Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb."

Transkript

1 Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av FKK... 5 Bassengtrening... 5 Elv / bølgepadling... 5 Utlån av klubbutstyr... 5 Del B For turledere og kursholdere FKK... 6 Instruks Turleder FKK... 6 For turleder/kursholder som opptrer på vegne av FKK... 7 Prosedyre for varsling om skade og ulykke... 9 Rapportering av uønskede hendelser (RUH)... 9 Politiattest Revisjon: Vedleggsliste RUH skjema Stjernesystemet - beskrivelse av farvann og forhold

2 Innledning Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Produktkontrolloven pålegger oss 4 generelle plikter: 1. Gi informasjon til medlemmer og deltagere 2. Ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til forsvarlig gjennomføring 3. Vise aktsomhet 4. Gjennomføre risikoreduserende tiltak Internkontrollforskriften utdyper dette og stiller noen mer konkrete krav til FKK: 1. Sette mål for HMS arbeidet i klubben 2. Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling 3. Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og iverksette risikoreduserende tiltak. 4. Ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav og retningslinjer 5. Ha systematisk oppfølging av internkontrollen for å sikre at den fungerer i praksis. Styret i FKK oppfordrer alle medlemmer om å lese igjennom dette dokumentet og bidra til trygg padling med kajakk. Mål for HMS arbeid i FKK Forebygge og redusere skader og ulykker ved aktiviteter i regi av Fredrikstad Kajakklubb. Rapportere og analysere ulykker og uønskede hendelser. Gi deltagere på Fredrikstad Kajakklubb sine arrangementer en sikker og positiv padleopplevelse. Inspirere medlemmene gjennom støtteordninger til å utdanne seg til Aktivitetsledere, Turledere og Veiledere. 2

3 Organisasjon Organisasjonskart Fredrikstad Kajakklubb Norges Padleforbund Generalforsamling Fredrikstad Kajakkklubb Styret Fredrikstad Kajakklubb Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Leiransvarlig Materialforvalter HMS ansvarlig WEB ansvarlig For oppdaterte opplysninger om navn, epost og telefonnummer, se klubbens hjemmesider. 3

4 Del A For alle medlemmer Padlevettreglene 1)Velg båt som passer til dine ferdigheter og til turen 2) Sjekk at utstyret er i orden, husk sikkerhetsutstyret 3) Kle deg etter vanntemperaturen. Ta med reservetøy! 4) Ha alltid på godkjent padlevest. 5) Overvurder ikke dine egne ferdigheter. Øv deg på redningsteknikker. 6) Dersom du velter, forlat ikke båt eller årer. 7) Ha respekt for vær og vind! 8) Hold deg i god avstand til andre båter. Sørg for og bli sett. 9) Lær deg livredning 10) Vær miljøbevisst. Vis hensyn overfor naturen. Husk sporløs ferdsel 4

5 Klubbturer Klubbpadling Turen skal ledes av en Turleder med kompetanse tilsvarende Aktivitetsleder, eller av en person funnet skikket til å være Turleder av Styret i FKK. Turleder skal gå igjennom, og fylle ut skjema «Organiserte turer» før turstart. Overnattingsturer Turen skal ledes av en Turleder med kompetanse tilsvarende Aktivitetsleder, eller av en person funnet skikket til å være Turleder av Styret i FKK. Ta spesielt hensyn til lokale forhold for turen, «Kjentmann». Padlekurs i regi av FKK Padlekurs i regi av FKK holdes av instruktør utdannet gjennom våttkortstigen til Norges Padleforbund. Bassengtrening Ved bassengtrening skal det alltid være et medlem av klubben som har Livredderkurs tilstede. Elv / bølgepadling Ved padling i elv og bølger i regi av FKK skal disse aktivitetene ledes av minimum to personer med Aktivitetslederkurs Elv / Hav, eller høyere. Skjema for «Risikovurdering for klubbturer» fylles ut. Utlån av klubbutstyr Klubbens utstyr skal kun lånes ut til medlemmer av FKK med minimum Intro-kurs, og til Instruktører i FKK når disse holder kurs for FKK iht. NPF sin kursstige. Utstyret kan lånes ut til andre klubber tilknyttet NPF, men da er det denne klubben som er ansvarlig for bruken av FKK sitt utstyr. Materialforvalter orienterer styret minst en gang årlig om status på utstyret. Om behov for nyanskaffelser eller reparasjoner. 5

6 Del B For turledere og kursholdere FKK Instruks Turleder FKK Klubbens og turlederens oppgave er å legge forholdene til rette for at turen kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte - i et farvann som passer turdeltagerne. Informasjonen som legges ut på klubbens hjemmeside skal ha følgende struktur: Klubbtur til.. Navn og telefon/e-postadresse til turleder Oppmøtested og starttidspunkt Geografisk sted hvor turen vil foregå. Turens varighet og lengde i km. Konkret turmål evt. med overnattingssted(er) Nødvendig padleferdigheter for å kunne delta på turen. Normalt Grunnkurs hav. Muligheter for forlengelse/avkortning av turen for de som ønsker det Ekstra utstyr utover padle- og sikkerhetsutstyr. Før båtene settes på vannet Gå igjennom «Organiserte turer» skjema Gjør klart at Du er påmeldt en tur og en del av gruppa, såfremt du ikke tydelig melder deg av turen. Registrer gjerne navn på ukjente deltakere Redegjør for planlagt tur, med alternative ruter Redegjør for din risikovurdering for turen og evt. alternativer ruter. Bestem padleformasjon som skal benyttes for å ivareta sikkerheten underveis (Makker, Første person, Siste person avstand, samling underveis osv) Informer om hvordan løpende informasjon vil bli gitt underveis på turen Turleder må vurdere om noen av de fremmøtte ikke kan tillates å delta på turen for eksempel grunnet manglende utstyr(vest, spruttrekk), ikke sjødyktig kajakk(turracer uten liner eller ikke slepemuligheter etc) Oppgaver underveis Sjekk om alle er komfortable Se etter tegn til at folk fryser Ta korte stopp hvis noen virker slitne. Spander sjokolade, drikk litt Om noen ønsker å forlate gruppen så registrer navn og gjør avtale om at de ringer deg tilbake når de har kommet vel i land. Sjekk hvor de skal padle. Er du i tvil om de mestrer rådende vind-bølgeforhold så følg den/de inn til skjermet farvann. Turavslutning Sjekk om alle er med i god tid før gruppen kommer frem. Sjekk om det har skjedd noe underveis som du evt. har gått glipp av. Er det aktuelt å sende inn RUH skjema? Sjekk om noen har glemt eller mistet utstyr underveis. Ligger det utstyr igjen på stranda eller P-plassen 6

7 For turleder/kursholder som opptrer på vegne av FKK Turleder på organiserte klubbturer skal være utpekt av klubben. Kursholder på klubbens padlekurs skal være utdannet i NPFs våttkortstige, og inneha nødvendig kompetanse for å lede kurs. Turledere og kursholder bør ha førstehjelpskurs minimum hvert annet år. Tur- og kursholder skal være kjent med oppdatert værmelding og vurdere farvannet hvor turen/kurset skal foregå i forhold til denne. Om nødvendig foretas endringer av turplanen/kurslokalitet. Turleder /kursholder skal gjennomføre en risikovurdering og presenterer denne for deltagerne før turen/kurset starter. Turleder/kursleder må være i god form(fysisk og mentalt), og selv kunne vurdere om han/hun er i stand til å lede turen/kurset. Turleder/ instruktør skal ha med følgende utstyr på alle turer/kurs: Førstehjelpsutstyr. Vannsikret telefon eller VHF - lett tilgjengelig. Taueline Kart og kompass 7

8 Risikovurdering for klubbturer (Sjekkliste) Moment Antall deltakere Risiko Turleder mister oversikten Været generelt Værmelding og lokale forhold er basis for risikovurdering Bølger Bølger kan bidra til at padleren velter, noe som kan medføre fare for nedkjøling, dysfunksjon og drukning. Vind Øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling. Nedbør Kan bidra til nedkjøling. Temperatur (Vann og i luften) Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt. Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon. Gruppas samlede kompetanse og kapasitet er avgjørende for konsekvenser av uønsket hending. Medisinske forhold Annen båttrafikk Kryssing av led Gruppas padlekompetanse Tiltak Utnevne assistent /assistenter for turen Samlet relevant værmelding for området, og suppler med lokalkunnskap Unngå å padle i større bølger enn man kan mestre. Holde seg nær land, men vurder bølgehøyde og ilandstigningsmuligheter Unngå padling i mer vind enn man kan mestre. Kle seg etter forholdene. Kle seg etter forholdene Risikovurdering Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt. Holde god avstand til annen båttrafikk, bruke lanterner i mørket. Kartlegg kompetansen til alle padlerne. Etabler regler for gruppekontroll og kommunikasjon Turleder: Tur: Rapportpliktige hendelser: Ingen RUH skjema sendt 8 Godkjent 26/ Konto: Sist revidert 16/

9 Prosedyre for varsling om skade og ulykke Ring etter hjelp snarest mulig. Opplys om: Hva som har skjedd. Hvor er dere. Antall skadde og tilstand Hva dere gjør etc. Møt eventuelt redningspersonell for å vise vei til skadestedet. Turleder/kursleder vil normalt ta ansvaret for å lede gruppen i akuttfasen. Er det medisinsk utdannet personell i gruppen, så har disse plikt til å bistå og vil da kunne overta ledelsen på stedet. Viktige telefon nr.: Medisin: 113 Politi: 112 Brann: 110 Redningsskøyta RS120 «Sundt» Tlf: Hovedredningssentralen i Sør-Norge Tlf: Kystverket Tlf: Trafikksentralen i Horten Tlf: Når situasjonen er avklart: Orienter leder eventuelt nestleder i FKK så snart som mulig. Presse henvises til Politiet / Leder av FKK. Rapportering av uønskede hendelser (RUH) Fredrikstad Kajakklubb ønsker en kultur for læring enten det dreier seg om ulykker, skader, eller andre hendelser som kunne ha ført til eller skade eller ulykke. Det oppfordres til å rapportere slike hendelser på skjema til styret i klubben, se vedlegg for meldeskjema. Uhell og ulykker kan skje. Rapporterte hendelser skal gjennomgås og vurderes snarest mulig for å se om det er grunnlag for presiseringer eller endringer i klubbens internkontrollsystem(hms). 9

10 Politiattest Turledere og kursledere som på vegne av klubben skal utføre oppgaver som innebærer et ansvarsforhold eller tillitsforhold til mindreårige og/eller funksjonshemmede i henhold til NIF veiledning skal ha, eller fremlegge politiattest. Styrets leder er ansvarlig for denne ordningen, med nestformann som vara. Revisjon: Styret i Fredrikstad Kajakklubb er ansvarlig for årlig revisjon av HMS planen. Leder: HMS ansvarlig: 10

11 Vedleggsliste 1.RUH skjema 2.Stjernesystemet - beskrivelse av farvann og forhold 11

12 Vedlegg 1: Rapport uønsket hendelse (RUH) Rapport til Fredrikstad Kajakklubb om uønsket hendelse, farlig forhold eller skade på klubbens utstyr. Turleder: Dato: Hendelse: Personskade: Nestenulykke: Skade på utstyr: Beskrivelse av hendelsen: Forslag til tiltak/erfaring: Levert FKK: (dato) Mottatt av: underskrift 12

13 Vedlegg 2 STJERNESYSTEMET beskrivelse av farvann og forhold. * Svært skjermet farvann. Eksempel er et lite havnebasseng eller liten bukt. Introduksjonskurset blir gjennomført på denne typen farvann. Svært lite vind ved vannflaten (x). Ingen strøm eller bølger. Sjøgang 1-0,1m. Ingen annen trafikk. Flere faktorer tenk konsekvens. ** Skjermet farvann. Eksempel på dette er indre skjærgård. Grunnkurset blir gjennomført på denne typen farvann. Vind opp til flau eller svak vind ved vannflaten 3 m/s. Sjøgang 2 - småkruset sjø med bølger opp til 0,5 meter i snitt. Kun små krusninger ved grunner og skjær. Svært lite strøm. Lite annen trafikk. Flere faktorer tenk konsekvens. *** Noe eksponert farvann. Eksempel er farvann nær land med små øyer og skjær utenfor. Teknikkurs og Aktivitetslederkurs blir gjennomført på denne typen farvann. Vind opp til lett bris ved vannflaten 5,5 m/s. Sjøgang 3 - smul sjø med bølgehøyder 0,5 m til 1,25 m. Små brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape litt drag i sjøen. Annen trafikk må påregnes. Flere faktorer tenk konsekvens. **** Eksponert farvann. Eksempel er farvann nær land uten små øyer eller skjær utenfor. Videregåendekurs og veilederkurs blir gjennomført på denne typen farvann. Vind opp til laber eller frisk bris ved vannflaten - 7,9 m/s. Sjøgang 4 bølgehøyde 1,25 m 2,5 m. Brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape drag og uregelmessige formasjoner i sjøen. Ved væromslag kan vind og sjøgang endre seg raskt. Annen trafikk må påregnes. Flere faktorer tenk konsekvens. ***** Merk: Svært eksponert farvann. Eksempel er lange kryssinger i rom sjø, eller utsatt farvann langs land. Vind opp til liten kuling 10,8 m/s ved vannflaten. Sjøgang 5 - bølgehøyde 2,5 m 4 m. Kraftige brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape kraftig drag og kraftige, uregelmessige formasjoner i sjøen. Ved væromslag kan vind og sjøgang endre seg raskt. Annen trafikk må påregnes. Flere faktorer tenk konsekvens. Gjennomsnittlig vindhastighet ved vannflaten ikke i 10m høyde over flatt terreng-åpent hav. Vindkast og venturieffekter kan gi kraftigere vind. Når det gjelder bølgehøyder, så snakker vi her om ikke signifikante bølgehøyder. Dvs at enkelte bølger kan være 2x høyere enn gj.snittet. Det er mange typer bølger. Havdønninger er vanligvis enkle å padle i, mens vindbølger, båtbølger, refleksbølger og brytende bølger er vanskeligere å mestre. NPF holder ikke kurs i våttkortstigen over 4 stjerners farvann og 4 stjerners forhold! Det kan altså godt være 1 stjernes forhold i et 4 stjerners farvann! Men vi må vurdere potensialet for å møte vanskelige forhold når vi tar med en gruppe på tur f.eks. ut til Tisler, Søstrene, Missingen, Heia eller Torbjørnskjær. 13 Godkjent 26/ Konto: Sist revidert 16/

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2010 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb Internkontrollhåndbok (IKH) for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 12 (02/09/2013) 1 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Malvik og Stjørdal Seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for RS Feva

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer