Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser"

Transkript

1 Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 13. Fylkesmannen veileder kommunen. Til 13-1 Virkeområde for kapittel ledd: Kapittel 12 regulerer utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann under 50 pe. Kapittel 13 regulerer utslipp av sanitært eller kommunalt avløpsvann fra avløpsanlegg større eller lik 50 pe i tettbebyggelser med samlet utslipp mindre enn 2000 pe (ferskvann, elvemunning) eller utslipp mindre enn pe (sjø). Kapittel 14 regulerer alle utslipp større eller lik 50 pe fra tettbebyggelser større enn 2000 pe (ferskvann, elvemunning) og større enn pe (sjø). Den ansvarlige for avløpsanlegget plikter gjennom målinger, og om nødvendig også gjennom beregninger av avløpsvannets mengde, å dokumentere hvilke rensekrav, prøvetakingskrav og analysekrav som gjelder for det enkelte renseanlegg. 2. ledd: Plan- og bygningsloven 66 nr. 2, jf. 92, om plikt til tilkobling til avløpsledning gjelder uavhengig av kapittel 13. Det skal ikke søkes om utslippstillatelse for utslipp som kobles til offentlig avløpsledning som følge av plan- og bygningsloven, fordi utslipp som kobles til avløpsledning omfattes av utslippstillatelsen til avløpsanlegget. 66 nr. 2 i plan- og bygningsloven gir kommunen hjemmel til å kreve at bygninger skal knyttes til offentlig avløpsnett dersom den offentlige avløpsledningen går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal. Det følger av plan- og bygningsloven 82 at kommunen ikke har rett til å kreve påkobling av fritidsbebyggelse til offentlig avløpsnett. Krav om påkobling av nye utslipp fra fritidsbebyggelse kan eventuelt stilles gjennom bruk av planbestemmelser, jf. Miljøverndepartementets veileder T-1381/Reguleringsplan Bebyggelsesplan. Til 13-2 Forurensningsmyndighet Kommunen har fått delegert myndighet generelt innenfor sitt myndighetsområde etter fl. 7, 18, 49-51, 58, og 78-79, jf. Miljøverndepartementets rundskriv om kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven T-5/98. Det er kommunen ved kommunestyret som er forurensningsmyndighet, herunder tilsynsmyndighet, for utslipp av kommunalt og sanitært avløpsvann omfattet av kapittel 13. Når det gjelder kommunestyrets adgang til å delegere den myndighet som er lagt til kommunen, følger det av forurensningsloven 83 første ledd at det er kommunelovens delegasjonshjemler som kommer til anvendelse. Kommunestyret kan og vil i mange tilfeller delegere denne myndigheten til andre kommunale organer. Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn med at forskriften og vedtak truffet i medhold av denne følges, jf. forurensningsloven 48. Forurensningsmyndigheten skal som tilsynsmyndighet ha fri adgang til virksomheten/anlegget, jf. forurensningsloven 50. Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse bemyndiger, inspisere avløpsanlegget til enhver tid. For gjennomføring av kontrollen gjelder forvaltningsloven 15. For utøvelse av

2 tilsynet kan forurensningsmyndigheten gi den ansvarlige pålegg om opplysninger og undersøkelser, jf. forurensningsloven 49 og 51. Den som er tilsynsmyndighet etter forurensningsloven 48, er også tilsynsmyndighet etter internkontrollforskriften av 6. desember 1996, jf. denne forskrift 7. Til 13-3 Krav om tillatelse 1. ledd: Etablering av nye utslipp over 50 pe ved for eksempel oppføring av ny bygning med innlagt vann eller innlegging av vann i eksisterende bygning utløser krav om tillatelse i medhold av Et utslipp kan ikke etableres før tillatelse er gitt. 2. ledd: Ett utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig før tillatelse er gitt. Innholdet i søknad om utslippstillatelse følger av 13-4 første ledd Etablerte utslipp er søknadspliktig dersom de økes vesentlig. Hva som anses som vesentlig økning må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning eller mer. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted. Følgende vil normalt innebære at utslipp økes vesentlig: - Utvidelse av eksisterende renseanlegg, f.eks. på grunn av at nye områder kobles til anlegget. - Bruk av matavfallskvern. - Endring av utslipp slik at det er fare for nye/større brukerkonflikter - Økning slik at utslippet omfattes av kapittel 14 Om rehabilitering av renseanlegg er søknadspliktig, beror på om rehabiliteringen bryter med vilkår i utslippstillatelsen. Til 13-4 Søknad om tillatelse 1. ledd: Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning. Se kommentar til Det skal således søkes om tillatelse når avløp går til tett tank. Søknad må leveres skriftlig. Med fullstendig søknad, menes en søknad som inneholder alle nødvendige opplysninger og som gjør kommunen i stand til å foreta en forsvarlig saksbehandling, jf. forvaltningsloven 17. Nødvendige opplysninger er opplysninger som fremgår av 12-4 første ledd og eventuelt andre relevante opplysninger som kommunen krever for at saken skal bli så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven 17. Dersom kommunen mottar en ufullstendig søknad, har kommunen plikt til å gi søker beskjed så snart som mulig, jf. kommunens veiledningsplikt etter forvaltningsloven 11. Kommunen kan ikke betegne en søknad som ufullstendig etter at saksbehandlingsfristen på seks uker jf. 13-5, er utløpt dersom søknaden inneholder alle opplysningene som følger av 13-4 første ledd nr 1. bokstav a) til i). Nummer 1, bokstav a): Det må fremkomme av søknaden hvem som er nærmest til å gjøre de plikter den ansvarlige er pålagt i forskriften. Det bør også fremgå om ansvarlig søker ikke er den samme som den ansvarlige eieren (tiltakshaver). Nummer 1, bokstav b): Det må fremkomme om den ansvarlige søker om å etablere og drive utslippet i henhold til standardkravene i kapittel 13 eller om det søkes om andre krav. Søknad om

3 andre krav må begrunnes særskilt. Dersom det søkes om andre krav, gjelder ikke kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker jf første ledd. Nummer 1, bokstav d): Anleggets plassering i forhold til eiendomsgrenser og andre grenser av betydning for arealbruken bør fremkomme av kartet. I tillegg bør vegadkomst tegnes inn på kartet dersom dette er relevant. Nummer 1, bokstav g): Brukerinteresser knyttet til resipienten vil ha stor betydning for hvilke utslippsvilkår som bør fastsettes. Det er blant annet viktig at søknaden inneholder en risikovurdering av helseforhold. Nummer 1, bokstav i): Dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, kan kommunen som forurensningsmyndighet kun godkjenne utslipp med samtykke fra planmyndigheten Nummer 2: Bestemmelsen skal sikre at parter og andre spesielt berørte av saken gis anledning til å uttale seg i konkrete utslippssaker. En part er en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, jf. 2 bokstav e) i forvaltningsloven. Med andre særskilte berørte menes for eksempel foreninger og lag med interesser i området. Den ansvarlige har plikt til å gjøre de berørte oppmerksomme på deres anledning til å uttale seg til den ansvarlige innen fire uker. Kopi av varselet skal sendes til kommunen. Nummer 3: Når søknad skal sendes kommunen, skal blant annet kvitteringer for at varsel er sendt vedlegges. Som kvittering regnes rekommandert brev, underskrift eller annen form for bekreftelse fra parter og andre som kan bli særlig berørt av saken. Dersom den ansvarlige mottar uttalelser, skal uttalelsene sendes sammen med søknaden til kommunen. Søknaden skal uansett inneholde informasjon som nevnt i første ledd og eventuelle andre opplysninger kommunen har krevd. Den ansvarlige kan i tillegg sende kopi av søknaden til de som har gitt uttalelse. Til 13-5 Behandling av søknad 1. ledd: Søknad om tillatelse i samsvar med kravene i 13-6 til skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Tillatelse regnes som gitt dersom seks uker er gått etter at kommunen mottok fullstendig søknad om utslippet og kommunen ikke har bestemt noe annet i medhold av bestemmelsens andre ledd. For at en søknaden skal være fullstendig må krav i 13-4 være etterkommet. Se forøvrig kommentarene til Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt fullstendig søknad. Det vil si at dersom den ansvarlige leverer en ufullstendig søknad, starter ikke fristen å løpe. Søknaden anses som mottatt den dagen søknaden registreres som mottatt av kommunen. Søknad om andre krav enn de som fremgår av 13-6 til 13-16, skal behandles av kommunen uten ugrunnet opphold i samsvar med forvaltningsloven 11a. Det vil si at den absolutte saksbehandlingsfristen på seks uker ikke gjelder. Den ansvarlige kan ikke etablere utslippet før kommunen har gått aktivt inn og gitt en tillatelse i medhold av bestemmelsens andre ledd. 2. ledd: Bestemmelsen gir kommunen hjemmel til å fastsette andre krav enn standardkravene i kapittel 13. Der søknaden er i samsvar med 13-6 til er hjemmelen er betinget av at kommunen varsler eller treffer vedtak innen seks uker Dersom det søkes om lempeligere krav enn 13-6 til 13-16, må kravene begrunnes særskilt. Søknaden må også inneholde dokumentasjon

4 som blant annet viser at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet og at utslippet ikke medfører brukerkonflikter. Supplerende eller strengere krav er først og fremst aktuelt å vurdere der det foreligger protester eller hvor vannforekomsten er særlig sårbar for utslipp. Avgjørelsen av saker der det foreligger protester skal begrunnes, jf. forvaltningsloven 24 første og andre ledd. Kommunen kan nekte etablering av nye eller økte utslipp grunnet særlige hensyn til miljø og/eller brukerinteresser. 3. ledd: Det forutsettes at behandlingen av søknad samordnes med byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. I tillegg skal forurensningsmyndigheten sørge for at helsemyndighetene involveres når søknad om utslipp mottas, jf. forskrift om miljørettet helsevern av ledd: Tillatelsen faller bort hvis arbeid ikke er igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt. Med arbeid menes her arbeid på eller i boligen/huset. Ved nybygg må det være satt i verk vesentlige tiltak i marken for at arbeid kan sies å være igangsatt. Hvis grunnmuren eller tilsvarende fundament er oppført, må arbeidet sies å være i gang. Utgangspunktet for fristen er når underretning om tillatelsen er kommet frem til søkeren. Til 13-6 Avløpsnett 1. ledd: Hovedmålet er å sikre at avløpsnettet er funksjonelt til enhver tid, slik at kommende generasjoner ikke påføres store vedlikeholds- og oppgraderingskostnader. Kravet forutsetter godt fungerende avløpsnett med minst mulig utslipp fra overløp og lekkasjer. Bestemmelsen tar utgangspunkt i bruk av best tilgjengelig teknologi, ut fra kunnskap om bl.a. anerkjent teknologi, fremtidige endringer i tidspunkt, frekvens og mengde tilført avløpsvann, herunder også overvann. Bestemmelsen forutsetter også bruk av driftsrelatert kompetanse. Bestemmelser i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter skal legges til grunn når avløpsnett skal dimensjoneres og bygges. 2. ledd: Den ansvarlige skal benytte ledningsregistre og beregningsmodeller (beslutningsverktøy) for rehabilitering av avløpsnettet. Hensikten er å opprettholde god funksjonalitet gjennom kostnadseffektive fornyelsestiltak. 3. ledd: Bestemmelsen gjelder alle overløp og andre lekkasjer på avløpsnettet. Det kreves en oversikt over antall overløp på ledningsnett og pumpestasjoner, overløpenes plassering og resipientforhold. Oversikten skal inkludere alle overløp, også eventuelle nødoverløp. Med lekkasje menes tap som følge av utetthet på basseng, pumpestasjon eller ledning. 4. ledd: Bestemmelsen gjelder registrering og oppbevaring av henvendelser om problemer avløpsnettet skaper. Henvendelsene omfatter ikke klager på vedtak etter 13-5 og som skal behandles i henhold til forvaltningslovens regler om klagebehandling. Til 13-7 Utslipp til følsomt og normalt område Den ansvarlige må i søknad jf første ledd, angi om det søkes om en rensegrad i samsvar med Kommunen kan fastsette et strengere rensekrav i medhold av 13-5 eller når resipienten er spesielt følsom eller dersom påslipp av oppmalt matavfall medfører fare for økt forurensing. Til 13-8 Utslipp til mindre følsomt område

5 1. ledd: Den ansvarlige må i søknad, jf første ledd, angi om det søkes om en rensegrad i samsvar med 13-8 første ledd regulerer utslipp etablert før Det er bare utslipp etablert før og som omfattes av 13-8 som kan oppfylle bokstav c) og d). Til 13-9 Utslippssted Bestemmelsen angir de hovedhensyn som skal ivaretas når den ansvarlige skal lokalisere utslippet, bestemme utslippsdyp og -anordning. Til Lukt Bestemmelsen angir hovedhensynene som skal ivaretas når den ansvarlige skal begrense eventuelle vesentlige luktulemper. Henvendelser om problemer med avløpsanlegget skal registreres og oppbevares av anleggseier av hensyn til kontrollen med anlegget og ev. videre oppfølging med strengere krav enn det som fremgår av forskriften. Henvendelsene omfatter ikke klager på vedtak etter 13-5 og som skal behandles i henhold til forvaltningslovens regler om klagebehandling. Til Utforming og drift av renseanlegg 1. ledd: Sannsynlige fremtidige endringer i klimatiske forhold i anleggets levetid må tas med, når lokalisering og utforming av renseanlegget vurderes. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 med senere endringer, krever at virksomheten iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av fastsatte krav. 2. ledd: Med minirenseanlegg menes prefabrikkerte avløpsanlegg bygget for å rense sanitært eller kommunalt avløpsvann med dokumentert rensegrad. Anleggene monteres på fabrikk før levering. Renseanlegg for gråvann regnes ikke som minirenseanlegg. Driftsbetingelser for alle typer renseanlegg uten krav til prøvetaking, bør fremgå av dokumentasjonen for rensegrad. 3. ledd: Dumpeforbudet gjelder generelt og omfatter blant annet dumping fra fartøyer, lektere og lignende og bl.a. også utslipp fra utslippsledninger. Dumpeforbudet omfatter restprodukter som genereres i renseanlegg for sanitært eller kommunalt avløpsvann. I likhet med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av omfatter bestemmelsen ikke slam fra renseanlegg for industrielt prosessavløpsvann. Med vannforekomst menes innsjø, elv, elvemunning, fjord og havområde. Ved mottak av for eksempel septikslam på mekaniske renseinnretninger, vil mesteparten av slammet bli ført ut i vannforekomsten. En slik praksis anses å være omfattet av forbudet mot utslipp fra rørledning eller annen innretning. Utslipp av for eksempel septikslam via et renseanlegg som oppfyller primær, sekundær- eller tertiærrensekravene i denne forskriften, anses ikke å være i strid med dumpeforbudet, så fremt slammet ikke hentes fra et avløpsanlegg med høyere rensegrad og så fremt septikslammet renses innenfor rammene av angitte rensekrav.. 4. ledd: Henvendelser om problemer med avløpsanlegget skal registreres og oppbevares av den ansvarlige av hensyn til kontrollen med anlegget og ev. videre oppfølging med strengere krav enn

6 det som fremgår av forskriften. Henvendelsene omfatter ikke klager på vedtak etter 13-5 og som skal behandles i henhold til forvaltningslovens regler om klagebehandling. Til Prøvetaking 1. ledd: Her slås det fast at den ansvarlige er pliktig til å ta prøver av renset avløpsvann så lenge renseanlegget faller inn under forskriftens 13-7 og 13-8 bokstav a og b. Ved verifisering av renseeffekt må det tas prøver av innløps- og utløpsvann over samme tidsperiode. Kommunen kan kreve at det skal tas prøver i tillegg til de forhåndsplanlagte prøvene, jf. 51 i forurensningsloven. 2. ledd: Med en representativ prøve av tilført avløpsvann menes: 1. avløpsvann fra innløpet til et renseanlegg, tatt fra et punkt oppstrøms eventuelle tilbakeføringer av returstrømmer som for eksempel rejektvann, og 2. avløpsvann tatt fra et punkt der hele vannstrømmen kan fanges opp og som har god omblanding. Eksempler er pumpesump/utløp fra pumpesumper, rør under trykk, vannsprang eller kanaler med god vannrotasjon fra for eksempel lufttilsetting. Med en representativ prøve av renset avløpsvann menes: 1. avløpsvann som ikke er kunstig fortynnet med hensikt, og 2. avløpsvann tatt fra et prøvested der hele vannstrømmen kan fanges opp og som har god omblanding. Med jevne mellomrom menes at tidspunktet for prøvetaking fordeles jevnt over de forskjellige årstidene og spres på forskjellige ukedager. Vannføringsmålingen skal gi et mål på mengden av tilført avløpsvann og man må passe på at eventuelle returstrømmer ikke inngår. 3. ledd: Med ukeblandprøve menes blandprøver tatt over minst fem døgn innenfor en periode på maks syv påfølgende døgn. Bokstav a): vil normalt være aktuell for utslipp til normalt og følsomt område, fordi det er mulig å bruke dokumentasjon som alternativ til prøvetaking for renseanlegg mellom 50 og 1000 pe med utslipp til mindre følsomt område, jf Bokstav b): vil normalt være aktuell for utslipp til normalt og følsomt område og utslipp større eller lik 1000 pe til mindre følsomt område. 4. ledd: Overløp i og ved renseanlegget skal inkluderes i renseeffektskravet for alle typer rensing. Anleggseier må sørge for omregning før rensegraden rapporteres jf Med overløp i og ved renseanlegget menes overløp som avleder urenset avløpsvann før renseinnretning med utslippsanordning. Øvrige regnvannsoverløp på avløpsnettet skal i utgangspunktet ikke inkluderes i avløpsanleggets rensegrad. Til Alternativ til prøvetaking 1. ledd: Prøvetakingsrapporter bør utarbeides av fagkyndige.

7 2. ledd: Infiltrasjonsanlegg kan etableres der grunnundersøkelser viser at løsmasser på stedet har tilstrekkelig kapasitet til å kunne behandle og transportere avløpsvann. Metoden forutsetter en viss avstand fra avløpsanlegget til grunnvann, bekk og drikkevannskilde. Naturlige infiltrasjonsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 3. ledd: Med fagkyndig menes en person som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering. Til Analyse Det vises til vedlegg 2 til kapittel 11, tabell 2.2 analysemetoder. Med høy korrelasjon menes en korrelasjonsfaktor på minst 0,9. Til Vurdering av analyseresultater 2. ledd: Prøver tas uansett hvor uvanlige omstendighetene på renseanlegget er i prøveperioden. Det kan ses bort fra prøvene dersom analyseverdiene er ekstreme på grunn av uvanlige forhold som anleggseier ikke med rimelig innsats kunne ha forutsett eller forebygget. Eksempler på uvanlige forhold er: Analysefeil som gir ekstreme analyseresultater Værforhold som har forårsaket uforutsette brudd på strømtilførselen til renseanlegget og som ikke kan utbedres ved bruk av eksisterende strømgeneratorer på anlegget Streiker som har påvirket renseresultatet Oversvømmelse på anlegget Akutt forgiftning av biomassen i biologisk rensetrinn Akutte og uforutsette utslipp fra virksomheter Kraftig nedbør som gir avløpsmengder som overstiger forventet maksimum over lengre tid, og som overstiger renseanleggets kapasitet så fremt dette er dimensjonert etter reelle forhold. Til Rapportering Opplysningene som rapporteres skal tilsvare opplysningene som kreves i relevant KOSTRA-skjema. Kommunen har plikt til å rapportere BOF5, KOFCR og SS etc., selv om det i utgangspunktet ble målt på en alternativ parameter. Til Endring og omgjøring av tillatelse Kommunen kan bare endre tillatelser dersom vilkårene i forurensningsloven 18 er oppfylt. Til Forholdet til eksisterende tillatelser Et renseanlegg regnes som eksisterende dersom byggestart fant sted før Avløpsanlegg som bygges for å erstatte eksisterende avløpsanlegg, regnes som nye selv om funksjon og lokalitet er uendret. 1. ledd: Utslippstillatelser for avløpsanlegg mellom 50 pe og 1000 pe i tettbebyggelser med samlet utslipp mindre enn pe i mindre følsomt område er gjeldende inntil annet er bestemt i henhold til forurensningsloven 18. Det vil si at ansvarlige med slike utslippstillatelser , ikke behøver å forholde seg til kravene i kapittel 13, før utslipp økes vesentlig og blir søknadspliktig, jf. 13-3, eller kommunen i medhold av forurensningsloven 18, bestemmer at kravene i kapittel 13 gjelder.

8 Kommunen kan kreve opplysninger om vedlikehold og rehabilitering av eldre renseanlegg etc. med hjemmel i 41-2, jf. forurensningsloven 49. Avløpsanlegg som har gjeldende tillatelse, må likevel overholde kravene som følger av kapittel 11. For eksempel omfatter 11-5 rapporteringskrav som ofte kommer i tillegg til vilkår i gjeldende tillatelse. 2. ledd: Utslippstillatelser for utslipp til normalt og følsomt område og utslippstillatelser for utslipp større enn eller lik 1000 pe i mindre følsomt område, gitt før , endres slik at: Bokstav a): Tillatelsens krav til avløpsnett, lukt, utforming og drift og rapportering erstattes med kravene i 13-6, 13-10, og fra Bokstav b): Der hvor rensekravene i tillatelsen er utrykt som prosent renseeffekt eller restkonsentrasjon og disse kravene er lempeligere enn rensekravene i 13-7 og 13-8 a og b fortsetter tillatelsens vilkår om prøvetaking og analyse å gjelde inntil , jf. bokstav c. Bokstav c): Tillatelsens krav til rensing, prøvetaking og analyse erstattes med kravene i 13-7 til 13-8 og til fra , dersom tillatelsens vilkår om rensing er mer lempelig enn rensekrav i 13-7 og Det vil si at det strengeste rensekravet vil gjelde uavhengig av om rensekravet fremgår av tillatelsen eller kapittel 13. Det er kommunen som avgjør om krav i tillatelsen er strengere eller lempeligere enn kravene i 13-7 og Dersom tillatelsens krav er uttrykt som mengdekrav eller lignende, blir tillatelsens krav stående som et tillegg til krav i 13-7 og 13-8 a og b inntil kommunen bestemmer noe annet i medhold av Utslippstillatelsens vilkår om for eksempel utslippssted, -anordning og -dyp gjelder inntil kommunen bestemmer noe annet i medhold av ledd: Kommunen har ikke anledning til å bestemme at utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist i lokal forskrift.

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer