Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg"

Transkript

1 pr Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

2 pr INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM SAKSBEHANDLINGSREGLER... 3 DEFINISJONER ANSVARLIG SØKER...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. BYGGHERRE/TILTAKSHAVER A. EIENDOM/EIENDOMMER TILKNYTTET AVLØPSANLEGGET B. BYGGESTED/PLASSERING AV AVLØPSANLEGGET BESKRIVELSE AV UTSLIPPETS STØRRELSE UTSLIPPSSØKNAD GJELDER TYPE AVLØPSVANN BEREGNING AV UTSLIPPETS STØRRELSE Utregningseksempler for beregning av total antall pe BESKRIVELSE AV AVLØPSANLEGG OG UTSLIPPSSTED PLASSERING AV RENSETRINN UTSLIPPSSTED ANDRE BRUKERINTERESSER KNYTTET TIL UTSLIPPSSTED VEDLEGG TIL SØKNADEN BEGRUNNELSE FOR UNNTAK PLASSERING AV AVLØPSANLEGG MV KONFLIKTREDUSERENDE TILTAK KORNFORDELINGSANALYSE INFILTRASJONSANLEGG UTFYLT SKJEMA EGENKONTROLL INFILTRASJONSKAPASITET BEREGNING AV AREAL FOR INFILTRASJONSANLEGG UNDERSKRIFT OG ERKLÆRING (BYGGHERRE/TILTAKSHAVER) VEDTAK KNYTTET TIL SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

3 pr Innledning Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf i forurensningsforskriftens kapittel 12. Kommunestyret har i sak /2011 vedtatt lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune. Denne lokale forskriften erstatter i forurensningsforskriften, og gir lokalt tilpassede bestemmelser om hvilke standardmetoder for avløpsbehandling som kan aksepteres. Kort om saksbehandlingsregler Dersom søknaden er i samsvar med beskrevne standardmetoder i lokal forskrift og inneholder alle nødvendige opplysninger, vil søknaden bli behandlet av Vann og avløp innen seks uker. Søkes det om unntak fra standardkravene i lokal forskrift, vil søknaden bli behandlet uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens 93 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Dette kan også gjelde ved oppgradering av eksisterende avløpsanlegg. Som det framgår av pkt 4.1 i søknadsskjemaet utløses søknadsplikt etter forurensningsforskriftens bestemmelser innenfor kategoriene nytt avløpsanlegg, vesentlig økning av avløpsmengde og vesentlig endring av avløpsanlegg. På side 6 i veilederen er ovenfor nevnte kategorier nærmere definert. Nedenfor følger et oppsett som viser forholdet mellom saksbehandlingen etter forurensningsforskriftens bestemmelser og bygningsmyndighetens saksbehandling etter planog bygningslovens bestemmelser: a. Nytt avløpsanlegg Før det eventuelt kan innvilges utslippstillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 12-5 skal det foreligge uttalelse fra sektormyndighetene. Tilsvarende høring må gjennomføres av bygningsmyndigheten for å ivareta plan- og bygningslovens bestemmelser. Ettersom det her er tale om henvendelser til samme myndigheter, vil høring bli samordnet av kommunen på følgende måte: Etter at Vann og avløp har mottatt søknad om utslippstillatelse oversendes søknaden til Byutvikling Byggesakskontoret for gjennomføring av felles høring av sektormyndighetene. Etter at høringsrunden er avsluttet returneres søknad om utslippstillatelse til Vann og avløp endelig behandling. b. Vesentlig økning av avløpsmengde Som hovedregel vil tiltak for å håndtere en vesentlig økning av avløpsmengden være søknadspliktig etter plan- og bygningslovens bestemmelser som følge av tiltakets omfang og kompleksitet. Dersom tiltaket ikke utløser behov for alternativ plassering av rensetrinn 1 (evt også rensetrinn 2) eller ny ledningstrase for utslipp av avløpsvann, vil vurdering av krav om

4 pr søknadsplikt bli avgjort av Byutvikling Byggesak på bakgrunn av Vann og avløp sitt vedtak om utslippstillatelse. Dersom tiltak for å håndtere en vesentlig økning av avløpsmengden i tillegg utløser behov for etablering av nytt rensetrinn 1 og/eller 2 eller ny ledningstrase for utslipp av avløpsvann, vil søknad om utslippstillatelse imidlertid bli underlagt samme saksbehandlingsrutine som beskrevet under pkt. a ovenfor. ettersom En vesentlig økning av avløpsmengde kan utløse behov for oppgradering av eksisterende rensetrinn eller etablering av nytt rensetrinn c. Vesentlig endring av avløpsanlegg Som for pkt b ovenfor Felles for pkt a, b og c Definisjoner Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra Tromsø kommune. Definisjoner Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra WC, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Gråvann: Avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Avløp fra WC er ikke inkludert. Svartvann: Avløpsvann som kun kommer fra WC. Avløpsanlegg: Alle utvendige installasjoner som er nødvendige for å transportere sanitært avløpsvann til godkjent utslippssted Renset avløpsvann: Med renset avløpsvann menes utløp etter siste rensetrinn. Mindre avløpsanlegg: Avløpsanlegg med utslipp tilsvarende opp til 50 pe. Etterpolering: Ekstra rensing etter rensetrinn 1 (pkt. 5.1 i søknadsskjema) som benyttes som tilleggsbehandling i de tilfeller der utslipp til sjø ikke er mulig. pe pe = personekvivalent. Uttrykk for belastning på et avløpsanlegg. Avhengig av type virksomhet som er tilknyttet avløpsanlegget varierer pe typisk mellom 0,15 og 2,5. Se for øvrig under pkt. 4.3 i veiledningen. LLV = Laveste lavvann.

5 pr Ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Med ansvarlig søker, prosjekterende og utførende menes en person eller firma (prosjekterende arkitekt, prosjekterende entreprenør, prosjekterende rørlegger, prosjekterende konsulent, med mer). Ansvarlig søker tar seg av arbeidet med utforming av søknaden og innhenting og tilrettelegging av informasjon som skal vedlegges søknaden på vegne av byggherre/tiltakshaver. Det skal oppgis hvem som er ansvarlig prosjekterende og utførende. Alle funksjonene kan innehas av samme person/firma. Byggherre/tiltakshaver kan selv være ansvarlig søker 2. Byggherre/tiltakshaver Med byggherre/tiltakshaver menes anleggets eier (anleggseier). Dersom flere bolig-/hytteeiere går sammen om et felles avløpsanlegg, anbefaler Tromsø kommune Vann og avløp at ansvarsdelingen mellom eierne for framtidig drift/vedlikehold/- reparasjoner reguleres gjennom egen avtale som tinglyses på den enkelte eiendom. Bolig- /hytteeierne kan også etablere et sameie som ivaretar drift og vedlikehold av det felles avløpsanlegget. Sameiet blir da byggherre/tiltakshaver. I de tilfeller der byggherre/tiltakshaver vil være ansvarlig for planlegging, utbygging og ferdigstillelse, mens nye eiendomsbesittere av boliger/hytter (typisk nye bolig- eller hyttefelt) vil få ansvaret for framtidig drift/vedlikehold, anmodes byggherre/tiltakshaver om å sørge for å overlevere nødvendig informasjon om avløpsanlegget og informere de nye eiendomsbesitterne om det drifts- og vedlikeholdsansvaret som framkommer av vedtak om utslippstillatelse. 3a. Eiendom/eiendommer tilknyttet avløpsanlegget Her skal det fylles inn informasjon om eiendommen(e) som skal tilknyttes det planlagte avløpsanlegget. Ettersom flere boliger, hytter mv kan være tilknyttet samme avløpsanlegg, er det viktig at samtlige tilknytninger kommer med. Disse opplysningene danner også grunnlaget for beregning av avløpsanleggets størrelse, jf pkt. 4.3 under. 3b. Byggested/plassering av avløpsanlegget I punkt 3.b skal det framkomme informasjon om eiendommen der avløpsanlegget (rensetrinn 1 og 2) plasseres.

6 pr Beskrivelse av utslippets størrelse 4.1 Utslippssøknad gjelder Her er det mulig å krysse av for tre alternativer. Nytt avløpsanlegg benyttes dersom søknad om utslippstillatelse gjelder etablering av et nytt avløpsanlegg. Vesentlig økning av avløpsmengde benyttes dersom et eksisterende avløpsanlegg planlegges tilført en vesentlig større mengde sanitært avløpsvann. Med vesentlig økning menes for eksempel overgang fra gråvannsløsning til innsetting av WC eller at en eller flere bolig- /hytteenheter tilknyttes et allerede eksisterende avløpsanlegg. Dette vil i de aller fleste tilfeller medføre behov for oppgradering av eksisterende rensetrinn og i noen tilfeller også oppgradering av utslippsarrangement. Vesentlig endring av avløpsanlegg benyttes dersom et eksisterende avløpsanlegg har behov for oppgradering av rensetrinn 1 og/eller rensetrinn 2 eller tiltak for forbedring av utslippsarrangement (se pkt ). Vesentlig endring av avløpsanlegg skal benyttes ved oppfølging av pålegg om utbedring gitt i medhold av forurensningslovens bestemmelser. 4.2 Type avløpsvann Avhengig av hvordan de innvendige sanitære installasjonene er bygd opp, vil avløpsvannet bli karakterisert på ulik måte. Sanitært avløpsvann benyttes dersom avløpsvann fra vaske-/oppvaskmaskin, dusj/vask og WC skal ledes til avskiller/rensetrinn. Gråvann benyttes dersom det kun er avløpsvann fra vaske-/oppvaskmaskin, dusj/vask som skal ledes til avskiller/renseanlegg, krysses det av for alternativet. Svartvann skal benyttes dersom det kun er avløpsvann fra WC som skal behandles i avskiller/rensetrinn. 4.3 Beregning av utslippets størrelse For å kunne bestemme størrelsen på rensetrinn 1 og 2 er det behov for å ha informasjon om hvor mye sanitært avløpsvann/gråvann/svartvann som skal behandles. Metoden som benyttes for dette formålet er beregning av totalt antall pe (personekvivalenter). Ettersom det kan være bygninger med forskjellig bruksmønster som kan tilknyttes et avløpanlegg, benyttes det en faktor (justeringstall) ved beregning av mengde avløpsvann.

7 pr Boliger/hytter/rorbuer For boliger/hytter med innlagt vann og WC utgjør 1 person = 1 pe For rorbuer med innlagt vann og WC utgjør 1 sengeplass = 1 pe Merk at ved bygging av slamavskiller, skal minste totalvolum for slamavskiller være 4 m 3 tilsvarende utslipp fra 5 pe, selv om faktisk antall pe er lavere. For boliger/hytter med innlagt vann uten WC (gråvannsløsning) vil 1 person = 0,3 pe For rorbuer med innlagt vann uten WC (gråvannsløsning) utgjør 1 sengeplass = 0,3 pe For boliger/hytter uten verken innlagt vann eller WC (biologisk toalett, forbrenningstoalett) vil 1 person = 0,1 pe For rorbuer uten verken innlagt vann eller WC (biologisk toalett, forbrenningstoalett) utgjør 1 sengeplass = 0,1 pe Andre bygninger Det kan også forekomme tilfeller der også andre typer bygninger skal tilknyttes et avløpsanlegg. I slike tilfeller benyttes følgende omregningsfaktorer ved beregning av mengde sanitæravløpsvann: For skoler vil 1 elev = 0,15 pe For offentlige/private virksomheter vil 1 arbeidsplass = 0,3 pe For Hotell/pensjonat vil 1 sengeplass = 1,5 pe For restauranter/kafeer vil 1 ansatt = 2,5 pe (høysesong) For forsamlingslokale (kirker, grendehus (o.l) vil 1 sitteplass = 0,03 pe For institusjoner med fastboende betjening vil 1 ansatt = 1 pe Utregningseksempler for beregning av total antall pe Erfaring over tid har vist at det er store utfordringer knyttet til tømming av større slamavskillere (> 7 m3 totalt våtvolum) når tømmefrekvensen er hvert annet år. Dette skyldes at slike slamavskillere produseres en stor slamkake i toppen som det er svært vanskelig å få fjernet med tilgjengelig slamtømmeutstyr dersom tømming skjer hvert 2. år. Det legges derfor til grunn en to-deling av størrelsen på slamavskillere, der skillelinjen går mellom tømming minimum hvert 2. år og tømming minimum hvert år. Ved bygging av slamavskillere (opp til 50 pe) legges derfor følgende til grunn for beregning av størrelse på slamavskilleren:

8 pr Tab. 1 Beregning av slamavskillervolum ved tømming minimum hvert 2. år/hvert 4. år Hovedgruppe Antall Antall Bolig-/ pe Kammer hytteenheter Totalt våtvolum (m 3 ) Boliger/hytter m/innlagt vann og WC inkl svartvannsløsning ,0 7,0 3,0 5,2 0,5 0,9 0,5 0,9 Boliger/hytter med innlagt vann uten WC (gråvann) 1 5 1,0 0,7 0, ,7 1,2 0, ,3 1,7 0, ,0 2,2 0, ,5 2,6 0, ,9 2,9 1, ,2 3,1 1, ,5 3,3 1, ,7 3,5 1, ,8 3,5 1,3 Tabell 1 ovenfor skal forstås slik at slamavskillerens våtvolum baseres på at slamavskilleren skal tømmes hvert 2. år dersom WC er installert, mens den skal tømmes hvert 4. år dersom det ikke er installert WC Tab. 2 Beregning av slamavskillervolum ved tømming minimum hvert år Hovedgruppe Antall Antall Totalt Bolig-/ pe våtvolum hytteenheter (m 3 Kammer ) Boliger/hytter m/innlagt vann og WC inkl svartvannsløsning ,0 5,2 0,9 0, ,5 7,1 1,2 1, ,0 9,0 1,5 1, ,0 10,4 1,8 1, ,5 11,5 2,0 2, ,5 12,1 2,2 2, ,5 2,3 2, ,3 2,5 2,5 Tabell 2 skal forstås slik at slamavskillerens våtvolum baseres på at slamavskilleren tømmes hvert år. Av tabellene 1 og 2 framgår det slamavskiller med våtvolum på 7,0 m 3 kan benyttes både for 2 og 3 bolig-/hytteenheter NB! Dersom beregning av antall pe for eksempel gir 22 pe som resultat, skal slamavskilleren dimensjoneres som om utslippets størrelse er 25 pe. Nedenfor følger eksempler på beregning av totalt antall pe og med tilhørende fastsettelse av nødvendig totalt våtvolum for slamavskilleren. Ettersom flertallet av søknader om utslippstillatelse vil gjelde bygging av slamavskiller med tilhørende utslipp til sjø, legger eksemplene under dette til grunn.

9 pr Vi gjør imidlertid oppmerksom på at beregning av totalt antall pe vil være den samme, selv om det vil bli valgt en annen type avløpsrensing som for eksempel et kjemisk minirenseanlegg. Eksempel 1 Gjelder 1 bolig med innlagt vann og WC, husstand med 3 personer: 1 pe/person x 3 personer = 3 pe i avløpsvannet. Imidlertid framgår det av tabell 1 ovenfor at minste størrelse på slamavskilleren utgjør 4 m 3, tilsvarende et utslipp på 5 pe. Slamavskilleren utføres som 3-kamret avskiller og den skal tømmes hvert 2. år. Volumfordelingen mellom kammer 1, 2 og 3 framgår av tabell 1. Eksempel 2 Det skal bygges et felles avløpsanlegg for bolighus og hytter, og totalt skal følgende tilknyttes: 2 boliger med innlagt vann og WC 2 hytter med innlagt vann og WC 3 hytter med innlagt vann, men uten WC Beregning av antall pe blir som følger basert på opplysningene i tabell 1 2 boliger med innlagt vann og WC = 10 pe + 2 hytter med innlagt vann og WC = 10 pe = 5 bolig-/hytteenheter med innlagt vann og WC = 20 pe Et pe-antall på 20 utløser behov for en slamavskiller som skal tømmes 1 gang pr år. Av tabell 2 framgår det videre at 20 pe da utløser en slamavskiller med våtvolum på 9,5 m 3. Hyttene med innlagt vann uten WC har behov for følgende våtvolum: 3 hytter = 15 pe = 2,3 m 3 Sum våtvolum for avløpsanlegget = 9,5 m 3 + 2,3 m 3 = 11,8 m 3 Ved å bruke tabell 2 finner man da at det da må benyttes en slamavskiller med våtvolum på 12 m 3. Slamavskilleren skal tømmes hvert år Slamavskilleren utføres som 3-kamret avskiller, og volumfordelingen mellom kammer 1, 2 og 3 framgår av tabell 2. Eksempel 3 Eksempel 3 omhandler avløpsanlegg til et rorbuanlegg med tilhørende kontorfasiliteter og kafédrift. Kontorfasilitetene benyttes av 2 ansatte, mens kafédriften utføres av 1 ansatt. Rorbuanlegget består av 7 rorbuer, hvorav 3 rorbuer har 5 sengeplasser hver og 4 rorbuer har 4 sengeplasser hver.

10 pr Beregning av det totale antallet pe blir som følger: 3 x rorbuer x 5 sengeplasser/rorbu x 1 pe/sengeplass = 15 pe + 4 rorbuer x 4 sengeplasser/rorbu x 1 pe/sengeplass = 16 pe + 2 ansatte i kontorfasiliteten x 0,3 pe/ansatt = 0,6 pe + 1 ansatt i kafeen x 2,5 pe/ansatt = 2,5 pe Totalt antall pe = 34,1 pe Av tabell 2 ser vi at vi må legge til grunn 35 pe som dimensjonerende utslipp, og dette gir en slamavskiller med totalt våtvolum på 15,5 m 3 og tømming hvert år. Slamavskilleren utføres som 3-kamret avskiller, og volumfordelingen mellom kammer 1, 2 og 3 framgår av tabell 1. Det vil variere hvor mange personer som oppholder seg på hytte, rorbu, pensjonat, arbeidsplass med mer. Når man skal beregne forventet antall personekvivalenter må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i bygningen til samme tid. Antall sengeplasser/ansatte er et godt mål på maksimum antall personer og dermed maksimum belastning. Eksempel 4 Tre hytteiere ønsker å gå sammen om å etablere avløpsanlegg for behandling av gråvann, ettersom 3 hyttene har innlagt vann, men godkjente biologiske toalettløsninger. I dette tilfelle benyttes den delen av tabell 1 som omhandler Boliger/hytter med innlagt vann uten WC(gråvann), og der finner man at 3 hytter vil ha behov for et totalt våtvolum på 2,3 m 3. Slamavskilleren utføres som 2-kamret avskiller, og volumfordelingen mellom kammer 1 og 2 framgår av tabell Beskrivelse av avløpsanlegg og utslippssted Under punkt 5 skal det redegjøres for valg av metoder for behandling av avløpsvann, valg av sted for utslipp av renset avløpsvann og hvilke andre brukerinteresser det er rundt utslippsstedet. Ved valg av metode for behandling av avløpsvann skal punktene 5.1 Rensetrinn Rensetrinn 2 (etterbehandling) 5.3 Utslippssted sees i sammenheng. Nedenfor følger et eksempel på dette. Eksempel To hytteeiere går sammen om å etablere et avløpsanlegg for transport, behandling og utslipp av sanitært avløpsvann. Det er gode stedlige løsmasser i området og disse ønskes benyttet som en del av avløpsanlegget sammen med en 7,0 m 3 slamavskiller. Søknadsskjemaet benyttes da på følgende måte:

11 pr Rensetrinn 1 X Slamavskiller Biologisk minirenseanlegg* Kjemisk minirenseanlegg* Kjemisk/biologisk minirenseanlegg* Tett tank (for alt avløpsvann) Tett tank (for svartvann) Biologisk toalett Forbrenningstoalett Prfabrikkert gråvannsløsning Annen løsning, spesifiser: 5.2 Rensetrinn 2 (etterpolering) Ikke relevant X Infiltrasjonsanlegg Biofilter Annet, spesifiser: 5.3 Utslippssted Sjø Langgrunt sjøområde X Infiltrasjon i grunnen. Øvre del av fjæresonen Bekk/elv Innsjø Annet, spesifiser 5.4 Plassering av rensetrinn 1 Tilfredsstillende tømming av slamavskillere/tette tanker/minirenseanlegg er avhengig adkomst og plassering i forhold til adkomst. Dette betyr at følgende krav må oppfylles: Slamavskiller/tett tank/minirenseanlegg må plasseres ved kjørbar helårsvei for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar vei er 50 meter. Maksimal løftehøyde mellom vei og bunnen av tank skal være 6 meter. Definisjon på kjørbar vei: Vei som har tilfredsstillende snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Det skal ikke være vegetasjon eller andre hindringer som hindrer adkomst for tankbil. Om vinteren må veien være brøytet og om nødvendig strødd. Hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, avgjøres av kommunen

12 pr Utslippssted Med utslippssted menes lokalisering av det området der renset avløpsvann har sitt utløp. Dette kan for eksempel være utløpet av en utslippsledning i sjø eller området for infiltrasjon av avløpsvann i egnede jordmasser. 5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippssted For å kunne vurdere om det vil være nødvendig med strengere rensekrav eller alternativ plassering av utslippssted for renset avløpsvann, har vi behov for informasjon om annen bruk av det området som planlegges benyttet som utslippsområde. Vi gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt at det gjennomføres befaringer eller annet informasjonssøk for å verifisere om opplysningene som framkommer er riktige. 6. Vedlegg til søknaden 6.1 Begrunnelse for unntak Når det krysses av i Ja-alternativet skal det følge med et vedlegg som begrunner ønske om unntak fra Tromsø kommunes lokale forskrift om mindre avløpsanlegg.. Dersom vedlegget ikke følger med, vurderes søknaden å være ufullstendig. 6.2 Plassering av avløpsanlegg mv Kart til bruk for lokalisering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst kan lastes ned på eller ved å kontakte Tromsø kommune Vann og avløp v/kundeservice 6.3 Konfliktreduserende tiltak Dette punktet sees i sammenheng med pkt. 5.5 ovenfor. Dersom det i pkt opplyses om brukerkonflikter, skal alternativene Ja eller Nei i søknadsskjemaets pkt. 6.3 benyttes for å beskrive forholdet til konfliktreduserende tiltak. Som eksempler på konfliktreduserende tiltak kan nevnes: Utslippsdybde utover minimumskravet på 2 m under LLV Alternativ plassering av utslippsledning Alternativ plassering av infiltrasjonsanlegg Minirenseanlegg til erstatning for slamavskiller Benyttes Nei-alternativet vurderes søknaden som ufullstendig.

13 pr Kornfordelingsanalyse Infiltrasjonsanlegg For å kunne slå fast om jordmassene som ønskes benyttet til infiltrasjon av avløpsvann er egnet for infiltrasjon av avløpsvann er det behov for å få utført en kornfordelingsanalyse. Når det krysses av i Ja-alternativet skal resultat fra kornfordelingsanalysen legges ved. Dersom dette vedlegget mangler ved avkryssing av Ja-alternativet, vil søknaden være ufullstendig. Søknaden vil også være ufullstendig dersom det krysses av i Nei-alternativet samtidig som det i søknadens pkt 5.2 er krysset av for bruk av infiltrasjonsanlegg. 6.4 Utfylt skjema Egenkontroll Infiltrasjonskapasitet Det er behov for gjennomføring av en grunnundersøkelse for å klarlegge om jordmassene som planlegges benyttet har tilfredsstillende infiltrasjonskapasitet. Som en del av denne vurderingen skal det gjennomføres måling av vannledningsevne. I forbindelse med rapporteringen skal det benyttes et eget skjema som kan lastes ned her (etabler lenke), eventuelt blir oversendt på e-post eller pr ordinær post ved henvendelse til Når det krysses av i Ja-alternativet skal det utfylte skjemaet for egenkontroll av infiltrasjonskapasitet legges ved. Dersom dette vedlegget mangler ved avkryssing av Jaalternativet, vil søknaden være ufullstendig. Søknaden vil også være ufullstendig dersom det krysses av i Nei-alternativet samtidig som det i søknadens pkt 5.2 er krysset av for bruk av infiltrasjonsanlegg. 6.5 Beregning av areal for infiltrasjonsanlegg Dersom det søkes om etablering av infiltrasjonsanlegg som rensetrinn 2, er vi avhengig av opplysninger om nødvendig infiltrasjonsareal for å kunne ta stilling til om foreslått løsning kan aksepteres (under forutsetning av at resultat fra vedlegg 6.5 er tilfredsstillende) Når det krysses av i Ja-alternativet skal det derfor legges ved en beregning av nødvendig infiltrasjonsareal. Dersom en slik beregning ikke er vedlagt, vil søknaden være ufullstendig. Søknaden vil også være ufullstendig dersom det krysses av i Nei-alternativet samtidig som det i søknadens pkt 5.2 er krysset av for bruk av infiltrasjonsanlegg. For nærmere informasjon om infiltrasjonsanlegg henvises det til teknisk veileder til lokal forskrift som dere kan finne her (etabler lenke) 8. Underskrift og erklæring (byggherre/tiltakshaver) Vi gjør oppmerksom på at det er byggeherre/tiltakshaver som skal skrive under erklæringen og ikke ansvarlig søker. Skulle underskrift fra byggherre/tiltakshaver mangle, er dette å anse som at søknaden ikke er komplett.

Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 1 Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM SAKSBEHANDLINGSREGLER... 3 DEFINISJONER... 4 1.ANSVARLIG SØKER...... 5 2. BYGGHERRE/TILTAKSHAVER...

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe. Side 1 av 5 KOMMUNALTEKNIKK Gnr. Bnr.Asker kommune SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om

Detaljer

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter IA:-; ;7,;:_!e P ArkRkt.& Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et nytt utslipp av kommunalt avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 informasjonsskriv, bokmål Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1).

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når en skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Tiltaksh.: Svein Åge Svinsås, Furunesveien 229 B, 7160 Bjugn.

Tiltaksh.: Svein Åge Svinsås, Furunesveien 229 B, 7160 Bjugn. NORDBOHUS 2 Bjugn Kommune Alf Nebbsgt. 2 7160 Bjugn Vår ref.: Jim Sletten Deres ref.: Trond Langseth Dato: 3. juli 2015 VEDR.: SØKNAD OM UTSLIPP FRA GNR.29/39 133LIGN KOMMUNE, KLAKKENVN. 246, 7160 133UGN.

Detaljer

Skjema for søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Skjema for søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Skjema for søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO 12-3 Krav om tillatelse Utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig uten at tillatelse er

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Odda kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg INNHOLD: 1 Formål 2 Virkeområde for lokal forskrift 3 Definisjoner 4. Krav til avløpsnett 5. Krav til renseeffekt / utslippskrav 6 Avløp

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften Søknadsskjemaet gjelder utslipp

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Detaljer

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Utslippstillatelse Utslipp av avløpsvann Generelt Ingress Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Kommunen

Detaljer

B-1. Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

B-1. Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser B-1. Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av kommunalt avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune.

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune. Det er i utgangspunktet firmaer med dokumentert nødvendig kompetanse som kan søke, prosjektere og utføre. Søknaden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 VEDLEGG SAK 2/13 4/13 MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 C. Blekkerud BA-Service Hammarenga 49b 2750 GRAN Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00592-3 56/8, ---, M45 03.05.2013 thgu 56/8 - Søknad

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/891-3 Arkivnr.: GNR 1/7 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE Fastsatt av bystyret i Sandnes kommune den 21.03.06, med hjemmel i Forskrift om begrensning av

Detaljer

Lovhjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften kap 13 og plan- og bygningsloven

Lovhjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften kap 13 og plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 17/466 Lnr.: 15376/17 Ark.: GNR 109/15 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset 109/15 - Søknad om utslipp for hyttefelt Brattholt skog II - behandling etter lov

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Vedtatt av Etnedal kommunestyre xx med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

avløpsvann fra hus og hytter

avløpsvann fra hus og hytter A-1. Sknad om utslipp av sanitært og kommunalt avlpsvann fra hus og hytter Sknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig kning av eksisterende av sanitært avlpsvann jf. forskrift om

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803943 : O: : 101-289 : Monica Nedrebø Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 GNR 101

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer