FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Sakskart. FO 08/1 Kjøp av eiendom / investering / anbud FO 08/2 Interpellasjon - IKT Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Sakskart. FO 08/1 Kjøp av eiendom / investering / anbud FO 08/2 Interpellasjon - IKT Agder"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sekretær for utvalget, Karolina Nosalova Staddeland, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sakskart Saksnr Innhold FO 08/1 Kjøp av eiendom / investering / anbud FO 08/2 Interpellasjon - IKT Agder Referatsaker PS 08/9 SAMARBEID OM VAKTORDNING FOR VETERINÆRER PS 08/10 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KONSESJONSKRAFTFONDET PS 08/11 Tilbud ad. Bibliotek i Osedalen - EiOs AS PS 08/12 Avtale om forvaltning av sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. PS 08/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2008 PS 08/14 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL FROLAND VERK KF PS 08/15 BYGDEBOKNEMNDA - FROLAND/MYKLAND HISTORIELAG - SØKNAD OM STØTTE KR ,- PS 08/16 Endring av løypeavtale mellom Øynaheia løypelag og kommunene PS 08/17 SØKNAD OM KONSESJON GNR. 44 BNR. 1 PS 08/18 OMDISPONERING AV MIDLER TIL AVLASTING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN. FO 08/1 FO 08/2 Kjøp av eiendom / investering / anbud Interpellasjon - IKT Agder

2 Referatsaker Sigurd Jensen virksomhetsleder Teknisk Høring universell utforming plan og bygningsloven, spesielt rettet om funksjonshemmede. Undersetrekning av kommunens ansvar for sikring. Det er ikke tenkt å svare på denne høringen. Høring utkast til forskrift. Kostnadsfordeling og ansvar, utdypning, samkjøring m.v. Det er ikke tenkt å svare på denne. Frolands verk kultursenter Sigurd A. Jensen rolle - styreleder Vedtekter ble referert. Arbeidsplan for 2007 Hovedbygning godkjenning av kulturminnemyndighetene for å kunne gjøre bygningsmessige inngrep for å byge toalettanlegg, finansiering og start av disse arbeidenen. Vognskjul, få finansiering og start av arbeidet. Bryggerhuset de utvendige arbeidet er beskostet av senteret Uteområder stakitt og statue Ny daglig leder: Sigrunn Messel Arbeidsplan 2008 Fortsette brannsirking, alarm, sprinkelanlegg m.v. Finansiering beregnet til 1.8 mill eksl. Mva. Rasmussen som har interesser i hovedbygningen og er med på finansiering, samt Uni-fond. Nils Haugås koordinerer byggearbeidet. Utleid fra Blakstad vgs. Kjøkken på hovedbygning må oppgraderes. Fond 5.mill. Søkes fra dette fondet for å gjøre disse arbeidene. Stuene i 2. etasje, der må det gjøres det mest nødvendige vedlikehold Møblering av stuene. Det er pågang fra folk som ønsker å bruke lokalene. Det kan skje allerede til sommeren. Dette vil kreve ressuresr for utleiegesjeft. Vognskulet begynner å bli ferdig med snekkerarbeidet i disse dager. I tillegg må det skrapes og males. Neste steg er ikke avklart, men det er tanker om å innrede til håndtverkere. Dette vil kreve mer invensteringer. Det er ønskeling med intensjonsavtaler med fremtidige brukere i denne finansieringen. Uteområdene parken kan gjøres finere. Skilting informasjon. Stallen har vært stengt mellom jul og påske. Dette gjør de i år også. Perioden mellom påske og jul vil vurderes. Eventuelt se på et helt annet konsept. Matservering kan ikke konkurrere med andre bedrifter i området, Værkskroa og Eikely. Satser på catering fra disse. Lagerplass det er stort behov for lagring av utemøbler m.v. Hvordan kan dettte løses? Sigmud Pedersen. Det kan være anledning til dette i løa. Ser styreleder mulighet for driftsmessig balanse? Thorbjørn Andersen. Xxxx Delings og konsejonssaker v/ Morten Foss Konsesjonssak Fritzen enstemmig kommunestyre ga konsesjon i strid med rådmannens instilling. Saken ble oversendt til Fylkesmannen. Dette er ikke vanlig praksis. Vedtak fra fylkeslandbruksstyret: Prisen er uforsvarlig høy, saken vil bli tatt opp til ny vurdering i neste møte. Videre behandling i saken, partene får beskjed om avslag og dette kan påklages. Det er opp til fylkeslandburksstyret om de vil omgjøre vedtaket. Dersom de ikke ønsker det går saken videre. Der er mulig for partene å inngå forlik ekstraordinært fylkeslandbruksstyre det er muligheter for at saken kommer opp her. Hyttetomt fradeling Myland Rådmannen innstilte på avslag med bakrunn i jordommenens beslutning. Sakene skal sendes over til Fylkesmannen i forhold til vurdering av plan og bygningsloven. Området er LNF og det

3 er tidligere i kommunestyret gjort vedtak om at området skal være landbruksområde. Fylkesmannen vil vurdere å ta opp saken. Der står den i dag.

4 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /663 Vår saksbehandler Morten Foss, tlf / Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Kommunestyret KOMMUNALT ANSVAR FOR TILGANG PÅ VETERINÆRTJENESTER, HERUNDER KLINISK VETERINÆRVAKT, FRÅ KOMMUNESAMARBEID MELLOM ÅMLI, GJERSTAD, RISØR, VEGÅRSHEI, TVEDESTRAND, FROLAND, ARENDAL, GRIMSTAD. LILLESAND OG BIRKENES. Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommunestyre vedtar Rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske veterinærforening (DNV) om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Froland kommunestyre vedtar at kommunen inngår et samarbeid med kommunene Åmli, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Arendal, Grimstad, Lillesand og Birkenes med Åmli kommune som administrasjonskommune/vertskommune. Froland kommunestyre godkjenner at: - Åmli kommune inngår samarbeidsavtale med veterinærene i vaktområdet. - Administrasjonstilskuddet for veterinærordningen som Arendal kommune mottar skal overføres Åmli kommune som kompensasjon for arbeidet med administrering av veterinærvaktordningen Rådmannen får fullmakt til å inngå formell avtale med Åmli kommune. Vedlegg: Brev fra Den Norske Veterinærforening angående kommunal overtagelse av administrasjonen av vaktordning Brev fra Landbruks- og Matdep. Om kommunenes ansvar for veterinærtjenester Brev fra Arendal kommune om møte for å samarbeide om administrasjonen av vaktordningen Brev fra Ks med råd til kommunene for behandlingsrutiner Brev fra Åmli kommune angående sitt kommunestyrevedtak av

5 Bakgrunn/saksframstilling. Kommunene har frå fått ansvaret for tilgang på veterinærtjenester, herunder klinisk veterinærvakt, som følge av lovendring (Ot. Prp. nr 68 ( )) i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 15. juni Formålet med overføring av ansvaret er å sikre tilfredsstillende veterinærtilgang i alle kommuner i hele landet. Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske veterinærforening (DNV) har utarbeidet en Rammeavtale om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Avtalen baserer seg på å videreføre gjeldende ordning som er godt etablert og godt fungerende. Da avtalen er en rammeavtale og ikke en tariffavtale må avtalen vedtas i hver kommune. Det er videre utarbeid forslag til avtaler mellom kommunene og mellom kommune og veterinær. KS anbefaler i A-rundskriv 1/2007 følgende: 1. kommunene vedtar rammeavtalen 2. det lages samarbeidsavtaler om interkommunalt samarbeid i.h.h.t. gjeldende vaktordninger 3. inngå individuelle avtaler med veterinærene som allerede inngår i vaktordningen 4. søke fylkesmannen om stimuleringstilskudd Reformen har en kostnadsramme på ca 109 millioner og skal finansieres med øremerkede tilskudd fra landbruks- og matdepartementet (LMD). Statens Landbruksforvaltning (SLF) forvalter tilskuddene og overfører midler til fylkesmennene. Fylkesmennene står for utbetaling til den enkelte kommune. Det gis tre typer tilskudd: Vakttilskudd (ca 90 millioner): fordeles etter avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske veterinærforening Administrative tilskudd (ca 4 millioner): fordeles likt til alle landets kommuner og skal bidra til å dekke kommunenes administrasjonsutgifter Stimuleringstilskudd (ca 12 millioner): gis til kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer som følge av lavt dyretall og store avstander. Kommunen må søke fylkesmennene som prioriterer og fordeler midler. Aust-Agder har fått kr i slikt tilskudd. Det kan gis inntil kr til hver kommune eller kr til hvert samarbeidsområde. Kommunene Åmli, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Arendal og Grimstad inngår i dag i Nedenes og Holt vaktområder. Kommunene hadde etter invitasjon fra Arendal kommune i november et fellesmøte der også representanter fra KS, Fylkesmannen og Den norske veterinærforening deltok (både sentralt og lokalt) deltok. Birkenes og Lillesand er med i vaktordningen på kveldstid/helger sammen med de nevnte kommuner og er derfor også invitert til å være med på et samarbeid. På møtet ble det enighet om at kommunene burde samarbeide i tråd med det eksisterende vaktområdet Nedenes og Holt pluss Lillesand og Birkenes, samt at Åmli kommune skulle legge frem sak for sitt kommunestyre om å påta seg oppgaven med å være administrasjonskommune/vertskommune. Arendal kommune signaliserte at hvis ingen av de andre kommunene ønsket å være administrasjonskommune ville de ta på seg denne oppgaven. Åmli kommune har, , gjort vedtak om at de tar på seg oppgaven med å være administrasjonskommune/vertskommune for veterinærsamarbeidet. Under forutsetning av at de øvrige kommunen går inn i samarbeidet er det Åmli kommune som inngår samarbeidsavtaler med veterinærene i vaktordningen. Åmli kommune har allerede, på vegne av vaktområdet, søkt om stimuleringstilskudd da søknadsfristen var 15. desember KS presiserer i sitt rundskriv at kommunens kostnader til veterinærtjenesten skal dekkes av øremerkede statstilskudd i overskuelig fremtid.

6 Vurderinger: KS har sammen med DNV laget en ramme avtale som baserer seg på videreføring av dagens ordning. I møtet i desember mellom KS, Fylkesmannen, kommunene og representanter fra veterinærene kom det ingen ting frem som skulle tilsi at vi bør endre på vaktområdet. Vaktområdet har 8 veterinærer som deler på vaktene og vaktordningen fungerer godt. Rådmannen kan ikke se at en, fordi kommunen får ansvaret for ordningen, skal endre på dagens praksis angående vaktordningen.. Rådmannen mener at det er svært bra at ansvaret for administreringen av ordningen legges til en av kommunene og at ikke hver enkelt kommune skal drive med å administrere en slik ordning og er derfor glad for at Åmli påtar seg dette ansvaret. Tross alt dreier det seg her om et lite beløp på ca kr. 9000,- pr. kommune, og rådmannen stiller seg undrende til at dette legges til kommunene og ikke blir på et regionalt nivå. Det må formelt underskrives en samarbeidsavtale mellom kommunene etter av vedtak om samarbeid er fattet i alle kommuner og dette kan delegeres rådmann/ordfører. På bakgrunn av dette inviteres kommunestyret til å fatte vedtak om å inngå et samarbeid med de andre kommunene om administrasjon av vakttjenester for veterinærer. Miljømessige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen Administrative konsekvenser Mindre administrative kostnader ved samarbeid og saken fremmer det interkommunale samarbeidet. Rett utskrift: Froland, Sendes: Åmli kommune Den norske veterinærforening Fylkesmannen Willy Hægeland

7 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /941 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/10 Kommunestyret VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KONSESJONSKRAFTFONDET Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen innstiller ikke ved valg. Bakgrunn: Kommunene Valle, Bykle, Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes, Arendal, Grimstad, Åmli og Froland har inngått avtale med Aust-Agder fylkeskommune om fordeling av inntektene ved salg av konsesjonskraft. Vurderinger: Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt å si opp/reforhandle gjeldende avtale (gjelder frem til 2010). Froland kommune bør i god tid før avtalens utløp vurdere hvorvidt en ønsker å håndtere salg av konsesjonskraft på egen hånd, eventuelt i samarbeid med andre kommuner. Rådmannen vil fremme egen sak om dette. Rett utskrift: Froland Sendes: Konsesjonskraftfondet Willy Hægeland

8 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /1126 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/11 Kommunestyret TILBUD AD. BIBLIOTEK I OSEDALEN - EIOS AS Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapets/rådmannens forslag til vedtak vil bli ettersendt/eventuelt utlevert i møtet. Vedlegg: Notat, datert 11.januar, ad. innledende forhandlinger med EiOs AS. Foreløpig tilbud fra EiOs, datert 7.januar NB! Nytt, korrigert, tilbud leveres den 23.januar då, korrigert for de forhandlinger som ordfører, rådmann, med flere, har ført med EiOs AS sine representanter. Det er dette tilbudet som vil være gjenstand for vurdering i det forslaget til vedtak som ettersendes, eventuelt utleveres i kommunestyremøte. Bakgrunn: Kommunestyret fattet i møte den 9.januar då følgende vedtak: Kommunestyret vedtar, etter en helhetlig vurdering, at nytt Bibliotek lokaliseres til Osedalen. Det må raskt gjøres en vurdering på hvilket alternativ i Osedalen som må velges, herunder tilbud fra EiOs AS. Ut fravurderingene og rammene som er satt må kommunestyret gjøre vedtak om plasseringen i møte den 31.januar då. Ordfører og rådmann bes, etter en konkret kravspesifikasjon, forhandle om pris med EiOs AS. Saksfremstilling: Ordfører, rådmann, virksomhetsleder bibliotek, bibliotekansvarlig og økonomisjef gjennomførte forhandlinger med EiOs AS representanter den 15.januar då. Det var enighet om at EiO AS leverer nytt, og korrigert, tilbud den 23.januar då, og at tilbudet fremlegges i formannskapsmøtet samme dag. Som angitt i saksfremstillingen til saken om bibliotekplassering den 9.januar då foreligger følgende andre relevante alternativer til plassering av folkebibliotek i Osedalen: Nybygg Julies hus og

9 nybygg hvor dagens bibliotek er plassert. Dette er alternativer som må utredes nærmere dersom kommunestyret ikke finner å kunne gis sin tilslutning til at kommunen innleder kontraktsforhandlinger med EiO AS. Uavhengig av hvilket tilbud som velges bør en medregne at de totale kostnadene til nybygg vanskelig vil komme under kr pr. m2, dvs. 10 mill. kroner for 400m2. Rett utskrift: Froland Willy Hægeland

10 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /616 Vår saksbehandler Hans Fløystad, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/12 Kommunestyret AVTALE OM FORVALTNING AV SOMMER- OG VINTERLØYPENETTET I TUROMRÅDENE ARENDAL NORD OG ARENDAL VEST. Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune aksepterer forslag til avtale med Grane orientering angående forvaltningen av sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. Kommunens årlige kostnad økes fra kr til kr Teknisk finner dekning for dette innenfor eget budsjett. Vedlegg: Sommer- og vinterløypenettet Arendal nord og Arendal vest- Grane orientering. Arendal kommune (T). Avtale mellom Grane orientering og Arendal og Froland kommuner (T). Turområdet Arendal nord og vest Avtale. Brev fra Grane (T). Saksfremstilling Froland og Arendal hadde en 5 års avtale med Grane om forvaltning av sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. Avtalen gav Grane kr årlig, samt delvis dekning av utgifter etter regning. Frolands utgifter beløp seg til kr årlig. Arendal kommune har som vertskommune forhandlet fram ny avtale som koster kr årlig. De foreslår at Froland tar kr av dette. Den delen av løypenettet som omfatter Arendal vest er uinteressant for Froland. Arendal nord, med Granestua som naturlig samlingspunkt og inngangsporter fra Bøylestad/Hersel, Lyngrot og Blakstadheia, gir fine turtilbud i manges nærområde både sommer og vinter. Det kjøres skiløyper med snøscooter når forholdene tillater det. Løypene er av varierende kvalitet. Både snømangel og manglende rydding har skapt problemer. Vurderinger Avtalen med Grane orientering og samarbeidspartnerne Austre Moland IL og Myra UIL bidrar avgjørende til at det blir vedlikeholdt et godt stinett langs kommunegrensa til Arendal i området nord for Libru. Avtalen sikrer også at det skapes gode skiløyper når snøforholda tillater det. Froland bærer ca. 10% av kostnadene. Til tross for en kraftig øke i godtgjørelsen til idrettslaga så blir Frolands andel derfor beskjeden. Løypenettet fra Blakstadheia er viktig for mange Frolendinger. Det bør i avtaleperioden arbeides for at dette forbedres.

11 Miljømessige konsekvenser: Positivt bidrag til friluftsliv i folks nærområde. Økonomiske konsekvenser Kostnadene til friluftsliv økes med kr årlig. Administrative konsekvenser: Ingen Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Arendal kommune Grane orientering

12 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /41 Vår saksbehandler Zejna Kapic, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/13 Kommunestyret ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune sier ja til Utlendingsdirektoratets anmodning om å bosette 10 personer i Familiegjenforente kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre enkeltvedtak om bosetting. Nødvendige antall boliger skaffes gjennom leie, kjøp eller bygging gjennom Husbankens finansieringsordninger. Vedlegg: Ingen Bakgrunn Froland kommune anmodes av IMDI om å bosette 10 personer i I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Bosetting av flyktninger er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom KS og Staten om bosetting av flyktninger i kommunen. Formålet er rask, god og stabil bosetting av flyktninger i tråd med de årlige behovene. IMDI har behov for å bosette 5400 personer i 2008 og er avhengige av positive vedtak for bosetting i kommunen for å nå disse målene. Saksfremstilling Froland kommune har i dag bosatt 42 flyktninger, innenfor 5-års-perioden, i hovedsak fra Myanmar. Kommunen har plikt til å tilby introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år. Introduksjonsprogrammet har som mål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede de nyankomne for deltakelse i yrkeslivet eller i det ordinære utdanningssystemet. Loven regulerer et fulltidsprogram. Programmet starter så snart som mulig etter bosetting. Arbeidslivets regler for ferie og fravær legges til grunn for introduksjonsprogrammet. Programmet varer inntil 2 år. Deltakere i introduksjonsprogrammet får månedlig introduksjonsstøtte som er skattepliktig. Målet er at alle skal klare seg og bli økonomisk selvhjulpne. Dagens situasjon for bosatte flyktninger i Froland kommune: 9 stk er under introduksjonsprogram 7 stk i ordinært arbeid 14 stk er i en eller annen for utdanning Det er ingen flyktninger som er avhengig av sosialhjelp i lange perioder. Det rapporteres fra sosialkontoret at det ikke er flyktninger som har bodd lengre enn 5 år i Froland kommune i deres systemer for ordinær sosialhjelp.

13 Vurderinger Froland kommune har nok ressurser til å bosette nye flyktninger. Det er utarbeidet flere tiltak i forbindelse med integrering av flyktninger, og stadig flere kommunale enheter samarbeider med flyktningkontoret i forbindelse med integrering. Det er et godt grunnlag for videre integrering og ivaretakelse av bosatte flyktninger og bosetting av nye. Miljømessige konsekvenser Lokalsamfunnet har gjort en stor innsats for integrering av bosatte flyktninger, både som privatpersoner og gjennom lag og foreninger. For en videre vellykket integrering må integreringsarbeidet i lokalsamfunnet fortsette og videreutvikles. Økonomiske konsekvenser Kommunen får kompensert sine utgifter gjennom integreringstilskuddet for hver flyktning som bosettes i kommunen, får kommunen utbetalt integreringstilskudd i en fem-årsperiode. I 2007 ble det utbetalt i integreringstilskudd, samt tilskudd til opplæring på kr ,- Merinntekt i forhold til budsjett de tre siste år er: 2005 Kr , Kr , Kr ,- (foreløpig tall) Det er ikke satt av mider til disposisjonsfond for flyktninger. Administrative konsekvenser Å bosette flyktninger berører hele kommunen, både på lokalt plan og i tjenesteapparatet. Tjenesteapparatet har behov for kompetanseheving for å møte mye utfordringer i det flerkulturelle. Organisering av tilbud som gis og kvaliteten må evalueres. Undervisningstilbud Forland voksenopplæring er en sentral medspiller i forhold til den enkeltes introduksjonsprogram. Voksenopplæringen har ressurser og kan ta inn nye flyktninger. Tilskuddsordningen for undervisning i norsk for fremmedspråklige er under revidering. Tilfredsstillende økonomiske rammevilkår er en forutsetning for at kommunene skal kunne tilby opplæring av god kvalitet. For å bedre de økonomiske rammevilkårene for kommunene, er tilskuddet til norskopplæringen i 2008 økt til 125 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner er en ekstra styrking. Midlene gis som et basistilskudd til kommuner med mellom 4 og 150 personer i målgruppen for opplæring. inytt nr (IMDI). Mottak av familier med barn må vurderes fortløpende etter ledige plasser i skolen. Rett utskrift: Froland, Sendes: IMDI - Sør

14 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /941 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/14 Kommunestyret VALG AV STYREMEDLEMMER TIL FROLAND VERK KF Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen innstiller ikke ved politiske valg. Bakgrunn: Det skal velges nye styremedlemmer til Froland Verk KF (kommunalt foretak). Styret utgjøres i dag av: -Sigurd Jensen -Ingbjørg Andreassen -Roald Larsen -Nils Inge Øyna -Olav Eivindstad -Rigmor Liane - Styreleder - Nestleder - Medlem - Medlem - Varamdlem - Valgt/oppnevnt av Venneforeningen. Saksopplysninger: Kommunestyret bør vurdere hvorvidt det er ønskelig å differensiere valgperioden, eksempelvis halvparten av styrets medlemmer for 1 år, den andre halvparten for 2 år. Dette for å skape kontinuitet i styrets arbeid. Vurderinger Rett utskrift: Froland Sendes: De valgte Venneforreningen Willy Hægeland

15

16 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /64 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/15 Kommunestyret BYGDEBOKNEMNDA - FROLAND/MYKLAND HISTORIELAG - SØKNAD OM STØTTE KR ,- Rådmannens forslag til vedtak: Bygdeboknemnda innvilges støtte, inntil kr , til finansiering av fjerde, og siste, bind av Myklands Historie. I tillegg kommer ubrukte midler for 2007 til nemndas disposisjon. Utgiftene dekkes over beløp avsatt til kommunestyrets disposisjon for Vedlegg: Brev fra Bygdeboknemnda ved Magne Risdal, datert 7. januar Vurderinger: Froland kommune har tidligere støttet utgivelsen av Myklands Historie med betydelige beløp. Det er naturlig at kommunen følger opp tidligere vedtak, og innvilger søknaden som angitt over. Rett utskrift: Froland Willy Hægeland Sendes: Magne Risdal

17 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /616 Vår saksbehandler Hans Fløystad, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/16 Kommunestyret ENDRING AV AVTALE MED ØYNAHEIA LØYPELAG Rådmannens forslag til vedtak: Vi gir tilslutning til Arendal kommunes anbefaling om å øke den årlige kompensasjonen til Øynaheia løypelag fra kr til kr Froland kommune øker dermed sitt bidrag fra kr til kr Kommunestyrets vedtak i sak 24/2005 står fast: Det startes et sikringsprosjekt for løypetrase og parkeringsplass på Øynaheia. Sikringen skal tre i kraft når eksisterende avtale utløper i Vedlegg: Øynaheia vinterturområde-ny avtale mellom Øynaheia løypelag og grunneierne økt godtgjørelse. Brev fra Arendal kommune datert (T). Brev fra Øynaheia løypelag datert (T). Avtale mellom Øynaheia løypelag og kommunene -Birkenes, Grimstad, Froland og Arendal om driften av vinterturområdet Øynaheia (T). Løypeavtale Øynaheia (mellom Løypelaget og grunneierne) (T). Kommunestyresak 24/2005: Forslag om iverksetting av sikringsprosjekt for Øynaheia Froland kommune (T). Bakgrunn Øynaheia er et viktig regionalt friluftsområde, særlig vinterstid. Arendal, Grimstad, Froland og Birkenes yter årlig kr til Øynaheia løypelag for tilrettelegging av skiløyper. Saksfremstilling Øynaheia løypelag har inngått en 20-årig avtale men berørte grunneiere. Denne avtalen erstatter 10-års avtalen som ble inngått i 1994 og automatisk forlenget i Ny avtale gir adgang til utvidelse av løypetraseen fra 3 til 6 m. Den medfører en kostnadsøkning for løypelaget på 18000,-. I henhold til gjeldende avtale mellom Øynaheia løypelag og Arendal, Grimstad, Birkenes og Froland kommuner datert skal kommunene dekke løypelagets kostnader og dugnadsinnsats med kr

18 Løypelaget ber nå kommunene om å endre denne avtalen slik at de får kompensert for den merkostnaden som ligger i ny grunneieravtale, dvs. øke årlig tilskudd til kr årlig. Løypelaget ber også Birkenes og Froland kommuner å trekke tilbake sine vedtak om sikringsprosjekt for Øynaheia. Et område karakteriseres som sikret når det offentlige har skaffet seg rådighet over arealet for allmenhetens bruk som friluftsområde ved erverv eller langvarig avtale om bruksrett (minst 20 år). Se vedlagte kommunestyresak 24/2005. Arendal kommune som er vertskommune for kommunenes avtale med løypelaget har anbefalt å gi løypelaget kostnadskompensasjon og fordele dette slik at Frolands årlige kostnader øker med kr 3000 til kr årlig. Vurderinger Gjeldende avtale mellom løypelaget og kommunene forplikter ikke kommunene til å kompensere for de økte kostnader som ny avtale med grunneierne har forårsaket. Økningen for Frolands del er imidlertid beskjeden når den fordeles slik Arendal kommune foreslår. Det er også klart at løypelaget nå gir et enda bedre tilbud for friluftslivet. Breddeutvidelsen gir løype med sammenhengende preparert skøytetrasee ved siden av skisporet. I kommunestyrets sak 24/2005 om sikringsprosjekt for Øynaheia pekes det på flere fordeler forbundet med sikring. De økonomiske fordelene med sikring framstår enda større nå. Dessuten åpner ikke ny løypeavtale for sommerbruk av løypene slik mange ønsker. At ny avtale med grunneierne har økt tidshorisonten fra 10 til 20 år er imidlertid et argument mot at det er behov for sikring. Kommunen bør stå fast på sitt vedtak i sak 24/2005: Det startes et sikringsprosjekt for løypetrase og parkeringsplass på Øynaheia. Sikringen skal tre i kraft når eksisterende avtale utløper i Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Øker kostnadene til tjeneste 3610 Friluftsliv med kr Et sikringsprosjekt vil på lang sikt kunne redusere kostnadene betydelig dersom den statlige finansieringen opprettholdes. Administrative konsekvenser: Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Øynaheia Løypelag v/kristen Rosåsen, Arendal kommune Grimstad kommune Birkenes kommune

19 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /491 Vår saksbehandler Morten Foss, tlf / Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/17 Kommunestyret SØKNAD OM KONSESJON GNR. 44 BNR. 1 Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune innvilger Monica V. og Øyvind Heldal konsesjon på Heldal gnr. 44 bnr. 1 i Froland kommune på vilkår av at de tilflytter/bosetter seg fast på eiendommen innen og selv bebor og driver eiendommen landbruksmessig forsvarlig i minst 5 år sammenhengende. Vedtaket er hjemlet i konsesjonslovens 2 og 5. Vedlegg: Søknad om konsesjon mottatt Oversendelsesbrev ang. konsesjonssøknaden datert T-. Bilag 1 og 2 datert ang livssituasjonen og begrunnelse angående søknad om utsettelse med boplikten. T-.Takst. Bostyreatest datert Bakgrunn Monica V og Øyvind Heldal fortiden bosatt i Alta søker om konsesjon på Heldal gnr. 44 bnr. 1. Det er Berte Gurine Heldal s dødsbo v/bobestyrer som selger eiendommen. Prisen er avtalt til kr ,-. Eiendommen ligger ca 20 km fra kommunesenteret i Osedalen. Søkerne opplyser at de vil flytte til eiendommen og drive den selv. Pga deres livssituasjon søker de om 2 års utsettelse med boplikten. Saksfremstilling Eiendommen Heldal er en av de større landbrukseiendommene i kommunen og er i følge rådmannens opplysninger på 4690 daa som er fordelt på 30 daa jord (dårlig), 3141 daa produktiv skog og 1519 daa annet areal (myr, vann med mer). Av bebyggelse er det våningshus og driftsbygning fra I tillegg er det stolpehus, garasje og skogshusvære. Tidligere hørte Heldal sammen med Jomås gnr. 52 bnr. 10. Denne delen ble delt ifra som en egen enhet i Eiendommen ligger samlet i en teig og strekker seg fra Heldal og sørover mot Jomås. Jordbruksarealene er i relativt dårlig forfatning og bærer preg av forsumping og

20 gjengroing. Skogen på eiendommen er relativt hardt hogget og det er relativt lite hogstmoden skog. Husene på eiendommen trenger betydelige påkostninger, Vurderinger Erverv av eiendommer som er større enn 100 daa eller har mer enn 20 daa fulldyrket mark er konsesjonspliktig med mindre det foreligger nært slektsskap jfr. Konsesjonslovens 11. Formålet med konsesjonsloven er å sikre en omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbruksarealer. Videre er formålet å sikre de eier- og bruksforhold som er mest til gang for samfunnet i forhold til fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, friluftsinteresser, skikkhet og ikke minst hensynet til bosettingen. Heldal gnr. 44 bnr. 1 er en stor landbrukseiendom og ved konsesjonsbehandlingen skal det i følge 9 i konsesjonsloven legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Det foreligger takst på eiendommen på kr ,-. Med bakgrunn i at eiendommer av denne størrelse skal verdivurderes har rådmannen vurdert prisen og lagt til grunn en kapitaliseringsrentefot på 4%. Våningshus: ,- Driftsbygning: ,- Garasje, skogshusvære og stabbur: ,- Dyrket mark: 30 daa a kr. 2500, ,- Skogen: Årlig salgsvolum er 280 m3 x med en rotnetto på kr 180 Kapitalisert med 4 % ,- Jakt og utmarksnæring: 8 kr pr daa x 4690 daa Kapitalisert med 4% = ,- (Kr er avrundet tall) Sum: kr ,- Da prisen på eiendommen ligger innefor en akseptabel pris i forhold til priskontrollen har rådmannen ikke satt den opp veldig detaljert. Ut ifra dette har rådmannen heller ingen merknader til prisen. Utfyllende opplysninger angående eiendommen foreligger i taksten som ligger vedlagt I tillegg til konsesjonen skal også søknaden sees i forhold til det med å få utsettelse med boplikten. Konsesjonssøker ber om utsettelse med tilflyttingen til juni Begrunnelsen for utsettelsen er behovet for tid til istandsetting av husene, barnas skolesituasjon og arbeidssituasjonen. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at dette er en stor landbrukseiendom og med betydelige resurser. Behovet for utsettelse med tilflyttingen er forstålig pga. etterspørselen etter håndverkere. Arbeidsmarkedet har aldri vært bedre enn i dag slik at jobbmuligheter her i området er gode og det er derfor lite som skulle tilsi behovet for utsettelse til 2011 i forhold til

21 dette. For barnas del vil det være vanskelig i mange tilfeller å skifte miljø, men dette skjer for de fleste familier. Rådmannen vil presisere at fritak fra boplikten skal være unntaket og ikke det vanlige. I dette tilfelle vil det være riktig å gi noe utsettelse med tilflyttingen til Heldal, men dog ikke så lenge som fram til juni Rådmannen vil med bakgrunn i de vedtatte retningslinjer for boplikten i Froland kommune be kommunestyret om å innvilge konsesjonssøker noe utsettelse med tilflyttingen dog ikke lenger enn til med å tilflytte eiendommen. Miljømessige konsekvenser Øke bosettingen Økonomiske konsekvenser Ingen Administrative konsekvenser Små Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Konsesjonssøker

22 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /104 Vår saksbehandler Svein Setekleiv, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/18 Kommunestyret OMDISPONERING AV MIDLER TIL AVLASTING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å omfordele midler innenfor vedtatt budsjett for 2008 til avlastningstiltak for funksjonshemmede fra kjøp av tjenester fra annen kommune til etablering av tiltak i egen kommune. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil en stillinghjemmel i forbindelse med etablering av tiltaket. Vedlegg: ingen Bakgrunn I budsjettet for 2008 er det avsatt til sammen kr til avlasting for funksjonshemmede barn. I 2006 og 2007 har en kjøpt avlastingstjenester fra bl. a. Grimstad kommune, nærmere bestemt Holvikaboligen. På slutten av året 2007 fikk sosial- og barneverntjenesten melding fra Grimstad kommune om at avtalen med Froland ikke kunne videreføres i Grimstad kommune trengte plassen selv. Saksfremstilling Sosial- og barneverntjenesten har sammen med omsorgstjenesten arbeidet frem et tilbud lokalt i Bjørkeveien. Tiltaket kan starte med det første. De som ansettes er brøkstillingene er enten ansatt i kommunen fra før eller har nær tilknytning og funksjon i forhold til de aktuelle barn. Til drift av avlastingstiltaket trengs mellom 0,8 og 1,0 stillingshjemmel. Utgiftene dekkes ved omdisponering av midler som står i budsjettet for Likså dekkes oppstartingskostnader innenfor den vedtatte budsjettramme til formålet i Med bakgrunn i at kommunestyret har uttrykt reservasjon mot å opprette nye stillingshjemler uten kommunestyrets godkjenning, legges endringen i bruk av midler frem for kommunestyret til som sak. Vurderinger Økonomiske konsekvenser Dekkes innenfor budsjettet for 2008.

23

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78 40 25 02 som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer