S 55/09 Erfaringer fra interimsstyrets studietur til USA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S 55/09 Erfaringer fra interimsstyrets studietur til USA"

Transkript

1 Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 55/09 Erfaringer fra interimsstyrets studietur til USA Deler av interimsstyret var på studietur til USA fra 25. oktober til 29. oktober Formålet med studieturen var å besøke fremragende veterinærfakulteter ved Cornell University og University of Minnesota. Fra Interimsstyret deltok Lars Moe, Knut Hove (kun Cornell University) og Ronny Reite. Fra NVH deltok instituttleder Kristin Thorud og Bente Akselsen som leder utredningen om klinikkvirksomheten ved NVH. Fra UMB deltok instituttleder Torstein Steine og fra Statsbygg Per Roar Nordby. Fra sekretariatet deltok Mads Gravås. Dette notatet prøver å formidle noen av erfaringene fra studieturen, og legges til grunn for diskusjon i interimsstyrets styremøte 18. november Deltakerne på studieturen vil på styremøtet kunne utdype erfaringene fra studieturen. Forslag til vedtak: Interimsstyret tar erfaringene fra interimsstyrets studietur til USA til orientering. 1

2 Rapport fra interimsstyrets studietur til USA oktober 2009 Det er 28 veterinærfakulteter i USA. Veterinærfakultetet ved Cornell University er rangert som nummer en (dette gjelder også landbruksfakultetet), mens veterinærfakultetet ved University of Minnesota er blant de ti beste i USA. Begge stedene er sertifiserte av AVMA (Amercan Veterinary Medical Association), som er en omfattende godkjenningsordning basert på gjennomgang av organisasjon, økonomi, Curriculum og ikke minst læringsfasiliteter og hospitalstandard og kompetanse. Dette notatet prøver å trekke ut noen erfaringer som kan ha betydning for interimsstyrets arbeid. Under besøket ble det lagt vekt på lokalisering av collegene og bygningsmessige forhold, organisatorisk tilknytning til universitetene og synergieffekter med medisin og agrikulturfagene. Videre fikk vi et innblikk i økonomi, undervisning, forskning og laboratorievirksomhet. Hospitalvirksomheten ble gjennomgått mer i detalj av representanter fra SportFaMed NVH og Organisasjonsutvalget for universitetsdyrehospitalet Ås. Dette vil bli beskrevet i en egen rapport. De viktigste læringspunktene for interimsstyret var kanskje den kompakte campusløsningen begge universitetene hadde, samordningen av laboratorievirksomheten, hospitalenes rolle i utdanningen, collegenes rolle i biomedisinsk forskning og organiseringen av veterinærutdanningen. Samarbeid med landbruksfagene: Ved begge besøkene hadde vi uttrykt ønske på forhånd om å få informasjon om synergieffekter mellom utdanning og forskning i veterinærmedisin og agrikultur/life Sciences. Ved Cornell var det lite formelt samarbeid. De pekte på at de begge hadde dyrefasiliteter som burde kunne utnyttes gjensidig bedre. Forskningssamarbeid ble oppfordret men var ikke særlig utviklet. Videre var det noe utveksling av forelesere, men det var ikke satt i skikkelig system merittmessig osv. Universitetet hadde imidlertid en svært åpen filosofi generelt og oppfordret og godtok at studenter tok fag ved andre college (selv ved profesjonsstudier). Tilsvarende var forskningen svært lite styrt. Professorene stod ganske fritt til å etablere forskningssamarbeid og var også tematisk nesten fristilte. I Minnesota, som er et sentralt jordbruksområde i USA med mye husdyrbruk var husdyrfagene tyngre inne i veterinærutdanning og forskning. Agrikulturfagene hadde også en sentral posisjon ved universitetet. Her var det noe mer samarbeid mellom collegene, men også her var mange av fasilitetene særegne for hvert college, de hadde ikke et velutviklet samarbeid om Side 2 av 9

3 undervisning, og selv om vi ikke fikk spesifikt innsyn i detaljer som f eks artikler produsert med forfattere fra begge steder, har vi ikke inntrykk av at dette var utbredt. Imidlertid var det tydelig at begge universitetene ønsket å utvikle samarbeidet og dra nytte av felles kompetanse og muligheter. Hovedinntrykket er imidlertid når det gjelder samarbeid med landbruksfag at studentene tar en bachelor-tilsvarende utdanning innen landbruk før de begynner på husdyrfag/husdyragronomstudiet. Ved veterinærcolleget tar de inn ca 5% av studentmassen sin fra denne gruppen. Ellers er det verd å merke seg at i USA er College of Veterinary Science organisert for seg og College of Agriculture and Life Sciences for seg. I noen tilfeller kan det være College of Animal Science. Dette har nok med å gjøre at amerikanerne ikke legger vekt på fakultetsorganisering - som kan være et hinder for samarbeid. Men collegesystemet virker å ha samme organisatoriske rolle som fakulteter har i Norge (eget budsjettansvar, egen faglig enhet, egen ledelse i form av dekaner, fakultetsstyrer osv.) På University of Minnesota understreket de at en måtte se utover fakultetsstrukturene (se også under punktet om forskningssamarbeid). For å oppnå deres hovedmål One medicine One Science and the interface of Animal health, Human health, and the environment hadde de brakt sammen medisinske, veterinærmedisinske og landbruksfag om hvordan man løser problemer sammen. Dette hadde brakt inn betydelig større forskningsmidler, men landbruksfagene var ikke inne i dette samarbeidet i samme grad som de medisinrelaterte collegene. Kompakt Campus: Dersom en kanskje skal trekke frem noe spesielt viktig for lærdom i interimsstyret kan en kanskje trekke frem de kompakte utbyggingsmodellene i de nybygde arealene ved de to lærestedene, se vedlagte kart over University of Minnesotas Campus. Det var lagt vekt på at f eks patologienhet og hospitalet lå nært hverandre for å hindre lang transport av dyr til obduksjon osv. Videre var begge veterinærcollegene plassert inne på campus, men i et hjørne med gode transportløsninger. Begge steder fikk vi opplyst at de var fornøyde med lokalisering og de kompakte løsningene. De hadde heller ikke hatt problemer av smittemessig art, til tross for at dette er stater som har alvorlige smittsomme dyresykdommer. Laboratorievirksomheten; utdanning, service og statlig overvåkning i ett. Laboratorievirksomheten var organisert likt ved de to stedene. Virksomheten var skilt ut som egne enheter organisatorisk, og server både hospitalene ved colleget, publikum og det offentlige veterinærvesenet. Dvs. de utfører tjenester tilsvarende samtlige laboratorie- og patologiundersøkelser som utføres ved NVH og VI både når det gjelder diagnostikk og offentlig sykdomsovervåkning, samtidig som de besørger studentundervisning, forskning og er kommersielle laboratorier for publikum med hensyn til prøver fra veterinærer i felt og ved dyreklinikker. Laboratoriene mottar derfor statlige midler til dekningen av offentlig sykdomsovervåkning, penger fra universitetet til undervisning, og hadde også Side 3 av 9

4 Facts Cornell: 80 stud/år 125 mill $ årlig budsjett 30 mill $ til forskning Undervisningshospitalet omsetter for 15 mill $ pr år og har pasienter, alle dyrearter inkludert. Ca 1500 ansatte inkludert post docs,stipendiater og residents kvm i kompakt modell på campus kvm utenfor. Facts Minnesota: 90 stud/år 70 mill $ årlig budsjett (2007) 14,5 mill $ til forsking over universitetsbudsjettet (2007) Undervisningshospitalet omsetter for ca 20 mill $ pr år og har smådyrpasienter og 1750 stordyrpasienter inkl hest. Ca ansatte inkludert post docs,stipendiater og residents kvm i kompakt modell på campus + 3 farmer utenfor betydelige serviceinntekter. Organisasjonsutvalget v/ B Akselsen og S Thoresen erfarte at OVC, Canada hadde organisert laboratorievirksomheten på samme måte. Biomedisinsk forskning: Ved begge universitetene hadde veterinærcollegene en særskilt og fremtredende rolle i biomedisinsk forskning; ved Cornell fordi de var den eneste aktøren innenfor disse fagene ved universitetet (medisinerutdanningen ved Cornell foregår i NYC), og i Minnesota fordi Colleget er organisert sammen (se senere) med fem andre medisinrelaterte i college (medisin, odontologi, sykepleie, farmasi og Public Health ), noe som gir sterke synergieffekter når det gjelder store forskningsprosjekter innen biomedisin. Organiseringen av veterinærutdanningen i USA Det er vesentlige ulikheter når det gjelder veterinærutdanningen i USA og Norge. Utdanningen kortere; 4 år, men med krav til definerte basisfag ved universitetet før studentene kan begynne. Studentene er i snitt år før de begynner veterinærstudiet. Utdanningen mye mer klinisk rettet, mattrygghet og relaterte fag har mye mindre plass i curriculumet. I Cornell hadde de f eks ikke slaktehustjeneste. I Minnesota var dette sterkere representert, men ikke i samme grad som hos oss. Undervisningen er i prinsippet basert på 2 år med innledende basalfag, og to år med kliniske fag. Som det går fram av curriculum oversikten ovenfor er dette imidlertid mer integrert, og studentene kommer i kontakt med dyr allerede første året; håndtering, normaltilstand osv. Dessuten undervises gjennomgående i kommunikasjon, klientkontakt, gruppeinteraksjon og management alle 4 årene. Mye av denne undervisningen foregår i klinikkene med klinikkvirksomheten som praktisk modell. Studentene har hele 1,5 år med praktisk klinikkrotasjon på smådyr, hest og produksjonsdyr, og kan velge mellom hele 23 rotasjonsposter hvorav 8 er obligatoriske. Med lavt studentantall og mange undervisere i klinikkene gir dette mulighet for svært god undervisning. Ved Cornell var det eksempelvis 210 veterinærer assosiert med klinikkene. De hadde en caseload på pasienter pr år, og 70 studenter. Til sammenligning har smådyrklinikken og hesteklinikken ved NVH 38 veterinærer, 70 studenter og ca 9000 Side 4 av 9

5 pasienter. Sammenligningen har flere svakheter; Cornell har spesialistutdanning, henvisningskasus og mer forskning, men forskjellen er allikevel betydelig. Cornell praktiserer PBL (Problem Based Learning), men har valgt en litt modifisert tilnærming med noe mer didaktisk undervisning for å dekke opp hull de erfarte oppstod når de underviste etter strikte PBL prinsipper. Metoden er ressurs og tidkrevende, ikke minst fordi det innebærer undervisning i små grupper. Ved Minnesota hadde de modifisert metoden betraktelig og hadde nærmest utviklet en særegen interaktiv undervisningsmetode med aktive studenter, lite didaktisk undervisning og mye kasuistikker. De kalte det Problem Oriented Learning, som er en tilnærming som NVH har satt som mål for pedagogikken i framtiden, problemorientert læring. Andelen kvinnelige veterinærstudenter er relativ lik andelen i Norge. En betydelig større andel veterinærstudenter spesialiserer seg mot små dyr (rundt 80 %), enn i Norge hvor vi ikke har noen spesialisering under veterinærstudiet. Ved NVH er det differensiering, og ca 35% velger smådyrretningen. Andelen studenter fra landsbygda er ikke så stor som for eksempel Cornell ønsker seg, og de har satt i gang rekrutteringstiltak rettet mot ungdom fra landsbygda. Studentene betaler tuition fee, som er ganske høye; Utgifter pr år for veterinærstudenter ved Cornell: New York State RESIDENT Non-New York State RESIDENT Tuition and Fees $26,500 $39,500 Room & Board 8,100 8,100 Books and Supplies Personal Expenses 7,500 7,500 Total Standard Budget $43,000 $56,000 Videre har begge universitetene ganske store postgraduate programmes for interns, residents, PhD og MS kandidater. Side 5 av 9

6 Baker Institute for Animal Health A premier research institute at the college that is dedicated to improving animal health through basic and applied research in immunology, infectious diseases, genetics / genomics, and developmental biology. Feline Health Center A veterinary medical specialty center devoted to improving the health and well-being of cats everywhere, the Feline Health Center finds ways of preventing and curing diseases of cats by sponsoring breakthrough feline health studies, educating veterinarians and cat owners about feline health, and aiding veterinarians when new or unknown feline diseases occur. Organisering av collegene: Ved begge universitetene er veterinærutdanningen organisert i egne selvstendige college. Universitetene ledes av president og Board of Trustees, og collegene ledes av Dean med Vice Deans for ulike administrative enheter som økonomi, forskning, undervisning osv. Stedene har videre et lite antall Departments, som alle ledes av Chair som er full professor innenfor instituttets fagområde, og ved de kliniske instituttene er de i tillegg Board Certified Specialists Som nevnt er veterinærcolleget i Minnesota organisatorisk en del av Animal Health Center sammen med 5 andre medisinfaglige college. (se vedlagte tekstboks). AHC har egen leder, og Dean ved de andre colleger rapporterer til vedkommende, som igjen rapporterer direkte til President. Collegene har en del sentre for forskning og ulike kliniske tjenester som f eks Baker Institute ved Cornell, Clinical Investigation Center ved Minnesota m fl. Organiseringen av hospitalet ved veterinærcollegene: Hospitaldriften ved universitetene består av en smådyrklinikk og en produksjonsdyrklinikk som inkluderer hester. Hospitaldriften er ved Minnesota skilt ut som egen organisatorisk og økonomisk enhet, i motsetning til ved Cornell hvor hospitaldriften er en del av det kliniske instituttet men med egen operativ ledelse. Begge universitetene ledes av en Hospital Director (HD) som er operativ leder for selve virksomheten og servicedelen. Videre er Department Chair ved de kliniske instituttene leder for forskning og undervisning i de kliniske fagene. Dette omhandles i egen rapport fra Organisasjons og ledelsesutvalget, v / Bente Akselsen. Klinikkene er for øvrig spesialiserte og har spesialister innenfor alle spesialiteter og subspesialiteter. Klinikkene er avansert utstyrte med f eks mye high tec diagnostisk utstyr, strålebehandlingsenheter osv. Videre er klinikkene ved de to universitetene svært ulike; Cornell har lav caseload i fhht antall ansatte og Side 6 av 9

7 studenter (men svært høy inntjening pr pasient) mens Minnesota har USAs største smådyrklinikk med over pasienter pr år. Begge steder har svært få produksjonsdyrpasienter på klinikkene, og ved Minnesota spiser smådyrklinikken seg inn i stordyrarealene. Begge har egne Equine Sports Centers for prestasjonsrelaterte lidelser på hest. Forskningssamarbeid/ forskningsinfrastruktur Den viktigste erfaringen her var at organiseringen av fakulteter mv. ikke stopper forskningssamarbeidet. Som vist ovenfor er det er samarbeid på tvers av fakulteter så lenge kreditering for forskerne og finansiering av utdanningsprogrammene er håndtert. Dette gjenspeiler seg også på forskningssiden og Phd.-studentene kan ta kurs på tvers av fakulteter og også ha veiledere på tvers av fakulteter. Lærdommen synes å være at det er organisering rundt spørsmål som infrastruktur, drift og økonomi som er bestemmende for samarbeid, jf. ovenfor at College of Veterinary Science organisert for seg og College of Agriculture and Life Sciences for seg. En meget interessant konstruksjon ved University of Minnesota gjelder felles bruk av forskningsinfrastruktur. Senteret for dette heter Biodale og er et Shopping mall for Biotechnology and Life Sciences Research Support Services og skal/er Biodale is a consortium of University of Minnesota research service facilities that offer state-of-the-art instrumentation and user-friendly, walk-in service and training. Members of the business community, as well as the University community, are invited to use Biodale services and equipment. Each facility is staffed by specialized scientists and technicians. Det vises videre til Biodale sine websider, jf. Masterplan for utvikling av campus Både Cornell University og University of Minnesota hadde ambisiøse masterplaner for utvikling av campus. Per Roar Nordby fikk utlevert eksemplarer av masterplanene, og kan eventuelt svare på ytterligere spørsmål i styremøtet 18. november At planene er ambisiøse kan ha med finansiering av bygninger å gjøre. I og med at det er en stor grad av privat finansierning og mulighet for låneopptak kan planene i større grad aktualiseres. Ved Cornell University tok imidlertid masterplanen opp i seg elementer som kan sammenliknes med prosessen på Ås. Nye bygg skulle ikke legges på dyrket mark, parkområder skal ivaretas slik at det gir inntrykk av god plass selv om det for så vidt var tett med bygninger. I tillegg hadde universitetet tett dialog med lokale myndigheter, en dialog som tilsynelatende gikk bra. Ellers var det gav de ulike campus inntrykk av en meget kompakt campus når det gjaldt selve veterinærfakultetene. En kunne i stor grad bevege seg innendørs gjennom hele bygningsmassen. Bygningsmassen i Minnesota var ikke så moderne som i Cornell. Selve klinikkene var også plasskrevende. Samarbeid med NVH Spesielt University of Minnesota uttrykte ønske om forsknings- og utdanningssamarbeid med NVH. University of Minnesota har som kjent er samarbeid med UMB fra før av. Side 7 av 9

8 Side 8 av 9

9 About the AHC Welcome to the University of Minnesota Academic Health Center. I'm pleased to have the opportunity to introduce you to one of the most comprehensive education and research facilities for health professionals in the nation. The six schools and colleges that make up our Academic Health Center include the disciplines of medicine, dentistry, nursing, pharmacy, public health, and veterinary medicine. Strong interdisciplinary centers and programs in bioethics, cancer, genomics, infectious disease, drug design, food safety, and spirituality and healing augment our broad range of professional health education and research efforts. Throughout our history, the Academic Health Center has prepared the health professionals who care for Minnesotans. We are well known for our biomedical and technological firsts from open-heart surgery and cardiovascular devices to liver transplants, stem cell therapy, and functional MRI of the brain. In 2000, we developed a new vision and strategic plan for the AHC that will guide us toward an even more productive future. (View the AHC Strategic Plan and Vision.) We prepare the new health professionals who will improve the health of our families and communities, discover and deliver new treatments and cures, and who will enhance the economic vitality of Minnesota s health industries. That's the work we do and will continue to do to deliver on our promise to the state of Minnesota and its families. Frank B. Cerra, M.D. Senior Vice President for Health Sciences Dean, Medical School McKnight Presidential Leadership Chair Side 9 av 9

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet

Detaljer

Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås.

Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås. Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås. 15. januar 2009 1 Innhold: 1. Oppsummering 1.1. Bakgrunn 1.2. Prinsipielle rammer

Detaljer

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Effekter av samlokalisering i høyere utdanning

Effekter av samlokalisering i høyere utdanning Effekter av samlokalisering i høyere utdanning Erfaringer fra fire norske læresteder RAPPORT 27/2009 Cathrine Tømte og Bjørn Stensaker NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

MULIGHETER FOR TETTERE SAMARBEID MED INSTITUSJONER I MIDTVESTEN

MULIGHETER FOR TETTERE SAMARBEID MED INSTITUSJONER I MIDTVESTEN MULIGHETER FOR TETTERE SAMARBEID MED INSTITUSJONER I MIDTVESTEN Innledning Med utgangspunkt i noen offentlige toppuniversitet i Midtvesten søker rapporten å gi en skisse av høyere utdanning i statene Iowa,

Detaljer

Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg

Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg Brita Gjerstad Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg Arbeidsnotat IRIS - 2015/038 www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute

Detaljer

OrtoPol@r. Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi

OrtoPol@r. Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 25. september 2007 Per Morten Schiefloe, leder Marianne Fredriksson Irene Levin

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Temanotat Kosovo: Helsevesenet

Temanotat Kosovo: Helsevesenet Temanotat Kosovo: Helsevesenet LANDINFO 14. AUGUST 2014 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) Rapport og planer (2011 2012) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 RESULTATRAPPORTERING FOR 2011... 5 2.1 Rapportering på mål.... 5 2.1.1 Sektormål 1- utdanning... 5 2.1.2 Sektormål 2 - forskning...

Detaljer

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Evaluering av prosjektet Ungdom påvirker ungdom og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark

Evaluering av prosjektet Ungdom påvirker ungdom og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark STF50 A05188 Åpen RAPPORT Evaluering av prosjektet Ungdom påvirker ungdom og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark Dagfinn Moe og Trine M. Stene SINTEF Teknologi

Detaljer

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013 Turnus i Finnmark Evaluering av særordning 2009-2013 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Margrete Gaski og Birgit Abelsen / 24. juni 2014 Denne rapporten dokumenterer

Detaljer

Ph.d.-studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Februar 2014

Ph.d.-studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Februar 2014 Ph.d.-studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personorientert helsearbeid Ph.d-studium/180 studiepoeng Dato

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Åse Gornitzka og Bjørn Stensaker. Internasjonal IKT-utdanning Formål, organisering og innhold. NIFU skriftserie nr. 6/2002

Åse Gornitzka og Bjørn Stensaker. Internasjonal IKT-utdanning Formål, organisering og innhold. NIFU skriftserie nr. 6/2002 Åse Gornitzka og Bjørn Stensaker Internasjonal IKT-utdanning Formål, organisering og innhold NIFU skriftserie nr. 6/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Janne Wilhelmsen Lars-Erik Støver Anne Iversen Norgesuniversitetet, januar 2005

Detaljer