Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.:"

Transkript

1 J.pott: ob jq L5( NILS J. TØMMERBAKK... Fauske Bygdeheim v/branverneder Kjell Ole Krstensen Røik 8200 Fauske Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: Dato 7/9-08 Tilsynsrapport fra tilsynet ved Fauske bygdeheim Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den 3/9-08. I henhold til Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende titak og tilsyn (forebyggendeforskriften) 6-2 ber vi om tilbakemelding senest innen 30/ Tilbakemeldingen sendes til Salten Brann IKS Dronnine:ens e:t Bodø Tilbakemelding skal inneholde en handlingsplantiltasplan med tidsangivelse for oppfølging av awik og anmerknnger angitt i tilsynsrapporten. Vi imøeser Deres videre oppfølging. Vi gjør oppmerksom på at awik som det ikke gis tilfredsstilende tilbakemelding på inen fristen kan føre til pålegg.,jï~h Nils Tømmerbak Org. nummer: Postadresse: Vesterli 8186 Tjongsfjord Telefoner: Fastielefon Mobiltelefon E-post: nilstoe(?online.no Telefaks

2 TILSYNSRAPPORT Objekte: A Objektavn: Fauske Bygdeheim Adresse: Røik 12 Poststed: 8200 Fauske Gnr.: 44 Bnr.: 12 I medhold av Lov av 14. jun 2002 nr. 20 om bran eksplosjon og ulykker med farlig stoff og branvesenets redningsoppgaver (bran- og eksplosjonsvernoven) 13, med tilhrende Forskrft av 26. jun 2002 om branorebyggende tita og tilsyn (forebyggendeforskriften) og Forskrft om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internontrollforskrften) av ble det utført tilsyn den 3/9-08 på ovemevnte eiendom. Følgende deltok ved tilsynet: Navn: Kjell Ole Krstensen Nils Tømmerbak Funjon: Branverneder Tilsynspersonell Firma: Eiendomsavdelingen For branjefen Salten Bran IKS Innledning: Formålet med tisynet var å klarlegge om virksomheten/eier av objektet følger opp bransikerheten gjennom systematiske tilta. Det ble særlig lagt vekt på områder som er omtalt i Internontroll- forskrftens 5 og Forskrft om branorebyggende tilta og tilsyn, kapittel 2 og 3. Hensikten med tilsynet ha vært å fà et inntrkk av hvordan internontrollarbeidet administreres og prakiseres ved Fauske Bygdeheim, med spesiell vektlegging av -(Dokuentajon, rømnngsveier, slokkeutstyr, bygningsmessige forhold, ansattes kunnskap::. Tilsynsrapporten omhandler awik og anerknnger som er avdekket under tilsynet. Omfang Tilsynet omfatter blant annet undersøkelse av: At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrfter om forebyggelse av bran. At virksomhetens internontroll innen bransikkerhet er hensiktsmessig for å nå fastsatte mål. At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet. Tilsynet ble gjennomført ved gransknng av tilsynsdokumenter og dokumentasjon av bransikkerheten. Det ble også verifisert hvordan rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

3 Følgende områder -(verifikasjonsområder:: ble gjennomgått under tilsynet: Beboerrom, fellesrom, rømnngsveier, ettersyn, vedlikehold, brannvernopplæring, øvelser m.v. Beboerrom, fellesrom, rømnngsveier ble verifisert ved stikkprøvekontroll. Ansatte ble intervjuet for verifisering av at krver oppfylt. Tilsynet denne gang hadde fokus på hvordan branvernarbeidet var blitt fulgt opp etter tilsynet som ble gjennomført i DEFINISJONER: Avvik: Anmerkning: Verifikasjon: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets lovgivningen (med hjemmelshenvisning) Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ike omfattes av definisjonen for awik. Utfllende beskrvelse av awik/fu som beskrver de fakiske forhold ved objektet Bekreftelse ved å undersøke/intervjue og fremskaffe objektive opplysninger på at spesifiserte kraver oppfylt. Innledende kommentarer: Fauske kommune har ca. 25 objekter som det er, eller vil bli gått tilsyn i under tilsynsruden i år. Denne innedende kommentaen ta med i de fleste tilsvnsrapportene. da mange av avvikene går igjen i de fleste objektene og det er derfor av avgjørende betydning for den videre prosess at eier er involvert, når det gjelder å oppdatere dokumentasjonen. Det tenkes her spesielt på bygningsmessig risikoanalyse og dokuentasjon av teknsk utførelse og videre utabeidelse av dokumentasjonen slik som beskrevet i veiledningen til FOBTOT 3~ 1 spesielt. Eier er også direkte ansvarlig for alle forhold som har med brannsikkerheten blir ivaretatt og dokumentert. Eier må også avtale med den enkelte virksomhet hvem som skal ivareta hva, når det gjelder de forhold som er beskrevet i 2-2 i FOBTOT og i FOBTOT Kap.3. generelt. Videre må eier utarbeide rutiner for opplæring, kontrolltilta (egenkontroll) m.v. Det vil være hensiktsmessig om det blir utarbeidet en ensartet avtle om "Samordning med virksomhet/ruer" slik som beskrevet i veiledningen til FOBTOT.

4 Dagens situasjon virke uavklar i så måte. Med bakgr i det som er blitt avdekk~t under årets tilsyn og manglende tilbakemeldinger synes det ikke som om eier/virksomhet har ivaretatt dette viktige branvernarbeidet i tilstrekkelig grad. Hovedbrannvernleder har doe: la2í ned et en betvdeli2 innsats ved å sør2e for at den teoretiske brannvernopplærin2en er kommet e:odt i e:ane: obiektene. 02 det ble under tilsynet opplyst at samtli2e oe:så skulle e:iennomføre brannøvelser i løpet av høsten. Denne øvelsen vile 02så inkludere praktisk øvelse i bruk av slokkeutstvret m.v. Dette er selvføle:elie: et mee:et viktie: element i arbeidet med brannsikkerheten. men man2e andre forhold kan være av enda større betvdnine:. ike minst risikoanalyse for brann med tilhørende brannforebye:e:ende titak. Siden tilsynet i 2007 er det ikke foretatt nødvendige oppfølnng og det er et klar forbedringspotensiale i mange av objektene. Tilsynspersonellet føler behov for å presisere en del forhold når det gjelder tilsynets rolle. """"""""""""""""""""""""""""" Tilsynet er ikke en komplett studie/karlegging over hvilke tilta eier bør gjøre rent bygningsmessig eller organsatorisk. Tilsynet gjelder studie og granskning av internontroll og dokumentasjon for å fà bekreftet f! eier Qg virksomhetlbruker, gjennom egne rutiner og dokumentajon, har ivaretatt de forhold som fremkommer av akelle lover og forskrfter. I denne samenheng er FOBTOT og IK-forskrften m/veiledninger av særlig betydning. Etter tilsynet i 2007 ble det utarbeidet grundige rapporter som påpeker hvilke avvik som ble funnet. Brannvernleder/eier hadde gitt en generell tilbakemelding til tilsynsmyndigheten om at avvik vile bli lukket, og at det vile bli utarbeidet tiltaksplan på et noe senere tidspunkt. Slik spesifkk tilbakemeldingfor det enkelte objekt, med tidsplanfor gjennomføring av tiltak, er ikke mottatt av tilsynsmyndigheten. Eiers ansvar for at sikkerheten blir ivaretatt oe: dokumentert i h.t. 2-1 oe: Kap i FOBTOT presiseres 02så her. i de innledende kommentarer.,,,,,,,,,,",,,,""",, "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,, Det ble opplyst at det var under utrednng om virksomheten i bygningen skulle awikles allerede ved årsskiftet.

5 Hvis så er tilfelle vil det ha konsekvens for det videre arbeid med bransikkerheten og forbedringer av dokuentajonen. Eier/virksomhet må redegjøre for dette i tilbakemeldingen etter tilsynet. Eier/og virksomhet/brukers ansvar for at brannsikkerheten er ivaretatt til enhver til understrekes. slik at dette arbeidet fortsetter tilbvgningen er fraflyttet. I det ettedølgende er awikene fra tilsynet i 2007, som ikke er luket gjentatt, med eventuelle tileggskommentaer fra årets tilsyn i uthevet skrift. Avvik: Følgende awik ble konstatert under tilsynet: Avvik 1: Dokuentajon av sikerhet A wik fra: Forskrft om brannorebyggende tilta og tisyn av 26/ (FOBTOT) Dokuentajonspermen bør ryddes krafig og systematiseres slik at den blir det verktøyet den var ment å være. Eier av særskilt branobjekt skal sørge for at bransikkerheten er tilfredsstilende dokuentert. Det vises spesielt til veilednngen til forskriften. Det forelå ike samarbeidsavtale mellom eier og bruer om hvem som har ansvaret for alle forhold omkng bransikkerheten. Dokuentajonen må ses i sammenheng med krav i Internontrollforskrften. Når det gjelder hva dokumentasjonen skal innolde vises det også til veiledningen til FOBTOT Kap.2 avsnittene "Dokumentasjonens innold" og selvfølgelig Kap.3 og 4. Avvik 2: Bygningsmessige forhold - Dokuentasjon A wik fra: Forskrft om brannorebyggende tiltak og tilsyn av 26/ og. 3-1 (FOBTOT), Det ble fremlagt dokumentasjon av bygningsmassen i form av dokumentajonstegninger, men disse viste ikke den brannteknske inndelingen av bygningen, plassering av slokkeutstyr, utganger m.v. Det fremkom heller ikke av dokumentasjonen hvilke vuderinger som var gjort i f.m. den brannteknske opprustningen av bygningen.

6 Det er viktig at branverneder/eier lçenner til forutsetnngene for byggetilateisen både med hensyn ti bygngens oppdeling og øvrige krav. Til orientering nevnes at sikkerhetsnivået i eldre bygninger (før 1985) skaloppgraderes ti samme nivå som nye bygninger så langt dette kan gjøres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. (Se veiledningen til FOBTOT 2-1 for nærmere forklaring) I denne samenheng vises det spesielt til veilednigen til FOBTOT Kap.2 avsnitt "Risikoanalyse/dokumentasjon av teknsk utførelse" og avsnitt "Retting av branteknske awik". Det anta at slik vuderig er foretatt av kvalifisert akør i f.m. opprustnngen og at dette kan fremskaffes og innemmes i dokumentasjonen, i ettertid. Denne vudering vil være avgjørende når de bygningsmessige forhold, inkusive rømningsveier, skal kontrolleres og dokumenteres å være i orden. Når brannseksionerine: oe: branncelleinndeline: er avklart oe: vist på dokumentasionstee:in2ene. må alle slike vee:e:er kontrolleres for å kunne dokumentere at de holder fastsatt brannmotstand oe: at det er tettet 02 isolert rundt alle kanal 02 kabel2iennomførine:er i slike vee:2er. Stikkprøver på kanal og kabelgjennomføringer, foretatt under tilsynet, viste ingen vesentlige awik i så måte. Når det gjelder braotstad på bygnigsdeler, overfater og klednnger, antas det at sprinkleranlegget langt på vei skal kompensere for dette, men som sagt. vuderinger og dokuentajon mangler. Mellombygget var av betong, men vegger mot trebygning så ikke ut til å ha forskrftsmessig utførelse. Bransmitte i invendig hjørne var også mulig, men her er det vel også slik at sprinkeranegget skal kompensere også for manglefule løsninger i så måte. Avvik 3: Ettersyn og vedlikehold A wik fra: Forskrft om branorebyggende tiltak og tilsyn av 26/ Det manglet dokumentajon på kontroll av brans langer, markeringslys, ledelys, dører i rømnngsvei, brandører, brancellebegrensende dører m.v. Dette kan for eksempel gjøres ved at alt blir kontrollert, numeret og dokuentert kontrollert slik som angitt under tilsynet. Mange dører av betydning for brannsikkerheten bl.a. dører mot trapperom og branndører lukket ikke forskrtsmessig, enten p.g.a. feil eller fordi de var blokkert i åpen stiling. Det er viktig at dører mot avdeling som ikke er i bruk blir hold lukket slik at en eventuell hendelse der ikke umiddelbart forplanter seg til delen som fortsatt er i bruk. Branvarslingsanlegg bør prøves regelmessig (egenkontroll).

7 . Planagt kontrollfrekvens på alle forhold, må samsvare med det som fakisk blir dokumentert utført.. Det bør foreligge serviseavtle for årlig kontroll av branvarslingsanegg, sprinkeranegg, ledelyssystemer, slokkeutstyr m.v. utført av kompetent firma/person. Dette skal selvfølgelig også dokuenteres.. Det ble ikke fremlagt dokuentasjon på at sprinkeranegg og branvarslingsanegg hadde gjennomgått årlig kontroll.. Hovedventiler på sprinkeranleggene bør plomberes i åpen stiling.. I kjeller var det en branslange av den gamle "foldetypen" av hamp.. Slangen bør vuderes som ubruelig og det vil med føre store vanekkasjer før den "trtner" og blir tett. Bør skiftes til samme tye som øvrige branslanger i bygningen. Påpekt oe:så i men ikke utbedret.. En ståldør fra kjeller, mot trapperom, var blokkert i åpen stiling. Hvis det er påtrengende behov for at døren må stå i åpen stiling må det også der monteres dørholdemagnet, tilknytet branvarslingsanegget.. Påpekt oe:så i men ikke utbedret. " Avvik 4:. Opplæring og brannelser A wik fra:. Forskrft om branorebyggende tiltak og tilsyn av 26/ Det var gjennomført grueggende brannvernopplæring og braelser med ledere og ansatte, men det ble ikke fremlagt dokuentasjon på gjennomførte øvelser siden I dokumentasjonen skal det fremgå hvem som har deltatt og hvem som ikke har deltatt.. Innold av den teoretiske branvemopplæringen og innoldet på øvelsene skal også tydelig fremgå av dokumentasjonen.. Det er vikig at branvelsene har et realistisk innold i forhold til de hendelser som en anser som mest sansynlig.. Under årets tilsyn ble det opplyst at det var gjennomført brannvernopplæring/øvelse med 6 av de 17 ansatte. Dette er for dårlig:.. I bygninger med spesielle sikkerhetsmessige utfordringer i forhold ti brann bør en være særlig nøye med brannvern dokumentasjon av denne. opplæringen og Anmerkninger: Følgende forhold ble anerket under tilsynet: Anmerkning 1:. Brannverneders arbeid

8 . Det er av avgjørende betydng for bransikerheten at branverneder avsetter nok tid til sitt arbeid. Det er videre viktig at vedkommende holder seg tilstrekkelig oppdatert på lowerket og har god oversikt over hva som skal dokuenteres. Ytterligere sikringstiltak: (Bran- og eksplosjonsvernoven 14) I henhold til 14 i bran- og eksplosjonsvernoven kan kommunestyet pålegge nødvendige branverntilta i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, områder, tueler m.m. Under tilsynet ble det ike avdekket forhold Som krever yterligere sikringstiltak utover hva som er angitt i forebyggendeforskrftens kap. 2, 3, og 4. Oppsummering Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte awik og anerknnger gjennomgått. Det var enighet om at eier/virksomhet/ruer finner løsninger for å utbedre de awik og ánerknnger som er angitt i rapporten. Tilbakemelding Under henvisning ti Forskrft av 26. juni 2002 om branorebyggende tiltak og tilsyn, 6-2 første ledd, ber vi om en skriftlig tilbakemelding inen 30/10-08 med opplysninger om når og hvordan de pi\pekte avvik vil bli rettet opp. (handlingsplan). j~~ Nils Tlmmerbak Firma Brannmester'n Kopi av denne rapport bes gitt til hovedverneombud snarest

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83 TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Rapport Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Desember 2007 Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ISBN:

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer