EU og likestilling - konsekvenser for norsk forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU og likestilling - konsekvenser for norsk forsikring"

Transkript

1 EU og likestilling - konsekvenser for norsk forsikring Seminar i Aktuarforeningen 29. november 2012 Torgeir Høverstad

2 Innhold Hva sier likestillingsdirektivet og dommen i EU-domstolen Hvordan tolker EU-Kommisjonen direktivet? Status i arbeidet med kjønnsnøytralitet i Europa Konsekvenser for Norge FNOs arbeidsgruppe Hvilke produkter omfattes i Norge? Premiemessige konsekvenser Status i arbeidet På beddingen: Nytt direktiv om likestilling for bl.a. alder og funksjonshemming

3 Litt historikk 1999 Likestillingsombudet i Norge vedtok at bruk av kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremie i livs- og pensjonsforsikringer ikke er i strid med likestillingsloven 2004 Likestillingsombudet vedtok at bruk av kjønn som faktor for beregning av premie i skade- og sykeforsikring er i strid med likestillingsloven 2004 EU-direktiv om likebehandling mellom kjønn når det gjelder tilgang på varer og tjenester. Direktivet gjelder for nye private, frivillige avtaler Direktivet dreier seg om mye mer enn forsikring Et unntak for forsikring kom inn i 12. time 2007 Direktivet trådte i kraft 2010 Endring i forsikringsvirksomhetsloven hvor forsikringsselskapenes rett til å bruke kjønn ved prising av livsforsikring ble presisert. Norge sluttet seg deretter til likestillingsdirektivet 2011 Dom i EU-domstolen. Unntaket i likestillingsdirektivet ble kjent ugyldig. Forsikringsselskapene må ha kjønnsnøytrale priser og ytelser senest fra

4 Likestillingsdirektivet om forsikring Artikkel 5 i Rådsdirektiv 2004/113/EF: 1. Member States shall ensure that in all new contracts concluded after 21 December 2007 at the latest, the use of sex as a factor in the calculation of premiums and benefits for the purposes of insurance and related financial services shall not result in differences in individuals premiums and benefits. 2. Notwithstanding paragraph 1, Member States may decide before 21 December 2007 to permit proportionate differences in individuals premiums and benefits where the use of sex is a determining factor in the assessment of risk based on relevant and accurate actuarial and statistical data. The Member States concerned shall inform the Commission and ensure that accurate data relevant to the use of sex as a determining actuarial factor are compiled, published and regularly updated. These Member States shall review their decision five years after 21 December 2007, taking into account the Commission report referred to in Article 16, and shall forward the results of this review to the Commission. ( ) EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Aschats-saken): Article 5(2) of Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services is invalid with effect from 21 December 2012.

5 Dommen i EU-retten reiste mange spørsmål Vil direktivet bli endret? Samtlige 27 medlemsland hadde vedtatt noe som samtlige medlemsland var uenige i, og som de likevel var bundet av EUs "justisminister", Vivian Reding, gjorde det tidlig klart at direktivet ikke vil bli endret fordi det ville bringe saken ut av kontroll. Dommen er endelig og næringen må forholde seg til den Hvor går grensen mellom gamle og nye avtaler Hvor går grensen mellom bedriftsrelaterte avtaler og private, frivillige avtaler? Kan selskapene fortsatt bruke kjønn til analyser av underliggende risiko, reservering og underwriting, gitt av man bruker kjønnsnøytrale premier og ytelser mot kundene? Gjelder dommen også for Norge? Hva betyr kjønnsnøytralitet for premiene? EU-kommisjonen kom med en juridisk avklaring 22. desember 2011 Kommisjonens tolkning av dommen gir føringer, men er ikke juridisk bindende for EU eller medlemslandene

6 Juridisk avklaring fra Kommisjonen (1) Dokument C(2011) 9497, 22. desember Direktivet gjelder bare for nye kontrakter To avoid a sudden readjustment of the market, the implementation of this rule should apply only to new contracts concluded after the date of transposition of this Directive. Hvor mener Kommisjonen at grensen går mellom nye og gamle kontrakter? Nye kontrakter: Helt nye kontrakter fom Kontrakter som må aktivt fornyes for ikke å gå i opphør Endringer av avtaler når det kreves godkjenning fra begge parter Gamle kontrakter Kontrakter inngått før , inkl. de som fornyes automatisk Kontrakter hvor selskapet ensidig kan endre premien, eller kunden ensidig kan endre innbetalingen eller dekningene Porteføljer som flyttes til et annet selskap

7 Juridisk avklaring fra Kommisjonen (2) Dokument C(2011) 9497, 22. desember Direktivet gjelder bare for avtaler som er frivillige, private og uavhengige av arbeidsforholdet There are already a number of existing legal instruments for the implementation of the principle of equal treatment between men and women in matters of employment and occupation. Therefore, this Directive should not apply in this field. ( ) The Directive should apply only to insurance and pensions which are private, voluntary and separate from the employment relationship. Hvor går grensen mellom bedriftsrelaterte avtaler og private, frivillige avtaler? Likestilling i arbeidslivet er regulert av et annet direktiv (nr. 2006/54/EC). Dette direktivet tillater kjønnsdifferensierte ytelser Pensjon fra kollektiv pensjonsavtale kan være kjønnsdifferensiert. Hvis den ansatte på egen hånd kjøper en pensjon (annuitet), kreves det kjønnsnøytralitet Direktiv 2006/54/EC gjelder ikke for avtaler hvor arbeidsgiver ikke er avtalepart, frivillige tillegg til kollektive avtaler og kollektive avtaler betalt av de ansatte på frivillig basis

8 Juridisk avklaring fra Kommisjonen (3) Dokument C(2011) 9497, 22. desember Kan vi bruke kjønn til analyser av underliggende risiko, reservering og underwriting? Det er fortsatt tillatt å innhente, lagre og bruke data om kjønn til reservering, intern prising, reassuranse og underwriting 2.2. Gender-related insurance practices which remain possible 14. Article 5(1) prohibits any result whereby differences arise in individuals premiums and benefits due to the use of gender as a factor in the calculation of premiums and benefits. It does not prohibit the use of gender as a risk-rating factor in general. Such use is allowed in the calculation of premiums and benefits at the aggregate level, as long as it does not lead to differentiation at individual level. After the Test-Achats ruling, it therefore remains possible to collect, store and use gender status or gender-related information within those limits, i.e.: reserving and internal pricing : reinsurance pricing : marketing and advertising : life and health underwriting :

9 Status kjønnsnøytralitet i Europa Mange land har kommet langt med implementering Allerede vedtatt lovendring i Sverige Lovforslag i mange land, bl.a. Danmark, Finland og Tyskland. Salg av kjønnsnøytrale produkter og opphørssalg av kjønnsdifferensierte produkter har startet i noen markeder Alle landene strever med det samme Hvor mye kan vi støtte oss på retningslinjene fra Kommisjonen? Grenseflaten ny avtale gammel avtale Grenseflaten bedriftsavtale frivillig, privat avtale EU-kommisjonen kommer til å følge opp implementeringen Nasjonalt lovverk og regelverk må tilfredsstille direktivet

10 Hva med Norge? Norge sluttet seg frivillig til likestillingsdirektivet i 2010 Kan og vil Norge gå ut av dette direktivet? Får vi lengre overgangstid siden vi sluttet oss til direktivet senere enn EU? Direktivet må implementeres i norsk lov* Norsk lov gjelder i Norge Inntil forsikringsvirksomhetsloven 9-3a endres, kan norske selskaper bruke kjønn som beregningsfaktor * Forsikringsvirksomhetsloven 9-3a Kjønn som faktor ved beregning av risiko Selskapet kan anvende kjønn som faktor ved beregning av pris for dekning av risiko knyttet til person og ved beregning av premier og ytelser dersom kjønn er en bestemmende faktor ved beregning av risiko, og dette er basert på relevante og nøyaktige aktuarielle og statistiske data.

11 Brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet Departementet antar etter en helhetsvurdering at norsk rett på dette området bør endres som følge av EU-domstolens avgjørelse FT bes om å utarbeide utkast til nødvendige endringer i forsikringsvirksomhetsloven Gjelder kjønnsnøytrale premier og ytelser i private og frivillige livsforsikringskontrakter utenfor ansettelsesforhold Avklare hvilke kontrakter reglene om kjønnsnøytralitet skal gjelde for Spesielt nevnt: Fortsettelsesforsikringer, sammenslåing av fripoliser, overgang fra fripoliser med tradisjonell forvaltning til investeringsvalg Bør antakelig reguleres gjennom en forskrift Redegjøre for hvordan de øvrige EØS-statene vil forholde seg til EU-domstolens avgjørelse Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser Vurdere behovet for og utarbeide evt. utkast til overgangsregler Tidsfrist ikke gitt

12 Arbeidsgruppe i FNO Oppnevnt av BLP i november 2011 Arbeidsgruppen skal: Følge utviklingen i EU både når det gjelder direktivet om likestilling mellom kjønnene, og også i tilknytning til et pågående arbeid med et direktiv som forbyr diskriminering på bakgrunn av bl.a. alder og funksjonshemming Kartlegge hva kravet om kjønnsnøytralitet betyr for norske selskaper Gi innspill til IE (CEA)* Gi innspill til norske myndigheter og oppfordre norske myndigheter til å arbeide for norske interesser Utarbeide forslag til høringssvar Deltakere: Erik Jordet (Gjensidige) Gunnar Børjesson (KLP) Odd Arne Svendsen (DNB Liv) Hege Kristine Walløe (Nordea Liv) Grethe Holltrø (Sparebank 1) Torgeir Høverstad (Storebrand Liv, leder) Tone Meldalen (FNO, sekretær) * IE (Insurance Europe) er den europeiske forsikringsorganisasjonen. Den het tidligere CEA

13 Hvilke produkter omfattes i Norge? Arbeidsgruppen i FNO mener at følgende livprodukter trolig vil omfattes av kravet om kjønnsnøytralitet Nye individuelle avtaler (risikoprodukter, spareprodukter og pensjonsprodukter) inngått etter en gitt dato Foreningsgruppeliv og frivillig gruppeliv etter en gitt dato Fortsettelsesforsikring fra foreningsgruppeliv og frivillig gruppeliv etter en gitt dato Arbeidsgruppen mener at følgende livprodukter ikke omfattes av kravet om kjønnsnøytralitet Alle kollektive produkter hvor arbeidsgiver er avtalepart, inkl. fortsettelsesforsikring fra slike ordninger Fripoliser, inkl. endringer på fripoliser Sammenslåing, overgang til investeringsvalg, komprimering eller flytting av fripoliser bør ikke medføre krav om kjønnsnøytralitet Individuelle avtaler (død, uførhet, pensjon) solgt før en gitt dato

14 Særlig om fripoliser Fripoliser omfattes ikke av kravet om kjønnsnøytralitet Fripoliser kommer fra arbeidsforholdet og er ikke frivillige og private De har kollektive tariffer og reguleres av tjenestepensjonslovgivningen De er allerede kjønnsnøytrale ved at det er betalt inn ulik premie for kvinner og menn for å sikre lik ytelse Et dobbelt krav om kjønnsnøytralitet for fripoliser vil ha betydelige konsekvenser: Kvinner og menn med samme lønn, alder og tjenestetid får ulik ytelse Kvinner får økt ytelsen med ca. 10 % Hvem skal finansiere det? Mennene vil være underreservert ift. kjønnsnøytral tariff Det kan bli betydelige seleksjonseffekter ved flytting eller overgang til investeringsvalg Forslagene i NOU 2012:3 (Fripoliser og kapitalkrav) vil svekkes

15 Særlig om individuelle avtaler Arbeidsgruppen antar at alle individuelle avtaler (død, uførhet, pensjon) solgt etter en gitt dato vil bli omfattet av kravet om kjønnsnøytralitet Arbeidsgruppen antar at alle individuelle avtaler solgt før en gitt dato ikke skal omfattes av kravet om kjønnsnøytralitet Skal endringer på en individuell avtale føre til krav om kjønnsnøytralitet? Direktivet og dommen understreker at kravet om kjønnsnøytralitet bare gjelder nye avtaler Flytting av individuelle avtaler bør i alle fall ikke medføre krav om kjønnsnøytralitet, fordi det er en videreføring av avtalen med ny forsikringsgiver Overgang til investeringsvalg bør heller ikke medføre krav om kjønnsnøytralitet fordi det er en videreføring av avtalen med endret investeringsform Hva med andre endringer, f.eks. utvidelse av dekningene?

16 Premiemessige konsekvenser i Norge Arbeidsgruppen har analysert de premiemessige konsekvensene av kjønnsnøytralitet for individuelle risikoforsikringer Konsekvensene for premien avhenger betydelig av forsikredes alder og kjønnssammensetningen i porteføljen Død Gjennomsnittlig antar vi at kvinner får 50 % høyere premie og menn får 20 % lavere premie Uførhet Gjennomsnittlig antar vi at kvinner får 20 % lavere premie og menn får 30 % høyere premie Samlet premienivå må økes noe fordi større usikkerhet fører til behov for økte reserver

17 Oppsummering Arbeidsgruppen mener at følgende avtaler vil få krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser: Nye individuelle avtaler. De premiemessige konsekvensene blir betydelige, men antakelig håndterbare Foreningsgruppeliv og frivillig gruppeliv, inkl. fortsettelsesforsikring fra slike ordninger Arbeidsgruppen mener at følgende avtaler ikke omfattes av kravet om kjønnsnøytralitet: Kollektive avtaler hvor arbeidsgiver er avtalepart, inkl. fortsettelsesforsikringer fra slike ordninger Fripoliser, også om de senere endres ved f.eks. sammenslåing, komprimering, overgang til investeringsvalg eller flytting Gamle individuelle avtaler, også om de flyttes eller endres til investeringsvalg Vi kan fortsatt bruke kjønn til analyser, reservering, helsevurdering og reassuranse forutsatt at det brukes kjønnsnøytrale premier mot kundene

18 Dette er foreløpig ikke avklart Hvor stor juridisk kraft har retningslinjene fra Kommisjonen? Nøyaktig hvor går grensen mellom nye og gamle avtaler? Nøyaktig hvor går grensen mellom bedriftsrelaterte avtaler og avtaler som er private og frivillige? Når må kjønnsnøytrale premier og ytelser innføres i Norge? Næringen trenger en avklaring av rammebetingelsene. Hvilke forsikringer omfattes av kravet om kjønnsnøytralitet? Tidspunkt for ikrafttredelse Behov for overgangsperiode

19 What s next?

20 Alder og funksjonshemming EU arbeider med et direktiv som forbyr diskriminering på bakgrunn av religion eller tro, funksjonshemming, alder og seksuell legning I et utkast fra juli 2011 var det tatt inn et unntak for forsikring når det gjelder alder og funksjonshemming Konstruksjonen var lik den som ble brukt i direktivet om likestilling mellom kjønn Artikkel 2 forbød diskriminering Underpunkt 2-7 gjorde unntak for finansielle tjenester hvis det enkelte medlemslandet ønsket det Det ble brukt en del juridisk uklare begreper IE* frykter at unntaket for forsikring kan bli kjent ugyldig Juridisk betenkning, dialog med interesseorganisasjonene Kontakter på høyt nivå med EU Påvirkning av EU gjennom medlemslandene Utarbeidet en omfattende rapport som viser konsekvensene av et forbud mot bruk av alder og funksjonshemming i forsikring Utarbeider forslag til nye formuleringer * IE (Insurance Europe) er den europeiske forsikringsorganisasjonen. Den het tidligere CEA

21 Foreløpig tilbakemelding fra EU Viviane Reding ønsker ikke en gjentakelse av Test-Achatssaken Not with me! Forslaget til direktiv blir ikke trukket tilbake Reding regner ikke med noen avklaring i saken de nærmeste 4-5 år Hun råder forsikringsnæringen til å bruke bruke denne tiden til å påvirke nasjonale myndigheter EU kom med reviderte forslag til direktiv 19. oktober 2011 og 11. juli 2012, som et stykke på vei kommer IE i møte Saken er blokkert i EU, og vi forventer at det vil ta flere år før man kommer frem til en avklaring Min vurdering er at EU-Kommisjonen ikke ønsker å inkludere forsikring i direktivet, men saken er ikke løst

22 Ferdig, våkn opp!

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER?

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? ~ Om kvalifikasjoner ved tildeling av offentlige kontrakter etter Lianakis-dommen C-532/06 Veileder : Kai Krüger Kandidatnummer: 140845 Leveringsfrist:

Detaljer

Hvem kan seile sin egen sjø?

Hvem kan seile sin egen sjø? De siste årene har omfanget utenlandskregistrerte skip i norsk innenrikstrafikk økt betydelig. Dette er særlig skip registrert under såkalt bekvemmelighetsflagg. Mange av disse skipene kan være kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket Til: Finans Norge v/ adm. direktør Idar Kreutzer Verdipapirforetakenes Forbund v/ adm. direktør Sindre Støer Oppgjørsdeltakere i VPO NOK Likviditetsbanker i VPO NOK Deres ref.: Vår ref.:jbo Dato: 30. juni

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

6.1 Hovedregel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente

6.1 Hovedregel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Oslo, 25. februar 2011 Deres ref.: 201003873-/HEGS HØRINGSFORSLAG ENDRINGER I PRIORITERINGSFORSKRIFTEN HELSEHJELP TIL PERSONER SOM BEFINNER SEG

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar. Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I. Juli 2008

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar. Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I. Juli 2008 Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I Juli 2008 1 Innhold Forord 3 Sammenfatning 4 Innledning 7 I Hvorfor vil Fellesforbundet og LO ha solidaransvar

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/15 Om den EØS-rettslige adgangen til å kjøpekraftsjustere trygdeytelser Av Daksha Sriragulan STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold?

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Morten Walløe Tvedt* 1 Innledning og valg av tema I den siste halvdelen av 1990-tallet var Hans Chr. Bugge

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Maring Forum NYTT juni 2010.

Maring Forum NYTT juni 2010. Maring Forum NYTT juni 2010. Denne utgaven dekker følgende tema: 1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 2. Ny biproduktforordning 3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 E-2/11-32 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer