FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Sakskart. FO 08/1 Kjøp av eiendom / investering / anbud FO 08/2 Interpellasjon - IKT Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Sakskart. FO 08/1 Kjøp av eiendom / investering / anbud FO 08/2 Interpellasjon - IKT Agder"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sekretær for utvalget, Karolina Nosalova Staddeland, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sakskart Saksnr Innhold FO 08/1 Kjøp av eiendom / investering / anbud FO 08/2 Interpellasjon - IKT Agder Referatsaker PS 08/9 SAMARBEID OM VAKTORDNING FOR VETERINÆRER PS 08/10 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KONSESJONSKRAFTFONDET PS 08/11 Tilbud ad. Bibliotek i Osedalen - EiOs AS PS 08/12 Avtale om forvaltning av sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. PS 08/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2008 PS 08/14 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL FROLAND VERK KF PS 08/15 BYGDEBOKNEMNDA - FROLAND/MYKLAND HISTORIELAG - SØKNAD OM STØTTE KR ,- PS 08/16 Endring av løypeavtale mellom Øynaheia løypelag og kommunene PS 08/17 SØKNAD OM KONSESJON GNR. 44 BNR. 1 PS 08/18 OMDISPONERING AV MIDLER TIL AVLASTING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN. FO 08/1 FO 08/2 Kjøp av eiendom / investering / anbud Interpellasjon - IKT Agder

2 Referatsaker Sigurd Jensen virksomhetsleder Teknisk Høring universell utforming plan og bygningsloven, spesielt rettet om funksjonshemmede. Undersetrekning av kommunens ansvar for sikring. Det er ikke tenkt å svare på denne høringen. Høring utkast til forskrift. Kostnadsfordeling og ansvar, utdypning, samkjøring m.v. Det er ikke tenkt å svare på denne. Frolands verk kultursenter Sigurd A. Jensen rolle - styreleder Vedtekter ble referert. Arbeidsplan for 2007 Hovedbygning godkjenning av kulturminnemyndighetene for å kunne gjøre bygningsmessige inngrep for å byge toalettanlegg, finansiering og start av disse arbeidenen. Vognskjul, få finansiering og start av arbeidet. Bryggerhuset de utvendige arbeidet er beskostet av senteret Uteområder stakitt og statue Ny daglig leder: Sigrunn Messel Arbeidsplan 2008 Fortsette brannsirking, alarm, sprinkelanlegg m.v. Finansiering beregnet til 1.8 mill eksl. Mva. Rasmussen som har interesser i hovedbygningen og er med på finansiering, samt Uni-fond. Nils Haugås koordinerer byggearbeidet. Utleid fra Blakstad vgs. Kjøkken på hovedbygning må oppgraderes. Fond 5.mill. Søkes fra dette fondet for å gjøre disse arbeidene. Stuene i 2. etasje, der må det gjøres det mest nødvendige vedlikehold Møblering av stuene. Det er pågang fra folk som ønsker å bruke lokalene. Det kan skje allerede til sommeren. Dette vil kreve ressuresr for utleiegesjeft. Vognskulet begynner å bli ferdig med snekkerarbeidet i disse dager. I tillegg må det skrapes og males. Neste steg er ikke avklart, men det er tanker om å innrede til håndtverkere. Dette vil kreve mer invensteringer. Det er ønskeling med intensjonsavtaler med fremtidige brukere i denne finansieringen. Uteområdene parken kan gjøres finere. Skilting informasjon. Stallen har vært stengt mellom jul og påske. Dette gjør de i år også. Perioden mellom påske og jul vil vurderes. Eventuelt se på et helt annet konsept. Matservering kan ikke konkurrere med andre bedrifter i området, Værkskroa og Eikely. Satser på catering fra disse. Lagerplass det er stort behov for lagring av utemøbler m.v. Hvordan kan dettte løses? Sigmud Pedersen. Det kan være anledning til dette i løa. Ser styreleder mulighet for driftsmessig balanse? Thorbjørn Andersen. Xxxx Delings og konsejonssaker v/ Morten Foss Konsesjonssak Fritzen enstemmig kommunestyre ga konsesjon i strid med rådmannens instilling. Saken ble oversendt til Fylkesmannen. Dette er ikke vanlig praksis. Vedtak fra fylkeslandbruksstyret: Prisen er uforsvarlig høy, saken vil bli tatt opp til ny vurdering i neste møte. Videre behandling i saken, partene får beskjed om avslag og dette kan påklages. Det er opp til fylkeslandburksstyret om de vil omgjøre vedtaket. Dersom de ikke ønsker det går saken videre. Der er mulig for partene å inngå forlik ekstraordinært fylkeslandbruksstyre det er muligheter for at saken kommer opp her. Hyttetomt fradeling Myland Rådmannen innstilte på avslag med bakrunn i jordommenens beslutning. Sakene skal sendes over til Fylkesmannen i forhold til vurdering av plan og bygningsloven. Området er LNF og det

3 er tidligere i kommunestyret gjort vedtak om at området skal være landbruksområde. Fylkesmannen vil vurdere å ta opp saken. Der står den i dag.

4 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /663 Vår saksbehandler Morten Foss, tlf / Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Kommunestyret KOMMUNALT ANSVAR FOR TILGANG PÅ VETERINÆRTJENESTER, HERUNDER KLINISK VETERINÆRVAKT, FRÅ KOMMUNESAMARBEID MELLOM ÅMLI, GJERSTAD, RISØR, VEGÅRSHEI, TVEDESTRAND, FROLAND, ARENDAL, GRIMSTAD. LILLESAND OG BIRKENES. Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommunestyre vedtar Rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske veterinærforening (DNV) om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Froland kommunestyre vedtar at kommunen inngår et samarbeid med kommunene Åmli, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Arendal, Grimstad, Lillesand og Birkenes med Åmli kommune som administrasjonskommune/vertskommune. Froland kommunestyre godkjenner at: - Åmli kommune inngår samarbeidsavtale med veterinærene i vaktområdet. - Administrasjonstilskuddet for veterinærordningen som Arendal kommune mottar skal overføres Åmli kommune som kompensasjon for arbeidet med administrering av veterinærvaktordningen Rådmannen får fullmakt til å inngå formell avtale med Åmli kommune. Vedlegg: Brev fra Den Norske Veterinærforening angående kommunal overtagelse av administrasjonen av vaktordning Brev fra Landbruks- og Matdep. Om kommunenes ansvar for veterinærtjenester Brev fra Arendal kommune om møte for å samarbeide om administrasjonen av vaktordningen Brev fra Ks med råd til kommunene for behandlingsrutiner Brev fra Åmli kommune angående sitt kommunestyrevedtak av

5 Bakgrunn/saksframstilling. Kommunene har frå fått ansvaret for tilgang på veterinærtjenester, herunder klinisk veterinærvakt, som følge av lovendring (Ot. Prp. nr 68 ( )) i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 15. juni Formålet med overføring av ansvaret er å sikre tilfredsstillende veterinærtilgang i alle kommuner i hele landet. Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske veterinærforening (DNV) har utarbeidet en Rammeavtale om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Avtalen baserer seg på å videreføre gjeldende ordning som er godt etablert og godt fungerende. Da avtalen er en rammeavtale og ikke en tariffavtale må avtalen vedtas i hver kommune. Det er videre utarbeid forslag til avtaler mellom kommunene og mellom kommune og veterinær. KS anbefaler i A-rundskriv 1/2007 følgende: 1. kommunene vedtar rammeavtalen 2. det lages samarbeidsavtaler om interkommunalt samarbeid i.h.h.t. gjeldende vaktordninger 3. inngå individuelle avtaler med veterinærene som allerede inngår i vaktordningen 4. søke fylkesmannen om stimuleringstilskudd Reformen har en kostnadsramme på ca 109 millioner og skal finansieres med øremerkede tilskudd fra landbruks- og matdepartementet (LMD). Statens Landbruksforvaltning (SLF) forvalter tilskuddene og overfører midler til fylkesmennene. Fylkesmennene står for utbetaling til den enkelte kommune. Det gis tre typer tilskudd: Vakttilskudd (ca 90 millioner): fordeles etter avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske veterinærforening Administrative tilskudd (ca 4 millioner): fordeles likt til alle landets kommuner og skal bidra til å dekke kommunenes administrasjonsutgifter Stimuleringstilskudd (ca 12 millioner): gis til kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer som følge av lavt dyretall og store avstander. Kommunen må søke fylkesmennene som prioriterer og fordeler midler. Aust-Agder har fått kr i slikt tilskudd. Det kan gis inntil kr til hver kommune eller kr til hvert samarbeidsområde. Kommunene Åmli, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Arendal og Grimstad inngår i dag i Nedenes og Holt vaktområder. Kommunene hadde etter invitasjon fra Arendal kommune i november et fellesmøte der også representanter fra KS, Fylkesmannen og Den norske veterinærforening deltok (både sentralt og lokalt) deltok. Birkenes og Lillesand er med i vaktordningen på kveldstid/helger sammen med de nevnte kommuner og er derfor også invitert til å være med på et samarbeid. På møtet ble det enighet om at kommunene burde samarbeide i tråd med det eksisterende vaktområdet Nedenes og Holt pluss Lillesand og Birkenes, samt at Åmli kommune skulle legge frem sak for sitt kommunestyre om å påta seg oppgaven med å være administrasjonskommune/vertskommune. Arendal kommune signaliserte at hvis ingen av de andre kommunene ønsket å være administrasjonskommune ville de ta på seg denne oppgaven. Åmli kommune har, , gjort vedtak om at de tar på seg oppgaven med å være administrasjonskommune/vertskommune for veterinærsamarbeidet. Under forutsetning av at de øvrige kommunen går inn i samarbeidet er det Åmli kommune som inngår samarbeidsavtaler med veterinærene i vaktordningen. Åmli kommune har allerede, på vegne av vaktområdet, søkt om stimuleringstilskudd da søknadsfristen var 15. desember KS presiserer i sitt rundskriv at kommunens kostnader til veterinærtjenesten skal dekkes av øremerkede statstilskudd i overskuelig fremtid.

6 Vurderinger: KS har sammen med DNV laget en ramme avtale som baserer seg på videreføring av dagens ordning. I møtet i desember mellom KS, Fylkesmannen, kommunene og representanter fra veterinærene kom det ingen ting frem som skulle tilsi at vi bør endre på vaktområdet. Vaktområdet har 8 veterinærer som deler på vaktene og vaktordningen fungerer godt. Rådmannen kan ikke se at en, fordi kommunen får ansvaret for ordningen, skal endre på dagens praksis angående vaktordningen.. Rådmannen mener at det er svært bra at ansvaret for administreringen av ordningen legges til en av kommunene og at ikke hver enkelt kommune skal drive med å administrere en slik ordning og er derfor glad for at Åmli påtar seg dette ansvaret. Tross alt dreier det seg her om et lite beløp på ca kr. 9000,- pr. kommune, og rådmannen stiller seg undrende til at dette legges til kommunene og ikke blir på et regionalt nivå. Det må formelt underskrives en samarbeidsavtale mellom kommunene etter av vedtak om samarbeid er fattet i alle kommuner og dette kan delegeres rådmann/ordfører. På bakgrunn av dette inviteres kommunestyret til å fatte vedtak om å inngå et samarbeid med de andre kommunene om administrasjon av vakttjenester for veterinærer. Miljømessige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen Administrative konsekvenser Mindre administrative kostnader ved samarbeid og saken fremmer det interkommunale samarbeidet. Rett utskrift: Froland, Sendes: Åmli kommune Den norske veterinærforening Fylkesmannen Willy Hægeland

7 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /941 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/10 Kommunestyret VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KONSESJONSKRAFTFONDET Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen innstiller ikke ved valg. Bakgrunn: Kommunene Valle, Bykle, Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes, Arendal, Grimstad, Åmli og Froland har inngått avtale med Aust-Agder fylkeskommune om fordeling av inntektene ved salg av konsesjonskraft. Vurderinger: Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt å si opp/reforhandle gjeldende avtale (gjelder frem til 2010). Froland kommune bør i god tid før avtalens utløp vurdere hvorvidt en ønsker å håndtere salg av konsesjonskraft på egen hånd, eventuelt i samarbeid med andre kommuner. Rådmannen vil fremme egen sak om dette. Rett utskrift: Froland Sendes: Konsesjonskraftfondet Willy Hægeland

8 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /1126 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/11 Kommunestyret TILBUD AD. BIBLIOTEK I OSEDALEN - EIOS AS Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapets/rådmannens forslag til vedtak vil bli ettersendt/eventuelt utlevert i møtet. Vedlegg: Notat, datert 11.januar, ad. innledende forhandlinger med EiOs AS. Foreløpig tilbud fra EiOs, datert 7.januar NB! Nytt, korrigert, tilbud leveres den 23.januar då, korrigert for de forhandlinger som ordfører, rådmann, med flere, har ført med EiOs AS sine representanter. Det er dette tilbudet som vil være gjenstand for vurdering i det forslaget til vedtak som ettersendes, eventuelt utleveres i kommunestyremøte. Bakgrunn: Kommunestyret fattet i møte den 9.januar då følgende vedtak: Kommunestyret vedtar, etter en helhetlig vurdering, at nytt Bibliotek lokaliseres til Osedalen. Det må raskt gjøres en vurdering på hvilket alternativ i Osedalen som må velges, herunder tilbud fra EiOs AS. Ut fravurderingene og rammene som er satt må kommunestyret gjøre vedtak om plasseringen i møte den 31.januar då. Ordfører og rådmann bes, etter en konkret kravspesifikasjon, forhandle om pris med EiOs AS. Saksfremstilling: Ordfører, rådmann, virksomhetsleder bibliotek, bibliotekansvarlig og økonomisjef gjennomførte forhandlinger med EiOs AS representanter den 15.januar då. Det var enighet om at EiO AS leverer nytt, og korrigert, tilbud den 23.januar då, og at tilbudet fremlegges i formannskapsmøtet samme dag. Som angitt i saksfremstillingen til saken om bibliotekplassering den 9.januar då foreligger følgende andre relevante alternativer til plassering av folkebibliotek i Osedalen: Nybygg Julies hus og

9 nybygg hvor dagens bibliotek er plassert. Dette er alternativer som må utredes nærmere dersom kommunestyret ikke finner å kunne gis sin tilslutning til at kommunen innleder kontraktsforhandlinger med EiO AS. Uavhengig av hvilket tilbud som velges bør en medregne at de totale kostnadene til nybygg vanskelig vil komme under kr pr. m2, dvs. 10 mill. kroner for 400m2. Rett utskrift: Froland Willy Hægeland

10 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /616 Vår saksbehandler Hans Fløystad, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/12 Kommunestyret AVTALE OM FORVALTNING AV SOMMER- OG VINTERLØYPENETTET I TUROMRÅDENE ARENDAL NORD OG ARENDAL VEST. Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune aksepterer forslag til avtale med Grane orientering angående forvaltningen av sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. Kommunens årlige kostnad økes fra kr til kr Teknisk finner dekning for dette innenfor eget budsjett. Vedlegg: Sommer- og vinterløypenettet Arendal nord og Arendal vest- Grane orientering. Arendal kommune (T). Avtale mellom Grane orientering og Arendal og Froland kommuner (T). Turområdet Arendal nord og vest Avtale. Brev fra Grane (T). Saksfremstilling Froland og Arendal hadde en 5 års avtale med Grane om forvaltning av sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. Avtalen gav Grane kr årlig, samt delvis dekning av utgifter etter regning. Frolands utgifter beløp seg til kr årlig. Arendal kommune har som vertskommune forhandlet fram ny avtale som koster kr årlig. De foreslår at Froland tar kr av dette. Den delen av løypenettet som omfatter Arendal vest er uinteressant for Froland. Arendal nord, med Granestua som naturlig samlingspunkt og inngangsporter fra Bøylestad/Hersel, Lyngrot og Blakstadheia, gir fine turtilbud i manges nærområde både sommer og vinter. Det kjøres skiløyper med snøscooter når forholdene tillater det. Løypene er av varierende kvalitet. Både snømangel og manglende rydding har skapt problemer. Vurderinger Avtalen med Grane orientering og samarbeidspartnerne Austre Moland IL og Myra UIL bidrar avgjørende til at det blir vedlikeholdt et godt stinett langs kommunegrensa til Arendal i området nord for Libru. Avtalen sikrer også at det skapes gode skiløyper når snøforholda tillater det. Froland bærer ca. 10% av kostnadene. Til tross for en kraftig øke i godtgjørelsen til idrettslaga så blir Frolands andel derfor beskjeden. Løypenettet fra Blakstadheia er viktig for mange Frolendinger. Det bør i avtaleperioden arbeides for at dette forbedres.

11 Miljømessige konsekvenser: Positivt bidrag til friluftsliv i folks nærområde. Økonomiske konsekvenser Kostnadene til friluftsliv økes med kr årlig. Administrative konsekvenser: Ingen Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Arendal kommune Grane orientering

12 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /41 Vår saksbehandler Zejna Kapic, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/13 Kommunestyret ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune sier ja til Utlendingsdirektoratets anmodning om å bosette 10 personer i Familiegjenforente kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre enkeltvedtak om bosetting. Nødvendige antall boliger skaffes gjennom leie, kjøp eller bygging gjennom Husbankens finansieringsordninger. Vedlegg: Ingen Bakgrunn Froland kommune anmodes av IMDI om å bosette 10 personer i I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Bosetting av flyktninger er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom KS og Staten om bosetting av flyktninger i kommunen. Formålet er rask, god og stabil bosetting av flyktninger i tråd med de årlige behovene. IMDI har behov for å bosette 5400 personer i 2008 og er avhengige av positive vedtak for bosetting i kommunen for å nå disse målene. Saksfremstilling Froland kommune har i dag bosatt 42 flyktninger, innenfor 5-års-perioden, i hovedsak fra Myanmar. Kommunen har plikt til å tilby introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år. Introduksjonsprogrammet har som mål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede de nyankomne for deltakelse i yrkeslivet eller i det ordinære utdanningssystemet. Loven regulerer et fulltidsprogram. Programmet starter så snart som mulig etter bosetting. Arbeidslivets regler for ferie og fravær legges til grunn for introduksjonsprogrammet. Programmet varer inntil 2 år. Deltakere i introduksjonsprogrammet får månedlig introduksjonsstøtte som er skattepliktig. Målet er at alle skal klare seg og bli økonomisk selvhjulpne. Dagens situasjon for bosatte flyktninger i Froland kommune: 9 stk er under introduksjonsprogram 7 stk i ordinært arbeid 14 stk er i en eller annen for utdanning Det er ingen flyktninger som er avhengig av sosialhjelp i lange perioder. Det rapporteres fra sosialkontoret at det ikke er flyktninger som har bodd lengre enn 5 år i Froland kommune i deres systemer for ordinær sosialhjelp.

13 Vurderinger Froland kommune har nok ressurser til å bosette nye flyktninger. Det er utarbeidet flere tiltak i forbindelse med integrering av flyktninger, og stadig flere kommunale enheter samarbeider med flyktningkontoret i forbindelse med integrering. Det er et godt grunnlag for videre integrering og ivaretakelse av bosatte flyktninger og bosetting av nye. Miljømessige konsekvenser Lokalsamfunnet har gjort en stor innsats for integrering av bosatte flyktninger, både som privatpersoner og gjennom lag og foreninger. For en videre vellykket integrering må integreringsarbeidet i lokalsamfunnet fortsette og videreutvikles. Økonomiske konsekvenser Kommunen får kompensert sine utgifter gjennom integreringstilskuddet for hver flyktning som bosettes i kommunen, får kommunen utbetalt integreringstilskudd i en fem-årsperiode. I 2007 ble det utbetalt i integreringstilskudd, samt tilskudd til opplæring på kr ,- Merinntekt i forhold til budsjett de tre siste år er: 2005 Kr , Kr , Kr ,- (foreløpig tall) Det er ikke satt av mider til disposisjonsfond for flyktninger. Administrative konsekvenser Å bosette flyktninger berører hele kommunen, både på lokalt plan og i tjenesteapparatet. Tjenesteapparatet har behov for kompetanseheving for å møte mye utfordringer i det flerkulturelle. Organisering av tilbud som gis og kvaliteten må evalueres. Undervisningstilbud Forland voksenopplæring er en sentral medspiller i forhold til den enkeltes introduksjonsprogram. Voksenopplæringen har ressurser og kan ta inn nye flyktninger. Tilskuddsordningen for undervisning i norsk for fremmedspråklige er under revidering. Tilfredsstillende økonomiske rammevilkår er en forutsetning for at kommunene skal kunne tilby opplæring av god kvalitet. For å bedre de økonomiske rammevilkårene for kommunene, er tilskuddet til norskopplæringen i 2008 økt til 125 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner er en ekstra styrking. Midlene gis som et basistilskudd til kommuner med mellom 4 og 150 personer i målgruppen for opplæring. inytt nr (IMDI). Mottak av familier med barn må vurderes fortløpende etter ledige plasser i skolen. Rett utskrift: Froland, Sendes: IMDI - Sør

14 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /941 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/14 Kommunestyret VALG AV STYREMEDLEMMER TIL FROLAND VERK KF Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen innstiller ikke ved politiske valg. Bakgrunn: Det skal velges nye styremedlemmer til Froland Verk KF (kommunalt foretak). Styret utgjøres i dag av: -Sigurd Jensen -Ingbjørg Andreassen -Roald Larsen -Nils Inge Øyna -Olav Eivindstad -Rigmor Liane - Styreleder - Nestleder - Medlem - Medlem - Varamdlem - Valgt/oppnevnt av Venneforeningen. Saksopplysninger: Kommunestyret bør vurdere hvorvidt det er ønskelig å differensiere valgperioden, eksempelvis halvparten av styrets medlemmer for 1 år, den andre halvparten for 2 år. Dette for å skape kontinuitet i styrets arbeid. Vurderinger Rett utskrift: Froland Sendes: De valgte Venneforreningen Willy Hægeland

15

16 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /64 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/15 Kommunestyret BYGDEBOKNEMNDA - FROLAND/MYKLAND HISTORIELAG - SØKNAD OM STØTTE KR ,- Rådmannens forslag til vedtak: Bygdeboknemnda innvilges støtte, inntil kr , til finansiering av fjerde, og siste, bind av Myklands Historie. I tillegg kommer ubrukte midler for 2007 til nemndas disposisjon. Utgiftene dekkes over beløp avsatt til kommunestyrets disposisjon for Vedlegg: Brev fra Bygdeboknemnda ved Magne Risdal, datert 7. januar Vurderinger: Froland kommune har tidligere støttet utgivelsen av Myklands Historie med betydelige beløp. Det er naturlig at kommunen følger opp tidligere vedtak, og innvilger søknaden som angitt over. Rett utskrift: Froland Willy Hægeland Sendes: Magne Risdal

17 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /616 Vår saksbehandler Hans Fløystad, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/16 Kommunestyret ENDRING AV AVTALE MED ØYNAHEIA LØYPELAG Rådmannens forslag til vedtak: Vi gir tilslutning til Arendal kommunes anbefaling om å øke den årlige kompensasjonen til Øynaheia løypelag fra kr til kr Froland kommune øker dermed sitt bidrag fra kr til kr Kommunestyrets vedtak i sak 24/2005 står fast: Det startes et sikringsprosjekt for løypetrase og parkeringsplass på Øynaheia. Sikringen skal tre i kraft når eksisterende avtale utløper i Vedlegg: Øynaheia vinterturområde-ny avtale mellom Øynaheia løypelag og grunneierne økt godtgjørelse. Brev fra Arendal kommune datert (T). Brev fra Øynaheia løypelag datert (T). Avtale mellom Øynaheia løypelag og kommunene -Birkenes, Grimstad, Froland og Arendal om driften av vinterturområdet Øynaheia (T). Løypeavtale Øynaheia (mellom Løypelaget og grunneierne) (T). Kommunestyresak 24/2005: Forslag om iverksetting av sikringsprosjekt for Øynaheia Froland kommune (T). Bakgrunn Øynaheia er et viktig regionalt friluftsområde, særlig vinterstid. Arendal, Grimstad, Froland og Birkenes yter årlig kr til Øynaheia løypelag for tilrettelegging av skiløyper. Saksfremstilling Øynaheia løypelag har inngått en 20-årig avtale men berørte grunneiere. Denne avtalen erstatter 10-års avtalen som ble inngått i 1994 og automatisk forlenget i Ny avtale gir adgang til utvidelse av løypetraseen fra 3 til 6 m. Den medfører en kostnadsøkning for løypelaget på 18000,-. I henhold til gjeldende avtale mellom Øynaheia løypelag og Arendal, Grimstad, Birkenes og Froland kommuner datert skal kommunene dekke løypelagets kostnader og dugnadsinnsats med kr

18 Løypelaget ber nå kommunene om å endre denne avtalen slik at de får kompensert for den merkostnaden som ligger i ny grunneieravtale, dvs. øke årlig tilskudd til kr årlig. Løypelaget ber også Birkenes og Froland kommuner å trekke tilbake sine vedtak om sikringsprosjekt for Øynaheia. Et område karakteriseres som sikret når det offentlige har skaffet seg rådighet over arealet for allmenhetens bruk som friluftsområde ved erverv eller langvarig avtale om bruksrett (minst 20 år). Se vedlagte kommunestyresak 24/2005. Arendal kommune som er vertskommune for kommunenes avtale med løypelaget har anbefalt å gi løypelaget kostnadskompensasjon og fordele dette slik at Frolands årlige kostnader øker med kr 3000 til kr årlig. Vurderinger Gjeldende avtale mellom løypelaget og kommunene forplikter ikke kommunene til å kompensere for de økte kostnader som ny avtale med grunneierne har forårsaket. Økningen for Frolands del er imidlertid beskjeden når den fordeles slik Arendal kommune foreslår. Det er også klart at løypelaget nå gir et enda bedre tilbud for friluftslivet. Breddeutvidelsen gir løype med sammenhengende preparert skøytetrasee ved siden av skisporet. I kommunestyrets sak 24/2005 om sikringsprosjekt for Øynaheia pekes det på flere fordeler forbundet med sikring. De økonomiske fordelene med sikring framstår enda større nå. Dessuten åpner ikke ny løypeavtale for sommerbruk av løypene slik mange ønsker. At ny avtale med grunneierne har økt tidshorisonten fra 10 til 20 år er imidlertid et argument mot at det er behov for sikring. Kommunen bør stå fast på sitt vedtak i sak 24/2005: Det startes et sikringsprosjekt for løypetrase og parkeringsplass på Øynaheia. Sikringen skal tre i kraft når eksisterende avtale utløper i Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Øker kostnadene til tjeneste 3610 Friluftsliv med kr Et sikringsprosjekt vil på lang sikt kunne redusere kostnadene betydelig dersom den statlige finansieringen opprettholdes. Administrative konsekvenser: Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Øynaheia Løypelag v/kristen Rosåsen, Arendal kommune Grimstad kommune Birkenes kommune

19 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /491 Vår saksbehandler Morten Foss, tlf / Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/17 Kommunestyret SØKNAD OM KONSESJON GNR. 44 BNR. 1 Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune innvilger Monica V. og Øyvind Heldal konsesjon på Heldal gnr. 44 bnr. 1 i Froland kommune på vilkår av at de tilflytter/bosetter seg fast på eiendommen innen og selv bebor og driver eiendommen landbruksmessig forsvarlig i minst 5 år sammenhengende. Vedtaket er hjemlet i konsesjonslovens 2 og 5. Vedlegg: Søknad om konsesjon mottatt Oversendelsesbrev ang. konsesjonssøknaden datert T-. Bilag 1 og 2 datert ang livssituasjonen og begrunnelse angående søknad om utsettelse med boplikten. T-.Takst. Bostyreatest datert Bakgrunn Monica V og Øyvind Heldal fortiden bosatt i Alta søker om konsesjon på Heldal gnr. 44 bnr. 1. Det er Berte Gurine Heldal s dødsbo v/bobestyrer som selger eiendommen. Prisen er avtalt til kr ,-. Eiendommen ligger ca 20 km fra kommunesenteret i Osedalen. Søkerne opplyser at de vil flytte til eiendommen og drive den selv. Pga deres livssituasjon søker de om 2 års utsettelse med boplikten. Saksfremstilling Eiendommen Heldal er en av de større landbrukseiendommene i kommunen og er i følge rådmannens opplysninger på 4690 daa som er fordelt på 30 daa jord (dårlig), 3141 daa produktiv skog og 1519 daa annet areal (myr, vann med mer). Av bebyggelse er det våningshus og driftsbygning fra I tillegg er det stolpehus, garasje og skogshusvære. Tidligere hørte Heldal sammen med Jomås gnr. 52 bnr. 10. Denne delen ble delt ifra som en egen enhet i Eiendommen ligger samlet i en teig og strekker seg fra Heldal og sørover mot Jomås. Jordbruksarealene er i relativt dårlig forfatning og bærer preg av forsumping og

20 gjengroing. Skogen på eiendommen er relativt hardt hogget og det er relativt lite hogstmoden skog. Husene på eiendommen trenger betydelige påkostninger, Vurderinger Erverv av eiendommer som er større enn 100 daa eller har mer enn 20 daa fulldyrket mark er konsesjonspliktig med mindre det foreligger nært slektsskap jfr. Konsesjonslovens 11. Formålet med konsesjonsloven er å sikre en omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbruksarealer. Videre er formålet å sikre de eier- og bruksforhold som er mest til gang for samfunnet i forhold til fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, friluftsinteresser, skikkhet og ikke minst hensynet til bosettingen. Heldal gnr. 44 bnr. 1 er en stor landbrukseiendom og ved konsesjonsbehandlingen skal det i følge 9 i konsesjonsloven legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Det foreligger takst på eiendommen på kr ,-. Med bakgrunn i at eiendommer av denne størrelse skal verdivurderes har rådmannen vurdert prisen og lagt til grunn en kapitaliseringsrentefot på 4%. Våningshus: ,- Driftsbygning: ,- Garasje, skogshusvære og stabbur: ,- Dyrket mark: 30 daa a kr. 2500, ,- Skogen: Årlig salgsvolum er 280 m3 x med en rotnetto på kr 180 Kapitalisert med 4 % ,- Jakt og utmarksnæring: 8 kr pr daa x 4690 daa Kapitalisert med 4% = ,- (Kr er avrundet tall) Sum: kr ,- Da prisen på eiendommen ligger innefor en akseptabel pris i forhold til priskontrollen har rådmannen ikke satt den opp veldig detaljert. Ut ifra dette har rådmannen heller ingen merknader til prisen. Utfyllende opplysninger angående eiendommen foreligger i taksten som ligger vedlagt I tillegg til konsesjonen skal også søknaden sees i forhold til det med å få utsettelse med boplikten. Konsesjonssøker ber om utsettelse med tilflyttingen til juni Begrunnelsen for utsettelsen er behovet for tid til istandsetting av husene, barnas skolesituasjon og arbeidssituasjonen. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at dette er en stor landbrukseiendom og med betydelige resurser. Behovet for utsettelse med tilflyttingen er forstålig pga. etterspørselen etter håndverkere. Arbeidsmarkedet har aldri vært bedre enn i dag slik at jobbmuligheter her i området er gode og det er derfor lite som skulle tilsi behovet for utsettelse til 2011 i forhold til

21 dette. For barnas del vil det være vanskelig i mange tilfeller å skifte miljø, men dette skjer for de fleste familier. Rådmannen vil presisere at fritak fra boplikten skal være unntaket og ikke det vanlige. I dette tilfelle vil det være riktig å gi noe utsettelse med tilflyttingen til Heldal, men dog ikke så lenge som fram til juni Rådmannen vil med bakgrunn i de vedtatte retningslinjer for boplikten i Froland kommune be kommunestyret om å innvilge konsesjonssøker noe utsettelse med tilflyttingen dog ikke lenger enn til med å tilflytte eiendommen. Miljømessige konsekvenser Øke bosettingen Økonomiske konsekvenser Ingen Administrative konsekvenser Små Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Konsesjonssøker

22 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /104 Vår saksbehandler Svein Setekleiv, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/18 Kommunestyret OMDISPONERING AV MIDLER TIL AVLASTING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å omfordele midler innenfor vedtatt budsjett for 2008 til avlastningstiltak for funksjonshemmede fra kjøp av tjenester fra annen kommune til etablering av tiltak i egen kommune. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil en stillinghjemmel i forbindelse med etablering av tiltaket. Vedlegg: ingen Bakgrunn I budsjettet for 2008 er det avsatt til sammen kr til avlasting for funksjonshemmede barn. I 2006 og 2007 har en kjøpt avlastingstjenester fra bl. a. Grimstad kommune, nærmere bestemt Holvikaboligen. På slutten av året 2007 fikk sosial- og barneverntjenesten melding fra Grimstad kommune om at avtalen med Froland ikke kunne videreføres i Grimstad kommune trengte plassen selv. Saksfremstilling Sosial- og barneverntjenesten har sammen med omsorgstjenesten arbeidet frem et tilbud lokalt i Bjørkeveien. Tiltaket kan starte med det første. De som ansettes er brøkstillingene er enten ansatt i kommunen fra før eller har nær tilknytning og funksjon i forhold til de aktuelle barn. Til drift av avlastingstiltaket trengs mellom 0,8 og 1,0 stillingshjemmel. Utgiftene dekkes ved omdisponering av midler som står i budsjettet for Likså dekkes oppstartingskostnader innenfor den vedtatte budsjettramme til formålet i Med bakgrunn i at kommunestyret har uttrykt reservasjon mot å opprette nye stillingshjemler uten kommunestyrets godkjenning, legges endringen i bruk av midler frem for kommunestyret til som sak. Vurderinger Økonomiske konsekvenser Dekkes innenfor budsjettet for 2008.

23

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: 10:00 -

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: 10:00 - FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli Medlem

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 07/1360 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 07/1360 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Per Arild Torsen, Dagrun Brattset,

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk

ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Landbruks og Matdepartementet Dato: 05.02.2014 Postboks 8007 Dep NO Vår ref: 2013/9695-3 0030 OSLO Deres ref: Arkivkode: V60 Saksbeh.: Morten Foss

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL Ferdigbehandles i: Driftsutvalget. Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune.

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune. Lardal kommune Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/985 FE- 26.02.2014 postmottak@lmd.dep.no. Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Landbruks- og matdepartementet Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/11/4/ 13/1526- Liv Engen 13.02.2014 61244122 Høringsuttalelse fra Lesja kommune, forslag om å oppheve

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1051-11 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Karin Widegren,Rådmann Godkjent av: Karin Widegren,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommune Arkiv: V00 &13 Arkivsaksnr.: 16/5272 Saksbehandler: Ellen Vie Dato: 23.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 22.09.2016 109/16 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SØKNAD OM LEMPING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ VESLE LIGAARD GNR 164 BNR 3 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 21.01.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten Enhet arealforvaltning Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2014/7828-4 Knut Krokann 05.01.2015 Bes oppgitt ved henvendelse Høring - Forslag om

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer