Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet)"

Transkript

1 Tillatelse Utkast 1. Tillatelse etter forurensningsloven for [kommune/r] til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i <navn> tettbebyggelse Tillatelsens ID (nummer eller annet) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16 [og endret i medhold av 18] 22 og 40, samt forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 14 krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av <dato>, hovedplaner for avløp <navn>, < vesentlig endringer i tilførsler, ombygging/oppgradering eller utslippets størrelse, opplysning fremkommet under behandlingen av søknaden>. Vilkårene i tillatelsen omfatter både minimumskravene i forurensningsforskriften kap. 14 og andre krav fastsatt av fylkesmannen som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften. [Denne tillatelsen erstatter følgende tillatelser:.]. Tillatelsen gjelder fra med endring(er) av Det vises til søknad av *. Kommune/selskap * Adresse * Postnr. * Poststed * Org. nummer (bedrift) * Virksomhetens kategori * NACE-nr NOCE-nummer * Bransje (nace) Kloakk- og renovasjonsvirksomhet Fylkesmannens referanser Arkivkode Anleggsnummer Risikoklasse * 2* Tillatelse gitt: * Endringsnummer: * Sist endret: * *Ola Ola Heia e.f. miljøvernxx Peder Aas saksbehandler

2 Side 2 av Rammer for tillatelsen 1.1 Omfang Tillatelsen gjelder utslipp av avløpsvann fra <navn> tettbebyggelse på inntil xxx 000 personekvivalenter (pe) i kommune(r). Kommunen(e)* skal ha oppdatert dokumentasjon på tettbebyggelsens utbredelse (areal) og størrelse (pe beregnet BOF 5 etter NS 9426). Ved utbygging av kommunen(e)s infrastruktur eller vesentlige utvidelse av virksomhet som medfører utvidelse av tettbebyggelsen, skal tettbebyggelsens utbredelse og størrelse oppdateres. Tillatelsen omfatter avløpsanlegg for transport og behandling av kommunalt avløpsvann og overvann som fremgår av tabell 1. I tillegg omfattes også krav til slambehandling og overvåking av resipient. Tabell 1. Avløpsanlegg som er omfattet av tillatelsen Renseanlegg/utslipps Største ukentlige punkt middeltilførsel 2010 Ant. pe (BOF ) 5 Største ukentlige middeltilførsel 2020 Ant. pe (BOF 5 ) F-maks faktor brukt for omregning til størst ukentlig middeltilførsel For < på renseanlegg som IKKE omfattes av sekundærrensekravet>, skal kommunen varsle Fylkesmannen dersom det er sannsynlig at avløpsanlegget blir vesentlig endret jf. forurensningsforskriften Anleggene skal drives, vedlikeholdes og fornyes i et langsiktig perspektiv, slik at forventet funksjon og ytelse opprettholdes til enhver tid og er stabil til tross for variasjoner i belastning og klimaforhold. 1.2 Miljømål Formålet med tillatelsen er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann, herunder tiltak for å oppnå god tilstand i berørte vannforekomster. Dette innebærer krav om tilfredsstillende oppsamling, transport og rensing av avløpsvann, herunder tiltak for å hindre forurensning fra overløpsutslipp og lekkasjer fra ledningsnett. I tillegg er det satt krav til maksimale mengder innlekking. 2

3 Side 3 av Utslipp til vann 2.1 Krav og tilhørende tidsfrister Tiltak Frist Referanse ROS-analyse x Kapittel,i endelig versjon Definere mål og delmål med milepæler x Dokumentere forurensning fra overløp for rensing av overvann x+5 år Lage flomsoneplan x Dokumentere hydraulisk balanse ved modell eller annet xx Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utlekking Kontinuerlig Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utslipp fra overløp xx Sanere overløp som er i strid med tillatelsen x Utarbeide tiltaksplan mot tilførsler av overvann xx Innføre primær <sekundær>rensing x Innføre systematisk kildesporing for tap fra ledningsnett x Gjennomføre overvåking x Etablere system for vurdering av energiforbruk x KOSTRA-rapportering 15.2 årlig Lage årsrapport avløpsanlegg 15.3 årlig 2.2 Generelle forhold Gjennomført og planlagt utbygging av avløpsanlegg for transport og behandling av kommunalt avløp skal beskrives i kommunal avløpsplan (hovedplan, saneringsplan eller tilsvarende). Kommunen skal ha kjennskap til om avløpsnett og renseanlegg påvirker eller kan påvirke sårbare naturtyper eller områder som brukes av sårbare arter. Det må utvises særlig aktsomhet ved planlegging av nye ledningstraseer og ved graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke naturmangfoldet Kommunen plikter til å ha oversikt over forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Innen X* skal det utarbeides en samlet risikovurdering for avløpsanlegg omfattet av denne tillatelsen. Vurderingen skal legge spesiell vekt på sårbare anleggskomponenter, områder med mulig brukerkonflikt og klimaeffekter. Vurderingene skal oppdateres jevnlig og ved vesentlig endring.. Systematisk vedlikehold og fornyelse av avløpsanlegg skal bidra til å overholde fastsatte krav, herunder sikre at nedbør ikke medfører avvik. < tiltaksplan(er)> for vedlikehold og fornyelse skal holdes oppdatert. Vedlikeholdsplanen(e) skal vektlegge utstyr som kan ha 3

4 Side 4 av 14 forurensningsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jfr. internkontrollforskriften 5 punkt Krav til avløpsnettet Krav til oppsamling av kommunalt avløpsvann Tilknytning til kommunalt avløpsnett bør være 100 % innen 20xx*. Utslipp av kommunalt avløpsvann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett innen denne fristen skal gjennomgå rensing i renseanlegg med tilsvarende rensing som kommunale anlegg. Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over utbygginger og tilkoblinger som medfører endring av tettbebyggelsens samlete utbredelse og størrelse (pe). Dersom tettbebyggelsens størrelse overskrider <tettbebyggelsens størrelse i pe>, skal Fylkesmannen varsles slik at tillatelsen(e) kan oppdateres Krav til reduksjon av overvann tilført avløpsnettet Overvann bør separeres fra sanitært avløpsvann for å redusere forurensningen fra avløpsanlegget. Det skal dokumenteres hvilke avrenningsforhold som er gjeldende for et normalår innenfor dimensjonerende gjentaksintervaller. Det skal innen 20xx* lages en plan som viser hvordan overvann påvirker ledningsnettet i ulike avrenningssituasjoner og tiltak som skal settes i verk for å redusere tilførsler av overvann til avløpsnettet Krav til utslipp via overløp Kommunen(e) skal ha oversikt over alle overløp og betydelige lekkasjer på avløpsnettet. Driftstiden på overløpene skal registreres eller beregnes. Kommunen(e) skal også beregne forventet utslipp via overløp i et normalår. Ingen overløp skal avlaste over X* % av årlig vannmengde og den samlede mengde utslipp via overløp skal være under X* % over året innen 20XX*. Søppel skal holdes tilbake. På overløp med tilrenning fra m 3 /ha tett flate skal det installeres utjevning Krav til virkningsgrad for avløpsnettet Virkningsgraden til avløpsnettet, det vil si hvor stor andel av forurensningsmengden kommer fram til renseanlegget, skal dokumenteres. Dette skal gjøres ved at de ulike kildene til tap dokumenteres eller vurderes kvalitativt. Utslipp grunnet feilkoblinger, stans i pumpestasjoner, lekkasjer og andre utilsiktede utslipp fra avløpsnettet skal ikke overskride X %* fram til 20xx* og deretter maksimalt Y %* 1 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter forskrift av nr (Internkontrollforskriften) 4

5 Side 5 av Krav til utslipp fra renseanlegg Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året. Renseanlegget skal utformes slik at det kan tas representative prøver av det tilførte avløpsvannet og av det rensede avløpsvannet. Det skal være mulig å foreta målinger av mengde avløpsvann. Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. Renset avløpsvann skal ombrukes når dette er hensiktsmessig. Krav til rensing er satt i tabellen/e under. Avlastning fra overløp tilknyttet renseanlegget er inkludert i rensekravene. Prøver av SS, KOF Cr, BOF 5, og P tot må minst etterkomme enten krav til konsentrasjon eller renseeffekt. <For primærrensing gjelder forurensningsforskriften 14-8i mindre følsomt område> Krav til rensing gjelder fra <tillatelsens dato/dato>. Renseanlegg Type Kontrollparameter resipient SS BOF 5 sjø, mg/l Rensegrad mg/l % Mindre følsomt område Rensegrad % <For sekundærrensing jf. forurensningsforskriften 14-8 i mindre følsomt område> Krav til sekundærrensing gjelder fra <tillatelsens dato, dato for vesentlig endring>. Dersom avløpsvannet gjennomgår fosforfjerning, gjelder kravet om sekundærrensing først når eksisterende renseanlegg endres vesentlig. Renseanlegg Type resipient Kontrollparameter KOF Cr BOF 5 Innsjø, elv, munning, sjø Normalt, følsomt område mg/l Rense grad % mg/l Rense grad % <For fosforfjerning jf. forurensningsforskriften 14-6 og 14-7 i normalt og følsomt område Krav til rensing gjelder fra <tillatelsens dato/dato>. Krav om sekundærrensing vil gjelde ved vesentlig endring jf andre ledd og 14-7 andre ledd. Renseanlegg Type resipient Kontrollparameter Ptot* Ptot 5

6 Side 6 av 14 Elv, munning, sjø, innsjø Normalt, følsomt, mindre følsomt område mg/l Rensegrad % Tonn/år <For fosforfjerning og sekundærrensing jf. forurensningsforskriften 14-6 og 14-7 i normalt og følsomt område> Krav til rensing gjelder fra <tillatelsens dato/dato> Renseanlegg Type Kontrollparameter resipient Ptot* KOF Cr BOF 5 Ptot Elv, munning, sjø, innsjø mg/l Rense grad % mg/l Rense grad % mg/l Rense grad % Tonn/år Normalt, Følsomt område <For sekundærrensing, fosforfjerning og nitrogenfjerning jf. forurensningsforskriften 14-6>: Krav til rensing gjelder fra <tillatelsens dato>. Renseanlegg Type resipient Kontrollparameter Elv, munning, sjø, innsjø Normalt, følsomt område Ptot* KOF Cr BOF 5 tot-n Ptot mg/l Rense mg/l Rense mg/l Rense Tonn/år grad grad grad % % % Den ansvarlige for avløpsanleggene plikter snarest å varsle Fylkesmannen dersom utslippet er overskredet med 100 % eller mer av det rensekravene tilsier. 2.5 Prøvetaking Krav til analyseparameter og metode Krav til prøvetaking og analyse <se forurensningsforskriften 14-11, og 14-13/ forurensningsforskriften kapittel 11, vedlegg 2> Renseanlegg Analyseparameter Inn- og utløpsvann Antall prøver/år Midlingstid/Deteksjonsgren se/metode KOF CR, BOF 5, SS, tot-p, tot-n, <navn tungmetaller>, 3/6/12/24 Døgnbland/Ukebland/ Årsmiddel jf. forurensningsforskriften 6

7 Side 7 av 14 <navn organiske miljøgifter><alter nativ organisk parameter> Uttak av prøver, analyser og vurdering Den ansvarlige for avløpsanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10% og registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans. Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis. Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF 5, KOF CR eller SS. Det skal tas døgn- eller ukeblandprøver når prøven skal analyseres for tot-p eller tot-n. Det skal minst tas følgende antall prøver: a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under pe, b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg mellom og pe, c) 24 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik pe. Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og medregnes i rensegraden. Prøvene skal tas med jevne mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens interkontroll. Prøvene skal oppbevares i samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis Beregning av renseeffekt Alle krav til renseeffekt skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Renseeffekter skal beregnes for hvert prøvedøgn/prøveuke. Årlig renseeffekt skal beregnes som et gjennomsnitt av enkeltverdier. Midlingstid og antall prøver som skal legges til grunn for beregningene framgår av avsnitt Tabellen under gjelder for rensekrav i avsnitt 2.4 og angir det største antall prøver som kan være over konsentrasjonskravet eller under renseeffektkravet for BOF 5, KOF CR og SS. Antall prøver tatt i løpet av et år Største antall prøver som ikke behøver å oppfylle kravene

8 Side 8 av Ved beregning av utslipp via overløp kan målte innløpsverdier til renseanlegget eller beregnede konsentrasjoner basert på fortynning aksepteres. Ved vurdering av analyseresultater skal det ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som for eksempel kraftig nedbør. Slike prøver kan annulleres. Eventuelle annulleringer av prøver på grunn av uvanlige forhold skal begrunnes og dokumenteres.. Det skal alltid tas ut prøver og foretas analyser, selv om foreliggende omstendigheter og forhold gir grunn til å anta at uvanlige forhold er oppstått. Annullering av prøver kan foretas på grunnlag av foreliggende analyseresultats, se "SFT. Informasjon TA 2220/2007." Avrenning fra snøsmelting og nedbør innenfor gjeldende kriterier for dimensjonering av ledningsnett og renseanlegg, eller driftsproblemer ved renseanlegg med dårlig ledningsnett som hovedårsak, er ikke å anse som uvanlige forhold Krav til utslippspunkt Renset avløpsvann skal føres ut i <navn på utslippspunkt, koordinater> på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig og slik at kyst/strandlinjen ikke påvirkes. For sjø: Avløpsledningen skal føres ut i minst m fra land og til m dyp. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand. For elv: Avløpsledningen skal føres til et best mulig utslippspunkt. Der det er skipsfart skal kommunen sørge for godkjenning etter havneloven Krav til påslipp fra industrivirksomheter 8

9 Side 9 av 14 Påslipp av prosessvann fra industri til kommunalt nett skal skje på en slik måte slik at krav til utslipp fra ledningsnett og renseanlegg overholdes. Virksomheter som er koblet til kommunalt ledningsnett har særskilte vilkår til utslipp i tillatelse eller de er regulert via bestemmelser i forurensningsforskriften. Kommunen kan gi nærmere bestemmelser om behandling og krav til påslipp ihht forurensningsforskriftens 15 A-4. Det vil si at kommunen kan stille krav for å beskytte ledningsnett, renseanlegg, slam eller arbeidsmiljø. 2.6 Krav til systematisk vedlikehold og fornyelse Kommunen/e skal sikre at avløpsnettet og tilhørende komponenter (kummer, pumpestasjoner og overløp) vedlikeholdes på en slik måte at tilsiktet funksjon til enhver tid opprettholdes. Rutiner for drift og vedlikehold av avløpsanleggene skal være i samsvar med internkontrollforskriften. Kommunen/e* skal i kommunal avløpsplan Fastsette mål og tidfeste delmål for å etterkomme kravene til avløpsanleggets funksjon. Ha oversikt over inn- og utlekking av fremmedvann til og fra avløpsnettet. Overvåkes avløpsnettets funksjon 2.7 Avløpsslam Kommunen plikter å sørge for at alt avløpsslam som skal brukes til gjødsel håndteres i overensstemmelse med om Gjødselvareforskriften 2. Ved prøvetaking av slammet skal anerkjente metoder for å oppnå representative prøver benyttes. Dersom det oppstår biologisk slam og kjemisk slam i separate prosesser, skal disse slamtypene håndteres separat så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Innholdet av miljøgifter i avløpsvann og slam skal begrenses så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Kommunen skal ha etablert og iverksatt et system for informasjon og kildesporing som sikrer at tilførsler fra potensielle kilder holdes på et minimum. Fylkesmannen kan pålegge kommunen å delta i kartlegging for å dokumentere nivåer av miljøgifter i slam. Sammendrag av prøvetaking og analyser inkludert vurdering av resultatene med konklusjoner skal inngå i årsrapportene for renseanlegget. 3. Utslipp til luft 2 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av , nr

10 Side 10 av 14 Lukt fra renseanlegg, slambehandlingsanlegg, pumpestasjoner, overløp, kummer og eventuelle lufteinnretninger skal være så lav at det ikke er til sjenanse for naboer og brukere av nærområdet. Lukt skal være en driftsparameter for hele avløpssystemet og kommunen skal ha oversikt over kilder og vurdere behovet for tiltak og eventuelt effekten av gjennomførte luktreduserende tiltak. Før bygging av nye anlegg, komponenter (pumpestasjoner, kummer og utearealer og ledninger) må kommunen vurdere mulige kilder til lukt og om nærhet til bebyggelse ferdsel eller terrengforhold kan skape luktkonflikter. Kommunen skal ha et system for registrering og oppfølging av eventuelle klager på lukt. Anlegg for utråtning av slam skal drives slik at utslipp av metan begrenses best mulig. Produsert gass skal samles opp og nyttiggjøres dersom det er mulig, jfr. kapittel 8 i denne tillatelsen. 4. Støy Utendørs støy fra renseanlegga ved boliger omkring skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte fasaden: Dag (kl ) LpAekv12h Kveld (kl.19-23) LpAekv4h Natt (kl ) LpAekv8h Søn- /helligdager (kl ) LpAeq16h Natt (kl ) LA1 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) Støygrensene gjelder all støy fra den ordinære driften av renseanlegga, inkludert intern transport på område til anlegga og lossing/lasting av råvare, slam etc. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport er likevel ikke omfattet av grensene. 5. Forurenset grunn Når det skal legges nye avløpsledninger, skal kommunen/e ha kjennskap til om ledningsnettet berører områder med forurenset grunn eller forurensede sedimenter i elv og sjø. Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen 3. 3 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og kap 22 Mudring og dumping i sjø og vassdrag 10

11 Side 11 av Akutt forurensning - forebyggende tiltak, varsling og beredskap 6.1. Forebyggende tiltak Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. På basis av risikoanalyse skal kommunen iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Kommunen skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene, som også kan inkludere justering av beredskapen i kommunen/e Varsling av akutt forurensning Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift 4. Internkontrollen skal også beskrive kartlegging og vurdering av risiko for akutt forurensning og annen uønsket påvirkning av ytre miljø. Kommunen skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om; - akutt forurensning - unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning - utslipp på mer enn det dobbelte av gjeldende rensekrav 7. Resipientovervåking og rapportering 7.1 Forurensningsforskriften Det er krav til resipientovervåkning for <navn avløpsanlegg med unntak fra sekundærrensing/ navn avløpsanlegg over pe med utslipp til sjø i følsomt område, med unntak fra anlegg med nitrogenfjerning> Den ansvarlige for avløpsanlegget skal gjennom regelmessig overvåking bidra til at resipienten kan registreres som følsomt, normalt eller mindre følsomt område dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp a) større enn eller lik pe til sjø i mindre følsomt område dersom det er gitt unntak fra sekundærrensekravet, b) større enn eller lik 2000 pe og mindre enn pe til elvemunning i mindre følsomt område dersom det er gitt unntak fra sekundærrensekravet, eller c) større enn eller lik pe til sjø i følsomt område, med unntak for avløpsanlegg som etterkommer nitrogenfjerningskravet. Overvåkingen etter første ledd skal om mulig utføres i henhold til Norsk Standard eller God Laboratoriepraksis. Virksomheter som utfører overvåkingen skal være akkreditert for felt- og analysearbeid eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for felt- og analysearbeid godkjent av en kvalifisert nøytral instans. Dersom tilsvarende overvåking også utføres av andre, plikter kommunen/e å bidra til å gjennomføre en samordnet eller felles overvåking. 4 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av , nr

12 Side 12 av 14 Overvåkingen skal igangsettes slik at overvåkingsrapporter kan sendes fylkesmannen fra <dato> og deretter hvert fjerde år. Omfanget av overvåkningen skal være som beskrevet i gjeldende utgave av "Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann, TA-1980".<lenke til klif.no> 7. 2 Vannforskriften Kommunen skal gjennomføre overvåkningsprogram etter nærmere anvisning fra vannregionmyndigheten. 7.3 Rapportering Data som fremskaffes fra undersøkelser av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø. Data skal leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på Vurdering av resultatene og konklusjoner fra undersøkelsen skal <sendes Fylkesmannen hvert x* år/ inngå i årsrapportene ihht tillatelsens pkt 12>. 8. Energi 8.1. Energistyringssystem Kommunen/e skal ha rutiner for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av hele avløpsanlegget. Et energistyringssystem skal være etablert innen xx og inngå i internkontrollen Utnyttelse av overskuddsenergi Kommunen skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi internt, og legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt, med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk mulig eller medfører urimelige kostnader. 9. Testing og substitusjon av kjemikalier og råstoffer Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes, herunder fellingskjemikalier og hjelpekoagulanter, vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler m.m. Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal være testet med hensyn til nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Det skal så langt som det er relevant og hensiktsmessig, også vurderes om bruk av fellingskjemikalier kan påvirke planteopptak av fosfor i jord. 10. Tilsyn Kommunene* plikter å la representanter for fylkesmannen eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 12

13 Side 13 av Ombygging og overføring av avløpsvann til andre anlegg Om renseanlegg planlegges lagt ned eller stanset for en periode grunnet ombygging eller utbedring skal kommunen gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensning. Aktiviteter som kan medføre fare for forurensning kan ikke startes før fylkesmannen har gitt midlertidig unntak. Søknader om unntak fra gjeldende rensekrav må derfor sendes Fylkesmannen i god tid. 12. Krav til årsrapportering 12.1 KOSTRA-rapportering Kommunen/e* skal rapportere avløpsdata til KOSTRA innen 15. februar hvert år Årlige vurderinger av driftsforhold Det skal utarbeides korte årsrapporter delt inn i hhv avløpsnett, renseanlegg, slamhåndtering og overvåking, og legge vekt på overordnede kvalitative vurderinger. Følgende skal rapporteres: Hvordan dagens og planlagt oppgradering av avløpsnett vil medføre at fastsatte krav og delmåletterkommes Hvordan avløpsnettet fungerer, inkl. driftstid for overløp og beregning av innlekking og utlekking. Hvordan lokal overvannshåndtering bidrar til å hindre skade. Herunder forventet effekt av planlagt og innført utjevning eller lokal omsetning av overvann for alle utbyggingstiltak, infrastrukturtiltak, inkludert større rehabilitering eller ombygginger Hvordan renseanleggene fungerer og årsaker til eventuelle overskridelser av tillatelse. Videre skal trender for rensing, driftsstabilitet og fremtidig rensekapasitet beskrives. Resultater, trender og konklusjoner fra resipientovervåking Resultater fra målinger av tungmetaller og organiske miljøgifter i innløp og renset avløpsvann. Status for risikovurderinger og oppfølging Data som rapporteres til KOSTRA eller Vannmiljø er det ikke nødvendig å repetere i årsrapporten, ut over hva kommunen selv finner hensiktsmessig og naturlig for å underbygge konklusjoner. Årsrapportene skal være tilgjengelige for fylkesmannen. <Årsrapportene skal sendes fylkesmannen innen 15. mars hvert år>. 13

14 Side 14 av 14 14

Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed

Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse etter forurensningsloven for Røros kommune til utslipp av kommunalt

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Tillatelsens ID T

Tillatelsens ID T Tillatelse Mars 2017 Tillatelse etter forurensningsloven for Ringerike kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra tettbebyggelsene i Hønefoss og Norderhov Tillatelsens ID 2017.0120.T

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg renseanlegg IKS til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg

Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg renseanlegg IKS til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg renseanlegg IKS til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg Tillatelsens nr. 2017.0015.T Tillatelsen er gitt i medhold av

Detaljer

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann Myndighet 1. Departement via Forurensningsforskriften 14-11 2. Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) 3. Fylkesmann 4. Krav om akkreditert prøvetakingen inntrer dersom bebyggelsen målt i pe er større

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Senioringeniør Sissel Storebø Norsk Vann, avd. Vestlandet 16. juni 2016 1 Hvorfor ny mal for utslippstillatelser? Krav

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland gir tillatelse til utslipp av klorholdig vann fra Nygårdstangen skole og svømmehall med hjemmel i 11, jf. 16 i forurensningsloven.

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse nr T

Tillatelse nr T Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg kommune til transport av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Tønsberg tettbebyggelse Tillatelse nr. 2017.0013.T Tillatelsen er

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll,

Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.02.2013 2012/591/GUAU/461.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 Vår ref. Molde Vann og

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Andebu tettbebyggelse, Andebu renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Andebu tettbebyggelse, Andebu renseanlegg Andebu kommune Att. rådmannen Sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4683 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 9 Arkivnr: Revidert

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse for nye Sentrum avløpsrenseanlegg - SARA - i Stjørdal kommune - unntak fra sekundærrensekravet

Oversendelse av utslippstillatelse for nye Sentrum avløpsrenseanlegg - SARA - i Stjørdal kommune - unntak fra sekundærrensekravet Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 Stjørdal Vår dato: 29.06.2015 Deres dato: 18.02.2015 Vår ref.: 2015/188 Arkivkode:461.3 Deres ref.: 2013/1992-13 Oversendelse av utslippstillatelse for nye Sentrum

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Handeland renseanlegg - tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann i Sirdal kommune

Handeland renseanlegg - tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann i Sirdal kommune Miljøvernavdelingen Sirdal kommune Tonstad 4440 TONSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/16825 27.10.2017 Handeland renseanlegg - tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann i Sirdal

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet - nye utfordringer og strengere krav Miljøvernsjef Kjell Kvingedal, Vannforeningen 14. juni 2017 1 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Foto: Morguefile Vann

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Nome kommune, kommunalteknisk avdeling Søvitt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I HORDALAND

FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann for Bergen kommune Med hjemmel i 18, 1. ledd pkt 6 og 2. ledd, jf. 11 og 16 i forurensningsloven og kapittel 14, 14-4 Krav om tillatelse

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

/4370 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, /74-5/FA-M40/IRAA

/4370 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, /74-5/FA-M40/IRAA FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 18.11.2014 2014/4370 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

/8497 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie,

/8497 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 04.11.2014 2013/8497 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland avdekket 4 avvik. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

Fylkesmannen i Hordaland avdekket 4 avvik. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Sameiet Fæster brygge Brøstanesveien 86-98 5178 Loddefjord Vår dato 24.04.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/5577-461.1 Dykkar referanse Terje Urhaug

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Roar Rabbevåg- 33 37 11 98 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS (TAU) Nøtterøy

Detaljer

Revidert utslipptillatelse etter forurensningsloven for Høvringen avløpsrenseanlegg, Trondheim kommune

Revidert utslipptillatelse etter forurensningsloven for Høvringen avløpsrenseanlegg, Trondheim kommune 1 Revidert utslipptillatelse etter forurensningsloven for Høvringen avløpsrenseanlegg, Trondheim kommune I medhold av 14-6 i forskrift om endring av forskrift 1.juni 2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

/6746 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, /33-3

/6746 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, /33-3 FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 06.11.2014 2013/6746 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Deres ref:. 07.07.2003 Vår dato: 01.09.2003 Saksbehandler: Jon Egil Vinje Vår ref.: 2003/2537 Arkivnr: 461.2 Sirdal kommune Rådmannen 4440 Tonstad Sirdal kommune

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Avløpsaksjonen 2014 Meråker kommune Kontrollrapport

Avløpsaksjonen 2014 Meråker kommune Kontrollrapport Avløpsaksjonen 2014 Meråker kommune Kontrollrapport Virksomhet: Meråker renseanlegg, Meråker kommune Tidsrom for kontrollen: 13.06.2014 Virksomhetens adresse: 7530 Meråker Til stede fra virksomheten: Organisasjonsnr.:

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg Kommune/kommunenr.: Holmestrand

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra IVAR renseanlegg Nærbø

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra IVAR renseanlegg Nærbø Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra IVAR renseanlegg Nærbø Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Tilstede

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den

Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den Vår dato 22.05.2015 Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den 05.03.2015 Ansvarlige virksomhet Navn: Målselv kommune Organisasjonsnr: 972418005 Adresse: Kommunehuset, 9321 Moen Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2014.020.I.FMTE Saksnummer: 2014/2202 Dato for kontrollen:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Skarnes renseanlegg Endelig rapport. Tlf. nr. * Org. Nr 964 947 716 10.06.2012 Tillatelse nr.: 2006.053.T Kommunens adresse: Øgardsv. 2 2100 Skarnes

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Rensekrav i. Trondheimsfjorden

Rensekrav i. Trondheimsfjorden Rensekrav i Nye SARA renseanlegg, Stjørdal Trondheimsfjorden -med utgangspunkt i Stjørdal Leif Inge Paulsen Stjørdal 25.10.2017 Avløpsforvaltning - roller Forurensningsloven fundamentet plikt til å unngå

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 TA-2237/2007 ISBN 978-82-7655-300-0 1. Innledning Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet og

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune Andebu kommune Andebu sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/572 08.05.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Utslipp fra renseanlegg

Utslipp fra renseanlegg Utslipp fra renseanlegg Behov for oppfølging Terje Farestveit, Klif Grunnlag for nye krav Behov for strengere krav med utgangspunkt i: Tilsynsaksjonen avløp oktober 2010 Klimautvalet si innstilling (2010:10)

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse Fylkesmannen gir Bergen kommune ny utslippstillatelse med

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Søre Askøy tettbebyggelse

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Søre Askøy tettbebyggelse Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Søre Askøy tettbebyggelse Fylkesmannen gir Askøy kommune utslippstillatelse i medhold av

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Haglebu avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Haglebu avløpsanlegg Vår dato: 17.04.2015 Vår referanse: 2015/2597 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Frode Haugen Saksbehandler: Håkon Dalen Haglebu Vann- og Avløpsselskap AS Innvalgstelefon: 32266826 3359 EGGEDAL Brevet er

Detaljer

Nye rensekrav til avløp

Nye rensekrav til avløp Nye rensekrav til avløp Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen 22.10.03 Tema I programmet (ut fra situasjonen i vår) Ny forskrift om kommunalt avløp (tilpassing til EU-direktiv)

Detaljer

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29, jf.

Detaljer

/3616 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, HHR/14/667/K1-/

/3616 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, HHR/14/667/K1-/ FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 12.12.2016 2014/3616 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med tunneldriving ved Nye Verma kraftverk for Rauma Energi AS i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR>

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer