FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE Fastsatt av bystyret i Sandnes kommune den , med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 del jf. lov av 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 9. Forskriften trer inn i stedet for 12-7 til i forurensningsforskriften. 1 Virkeområde Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 personenheter (PE) (tilsvarende avløp fra 75 personer). For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskriften bare dersom det er innlagt vann. Forskriften gjelder i de deler av kommunen hvor det ikke er mulig å lede avløpsvannet fra bygningen til offentlig avløp. 2 Definisjoner Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Med gråvann menes avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende og ikke avløpsvann fra toalett. Med svartvann menes avløpsvann fra toalett. Med PE forstås i denne forskriften den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram per døgn. 50 PE tilsvarer utslipp fra ca. 75 personer. 3 Krav om samlet plan I henhold til kravet i forurensningslovens 11 skal forurensningsspørsmål om mulig søkes løst for større områder under ett. Kommunen krever at det utarbeides en samlet plan for avløpsrensing i et naturlig avgrenset område i forbindelse med utslippssøknaden. 4 Samordning med andre myndigheter Kommunen vil i enkeltsaker sørge for at det innhentes uttalelser fra følgende myndigheter der hvor det er nødvendig: - Helsemyndighetene - Havnemyndighetene - Fiskerimyndighetene I forhold til andre myndigheter, for eksempel kommunale byplanmyndigheter, byggesaksmyndigheter, vernemyndigheter i forbindelse med inngrep i verneområder/vernede vassdrag/lnf områder, må uttalelser innhentes på forhånd og legges ved utslippssøknaden. 5 Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til a) Avløpsvannets mengde og egenskaper 1

2 b) Forebygging av lekkasjer og c) Begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp d) Begrensning av inngrep i naturen 6 Område for offentlig avløp I områder for offentlig avløp skal det alltid søkes å løse avløpsforhold med tilknytning til offentlig avløp. Kommunen kan kreve at det lages avløpsplan over et større avgrenset område i forbindelse med søknader om utslipp. Vann- og avløpsansvarlig for offentlig avløp i kommunen må kontaktes for uttalelse i saker som ligger innenfor rensedistrikt for offentlig avløp. 7 Utslipp til følsomt og normalt område Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område skal minst etterkomme - 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i velegnede stedegne løsmasser eller gråvannsrenseanlegg med tilsvarende renseeffekt. Toalettløsning for hytter med utslipp til ferskvannsresipienter skal være godkjent biologisk klosett (avløpsfritt). Vannklosett på hytter som ligger til ferskvannsresipienter blir kun godkjent dersom avløpsvannet kan føres til offentlig avløp. Vannklosett på hytter er tillatt der hvor avløpet etter høygradig rensing kan ledes til sjøresipient og det ikke er konflikter med andre brukerinteresser, eller at avløpet kan føres til offentlig avløp. Områder karakterisert som følsomme eller normale er vist på vedlagt kart. 8 Utslipp til mindre følsomt område Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme: Utslipp til åpent sjøområde, åpen vik med god gjennomstrømming: a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget eller b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. Utslipp til sjø i viker med liten vannutskifting eller til vassdrag som fører til god sjøresipient: a) 60% reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 Toalettløsning for hytter med utslipp til ferskvannsresipienter skal være godkjent biologisk klosett (avløpsfritt). Vannklosett på hytter som ligger til ferskvannsresipienter blir kun godkjent dersom avløpsvannet kan føres til offentlig avløp. Vannklosett i hytter er tillatt der hvor avløpet etter rensing kan ledes til sjøresipient og det ikke er konflikter med andre brukerinteresser, eller at avløpsvannet kan føres til offentlig avløp. 2

3 Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå slamavskilling før utslipp til sjø eller rensing i velegnede stedegne løsmasser eller gråvannsrenseanlegg med tilsvarende renseeffekt ved utslipp til vassdrag. Områder karakterisert som mindre følsomme er vist på vedlagt kart. 9 Dokumentasjon av rensegrad Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredstiller NS-EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. I overgangsperioden fram til NS-EN gjøres tvungen og opphever norsk typegodkjenning, kreves det også typegodkjenning av minirenseanlegg i henhold til TA- 1403/97. Etter overgangsperioden skal minirenseanlegg ha godkjenning etter NS-EN samt tilstrekkelig dokumentasjon av rensegrad i forhold til rensekravet i den aktuelle resipienten. Minirenseanlegg skal inngå drifts- og vedlikeholdsavtale i henhold til Vedlegg 2 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Kommunen kan be om en uavhengig norsk utredning for å dokumentere at den alternative typeutprøvingen er tilstrekkelig tilpasset norsk klima og norsk avløpsvann. Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften benyttes. 10 Utslippssted Utslippssted for avløpsvann fra slamavskiller til god sjøresipient skal lokaliseres slik at a) utslipp til sjø lokaliseres minst 10 meter under laveste vannstand b) og minst 20 meter fra land Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg (ytterligere rensing enn slamavskilling) skal lokaliseres slik at a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand b) utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og c) utslipp til grunnen kun forekommer i stedegne løsmasser Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Krav utover minimumskrav kan settes i enkeltsaker etter vurdering av de lokale forholdene i det aktuelle området. 11 Tett tank systemer Tett tank aksepteres kun som løsning der hvor andre løsninger ikke er mulige, hvor det er eneste løsning for å skjerme resipienten tilstrekkelig mot utslipp, og fortrinnsvis som en midlertidig ordning. Som regel vil det være i spesielle tilfeller hvor betydelige interesser står 3

4 på spill, for eksempel i nedslagsfelt til drikkevannsforsyning eller nærhet til eksisterende eller planlagte offentlige badeplasser, eller ved store konflikter med andre brukerinteresser. Også i de tilfellene tett tank blir valgt som renseløsning skal det i forkant lages samlet plan for et større område. I de tilfellene hvor tett tank kan aksepteres som som avløpsløsning gjelder følgende: a) Tett tank godkjennes kun for svartvann. b) I spesielle tilfeller kan det imidlertid gis dispensasjon til tett tank for gråvann fra hytter. Spesielle tilfeller kan være dersom ingen andre løsninger er mulige eller at helsemyndighetene krever at resipienten må skjermes helt for avløpsvann. Dispensasjon gis i utslippstillatelse eller etter egen dispensasjonssøknad. Ved bruk av tett tank til gråvann fra hytte stilles det krav om dimensjonering av tank/bruk av hytten slik at det er tilstrekkelig med tømming en gang per år. c) Det stilles krav om tankplassering i henhold til 13 fra eksisterende kjørbar vei. Det vil ikke bli akseptert at de det lages nye veier i LNF-områder eller i nedslagsfelt til vernede vassdrag for å gjøre eiendommer i disse områdene tilgjengelige for tømmebil og dermed tett tank systemer. d) Tette tanker skal dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig med tømming en gang per år. e) Tømming skal skje via kommunal tvungen tømmeordning, med mindre dispensasjon er gitt i henhold til Krav til kjørbar vei Ved installering av anlegg som krever tømming, herunder slamavskillere, tette tanker eller andre renseanlegg som krever tømming, stilles det krav om kjørbar vei. Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredstillende snu plass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke for å tåle et kjøretøy av typen LL, jf. kommunalteknisk veinorm for Nordjæren, januar Krav om kjørbar vei kan kun fravikes dersom dispensasjon er gitt. Dispensasjon gis i utgangspunktet kun dersom det er aktuelt med tømming fra båt med tilhørende bindende serviceavtale med tømmefirma. Dispensasjon kan gis i utslippstillatelsen eller etter egen dispensasjonssøknad. 13 Krav til avstand fra kjørbar vei/biloppstillingsplass Anlegg som krever tømming av godkjent tømmefirma stilles det krav om at anlegget plasseres med max 45 meter avstand fra kjørbar vei og max 6 meter høydeforskjell fra bunn tank til kjørbar vei dersom tanken er plassert nedenfor veien. Se 12 for definisjon av kjørbar vei. Tilsvarende krav til avstand og høydeforskjell stilles også i forhold fortøyningsplass ved dispensasjon for tømming fra båt. 14 Andre særskilte utslippsregler Der utslipp fra renseanlegg(ytterligere rensing enn slamavskilling) skjer nær rekreasjonsområder (badeplass) skal det i sjø føres ut på minst 5 meters dyp eller minst 50 meter ut fra land. 4

5 Der utslipp fra renseanlegg(ytterligere rensing enn slamavskilling) skjer nær rekreasjonsområder(badeplass) i ferskvannsresipient skal bakterieinnholdet reduseres ved etterpolering av utslippet eller ved desinfisering. I forbindelse med skjelloppdrettsanlegg må det ikke slippes ut avløpsvann nærmere enn 1000 meter. Utslippspunktet må legges på et dyp som er tilfredsstillende i forhold til strømforhold i området. Ved utslipp i nærheten av eksisterende eller planlagte skjelloppdrett eller annen akvakulturvirksomhet vil kommunen sende utslippsøknaden på høring til Mattilsynet og de lokale fiskerimyndighetene. Ved utslipp i områder uten offentlig drikkevann, eller i nedslagsfelt til drikkevannskilde, må minimum avstand til brønner og lignende overholdes. I enkeltsaker vil kommunen sende saken på høring til de lokale helsemyndighetene. Det må tas hensyn til fiskeriinteresser ved utslippsledning i sjø. Utslippsledningen må ikke legges nært opp til fiskeplasser eller kaste- og låssettingsplasser. Ledningene bør utformes slik at fiskeredskaper ikke kan henge seg fast. I enkeltsaker vil kommunen sende saken på høring til de lokale fiskerimyndighetene. Søknader om utslippsledninger i sjø skal behandles av gjeldende havnemyndighet etter Lov om havner og farvann. I enkeltsaker sender kommunen saken på høring til gjeldende havnemyndighet med informasjon om evt. interessekonflikter i området. I nedslagsfelt til vernede vassdrag skal rikspolitiske retningslinjer overholdes. Også i LNFområder bør inngrep som vil nedsette verdien av urørte områder, eller som kan medføre forringelse av vannkvaliteten, unngås. 15 Lukt Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 16 Utforming og drift av renseanlegg Renseanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året. Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale jf. vedlegg 2 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften. Også ellers skal renseanlegg, herunder også slamavskillere, drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig og bindende drifts- og vedlikeholdsavtale. For større anlegg må det opprettes et andelslag/driftsstyre som blir pålagt å inngå en bindende serviceavtale. For renseanlegg større enn 15 pe skal det også vurderes om det mest hensiktsmessige er at hele eller deler av anlegget overtas til kommunalt drift og vedlikehold. Krav til drift og vedlikehold skal beskrives som vilkår i utslippstillatelsen. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og hvert fjerde år. Tette tanker skal tømmes minst en gang i året og skal i tillegg sikres mot overfylling med alarmsystem. Alle anlegg som 5

6 krever tømming skal registreres i den kommunale slamtømmingsordningen, med mindre dispensasjon er gitt. Dispensasjon gis i utslippstillatelsen eller etter egen dispensasjonssøknad. Rapporter på drift og vedlikehold på renseanlegg skal sendes til Sandnes kommune en gang per år samt ved driftsforstyrrelser/forhold som medfører brudd på utslippstillatelsen. Det er ikke tillatt å slippe avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på enhver annen måte. 17 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft

7 KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN Til 1 Virkeområde Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Større innvendig cisterneanlegg regnes også som innlagt vann. Fortsatt gjelder at dersom det er mulig å knytte utslippet til offentlig avløpsledning, kan kommunen kreve dette etter plan- og bygningsloven 66 nr.2. Til 3 Krav om samlet plan For å unngå sterk økning i enkeltutslipp ønsker Sandnes kommune at nye avløpsanlegg i størst mulig grad blir tilknyttet eksisterende offentlige eller private anlegg/avløpsledninger eller at det bygges felles renseanlegg. Dette gjelder for grupper av eiendommer som hører til et avgrenset område hvor det er naturlig og mest hensiktmessig med felles avløpsanlegg eller at det bør undersøkes om felles anlegg er mulig. Det bør lages en plan over det aktuelle området som viser hvilke eiendommer som bør ha felles utslippspunkt, evt. om det er noen eiendommer som bør ha enkeltutslipp eller om det er flere smågrupper av eiendommer som bør ha felles anlegg/utslippspunkt. Det bør være færrest mulig utslippsledninger i sjø, bl.a. på grunn av båndlegging av kystsonen. Ved utarbeidelse av planen er det viktig å vurdere utslippspunkt/renseløsninger i forhold til resipient samt eksisterende veier og inngrep i naturen. Ved tilkobling til kommunalt avløpsanlegg må tilknytningsavgift betales, jf. lov av 31.mai 1974 nr 1 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Ved tilkobling til et eksisterende privat avløpsanlegg, kan eier av det nye avløpsanlegget måtte betale refusjon for anleggsutgiftene til eier av det eksisterende avløpsanlegget, samt dekke kostandene til nødvendig ombygging og utvidelse av avløpsanlegget, jf. 23 i forurensningsloven. Til 4 Samordning med andre myndigheter Kommunen vil samordne utslippssøknaden i forhold til fiskeri-, havne- og helsemyndigheter. Evt. uttalelser/dispensasjoner fra andre myndigheter må innhentes i forkant av utslippssøknaden. Kapittel 12 i forurensningsforskriften stiller minimums krav til søknad og innhold i denne. Naboer og evt. andre berørte, eks. interesseorganisasjoner/myndigheter/brukere, skal varsles i forkant/parallelt med utslippsbehandlingen. Til 6 Område for offentlig avløp Dersom eiendommene ligger i eller til et område som er definert som område for offentlig avløp, skal alltid vann og avløpsansvarlig for offentlig avløp kontaktes for å avklare tilknytning til offentlig avløp. Dersom tilknytning ikke er mulig på det aktuelle tidspunkt vil utslippstillatelse vurderes. Skriftlig uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig bør legges ved søknad om utslipstillatelse i slike saker. 7

8 Til 7 Utslipp til følsomt og normalt område Det er satt rensekrav og/eller utslippskrav i forhold til resipientstype og miljømål i resipientene samt brukerinteresser. Ved inndeling i resipienttyper er det brukt tilsvarende betegnelser som i forurensningsforskriften, følsomme/normale resipienter og mindre følsomme resipienter, men kriteriene for gruppering er ikke tilsvarende de som er brukt for hele Norge i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 11. Det er i hovedsak Sandnes kommunes egen miljøplan med tilstand og mål for resipientene, Sandnes kommunes utslippstillatelse fra Fylkesmannen, tiltaksplanen til Aksjon Jærvassdag, Retningslinjer for verna vassdrag, brukerinteresser samt generell kunnskap om sjø- og ferskvannsresipientene i Sandnes som er bakgrunn for den resipientinndeling og de utslippskrav som er beskrevet i den lokale forskriften. Resipienttypene er merket av på kart. Følsomme/normale resipienter kan for eksempel omfatte ferskvannsresipienter og dårlige sjøresipienter hvor miljømålene ikke er oppnådd og hvor det kreves tiltak for bedre tilstanden, resipienter med brukerinteresser eller fare for overgjødsling. Gråvannsrensing. Det tillates ikke direkte utslipp av gråvann til resipient. Gråvann skal renses i stedlige masser eller i gråvannsrenseanlegg. Gråvannsrenseanlegget kan være et kompakt ferdig renseanlegg eller eks. plassbygd sand/lecafilter. Utløp fra gråvannsrenseanlegg kan ledes til resipient eller til stedlige masser. Det er tillatt med vannklosett i hytter dersom avløpet blir tilknyttet offentlig avløp eller at renset avløpsvann fra vannklosett blir ført ut på tilstrekkelig dyp i sjøresipient. Hva som regnes som tilstrekkelig dyp vil bli satt i hver enkelt sak ut ifra brukerinteresser og lokale forhold. Til 8 Utslipp til mindre følsomt område Det er satt rensekrav og/eller utslippskrav i forhold til resipientstype og miljømål i resipientene samt brukerinteresser. Ved inndeling i resipienttyper er det brukt tilsvarende betegnelser som i forurensningsforskriften, følsomme/normale resipienter og mindre følsomme resipienter, men kriteriene for gruppering er ikke tilsvarende de som er brukt for hele Norge i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 11. Det er i hovedsak Sandnes kommunes egen miljøplan med tilstand og mål for resipientene, Sandnes kommunes utslippstillatelse fra Fylkesmannen, tiltaksplanen til Aksjon Jærvassdag, Retningslinjer for verna vassdrag, brukerinteresser samt generell kunnskap om sjø- og ferskvannsresipientene i Sandnes som er bakgrunn for den resipientinndeling og de utslippskrav som er beskrevet i den forskriften. Resipienttypene er merket av på kart. Mindre følsomme resipienter omfatter for eksempel gode sjøresipienter, eller vassdrag hvor det ikke er registrert negativ miljøtilstand, hvor kommunen mener det ikke er særlig fare for overgjødsling og som munner ut i god sjøresipient, sjøområder med god vannutskifting. Gråvannsrensing. Det tillates ikke direkte utslipp av gråvann til resipient. Gråvann skal renses i slamavskiller før utslipp til sjø, og i stedlige masser eller gråvannsrenseanlegg ved utslipp i vassdrag/ferskvann eller i nedslagsfeltet til sjø eller vassdrag. 8

9 Det er tillatt med vannklosett i hytter dersom avløpet blir tilknyttet offentlig avløp eller at renset avløpsvann fra vannklosett blir ført ut på tilstrekkelig dyp i sjøresipient. Hva som regnes som tilstrekkelig dyp vil bli satt i hver enkelt sak ut ifra brukerinteresser og lokale forhold. Til 9 Krav til dokumentasjon av rensegrad Det vil bli satt krav om typegodkjenning i hht TA-1403/97 fram til ikrafttredelsesdatoen for EN Fra ikrafttredelsesdato til NS-EN blir gjort tvungen vil kommunen kreve TA-1403/97i tillegg til godkjenning i hht NS-EN Etter at NS-EN blir gjort tvungen utgår TA-1403/97 og NS-EN må aksepteres. Informasjon fra interesseorganisasjoner innen vann- og avløp informerer om at overgangsperioden varer fram til juli Produsenter bør sørge for å få dokumentasjon etter NS-EN så snart som mulig for å ikke få vanskeligheter når TA-1403/97 trekkes tilbake. For anlegg som er prøvd i henhold til NS-EN skal produsenten angi rensegrad, da det ikke er noen grense eller terskelverdier anlegget må tilfredsstille for å bli CE-merket. Innkjøper må selv sjekke om produktet oppfyller kravene til kommunen eller lokal forskrift. Dersom minirensanlegget allerede er testet i henhold til en annen test, er det opp til prøvingslaboratoriet å vurdere om eksisterende dokumentasjon kan benyttes helt eller delvis. Dersom renseanlegget har CE-merke, men mangler deklarasjon på enkelte egenskaper, må produsenten sørge for at egenskapen dokumenteres i henhold til NS-EN Dette kan være spesielt aktuelt i tilfeller hvor det er satt krav om fosforfjerning. Til 10 Utslippsted Minstekravet ved utslipp til sjø etter slamavskilling er 10 meters og 20 meter avstand til land. Krav til utslipp vil imidlertid bli stilt i den enkelte sak ut ifra en vurdering av lokale forhold som strøm, topografi, brukerinteresser osv. Til 11 Tett tank systemer Tett tank system er ikke er foretrukket løsning. Skal kun brukes der hvor andre løsninger ikke er mulige. Tett tank løsning for vannklosett krever gråvannsrenseanlegg i tillegg. Løsningen er ofte en kostbar løsning både med tanke på investering og drift, samt nødvendig kommunal kontroll og tilsyn. Til 14 Andre særskilte utslippsregler Hytter Til ferskvannsresipienter, eller i områder hvor renset avløpsvann ikke kan føres ut til tilstrekkelig dyp i sjøresipient, tillates ikke vannklosett i hytter med mindre avløpet tilknyttes offentlig avløp. Godkjent biologisk, avløpsfritt klosett er da den eneste godkjente toalettløsning. Hyttetoaletter Biologiske toaletter skal være godkjente og avløpsfrie. Avfallet skal komposteres og all vesken skal fordampe slik at det ikke blir noe utslipp av overskuddsvæske. Når avfallet fra toalettet tømmes skal det være nedbrutt slik at det er stabilt og hygienisert. Badeplasser Med renseanlegg menes rensing utover slamavskilling.ved utslipp av renset sanitært avløpsvann direkte til resipient nær badeplasser gjelder strengere regler for valg av utslippspunkt. I forbindelse med badeplasser bør det vurderes om det er mulig å føre det rensede avløpsvannet til stedlige masser i stedet for direkte utslipp til resipient. Kommunen vil 9

10 Drikkevann Akvakultur Fiskeri sende utslippssøknaden på høring til de lokale helsemyndighete. Krav i forskrift er minimumskrav. Helseavdelingen kan komme med ytterligere krav. Søker bør i tillegg varsle de ansvarlige for friluftsområdet/badeplassen i forbindelse med utslippssøknaden. Dersom det er private drikkevannskilder eller andre drikkevannsinteresser i området vil utslippssøknaden bli sendt på høring til den lokale helsemyndighetene. Dersom det er tvil om det kan oppstå konflikt med eksisterende eller planlagte akvakulturvirksomhet i forhold til utslipp av avløpsvann, vil kommunen sende utslippssøknaden på høring til Mattilsynet og evt. de lokale fiskerimyndighetene. Dersom utslippet i sjø kan se ut til å komme i konflikt med fiskeriinteresser, vil kommunen sende utslippssøknaden på høring til de lokale fiskerimyndighetene. Til 16 Utforming og drift av renseanlegg Det vil bli krevd dokumentasjon at det omsøkte renseanlegg er tilpasset norske og lokale forhold. For anlegg hvor det er varierende belastning over året, for eksempel hytter, turistanlegg, leirsted og lignende, vil det måtte dokumenteres at renseanlegget allikevel fungerer optimalt hele året selv om anlegget i perioder på noen måneder er uten tilførsel av avløpsvann. 10

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN Til 2 Virkeområde Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.03.2008 Sak: 0012/08 Arkivsak: 06/00030 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LOKAL FORSKRIFT FOR AVLØP Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når en skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Vår ref. 2013/ Bodil Huse Olsen - Utsleppsløyve minireinseanlegg, ifrådelt parsell på eigedom gnr. 11, bnr. 9 - Ølve

Vår ref. 2013/ Bodil Huse Olsen - Utsleppsløyve minireinseanlegg, ifrådelt parsell på eigedom gnr. 11, bnr. 9 - Ølve Rådmannen Helse og rehabilitering Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Odda kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg INNHOLD: 1 Formål 2 Virkeområde for lokal forskrift 3 Definisjoner 4. Krav til avløpsnett 5. Krav til renseeffekt / utslippskrav 6 Avløp

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Bakgrunn Gjeldende lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, ble vedtatt av kommunestyret 20.06.11, og i revidert

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO 12-3 Krav om tillatelse Utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig uten at tillatelse er

Detaljer

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften 11-3. I tillegg gjelder følgende:

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften 11-3. I tillegg gjelder følgende: INNHOLD Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune, Hedmark. 1. Virkeområde 2. Definisjoner

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Vedtatt av Etnedal kommunestyre xx med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om

Detaljer

Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok

Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok Side: 1 av 8 Til: Fra: Lom kommune v/terje Hoel Norconsult AS Dato: 30. juni 2006 Kopi til: Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok INNLEDENDE NOTAT SOM BESKRIVER PROBLEMSTILINGER/KONSEKVENSER

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 informasjonsskriv, bokmål Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold. Hjemmel: Fastsatt av Hof kommunestyre??.??.2012 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensing 12-6 og 12-16 jf

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Veiledning for opprydding i spredt avløp

Veiledning for opprydding i spredt avløp Veiledning for opprydding i spredt avløp For eiere av private avløpsanlegg, kommunale saksbehandlere, entreprenør- og rørleggerbedrifter 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk)

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer datert 21.06.11 vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Odda kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg INNHOLD: 1 Formål 2 Virkeområde for lokal forskrift 3 Definisjoner 4. Krav til avløpsnett 5. Krav til renseeffekt / utslippskrav 6 Avløp

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyret 19.06.2008, sak 047/08, med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803943 : O: : 101-289 : Monica Nedrebø Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 GNR 101

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

VANN- OG AVLØPSPLAN FOR MARKVIKNESET BOLIGFELT GNR. 57, BNR. 6. Ole Aakvik Gnr. 57, bnr. 6. AVERØY KOMMUNE. VA-plan

VANN- OG AVLØPSPLAN FOR MARKVIKNESET BOLIGFELT GNR. 57, BNR. 6. Ole Aakvik Gnr. 57, bnr. 6. AVERØY KOMMUNE. VA-plan AVERØY KOMMUNE VANN- OG AVLØPSPLAN FOR MARKVIKNESET BOLIGFELT GNR. 57, BNR. 6. Regleringsplan VA-plan Kontaktperson tiltakshavere : Planen er utarbeidet av : Ole Aakvik Gnr. 57, bnr. 6. Dato: 01.11.2013.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Utslippstillatelse Utslipp av avløpsvann Generelt Ingress Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Kommunen

Detaljer

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter IA:-; ;7,;:_!e P ArkRkt.& Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og

Detaljer

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et nytt utslipp av kommunalt avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR Slamavskiller Judaberg INNHOLD 1 SØKNADEN GJELDER 3 2 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 3 2.1 RENSEANLEGGETS NAVN 3 2.2 ANSVARLIG SØKER 5 3 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune. 1 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune. Vedtatt av kommunestyret i Råde kommune den 13.11.2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer