Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 06.05.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Langfloen, Rådhus 1 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møtet starter på møterom Langfloen kl Formannskapet deltar på landbrukstreff, møterom Øyfjellet fra kl Møtet i formannskap fortsetter på møterom Øyfjellet etter landbrukstreffet. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 21/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 23/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 24/14 RS 25/14 USS-NYTT NR 18/14 - LANDSMØTETS RESOLUSJON EVALUERING ETTER BEREDSKAPSØVELSE ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED FASTLEGER RS 26/14 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - TYDAL HELSEHUS RS 27/14 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON 2014/ / / /1016 RS 28/14 SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE - TYDAL 4H 2014/62 RS 29/14 RS 30/14 PS 22/14 PS 23/14 PS 24/14 "SNØMØRKT" - KONSERTVERSJON- SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE INNRAPPORTERTE MILJØPRESTASJONER OG MILJØTILTAK FOR HANDLINGSPLAN FOR 2014 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - STIER OG LØYPER I TYDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SELLIÅSEN BOLIGFELT - 2. GANGS BEHANDLING KLAGE PÅ ADRESSENAVN LØVØY- OG OPPSTART AV NAVNESAK PÅ NAVN SOM INNEHOLDER NAVNELEDDET MØ-/MJØ- 2014/ / / / /839

3 PS21/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari Aune (sak 14/14) Lars Græsli A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Jo Vegard Hilmo Stilling Rådmann Økonomisjef Kulturkonsulent Marthe Græsli Økonomisjef

5 Saksliste PS 13/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 17/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 18/14 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - KAROLINERSPELET 2014 RS 19/14 RS 20/14 RS 21/14 RS 22/14 PS 14/14 PS 15/14 PS 16/14 PS 17/14 POLITISK HANDLINGSROM VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RAPPORT FOR BRUK AV STIMULERINGSTILSKUDD 2013 TIL DAGLIG VETERINÆRTJENESTE I TYDAL SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD FOR Å SIKRE DEN DAGLIGE VETERINÆRTJENESTEN I TYDAL KOMMUNE I 2014 VARSEL OM RISIKO FOR OPPFORMERING AV BARKBILLER I TYDAL KOMMUNE, OG MULIGHET FOR BRUK AV SKOGFOND TIL OPPRYDDING AV VINDFALL KOMMUNALT TILSKUDD TIL LANDBRUKSTILTAK 2014 PRIORITERING AV DET KOMMUNALE STATSTILSKUDDET TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET MED OVERORDNA RETNINGSLINJER I TYDAL 2014 PRIORITERING AV DET KOMMUNALE STATSTILSKUDDET TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET I TYDAL FOR 2014 RAPPORT FOR BRUK AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER I / / / / / / / / /145 PS 18/14 FRIVILLIGHEITSMELDING FOR TYDAL 2013/949 PS 19/14 REGULERINGSPLAN ØRNESLIEN HYTTEFELT EIENDOMMENE 172/39 OG 172/40 PS 20/14 SAMFUNNSDELEN I KOMMUNEPLANEN - DRØFTINGSSAK 2013/ /8

6 PS 13/14 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 17/14 Møteprotokoll formannskap RS 18/14 Svar på søknad om skjenkebevilling - Karolinerspelet 2014 RS 19/14 Politisk handlingsrom ved offentlige anskaffelser RS 20/14 Rapport for bruk av stimuleringstilskudd 2013 til daglig veterinærtjeneste i Tydal RS 21/14 Søknad om stimuleringstilskudd for å sikre den daglige veterinærtjenesten i Tydal kommune i 2014 RS 22/14 Varsel om risiko for oppformering av barkbiller i Tydal kommune, og mulighet for bruk av skogfond til opprydding av vindfall

7 PS 14/14 Kommunalt tilskudd til landbrukstiltak 2014 Behandling i Formannskapet Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Kari Aune inntrer som vararepresentant. Græsli enstemmig vurdert inhabil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Det innvilges tilskudd kr ,- tilsvarende kr 1,00 pr liter kjøp melkekvote med virkning fom. kvoteåret Aas beitelag innvilges tilskudd kr ,- til innkjøp av e-bjeller for storfe. Informasjonen fra årets overvåking skal samles inn fra alle som benytter e-bjellene. Dette skal kunne brukes videre i arbeidet med best utmarksbeiteutnyttelse. 3. Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag innvilges kr ,- i driftstilskudd for I tillegg bidrar Tydal kommune med tilgang til møterom og videreformidling av aktuelle tiltak i regi Landbruksrådgivingen. Tiltaksplan for 2014 må leveres. 4. Det avsettes kr ,- til fellestiltak (landbrukstreff, fagmøter, faglagsarrangement etc) innen landbruksnæringen Arbeidsfrist for alle tiltak settes til Det må framlegges dokumenterte utgifter til investering og sluttregnskap for utbetaling av tilskuddet. PS 15/14 Prioritering av det kommunale statstilskuddet til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket med overordna retningslinjer i Tydal 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Kr ,- tildeles nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2014 i henhold til prioriteringsplan, og tilskuddssatser. 2. Tydal kommune godkjenner framlagt forslag til overordna retningslinjer for tilskuddsutbetaling og tilskuddssatser for NMSK-midler Enkeltvedtak etter NMSK-forskriften delegeres til rådmannen.

8 PS 16/14 Prioritering av det kommunale statstilskuddet til Spesielle miljøtiltak i jordbruket i Tydal for 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Kr ,- tildeles spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014 i henhold til prioriteringsplan 2. Tildelt grøftetilskudd, kr ,-, prioriteres brukt i hele kommunen. 3. Enkeltvedtak delegeres til rådmannen. PS 17/14 Rapport for bruk av regionale utviklingsmidler i 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Rapporten tas til etterretning og godkjennes. PS 18/14 Frivilligheitsmelding for Tydal Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Frivilligheitsmelding for Tydal blir godkjend som framlagt med dei endringar som er skildra i saksframlegget. PS 19/14 Reguleringsplan Ørneslien hyttefelt eiendommene 172/39 og 172/40 Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens reguleringsplanen for Ørneslien hyttefelt på eiendommene Ørneslien vestre 172/39 og Ørneslien østre 172/40 på følgende vilkår: 1. Utnyttelsesgraden for hver tomt settes til 20 %.

9 2. Hver tomt avgrenses til maks. 2 da. 3. Tomt 61 godkjennes på følgende vilkår: - grunnmurens høyde skal ha samme høyde som veien ved innkjørselen til tomta. Hytta oppføres i en etasje med maks takvinkel 30 grader. 4. Aktsomhetsplikten i henhold til kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeidet må opphøre om det under utbygging av området oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 5. Eiendomsgrensen mellom de to eiendommene og mot naboeiendommene må fastsettes og legges inn på reguleringskartet fra viltkorridoren og opptil reguleringsplanens avgrensning mot nordøst. 6. Vedtaket om egengodkjenning av reguleringsplanen for Ørneslien hyttefelt datert opphever tidligere vedtatte reguleringsplaner for hyttebebyggelse på eiendommene Ørneslien vester 172/39 og Ørneslien østre 172/40 PS 20/14 SAMFUNNSDELEN I KOMMUNEPLANEN - DRØFTINGSSAK Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: Saken fremmes for kommunestyret ihht. signal gitt i møtet. Forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Saken fremmes for kommunestyret ihht. signal gitt i møtet.

10 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/72092_fix.html Side 1 av Fra: Vigdis Dato: :01:05 Til: Tittel: USS-nytt nr 18/14 Til USS medlemskommuner Nedenfor følger resolusjon vedtatt på landsmøtet i dag: 18/14 - Landsmøtets resolusjon Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) 89 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim april 2014 og vedtok følgende resolusjon: Det haster med ny lov om motorferdsel i utmark Landsmøtet ber Regjeringen prioritere arbeidet med endringer i motorferdselloven og innlemme motorferdselen i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Med den utvidede forsøksordningen som skal vare til 2018, vil den samlede forsøksperioden bli 18 år fra forsøk med lokal forvaltning av snøscooterkjøring ble igangsatt. USS har helt siden 1998 bedt om en demokratisering av motorferdselen i utmark gjennom kommunenes arealplanlegging i plan- og bygningsloven. Landsmøtet ber Regjeringen straks igangsette nødvendig lovgivningsarbeid parallelt med forsøksordningen, dersom den ønskes gjennomført, slik at ikke unødvendig tid går tapt og slik at nødvendige politiske avveininger fra Regjeringen blir synliggjort. Det er landsmøtets forventning at Regjeringen viser den nødvendige og varslede handlekraft, som berørte kommuner kan innrette sin planlegging etter. Kommunene ber Regjeringen vurdere å innføre en kommunal mineralskatt Det er avdekket enorme mineralforekomster og store potensielle verdier i utmarkskommunene. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har i 2012 anslått in situ-verdien av norske mineralressurser til om lag milliarder norske kroner. Regjeringen skriver i Sundvolden-erklæringen: «Det er store verdier i fjellene våre. Mineralnæringen vil derfor være et viktig satsingsområde.» Det er landsmøtets syn at dagens regelverk ikke ivaretar vertskommunenes interesser på en god nok måte. Landsmøtet ber derfor Regjeringen om å vurdere innført: en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer. en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før ervervsloven ble endret i Mineralutvinning beslaglegger store arealer i en kommune, og en tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av og

11 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/72092_fix.html Side 2 av en tilstrekkelig samfunnsmessig kontroll med mineralressursene. Grønn skattekommisjon bør oppnevnes med en representant fra USS Regjeringen har varslet nedsatt en ny Grønn skattekommisjon. Anbefalingen fra Økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10? Naturens goder, om å vurdere innført en generell naturavgift, er av Regjeringens representant på landsmøtet henvist til behandling i kommisjonen. Landsmøtet vil vise til at Utvalget begrunner sin anbefaling med Norges forpliktelser etter konvensjonen om biologisk mangfold, det økte fokuset på økosystemtjenester og økt press mot arealutnyttelse både fra energi-, havbruks- og mineralsektoren. På samme tid har Regjeringen i sin plattform varslet en styrking av kommunenes inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved en lokal andel av selskapsskatten. Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir institusjonalisert i norsk lovgivning, slik et enstemmig Utvalg anbefaler i NOU 2013:10. Landsmøtet støtter Regjeringens syn om at dette arbeidet naturlig hører hjemme i Grønn skattekommisjon. Med om lag 90 medlemskommuner som besitter de største utmarksarealer og de mest verdifulle naturverdier i Norge, og med det største potensialet for mineralutvinning, ber Landsmøtet om at kommisjonen oppnevnes med en representant fra USS. Bare gjennom en slik representasjon vil de viktige interesser USS ivaretar for vår mest verdifulle naturkapital bli tilfredsstillende ivaretatt. Den lokal forvaltningsmodellen for store verneområder må fullføres Riksrevisjonens evaluering av forvaltningsmodellen for store verneområder etterlyser en tydeliggjøring av rollefordelingen mellom styrene, fylkesmennene og forvaltningssekretariatet. Landsmøtet slutter seg til dette. Det er viktig for en bedre og mer effektiv nasjonalparkforvaltning med større lokal forvaltning. Landsmøtet er tilfreds med statssekretærens løfte om bedre tilrettelegging for miljøvennlig reiseliv og verdiskapning innenfor verneområdene. Landsmøtet vil imidlertid påpeke viktigheten av at verdiskapning først og fremst må springe ut av lokalt arbeid og lokale initiativ, og med egen råderett over verdiskapingsprosjektene. God forvaltning av verneområdene krever tilstrekkelige tiltaksmidler til forvaltningen. Disse midlene ble kraftig kuttet i regjeringens statsbudsjett for Landsmøtet oppfordrer alle partiene på Stortinget om å sørge for bedre finansiering av dette viktige arbeidet i statsbudsjettet for Landsmøtet er av den oppfatning at en tydeligere ansvars- og rollefordeling mellom aktørene i forvaltningen - slik Riksrevisjonen også påpeker - vil effektivisere vernearbeidet og gi "mer bruk og vern" for hver krone. Rovdyrforliket må gjennomføres i den daglige rovviltforvaltningen Det tverrpolitiske rovviltforliket forutsetter at det skal være både rovvilt og beitenæring i

12 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/72092_fix.html Side 3 av norske natur, og at denne balansen skal nås med en fastsatt størrelse på rovdyrbestandene og en klar soneinndeling med prioriterte beiteområder. Utfordringen i norsk rovviltforvaltning forvaltningens oppfølging av rovviltforliket. For å sikre rovviltforlikets legitimitet haster det med å få på plass konkrete tiltak i rovviltforvaltningen som sikrer en bedre balanse mellom rovvilt og beiteinteresser. Landsmøtet ser frem til videre oppfølging av ulvesoneutvalgets forslag, blant annet om innlemming av grenseulv og oppfordrer også regjeringen til å følge opp konkrete forslag som er fremmet i Stortinget om mer effektiv jakt for å sikre at rovviltbestandene holdes på vedtatt bestandsnivå og at rovviltskadene reduseres. Dette må også gjelde innenfor ulvesonen. Det er et viktig prinsipp i norsk rovviltpolitikk at det er storsamfunnet som skal bære den økonomiske byrden ved rovviltpolitikken, og ikke de enkeltpersoner som er berørt av den. For å holde konfliktnivået i rovviltpolitikken på et lavest mulig nivå, er det en forutsetning at den lovfestede retten til full erstatning for tap av husdyr til rovvilt videreføres. Landsmøtet er tilfreds med at hele politikerpanelet på landsmøtet klart uttrykte sin støtte til retten til full erstatning for tap av dyr på utmarksbeite. For mer informasjon, kontakt USS-leder Knut J. Herland på tlf , e-post: Last ned uttalelsen i PDF. Følg også USS på Facebook. -

13 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon vår dam vår ref.(nesoppgittvedsvar) Harry PJ. van de Water / Soslal» og helseavdellnq Deresdato Deresref. Alle kommuner i SønTrøndelag V/Rådmann Evaluering etter beredskapsøvelse elektronisk kommunikasjon med fastleger Det vises til beredskapsøvelsen i elektronisk kommunikasjon som ble avholdt samt rapporten med øvelsesresultatene som ble sendt ut (se vedlegg). Som skrevet tidligere anses det som hensiktsmessig at kommunene i beredskapssituasjoner klarerå kommunisere raskt og på elektronisk måte med fastlegene dersom dette er formålstjenestelig for krisens håndtering. Denne kommunikasjonen skal kunne gå i to retninger. Det kan være vesentlig info som sentrale myndigheter på kort varsel ønsker å formidle til fastlegene, eller det kan være behov for å kartlegge eller på annen måte samle opp informasjon som fastlegene sitter inne med. Når det gjelder kartlegginger vil det være kommunens oppgave å sammenstille informasjonen fra fastlegene til et kommunebilde før det oversendes til Fylkesmannen. Også for kommunenes egen del kan det for øvrig være fornuftig å ha slike kommunikasjonsmuligheter med fastlegene. Hvordan en kommune arrangerer dette vil vi ikke legge oss borti. For eksempel vil det faktum at er postadressene til fastlegene i varierende grad sjekkes jevnlig kunne medføre at man fra det kommunale nivå må ringe til legekontorene eller sende SMS til fastlegene om «les viktig e-postmelding» e.l. Etter øvelsen mottok vi noen e-poster eller brev med spørsmål eller foreslag. Erfaringene fra øvelsen ble også drøfteti et møte hvor mange av kommuneoverlegene fra Sør-Trøndelag var til stede (Samfunnsmedisinsk forum ). Basert på en totalevaluering har vi kommet til endrede rutiner for hvordan Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i fremtidige situasjoner med sosial- og helsemessig beredskap vil sende elektroniske henvendelser til kommunene. Under øvelsen brukte vi som eneste inngangsport. Å sluse øvelsen inn i ett spor hvor man både utfordrer det kommunale postmottak samt den videre elektroniske kommunikasjon fra kommunens system med fastlegene, var et bevisst valg for mest mulig testing av denne kommunikasjonsveien. Av samme grunn så vi bort fra parallelle meldinger til kommuneledelse og/eller kommuneoverlegene, noe som kunne ha Embemedelse og kammurrai» og Justis' ug Lanabruk og Mriiøvarrroppvsksrog Sosial' mg admiriislrasjonsstab samurdmngsstzb beredskapsavdeling bygdeulwkhng avdeling uloarmmgsavdehng helseavfleling relevans 7319s: o: E-post: Internett:wwwfylkesrriarinerrnn/st organisasjonsnummer: :

14 2 økt sjansene for at meldingene ble fanget opp. For øvrig er dette med parallelle meldinger noe som man under en reell krisesituasjon selvfølgelig ville gjort. Fylkesmannens fremtidige rutine Rutinene for fremtidig sosial- og helsemessige beredskapssituasoner hvor kommunikasjonmed kommuneledelse>og eventuelt fastlegenivaer ønskelig, blir som følger: Varslinger vil bli sendt ut via CIM til tre grupper: a. beredskapsansvarlig b. rådmann c. kommuneoverlegen. Meldingene vil bli sendt til e-postadressene av de tre ovennevnte samtidig med SMS om at de ble sendt. Dermed maksimaliserervi sjansenfor at meldingen ankommer personer som direkte kan ta fatt i disse og/eller bør være informert om dette. CIM systemet gir oss automatiske tilbakemeldinger når meldingene er mottatt og dermed kan vi eventuelt aksjonere via andre kommunikasjonskanaleri situasjoner hvor det viser seg nødvendig. Tilbakemeldingene fra kommunene skal gå til en e-postadresse som er oppgitt i varslingen som vi sender ut. Fylkesmannen legger deretter eventuelle svar inn i sitt eget CIM system, for eksempel i tilfelle henvendelse gjelder å samle informasjon via en kartlegging. Per i dag bruker for øvrig nesten alle kommuner i Sør-Trøndelag CXMsom et registrerings og logføringsverktøy i sitt arbeid med beredskapssituasjoner. Kommunene som ennå ikke har anskaffet seg CIM tilrådes å gjøre dette innen Va ling av ny øvelse En av forventningene som Helsedirektoratet har beskrevet i sitt oppdragsbrev til Fylkesmennene for 2014 er at Fylkesmannen skal ha en oppdatert oversikt i sitt CIM system over kommuneoverlegene og fastlegene i kommunene. Vi planlegger å innhente disse opplysninger fra kommunene og samtidig bruke denne innhenting som en øvelse. Bestillingen til kommunene om å levere oss oversikt over kommuneoverlege og fastleger (i tillegg til navnene vil det i hvert fall være aktuelt å få mobiltelefonnummre og e-postadressene) vil vi sende ut som øvelse etter ovennevnte rutiner med en relativ kort tidsfrist. Denne øvelsen vil vi gjennomføre før sommeren Med hilsen Jan Vaage (e.f.) fylkeslege Harry P.A. van de Water assfylkeslege Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: kopi rapport med øvelsesresultatene

15 Vennligstsendtdenne meldingenvideretil - Rådmannen - Kommunensberedskapsansvarlg - Leder for sosial- og helse - Kommuneoverlege RFSULTATENE TEST/BEREDSKÅPSØVEISEN Vedlagtoversendesoversiktenmed resultatene(sevedlegg1) av beredskapstesteni den elektroniske kommunikasjonslinjenheisedirektoratet-fylkesmannen-kommune-fastlegene, som Fylkesmanneni Sør- Trøndelaggjennomførtetirsdag3.9.Z013. At det i nærmestefremtid skulleblien slikøvelse,ble varsleti vårt brev av (sevedlegg2). Testen ble sendt alle kommuner per e-post ved de kommunale postmottak kl Tidsfristen for at Fylkesmannenburde ha fått svarenetilbake,oppsummert på kommunenivâ,var satt til kl samme dag. 11 kommunersvarte innenfristen, Ssvarte mellom kl og (disseble tatt med somom besvart i riktig tid), en kommune sendte en oppdatert rapportering dagen etter og en kommune sendte en kort e~postto dager etter. Av de 15 sørtrønderskekommunerhar 10kommuner ikkeeller for sent besvartfylkesmannensforespørsel. Tre kommunerhar sendtdårligeeller ukornplettesvarog12 har besvarttilfredsstillende. For å gjøre kommunens oppgave lettere hadde Fylkesmannen laget rapporteringsskjema hvor man kunne registrere de ulike tidspunkter for mottagelse av rneldingen/rapporten i de ulike deler av kommunene. Dette ble gjort for å hjelpekommunenemed å kunneevaluere øvelsesforløpetså konkretsom muligsamt kunne finne ut hvordet var forbedringxpotensialmht tidsbruk Likevelhar kun9 kommunerbenyttet segav tidspunktregistreringen. Flere legekontorerfindividuelleleger sendte svartil Fylkesmannendirekte. Dette var ikkemeningenfordi svarene skulleoppsummeres i en kommuneoversikt. Dissedirekte meldinger var for øvrig i all hovedsak begrenset til det spørsmålet om man hadde hatt konsultasjoner ifm fláttbitt eller ikke, uten å nevne tidspunktenefor mottagelseavøvelsesmeldirgenosv. Spørsmåletom antall konsultasjonerfor flåttbitt i sisteuke, blevalgt å gi øvelsenen enkel men realistisk innhold rundt et tema som er aktuelt. Flere legekontorer/leger synes imidlertid å ha oppfattet at svaret på antall konsultasjonervar viktigst,ikke nårmeldingeneblemottatt og sendt. Total antall flåttbitt i sisteuke som ble meldt innunder øvelsen,liggersamletsett rundt 30. Det er likevel ikke muligå trekke konklusjonerfor det totale antallslikekonsultasjoneri Sør-Trøndelagi sisteuke. Heller ikkevar det øvelsenshensiktå fåen epidemiologiskfremstilling(dette ville ha krevden annen design).før man kan beregne et estimat for hele fylket bør man ta høyde for en del usikrefaktorer: relativ mange kommunersom ikkehar svartidet hele tatt, svarsom hardårlig kvalitet samt hvormangelegerved de ulike legekontorerifølgerapporteringeneikkevar regnetmed i rapporterte tall om konsultasjoner. Vi har mottatt en tilbakemelding fra Trondheim kommune som opplevde denne beredskapsøvelsensom meget nyttig.øvelsenhar hjulpetmed å avdekkemulighetertil forbedringsomnå vil blitatt tak i. Samletsett Alt i alt kan man konkluderemedat kun 50 %av kommunenei Sør-Trøndelaghar beståtttesten. Mangel på svar eller mangelfulle svarfra deøvrige kommuner reiser tvil om totalresultatet fra øvelsen ville vært brukbart under en realistisk beredskaps situasjon. Altså, dersom dette hadde vært en reell situasjon hvor innblikk i en aktuell situasjon hadde værtvesentlig for sentrale myndigheter for vurdering av tiltak, så hadde svaretfra Sør-Trøndelagikkeværtgodt nok.

16 Vi anmoder alle kommuner til en gjennomgang av egen håndtering av denneøvelsen, identifisere potensielle forbedringer og giennomføre disse iegen organisasjon. Det kan med sikte på beredskapssituasjoner ogsåvære fornuftigå teste ut elektroniskkommunikasjonmellomkommunenog fastiegene/fastlegekonlorer mer systematisk. Med vennlighilsen HarryPA. ven de Water Assisterende fylkeslege Fylkesmanneni Sor-Trdndelag Telefon: Mobil: Fmstvdw%lkesmarInun.nu www. Ikesmannennos! v Tenkpi mlljletforduskrlverul denneeposten

17 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av /39150 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke, tlf TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON v/rådmann 7590 TYDAL Tilsyn - TYDAL HELSEHUS Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette eventuelt påvirker arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Arbeidstøy og smittevern Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Tydal helsehus 7590 TYDAL Til stede fra virksomheten: Heidi Selboe Welve (tjenesteleder sykehjem/hjemmetjeneste), Ragnhild Wesche Kvål (helse- og sosialsjef), Frank Lysø (personalrådgiver), Hege Kløften (verneombud), Linda M. Sandøy (tillitsvalgt fagforbundet), Dortea Østbyhaug (tillitsvalgt NSF) og Heidi Bente Stokke (bedriftshelsetjeneste). Til stede fra Arbeidstilsynet: Elin Skancke (seniorinspektør) og Odd Erik Bakka (seniorinspektør) POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

18 VÅR REFERANSE 2 av /39150 Tilsynet var meldt på forhånd og foregikk som et møte ved Tydal helsehus med ledelsen, vernetjenesten og tillitsvalgte. Bedriftshelsetjenesten var også tilstede. Vi hadde fått tilsendt relevant dokumentasjon på forhånd. Vi fikk opplyst at sykehjem og hjemmetjenesten ble slått sammen til en felles tjeneste med felles bemanning i Det er ca 35 ansatte hvorav ni heltidsstillinger. Det benyttes ikke innleie fra bemanningsselskap, men noen vikarer ved fravær. Sykehjemmet og hjemmetjenesten er organisert med tre avdelinger; sykehjemsavd., demensavd. og hjemmetjeneste. Det er felles turnus for alle ansatte og felles vernetjeneste og tillitsvalgte. Kjøkkenet er lokalisert ved helsetunet og hører helsetunet som verneområde, men kjøkkenet har egen driftsleder. Det er en fagansvarlig sykepleier ved hver avdeling som innehar det faglige ansvaret, mens personalansvaret ivaretas av tjenesteleder. De fleste ansatte rullerer mellom avdelingene, foruten noen som er fast ved demensavdelingen. Utfordringer i arbeidsmiljøet Vi fikk opplyst at svingninger knyttet til pasientbelegg ved sykehjemmet og at det blir flere tyngre pasienter kan oppleves som utfordrende i perioder. Tiltak som er iverksatt for å redusere belastningene knyttet til dette har vært organisering av arbeidsoppgavene, tettere dialog med forvaltningskontoret og endring av turnus i perioder. Det har vært gjennomført økning av stillingsandel ved å flytte ressurser fra helg. Ønsketurnus har ført til noen utfordringer for ansatte gjennom at man har mer variasjon i hvem man jobber sammen med når man er på jobb, spesielt på helg. Innføringen av ønsketurnus har derfor vært innført som en lengre prosess hvor det har blitt tatt hensyn til ulike behov underveis. Vi fikk opplyst at ønsketurnus fungerer godt i dag og at dette har økt trivselen for ansatte når man er på jobb fordi man i større grad har fått vakter som tar hensyn til familieliv. Hjemmetjenesten kan oppleve noen utfordringer knyttet til tilrettelegging i hjemmet til bruker. Det har vært fokus på at det skal gjøres en kartlegging av bolig før tjenestetilbudet tilbys, samt at det er viktig å avklare forventningene på forhånd. Hjemmetjenesten har en tett og god dialog med forvaltningskontoret for å få dette til på en god måte. Ledelsen og ansatte har blitt mer bevisst på å ta hensyn til ansattes arbeidsmiljø inne i brukers hjem og hvilke krav de bør stille til bruker for å tilrettelegge for minst mulig belastning for de ansatte. HMS-kompetanse og vernetjeneste Vi fikk opplyst at tjenesteleder og verneombud har gjennomført nødvendig HMS-opplæring. Medvirkning Under tilsynet opplyste tillitsvalgte og verneombud at de deltar i turnusutvalg hvor de har dialog med arbeidsgiver. Tillitsvalgte deltar også i drøftingsutvalg. Utover dette er det jevnlig dialog med arbeidsgiver ved behov. Ut i fra referatene fra turnusutvalget fremgår det at det stort sett er forhold knyttet til turnus og avvik som er sakslisten for turnusutvalgsmøtene.

19 VÅR REFERANSE 3 av /39150 Det vil være en forbedring om helsetunet har fast møtepunkt med vernetjenesten og tillitsvalgte hvor arbeidsmiljøsaker også er en del av sakslisten som tema for møtet. Dette kan for eksempel være gjennomgang av oppdaterte/nye retningslinjer, utfordringer som har oppstått i arbeidet, opplæringsbehov, planlegging og gjennomføring av verne- og arbeidsmiljøarbeid. Det gjennomføres avdelingsmøter hver måned. Vi fikk opplyst at avdelingsmøtene er en arena hvor alle har mulighet til å medvirke og si det de mener. Det gjennomføres årlig vernerunde og medarbeidersamtaler hvor ansatte har mulighet til å medvirke. HMS-arbeid Det gjennomføres vernerunder og arbeidsmiljøundersøkelse ved helsetunet. Videre gjennomfører kommunen en kartlegging hvor helsetunet også deltar. For at kartlegging og risikovurdering skal fange opp reelle arbeidsmiljøfaktorer som kan gi risiko i hverdagen, f.eks hvordan organiseringen av arbeidet fungerer, ubehagelig hendelser, ergonomiske forhold, endringer, kompetansebehov (se videre til arbeidsmiljømodellen som ble utdelt på tilsyn) kan det være en forbedring å se på om metoden som benyttes i dag er tilstrekkelig for å få frem dette. Bedriftshelsetjenesten kan være en bidragsyter i vurderingen av hvilke metode som egner seg best. Arbeidstid Helsetunet benytter ønsketurnus. Det gjennomføres turnusmøter for å få turnusen til å gå opp og det er et turnusutvalg hvor ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten deltar. Vi fikk opplyst at ansatte i dag opplever arbeidstidsordningen som positiv, mye på grunn av at man har stor grad av medvirkning og kan i større grad enn før tilrettelegge egen turnus til behovene for ønsket fritid. Turnusen legges inn i et elektronisk system som fanger opp eventuelle brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Avvikssystem Vi fikk opplyst at kommunen har et avvikssystem som er blitt gjennomgått med de ansatte. Det skrives avvik, men det er noe underrapportering på HMS-avvik som gjelder ansattes eget arbeidsmiljø. Verneombudet har tilgang på avvik, men bare gjennom informasjon fra leder. Videre fikk vi opplyst at verneombud ikke kan sende avvik under rollen som verneombud, bare som ansatt. Det vil være en forbedring om avvikssystemet gjorde det mulig for verneombudet å få tilgang til avvik i eget verneområde, samt at det var mulig å sende avvik i rollen som verneombud. Endring/omstilling

20 VÅR REFERANSE 4 av /39150 Vi fikk opplyst at samlokaliseringen i 2009 medførte noe utrygghet i en periode. Dette gjorde at prosessen tok lengre tid og at det ble arbeidet med at ansatte skulle få en mykere overgang fra tidligere arbeidsmetode til dagens organisering. Videre ble det opplyst at samhandlingsreformen ikke har medført de store forskjellene for helsetunet. Ansatte har hatt høy kompetanse og vært vant til å ta i mot pasienter tidlig, men kan oppleve noe tyngre brukere og større belegg enn tidligere. Helsetunet opplever stor nytte av forvaltningskontorets arbeid. Samhandlingsreformen har også ført til en positiv faglig utvikling. Vi har fått tilsendt en overordnet omstillingsavtale for det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen. Denne avtalen gjelder kun endringer hvor det interkommunale samarbeidet blir benyttet. Denne avtalen inneholder ikke opplysninger om at det skal gjennomføres konsekvensvurdering under planlegging og gjennomføring av endringer som tillitsvalgte og vernetjenesten skal medvirke til. Avtalen ivaretar vernetjenestens og tillitsvalgtes medvirkning gjennom at det er avtalefestet at de skal være representert i alle formelle organer som opprettes i omstilllingsarbeid. Utover dette har ikke Tydal kommune utarbeidet noen rutine for å vurdere arbeidsmiljøkonsekvensene under planlegging og gjennomføring av endringer/omstilling. Det vil bli varslet pålegg vedrørende dette i rapporten etter tilsynet hos Rådmann. Kompetanse Samhandlingsreformen har i noe grad økt behovet for kompetanseheving for å sikre faglig utvikling. Likevel opplever helsetunet at de generelt har hatt god kompetanse også før samhandlingsreformen, da de også tidligere har hatt tradisjon for at brukerne har kommet tidlig tilbake til kommunen. Gjennom det interkommunale samarbeidet har ansatte mulighet for å hospitere ved DistriktsMedisinskSenter i Stjørdal. Det er også mulig å hospitere ved St.Olav ved behov. Det gjennomføres noe internundervisning både som e.læringskurs for tema innen tjenesten og personal og på video, samt jevnlig ergonomiopplæring. Helsetunet har forflytningsveiledere. Bedriftshelsetjeneste Tydal helsetun har utarbeidet en plan for bedriftshelsetjenesten (BHT) sin bistand til enheten. Dette gjennomføres ved at det er planmøter hvor leder, vernetjenesten og tillitsvalgte møter BHT for å lage en plan for kommende periode. Vi fikk opplyst at BHT har bistått med blant annet forflytningsteknikk, stressmestringskurs, helsekontroll for nattevakter, brannøvelse, dialogmøte, tilrettelegging, førstehjelpskurs, inneklimamålinger og tiltak, tema knyttet til omstilling/endring og lysmålinger. Helsetunet opplever at samarbeidet med BHT fungerer godt og at det er lett å ta kontakt med BHT dersom andre behov tilsier det. Sykefraværsoppfølging Vi fikk opplyst at ansatte har fått informasjon om sykefraværsrutine og at sykefravær blir fulgt opp i henhold til rutinen. Bedriftshelsetjenesten skal bistå i dialogmøte 1. Arbeidstøy og smittevern

21 VÅR REFERANSE 5 av /39150 Vi fikk opplyst at alle ansatte får utlevert arbeidstøy og har eget skap i garderober ved helsetunet. Arbeidstøyet blir vasket ved vaskeri. Videre fikk vi opplyst at det ikke foreligger noen skriftlig rutine for rengjøring og vedlikehold av arbeidstøy slik at smitte ikke blir spredt. Det vil bli varslet pålegg vedrørende dette. Varsel om pålegg Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Pålegg - Biologisk helsefare - rutine for vask og desinfeksjon av arbeidstøy og personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal iverksette rutine for rengjøring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av arbeidstøy og/eller personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer. Rutinen skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av rutinen, som må inneholde opplysninger om avtale med vaskeri for vask av arbeidstøy eller opplysninger om annen metode for desinfisering eller destruksjon av arbeidstøy Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og 4-5 tredje ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 15-4, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-9 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 7 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse:

22 VÅR REFERANSE 6 av /39150 Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av biologisk materiale. Arbeidsgiver skal sørge for at det iverksettes tilfredsstillende rutiner som sikrer at arbeidstøy og personlig verneutstyr, som kan være forurenset av biologiske faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr. Slikt arbeidstøy og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide rutinen. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og 4-5 tredje ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 15-4, forskrift om utførelse av arbeid 6-9 og internkontrollforskriften 5 andre ledd nr.7. Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke har rutine for rengjøring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av arbeidstøy og/eller personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer. Vi fikk opplyst at alle ansatte får utlevert arbeidstøy og har eget skap i garderober ved helsetunet. Arbeidstøyet blir vasket ved vaskeri. Videre fikk vi opplyst at det ikke foreligger noen skriftlig rutine for rengjøring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av arbeidstøy og/eller personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer. Det foreligger brudd på bestemmelsene om rutine for å hindre helseskader på grunn av biologiske faktorer. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/39150.

23 VÅR REFERANSE 7 av /39150 Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Elin Skancke seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Tydal helsehus v/ verneombud Tydal helsehus v/ tillitsvalgte TYDAL HELSEHUS, 7590 TYDAL

24 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/70079_fix.html Side 1 av Fra: Dato: :27:49 Til: Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Tilsynsrapport med varsel om pålegg Oversender med dette brev til kommunen pr offisiell e-post som dere har oppgitt på nettet. Vennligst distribuer brevet til kommunens interne mottakere. Papirversjonen av brevet blir ettersendt pr post kun til hovedverneombud/verneombud. På vegne av Arbeidstilsynet Med vennlig hilsen Line Martinussen Førstekonsulent Arbeidstilsynet Tlf.: Internett: Besøksadresse: Prinsensgt Trondheim Postadresse: Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim

25 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/70081_fix.html Side 1 av Fra: Dato: :27:57 Til: Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Tilsynsrapport med varsel om pålegg Oversender med dette brev til kommunen pr offisiell e-post som dere har oppgitt på nettet. Vennligst distribuer brevet til kommunens interne mottakere. Papirversjonen av brevet blir ettersendt pr post kun til hovedverneombud/verneombud. På vegne av Arbeidstilsynet Med vennlig hilsen Evelyn Alm Aune Førstekonsulent Arbeidstilsynet Tlf.: Internett: Besøksadresse: Prinsensgt Trondheim Postadresse: Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim

26 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av /39148 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke, tlf TYDAL KOMMUNE v/rådmann ÅS 7590 TYDAL Tilsyn - TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom kommunen og sykehus/helseforetak Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan påvirke arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Rådhuset 7590 TYDAL Til stede fra virksomheten: Ragnhild Wesche Kvål (Helse og sosialsjef), Frank Lysø (personalrådgiver), Dortea Østbyhaug (hovedverneombud og hovedtillitsvalgt NSF), Edel Kleiven (hovedtillitsvalgt fagforbundet) og Heidi Bente Stokke (bedriftshelsetjeneste). Til stede fra Arbeidstilsynet: Elin Skancke (seniorinspektør) og Odd Erik Bakka (seniorinspektør) POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

27 VÅR REFERANSE 2 av /39148 Tilsynet var meldt på forhånd og foregikk som et møte med ledelsen, vernetjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten tilstede. Før tilsynet hadde vi fått tilsendt relevant dokumentasjon. I tillegg ble det gjennomført tilsyn ved en enhet innen helse og omsorg, Tydal helsehus. Det er utarbeidet egen rapport for enheten og vi viser til denne rapporten for å supplere opplysningene som blir belyst i denne rapporten. Rapporten vil inneholde hovedmomentene fra tilsynet med funn og forbedringsområder og avsluttes med de påleggene Arbeidstilsynet vil varsle. Kommunen har totalt ca 140 ansatte. Helse, omsorg og sosialtjenesten er en enhet med tre tjenesteledere under seg hvorav leder for omsorg er leder for Tydal helsehus. Helsehuset har ca. 35 ansatte. Det benyttes faste heltids- og deltidsstillinger, samt vikarer ved fravær. Det brukes ikke innleie fra vikarbyrå. Av deltidsansatte er det noe uønsket deltid, men hovedvekten er ønsket deltid. Tydal kommune har inngått en interkommunal samarbeidsavtale med tre kommuner (Værnesregionen). Stjørdal kommune er vertskommune. Rådmennene er representert i arbeidsutvalget, mens etatssjefene deltar i fagråd sammen med kommunelegene. Samarbeidet har medført at flere tjenestetilbud er felles, slik som barnevern, IT-tjeneste og ulike fagprogram innen helse. Det er satt i gang flere prosjekt og samarbeidsområder underveis. Fra høsten 2013 er det innført felles forvaltningskontor som fatter vedtak om tjenestetilbud på dagtid, hvor Tydal kommune har en ansatt i 40% stilling. Samarbeidet med forvaltningskontoret er viktig for å kunne tilby en god tjeneste til brukerne. Rutiner og retningslinjer innen HMS er delvis felles for Værnesregionen og delvis eget for kommunen inne i et kvalitetssystem. Vi fikk opplyst at kvalitetssystemet på intranett er under oppbygging. Det betyr at alle retningslinjer og strukturer ikke er på plass enda, men det arbeides kontinuerlig med dette. Fordelen for Tydal kommune er at det oppleves som et faglig løft og gir et større fagmiljø for ansatte med denne samarbeidsavtalen som gjør at gode rutiner kan deles og benyttes av flere. Vi fikk opplyst at tillitsvalgte deltar i planleggingen av prosjekt i det interkommunale samarbeidet. Det vil være en forbedring om vernetjenesten også deltok i dette arbeidet, slik også den overordnede omstillingsavtalen legger opp til. Vi fikk opplyst at kommunen har et relativt lavt sykefravær og at Tydal kommune ikke har inngått IA-avtale. Vernetjeneste og HMS-kompetanse Under tilsynet fikk vi opplyst at virksomheten har hovedverneombud. Kommunen har delt tjenesteområdene inn i ulike verneområder og helsetunet har ett verneombud. Videre fikk vi opplyst at øverste leder, ledergruppa og mellomledere har nødvendig HMS-kompetanse, samt at hovedverneombud og verneombud har gjennomført HMS-opplæring.

28 VÅR REFERANSE 3 av /39148 Gjennom det interkommunale samarbeidet gjennomføres det to mellomledersamlinger i året, samt at det er igangsatt en pilot for lederutdanning i Værnesregionen hvor det er syv ledere som deltar fra Tydal. Medvirkning AMU: Tydal kommune har opprettet arbeidsmiljøutvalg som har faste møter med fast agenda, samt saker som har kommet opp. Det skrives referat fra møtene. Det kom frem under tilsynet at rapporter fra vernerunder skal sendes inn til AMU, men at dette ikke har fungert i tilstrekkelig grad. Det vil være en forbedring om AMU etterspør referat fra vernerunder, slik at dette kan inngå som en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Arena for medvirkning: Vi fikk opplyst at det er flere arenaer for medvirkning i kommunen. Det avholdes blant annet ukentlige møter i rådmannens ledergruppe, månedlige tjenesteledermøter hvor tillitvalgte deltar, faste sektormøter hvor lederne fra tjenestene møtes og månedlige avdelingsmøter i helse og omsorg. Videre er det satt av tid til at organisasjonene kan ha medlemsmøter hvor også personalleder kan delta i deler av møtet. Vernetjenesten har fellesmøter hvor alle verneombud deltar. Vernetjenesten: Videre fikk vi opplyst at vernetjenesten sitt arbeid har kommet mer i fokus de siste årene og det er satt som målsetting at lederne skal invitere vernetjenesten med på møter som kan omhandle arbeidsmiljøarbeid. Under tilsynet fikk vi opplyst at vernetjenesten ikke deltar på tjenesteledermøtene hvor tillitsvalgte er tilstede. Dersom tema i disse møtene kan omhandle saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre vil det være en forbedring om verneombudene også får invitasjon til disse møtene for å sikre at verneombud deltar i planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøsaker. HMS-arbeid Gjennom det interkommunale samarbeidet er det utarbeidet en felles intranettside. Siden er under oppbygging, slik at alle strukturer, rutiner og retningslinjer ikke er helt ferdig. På intranett legges felles retningslinjer og rutiner, samt interne rutiner for Tydal kommune. Det interkommunale samarbeidet gjennomfører et felles fagprogram innen helse som er med på å gi gode rutiner og retningslinjer for fagområdet. Avvikssystem: Kommunen har et avvikssystem som er under utarbeidelse. Ansatte har fått informasjon om rutinen og vi fikk opplyst at det er ansatte innen omsorg som rapporterer flest avvik. Videre fikk vi opplyst at det kan være vanskelig å få ansatte til å skrive avvik på forhold som gjelder arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet veiledet her om at det kan være nødvendig å sette fokus på avvik gjennom å ta frem rutinen og eksemplifisere avvik innen eget tjenesteområde slik at terskelen for å melde avvik blir mindre. Meldte avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag bidrar til viktig informasjon om forhold og praksis ved arbeidsmiljøet i kommune som må videreutvikles eller kan forbedres. Dette er et kontinuerlig arbeid, som forutsetter at kartleggingsverktøyene benyttes av de ansatte. Det er derfor viktig at alle ansatte opplever terskelen for å sende inn en avviksmelding som lav.

29 VÅR REFERANSE 4 av /39148 Kartlegging og risikovurdering: Kommunen har gjennomført ulike kartlegginger. Vi fikk opplyst at det gjennomføres årlige vernerunder hvor leder, verneombud og bedriftshelsetjenesten deltar. Utover dette gjennomføres det kartlegging av hvordan forvaltningen fungerer gjennom CAF. Hver rapport fra CAF ender opp med tiltak etter en prioritering/risikovurdering. Videre er det gjennomført medarbeiderundersøkelser og vi fikk opplyst at det er planlagt ny undersøkelse i Under tilsynet ble det diskutert ulike metodiske tilnærminger for å fange opp arbeidsmiljøutfordringer. For at kartlegging og risikovurdering skal fange opp reelle arbeidsmiljøfaktorer som kan gi risiko i hverdagen, f.eks hvordan organiseringen av arbeidet fungerer, ubehagelig hendelser, ergonomiske forhold, belastende endringer, kompetansebehov (se videre til arbeidsmiljømodellen som ble utdelt på tilsyn) kan det være en forbedring å se på om metoden som benyttes i dag er tilstrekkelig for å få frem dette. Bedriftshelsetjenesten kan være en bidragsyter i vurderingen av hvilke metode som egner seg best. Omstilling/endring Vi fikk opplyst at helsetunet har gjennomført en større omstilling i Videre fikk vi opplyst at helsehuset den senere tid har opplevd større belegg enn tidligere, noe som har medført at ansatte opplever et større arbeidspress. Vi fikk opplyst at tillitsvalgte og vernetjenesten opplever at de får medvirke på enhetsnivå når det skjer endringer som har betydning for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøproblemer som rapporteres ved endringer oppstår ofte på grunn av dårlig gjennomførte prosesser. Det er i endringer viktig å velge en tilnærmingsmåte som er tilpasset kommunens forutsetninger, egenart og behov. Noen viktige faktorer å ta hensyn til i sunne omstillingsprosesser er lokale normer, arbeidsstokkens mangfold og variasjon, leders tilgjengelighet, tidlig rolleavklaring og konstruktiv konflikthåndtering. Vi viser til veilederen "Omstilling? Har du husket det viktigste" med bestillingsnummer 590 for mer informasjon rundt dette tema. I Hovedavtalen som kommunen er tilsluttet reguleres nedbemmaningsprosesser og der sikres tillitsvalgtes medvirkning i slike prosesser. Utover det har vi fått tilsendt en overordnet omstillingsavtale for det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen. Denne avtalen gjelder kun endringer hvor det interkommunale samarbeidet blir berørt. Denne avtalen inneholder ikke opplysninger om at tillitsvalgte og vernetjenesten skal medvirke ved konsekvensvurdering under planlegging og gjennomføring av endringer. Avtalen ivaretar imidlertid vernetjenestens og tillitsvalgtes medvirkning gjennom at det er avtalefestet at de skal være representert i alle formelle organer som opprettes i omstilllingsarbeid. Det vil være en forbedring om avtalen inneholdt opplysning som sikrer tillitsvalgte og vernetjenestens medvirkning i konsekvensvurderingen under planlegging og gjennomføring av endringer. Tydal kommune har ikke utarbeidet en egen rutine for å vurdere arbeidsmiljøkonsekvensene under planlegging og gjennomføring av endringer/omstilling som ikke er berørt av det interkommunale samarbeidet. Rutinen skal også sikre vernetjenesten sin medvirkning. Det vil bli varslet pålegg vedrørende dette. Arbeidstid

Tilsyn - TYDAL HELSEHUS

Tilsyn - TYDAL HELSEHUS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 27.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke, tlf. 92812064 TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON v/rådmann 7590 TYDAL Tilsyn - TYDAL HELSEHUS

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VARDATO 28.06.2013 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tone Orekåsa, tlf. 95280453 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 6 SENTRALADMINISTRASJON/RÅDMANNEN Serviceboks 2530 7729 STEINKJER Tilsynsrapport

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim 32 MANDAL KOMMUNE Postboks 905 4509 MANDAL MANDAL KOMMUNE SENTRAL1\RK1Va 19 APR201S Tilsynsrapportmed varselom pålegg Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 31.03.2014. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 31.03.2014. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 31.03.2014 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 19:00 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Tydal

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 06.05.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Langfloen, Rådhus 1 Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter på møterom Langfloen

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

Tilsyn - MODUMHEIMEN SYKEHJEM

Tilsyn - MODUMHEIMEN SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER VA2rA VAR DATO 18.11.2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 ay 10 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Tilsyn - BJUGN KOMMUNE

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og funksjonshemmede. Dato: Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og funksjonshemmede. Dato: Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 23.04.2014 Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 30.04.2014 Tidspunkt:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet ved å lese brevet digitalt i Altinn.

Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet ved å lese brevet digitalt i Altinn. PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim OPPDAL KOMMUNE RÅDMANNEN, STAB OG STØTTE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 22 rsaksbeh Ark.kode Ark.kode S Saksbeh - - 3 MAI 2016 _ Besvares Brev om postal inspeksjon Nå kan

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

7100 RISSA LL Zålf BLG 12

7100 RISSA LL Zålf BLG 12 252M 471 32385936b0b4-4250-bf7a-ab235b839804 3 VAR DATO var REFERANSE 1 av 7 '. " 02.10.2017 2017/32710 Arbeidstilsynet RISSA KOMMUNE HELSE OG OMSORG M 0 T T A T T RES DATO DEREs REFERANSE \é Nsv'äåaåiél'åääa

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg rbeidstilsynet A VAR DATO 18.06.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Odd Erik Bakka DERES REFERANSE NAV NORD-TRØNDELAG 7734 STEINKJER Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport fra tilsynet

Detaljer

:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad

:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad 366312611:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad ` f ` 3 vardato varreferanse \ 27.06.2017 2017/15355 I DERES DATO DERES REFERANSE VARSAKSBEHANDLER Afbeidstflsynet 3/$l:?gR0I:THE M AUNE, TLF. ØRLAND KOMMUNE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.01.2013 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stein Indsetviken tlf 948 65 561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 12.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Arne Laugen ØRSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 6240 ØRSKOG Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer