende væsker skal det brukes vernebriller med gummiinnfatning (kjemikaliebriller) eller verneskjerm av klar plast. 5) Husk at sprut/partikler også kan treffe personer som ikke direkte er involvert i arbeidsoperasjonen. Øyevern skal derfor alltid benyttes i områder der det foregår arbeidsoperasjoner som medfører fare for øyeskader Miljø Arbeidsvettregler: Ta vare på miljøet, tenk på dine etterkommere. Unngå sløsing og søl med olje, gass og strøm. Støy minst mulig. Reduser avfallsmengden sorter for gjenvinning. Spesialavfall merkes og leveres til egnet mottak. Deklarasjonsskjema kan fås hos Westco Forurensning og utslipp Det er stilt strenge krav til støv og støyutslipp. Tenk derfor på om ditt arbeid kan være til sjenanse for Stavanger Forum AS nære omgivelser. Støy i omgivelsene skal ikke overskride følgende grenser 1 målt som A- veiet ekvivalent verdi (middelverdi) ved nærmeste bolig. Hverdager Kl Kveld kl Søn - og helligdager kl Natt Kl dba 55 dba 45 dba 1 Ref. TA

21 Olje og kjemikalier Det er viktig å forhindre utslipp av olje og kjemikalier til vann, grunn eller avløpssystemet. Olje og dieseltanker skal ha dryppkar. Beholdere skal oppbevares lukket og ikke plasseres i nærheten av sluk. Absorberende stoff finnes på Stavanger Forums AS verksted/lager, samt hos Logi Trans Forbruk av energi og ressurser Unngå unødig forbruk av energi, vann og andre ressurser. Husk å slå av maskiner, datautstyr og belysning når dette ikke er i bruk. Husk å slå av all belysning når du er den siste som forlater Stavanger Forum AS sine områder. Det er viktig å velge miljøvennlige produkter, samt å utnytte materialer og forbruksartikler maksimalt Sikkerhet Arbeidsvettregel: Ikke ta unødige sjanser noen er glad i deg 1) Din sikkerhet kommer foran arbeidsmål/hensyn. 2) Benytt riktig personlig verneutstyr. 3) Respekter kjemikalier, elektrisitet, trykkluft og høyder. 4) Gå aldri under hengende last eller personer som utfører arbeid i høyden. 5) Det er under ingen omstendigheter lov til å utføre arbeider på bakken innfor en radius på 5 m der det utføres arbeid i høyden.(lift, stillas og løfting med kran) 6) Stillas og lifter skal være godkjent med sertifikat/brukstillatelse. Stiger skal være typegodkjent og sikret mot fall. Maks lengde på stige 2 m. Maks lengde på gardintrapper er 2 m. Risikovurdering skal være utført før bruk av stiger. Ved all bruk av stige skal en fokusere på stødig stige og sikkert grep. Stavanger Forum AS oppfordrer samtlige til å bruke lifter/ stillaser fremfor stiger! 21

22 Personlig verneutstyr Egnet personlig verneutstyr skal alltid benyttes på Stavanger Forum AS sitt område. 1) Vernesko skal alltid benyttes innenfor prosjektområdet 2) Sikkerhetsvest med refleks skal benyttes av alle innenfor prosjektområdet 3) Hjelm skal benyttes i områder hvor det foregår arbeider i høyden, eller ved arbeider som kan resultere i hodeskader. 4) Øyevern skal brukes ved all form for kapping, saging, kjemikaliebruk og sveising. 5) Hørselsvern skal brukes ved all type arbeid som fremskaffer støy. 6) Arbeidshansker skal brukes ved alle arbeidsoperasjoner som kan gi kutt, brann og etseskader. 7) Egnede arbeidsklær skal brukes i alle faser av en arbeidsoperasjon. 8) Personlig verneutstyr skal være CE merket. NB! Vær oppmerksom på at enkelte arbeidsoperasjoner kan kreve særskilte verneutstyr Transport og materialhåndtering 1) Gå aldri under hengende last 2) Hjelm skal alltid benyttes ved av- og pålossing 3) Løfteutstyr skal ha årlig påført kontrolldato i henhold til forskrift fra Arbeidstilsynet. Kontrollintervallen skal ikke overstige 12 mnd. 4) Defekt utstyr skal merkes og fjernes fra Stavanger Forum AS sitt område snarest. 5) Løfteutstyr skal ikke under noen omstendigheter brukes for høyere vekt enn det er godkjent for. 6) Førere av kraner, kranbiler, lastebiler, gaffeltrucker og lifter skal ha nødvendige sertifikater og godkjenninger. 22

23 7) Personer som skal dirigere kraner o.l skal være kvalifisert for oppgaven 8) Ved personbefordring med krane/kranbil skal det på forhånd være utført Sikker Jobbanalyse. Identifiserte tiltak skal gjennomføres. 9) Studio og scenerigger er underlagt sakkyndig kontroll, og skal således være synlig merket med godkjenning, samt dokumentasjonen i form av sertifikater på sjakler, vaiere og oppheng skal finnes på stedet og kunne fremlegges. 10) Alle wirer og oppheng til scenerigger og hengende installasjoner skal ha en sikkerhetsfaktor på Stillaser, leidere og personlifter Stillas: Utstillere og deres underleverandører er selv ansvarlige for at alle stillaser til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Av den grunn skal det kun benyttes autoriserte stillasbyggere som har tillatelse til å bygge, godkjenne, modifisere og rive stillaser. Godkjente stillasbyggere skal dokumentere sertifikater/opplæring, samt følge opp at godkjenningstagg og stillasrapport blir utskrevet før bruk! Oppsatte og godkjente stillaser skal kontrolleres minst 1 gang hver 14. dag. Rullestillaser skal godkjennes ved oppsett, forandring eller ved forflyttning som kan medføre ulike forutsetninger enn opprinnelig. Rullestillaser skal være merket med godt synlig brukstillatelse fra godkjent kontrollør. Brukere av de forskjellige stillaser er selv ansvarlige for at de ikke belastes mer enn det er godkjent for, og angitt på sertifikatet/taggen. Stillasmateriell som ikke er i bruk skal lagres på egnet sted. Personell skal ikke oppholde seg på rullestillaser under forflyttning. Gangveier under stillas skal sikres mot fallende gjenstander. Åpninger i dekk og gangveier skal sikres med rekkverk eller fysisk tildekking som er forsvarlig dimensjonert og sikret. Ved bygging, riving eller endring av stillaset skal området rundt stillaset alltid sperres av for uvedkommende. 23

24 Ved episoder som kan ha medført skader eller deformasjon på stillasmateriell, skal det straks meldes fra til nærmeste leder, verneombud eller HMS koordinator. Personløftere: Personløftere skal kun benyttes av personell som har gjennomgått dokumentert opplæring. Personløftere skal være merket med godkjent sakkyndig kontroll. Personløftere med dieselmotor skal ved bruk innendørs påmonteres avgasslanger som skal rekke til utsiden av det aktuelle bygg/hall. Personløftere skal på Stavanger Forum AS sine områder både ha lydsignal og lyssignal når den er i bevegelse/bruk. Personløftere skal ha påmontert 2 stk skilt som informerer om sikkerhetsradius på 5 m. Alt verktøy og utstyr som brukes ved arbeid i høyden skal sikres mot fall så langt det lar seg gjøre. Personell skal sikres mot fall ved å bruke fallsele i kurven (2 stk i hver personlift). Personløftere skal under ingen omstendigheter brukes til annet formål enn det den er beregnet for. Det er totalforbud mot å bruke en personløfter til å løfte store eller tunge gjenstander med! Belysning og elektriske installasjoner Alt elektrisk arbeid med spenning over 50 volt skal utføres av sertifisert elektriker. Kiosker, tavler, skap og liknende som ikke er tillatt betjent av uautorisert personell, skal være låst eller lukket på en slik måte at det må benyttes verktøy for å kunne åpne det. Bare autorisert personell har adgang til spenningssatte tavlerom o.l Alle lyskastere/elektriske installasjoner i en høyde over 2 m skal være sikret med sikkerhetslenke. Provisoriske ledninger/kabeltraseer i en høyde over 2 m skal være sikret forsvarlig med godkjent festemateriell 24

25 Provisorisk oppsatt belysning og nødbelysning tillates ikke fjernet eller flyttet på Alkohol og narkotiske stoffer Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller narkotiske stoffer på området under opp- og nedriggsperioden. Likeledes er det ikke tillatt å oppbevare alkoholholdige drikkevarer, narkotika eller sløvende medikamenter på Stavanger Forum AS sine områder. For alkoholservering på stand under utstilling, må det søkes særskilt. Alkohol kan kun nytes på godkjente områder under utstillingen Adgang til Stavanger Forum AS sine områder Utenlandske arbeidstakere med kortere engasjement må ha dokumentasjon på innsendt og godkjent skjema RF 1199 Kopi av dette skjema må kunne fremvises for å få tilgang til byggeplassen For å få utstedt ONS 2010 sitt offisielle adgangskort må man fremvise personlig ID kort eller utfylt og godkjent skjema RF 1199 Ved ankomst vil alle måtte dokumentere kjennskap til HMS reglene nedfelt i HMS planen (denne skal foreligge på flere språk). Se illustrasjon under. + + = 1. Ankomst til Stavanger Forum AS 2. Personlig ID eller Godkjent RF Godkjent gjennomgang av HMS - Utstedelse av badge/ adgangskort - Synlighetsvest og vernesko Godkjent arbeidstillatelse på ONS 2010 sitt utstillingsområde Trafikksikkerheten ved Stavanger Forum AS All gående, syklende og kjørende trafikk ved Stavanger Forum AS sine områder skal skje i samsvar med Vegtrafikkloven og Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene). 25

26 Dette innbærer følgende: Kjørende har vikeplikt for gående Syklist regnes kun som gående når sykkel leies Alminnelige regler for vikeplikt gjelder Motorkjøretøy utstyrt med lys skal ha disse tent under kjøring. Maks hastighet for all ferdsel inne på Stavanger Forum AS sine områder er 15 km/t 13. Oppfølging og ajourføring Koordinator for utførelse har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne planen med vedlegg. Det er planlagt følgende utgaver av planen: Tidspunkt Utgave Ultimo mai 1 For overlevering til Stavanger Forum AS Medio juni 2 Utgave for koordinering mellom leverandører. Distribueres til leverandører 1. august 3 Utgave etter koordinering mellom leverandører. Distribueres til leverandører og utstillere som skal oppføre tårn eller plattformer med høyde over en etasjehøyde. Vedlegg som f.eks. fremdriftsplan og riggplan revideres etter behov og kan distribueres separat til de som har behov for disse. Revisjoner legges inn i HMS-mappen. Enhver har plikt til å melde fra til Stavanger Forum AS/ koordinator for utførelse om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med planen - eller som bør behandles og innlemmes. 14. Informasjon Ved implementering av HMS- planen skal koordinator for utførelse innkalle leverandørene til oppstartsmøte med Hovedbedrift og verneombudene. Koordinator for utførelse skal sørge for at ajourført forhåndsmelding og handlingsplaner blir hengt opp på HMS Stasjoner i hallene. 26

27 Vedlegg 2. 27

28 Vedlegg 3. Handlingsplan ved alvorlige ulykker Brann: 1100 Politi: 112 FØRSTE MANN PÅ STEDET Ambulanse: 113 Iverksett nødvendig førstehjelp Tilkall nødvendig hjelp Tilkall ambulanse LEDELSESPERSON En ledelsesperson på stedet (ansvarshavende, formann, bas) overtar organiseringen av hjelpearbeidet til profesjonell hjelp/redningsmannskap/politi ankommer. Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt Varsle politi Varsle Arbeidstilsynet Beordre telefonvakt Sikre ulykkesstedet Varsle vedkommendes daglige leder Varsle HMS- koordinator Varsle Hovedbedrift ANNEN VARSLING Varsling til pårørende skal foretas av personell fra politi, sykehus eller Prosjektleder Varsling til media skal gå via myndigheter og eller Prosjektleder 28

29 VIKTIGE TELEFONNR. FØRSTEHJELP Ambulanse: 113 PUST - Sikre luftveiene Politi / Redn.sentral: Benytt eventuelt munn mot munn Brann: 110 PULS - Kontroller om hjertet slår Arbeidstilsynet: Benytt eventuelt hjertekompresjon HMS-koordinator: BLOD - Stans store blødninger Hovedbedrift:

30 Vedlegg 5. HMS erklæring for kontraktsansvarlig/stand. Stand nr: Erklæringen skal fylles ut av kontraktsansvarlig for hver stand (leietaker av areal). Ansvarlig firma skal kontrollere ALLE sine leietakere/underentreprenører som skal delta ved opp/nedrigg, samt drift av sin stand i gjennomføringsfasen. For å levere denne erklæringen, logg inn på lukket område for utstillere med tilsendt brukernavn og passord. Dette er sendt direkte til kontaktperson for stand. Kopi av erklæringen oppbevares på standen. Ansvarlig hovedfirma/leietaker: Kontaktperson (HMS): Tlf: Kryss av: Ja Nei Merknad Vi vil utføre våre arbeider på en slik måte at ONS 2010 oppnår sin HMS- målsetting. Kontrollert at underleverandører har operativ IK/ HMS system NB! Gjelder både norske og utenlandske bedrifter/ foretak. Har firmaet prosedyrer for å påse at det finnes arbeidskontrakter, minstelønn, oppholds- og arbeidstillatelse. Overordnet HMS plan utarbeidet av Stavanger Forum AS er gjort kjent, lest og forstått av alle involverte parter på gjeldene stand. Utelansk arbeidstakere med korter engasjement skal ha kopi av innlevert RF 1199 Risikovurdert alle arbeider ifm opp/ nedrigg av stand. Risikovurdering (hjelpeskjema) Handlingsplan - risikovurdering Skal det utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse? Vi vil rapportere inn alle uønskede hendelser til Stavanger Forum AS Skal det benyttes varme eller gass ifm opp/ nedrigg eller gjennomføring av messen Standansvarlig/leietaker er ansvarlig for at alle parter har lest, forstått og akseptert innholdet i HMS- planen Hvis risikovurderingen tilsier det, skal det utarbeides SJA (Sikker Jobb Analyse). - Se vedlegg 7. SJA skjema Arbeidsinstruks og Sikker Jobb Analyse vedlegges. Se vedlegg for eget RUH skjema Kontakt HMS- koordinator for tillatelse/søknadskjema. Våre arbeidsprosesser og materialvalg skal være gjennomtenkt, dette for å ivareta miljøet på best mulig måte. 30

31 Supplerende opplysninger: 31

32 Følgende Underentreprenører (UE) skal benyttes: Firmanavn Oppdrag/ tjeneste Kontaktperson Tlf Dokumentasjon som skal være tilgjengelig på Stand/ arbeidsstedet. Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr etter Best.nr 555 Leverandør x Utstillere Dokumentasjon for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr/ maskiner Best.nr 522 Stoffkartotek (inklusiv HMS- sikkerhetsdatablad) x x Sertifikat for varme arbeider x x Andre relevante sertifikater x x RF 1199 skjema og annen dokumentasjon x x x Risikovurdering av egne arbeidsoperasjoner, samt tilhørende Sikker Jobb Analyse, SJA, ved behov x x 32

33 Vedlegg 6. RUH rapport uønsket hendelse/avviksrapport - ONS 2010 Utstillingsområdet - Dato: KL: Sted/ Hall Firma: Rapportert av: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/ Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/ avviket: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Sluttrapport: Korrigerende tiltak: 33

34 Vedlegg 7. Rapporten lukket av: Dato: Standard deltakerliste ved SJA SJA DELTAKERLISTE Dato: Kl: Sted: Standnr.: SJA-ansvarlig: Navn (Blokkskrift) Firma Dato Signatur SJA tittel: SJA Nr.: Firma: SJA-ansvarlig: 34

35 SJA tittel: SJA Nr.: SJA-ansvarlig: Beskrivelse av arbeidet: Hall/område Forutsetninger: Antall vedlegg: Nr Deloppgave Faremoment/årsak Mulig konsekvens Tiltak Person ansvarlig for tiltak Er den totale risikoen akseptabel: (Ja/Nei)? Anbefaling/Godkjenning Dato/Signatur Kryss av for at sjekkliste for SJA er gjennomgått SJA-ansvarlig Erfaringsoppsummering etter jobben: Konklusjon/kommentar: Ansvarlig for utfør. av arbeidet 35

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer Regler og retningslinjer Innholdsfortegnelse Side 2 Generelt Punkt 1 Side 2 HMS Punkt 2 Side 3 Stands Punkt 3 Side 4 Takoppheng Punkt 4 Side 4 Gulv Punkt 5 Side 4 Elektrisitet, lys og kraft Punkt 6 Side

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer