HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb"

Transkript

1 HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Lover og regler som gjelder for TKKK Mål for helse, miljø og sikkerhet Virksomhetens organisasjon Oppgaver innen HMS Hvordan TKKK håndterer politiattester Kartlegging av risiko Risikoanalyse Beredskapsplan for TKKK Varsling Kontakt med media Støtte/krisehjelp til de involverte Behandling av pårørende Evaluering Padling Padling i klubbregi Grunnregler for padling Regler for bruk av vest Regler for bruk av følgebåter Regler ved bassengtrening Regler ved innetrening i gymsal ved TBU Arbeidsinstrukser Instruks for HMS Ansvarlig Instruks for kontroll av klubbutstyr Vedlegg 1: RUH Vedlegg 2: HMS Plan stevnearrangement Vedlegg 3: HMS plan for turer i regi av TKKK Vedlegg 4: TURREGLEMENT i TKKK Vedlegg 5: HMS plan for arrangement ved kajakkanlegget i Tysværvåg Side 2

3 1 Innledning Tysvær kano og kajakklubb, heretter kalt TKKK, ble stiftet i 1983, og er medlem av Norges Padleforbund. Klubben driver innenfor flattvannskajakk og vender seg i hovedsak mot barn og unge som ønsker å drive med denne sporten. Klubben har en todelt likestilt målsetning: bredde og toppidrett. Medlemsmassen ligger på rundt 250, og klubben har vist til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. TKKK holder til ved regionalanlegget for kajakk i Tysværvåg, med to klubbhus, eget båthus og brygger ved sjøen. Klubben stiller med en rekke deltakere på Norges Cup stevner i kajakk, og arrangerer årlig ett av disse stevnene. Klubben driver treninger for små og store, og avholder Padleforbundets våttkortkurs i flattvann for personer i og utenfor klubben. Klubben har et stort utvalg i kajakker som er tilgjengelig for medlemsmassen i og utenfor faste treningstider. Det tillates kun å benytte klubbens kajakker med padling fra kajakkanlegget, med mindre det gjelder deltakelse på stevner, samlinger eller organiserte turer i klubbregi. En del medlemmer har private kajakker liggende i klubbens båthus. TKKK ønsker å fremme padlesporten på en positiv måte, men pålegger alle medlemmer å ta nødvendige grep for å redusere faren for uønskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen aktiviteten som drives, samt definering av kompenserende tiltak. Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), pålagt gjennom den såkalte kontrollforskriften(ref. kap. 2). Dette dokumentet skal være lett tilgjengelig, og må være kjent av samtlige som har verv eller andre ansvarsforhold i TKKK. Alle skal ha nødvendig opplæring for å kunne ivareta sine aktiviteter på en forsvarlig måte. 2 Lover og regler som gjelder for TKKK I. FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern kontrollforskriften) II. LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 3 Mål for helse, miljø og sikkerhet TKKKs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet er null skade. Dette gjelder både på miljø og padlernes fysiske og mentale helse. Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at all padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende miljø og sikkerhet. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. Vi forplikter oss til ikke å skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet. Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for vår ferdsel i naturen. Vi skal ikke forsøple naturen (ytre miljø) i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal aktivt søke informasjon om hendelser og ta lærdom av disse, også fra andre padlemiljø. Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. Ute på sjøen skal vi ta vare på hverandre og på det ytre miljø. Side 3

4 4 Virksomhetens organisasjon Årsmøtet velger styreleder og det øvrige styret i TKKK. Disse har det overordnede ansvaret for å planlegge, organisere, utføre og vedlikeholde internkontrollsystemet. Styret skal utnevne personer til følgende funksjoner: HMS-ansvarlig skal velges fra styret (se under) Kursansvarlig for introduksjonskurs Ansvarlige for treningsaktiviteter Klubbens organisering skal være tilgjengelig på klubbens nettsted. 4.1 Oppgaver innen HMS Oppgavene innen HMS er som følger: Styret: Styret har i fellesskap det overordnede ansvar for aktiviteter i klubben, inkludert HMS. Styremedlemmene skal Ta aktivt del i HMS-arbeidet Skal hver for seg forvisse seg om at alle saker blir håndtert på en forsvarlig måte med tanke på HMS. Se til at de som blir utpekt til oppgaver er kvalifiserte og oppfyller sine plikter. Leder: Styret ledes av klubbens leder. Dette gir leder et overordnet ansvar for klubbens aktiviteter. HMS-ansvarlig: HMS-ansvarlig har det overordnede ansvar for å påse at klubben følger rutiner som på en best mulig måte sikrer at klubbens aktiviteter kan skje på en forsvarlig måte. Han har også ansvar for at klubbens rutiner også dekker vern av natur og miljø. De viktigste oppgavene er: Påse at klubbens arbeid skjer i henhold til dokumenterte rutiner, og at HMS-dokumentasjon er tilgjengelig. Fortløpende vurdere om klubbens rutiner er gode nok. Gjennomgang i forbindelse med "farlige hendelser". Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til trenere og medlemmer. En detaljert beskrivelse av den HMS-ansvarliges oppgaver er beskrevet i: Arbeidsinstruks for HMS ansvarlig. Informasjonsansvarlig: Ha det tekniske ansvaret for klubbens hjemmesider. Stå for system for lagring av dokumentasjon av klubbens rutiner, regler, opplæring etc. Se til at denne informasjonen er tilgjengelig for medlemmene. Side 4

5 Kursansvarlig for introduksjonskurs/kajakkskole: Overordnet ansvar for at det blir gitt tilstrekkelig opplæring i sikkerhetsspørsmål. Sikre at alle kursholdere har aktivitetslederkurs i Norges padleforbunds Våttkort-stige. Sørge for at det blir registrert hvem som går på kurs, samt innholdet i kursene. At det blir informert om sikkerhetsutstyr på anlegget (redningsbøye, førstehjelpskoffert, brannslukningsapparat, hjertestarter etc) Ansvarlige trenere: Holde seg oppdatert mht klubbens rutiner, regler og utstyr. Delta på eventuelle HMS møter og kurs. Hvis mulig skal det tas med mobiltelefon når man skal være trener på anlegget. Det kan fort oppstå behov for å ringe i krisesituasjoner. Skrive RUH i tilfelle "uønsket/farlige hendelser" når de måtte observere dette. Skal merke defekt materiell, og sørge for at skadet materiell ikke blir brukt i vanvare. Varsle vedlikeholdsansvarlig slik at korrigerende tiltak blir gjort. Være beredt på å assistere i nødssituasjoner. Dette betyr ikke at vi anser at ansvarlige trenere er "badevakter". Men, som ansvarlig trener på anlegget, vil noen forvente at treneren tar ledelse i en dramatisk situasjon. Gi råd og anbefalinger om sikkerhet til medlemmer. Ta obligatoriske og frivillige kurs i klubbregi. Gjerne også førstehjelpskurs, kurs i våttkortsystemet, eller andre relevante kurs som kan gjøre treneren bedre i stand til å øke sikkerheten. Opplæring som er i klubbens interesse dekkes av klubben etter nærmere avtale med styret. Påse at nødvendig følgebåttjeneste er tilgjengelig. Følgebåter skal være med på alle treninger der vanntemperaturen er under 8-10 grader. Vedlikeholdsansvarlig: Overordnet ansvar for at båter og utstyr er tilfredsstillende når det gjelder sikkerhet, funksjon og forskriftsmessige krav. Vedlikeholde et system for å sikre dette. Se til at livbøye, brannslukningsapparat og klubbhusets førstehjelpskoffert er i stand, er merket og tilgjengelig. Har hovedansvar for at mangelfullt utstyr ikke blir brukt, og at det blir reparert eller byttet. En detaljert beskrivelse av kontroll av klubbutstyr er beskrevet i: Instruks for kontroll av klubbutstyr. Medlemmer: Skal kunne sikkerhetsreglene for TKKK Skal holde seg oppdatert gjennom kajakkinfo og klubbens nettsted. Skal kun bruke klubbens utstyr når medlemmet er skikket til det. F.eks. ikke kombinere rus og padling. Politiattest for instruktører/kursledere/trenere Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave: å skape idrettsglede og meningsfylt fellesskap. Side 5

6 4.1.1 Hvordan TKKK håndterer politiattester Styret i TKKK har oppnevnt en person som ansvarlig for håndtering av saker knyttet til politiattester, samt en vararepresentant. Dette er to styremedlemmer og begge kjønn skal være representert, Begges navn og kontaktinfo skal ligge på klubbens nettsted. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. En attest uten anmerkninger skal fremvises for den styreoppnevnte, og eventuelt vararepresentanten. Dersom verken den styreoppnevnte eller vararepresentanten er tilgjengelig, skal attesten fremvises for styrets leder. Attesten skal kun fremvises, og skal ikke lagres hos idrettslaget. 5 Kartlegging av risiko En kartlegging av de viktigste risikofaktorene for medlemmer som bruker klubbens materiell er vist i Risikoanalyse for padling ved kajakkanlegget i Tysværvåg. Der er faremomentene vurdert, og tiltak for å unngå at uhell skal få uheldige konsekvenser er definert. For lengre treningsturer eller aktiviteter utenfor kajakkanlegget må lederen av aktiviteten gjøre en vurdering av risiko, og på dette grunnlag gi instrukser om sikkerhetsutstyr og sikkerhetsfremmende adferd. Side 6

7 5.1 Risikoanalyse Nedenfor er det listet opp risikofaktorer for drukning og skade ved aktiviteter på sjøen ved kajakkanlegget. Under kolonne "Risiko" er en relativ vurdering for risiko hvis klubben ikke tar tilstrekkelig mottiltak. Moment Risiko Tiltak Velt i kaldt vann drukning Stor - Vestpåbud - Regel om å padle nært land - Regel om tøyskifte - Informasjon om påkledning ved kaldt vann (kajakkinfo, på hjemmeside) - Introkurs - Trene på kameratredning - Trene velt ved bryggen i kald sjø - Bruke følgebåt ved treninger i klubbregi Velt i kaldt vann - kulde etter Liten - Som ved drukning. ilandstigning Feilmontert redningsvest på Liten - Informasjon til ansvarlige på fellestrening barn Velt dårlig / manglende svømmeferdighet Middels - Introkurs/kajakkskole - Vestpåbud - Obligatorisk velt i Introkurs - Vestpåbud for alle fra og med ungdomsklassen og yngre. - Benytte følgebåt ved fellestreninger og ellers når det er kaldt i sjøen. - Kun barn som kan svømme får padle. Panikk ved velt Middels - Vestpåbud - Obligatorisk velt i Introkurs - Trene velt ved bryggen i kald sjø - Benytte følgebåt ved fellestreninger og ellers når det er kaldt i sjøen. Illebefinnende på vannet Middels - Vestpåbud Alkohol / rusmidler Stor - Forbud mot rusmidler ved padling - Vestpåbud. Vind og vær Middels - Dette er problem når det oppstår sammen med andre risikofaktorer - se andre punkter i denne tabellen. Skadet utstyr Middels - Jevnlig kontroll av utstyr. - Utstyr blir tatt ut av bruk når feil oppdages. Skade ved inn- og utstigning båt Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap Stor Middels - Tilsyn av brygge i åpningstid - Vestpåbud - Introkurs - Introkurs - Klubbmedlemmer kan helt eller delvis få dekket kurs til: livredning, førstehjelp, sikkerhet og padling. Ikke komme seg ut av båten Middels - Instruktør/veileder/ansvarlig trener sørger for at alle vet hvordan man kommer seg ut, samt informere om hanken på trekket som skal være tilgjengelig for padleren til enhver tid. - Barn tillates ikke å bruke trekk uten å ha trent flere ganger på velting med trekk. Forsøpling Liten Ha tilstrekkelig med søppeldunker som blir tømt. For spesielle aktiviteter eller padling utenfor kjent område, pålegges det ansvarlig for aktiviteten å vurdere behov for egen risikoanalyse. Side 7

8 6 Beredskapsplan for TKKK Dette er en plan som skal gi retningslinjer for hvordan TKKK og dets medlemmer skal opptre i krisesituasjoner. Den skal fungere som veiledning og være et verktøy, spesielt for styret, klubbens trenere, kurs- og veiledere. Klubben driver kursing av sine medlemmer for å ha en så sikker utførelse av padleaktivitetene som mulig. Denne plan tar ikke for seg sikkerhetsregler, men hvordan man behandler situasjonen dersom uhellet skulle være ute. Planen gjelder også i andre sammenhenger der klubbmedlemmer eller klubbeiendeler blir utsatt for en eller annen form for krise. Planen er delt opp i følgende fem hovedfaser: 1. Varsling 2. Kontakt med media 3. Støtte/krisehjelp til de involverte 4. Behandling av pårørende 5. Evaluering 6.1 Varsling Ved en krise eller ulykkessituasjon skal trener, kurs- og veiledere, eller andre involverte, varsle styret i klubben. Dette skal skje etter at nød-sentral er varslet og eventuell førstehjelp er utført. Prioriteringslisten er som følger: 1. Leder 2. HMS-ansvarlig 3. Nestleder 4. Annet styremedlem Varsling av pårørende er politiets oppgave. Dette er viktig og skal følges av hensyn til de pårørende. 6.2 Kontakt med media Det er kun leder som på klubbens vegne skal uttale seg til media. Dersom leder av ulike grunner er forhindret fra dette, og en uttalelse er påkrevd, skal nestleder fungere som media-kontakt i leders fravær. Teori om hendelsesforløpet i forbindelse med klubbaktivitet, skal ikke kommenteres med media før alle aktuelle og tilgjengelige saksopplysninger er gjennomgått. Involverte parter i en alvorlig ulykkessituasjon bør langt på vei skjermes for pågående pressefolk. Dette bør ikke komme som en ekstra belastning for de involverte. Ved en alvorlig hendelse vil naturlig nok politi eller dets skadeleder uttale seg offentlig. 6.3 Støtte/krisehjelp til de involverte Styret ved leder, eller andre styremedlemmer som leder finner naturlige å delegere ansvar til, bør så fort som mulig sette seg i kontakt med de involverte parter for å orientere seg om situasjonen, og om mulig kartlegge hendelsesforløpet for ulykken/uhellet. Samle de involverte på et dertil egnet sted for å snakke ut om situasjonen. Sørg for å skape en trygg atmosfære hvor man har tid til å lytte. Merk at det er viktig at alle blir tatt hånd om. Ingen må overlates til seg selv eller sendes hjem til tomt hus. Det er viktig å få snakket ut, og bearbeidet tanker og følelser i fellesskap med de andre som var involvert i hendelsen. Side 8

9 Kommunen er også pliktig å ha et kriseteam som skal stille opp i slike situasjoner. Er du usikker på om hendelsen kvalifiserer for slik krisehjelp, er det bedre å ta kontakt med kriseteamet tidlig for en vurdering, i stedet for å angre i ettertid på at det ikke ble gjort. 6.4 Behandling av pårørende De pårørende kan i en emosjonell situasjon fort komme med kritiske påstander til klubbens aktivitet, sågar med ønske om straffeforfølgelse. En bør så raskt som mulig avgjøre hva som kan gjøres for å redusere muligheten for et slikt utfall. Styret ved leder, eller sammen med andre styremedlemmer som leder finner det naturlig å dele oppgaven med, bør ta kontakt med de pårørende for å snakke ut om hendelsen. En veloverveid og gjennomtenkt tilnærming ovenfor de pårørende kan være til hjelp for begge parter. Kontaktvegring kan bidra til å skape et inntrykk av at det var noe galt med gjennomføringen av aktiviteten, og kan føre til at ting kommer unødvendig skjevt ut i en allerede belastet situasjon. Tid og sted for en slik kontakt må avpasses etter situasjonen. 6.5 Evaluering Styret og involverte skal ved behov ha et møte like etter hendelsen for å evaluere hendelsesforløpet som førte til uhellet/ulykken. Hensikten med evalueringen er å kartlegge eventuelle svakheter i rutiner og regelverk for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen. Evalueringsmøtet bør gjennomføres rimelig kort tid etter hendelsen. Side 9

10 7 Padling 7.1 Padling i klubbregi For padling i klubbregi menes faste klubbtreninger og fellestreninger. Padling som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi. Dette betraktes som en privat tur, og ansvaret ligger således på deltakerne. 7.2 Grunnregler for padling Nedenfor presenteres noen grunnregler for padling, og grunnreglene er knyttet til sikker padling og må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn følge absolutte regler: Padling, kan innebære risiko, og faren for at noe kan skje er alltid til stede. Sikker padling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og gjennomføring av forebyggende tiltak. Den enkelte padlere forventes å kjenne sine begrensninger Padling forutsetter at padleren kan svømme, og er komfortabel med å være i vannet Padle ikke lange turer i når det er kaldt og sterk vind uten at nødvendig opplæring er gjennomgått og om nødvendig bruke følgebåt. Det påligger den enkelte padler å vurdere eget eller lånt utstyr opp mot de gitte padleforhold. Det anbefales ikke å padle alene Det anbefales alltid å ha på vest Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppen og gruppen som helhet Padle ikke over evne Når det er kaldt kreves det skikkelig bekledning og om nødvendig bruke tørrdrakt Alkohol og padling hører ikke sammen 7.3 Regler for bruk av vest 1. Alle klubbens medlemmer anbefales alltid å benytte flytevest. 2. Flytevest skal alltid medbringes i båten. 3. Alle klubbens medlemmer skal bruke flytevest i perioden 1.nov til 1. mai uansett padleferdighet. Dette gjelder i konkurranser, organisert trening så vel som egentrening. 4. Flytevest skal brukes av alle padlere under 17 år ved trening og konkurranser hele året. 5. Alle klubbens medlemmer skal bruke flytevest på kroppen når forholdene tilsier det: a. ved høye bølger b. vanntemperatur under 10 grader Sanksjoner: Medlemmer som ikke bruker vest henstilles til å bruke vest. Hvis henstillingen ikke tas til følge, nektes padleren å padle. Treners ansvar: Å arrangere årlig badedag for de aktive padlerne i kontrollerte former i mars hvert år (ved brygge, med vest, for å motivere til sikkerhet). Side 10

11 7.4 Regler for bruk av følgebåter Følgende regler gjelder for treninger ved kajakkanlegget: 1. Det skal alltid være følgebåter (2 stk) på alle fellestreninger. 2. Det skal alltid være to følgebåter ved padling vinterstid. 3. Det skal alltid være med følgebåt på treninger når vanntemperatur er 6 grader eller lavere. 4. Når det er kaldt skal det medbringes klær/tepper/sovepose/vindpose i følgebåten. Etter velt er det viktigste at padleren ikke blir ytterligere nedkjølt, men får noe varmt rundt seg og varm drikke. 5. Alle i følgebåten skal benytte flytevest 6. Førere av følgebåten må få nødvendig opplæring, bl.a. rundt håndtering av situasjoner med velt. 7. Følgebåtførere må være kjent med den mest grunnleggende førstehjelpen ved nedkjøling/ hypotermi/drukning 8. Det er fører av følgebåt som bestemmer hvordan padlerne skal organisere seg på sjøen. 9. Ved padling vinterstid skal en vurdere vindforhold og om nødvendig avlyse padlingen. Det er førere av følgebåt som bestemmer om en padletrening skal gjennomføres eller ikke. 10. Padlere som ikke har kledd seg skikkelig kan avvises. 11. Padling vinterstid skal fortrinnsvis skje inne i vågen for alle. Ved padling ute i fjorden skal det alltid begge følgebåter være med og alle padlerne må være samlet. 12. Padling på stevner gjelder forbundsregler. 13. Når vanntemperaturen er meget lav skal det foretas en ekstra risikovurdering av de ansvarlige, og følgebåt(er) skal om nødvendig bemannes med to personer. 7.5 Regler ved bassengtrening TKKK får benytte kommunens basseng i Aksdal en time i uken i vintersesongen. Følgende regler gjelder ved bassengtreningene: 1. Klubben skal alltid ha en ansvarlig badevakt som har gjennomført og fått godkjent badevaktkurs. I tillegg skal det være med 2-3 badevaktassistenter. 2. Ansvarlig badevakt skal ikke forlate badeanlegget før ansvarlig leder for neste bruker av bassenget er kommet, eller dørene til bassenget er låst. 3. Ingen må gå inn i badeanlegget før ansvarlig badevakt er tilstede. 4. Barn under 12 år må ha med foresatte 5. Barn under 12 år skal ikke oppholde seg i badstu uten en voksen person tilstede 6. Løping langs bassengkanten er forbudt og foresatte må sørge for at det ikke skjer 7. Alle må dusje skikkelig før en går inn i bassenget 8. Hopping er kun tillatt fra 1 meters stupebrett 20 minutt før slutt 9. Alle forlater bassenget 10 minutt før slutt 7.6 Regler ved innetrening i gymsal ved TBU TKKK får benytte gymsalen ved Tysværvåg barne og ungdomskole i vintersesongen. Følgende regler gjelder ved disse treningene: 1. Det skal alltid være en voksen person (> 18 år) til stede ved bruk av gymsalen. 2. Det skal medbringes førstehjelpskrin med blant annet isposer. 3. Ansvarlig person må alltid ha med mobil telefon hvis det skulle oppstå behov for ambulanse/lege. 4. Dørene må alltid låses ved endt trening eller det overlates til nye brukere. 5. Nøkkel til gymsalen skal oppbevares av en voksen person. Side 11

12 8 Arbeidsinstrukser 8.1 Instruks for HMS Ansvarlig HMS-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å se til at klubbens har, og følger, rutiner som på en best mulig måte sikrer at medlemmene kan utøve sine aktiviteter i klubben på en måte som ikke medfører helsefare. HMS-ansvarlig har også ansvar for påse at klubben ikke har aktiviteter som gir unødig belastning på natur og miljø. Blant oppgavene inngår oppfølging av rutiner: Hovedansvar for dokumentasjon av HMS-systemet. Fortløpende vurdere om klubbens rutiner er gode nok. Påse at det er overensstemmelse mellom klubbens arbeid og klubbens skriftlige rutiner. Se til at skriftlige rutiner innen HMS er lett tilgjengelig på (1) klubbens anlegg, og (2) på klubbens nettsider. Gjennomgang av HMS-organisering minst en gang hvert år. Holde seg oppdatert innen lover og forskrifter, og hvordan de bør praktiseres. Vurdering av HMS-systemet i forbindelse med "farlige hendelser". Det inngår også et informasjonsansvar: Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til trenere og andre ansvarlige. Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til medlemmer. Påse at trenere har nødvendig kontaktinformasjon til nødetater, klubbens leder, klubbens nestleder og HMS-ansvarlig. Motivere for økt kompetanse innen sikkerhet. Føre oppdatert liste over relevant kompetanse, samt hvilke kurs som trenere og andre ansvarlige og styremedlemmer har tatt. 8.2 Instruks for kontroll av klubbutstyr Følgende instruks gjelder for kontroll av klubbutstyr: Hensikten med kontrollen er å avdekke feil og mangler som kan påvirke sikkerhet og funksjon for materiellet på et så tidlig tidspunkt som mulig - og helst før feilen inntreffer. Denne instruksen gjelder for den som gjennomfører en planlagt kontroll av TKKKs båter, vester og spruttrekk. Alle båter skal kontrolleres minst to ganger i sesongen, annet utstyr en gang pr sesong. Hvem som er ansvarlig for testen, og hvilket tidspunkt testen skal utføres, er angitt i dokumentet Plan for testing av TKKKs båter. Vedlikeholdsansvarlig er ansvarlig for å lage og oppdatere denne planen. Den som utfører kontrollen skal ha blitt opplært av Vedlikeholdsansvarlig, eller en person som Vedlikeholdsansvarlig har godkjent for opplæring. Kontrolll av båter skal omfatte skrog, ror/senkekjøl, fotstøtter, sete, flytemidler. Båter med sikkerhetsmessige skader/mangler skal merkes tydelig ved å sette fast en lapp med tekst om at båten ikke skal brukes. Alternativt skal båten legges vekk slik at den ikke kan tas i bruk før den er reparert på en tilfredsstillende måte. Kontroll av vester og spruttrekk skal sjekke at stropper og sømmer er hele, at flytelementer i vester er i orden, barnevester skal ha skrittstropp som fungerer. Spruttrekk skal være hele og ha utløsningsstropp/hempe. Skadede vester og spruttrekk skal kasseres. Dokumentasjon som støtter denne instruksen oppbevares i Vedlikeholdsansvarlig perm på klubbens anlegg ved kajakkanlegget. Denne dokumentasjonen er: o Plan for testing av TKKKs båter og utstyr o Kontrollskjema for TKKKs båter og utstyr o Reparerte båter (en logg). Side 12

13 Vedlegg 1: RUH Skjema for Rapport om Uønsket Hendelse RUH Tysvær kano og kajakklubb rapport om uønsket hendelse, farlige forhold eller skade på utstyr. Dato:.. Trening : Transport : Leir : Stevne :... Annet : Hendelse Personskade Tilløp Utstyr : :.. :.. :.. Beskrivelse av hendelse: Forslag til tiltak/erfaring: Lest av : Side 13

14 FORHÅNDSREGLER Normale tiltak ÅRSAKS-FAKTORER RISIKO Vedlegg 2: HMS Plan stevnearrangement AKTIVITET/ARRANGEMENT: Norges Cup 1 NIVÅ: Skjermet farvann STED: Tysvær interkommunale kajakkanlegg DATO HMS: <dato for stevnet> STEVNELEDER: <navn og telefon> HMS ANSVARLIG PÅ AKTIVITETEN/ARRANGEMENTET: <navn og telefon> HMS ANSVARLIG I NPF: <navn og telefon> Fysisk skade Drukning Hypotermi Sykdom/medisinsk tilstand PERSONER UTSTYR MILJØ Dårlig gruppekontroll Tynn bekledning Sjekk utstyr Mangelfull trening Svømmedyktighet Dårlig ledelse Oversikt Kvalifisert personell Norsk Folkehjelp Sjekk utstyr Deltaker Svømmedyktighet Medisinsk tilstand (Egenmelding) Ledelse Oversikt Sikkerhets-informasjon Feil utstyr Tap av/skade på utstyr Mangler flytemidler Mangelfull kunnskap om utstyr Deltakere i for vanskelige kajakker C1 godkjent flytevest følgebåter Lag skisse på posisjonering av følgebåter Førstehjelpsutstyr I følgebåten: Kommunikasjonsutstyr Varm drikke Ekstra mat/sjokolade Ekstra klær Tilgang på varm dusj Bryggeanlegg Sjekke at brygger er ok, fri for spiker etc Tribuner Vær; vind og bølger Båttrafikk Luft- og vanntemperatur Følgebåt Må kunne føre den Oversikt ikke lage bølger, ikke kjør på noen Kvalifisert personell God gruppekontroll Sikkerhetsinformasjon Korrekt utstyrt gruppe Ekstra klær Mobiltelefon Lokal kjennskap Båttrafikk Norsk Folkehjelp utstyr: førstehjelpsutstyr, båre, hjertestarter, sambandsutstyr, båt og vester. Side 14

15 SISTE VURDERING KRAV TIL KOMPETANSE ANBEFALTE KOMPETANSE RELEVANT UTDANNING Nødsituasjon Kvalifisert og kompetent personell. Utstyr for redning og medisinsk kontakt. Prosedyre for nødsituasjon. Hjertestarter tilgjengelig i FIL huset. Norsk Folkehjelp tilgjengelig. Medisinsk 113 Politi 112 Brann 110 Alle aktivitetsledere i klubben har førstehjelpskurs. 15 utøvere i tillegg til en del voksne har aktivitetslederkurset. Førstehjelpskunnskap - Oppdatert førstehjelpskurs Kunnskap om bruk av hjertestarter stk med aktivitetslederkurs Båtførerkunnskap God holdning God rednings og sikkerhetsopplæring Båtførerkunnskap AKSEPTERT Side 15

16 Følgebåtsplan for NC- stevner Mål 1000 m Mål 500m og 200 m Start 200m Båt m Båt 2 500m 200m Båt m Målområdet 200 og 500 m, samt området for publikum. Start 500m og 1000 m Båt m Båt m Båt m Båt nr 1: Når det går løp med deltagere i yngre klasser, opp til 14 år, 200 og 500 m. Båten skal oppholde seg ved start 200 m ved 200 m løp, og ved 500 m løp skal båten befinne seg mellom start og målgang. Båt nr 2: Ved 200 m og 500 m løp skal båten ligge ved målgang. Oppankret ved holme. Ved 1000 m løp skal båten ligge oppankret i nordre enden av holmen. Dette gjelder også ved langløpet. Båt nr 3: Ved 500 m løp oppankre i søre enden av holmen. Dette gjelder også ved langløpet. Ved 200 m løp, henge i startbryggen. Side 16

17 Vedlegg 3: HMS plan for turer i regi av TKKK Følgende regler gjelder: Ved turer i regi av TKKK gjelder klubbens generelle vedtekter og HMS bestemmelser. Klubbens har også utarbeidet et eget turreglement som må undertegnes av både de aktive og deres foresatte for at en skal kunne delta. Det skal oppnevnes en hovedansvarlig blant laglederne, denne personens navn og kontaktinfo skal opplyses til alle foresatte før avreise. Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. Før avreise er laglederne pliktige til å informere utøverne om hvilke retningslinjer som gjelder for turen. Ved utenlandsreiser er alle utøverne pliktige til å ha gyldig pass og reiseforsikring (-> se Turreglementet). Dersom en utøver lider av en sykdom (f.eks diabetes, allergi, epilepsi), skal dette opplyses til ansvarlig lagleder i rimelig tid før avreise. Ved inntreff av uheldige episoder som personskade eller ødelagt utstyr skal det skrives en RUH (-> se klubbens generelle HMS bestemmelser) Risikovurdering Padling: se klubbens risikovurdering for stevnearrangement Miste en deltaker på turen: risikoen for at en deltaker skal komme bort fra resten av reisefølget er stor. Derfor sier klubbens turreglement at deltakerne skal gå i grupper på minst 3. Alle deltakerne oppfordres også til å ha med mobiltelefon. Laglederne skal også sørge for at utøverne vet hvor reisefølget er på vei og det skal avtales en eventuell møteplass dersom en av deltakerne kommer bort fra reisefølget. Side 17

18 Vedlegg 4: TURREGLEMENT i TKKK Følgende regler gjelder: Alle skal ha det gøy! Følg til enhver tid lagledernes beskjeder Opptre høflig og positivt Følg oppsatt program På turer og utflukter skal ingen utøvere gå alene. Gå alltid i grupper på minimum tre utøvere Gi beskjed hvor dere skal til en av laglederne Oppsatte tidspunkter vil si at utøverne møter forberedt, innen dette tidspunkt. Dette gjelder ikke minst til måltider, fellesopplegg og treninger TKKKs turer skal være alkohol-, snus- og røykfrie Hold orden på rommet, det vil bli foretatt inspeksjon For øvrig gjelder også TKKKs generelle klubbbvedtekter NB! Du skal selv sørge for at du har gyldig reiseforsikring og evt. Europeisk helsetrygdkort. Passet må ikke utløpe innen 3 mnd. Overtredelse av reglementet vil medføre konsekvenser for utøveren(e), f.eks kan det føre til eksklusjon fra fremtidige arrangement eller hjemsendelse fra den aktuelle turen på utøverens regning. Ved alvorlige brudd på avtalen, forbeholder TKKK seg retten til å belaste utøveren for hele eller deler av det subsidierte beløp. Reiseledere til : Navn/mobil: klipp og returner Jeg har lest og gjort meg kjent med reglementet for stevnet/treningleiren. Sted og dato Underskrift utøver Foresatte Side 18

19 Vedlegg 5: HMS plan for arrangement ved kajakkanlegget i Tysværvåg. Følgende regler gjelder: Under trening på vannet skal det brukes vest dersom annet ikke er avtalt med ansvarlig leder/trener. Regler for bruk av følgebåt -> se TKKKs generelle HMS plan, punkt 7 Dersom en av utøverne går på land under treningen må leder/trener informeres om dette først. Dersom utøverne ønsker å forlate kajakkanlegget så må leder/trener informeres på forhånd. Utøverne har ikke lov til å bruke annet utstyr eller lokaler på anlegget enn det som er avtalt med leder/trener. Dersom det er utøvere under 18 år som overnatter i klubbens lokaler, skal det være våken nattevakt som er 18 år eller eldre. Leder/trener skal melde fra til brannvesenet i Tysvær om hvor mange som til en hver tid overnatter på klubben. Førstehjelpsskrin er oppbevart i skapet under trappen i det nye klubbhuset og hjertestarter er tilgjengelig i FIL huset. Nøkkel til FIL huset finnes i nøkkelskap i tørkerommet i nytt klubbhus. Liste over de som kjenner koden henger ved nøkkelskapet. Leder/trener er ansvarlig for å opplyse om hvor medisinskrinet er, nøkkel til hjertestarter, vise nødutganger og brannslukkingsutstyr. Hvis det oppstår uheldige episoder som personskade eller ødelagt utstyr, skal det skrives en RUH (-> se klubbens generelle HMS bestemmelser) For øvrig gjelder TKKKs øvrige HMS bestemmelser som ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler. Leder av arrangementet plikter å sette seg inn i TKKKs HMS bestemmelsene (->punkt 7, padling og punkt 9, risikoanalyse) og sørge for at deltakerne er inneforstått med de gjeldene retningslinjene. Aktivitet/arrangement: Ansvarlig leder <navn og tlf>: Sted: Tysvær interkommunale anlegg Dato: Nyttige telefonnr. Brannvesen: 113 Ambulanse: 110 Brannvesen Tysvær: Side 19

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken.

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken. Innledning Dette er i utgangspunktet et 20 timerskurset og som er første steg på en trenerutdanning innenfor motorsporten. 16 timer av kurset er felles for alle uansett hvilken gren du tilhører. Noen grener

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming

KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming Revidert oktober 2014 1 2 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: Idrett(er): Postadresse: Hamar IL Svømming Svømming. Svømmeskole og konkurransesvømming Postboks 167, 2301

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Dagtid: 5523 Vannskader Vakttelefon: Innbrudd/hærverk 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 19.februar. 2014 Organisasjonsplan for Dombås Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Virksomhetsideen...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer