Prøvetaking av avløpsvann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøvetaking av avløpsvann"

Transkript

1 Prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann og erfaringer knyttet til dette Vannringen 2.november 2009 Ragnar Storhaug, Aquateam AS

2 Agenda Hva er typisk for tilrenningen til et avløpsrenseanlegg? Forurensningsforskriftens krav til prøvetaking Hvorfor stilles det krav til prøvetakingen? Hva er en representativ prøve? Hva er typisk for prøvetakingen på et avløpsrenseanlegg? Aquateams erfaringer fra prøvetaking på avløpsrenseanlegg Laboratoriets plass ved den akkrediterte prøvetakingen Oppsummering

3 Hva er typisk for tilrenningen til et avløpsrenseanlegg? Store og tilfeldige variasjoner i mengde og sammensetning Store variasjoner i partikkelstørrelse og egenskaper

4 Forurensningsforskriften (renseanlegg i tettbebyggelser > pe med utslipp til sjø eller > pe med utslipp til ferskvann) Den ansvarlige for avløpsanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10% og registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal fra 31. desember 2008 være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem Prøvene skal tas med jevne mellomrom gjennom året Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis Kravet gjelder ca. 400 renseanlegg

5 Hva omfatter prøvetakingen? Prøvetaking Med prøvetaking menes uttak av en representativ prøve og all behandling av prøven til den er klar for analyse. Dette inkluderer transport og oppbevaring av prøven inntil prøven er overlevert til laboratoriet Vannføringsmåling Parshall renne V-overløp Elektromagnetisk gjennomstrømningsmåler

6 Hvorfor stilles det krav til prøvetakingen? Den totale usikkerheten (U tot ) i måleresultatet: Analyserapport U tot = u prøvetaking + u analyse I analyserapporten er det nesten alltid u analyse som er oppgitt

7 Med en representativ prøve av hhv. innløps- og utløpsvann menes? Innkommende avløpsvann Prøven (innløp og utløp) skal tas i et punkt der hele vannstrømmen kan fanges opp Returstrøm Prøvepunktet skal ha god omblanding Prøven skal tas fra et punkt oppstrøms eventuelle tilbakeføringer av returstrømmer som for eksempel rejektvann

8 Hva er egentlig en representativ prøve? Alle enkeltelementer i et kanaltverrsnitt/rørtverrsnitt, skal ha like stor sannsynlighet for å bli med i prøven Egenskapene til enkeltelementene må ikke endres etter at prøven er tatt Sannsynligheten for at enkeltelementer som ikke tilhører kanaltverrsnitt/rørtverrsnittet, blir med i prøven skal være lik 0

9 Hovedfaser i prøvetakingsforløpet Prøvetakingsorganisasjonen Laboratoriet Automatisk prøvetaker Primær prøvetaking Sekundær prøvetaking Overføring til lab.flaske Tertiær prøvetaking Uttak av analysevolum Transport til lab l Avløpsstrøm

10 Hva er typisk for prøvetaking på avløpsrenseanlegg? Prøvetakingen er i liten grad beskrevet i standarder Utformingen av prøvepunktene varierer fra anlegg til anlegg De automatiske prøvetakerne for avløpsvann har en standardisert utforming Vi har ingen standard metoder for å redusere prøvestørrelsen (Døgnblandprøve 25 l Lab prøve ca. 1 l) Vannføringsmåleren avviker ofte fra gjeldende standarder

11 Aquateams vei mot akkrediteringsstatus Start med utarbeidelse av prosedyrer Høsten 2007 Søknad og innsending av dokumentasjon til NA 6. juni 2008 Dokumentgjennomgang og formøte med NA 3. juli 2008 Innsending av revidert dokumentasjon til NA 1. oktober 2008 Hovedbedømming november 2008 Gjennomgang av kvalitetssystem og prosedyrer hos Aquateam Besøk på 4 renseanlegg Lukking av avvik, innsending av korrigert dokumentasjon uke 3/2009 Akkrediteringsbevis 15.mai 2009

12 Aquateams organisering av prøvetakingen Aquateams Akkreditert organisasjon prøvetakingsorganisasjon Ledelse Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking Akkreditert prøvetaking Kvalitetsledelse Teknisk ledelse Kontrahert personell Kontrahert personell Kontrahert personell Kontrahert personell Kontrahert personell Kontrahert personell Mange renseanlegg

13 Hva har vært enkelt ved introduksjon av akkreditert prøvetaking? Prøvetakingen har vært ett av temaene som driftsassistanseordningen har prioritert, dvs. et godt utgangspunkt for videre arbeid Aquateam hadde god oversikt over kravene i forskriften og til den tekniske siden av prøvetakingen Det har vært enkelt å kommunisere krav til fysisk utforming og utstyr. Dette er en følge av at personellet har god kunnskap om eget anlegg Vannmengdeproporsjonal prøvetaking var med få unntak standard på de fleste renseanlegg Kjøleskap og annet utstyr har stort sett vært på plass

14 Hva har vært de største utfordringene ved introduksjon av akkreditert prøvetaking på renseanleggene? Organisatorisk Innføring av enhetlige prosedyrer for prøvetakingen Prosedyren skal følges (ikke rom for personlige tilpasninger) Større krav til skriftlighet (opplæringsskjema, arkivering av rådata etc.) Etablering av ordning for avviksregistrering Dokumentstyring (gule lapper, ikke gyldige dokumenter etc.) Kontrahert personell er tilknyttet Aquateams prøvetakingsorganisasjon når det tas prøver Teknisk Vannføringsmålere som ikke er bygget iht. til gjeldende standard Prøvetakingspunkter som ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til et prøvetakingspunkt Utbedring kan kreve store investeringer både når det gjelder vannføringsmåler og prøvetakingspunkt

15 Hva har vært de største utfordringene ved introduksjon av akkreditert prøvetaking hos Aquateam? Forståelse av kravene i ISO Etablering av gode kommunikasjonsrutiner. Dette er viktig når prøvetakingen foregår på mange steder Felles mailadresser som alle i prøvetakingsorganisasjonen har tilgang til Effektiv avviksbehandling Prosedyreportal som er tilgjengelig på alle anlegg

16 Viktige erfaringer kunden (dvs. anleggseier) Det er anleggseier (kommunen, interkommunalt selskap) som er underlagt kravene i forurensningsforskriften. Det er viktig at denne forståelsen er forankret på riktig nivå hos kunden Det er viktig å trekke inn anleggseier (teknisk etat), så tidlig som mulig i prosessen når det skal etableres en ordning med akkreditert prøvetaking Det er viktig å skape forståelse hos anleggseier for hvorfor det har kommet et krav om at prøvetakingen skal gjennomføres av en akkreditert organisasjon og at dette vil bidra til at anleggseiers beslutninger kan basere på et sikrere tallgrunnlag Etter min vurdering er det forurensningsmyndighetene som bør ha hovedansvaret for dette. I for stor utstrekning har det blitt et krav som skal tilfredsstilles

17 Viktige erfaringer kontrahert personell Rask holdningsendring fra: Hvorfor må vi gjøre det slik? til Det er slik det skal gjøres! Det er enkelt å lære opp nyansatte Det er positivt å ha enhetlige prosedyrer Det er viktig å ha kortfattede, lett forståelige beskrivelser av prøvetakingen, gjerne sjekklister som er utarbeidet på grunnlag av underliggende prosedyrer

18 Laboratoriets plass i den akkrediterte prøvetakingen (når laboratoriet ikke er ansvarlig for prøvetakingen) Med prøvetaking menes uttak av en representativ prøve og all behandling av prøven til den er klar for analyse. Dette inkluderer transport og oppbevaring av prøven inntil prøven er overlevert til laboratoriet Laboratoriet må ha en riktig forståelse av hvorfor prøvetakingen er viktig Laboratoriet må ha forståelse for at prøvetakingsorganisasjonen arbeider etter et akkreditert kvalitetssystem

19 Laboratoriets plass i den akkrediterte prøvetakingen (når laboratoriet ikke er ansvarlig for prøvetakingen) Hvis laboratoriet skal være ansvarlig for transport av prøvene, må det inngås avtale med prøvetakingsorganisasjonen Laboratoriet må tilrettelegge for/bidra til riktig prøvetaking ved å framskaffe riktig emballasje (for eksempel flasker som er egnet for prøvetaking) Ikke endre emballasje, transportrutiner etc. uten at dette er avklart med prøvetakingsorganisasjonen Eksempel på engangsflaske som har vist seg uegnet ved prøvetaking på avløpsrenseanlegg (for trang hals)

20 Laboratoriets plass i den akkrediterte prøvetakingen (når laboratoriet ikke er ansvarlig for prøvetakingen) Viktig erfaring Kravet til at prøvetakingsorganisasjonen skal være akkreditert iht. ISO gjør at anleggseierne blir en mer kritisk kundegruppe for laboratoriet Vurdering av analyseresultater, klagebehandling etc. blir fokusert sterkere enn tidligere hos kunden (anleggseier)

21 Oppsummering Det er positivt og nødvendig at det stilles kvalitetskrav til prøvetakingen Kravet om at prøvetakingsorganisasjonen skal være akkreditert iht. ISO innebærer at man legger opp til et meget høyt ambisjonsnivå. Norge er sannsynligvis ett av svært få land som har dette kravet Erfaringene fra ett år med prøvetaking iht et akkreditert kvalitetssystem viser at dette er gjennomførbart Introduksjonen av ISO innenfor vann- og avløpssektoren vil kreve modning og det kan ikke forventes at alt er på plass i løpet av natten Takk for oppmerksomheten!

22 Environmental sampling Volume 1: Basics Environmental sampling Volume 2: Waste Environmental sampling Volume 3: Groundwater Environmental sampling Volume 4: Soil Environmental sampling Volume 5: Wastewater & Sludge

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Nye rensekrav til avløp

Nye rensekrav til avløp Nye rensekrav til avløp Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen 22.10.03 Tema I programmet (ut fra situasjonen i vår) Ny forskrift om kommunalt avløp (tilpassing til EU-direktiv)

Detaljer

Internkontroll. ved behandling av slam og våtorganisk avfall. aquateam. Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S

Internkontroll. ved behandling av slam og våtorganisk avfall. aquateam. Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Internkontroll ved behandling av slam og våtorganisk avfall Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr:03-020 Prosjekt nr:o-01041 Prosjektleder:Siv.ing. Ragnar Storhaug, Aquateam A/S Medarbeider:Siv.ing.

Detaljer

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Svartediket vannbehandlingsanlegg Tirsdag 28. august 2012 Klokken 10 til 15 Program 10:00 10:45 Kvalitetsansvarligs minutter, endringer

Detaljer

085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann

085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann 085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann Original versjon Nr: 085 Etablert: 11.06.2003 Revisjon nr.: 1 Rev. dato: 08.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Saeed Behdad Kvalitetssjef Norsk akkreditering Formål med

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer