Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning"

Transkript

1 Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Hvis utslippet er fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet, og det totale utslippet er mindre enn 50 personekvivalenter (pe), fyller du ut søknadsskjemaet Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter. Dette skjemaet får du hos kommunen. Skjemaet gjelder både separate utslipp av sanitært avløpsvann og utslipp fra små hussamlinger som samarbeider om en felles avløpsløsning. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til tett tank. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett. Dersom utslippet kan påkobles kommunalt nett gjelder andre krav enn det som omtales her. Det er ditt ansvar som ansvarlig eier (tiltakshaver) å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Behandlingen av søknaden starter når et fullstendig utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligger. Hva må du gjøre i god tid før du søker? Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Finn ut hva som kreves av informasjon og dokumentasjon i en søknad om utslippstillatelse. Kommunen har plikt til å gi veiledning om hvordan du skal søke om utslippstillatelse og hvilke vilkår og krav som gjelder. Du må også sjekke med kommunen om det planlagte avløpsanlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven (se også pkt. 3. Eiendom/byggested). I Sandnes er det vedtatt lokal forskrift som erstatter 12-7 til i Forurensningsforskriften kap. 12. Ta uansett kontakt med kommunen for å avklare eventuelle tilleggskrav og lokale tilpasninger til standardkravene i Forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet i Sandnes kommune(lokal avløpsforskrift). Vi har tilpasset veiledningen slik at den passer til bestemmelsene i lokal avløpsforskrift. Les denne søkeveiledningen før du fyller ut skjema. Du finner også opplysninger på Faktaark finnes på Til hjelp i planlegging og søknad av mindre avløpsanlegg er det også opprettet en egen hjemmeside Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Det er du som søker som skal innhente all nødvendig informasjon og vise at det planlagte utslippet er i overensstemmelse med kravene. Det kan ta tid å samle alt, så det er lurt å starte tidlig i prosessen. Du må varsle naboer og andre spesielt berørte. Med andre spesielt berørte menes for eksempel friluftsinteresser og næringsvirksomhet. Når du sender varsel til naboer og berørte parter, skal du samtidig sende kopi av varsel til kommunen. Hvis du er i tvil om hvem som skal varsles, kan du be om en liste over disse fra kommunen. Sandnes kommune sender varsel til helsemyndigheter, fiskerimyndigheter og havnemyndigheter i henhold til 4 i lokal avløpsforskrift. Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum fire uker fra varselet er sendt og skal inneholde dato for Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Eksempel på beregning av pe finner du under pkt. 2. Søknaden gjelder i denne søkeveiledningen.

2 uttalelsesfrist. Du må sørge for å få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift). Oversikt over hvem som er varslet og kvitteringer skal vedlegges søknaden (vedlegg i) sammen med eventuelle uttalelser du har mottatt (vedlegg j). Søknaden kan ikke sendes til kommunen før svarfristen på fire uker har gått ut. Hva må sendes inn til kommunen og hvordan behandles søknaden? Søknadsskjema hvor alle punktene er fylt ut sendes kommunen sammen med alle nødvendige vedlegg (se pkt. 7 Vedlegg til søknaden). En fullstendig søknad skal behandles av kommunen innen seks uker. Husk at hvis søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller du har søkt om unntak fra rensekrav, vil behandlingen av søknaden din kunne ta lengre tid. Kommunen vil gi beskjed dersom informasjon mangler. Jeg har sendt søknad om utslippstillatelse til kommunen: Jeg har sendt inn en fullstendig søknad som er i overensstemmelse med standardkrav og eventuelle tilleggskrav fra kommunen Jeg har sendt inn en fullstendig søknad med krav om unntak fra rensekravene Jeg har sendt inn en fullstendig søknad med kopi av innkomne protester i varslingsrunden Jeg har sendt inn søknad med utilstrekkelig informasjon eller jeg har ufullstendig søknad (ikke alle punktene i søknadsskjema er fylt ut eller det mangler vedlegg) Når kan jeg vente svar? Søknaden skal behandles av kommunen innen seks uker. Hvis kommunen ikke har besvart søknaden innen seks uker, regnes tillatelse som gitt Kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker gjelder ikke. Saksbehandling kan ta lengre tid, men søknaden skal behandles uten ubegrunnet opphold Kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker gjelder ikke. Saksbehandling kan ta lengre tid, men søknaden skal behandles uten ubegrunnet opphold Søknaden vil ikke kunne bli behandlet. Kommunen vil kontakte deg innen 6 uker og opplyse deg om manglene i søknaden Hvor kan du klage på vedtaket? Klagefristen er tre uker etter vedtak er gitt. Eventuell klage må sendes kommunen innen tre uker. Hva kreves av deg når anlegget er i drift? Anleggets eier plikter å dimensjonere, drive og vedlikeholde anlegget slik at lekkasjer forebygges og sjenerende lukt unngås. Eventuelle naboklager skal oppbevares i fem år. Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at krav overholdes. Du må derfor oppbevare informasjon om anlegget, drift og lekkasjer slik at kommunen kan få innsyn i dette. Kommunen kan kreve gebyr for tilsyn. Utfylling av søknadsskjema 1. Ansvarlig (søker) Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne kontakte deg eller sameiet/organisasjonen som søker om utslippstillatelse. Ansvarlig søker er normalt den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier/tiltakshaver) og som er ansvarlig for utslippet, herunder anleggets drift og vedlikehold. Det er den som er ansvarlig som eventuelt vil ilegges tvangsmulkt ved overtredelse av krav. Husk at hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier, skal dette oppgis under pkt. 8. Eventuelle merknader. 2. Søknaden gjelder Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp eller en vesentlig økning av utslipp. Med vesentlig økning menes for eksempel installering av vannklosett, dusj, bad eller våtrom, at flere

3 boliger kobles til anlegget, installering av matkvern etc. Det er opp til kommunen å avgjøre hva som er vesentlig økning i det enkelte tilfellet. Videre må du oppgi om søknaden gjelder helårsbolig, fritidsbolig og/eller annen bygning, samt antall bygninger i de ulike kategoriene. Hvis vannklosett skal installeres må dette oppgis her. Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe). Pe er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Man kan finne pe på flere måter, men som hovedregel sier vi: Utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe Uslipp fra hytter med innlagt vann, uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe Utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe. Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets forventede størrelse. Eksempel 1: Hus med innlagt vann og vannklosett, husstand med seks personer: 1 pe/person * 6 personer = 6 pe i avløpsvannet. Eksempel 2: 3 hytter med innlagt vann og vannklosett og 10 sengeplasser i hver hytte 1) : 3 * 1 pe/person * 10 sengeplasser = 30 pe i avløpsvannet. Eksempel 3: Hytte med innlagt vann uten vannklosett, 10 sengeplasser: 0,3 pe/person * 10 personer = 3 pe i avløpsvannet. 1) Det vil variere hvor mange personer som oppholder seg på en hytte. Når man skal beregne forventet antall personekvivalenter, må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer som anvender hytten til samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på maksimum antall personer/maksimum belastning. 3. Eiendom/byggested Her skal du oppgi gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr), samt adresse på bygningen eller bygningene som det søkes om utslipp fra. Gårds- og bruksnummer kan du få ved å henvende deg til kommunen. Bruk eventuelt eget ark som du legger ved (vedlegg e, Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse). Du må sjekke med kommunen om utførelsen av det planlagte avløpsanlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Hvis utførelsen av avløpsanlegget ikke er i samsvar med kommunens planer, må du innhente samtykke fra plan- og bygningsetaten. Husk å oppgi dato for når samtykket ble gitt. Dersom kommunen ikke vil gi samtykke kan ikke anlegget bygges/etableres. 4. Utslippssted Her skal du gi opplysninger om utslippsområdet. Det vil si om avløpsvannet går til innsjø, bekk/elv, elvemunning, sjø osv.. Du skal også oppgi navn på lokalitet og kartkoordinater. Kartkoordinater vil du finne på et økonomisk kart / plankart i målestokk (1:5000) eller større fra Statens kartverk. Denne typen kart vil du kunne få tak i hos kommunens oppmålingsavdeling (karttjenesten / teknisk kontor) og Fylkeskartkontoret. Noen kommuner har også egen hjemmeside der du kan laste ned kart. Se også xymap.com der en del kommuner har kart. Husk å oppgi hvilket kartdatum du bruker, f.eks. WGS 84. Avløpsanleggets plassering og utslippssted og nødvendige ledningstraseer skal merkes av på kartet. På samme kart skal du også merke av eiendomsgrenser og eventuell adkomst via vei (for slamtømming, vedlikehold etc.). Kartet skal vedlegges søknaden (vedlegg c).

4 I tillegg til kartet skal det tas bilder som viser terrenget i området hvor ledningstraseer og avløpsanlegget skal plasseres (vedlegg d). Gjelder søknaden utslipp til vann, må du oppgi hvor mange meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdyp). Ved søknad om unntak fra standardkrav vedrørende utslippsted jf. 10 og 14 i lokal avløpsforskrift må begrunnelse og dokumentasjon vedlegges søknaden (vedlegg a). 5. Rensegrad Hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du planlegger utslippet, er avhengig av om utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt eller mindre følsomt område, om det er brukerkonflikter involvert, om det er fare for overgjødsling, osv. Informasjon om standardkrav og ulike renseløsninger finner du på Det kan være nyttig å ta kontakt med kommunen eller en fagkyndig for å få nødvendig informasjon eller veiledning om hvilket rensekrav som gjelder der du planlegger utslipp. Du kan også få en fagkyndig til å gjøre vurderingene for deg. Boks 1 Ligger stedet hvor du vil slippe ut avløpsvann i følsomt/normalt område eller mindre følsomt område? Følsomt/normalt område: Alle ferskvannsforekomster, samt kystområdene Hølen, Riskafjorden og Indre Gandsfjord. Se kart til lokal forskrift. Mindre følsomt område: Kystområde på utsiden av Usken, Ytre Gandsfjord og Høgsfjord. Se kart til lokal forskrift. Boks 2: Berøres brukerinteresser? Du må gjøre en vurdering av brukerinteresser som kan/vil bli berørt av utslippet (for eksempel drikkevann, bading, fiske, turløyper, næringsvirksomhet etc.) og utslippsstedets plassering i forhold til disse brukerinteressene. Vurderingen skal legges ved søknaden (pkt. 7, vedlegg e). Hvis du er i tvil, kan det være nyttig å kontakte en fagkyndig som kan foreta en nøytral vurdering. Boks 3: Er det fare for overgjødsling? Kontakt kommunen for å få informasjon om det er fare for overgjødsling i det området du ønsker å slippe ut avløpsvann. 5.1 Følsomt/normalt område Hvis stedet du vil slippe ut til er klassifisert som følsomt/normalt område (se tekstboks 1), setter du kryss i boks 5.1 (Rensegrad jf. 7 i lokal avløpsforskrift, følsomt / normalt område). Gjelder søknaden avløpsvann med innlagt vannklosett setter du kryss i 5.1.a (90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF 5 ). Gjelder søknaden kun gråvann (avløpsvann som ikke inneholder klosettvann) som slippes ut i stedegne løsmasser eller egnet gråvannsanlegg, skal du krysse av i boks 5.1.b (Stedegne løsmasser eller tilsvarende). 5.2 Mindre følsomt område Hvis stedet du vil slippe ut til er et mindre følsomt område skal du sette kryss i boks 5.2 (Rensegrad jf. 8 i lokal avløpsforskrift, mindre følsomt område). Gjelder søknaden utslipp til åpent sjøområde, åpen vik med god gjennomstrømning krysser du av for om rensingen tilfredsstiller enten 5.2.a (20 % reduksjon av suspendert stoff) eller 5.2.b (maksimum 180 mg suspendert stoff/liter). Gjelder søknaden utslipp til sjø i viker med liten vannutskifting eller til vassdrag som fører direkte ut i god sjøresipient så krysser du av i 5.2.c (60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF 5 ). Gjelder søknaden gråvann som skal slippes ut til mindre følsom sjøvannsresipient kan du krysse av i boks 5.2.d (slamavskilling). Gjelder søknaden gråvann som slippes ut til ferskvannsresipient kan du krysse av i boks 5.2.e (Stedegne løsmasser eller tilsvarende).

5 Dersom det er konflikt med brukerinteresser, særskilte lokale forhold og lignende kan kommunen i henhold til 12-5 i forurensningsforskriften sette tilleggskrav om for eksempel ytterligere rensing enn standard rensekrav. Dersom du søker om unntak fra rensekravene skal du krysse av i boks 5.3 (Det søkes unntak fra 7 til 8 i lokal forskrift). Husk at begrunnelse/spesifisering for ønske om unntak fra rensekrav må spesifiseres særskilt og vedlegges søknaden (vedlegg a). Under punktet Type renseanlegg skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å installere. Anleggets rensegrad skal dokumenteres. Dokumentasjon skal legges ved søknaden (vedlegg b). Dokumentasjon av renseanlegg for ferdigprodusert minirenseanlegg Hvis du skal installere et ferdigprodusert minirenseanlegg, må dette være testet i henhold til NS- EN Sjekk at anlegget har CE-merke (NS-EN ) og at rensegraden til minirenseanlegg tilfredsstiller rensekravet for ditt utslipp (du har angitt rensekrav under pkt 5. Rensegrad). Dokumentasjon av rensegrad for minirenseanlegg må minst inneholde følgende opplysninger: Navn på firma/institusjon som har utført testen Dato for testrapport Oppnådd reduksjon ved testing i hht. NS-EN 12566: o Organisk stoff BOF 5 (% reduksjon) o Organisk stoff KOF (% reduksjon) o Suspendert stoff SS (% reduksjon) o Totalfosfor tot-p (% reduksjon) Slamproduksjon (m 3 /år) Temperatur under testforhold ( C) Dokumentasjon av rensegrad for andre renseløsninger Dokumentasjon av rensegrad for andre renseløsninger enn minirenseanlegg må inneholde en beskrivelse av anlegget som viser at anlegget er dimensjonert og utformet slik at det tilfredsstiller rensekravet. Nærmere veileding om hva vedlegget skal inneholde er beskrevet på nettstedet Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter (pe). Dette vil du kunne finne for eksempel i anleggsleverandørens dokumentasjon. Vurdering av hvor stort anlegg du skal velge bør gjøres med et perspektiv på ti år. Dimensjoneringen kan ikke være mindre enn utslippets forventede størrelse som du har oppgitt under pkt. 2, og bør uansett ikke være dimensjonert for mindre enn fem pe. 6. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig Her skal du oppgi hvem (nøytral fagkyndig person/firma/leverandør) som har bistått deg med dokumentasjon av rensegrad, utforming og dimensjonering av anlegget, og hvem som vil bistå deg med installasjon av renseanlegg. Vær oppmerksom på at dokumentasjon av anleggets rensegrad skal være utført av nøytral fagkyndig. Du har ikke anledning til å dokumentere rensegrad selv. Husk at dokumentasjon av rensegrad skal vedlegges søknaden (vedlegg b). 7. Vedlegg til søknaden Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det nødvendige vedlegg vil søknaden ikke kunne bli behandlet. Under finner du en liste over nødvendige vedlegg.

6 a. Begrunnelse for ønske om unntak fra 3 til 16 i lokal avløpsforskrift Hvis du søker om unntak fra rensekrav skal dette begrunnes særskilt. Vær oppmerksom på at dersom det søkes om unntak fra standardkravene i lokal avløpsforskrift, gjelder ikke kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker. Begrunnelser og dokumentasjon for ønske om alle typer unntak fra 3 til 16 i lokal forskrift skal inn under vedlegg a, ikke bare unntak fra rensegrad. Eksempler på andre ønsker om unntak kan være unntak fra satandardbestemmelser om utlippsted, utslippsdyp, krav til vei, samlet plan, tømmeordning, osv. b. Dokumentasjon av rensegrad jf. 9 i lokal avløpsforskrift og beskrivelse av anlegg Se pkt. 5. Rensegrad c. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og adkomst via vei (for slamtømming, vedlikehold osv.) på kart i målestokk 1:5000 eller større Se pkt. 4. Utslippssted d. Bilder som viser område for plassering av ledningstraseer og avløpsanlegg Se pkt. 4. Utslippssted e. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg, må du legge ved en liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gnr. og bnr for disse bygningene får du ved henvendelse til kommunen. f. Samlet plan og eventuelle uttalelser fra vann- og avløpsansvarlig Utarbeidet plan for rensing av avløp i det aktuelle området i henhold til 3 i lokal avløpsforskrift legges ved søknaden. Dersom en mener at samlet plan ikke er relevant må det søkes om dispensasjon fra kravet i 3 i lokal avløpsforskrift, Se pkt. 7 a. Begrunnelse for unntak. g. Uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig Dersom eiendommen ligger innenfor område for offentlig avløp (se kart til lokal avløpsforskrift) må det innhentes uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig i kommunen. På bakgrunn av vann- og avløpsansvarlig sin vurdering kan det bli stilt krav om utarbeidelse av avløpsplan for et større område i henhold til 6 i lokal avløpsforskrift. Uttalelse legges ved søknaden. h. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø. i. Oversikt over hvem som er varslet om planlagt utslipp (naboer og andre spesielt berørte) Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet om det planlagte utslippet og du må legge ved kvittering på at varsel er sendt de respektive (for eksempel kvittering på rekommandert sending eller underskrift). j. Eventuelle mottatte uttalelser Hvis du har mottatt uttalelser skal disse legges ved søknaden. k. Drift- og vedlikeholdsavtaler Alle typer renseanlegg skal drives i hht. bindende drifts- og vedlikeholdsavtaler. Betingelser settes i utslippstillatelsen. Drift- og vedlikeholdsavtaler vedlegges søknaden. I forbindelse

7 med anlegg hvor det kun er aktuelt med avtale om tvungen kommunal slamtømming vil det ikke være relevant å vedlegge driftsavtale. 8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk) Her kan du skrive eventuelle merknader du mener er nyttig informasjon for kommunen når søknaden skal behandles. 9. Underskrift og erklæring Merk at det er ansvarlig eier som skal undertegne søknaden. Ansvarlig eier innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold.

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer