HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb"

Transkript

1 HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Lover og regler som gjelder for TKKK Mål for helse, miljø og sikkerhet Virksomhetens organisasjon Oppgaver innen HMS Hvordan TKKK håndterer politiattester Kartlegging av risiko Risikoanalyse Beredskapsplan for TKKK Varsling Kontakt med media Støtte/krisehjelp til de involverte Behandling av pårørende Evaluering Padling Padling i klubbregi Grunnregler for padling Regler for bruk av vest Regler for bruk av følgebåter Regler ved bassengtrening Regler ved innetrening i gymsal ved TBU Arbeidsinstrukser Instruks for HMS Ansvarlig Instruks for kontroll av klubbutstyr Vedlegg 1: RUH Vedlegg 2: HMS Plan stevnearrangement Vedlegg 3: HMS plan for turer i regi av TKKK Vedlegg 4: TURREGLEMENT i TKKK Vedlegg 5: HMS plan for arrangement ved kajakkanlegget i Tysværvåg Side 2

3 1 Innledning Tysvær kano og kajakklubb, heretter kalt TKKK, ble stiftet i 1983, og er medlem av Norges Padleforbund. Klubben driver innenfor flattvannskajakk og vender seg i hovedsak mot barn og unge som ønsker å drive med denne sporten. Klubben har en todelt likestilt målsetning: bredde og toppidrett. Medlemsmassen ligger på rundt 250, og klubben har vist til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. TKKK holder til ved regionalanlegget for kajakk i Tysværvåg, med to klubbhus, eget båthus og brygger ved sjøen. Klubben stiller med en rekke deltakere på Norges Cup stevner i kajakk, og arrangerer årlig ett av disse stevnene. Klubben driver treninger for små og store, og avholder Padleforbundets våttkortkurs i flattvann for personer i og utenfor klubben. Klubben har et stort utvalg i kajakker som er tilgjengelig for medlemsmassen i og utenfor faste treningstider. Det tillates kun å benytte klubbens kajakker med padling fra kajakkanlegget, med mindre det gjelder deltakelse på stevner, samlinger eller organiserte turer i klubbregi. En del medlemmer har private kajakker liggende i klubbens båthus. TKKK ønsker å fremme padlesporten på en positiv måte, men pålegger alle medlemmer å ta nødvendige grep for å redusere faren for uønskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen aktiviteten som drives, samt definering av kompenserende tiltak. Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), pålagt gjennom den såkalte kontrollforskriften(ref. kap. 2). Dette dokumentet skal være lett tilgjengelig, og må være kjent av samtlige som har verv eller andre ansvarsforhold i TKKK. Alle skal ha nødvendig opplæring for å kunne ivareta sine aktiviteter på en forsvarlig måte. 2 Lover og regler som gjelder for TKKK I. FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern kontrollforskriften) II. LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 3 Mål for helse, miljø og sikkerhet TKKKs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet er null skade. Dette gjelder både på miljø og padlernes fysiske og mentale helse. Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at all padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende miljø og sikkerhet. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. Vi forplikter oss til ikke å skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet. Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for vår ferdsel i naturen. Vi skal ikke forsøple naturen (ytre miljø) i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal aktivt søke informasjon om hendelser og ta lærdom av disse, også fra andre padlemiljø. Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. Ute på sjøen skal vi ta vare på hverandre og på det ytre miljø. Side 3

4 4 Virksomhetens organisasjon Årsmøtet velger styreleder og det øvrige styret i TKKK. Disse har det overordnede ansvaret for å planlegge, organisere, utføre og vedlikeholde internkontrollsystemet. Styret skal utnevne personer til følgende funksjoner: HMS-ansvarlig skal velges fra styret (se under) Kursansvarlig for introduksjonskurs Ansvarlige for treningsaktiviteter Klubbens organisering skal være tilgjengelig på klubbens nettsted. 4.1 Oppgaver innen HMS Oppgavene innen HMS er som følger: Styret: Styret har i fellesskap det overordnede ansvar for aktiviteter i klubben, inkludert HMS. Styremedlemmene skal Ta aktivt del i HMS-arbeidet Skal hver for seg forvisse seg om at alle saker blir håndtert på en forsvarlig måte med tanke på HMS. Se til at de som blir utpekt til oppgaver er kvalifiserte og oppfyller sine plikter. Leder: Styret ledes av klubbens leder. Dette gir leder et overordnet ansvar for klubbens aktiviteter. HMS-ansvarlig: HMS-ansvarlig har det overordnede ansvar for å påse at klubben følger rutiner som på en best mulig måte sikrer at klubbens aktiviteter kan skje på en forsvarlig måte. Han har også ansvar for at klubbens rutiner også dekker vern av natur og miljø. De viktigste oppgavene er: Påse at klubbens arbeid skjer i henhold til dokumenterte rutiner, og at HMS-dokumentasjon er tilgjengelig. Fortløpende vurdere om klubbens rutiner er gode nok. Gjennomgang i forbindelse med "farlige hendelser". Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til trenere og medlemmer. En detaljert beskrivelse av den HMS-ansvarliges oppgaver er beskrevet i: Arbeidsinstruks for HMS ansvarlig. Informasjonsansvarlig: Ha det tekniske ansvaret for klubbens hjemmesider. Stå for system for lagring av dokumentasjon av klubbens rutiner, regler, opplæring etc. Se til at denne informasjonen er tilgjengelig for medlemmene. Side 4

5 Kursansvarlig for introduksjonskurs/kajakkskole: Overordnet ansvar for at det blir gitt tilstrekkelig opplæring i sikkerhetsspørsmål. Sikre at alle kursholdere har aktivitetslederkurs i Norges padleforbunds Våttkort-stige. Sørge for at det blir registrert hvem som går på kurs, samt innholdet i kursene. At det blir informert om sikkerhetsutstyr på anlegget (redningsbøye, førstehjelpskoffert, brannslukningsapparat, hjertestarter etc) Ansvarlige trenere: Holde seg oppdatert mht klubbens rutiner, regler og utstyr. Delta på eventuelle HMS møter og kurs. Hvis mulig skal det tas med mobiltelefon når man skal være trener på anlegget. Det kan fort oppstå behov for å ringe i krisesituasjoner. Skrive RUH i tilfelle "uønsket/farlige hendelser" når de måtte observere dette. Skal merke defekt materiell, og sørge for at skadet materiell ikke blir brukt i vanvare. Varsle vedlikeholdsansvarlig slik at korrigerende tiltak blir gjort. Være beredt på å assistere i nødssituasjoner. Dette betyr ikke at vi anser at ansvarlige trenere er "badevakter". Men, som ansvarlig trener på anlegget, vil noen forvente at treneren tar ledelse i en dramatisk situasjon. Gi råd og anbefalinger om sikkerhet til medlemmer. Ta obligatoriske og frivillige kurs i klubbregi. Gjerne også førstehjelpskurs, kurs i våttkortsystemet, eller andre relevante kurs som kan gjøre treneren bedre i stand til å øke sikkerheten. Opplæring som er i klubbens interesse dekkes av klubben etter nærmere avtale med styret. Påse at nødvendig følgebåttjeneste er tilgjengelig. Følgebåter skal være med på alle treninger der vanntemperaturen er under 8-10 grader. Vedlikeholdsansvarlig: Overordnet ansvar for at båter og utstyr er tilfredsstillende når det gjelder sikkerhet, funksjon og forskriftsmessige krav. Vedlikeholde et system for å sikre dette. Se til at livbøye, brannslukningsapparat og klubbhusets førstehjelpskoffert er i stand, er merket og tilgjengelig. Har hovedansvar for at mangelfullt utstyr ikke blir brukt, og at det blir reparert eller byttet. En detaljert beskrivelse av kontroll av klubbutstyr er beskrevet i: Instruks for kontroll av klubbutstyr. Medlemmer: Skal kunne sikkerhetsreglene for TKKK Skal holde seg oppdatert gjennom kajakkinfo og klubbens nettsted. Skal kun bruke klubbens utstyr når medlemmet er skikket til det. F.eks. ikke kombinere rus og padling. Politiattest for instruktører/kursledere/trenere Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave: å skape idrettsglede og meningsfylt fellesskap. Side 5

6 4.1.1 Hvordan TKKK håndterer politiattester Styret i TKKK har oppnevnt en person som ansvarlig for håndtering av saker knyttet til politiattester, samt en vararepresentant. Dette er to styremedlemmer og begge kjønn skal være representert, Begges navn og kontaktinfo skal ligge på klubbens nettsted. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. En attest uten anmerkninger skal fremvises for den styreoppnevnte, og eventuelt vararepresentanten. Dersom verken den styreoppnevnte eller vararepresentanten er tilgjengelig, skal attesten fremvises for styrets leder. Attesten skal kun fremvises, og skal ikke lagres hos idrettslaget. 5 Kartlegging av risiko En kartlegging av de viktigste risikofaktorene for medlemmer som bruker klubbens materiell er vist i Risikoanalyse for padling ved kajakkanlegget i Tysværvåg. Der er faremomentene vurdert, og tiltak for å unngå at uhell skal få uheldige konsekvenser er definert. For lengre treningsturer eller aktiviteter utenfor kajakkanlegget må lederen av aktiviteten gjøre en vurdering av risiko, og på dette grunnlag gi instrukser om sikkerhetsutstyr og sikkerhetsfremmende adferd. Side 6

7 5.1 Risikoanalyse Nedenfor er det listet opp risikofaktorer for drukning og skade ved aktiviteter på sjøen ved kajakkanlegget. Under kolonne "Risiko" er en relativ vurdering for risiko hvis klubben ikke tar tilstrekkelig mottiltak. Moment Risiko Tiltak Velt i kaldt vann drukning Stor - Vestpåbud - Regel om å padle nært land - Regel om tøyskifte - Informasjon om påkledning ved kaldt vann (kajakkinfo, på hjemmeside) - Introkurs - Trene på kameratredning - Trene velt ved bryggen i kald sjø - Bruke følgebåt ved treninger i klubbregi Velt i kaldt vann - kulde etter Liten - Som ved drukning. ilandstigning Feilmontert redningsvest på Liten - Informasjon til ansvarlige på fellestrening barn Velt dårlig / manglende svømmeferdighet Middels - Introkurs/kajakkskole - Vestpåbud - Obligatorisk velt i Introkurs - Vestpåbud for alle fra og med ungdomsklassen og yngre. - Benytte følgebåt ved fellestreninger og ellers når det er kaldt i sjøen. - Kun barn som kan svømme får padle. Panikk ved velt Middels - Vestpåbud - Obligatorisk velt i Introkurs - Trene velt ved bryggen i kald sjø - Benytte følgebåt ved fellestreninger og ellers når det er kaldt i sjøen. Illebefinnende på vannet Middels - Vestpåbud Alkohol / rusmidler Stor - Forbud mot rusmidler ved padling - Vestpåbud. Vind og vær Middels - Dette er problem når det oppstår sammen med andre risikofaktorer - se andre punkter i denne tabellen. Skadet utstyr Middels - Jevnlig kontroll av utstyr. - Utstyr blir tatt ut av bruk når feil oppdages. Skade ved inn- og utstigning båt Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap Stor Middels - Tilsyn av brygge i åpningstid - Vestpåbud - Introkurs - Introkurs - Klubbmedlemmer kan helt eller delvis få dekket kurs til: livredning, førstehjelp, sikkerhet og padling. Ikke komme seg ut av båten Middels - Instruktør/veileder/ansvarlig trener sørger for at alle vet hvordan man kommer seg ut, samt informere om hanken på trekket som skal være tilgjengelig for padleren til enhver tid. - Barn tillates ikke å bruke trekk uten å ha trent flere ganger på velting med trekk. Forsøpling Liten Ha tilstrekkelig med søppeldunker som blir tømt. For spesielle aktiviteter eller padling utenfor kjent område, pålegges det ansvarlig for aktiviteten å vurdere behov for egen risikoanalyse. Side 7

8 6 Beredskapsplan for TKKK Dette er en plan som skal gi retningslinjer for hvordan TKKK og dets medlemmer skal opptre i krisesituasjoner. Den skal fungere som veiledning og være et verktøy, spesielt for styret, klubbens trenere, kurs- og veiledere. Klubben driver kursing av sine medlemmer for å ha en så sikker utførelse av padleaktivitetene som mulig. Denne plan tar ikke for seg sikkerhetsregler, men hvordan man behandler situasjonen dersom uhellet skulle være ute. Planen gjelder også i andre sammenhenger der klubbmedlemmer eller klubbeiendeler blir utsatt for en eller annen form for krise. Planen er delt opp i følgende fem hovedfaser: 1. Varsling 2. Kontakt med media 3. Støtte/krisehjelp til de involverte 4. Behandling av pårørende 5. Evaluering 6.1 Varsling Ved en krise eller ulykkessituasjon skal trener, kurs- og veiledere, eller andre involverte, varsle styret i klubben. Dette skal skje etter at nød-sentral er varslet og eventuell førstehjelp er utført. Prioriteringslisten er som følger: 1. Leder 2. HMS-ansvarlig 3. Nestleder 4. Annet styremedlem Varsling av pårørende er politiets oppgave. Dette er viktig og skal følges av hensyn til de pårørende. 6.2 Kontakt med media Det er kun leder som på klubbens vegne skal uttale seg til media. Dersom leder av ulike grunner er forhindret fra dette, og en uttalelse er påkrevd, skal nestleder fungere som media-kontakt i leders fravær. Teori om hendelsesforløpet i forbindelse med klubbaktivitet, skal ikke kommenteres med media før alle aktuelle og tilgjengelige saksopplysninger er gjennomgått. Involverte parter i en alvorlig ulykkessituasjon bør langt på vei skjermes for pågående pressefolk. Dette bør ikke komme som en ekstra belastning for de involverte. Ved en alvorlig hendelse vil naturlig nok politi eller dets skadeleder uttale seg offentlig. 6.3 Støtte/krisehjelp til de involverte Styret ved leder, eller andre styremedlemmer som leder finner naturlige å delegere ansvar til, bør så fort som mulig sette seg i kontakt med de involverte parter for å orientere seg om situasjonen, og om mulig kartlegge hendelsesforløpet for ulykken/uhellet. Samle de involverte på et dertil egnet sted for å snakke ut om situasjonen. Sørg for å skape en trygg atmosfære hvor man har tid til å lytte. Merk at det er viktig at alle blir tatt hånd om. Ingen må overlates til seg selv eller sendes hjem til tomt hus. Det er viktig å få snakket ut, og bearbeidet tanker og følelser i fellesskap med de andre som var involvert i hendelsen. Side 8

9 Kommunen er også pliktig å ha et kriseteam som skal stille opp i slike situasjoner. Er du usikker på om hendelsen kvalifiserer for slik krisehjelp, er det bedre å ta kontakt med kriseteamet tidlig for en vurdering, i stedet for å angre i ettertid på at det ikke ble gjort. 6.4 Behandling av pårørende De pårørende kan i en emosjonell situasjon fort komme med kritiske påstander til klubbens aktivitet, sågar med ønske om straffeforfølgelse. En bør så raskt som mulig avgjøre hva som kan gjøres for å redusere muligheten for et slikt utfall. Styret ved leder, eller sammen med andre styremedlemmer som leder finner det naturlig å dele oppgaven med, bør ta kontakt med de pårørende for å snakke ut om hendelsen. En veloverveid og gjennomtenkt tilnærming ovenfor de pårørende kan være til hjelp for begge parter. Kontaktvegring kan bidra til å skape et inntrykk av at det var noe galt med gjennomføringen av aktiviteten, og kan føre til at ting kommer unødvendig skjevt ut i en allerede belastet situasjon. Tid og sted for en slik kontakt må avpasses etter situasjonen. 6.5 Evaluering Styret og involverte skal ved behov ha et møte like etter hendelsen for å evaluere hendelsesforløpet som førte til uhellet/ulykken. Hensikten med evalueringen er å kartlegge eventuelle svakheter i rutiner og regelverk for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen. Evalueringsmøtet bør gjennomføres rimelig kort tid etter hendelsen. Side 9

10 7 Padling 7.1 Padling i klubbregi For padling i klubbregi menes faste klubbtreninger og fellestreninger. Padling som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi. Dette betraktes som en privat tur, og ansvaret ligger således på deltakerne. 7.2 Grunnregler for padling Nedenfor presenteres noen grunnregler for padling, og grunnreglene er knyttet til sikker padling og må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn følge absolutte regler: Padling, kan innebære risiko, og faren for at noe kan skje er alltid til stede. Sikker padling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og gjennomføring av forebyggende tiltak. Den enkelte padlere forventes å kjenne sine begrensninger Padling forutsetter at padleren kan svømme, og er komfortabel med å være i vannet Padle ikke lange turer i når det er kaldt og sterk vind uten at nødvendig opplæring er gjennomgått og om nødvendig bruke følgebåt. Det påligger den enkelte padler å vurdere eget eller lånt utstyr opp mot de gitte padleforhold. Det anbefales ikke å padle alene Det anbefales alltid å ha på vest Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppen og gruppen som helhet Padle ikke over evne Når det er kaldt kreves det skikkelig bekledning og om nødvendig bruke tørrdrakt Alkohol og padling hører ikke sammen 7.3 Regler for bruk av vest 1. Alle klubbens medlemmer anbefales alltid å benytte flytevest. 2. Flytevest skal alltid medbringes i båten. 3. Alle klubbens medlemmer skal bruke flytevest i perioden 1.nov til 1. mai uansett padleferdighet. Dette gjelder i konkurranser, organisert trening så vel som egentrening. 4. Flytevest skal brukes av alle padlere under 17 år ved trening og konkurranser hele året. 5. Alle klubbens medlemmer skal bruke flytevest på kroppen når forholdene tilsier det: a. ved høye bølger b. vanntemperatur under 10 grader Sanksjoner: Medlemmer som ikke bruker vest henstilles til å bruke vest. Hvis henstillingen ikke tas til følge, nektes padleren å padle. Treners ansvar: Å arrangere årlig badedag for de aktive padlerne i kontrollerte former i mars hvert år (ved brygge, med vest, for å motivere til sikkerhet). Side 10

11 7.4 Regler for bruk av følgebåter Følgende regler gjelder for treninger ved kajakkanlegget: 1. Det skal alltid være følgebåter (2 stk) på alle fellestreninger. 2. Det skal alltid være to følgebåter ved padling vinterstid. 3. Det skal alltid være med følgebåt på treninger når vanntemperatur er 6 grader eller lavere. 4. Når det er kaldt skal det medbringes klær/tepper/sovepose/vindpose i følgebåten. Etter velt er det viktigste at padleren ikke blir ytterligere nedkjølt, men får noe varmt rundt seg og varm drikke. 5. Alle i følgebåten skal benytte flytevest 6. Førere av følgebåten må få nødvendig opplæring, bl.a. rundt håndtering av situasjoner med velt. 7. Følgebåtførere må være kjent med den mest grunnleggende førstehjelpen ved nedkjøling/ hypotermi/drukning 8. Det er fører av følgebåt som bestemmer hvordan padlerne skal organisere seg på sjøen. 9. Ved padling vinterstid skal en vurdere vindforhold og om nødvendig avlyse padlingen. Det er førere av følgebåt som bestemmer om en padletrening skal gjennomføres eller ikke. 10. Padlere som ikke har kledd seg skikkelig kan avvises. 11. Padling vinterstid skal fortrinnsvis skje inne i vågen for alle. Ved padling ute i fjorden skal det alltid begge følgebåter være med og alle padlerne må være samlet. 12. Padling på stevner gjelder forbundsregler. 13. Når vanntemperaturen er meget lav skal det foretas en ekstra risikovurdering av de ansvarlige, og følgebåt(er) skal om nødvendig bemannes med to personer. 7.5 Regler ved bassengtrening TKKK får benytte kommunens basseng i Aksdal en time i uken i vintersesongen. Følgende regler gjelder ved bassengtreningene: 1. Klubben skal alltid ha en ansvarlig badevakt som har gjennomført og fått godkjent badevaktkurs. I tillegg skal det være med 2-3 badevaktassistenter. 2. Ansvarlig badevakt skal ikke forlate badeanlegget før ansvarlig leder for neste bruker av bassenget er kommet, eller dørene til bassenget er låst. 3. Ingen må gå inn i badeanlegget før ansvarlig badevakt er tilstede. 4. Barn under 12 år må ha med foresatte 5. Barn under 12 år skal ikke oppholde seg i badstu uten en voksen person tilstede 6. Løping langs bassengkanten er forbudt og foresatte må sørge for at det ikke skjer 7. Alle må dusje skikkelig før en går inn i bassenget 8. Hopping er kun tillatt fra 1 meters stupebrett 20 minutt før slutt 9. Alle forlater bassenget 10 minutt før slutt 7.6 Regler ved innetrening i gymsal ved TBU TKKK får benytte gymsalen ved Tysværvåg barne og ungdomskole i vintersesongen. Følgende regler gjelder ved disse treningene: 1. Det skal alltid være en voksen person (> 18 år) til stede ved bruk av gymsalen. 2. Det skal medbringes førstehjelpskrin med blant annet isposer. 3. Ansvarlig person må alltid ha med mobil telefon hvis det skulle oppstå behov for ambulanse/lege. 4. Dørene må alltid låses ved endt trening eller det overlates til nye brukere. 5. Nøkkel til gymsalen skal oppbevares av en voksen person. Side 11

12 8 Arbeidsinstrukser 8.1 Instruks for HMS Ansvarlig HMS-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å se til at klubbens har, og følger, rutiner som på en best mulig måte sikrer at medlemmene kan utøve sine aktiviteter i klubben på en måte som ikke medfører helsefare. HMS-ansvarlig har også ansvar for påse at klubben ikke har aktiviteter som gir unødig belastning på natur og miljø. Blant oppgavene inngår oppfølging av rutiner: Hovedansvar for dokumentasjon av HMS-systemet. Fortløpende vurdere om klubbens rutiner er gode nok. Påse at det er overensstemmelse mellom klubbens arbeid og klubbens skriftlige rutiner. Se til at skriftlige rutiner innen HMS er lett tilgjengelig på (1) klubbens anlegg, og (2) på klubbens nettsider. Gjennomgang av HMS-organisering minst en gang hvert år. Holde seg oppdatert innen lover og forskrifter, og hvordan de bør praktiseres. Vurdering av HMS-systemet i forbindelse med "farlige hendelser". Det inngår også et informasjonsansvar: Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til trenere og andre ansvarlige. Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til medlemmer. Påse at trenere har nødvendig kontaktinformasjon til nødetater, klubbens leder, klubbens nestleder og HMS-ansvarlig. Motivere for økt kompetanse innen sikkerhet. Føre oppdatert liste over relevant kompetanse, samt hvilke kurs som trenere og andre ansvarlige og styremedlemmer har tatt. 8.2 Instruks for kontroll av klubbutstyr Følgende instruks gjelder for kontroll av klubbutstyr: Hensikten med kontrollen er å avdekke feil og mangler som kan påvirke sikkerhet og funksjon for materiellet på et så tidlig tidspunkt som mulig - og helst før feilen inntreffer. Denne instruksen gjelder for den som gjennomfører en planlagt kontroll av TKKKs båter, vester og spruttrekk. Alle båter skal kontrolleres minst to ganger i sesongen, annet utstyr en gang pr sesong. Hvem som er ansvarlig for testen, og hvilket tidspunkt testen skal utføres, er angitt i dokumentet Plan for testing av TKKKs båter. Vedlikeholdsansvarlig er ansvarlig for å lage og oppdatere denne planen. Den som utfører kontrollen skal ha blitt opplært av Vedlikeholdsansvarlig, eller en person som Vedlikeholdsansvarlig har godkjent for opplæring. Kontrolll av båter skal omfatte skrog, ror/senkekjøl, fotstøtter, sete, flytemidler. Båter med sikkerhetsmessige skader/mangler skal merkes tydelig ved å sette fast en lapp med tekst om at båten ikke skal brukes. Alternativt skal båten legges vekk slik at den ikke kan tas i bruk før den er reparert på en tilfredsstillende måte. Kontroll av vester og spruttrekk skal sjekke at stropper og sømmer er hele, at flytelementer i vester er i orden, barnevester skal ha skrittstropp som fungerer. Spruttrekk skal være hele og ha utløsningsstropp/hempe. Skadede vester og spruttrekk skal kasseres. Dokumentasjon som støtter denne instruksen oppbevares i Vedlikeholdsansvarlig perm på klubbens anlegg ved kajakkanlegget. Denne dokumentasjonen er: o Plan for testing av TKKKs båter og utstyr o Kontrollskjema for TKKKs båter og utstyr o Reparerte båter (en logg). Side 12

13 Vedlegg 1: RUH Skjema for Rapport om Uønsket Hendelse RUH Tysvær kano og kajakklubb rapport om uønsket hendelse, farlige forhold eller skade på utstyr. Dato:.. Trening : Transport : Leir : Stevne :... Annet : Hendelse Personskade Tilløp Utstyr : :.. :.. :.. Beskrivelse av hendelse: Forslag til tiltak/erfaring: Lest av : Side 13

14 FORHÅNDSREGLER Normale tiltak ÅRSAKS-FAKTORER RISIKO Vedlegg 2: HMS Plan stevnearrangement AKTIVITET/ARRANGEMENT: Norges Cup 1 NIVÅ: Skjermet farvann STED: Tysvær interkommunale kajakkanlegg DATO HMS: <dato for stevnet> STEVNELEDER: <navn og telefon> HMS ANSVARLIG PÅ AKTIVITETEN/ARRANGEMENTET: <navn og telefon> HMS ANSVARLIG I NPF: <navn og telefon> Fysisk skade Drukning Hypotermi Sykdom/medisinsk tilstand PERSONER UTSTYR MILJØ Dårlig gruppekontroll Tynn bekledning Sjekk utstyr Mangelfull trening Svømmedyktighet Dårlig ledelse Oversikt Kvalifisert personell Norsk Folkehjelp Sjekk utstyr Deltaker Svømmedyktighet Medisinsk tilstand (Egenmelding) Ledelse Oversikt Sikkerhets-informasjon Feil utstyr Tap av/skade på utstyr Mangler flytemidler Mangelfull kunnskap om utstyr Deltakere i for vanskelige kajakker C1 godkjent flytevest følgebåter Lag skisse på posisjonering av følgebåter Førstehjelpsutstyr I følgebåten: Kommunikasjonsutstyr Varm drikke Ekstra mat/sjokolade Ekstra klær Tilgang på varm dusj Bryggeanlegg Sjekke at brygger er ok, fri for spiker etc Tribuner Vær; vind og bølger Båttrafikk Luft- og vanntemperatur Følgebåt Må kunne føre den Oversikt ikke lage bølger, ikke kjør på noen Kvalifisert personell God gruppekontroll Sikkerhetsinformasjon Korrekt utstyrt gruppe Ekstra klær Mobiltelefon Lokal kjennskap Båttrafikk Norsk Folkehjelp utstyr: førstehjelpsutstyr, båre, hjertestarter, sambandsutstyr, båt og vester. Side 14

15 SISTE VURDERING KRAV TIL KOMPETANSE ANBEFALTE KOMPETANSE RELEVANT UTDANNING Nødsituasjon Kvalifisert og kompetent personell. Utstyr for redning og medisinsk kontakt. Prosedyre for nødsituasjon. Hjertestarter tilgjengelig i FIL huset. Norsk Folkehjelp tilgjengelig. Medisinsk 113 Politi 112 Brann 110 Alle aktivitetsledere i klubben har førstehjelpskurs. 15 utøvere i tillegg til en del voksne har aktivitetslederkurset. Førstehjelpskunnskap - Oppdatert førstehjelpskurs Kunnskap om bruk av hjertestarter stk med aktivitetslederkurs Båtførerkunnskap God holdning God rednings og sikkerhetsopplæring Båtførerkunnskap AKSEPTERT Side 15

16 Følgebåtsplan for NC- stevner Mål 1000 m Mål 500m og 200 m Start 200m Båt m Båt 2 500m 200m Båt m Målområdet 200 og 500 m, samt området for publikum. Start 500m og 1000 m Båt m Båt m Båt m Båt nr 1: Når det går løp med deltagere i yngre klasser, opp til 14 år, 200 og 500 m. Båten skal oppholde seg ved start 200 m ved 200 m løp, og ved 500 m løp skal båten befinne seg mellom start og målgang. Båt nr 2: Ved 200 m og 500 m løp skal båten ligge ved målgang. Oppankret ved holme. Ved 1000 m løp skal båten ligge oppankret i nordre enden av holmen. Dette gjelder også ved langløpet. Båt nr 3: Ved 500 m løp oppankre i søre enden av holmen. Dette gjelder også ved langløpet. Ved 200 m løp, henge i startbryggen. Side 16

17 Vedlegg 3: HMS plan for turer i regi av TKKK Følgende regler gjelder: Ved turer i regi av TKKK gjelder klubbens generelle vedtekter og HMS bestemmelser. Klubbens har også utarbeidet et eget turreglement som må undertegnes av både de aktive og deres foresatte for at en skal kunne delta. Det skal oppnevnes en hovedansvarlig blant laglederne, denne personens navn og kontaktinfo skal opplyses til alle foresatte før avreise. Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. Før avreise er laglederne pliktige til å informere utøverne om hvilke retningslinjer som gjelder for turen. Ved utenlandsreiser er alle utøverne pliktige til å ha gyldig pass og reiseforsikring (-> se Turreglementet). Dersom en utøver lider av en sykdom (f.eks diabetes, allergi, epilepsi), skal dette opplyses til ansvarlig lagleder i rimelig tid før avreise. Ved inntreff av uheldige episoder som personskade eller ødelagt utstyr skal det skrives en RUH (-> se klubbens generelle HMS bestemmelser) Risikovurdering Padling: se klubbens risikovurdering for stevnearrangement Miste en deltaker på turen: risikoen for at en deltaker skal komme bort fra resten av reisefølget er stor. Derfor sier klubbens turreglement at deltakerne skal gå i grupper på minst 3. Alle deltakerne oppfordres også til å ha med mobiltelefon. Laglederne skal også sørge for at utøverne vet hvor reisefølget er på vei og det skal avtales en eventuell møteplass dersom en av deltakerne kommer bort fra reisefølget. Side 17

18 Vedlegg 4: TURREGLEMENT i TKKK Følgende regler gjelder: Alle skal ha det gøy! Følg til enhver tid lagledernes beskjeder Opptre høflig og positivt Følg oppsatt program På turer og utflukter skal ingen utøvere gå alene. Gå alltid i grupper på minimum tre utøvere Gi beskjed hvor dere skal til en av laglederne Oppsatte tidspunkter vil si at utøverne møter forberedt, innen dette tidspunkt. Dette gjelder ikke minst til måltider, fellesopplegg og treninger TKKKs turer skal være alkohol-, snus- og røykfrie Hold orden på rommet, det vil bli foretatt inspeksjon For øvrig gjelder også TKKKs generelle klubbbvedtekter NB! Du skal selv sørge for at du har gyldig reiseforsikring og evt. Europeisk helsetrygdkort. Passet må ikke utløpe innen 3 mnd. Overtredelse av reglementet vil medføre konsekvenser for utøveren(e), f.eks kan det føre til eksklusjon fra fremtidige arrangement eller hjemsendelse fra den aktuelle turen på utøverens regning. Ved alvorlige brudd på avtalen, forbeholder TKKK seg retten til å belaste utøveren for hele eller deler av det subsidierte beløp. Reiseledere til : Navn/mobil: klipp og returner Jeg har lest og gjort meg kjent med reglementet for stevnet/treningleiren. Sted og dato Underskrift utøver Foresatte Side 18

19 Vedlegg 5: HMS plan for arrangement ved kajakkanlegget i Tysværvåg. Følgende regler gjelder: Under trening på vannet skal det brukes vest dersom annet ikke er avtalt med ansvarlig leder/trener. Regler for bruk av følgebåt -> se TKKKs generelle HMS plan, punkt 7 Dersom en av utøverne går på land under treningen må leder/trener informeres om dette først. Dersom utøverne ønsker å forlate kajakkanlegget så må leder/trener informeres på forhånd. Utøverne har ikke lov til å bruke annet utstyr eller lokaler på anlegget enn det som er avtalt med leder/trener. Dersom det er utøvere under 18 år som overnatter i klubbens lokaler, skal det være våken nattevakt som er 18 år eller eldre. Leder/trener skal melde fra til brannvesenet i Tysvær om hvor mange som til en hver tid overnatter på klubben. Førstehjelpsskrin er oppbevart i skapet under trappen i det nye klubbhuset og hjertestarter er tilgjengelig i FIL huset. Nøkkel til FIL huset finnes i nøkkelskap i tørkerommet i nytt klubbhus. Liste over de som kjenner koden henger ved nøkkelskapet. Leder/trener er ansvarlig for å opplyse om hvor medisinskrinet er, nøkkel til hjertestarter, vise nødutganger og brannslukkingsutstyr. Hvis det oppstår uheldige episoder som personskade eller ødelagt utstyr, skal det skrives en RUH (-> se klubbens generelle HMS bestemmelser) For øvrig gjelder TKKKs øvrige HMS bestemmelser som ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler. Leder av arrangementet plikter å sette seg inn i TKKKs HMS bestemmelsene (->punkt 7, padling og punkt 9, risikoanalyse) og sørge for at deltakerne er inneforstått med de gjeldene retningslinjene. Aktivitet/arrangement: Ansvarlig leder <navn og tlf>: Sted: Tysvær interkommunale anlegg Dato: Nyttige telefonnr. Brannvesen: 113 Ambulanse: 110 Brannvesen Tysvær: Side 19

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelt padlevett:... 2 Generell risikovurdering... 3 Spesiell risikovurdering... 4 Redning... 4 Utstyr...

Detaljer

Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff

Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff Formål: Disse reglene er laget for å sikre at alt arbeid med barn og ungdom skal forgå i forsvarlige og trygge omgivelser, hvor alle skal

Detaljer

Nøkkelvaktmøte vår 2016

Nøkkelvaktmøte vår 2016 Nøkkelvaktmøte vår 2016 Agenda 1. Introduksjon 2. Konsekvenser av anleggsarbeidet 3. Åpningsdager og bemanning 2016 4. HMS / Sikkerhetsreglene 5. Vaktrapporten 6. Nøkkelvaktrutiner 7. Vaktlisten 8. Holmlia

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for musikkorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund www.musikkorps.no Bakgrunn Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistrerings forskriften 12 nr.4

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer.

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Stabæk Fotball Trygghet for alle Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Formål Å sikre at alle som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette

Detaljer

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter Treningsleir 2014 Konkurranse B Løkken Idrætscenter Løkken Idrætscenter Beliggenhet 31 km fra Hirtshals og 54 km fra Frederikshavn Innkvartering 4-,6- og 8-sengsrom m/ bad og TV Fotballbaner 5 min. gange

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Håndbok Laksevåg Kajakklubb

Håndbok Laksevåg Kajakklubb Håndbok Laksevåg Kajakklubb 2 1 Håndbok Laksevåg Kajakklubb - forord... 3 2 Bruk av LKKs treningsrom... 4 3 Bruk av LKKs garderober... 5 4 Bruk av LKKs dusjer og toaletter... 5 4.1 DUSJER... 5 4.2 TOALETTER...

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Oslo Elvesportsklubb

Oslo Elvesportsklubb OSLO ELVESPORTSKLUBB HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPLAN 02 Presisering av klubbens ansvar 2009-09-01 TKM Styreleder Styret 01 Revidert etter kommentarer fra styret 2008-10-06 TKM Styreleder Styret 00 Til godkjenning

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung Kreft Midt-Norge vil invitere våre medlemmer mellom 18 og 35 år til Krakow-tur 15.-18. september. Dersom du ikke allerede er medlem

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9).

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Oslo den, 14.februar 2012 VEDTEKTER FOR OSLO KAJAKKLUBB (OKK) Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Vedtekt sist endret av årsmøtet

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Spilleravtale trenings-camp Nordstrand G2000

Spilleravtale trenings-camp Nordstrand G2000 Spilleravtale trenings-camp Nordstrand G2000 Lloret de Mar - 02.10-08.10.2016 Side 1 og 2 er informasjon fra reisearrangør vedrørende regler på hotell og buss og skal ikke signeres av foresatte og/eller

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Innledning... 1 Påbudets omfang... 1 Ansvar... 2 Prosedyre... 3 Hyppighet...4 Rapportering...4 Sanksjoner...4

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å inviterer til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 25. juni 26. juni og Sommerleiren påfølgende uke 27. juni 1.juli. FRIST for påmelding

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs FAGPLAN Sikkerhetslederkurs 2. utgave oktober 2016 1. Kursbeskrivelse Sikkerhetslederkurset gir en innføring i kjernekunnskaper som muliggjør at sikkerhetslederen har gode basisferdigheter for å kunne

Detaljer

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs FAGPLAN Sikkerhetslederkurs 2. utgave oktober 2016 1. Kursbeskrivelse Sikkerhetslederkurset gir en innføring i kjernekunnskaper som muliggjør at sikkerhetslederen har gode basisferdigheter for å kunne

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

Norm for instruktørene Læreplan i varme arbeider. Risiko kartlegging, vurdering og tiltak (risikoforståelse) Gjennomgang av enkelte endringer i:

Norm for instruktørene Læreplan i varme arbeider. Risiko kartlegging, vurdering og tiltak (risikoforståelse) Gjennomgang av enkelte endringer i: INSTRUKTØRSEMINAR Gjennomgang av enkelte endringer i: Norm for instruktørene Læreplan i varme arbeider Gjennomgang av kap. 6 i Læreboken: Risiko kartlegging, vurdering og tiltak (risikoforståelse) NORM

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Siste revisjon: 2010-07-02 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse STEVNEPÅMELDINGER... 2 PÅMELDING TIL STEVNE ETTER UTGÅTT FRIST... 2 LEIRER OG UTENBYS STEVNER

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Ansvarlig: Leder svømming og leder vannpolo Gjelder fra 28.08.13 Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Formål Formålet med disse levereglene er å tydeliggjøre de forventninger og krav som stilles

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner s bestemmelser for leirer og stevner S i s t e r e v i s j o n : 2 0 14-11 - 10 V e r s j o n 1. 0 Innhold Stevnepåmeldinger... 2 Påmelding til stevne etter utgått frist... 2 Leirer og utenbys stevner

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Langevåg IL KRISEBEREDSKAPSPLAN

Langevåg IL KRISEBEREDSKAPSPLAN Langevåg IL KRISEBEREDSKAPSPLAN 1) INNLEDNING Langevåg Idrettslag ønsker å sikre at alle barn og unge som deltar i våre aktiviteter og arrangementer skal kunne gjøre dette innenfor trygge rammer. Alle

Detaljer

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Hamar ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold. Dato: Hav: Flattvann: Bølge: Transport: Leir/camp: Annet: Hendelse Personskade: Tilløp:

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en

Detaljer

TTF Turretningslinjer

TTF Turretningslinjer TTF Turretningslinjer Innhold 1. Om TT Fjellsportgruppa... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Organisering... 3 2. Turretningslinjer... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Koordinators ansvar... 4 2.3 Deltagernes ansvar... 5

Detaljer