021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP""

Transkript

1 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon

2 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP" 2-7 VEDLEGG Kursforslag Pårørende, Informasjon - omsorg 8-11

3 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Disse retningslinjene er ment som en hjelp til selskaper og bedrifter vedrørende ansvarsfordelingen når en krise oppstår. I en krisesituasjon er det viktig at noen har og tar ansvaret. Å ta ansvaret betyr ikke at man skal gjøre alt selv. Samarbeid er et nøkkelord i enhver krisesituasjon. Uklarhet om hvem som har ansvaret, hvem som skal ta initiativet eller hvem som har det avgjørende ord skaper meget store frustrasjoner. Når de pårørende, og derigjennom allmennheten opplever ansvarssvikt, skaper dette en negativ omtale av selskapet/ bedriften. En slik negativ omtale vil prege vurderingen av selskapet/bedriften i media mer enn hvorvidt krisen ble taklet tilfredsstillende på andre områder. Ofte ser vi at der ansvaret ikke er fastslått på forhånd skapes det usikkerhet og noen ganger ansvarsfraskrivelse. At noen har ansvaret betyr at alle vet hvem som skal ta initiativet, hvem som skal koordinere og hvem som skal delegere hjelpetiltakene. PÅRØRENDE - BEREDSKAP Ethvert operatørselskap er pliktig til å bygge opp en "pårørende - beredskap". Mange operatørselskaper har en god teknisk beredskap og har samtidig lagt planer for hvordan en krise skal behandles informasjonsmessig. Dessverre er ikke alle selskaper/bedrifter like godt forberedt på det "trykk" som de pårørende utøver i en krisesituasjon. Ofte er det "behandlingen" av de pårørende som danner grunnlaget for hvorvidt et selskap kommer positivt eller negativt ut av en krise rent mediamessig.

4 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 3 TELEFONHENVENDELSER Det må utpekes personell til å besvare telefon-henvendelser fra pårørende. Slikt personell må få relevant opplæring. Det må legges opp et avløsersystem for slik innsats. Å besvare slike telefoner er en sterkt belastende oppgave som krever at den utpekte er godt informert, har fått relevant opplæring og har en tilfredsstillende avløserordning "i ryggen". Erfaring tilsier at når man foretar en slik utpeking av personell bør man ta hensyn til alder og livserfaring. Opplæringen bør skje etter de retningslinjene som er trukket opp av Norsk olje og gass. Det må utarbeides retningslinjer for avløsning, slik at avløsningen ikke baseres på at den enkelte må be om slik avløsning. SAMLINGSSTED Operatørselskapet bør ha planlagt hvor de vil samle de pårørende. Det bør utpekes personell til å bemanne et slikt samlingssted. Opplæring og avløserordning må bygges inn i planene. Det har vist seg at hoteller er godt egnet som samlingssted. Stedet bør kunne skjermes mot presse og media. Avtaler om en slik bruk av hotellet bør gjøres på forhånd, f.eks. slik at det er hotellets ansvar å tømme hotellet for de "vanlige" gjestene i løpet av noen timer. Det kreves mange personer fra operatørselskapet til å bemanne et slikt samlingssted. Det er viktig at alle pårørende (pårørende til operatøransatte, såvel som entreprenøransatte) samles på samme sted.

5 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 4 FELLESARRANGEMENTER Operatørselskapet er ansvarlig for alle fellesarrangementer, som minnegudstjeneste, besøk på ulykkesstedet o.l. for pårørende, overlevende og kollegaer. Det er viktig at noen har hovedansvaret for slike tiltak. Det bør alltid tilstrebes at alle slike arrangementer avholdes felles, eventuelt med separate tiltak hos det enkelte selskap/bedrift senere. At operatørselskapet har hovedansvaret betyr samtidig at arrangementet må arrangeres i fellesskap av alle de berørte selskaper og bedrifter. De samme tilbud om reise til samlingssted, overnatting og så videre må gis til såvel operatøransattes pårørende som entreprenør-ansattes pårørende. Pårørende som opplever forskjellsbehandling vil reagere meget sterkt. At forholdene legges til rette for noen og ikke for andre, vil føre til en opplevelse av svik. Operatørselskapet må legge "malen" for hva slags hjelp som skal gis og påse at alle får de samme tilbudene. INFORMASJON OG OMSORG Operatørselskapet er hovedansvarlig for den informasjon og omsorg som skal gis de pårørende. Politiet vil, i en krisesituasjon, forholde seg primært til operatørselskapet. Politiet vil, i samarbeid med operatørselskapet, frigi den informasjon som skal gis til offentligheten, de øvrige entreprenørselskapene som er involvert og de pårørende.

6 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 5 "Målet" er at det enkelte entreprenørselskap skal kunne "ta seg av sine egne", det vil si gi den informasjon og omsorg som er nødvendig til egne ansatte og deres pårørende, så snart råd er. Operatørselskapet er ansvarlig for oppfølging av entreprenøransattes pårørende inntil det enkelte entreprenørselskap er i stand til å overta en slik oppfølging selv. Operatørselskapet er ansvarlig for på forhånd å forsikre seg om at det enkelte entreprenør-selskap har en tilfredsstillende "pårørende-beredskap" og vil være istand til å overta informasjonen og omsorgen for de pårørende i en krisesituasjon. En tilsvarende ansvarsfordeling gjelder mellom det enkelte entreprenørselskap og deres underkontraktører. Inntil det enkelte entreprenørselskap har opprettet sin "pårørende-beredskap" og kan ivareta informasjon og omsorg på egen hånd, skal operatørselskapet utføre disse oppgavene. Der et entreprenørselskap ikke er i stand til å ivareta en slik informasjons- og omsorgsoppgave, forblir dette operatørselskapets oppgave. Det er viktig at pårørende-beredskaps-planene erkjent og akseptert av alle bedrifter som er engasjert i oljevirksomheten offshore. Operatørselskapet skal derfor se til at det enkelte entreprenørselskap har en slik beredskap og skal ved gjentatte øvelser teste denne beredskapen. Tilsvarende skal det enkelte entreprenørselskap påse at underkontraktørselskapene har en tilfredsstillende pårørende-beredskap. Hvis underkontraktørselskapet er for lite til å ha en slik beredskap, skal denne beredskapen ivaretas av hovedentreprenøren.

7 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 6 TRANSPORTULYKKER Ved transportulykker mellom land og en offshore-installasjon, eller mellom installasjoner (shuttling) er det transportøren (helikopterselskapet) i samarbeid med operatøren som er ansvarlig for informasjon. Operatørselskapet er ansvarlig for oppfølgning av alle pårørende inntil det enkelte kontraktørselskap er i stand til å overta oppfølgning selv. Denne retningslinje baserer seg på Luftfartslovens krav til transportøren om passasjerliste, ansvaret for passasjeren og dette at Politiet vil forholde seg til operatøren av helikopteret som i dette tilfellet er befrakteren. Da det er operatørselskapet som fører listene over passasjerenes pårørende krever denne retningslinje et utstrakt samarbeide mellom helikopterselskapet og det eller de angjeldende operatørselskaper.

8 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 7 USKADDE, EVAKUERTE Alle tiltak som gjelder psyko-sosial hjelp til uskadde evakuerte er operatørselskapets ansvar - inntil den ansatte er tilbake på sitt hjemsted. I mange tilfeller er det viktig å samle de evakuerte, uskadde på land før de reiser hjem. På den måten kan man gi de evakuerte noen "holde-punkter" for dagene som kommer, - egne reaksjoner og andres reaksjoner på det som har skjedd. Ved slike anledninger er det viktig at alle de evakuerte holdes samlet og får de samme tilbudene. For å unngå forskjellsbehandling er det viktig at en instans, i dette tilfellet operatøren, tar ansvaret for et slikt arrangement. Fra det øyeblikk den enkelte har kommet til sitt hjemsted, er det den enkelte ansattes bedriftshelsetjeneste og/eller det lokale helseapparat som er ansvarlig for den videre oppfølging.

9 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 8 Vedlegg KURSFORSLAG PÅRØRENDE, INFORMASJON - OMSORG

10 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 9 All erfaring tilsier at de færreste er forberedt på den enorme belastningen det er å besvare telefonsamtaler fra pårørende i forbindelse med en krisesituasjon. Den samme erfaring forteller også at det inntrykk en bedrift gir gjennom sin "håndtering" av de pårørende er en av de viktigste faktorene i hvorledes allmennheten vurderer bedriftens evne til å takle en krisesituasjon. Når en prosjektgruppe innenfor Norsk olje og gass har satt seg ned for å vurdere retningslinjene for en ansvarsfordeling i forbindelse med en krisesituasjon innen oljenæringen og sette opp et forslag til kursinnhold innen dette å besvare telefon-henvendelser fra pårørende, så skjer dette som et resultat av de erfaringene man har høstet etter tragiske ulykker. Prosjektgruppen har arrangert to pilotkurs i Haugesund, for å finne frem til et egnet kursinnhold. Prosjektgruppen har kommet frem til at et slikt kurs bør inneholde en enkel teoretisk innføring og en større del med praktisk trening. DEN TEORETISKE DELEN BØR INNEHOLDE: Innføring i det ytre hjelpeapparat: Hovedredningssentralenes og politiets arbeidsoppgaver. Varsling og organisering. En enkel innføring i de psykologiske reaksjoner som oppstår i en slik situasjon: Egne Reaksjoner. Stress og akuttreaksjoner. Debriefing og etterreaksjoner Andres reaksjoner. Sjokkreaksjoner. Etterreaksjoner. Sorg.

11 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 10 Samtaleteori Enkle råd for hvordan man gjennomfører slike samtaler. Innledning på samtalen. Informasjon. Omsorg. Avslutning av samtalen. DEN PRAKTISKE DELEN: Den praktiske delen legges opp i form av gruppe-rolle-spill. Deltagerne er delt opp i mindre grupper med en gruppeleder i hver gruppe. Det ideelle antallet er deltagere fordelt på 4-5 grupper. Til hver gruppe ringes det inn samtaler som skal besvares via en høytafon. Høytafonen brukes for at alle i gruppen kan følge samtalen. Samtalene simuleres fra et felles simuleringsrom. Deltagerne får utdelt diverse materiell på forhånd, f.eks. POB-lister, Next-of-kin lister, statusrapporter og et scenario. Samtalene varer minutter. Deretter bruker gruppelederen ca. den samme tiden til å evaluere samtalen. Etter hver rolle-spills-avdeling foretas det en felles oppsummering blant alle deltagerne. Teori og praksis: Det synes viktig at den praktiske og den teoretiske delen veves sammen. På den måten kan erfaringene fra rollespillene danne grunnlaget for å forstå teoridelen, og de teoretiske kunnskapene kan bli utprøvd i praksis. Tid og sted: Det anbefales at kurset strekker seg over to dager og at alle er samlet hele tiden. På den måten kan man utnytte kvelden til å dele erfaringer fra første dags rollespill. Kurset bør legges til et hotell som har teknisk kapasitet til telefonrollespillene. Hotellet bør ikke ligge i nær tilknytning til Bergen eller Stavanger. Det anbefales ikke å avholde slike kurs innen bedriftens kontorlokaliteter.

12 Nr.: 021 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 11 Forslag til kursplan: 1. dag 1000 Innledning 1030 Rollespill 1230 Oppsummering 1300 Lunsj 1400 Samtaleteori 1500 Innledning til rollespill 1530 Rollespill 1730 Oppsummering 1800 Slutt 1930 Middag/sosial aften 2. dag 0800 Frokost 0900 Det ytre hjelpeapparat 1000 Egne og andres reaksjoner 1130 Lunsj 1230 Samtaleteori 1300 Innledning til rollespill 1330 Rollespill 1530 Oppsummering 1600 Slutt

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM)

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) KURSPLAN Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer