Dialogkonferanse med kommunane i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferanse med kommunane i Hordaland"

Transkript

1 Dialogkonferanse med kommunane i Hordaland København september 2007

2 Innhald Kvifor er det deilig å vere norsk i Danmark?... 3 Program for Dialogkonferansen september Onsdag 12. september... 7 Hjertebank og hjertesukk + forventningar!... 7 Det Maritime Ungdomshus... 8 Korleis drives anleggsutvikling i København?... 9 Trendar anleggsutbygging døme på kreativ fleirbruk... 9 Omvisning i ulike idrettshallar Prismen Korsgadehallen Sjakket Torsdag 13. september Mangfaldsåret Aktiv kvar dag Folkehelseplan Innspel frå gruppearbeid om psykisk helse og fysisk aktivitet Erfaringar med folkehelsearbeid frå Kvinnherad kommune Spelemidlar Universell utforming, idrettsanlegg.no og ny regional anleggspolitikk Gruppearbeid om spelemidlar Tilrettelegging av fysisk aktivitet Idrettsfabrikken Idrætshuset Utfordring tilrettelegging for fysisk aktivitet innan psykisk helsevern Pladsen v. Ravnsborggade Fredag 14. september Omvisning - DGI-byen Evaluering Nettverksbygging Fagleg oppdatering: Deltakarliste

3 Kvifor er det deilig å vere norsk i Danmark? v/ Britt Karen Spjeld, fylkesidrettssjef Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der målet er fagleg oppdatering, nettverksbyggjing og motivering til vidare arbeid med tilrettjelegging for fysisk aktivitet. Dei siste åra har representantar frå kommunar delteke i planleggjinga av konferansen for å få eit best mogleg program i høve til dei utfordringane kommunane står ovanfor innanfor fagfeltet. I år var det Sissel Aarseth frå Kvinnherad og Thor Harald Bringedal frå Fjell som bidrog. Nye impulsar og inspirasjon vart framheva som viktig, og ideen om å dra til Danmark kom opp. Der seier dei å dyrke idræt og tenkjer heilskapleg i høve til mennesket i tilretteleggjingsarbeidet. Den sosiale og estetiske dimensjonen er gjennomgåande når det gjeld anlegg. Også når det gjeld tilbod om fysisk aktivitet til grupper med særskilde behov tenkjer dei vidare enn det vi tradisjonelt har gjort. Dei har m.a. ein eigen idrettsklubb for sinnslidande Kemperne. Mottoet er ikke så tosset enda! Laura Munch i Lokale- og anleggsfonden bidrog på ein flott måte på vår fylkeskonferanse fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Vi tok kontakt med henne og fekk god hjelp og tips for å tilretteleggje eit fagleg og sosialt godt program. Idrettskretsen vart invitert med. Det same vart UTFAP = utvalg for tilretteleggjing av aktivitet innan psykisk helsevern i Hordaland. Saksordførar Stig Høgholm frå Kultur- og ressursutvalet tok seg tid til å delta på heile konferansen. Såleis hadde vi eit breidt grunnlag for gode drøftingar og gode innspel til å vidareutvikle politikk og tiltak knytta til aktivitetar og anlegg til den nye fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Stort engasjement frå dei 35 deltagarane undervegs på seminaret og mange gode attendemeldingar i etterkant gjer at vi er særs nøgd med konferansen sett i høve til målsetjingane og deltagarane sine forventningar. Kostnadsmessig vert den nok noko dyrare enn ei tradisjonell samling, men totalt sett vert me vonaleg mykje rikare! Eit grunnlag for vidare samhandling med våre kollegaer i Danmark er lagt. Me har framleis mykje å lære av Lokale- og anleggsfonden og København kommune. Ildsjel og forskar Jan Svensson gav mange mykje å tenkje på. Dei har også signalisert at dei vil ta turen til oss. Bergen kommune dreg på studietur allereie denne hausten! Vonaleg kan me få til ein felles utanfor fylket/ evt. region oppleving kvart tredje/ fjerde år. Lukke til vidare med dykkar viktige arbeid. Vi ser fram til vidare samhandling for ein aktiv kvar dag i Hordaland! 3

4 Program for Dialogkonferansen september 2007 Mål: Målgruppe: Onsdag 12.9 Fagleg oppdatering, nettverksbyggjing og motivasjon Adm. tilsette og politisk ansvarlege for kultur, idrett og friluftsliv Adm. representanter for kommuneplanlegging Fly Bergen København * Hjertebank og hjertesukk! Buss ventar på oss på Kastrup Dansk frukost på Det Maritime Ungdomshus Kvifor er det deilig å være norsk i Danmark? v/ Stig Høgholm (FrP) og Britt Karen Spjeld (fylkesidrettssjef). Omvisning i Det Maritime Ungdomshus Omvisning med Frank medarbeider i Det Maritime Ungdomshus. (Eitt hus der barn og unge kan komme og drive maritime aktivitar, med deira skule, deira institution eller lag). Korleis drives anleggsutvikling i København? v. Winnie Brandt Madsen, Idrettskonsulent i Københavns Kommune o Trendar anleggsutbygging døme på kreativ fleirbruk v/ Lokale- og anlæggsfonden, Laura Munch Praghs Blv. og Prismen Vi går frå Det Maritime Ungdomshus til Prags Blv. Der er eit nærmiljøanlegg, der er tilrettelagt som eit gadestrøg med ein masse aktivitetsmoglegheiter. Prismen - omvisning v. Anne Kristine Van der Sach, aktivitetskonsulent i Prismen. Prismen er eit heilt nytt idrettsanlegg til fleirbruk. Anlegget har mange forskellige brukergrupper, og vinklinga vil vere fleirbruk og brukargrupper herunder integrationsproblematikk. (Noreg har Mangfaldsår i 2008!) Korsgadehallen Omvisning v. Flemming Ohm, medarbeidar Korsgadehallen. Korsgadehallen er også ein heilt ny hall, nedgrava pga. begrensa byggefelt, men med ein grasbakke på taket. Anlegget ligg midt i eit kvartal i København, med ein særs høg prosentdel av borgarar med anna etnisk bakgrunn. Fokus vil vere fleirbruk og integration. Pladsen v. Ravnsborggade Vi går opp til plassen v. Ravnsborggade der er eit nærmiljøanlegg til både idrett, open air film og gatekunst. Sjakket Eit heilt nytt idrettsbygg som vert innvia den 7. september. Ein gamal industribygning er renovert og nyinnreia med idrettshall, undervisningslokaler og musikkproduktionslokaler. Sjakket driv sosialpedagogisk arbeid for dei unge i området, og gir skuletilbod for unge som har svært ved at begå sig i de almindelige skoler. Fokus, idrett, integration og sosialt arbeide. Ein enkel middag blir ete her Innsjekk på hotellet Sosialt samkvem. Copenhagen by night! 4

5 Torsdag Aktiv kvar dag! v/ Jens Harald Garden Rullering av fylkesdelplanen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planarbeid i kommunar og regionar - erfaringsutveksling Partnarskap for folkehelse o Erfaringar frå Kvinnherad kommune o Presentasjon av ulike aktivitetsmodellar i ulike kommunar Kaffe/te/frukt Spelemidlar v/ Tore Andersen og Svein Erik Såtendal Søknadskvalitet: den blå boka Inneståande midlar Universell utforming Ny regional anleggspolitikk? Nytt frå KKD m/ spørjetime v/ Morten Roa Dansk frukost Tilrettelegging av fysisk aktivitet Idrettsfabrikken Omvisning og opplegg v ein instruktør frå Idrætsforeningen Kæmperne, som er ein foreining for sindslidande. Idrætsfabrikken er eit fleirbruksanlegg som utover alminneleg sjølvorganisert og foreningsorganisert idrett, driv ein masse ulike prosjekt. Av dei mange brukargruppene er ei idrettsforeining for sindslidande. Opplegget vil handle om det å ha idretsaktivitetar for sindslidande, samtidig som det er andre brukarar på anlegget. Kva stiller det av krav til organisationen, til anlegget og til planleggninga m.m. Idrætshuset Omvisning og opplegg v. Jan Svensson og Jens. Jan har forsket i idrett si tydning for sindslidande og har vore involvert i idrettsprosjekt for sindslidande gjennom mange år. Jens er tidlegare sindslidande og no aktiv leiar for Idrætsforeningen Kæmperne. Idrætshuset er eit idretts- og aktivitetshus for sindslidande med idrettshall, kafé og møtelokaler. Jan vil fortelje sine mange års erfaringar med idrett for sindslidande, og Jens vil vise rundt i huset. Korleis kan personar innafor psykisk helsevern i Hordaland få eit betre tilbod i sine kommunar? Gruppedrøfting v/ Jens Harald Garden Middag og sosialt samvær Bading i Vannkulturhuset i DGI-byen 5

6 Fredag Morgonmat og utsjekk frå rom 8.30 Omvisning på DGI-byen Kaffe/te/frukt Idrettskretsen informerer om: modellen toppidrettsgymnas basistrening treningskontakt Samhandling med frivillige organisasjonar - idrett og friluftsliv v/ Knut Songve, org.sjef Hordaland idrettskrets Erfaringsutveksling Aktiv pause Vegen vidare: Kva innspel kan vi ta med oss frå samlinga til det vidare arbeidet på lokalt og regionalt nivå? Konsekvensar for innhald i fylkesdelplan? Ny anleggspolitikk? Korleis kan personar innafor psykisk helsevern i Hordaland få eit betre tilbod i sine kommunar? Mangfaldsåret 2008? Gruppedrøfting og plenum Oppsummering og evaluering av samlinga Dansk frukost Avreise til Kastrup 6

7 Onsdag 12. september Hjertebank og hjertesukk + forventningar! På Flesland vart deltagarane utfordra til å skrive ned ein ting dei brenn for/ synes går bra i deira kommune/ org. = Hjertebank + ein ting som ein strevar med/ kan bli betre = hjertesukk! I tillegg skulle alle notere dei viktigaste forventningane til dialogkonferansen. Hjertebank (summering): Fokus Aktiv kvar dag Pasientar som strekker hendene i været på toppen av eit fjell og seier at dette er den beste behandlinga eg kan få. Brenn for å få fleire barn og unge i aktivitet, særleg inaktive barn Nærmiljøtiltak og nærmiljøanlegg Lokalt engasjement, godt samarbeid med lag / organisasjoner, stor dugnadsånd. Treningskontakter Hordaland Aktivitet for personer med psykisk liding Bra profilert friluftsliv. Fått folk ut på tur. Idrettsanlegg er god samfunnsøkonomi! Aukande aktivitet på utbygging av anlegg / større volum på søknader om spelemidlar Skape arenaer og aktivitetstilbod for organiserte og uorganiserte Mange aktivitetar på avgrensa område Fleirbruksanlegg, ny idrettshall Bygge opp om aktivitetar, anlegg, struktur som gjer at fotball vert mindre viktig Sykkelanlegg utvikle anlegg for sykkelsporten Å utvikle skisenteret på Folgefonna til å bli 1. val i Sør Norge Gjort vedtak om stor utbygging av kulturhus (inkl. flerbrukshall, kunstgrasbane m.m.) Momskompensasjon Driftsavtaler Meir ressursar til frivillig arbeid Hjertesukk (summering): Lite ressursar (tid & pengar) Arbeidspress: Liten tid til å jobbe med idrett i eigen kommune, og eitt stort prosjekt tek mykje av ledig kapasitet/ blir liten fordjupning til kvar oppgåve. Lite fokus på idrett politisk og iflg. budsjett. Manglande midlar til drift/ vedlikehald / investering Dårlig koordinering av arbeid med idrettsanlegg i kommunen Manglande avklaringer tverrsektoriell økonomi / ansvar For dårlig dialog med fylket Manglande attendemelding frå kommunen - må purre! Få til godt samarbeid i alle kommunar i fylket vedr. idrettsorg. og kommune Anleggsutbygginga er styrt og gjennomført av private Liten kommunal medverknad Ungdomsaktivitet Informasjon om allsidig aktivitet til idrettslag Aktivitetar uten anlegg / plass Fine og gode arrangement, men må få til varig AKTIVITET 7

8 Institusjonspersonale har aktivitetsbremsen på. Har ikkje idrettshall / bygg At fotballanlegg ser ut til å prioriteres før alt anna Den evige drøftinga om idrettshall / fleirbrukshall For dårlig overnattingskapasitet i sommerhalvåret Planarbeid Forventningar til dialogkonferansen Treffe kollegaer i kommunar + nye impulsar Utvide nettverk, verta kjent med likesinna Inspirasjon, læra noko NYTT, få ny kunnskap, tenkja nytt, nye løysingar Fagleg lærdom ift. anlegg og idr. feltet i kommunane Få nye innspel på utvikling av anlegg og aktivitetstilbod Få innblikk i korleis danskane utviklar og byggjer idrettsmiljøanlegg Konkrete planar for nye aktivitetsanlegg for jenter Få så mykje info som mogleg som er overførbar til forhold / utfordringar i eigen kommune Idear til organisering av tilbod til nye grupper Sjå gode døme på mangfaldfokus Kunne drøfte eigne prosjekt med fylkeskommunen i ledige stunder Det Maritime Ungdomshus I 2004 sto det maritime ungdomshuset ferdig i strandkanten i København. Byggeprosjektet hadde ei samla kostnad på 10. mill. Prosjektet var et lokalt initiativ. Målet er å introdusere vatnsport for barn og ungdom i København kommune. I løpet av eit år har ungdomshuset i overkant av 3000 barn og ungdom innom. Dei som kjem til klubben er frå 10 år. På anlegget er det tre tilsette. To av dei er aktivitetsleiarar og har ansvar for aktiviteten ved anlegget. Dei tilrettelegg aktivitetstilbod for grupper som kjem frå lag, klubbar og klassar som avtaler tid på førehand. Lærar/ klubbleiar må delta saman med deltagarane. Opningstida er kl 9-17 alle kvardagar og tilbodet er gratis! Aktivitetane som tilbys er ulike vatnaktivitetar som t.d. segling, kayak, windsurfing. Ungdomshuset er bygd inne i ei havn for seglbåtar, og i tillegg er det fleire andre vannaktivitetsklubbar som driv med kajakk, seglbrett og lignande. Dette er klubber som barna har høve til å melde seg inn om dei vert interessert. Klubbane har 3 dobla tal medlemmar sidan opninga. Ungdomshuset har stundom arrangement i helgane, men i hovudsak er det dei ulike frivillige laga som nyttar lokala då. Anlegget er på 1400 m2, der 400 m2 er under tak. 90% av aktivitetane foregår ute. Dei har eit årleg driftsbudsjett på 1,3-1,5 mill. Kommunen og laga har sambruk av utstyret, og alt utstyret vert lånt ut gratis. Dei vedlikeheld alt utstyret sjølv, m.a. har dei eit eige båtverkstad. For å god inkludering med dei som er i miljøet gir aktivitetsleiarane deltagarane ulike oppgåver der dei m.a. må snakke med gamlekara som steller båtane sine for å få svar. 8

9 Korleis drives anleggsutvikling i København? v/ Winnie Brandt Madsen, Københavns Kommune København kommune har innbyggjarar, og det er i nabokommunane Det er 7 forvaltningar tilsette i Kultur- og fritidsforvaltninga i København. 400 er tilsette i idrett, 10 arbeidar i administrasjonen. Ser ikkje utelukkande på idrettsdeltakinga når planleggjer anlegg, men vurderer tilretteleggjingsbehov ut frå all aktivitet. Kvart andre år lager dei ein idrettspolitisk utgreiing. Kvart 4. år vert barn sine kultur- og fritidsvaner kartlagt. Kvart år vert det kartlagt korleis status er i høve til inkludering av dei etniske minoritetane. Visjon som København vert styrt etter: 1. fleire fasilitetar med lokal og internasjonal standar 2. flere aktivitetar 3. by for københavnerne, utnytte byen sine rom Trendar anleggsutbygging døme på kreativ fleirbruk v/ Lokale- og anlæggsfonden, Laura Munch Lokale- og anleggsfonden skal: 1. utvikle kultur- og fritidsområdet 2. innsamle, formidle og utvikle viten Dei forvaltar om lag 80 mill i året. Det vert bygd totalt for 3 milliander. Deira søkekriteriar: nye funksjonar og ny arkitektur frivillig innsats inkludere barn og ungdom + fleirbruk universell utforming Gir støtte til pilotanlegg som grunnlag for å spre kunnskap til heile landet. Alltid opne anlegg med sosiale samlingsstader. Små anlegg mest etterspurd. PowerPoint-presentasjon frå innlegget finn du på på 9

10 Omvisning i ulike idrettshallar Prismen Prismen er eit heilt nytt idrettsanlegg til fleirbruk (opna i 2006). Anlegget har mange forskjellige brukarar frå ulike nasjonar. Areal: 3400m2. Total kostnad kr 52 mill. Kr. 20 mill i støtte frå lokale og anleggsfonden. Dorthe Mandrup arkitektur. Hallen ligg i indre byområder der utfordringa er å utnytte små ledige byrom. Hallen er bygd inntil ein eksisterande bygård. Inneheld aktivitetsflater for ulike idrettar, klatrevegg, sklibane, dansesal, kultursal, masasje/behandlingsrom, cafe m.m. Det er kommunalt dreve, med 7 tilsette. Fordeling av brukstid er 60% til idrettsforeningane, 20% til eigne prosjekt og 20% til eigenorganisert aktivitetar der det berre er høve til å bukke tid tre veker fram i tid. Dei uorganiserte kunne kjøpe klippekort til ein rimeleg pris. Skulane i nærmiljøet nyttar anlegget. Korsgadehallen Opna i Areal 3400m2. Total kostnad kr 60 mill. Kr. 10 mill i støtte frå lokale og anleggsfornden. Tegna av BBP Arkitektar. Korsgadehallen er nedgrava pga. begrensa byggefelt, med ein grasflate på taket. Grunnen var prega av miljøforureining. Dette er kapsla inne, og anlegget bygd over. Lukta trenger gjennom og kjennes godt i garderobane. Anlegget ligg midt i eit kvartal i København med ein særs høg prosentdel av borgarar med anna etnisk bakgrunn. Fokus er fleirbruk og integration. Hallen er open kl på kvardagar, og kl lørd/sønd. Det skal vere ein treningshall for lokale innbyggjarar, og ingen konkurranse hall. Det sosiale er like viktig som det idrettslege. Hallen inneheld ballbane, dansesal, kampsport, leikeområde, kafe / balkong og møterom for lokale lag. NB! Bygg dansesalen utan vinduer om ein vil ha med jenter som går med tørkle. Fordeling av brukstid er 60% til idrettslaga, 20% opent for uorganisert aktivitet for barn og 20% kjøpetid. For å få tilgang i kjøpetida kan ein kjøpe klippekort til ein rimeleg pris; 100 kr = 11 aktivitetstimar. Fleire gutar enn jenter nyttar hallen. Hallen har 5 faste medarbeidarar (ikkje aktivitet praktisk jobb). Det er vektlagt at dei tilsette skal kunne kommunisere godt med dei som nyttar anlegget. Såleis er 2 etniske danske, 2 marokanarar og 1 pakistanar tilsett. Kafeen er ein av dei fremste på økologisk mat i København. Av og til arrangerer dei rockekonsertar. Dei stenger hallen for vanlig aktivitet ved høgtider, men arrangerer fest for alle i nærmiljøet på nyttårsafta. Visjonen er å kunne vere ein møtestad 24 timar i døgnet heile året. 10

11 Sjakket Bygget er heilt nyopna 7. september Areal 1100m2. Total kostnad kr 28 mill. Kr. 4,7 mill i støtte frå lokale og anleggsfonden. Dei kjøpte ein gamal trykkerifabrikk for kr 1 mill. Nybygget er tegna av BIG/ Bjarke Ingels. Etter renoveringa og nyinnreiinga er det idrettshall, kamptreningsmatte, klatrevegg ute, undervisningslokaler og musikkproduktionslokaler. Sjakket er ein privat organisasjon og dei eig bygget. Dei driv sosialpedagogisk arbeid for dei unge i området, og gir skuletilbod for unge som har svært ved at begå sig i de almindelige skoler. Kriminelle invandrar ungdom år er hovudmålgruppe (ope både for begge kjønn, men no var det berre gutar). Dei er siste stopp før ungdomsfengsel. Sjakket gir eit dagtilbod med skule. Fokus er idrett, integration og sosialt arbeide. Sjakket får stønad frå København kommune. Dei har 12 tilsette og gir tilbod om kosthald også. Idrettar som vert nytta i det pedagogiske opplegget er kampsport, badmington, dans, volley, og fekting. I tilegg lagar dei kontraktar med idrettslag om å inkludere ungdommane i laget sitt mot at dei får trenge gratis i deira lokal når dei ikkje nyttar det sjølv. Sjakket tilbyr rettleiing til laget om korleis handtere ungdomane med særskilde utfordringar. I tillegg tilbyr dei musikk som del av undervisninga. På toppen av bygget er det ein container med musikkstudio. Torsdag 13. september Mangfaldsåret 2008 v/ Ingebjørg Astrup, fylkeskultursjef Mangfaldsåret skal auke innbyggjarane si interesse og informasjon om kulturelt mangfald. Viser til St.t.meld 17 Kulturelt mangfald Det er laga ei eiga intern gruppe i fylket. Det er mange ting å lyfte fram. Mål: stimulera nye og eksisterande miljø som alt driv kulturelt mangfald (Bente Møller i dep. er sentral person) Lågterskeltilbod Kalendarie få idear, ikkje alltid det er så mykje som skal til Bergen fysisk aktivitet vektlagt a) Melde inn ting som skjer b) Kalendariet, eiga nettside. Adressa får ein ved å kontakta fylket. 11

12 Aktiv kvar dag Rullering av fylkesdelplan for fysisk aktivitet v/jens Harald Garden Planen skal leverast før jul. Ambisiøst, men ein vil freista klara dette. Bakgrunn: Oppstart i fylkestinget rullering av gjeldande fylkesdelplan frå , den gamle er gjeldande til ny er vedteken. Den nye planen skal ikkje vera ein skrivebordsplan, bruk han! Folkehelse har eit vidt spekter og er sentralt i planen. Vi vil ha eit meir detaljert handlingsprogram på lik line med det Sogn og Fjordane har fått til i sin plan. Framdrift: Høyringsutkast desember Høyring januar mars Vedtak juni 2008 Organisering: Styringsgruppe: Kultur og ressursutvalet Saksordførar: Stig Høgholm Prosjektgruppe: Fylkeskommunen, Kommunar i Hordaland, idrettskrets, Bergen Turlag og BOF Ressursgruppe: HFK, FK, KKD, FoU, FM og andre Strategiske mål: auka HFK sitt engasjement innan fagfeltet. Samordning. Gjeldande plan: 16 tiltak som verkty for å nå måla. Dei fleste er gjennomførte eller sett i gang, nokre er ikkje påbyrja. Ber litt preg av høge tankar der ein nyttar papir pengar ein ikkje har. Må vera meir realisme mellom mål og midlar i den nye planen. Krav til ny fylkesdelplan FK skal sørgje for kontinuerlig fylkesplanlegging innan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet; jfr. Plan- og bygningslova; samordne staten, FK og kommunane si verksemd i fylket. Friviljuge lag/organisering av samfunnet sentralt. Folkehelseplan Sjekk FK sine heimesider 1 Handlingsprogram 2 Partnarskap for folkehelse premiss 3 Organisering av folkehelsearbeid i HFK vart partnarskapsarbeidet for folkehelse i Hordaland sett i gang ulike moment og punkter Folkehelse er ikkje berre fysisk aktivitet St. meld 16 Resept for eit sunnare Noreg Tilskot: Inntil 1,5 millionar kroner til stimulering av folkehelsearbeid, ,- til fysisk aktivitet. Det er lagt føringar for bruk av midlane. Kommunar som vil ha midlar må skriva partnarskapsavtale. Organisering vert sentralt då her er mange ulike aktørar. Det er og problem knytt til lange avtalar der ein ikkje veit økonomien. 12

13 Grøn resept andre samarbeidsavtalar ,- til den kulturelle spaserstokken i FK Treningskontaktar Tverrfagleg ressursgruppe Sentrale utfordringar i den nye planen Folkehelse Frivillige organisasjonar Anlegg (idrett og friluftsliv) Statlege føringar sjekk nettsida til FK Regionale føringar sjekk nettsida til FK Tilstandsrapport for fysisk aktivitet i Hordaland ligg på nettet. Innspel frå gruppearbeid om psykisk helse og fysisk aktivitet Påstand 1: Alle kommunar skal ha ein strategi for fysisk aktivitet som skal nedfellast i den kommunale psykiatriplan ta det opp med adm.leiing og politisk for å få det inn i kommunale planar idrettskretsen motivere idrettslag med økonomi, kunnskap og anlegg/treningstid få fysisk aktivitet nedfelt ved neste rullering av den kommunale psykiatriplanen fokus på samanhengen mellom fysisk aktivitet og helse Fylkeskommunen: arrangere kurs for kommunane f.eks med Jan Svenson innspel til planprosessen/delta i plangruppe Påstand 2: Alle kommunar skal opprette eit aktiv på dagtid -tilbod kartlegge eksisterande tilbod og kartlegge behov køyre pilotprosjekt på ulike tiltak i nokre kommunar prioritere fysisk aktivitet i eksisterande tilbod - inngå i behandlinga starte med treningskontakter, så aktiv på dagtid samarbeid med dagsenter, frivillighetssentralen, Valen Påstand 3: Alle fem regionane skal ha fått tilbod om treningskontaktkurs innan 2009 ja fylkeskommunen må støtte utdanning av personell. Idretten kan bidra ansvarlege for forvaltning av psykiatrimidlene/ helse- og sosialsjefar må få info om ordninga med treningskontaktar slik at dei ser at dette kan bli eit billigare og sunnare verkemiddel på sikt Påstand 4: Hordaland skal ha 250 fungerande treningskontaktar innan treningskontaktar auke tallet treningskontaktar fram til 2012 Evalueres etter omlag 2 år? Påstand 5: Det skal opprettast minst eitt idrettslag i Hordaland for psykisk sjuke ja KAN bli stigmatisering i mindre lokalsamfunn. Integreres bedre. skeptisk til etablering av eget I.L. til psykisk syke 13

14 Elles kom dette fram: Kva kan kommunane gjere? Skaffe anlegg/tid Sende info vidare til alle potensielle brukarar og instruktørkorps Bruke ressursar som allereie er i idrettsanlegga til aktivitetar Kva kan HFK gjera? Stille midlar til disposisjon (kanskje øremerke til ekstra småsalar i tilknytning til idrettshallar/institusjonar Koordinere og utvikle idebank Møter med helsesektoren for å overtale dei Kven andre kan/bør vi dra inn i arbeidet? vidaregåande skular med idrettslinje Kursopplegg HIK PowerPoint-presentasjon frå innlegget finn du på på Erfaringar med folkehelsearbeid frå Kvinnherad kommune v/sissel Aarseth Kultur gjer Kvinnherad rikare Folkehelse komplekst omgrep. Skal sikre gode strukturar i samfunnet for unngå reperasjon av menneska. Ansvar låg tidlegare under kultur, men er flytta over til sosiale helsetenester. Konferansetema på Rosendalskonferansen 2006: Helsefremjande fellesskap og møteplassar. Open hall. Husneshallen er open i feriane. Symjebassenga i haustferien. Partnerskapsavtale for folkehelse er ikkje underskriven, men har fått tilsegn om kr i midlar frå fylkeskommunen ved underteikning av avgrensa partnerskapsavtale. Her er stilt ulike krav til kommune, fylkeskommunen og fylkesmannen. PowerPoint-presentasjon frå innlegget finn du på på Spelemidlar v/tore Andersen og Svein Erik Såtendal I den blå boka (ei intern erfaringsbok knytta til spelemiddelhandsaminga) har fylkeskommunen registrert feil og manglar ved søknad om spelemidlar og lagt denne ut på nettet. Emna er opplista under: Behovsvurdering Kostnadsoverslag Finansieringsplan Forvaltning/Drift/Vedlikehald (FDV) 14

15 Det vart drøfta kva vi kan gjera for å betra samspelet mellom kommunane og fylket når det gjeld spelemidlar og KRISS. Kort summering av svara: Bruk blåboka som sjekkliste eller fylkeskommunen lagar ei liste! Sjekk kartreferansar! Avhenda restanselista! Få inn rekneskap og/eller be om delutbetaling! PowerPoint-presentasjon frå innlegga finn du på på Universell utforming, idrettsanlegg.no og ny regional anleggspolitikk v /Morten Roa, rådgjevar i Idrettsavdelinga, KKD Universell utforming Krav om tilgjenge for å få spelemidlar bygd på heftet idrettsanlegg for funksjonshemma. Overordna målsetting frå staten å få dette vidareført i form av nytt hefte universell utforming. Byggjer på St.t meld 8 frå 1998/99 Deltaking og likestilling. VANSKELIG område då omgrepet er lite konkret. Kva krav skal ein setja til anleggsflater/aktivitetsflater/områder, tilkomst/parkering, tilskodarområder og serviceområder garderobar, opphaldsrom, servering, toaletter? Det viktigaste er kanskje ei medvetgjering i høve til tilgjenge/uu hjå arkitektar, ansvarleg prosjekterande? Kontroll av planlegging, kven passar/kontrollerar kva? Eigenkontroll? Stort potensiale for forbetringar. Synfaring korleis har andre gjort det? Brukarmedverknad organisasjonane sjølve er ikkje like bevisste på kva UU er. NB! Ny rettleiar skal vera ferdig i 2007! Deltasenteret: vektlegging av praktiske hjelpemiddel. Hordaland: Hild Kristin Morvik tilsett i 50% stilling i FK og 50% stilling i Bergen kommune for å arbeide med UU. Trendar Talet på søknader går litt ned, medan søknadssummen går opp. Fleirbrukshallar stor auke i søkjarar. Isanlegg: 50% auke dei siste åra. Nærmiljøanlegg: på veg ned. Finn info på - eit nytt elektronisk system som vert teke i bruk Kommunar vert oppmoda om å søke elektonisk for Frå 2009 skal det meste skje elektronisk sjølv om einskilde vedlegg kanskje må sendast pr post. Hovudfordeling små endringar. 10 millionar til Holmenkollen nasjonalanlegg, 60 millionar til anleggspolitiskprogram. Endringar i rettleiar få, men viktige 1.2 Lovhjemmel halde seg orientert om til ei kvar til gjeldande retningsliner Ikkje stønadsretta kostnader: leige av grunn og reguleringsarbeid 2.7 Idrettsfunksjonell godkjenning. Skilje mellom idrettsfunksjonell og teknisk godkjenning Idrettshus klubbhus, garderobehus, hus for vedlikehald, drift og idrettsmateriell. 4.6 Turvegar, stiar og turløyper justeringar av vedlegg 2 15

16 Frivillighetsmeldingen St.t melding 39 frå 2006/07 Kompensasjon for tap av automatinntekter: 2008: 168 mill 2009: 308 mill Ny spelemiddelnøkkel 2009: Idrett 45,5%, kultur 36,5%, humanitære forhold 18% Mindre midlar til idretten, i tillegg flatar overskotet til Norsk Tipping ut. Køen på spelemidlar vert større. Innspel frå salen: Ta nokre milliardar av statsbudsjettet? PowerPoint-presentasjon frå innlegga finn du på på Gruppearbeid om spelemidlar 1. Korleis kan du og din kommune være med og forbetre kvaliteten på spelemiddelsøknadene? Hjelp med å fylla ut søknaden frå kommunen. Halde oss oppdatert på søknadsprosedyrar, utfylling av skjema, regnskap etc. Flinkare til å informere om krav til søknaden og rettleie potensielle søkjarar Sjekkliste frå Hordaland fylkeskommune som kan brukast av kommunen og søkjarar. Tidlig frist lokalt slik at ein har tid til gå gjennom og eventuelt etterlyse dokumentasjon. Ta i bruk nytt internettverktøy Sjekke punktliste på nettet fylke og kommuner. Meir konkret info til lag og organisasjoner gjennom idrettsråds- møter/konferanser. Søkjarkurs for lag/organisasjonar Mønstersøknader lagt ut på nettet til kommunene eller link til fylkeskommunen. 2. Kva skal til for at fleire organisasjonar/kommunar gjer seg nytte av den mindre kostnadskrevjande nærmiljøordninga? Betre kjennskap til ordninga, og døme på kan ein kan få tilskot til. Informasjon til lag og organisasjonar Enklare skjema Lempe på kravet til tinglysing. Endring i kriteriar (utstyr vedlikehald). Markedsføring kan bedras med gode døme og bileter. Utfordre skulane til å nytte ordninga. Må ha møter med potensielle søkarar for å klargjere krav til søknaden. 3. Kva skal til for at IDRETTSANLEGG.NO til einkvar tid skal vere oppdatert med rette opplysningar? Lett å bruka for sakshandsamer i kommunen. Søkbart og funksjonelt register. Nøye med registreringa. Har tru på at idrettsanlegg.no vil fungere bra når kommunane sjølv skal stå for oppdateringen av opplysningane. (Kanskje noko optimistisk?) Kommunen bør ha det overordna ansvar for ajourføring av registeret. 16

17 Anlegg som vert registrert av andre instansar (t.d. anlegg i fjellet) bør ha same krav til registrering av informasjon som kommunane. Kvar kommune må gå inn og kontrollera om opplysningane om den enkelte kommune er rette. God kursing - ikkje berre e-læringsprogram. Tilrettelegging av fysisk aktivitet - eit innblikk i ulike modellar for sinnslidande, men som kan overførast til ulike målgrupper. Idrettsfabrikken Idrætsfabrikken er eit fleirbruksanlegg som utover alminneleg sjølvorganisert og foreningsorganisert idrett, driv ein masse ulike prosjekt. Det er eigd av ei stifting, og dei får kommunal stønad gjennom leige av omlag 40 timar pr veke til skular/barnehagar/idrettslag. Driftsbudsjettet er på kr 2-2,5 mill. Idrettsfabrikken er eit lokalt anlegg med eit lokalt føremål! Bygget hadde mange små lukka rom utan innsyn. Bra for særskilde brukargrupper. Manglar sosiale rom. Delar av anlegget vert nytta til vandrarheim om sommaren. Av dei mange brukargruppene er ei idrettsforeining for sindslidande (personar innan psykisk helsevern) Kæmperne stifta i Dei har 200 medlemmer som betalar kontingent på kr 250 pr år. Sjå sjansar i staden for grenser! Dersom medlemer har ein dårleg dag held dei seg heime eller dei har ein sosial arena og treffa likesinna samt dyrka sin idrett. Aldersgruppa er år, med hovudvekt mellom 30 og 45. Tilboda er mellom 11 og 16 då det er vanskeleg å få halltid på ettermiddagane. Det er 10 instruktørar som byter på å hjelpa til. Desse er betalt av staten. Ein av motivasjonane er eit årleg arrangement/løp på 2,5 eller 5 km. Enkelte år reiser ein og på skitur i Sverige. Dei har aktivitetar samstundes som det er andre brukarar på anlegget. Stiftinga har og hatt grupper for rusbrukarar og alkoholikarar. Det har vore nærast ingen problem med brukarane i anlegget. Andre målgrupper er tospråklege, innvandrarar og utviklingshemma. Dei driv aktivitetar som badminton, styrketrening, symjing, fotball, innebandy, kvinnegymnastikk, barneidrett. Idrætshuset Omvisning og opplegg ved professor Jan Svensson. Jan har forska på idrett si tydning for sindslidande og har vore involvert i idrettsprosjekt for sindslidande gjennom mange år. Danskane reiste til Gaustad for 20 år sidan for å læra, no reiser nordmenn til København for å læra. Idrætshuset er eit idretts- og aktivitetshus for sindslidande med klatrevegg, småsal, styrkerom, kafé og møtelokaler. Aktivitetar som vert tilbydd er klatring, springing, dans, fitness, gym, joga, sykling og friluftsliv. Det vert gjeve treningsprogram og oppfølging. Kafeen byr på økologisk mat! Brukarane får servert mat og får opplæring. Sinnslidande er ei gruppe som ofte brukar medisin for å klara seg. Medisinane gjer ein passiv. Enkelte brukarar har lagt på seg 60 kilo på 3 månadar ved innlegging på institusjon. Fysisk aktivitetsnivå vart redusert til nivå med ein rullestolbrukar. Ein fokuserer på haldningsendring då ein i institusjonane vanlegvis har lite aktivitet og mykje god mat med kaffi og kaker/dessert kvar dag. Livsstilen må endrast. Ser på det heile mennesket med kosthald fysisk aktivitet og arbeid. 17

18 Ei undersøking om motivasjon for fysisk aktivitet blant tilsette og klientellet viste eit overraskande gap. Medan vel 90% av dei tilsette ikkje trudde klientellet ville ha fysisk mosjon, var det over 90% av desse som ville ha det. Vidare kom det fram at prosentvis tal på røykjarar, både klientell og tilsette, er mykje høgare i institusjonar enn elles i samfunnet. Ideen er å hjelpa den enkelte på vegen ved å fokusera på dei små tinga og koma i gang med det ein klarar og vera realistisk i oppfølginga. Fleire har kome seg ut i samfunnet med tilnærma normal livsførsel. Utfordring tilrettelegging for fysisk aktivitet innan psykisk helsevern Påstand: personar innafor psykisk helsevern i Hordaland skal få eit betre tilbod i sine kommunar! Kva idear kan de ta med heim direkte (i ryggsekken) og kva må idear må evt. til resirkulering før kan takast i bruk? I ryggsekken: Organisatorisk/system; politisk/administrativt politikarane må skulerast innan temaet for å kunne vite nok til å prioritere og satse på det helsesjefen og politikarane må ta idrett/friluftsliv på alvor som behandlinga i psykiatrien kommunen må peike ut ei stilling (ev. opprette) som får ansvaret for oppfølging samarbeid på tvers, førebygging tilsette idrettsfagleg personell som kurser og motiverer andre i psykiatrien ta eit oppgjer med pleiarane! mindre forhold i min kommune lang endringsprosess motivere til idrett, organiserte treningsgrupper fokusere på å gjere ting enkelt same idrettstilbod som andre brukarar (t.d. open hall) eigen organisasjon for sinnslidende sine interesser tilby brukarane treningskontaktar 1. Samarbeid - læring om samarbeidstanken helse/kultur/idrett i helsearbeid. 2. Fysisk tilrettelegging ved å byggje anlegg som kan nyttast/er ønska av psykiatrien. Leggje til rette for aktivitet i alle idrettshallar, t.d. open hall, dagtrim som er lågterskel og inkluderande. 4. Idrettstilbod på psykiatri-institusjonane. Kva skal resirkulerast utfordringar: danne eigne idrettsforeiningar for personar innan psykisk helsevern er usikker på om idrettslag kan gjere ein jobb med psykiatrien i tillegg til det dei har i dag fagpersonale, helsepersonell må overbevisast kraftig vanskeleg å motivere helsepersonell utan å heve lønn for tette skott mellom kultur/idrett/helse små kommunar lukka kommunikasjon store utfordringar grunna små miljø/ressursar aktivitetskutt grunna økonomi fleire dagsentre satse på idrett og idrettslærarar tilgangen til lokaler/områdetrur alt er overførbart bare vi vil og er villige til å satse tid (og pengar) 18

19 Pladsen v. Ravnsborggade Dei som ville gjekk innom plassen v. Ravnsborggade der er eit nærmiljøanlegg til både idrett, open air film og gatekunst. Kveldsbad i Vannkulturhuset med dempa lys og musikk. Vannkulturhuset er ein heilt anleis symjehall. Eit elipseforma basseng med eit mindre firkanta basseng i midten der djubda kan regulerast. Såleis kan det tilpassast ulike brukargrupper og i tillegg nyttast til ulike kulturføremål som festar, konsertar, moteshow, film og teater. Det er også ein eigen avdeling for småbarn med ulike barnebasseng. Bak ein skjermingsmur var det tilrettelagt for stuping, hopping frå trampoline og kalatrevegg. Det var også ein open spa-avdeling for interesserte. Vannkulturhuset er open frå kl kvar dag og i feriar! Fredag 14. september Omvisning - DGI-byen DGI står for Dansk gymnastikk og idrettsforening. Dei tok kontakt med København kommune for å få bygge idrettsanlegg sentralt i byen der behovet for innbyggjarane var stort. Kommunen var visjonær og stilte den attraktive tomta like ved sentralbanestasjonen til rådigheit. DGI-byen står for idrett, opplevingar og konferansar i hjertet av København. DGI-byen er ein by i byen. Det tredje stad mellom heim og arbeide. I DGI-byen vert idrett, kultur og opplevingar kombinert med konferanse, hotell og mat. Området består av kvm og inneheld cafe, undervisningsrom, skytebane, ulike aktivitetshallar, bowlingbane, ulike symje- og stupebasseng, spa, treningssenter, klatrevegg, utstillingslokal, 2 restauranter, 3 hotell. Brukarane er innbyggjarar, lag, skular/ barnehagar, bedrifter, offentlege, turistar. DGI si satsing har før til anna næringsutvikling i området. Idrettskretsen informerer om v/ Knut Songve, org.sjef Hordaland idrettskrets * Idrettskretsen er paraplyorganisasjon for idretten i Hordaland. Dei kan hjelpe kommunen med idrettspolitisk arbeid i høve til idrettslaga sine rammevilkår, anti-dopingarbeid, kosthald, integrering, kurs/utdanningstiltak, regnskapstenester, info om støtteordningar og ungdomsarbeid. * Modellen toppidrettsgymnas. Første offentlege toppidrettsgymnas i offentleg regi for sommaridrettar i Åsane og vinteridrettar på Voss. Resultat hittil viser god sportsleg og skulemessig utvikling. Olympiatoppen Vest-Norge koordinerer opptak og oppfølging av lærarane. Nivå to i modellen er idrettslinjer i fylket: Stord, U.Pihl, Odda, Stend, Sotra og Sveio der OLT Vest bidrar med fagleg oppdateringstiltak. 19

20 * Basistrening er grunnøvingar som m.a. set ungdom i stand til å tole mykje trening som kan gjennomførast på tvers av nivå, idrett, alder og kjønn. Øvingar finn de på * Treningskontakt v/ prosjektleiar Anne Kristine Aas Kurs for å skulere personar som kan engasjerast/ betalast av kommunen til å vere treningskontakt for personar med særskilde behov. Fokus på trening og kjennskap til rus/ psykiske lidingar. Skal vere motivator/ støttespelar, ikkje behandlar. Sosialsektor betalar, ikkje del av idrettsbudsjett. Målet er å bruke fysisk aktivitet som ettervernstilbod eller i kombinasjon med behandling, forebygge tilbakefall, senke treskel for å bli med i eit idrettslag/ turlag og auke livskvaliteten! 4 kurs i løpet av hausten, fleire til våren. Ta kontakt om interesse i din kommune. * Idrettsrådsarbeid. 25 kommunar har idrettsråd. Arbeidet fungerer særs ulikt. HIK arrangerer samlingar denne hausten for fagleg oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbyggjing Kommunen bør ta kontakt med idrettskretsen om idrettsrådet ikkje fungerer. Viktig med tett og god kontakt mellom kommune og idrettsråd med ei klar rolleavklaring. Les meir på PowerPoint-presentasjon frå innlegga finn du på på Gruppearbeid om vegen vidare: Gruppene fekk ulike påstandar laga av summering av innspel frå gruppearbeid tidlegare i samling og faglege innlegg. Utfordringa var om einige eller ueinige, og kva konsekvensar det kan/vil få for det vidare arbeidet på lokalt og regionalt nivå (i høve til ny fylkesdelplan m/ anleggspolitikk, tilbodet om fysisk aktivitet til personar innafor psykisk helsevern i Hordaland m.m.)? Påstand 1: Det vert ikkje prioritert å byggje nye symjeanlegg i Hordaland fram mot Fokus skal vere på rehabilitering av eldre symjeanlegg. Einig. Krav om å setje av pengar til drift. Rehabilitering kan bli særs kostnadskrevjande. Det må kost-nytte vurderast opp mot kostnad for eit nytt og meir moderne anlegg. Påstand 2: Dei kommunane i Hordaland som ikkje har fleirbrukshall, skal prioriterast med omsyn til fordeling av spelemidlane. Einig Kan ikkje gjennomførast. Behov og avstand mellom fleirbrukshallane må vere avgjerande, ikkje kommunegrensa. Påstand 3: Det vert sett større krav til søknaden til bygging av kunstgrasbaner. Søknaden skal dokumentere behov, ikkje bare ut frå auke i brukstid. I tillegg skal anleggseigar setje av minst kr ,-/år til drift og vedlikehald. Einig! Fylkeskommunen må kome med normer/føringar for kva vi skal gjere, i staden for kva vi ikkje skal gjere. I staden for krav til driftsbudsjett samarbeid for å få til lågare driftskostnader. Nord-Rogaland har felles utstyrskonto. Påstand 4: Det skal vere ein ishall i kvar region i Hordaland. Bergen har to ishallar, og såleis vert bygging av ishallar i regionane prioritert først. Ut frå behov ikkje geografiske grenser. 20

21 Ishallar må leggast der det er mange innbyggjarar og der det er engasjement rundt å byggje og drifte. Påstand 5: Det er ikkje prioritert å byggje fleire golfbanar i Hordaland Einig utnytte dei som er. Påstand 6: Tilskot til ballbingar vert ikkje prioritert i planperioden då behovet for denne type anlegg i Hordaland er dekka. Einig må løyse problema med ballbingar som allereie er laga. Prioritere kva bingar som skal byggjast ut frå avgrensa midlar. Einig i at ballbingar er for mykje fokus på og at utbyggjarar ikkje kjenner til andre typar anlegg. Alternativ: Multifunksjonsanlegg med vekt på motorisk trening (balanse/koordinasjon). For jenter?! Ballbinger vert fotballbinger. Hindrer jenter i aktivitet. Påstand 7: For å møte ein felles utfordring med vedlikehald av kunstgrasbanar, vil Bergen kommune bli ein regional kompetanseeining med utlån av vedlikehaldsmateriell Einig, men må også vurdere samarbeid i regionane også kompetanseutveksling. NEI: Trur ikkje dette kan fungere. Nabokommunar kan evt. gå saman om bruk av vedlikehaldsmateriell. Greitt med fylkeskommunale føringar, men behova er ulike frå kommune til kommune. Påstand 8: Kommunen skal gjennomføre årlege kurs for anleggs-søkjarar med omsyn til spelmiddelsøknadene Fylkeskommunen/kommunen må markedsføre ordninga med spelemidlar betre blant lag og organisasjonar. Fylkeskommunen må ha årlege kurs med kommunane slik som i dag. Bruke nettbasert informasjon og gode døme på gode søknader. Påstand 9: Alle kommunane skal oppdatere sitt anleggsregister innan 1. oktober Ok med 1. oktober/ litt kort frist i år. KRISS er dårleg, vanskeleg å bruke. Venta lenge på nytt system. Må kvalitetssikre data som vert overført til nytt system. Staten må ha eit oppegåande datasystem så snart som mogleg som er enkelt å bruke for kommunane. Enkel løysning på retting på nettet vil vere grunnleggjande. Fylkeskommunen må halde kurs i bruk av idrettsanlegg.no Kommunane ansvar for registreringar, men fylkeskommunen/kkd må vere klar på korleis ein skal gjere dette. Ulikt korleis ein brukar systemet i dag. MÅL: få alle opp på same nivå. Elles vart følgjande skrive ned i gruppearbeidet: Friluftsliv meir satsing på turløyper, turstiar, nærmiljøanlegg, billige anlegg, bruke naturelementa, får stor effekt og kostar lite. Meir marknadsføring av dette. Viktig for folkehelsearbeidet. Utstyrsbod slik at det vert fleire aktivitetar. Satse på meir estetikk og miljø skal vere triveleg å dyrka idrett! 21

22 Evaluering i høve til mål for samlinga og forventingane frå deltagarane: Nettverksbygging Summering av kvifor? Nettverksbygging er viktig, fordi det må bli meir samarbeid / ideutveksling mellom kommunane og HFK / HIK i framtida, til beste for alle. Vorte kjend med og utveksla erfaring med andre kommunar, frå fylket og idrettskrets Mange gode diskusjoner og utveksling av informasjon med repr. fra kommunar. Lettare å ta kontakt etterkvart som ein arbeider vidare med ulike tema. Idemyldring, tiltaksfokus - treningskontakter Konkret avtale med Kvam om besøk på Idrettens hus Kjent med fylkeskommunen og kva dei kan bidra med, m.a. open hall. Nyttig med kven gjer kva i idrettskretsen Fått nye impulsar frå Danmark Noko intenst program, kunne vore sett av litt meir tid til mingling og small talk. Enno meir tid til uformelle drøftingar og relasjonsbyggjing oppimot saksbeh. i HFK Er usikker på om vi kan få våre politikarar til å prioritere på samme måte som fylkeskommunen vil! Meir gruppearbeid. Får meir tid til å bli kjent med andre. Supert! Fagleg oppdatering: Summering av kvifor? Aktuelle problemstillingar, dyktige førelesarar, gode drøftingar Nye impulsar og idear, påfyll / supplement til eksisterande kunnskap Viktige opplysningar å ta med vidare lokalt Beste dialogkonferansen eg har vore på! Meget bra! Psykiatri = muligheter! Auka kunnskap om bruk av aktivitet som eit behandlingstilbod. Aktivisering av nye brukarar. Danskane er flinke å tenka heilskap. Vi har noko å læra! Nye kontaktar om korleis og kvifor aktivera ulike grupper. Fått gode innspel i høve til arbeid med sinnslidande og idrett. Mykje å ta med seg heim og prøve å bruke. For mye psykisk helse på bekostning av anlegg. Gode og interessante anlegg, nye idear, tankevekkande nytenkning. Biletgjering er viktig. Dyktige folk som guida rundt. Spennande nye tankar og konkrete idear. Presis info om spelemidlar og oppdatering innan spelemiddelsystemet. Viktig å sjå dette utifrå (fattige) små kommunar sine føresetnader. 22

23 Kunne ha nytta noko meir tid på felles drøftingar rundt anlegg i kommunane. Særs bra i høve til anleggstypar og samlokalisering av desse. Både interessant og positivt å få kjennskap og informasjon om alternative anlegg og idear til bruk lokalt. Tankar rundt organisering og drift av idrettshallar. For lite om nærmiljøanlegg og friluftsliv (uteanlegg) Svært bra! Stig Høgholm avslutta dialogkonferansen 2007 med å takke deltagarane og administarsjonen for gode bidrag, og ønskja alle vel heim! 23

24 Deltakarliste Deltakarliste: Dialogkonferanse september 2007 Namn Kommune/ Herad/Org E-post Sissel Aarseth Kvinnherad Tor Harald Bringedal Fjell Atle Kjosåa Kvam Gunnar Brynjulfsen Askøy Øyvind Stang Lindås Sveinung Klyve Vaksdal Vibeke Øksnevad Stoltz Tysnes Karl Johan Haugland Austevoll Sylve Rusten Stord Svein Lohne Osterøy Kjell-Tore Karlsen Austrheim Kurt Andreassen Voss Johannes Tysseland Samnanger Dag Lothe Bømlo John Skogseth Jondal Nils Halleland Etne Erik Kvalheim Etne Elise Aarbø Fitjar 24

25 Namn Kommune/ E-post Herad/Org Marit Liknes Sveio Bernt Hjørnevik Øygarden Liv. E. Mikkelsen Øygarden Ronny Lockert Bergen Jan Haugland Bergen Per Fedje Bergen Camilla Rødberg Bergen Anne-Kristine Aas Hordaland Idrettskrets Knut Songve Hordaland Idrettskrets Lars Inge Kårstad HFK, (UTFAP) Merethe Skadal HFK, (UTFAP) Stig Høgholm HFK Ingebjørg Aastrup HFK Britt Karen Spjeld HFK Tore Andersen HFK Svein Erik Såtendal HFK Jens Harald Garden HFK 25

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010 Velkomen til Dialogkonferansen 2010 1. - 2. september 2010 Foto på framsida: Tyssedal hotell Foto: www.oddacamping.no Velkomen til Dialogkonferansen 1. - 2. september 2010 Dialogkonferansen er ein årleg

Detaljer

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 06. oktober 2008 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200603220-84/BKSP Kopi til: Arkivnr.: A. 44.00 Statusrapport

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010 Velkomen til Dialogkonferansen 2010 1. - 2. september 2010 Foto på framsida: Tyssedal hotell Foto: www.oddacamping.no Velkomen til Dialogkonferansen 1. - 2. september 2010 Dialogkonferansen er ein årleg

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen. 5. - 6. september 2012

Velkomen til Dialogkonferansen. 5. - 6. september 2012 Velkomen til Dialogkonferansen 5. - 6. september 2012 Velkomen til Dialogkonferansen 5. - 6. september 2012 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der målet er fagleg oppdatering,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Velkomen til Kvinnherad Dialogkonferansen september 2014

Velkomen til Kvinnherad Dialogkonferansen september 2014 Velkomen til Kvinnherad Dialogkonferansen 2. 3. september 2014 Velkomen til Dialogkonferansen 2. - 3. september 2014 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der målet er

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Rullering av fylkesdelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. www.hordaland.no

Rullering av fylkesdelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. www.hordaland.no Rullering av fylkesdelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Plandokument Bakgrunn Gjeldande plan Hovudemner ny plan Satsingar og strategiar Bestilling Oppstart gjennom vedtak i Fylkestinget 10.10.06

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld Kvifor skal personar innan psykisk helsevern vere i fysisk aktivitet? Kvifor skal personar innan psykisk helsevern

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Fylkeskommunale konferansar om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hausten 2008

Fylkeskommunale konferansar om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hausten 2008 HORDALAND Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 08. juli 2008 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200807528-1/BKSP Kopi til: Arkivnr.: 626 Fylkeskommunale konferansar om fysisk

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Aktiv kvar dag for personar med utviklingshemming

Aktiv kvar dag for personar med utviklingshemming Aktiv kvar dag for personar med utviklingshemming Aktiv kvar dag Vi er skapt for å være i rørsle. Fysisk aktivitet er ei kjelde til glede, velvere og meistringskjensle. Ein aktiv kvardag har mange gode

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv?

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Britt Karen Spjeld Hordaland 33 kommunar 484.000 innbyggjarar Modalen 370 --- Bergen 263.762 Hordaland idrettskrets 200 000 medlemsskap fordelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.04.2017 Tid: kl.12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201100203-83 Arkivnr. 626 Saksh. Grieg, Einar, Spjeld, Britt Karen Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.10.2012 25.10.2012

Detaljer