Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology"

Transkript

1 Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

2 Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng) ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT). Studiet er bygget opp med indre sammenheng og progresjon. Studieplanen viser det samlede bachelorstudiet og forløp semester for semester. Hvert emne blir presentert på to nivåer: Et forark og en tabell. Beskrivelse av de enkelte emnene, eksamen, vurdering og karaktersystem formuleres på forarket. Hver emne- eller delemnetabell beskriver læringsutbytte, innhold, undervisningsformer, obligatoriske forkrav, samt obligatorisk pensum og eventuell anbefalt litteratur. Noen av emnene i studieplanen er delt inn i flere delemner, som blir vurdert samlet med felles eksamen. Delemnene beskriver innhold, pensum som studenten får opplæring i og senere blir prøvd i ved en større felles eksamen. Emnenes rekkefølge er utformet for å sikre studieprogresjonen og henviser til et sammensatt studium med teoretiske emner og praktisk tekstarbeid. 1 4 semester består av obligatoriske emner. 5. semester består valgbar fordypning. Studiet avsluttes av en bacheloroppgave etter selvvalgt tema 6. semester. Grafisk designstudiet er et fulltidsstudium som er basert på obligatorisk fremmøte, praktisk arbeid ved skolen og for oppdragsgivere, medvirkning i gjennomganger, gruppearbeid, forelesninger og seminarer. Det er ikke tilrettelagt for deltidsstudium ved Westerdals Oslo ACT. Internasjonalisering: I en rekke av emnene ved Bachelorstudiet i grafisk design undervises det helt eller delvis på engelsk, en stor grad av pensumlitteraturen er også på engelsk. Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i grafisk design som ønsker utveksling gjør dette i femte semester. Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Grafisk designstudiet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil forelesningene foregå på engelsk. Vurdering: Eksamener vurderes etter gradert skala A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamener hvor gruppearbeid inngår, vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke-bestått, samt en individuell sensoruttalelse. Emner utført som gruppearbeid dømmes likt for hele gruppen. Dersom en eller flere av studentene unndrar seg arbeid eller forpliktelser vil studenten trekkes ut fra gruppen og bedømmes individuelt.

3 Forenklet studieplan, Bachelorstudiet i Grafisk Design Semesteroversikt med studiepoeng * Femte semester består av valgfrie moduler hver på 15 studiepoeng. Studentene velger to av disse fagområdene som fordypning. Her er det også mulighet for internasjonal utveksling.

4 FELLESFAG 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Krav til forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper. Emnet er obligatorisk Delemner: Innføring i teori og metoder Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5 7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. Vurderingskriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Vurdering Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent.

5 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i teori og metoder Studiepoeng: 5 Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Ferdighet: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som grunnlag for alle studier på Westerdals Oslo ACT. Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av skolens linjer. Kreativitet: innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess Uttrykkshistorie: innføring i kunst og stilhistorie i det 20. århundre Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen Undervisningsformer: Teoriforelesninger som tar opp tendenser i modernismens avantgarderetninger med interne og eksterne forelesere. Caseundervisning. Prosjektorientert undervisning med utforskning av kreative teknikker og kommunikasjonsteori. Gruppeveiledning og felles gjennomganger. Presentasjoner i grupper med gjensidig vurdering. Selvstudier. Obligatoriske forkrav: Studiespesifikke øvelser. Studentene skal presentere en gruppeoppgave.

6 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Studiepoeng: 5 Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdighet: Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn på grunnleggende nivå. Generell kompetanse: Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Innføring i forsknings og utviklingsarbeid: informasjonsinnhenting; kildekritikk; referansebruk; kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene Undervisningsformer: Teoriforelesninger med eksterne og interne forelesere med fokus på metode, kildekritikk og forskningsprosess. Praktisk baserte undersøkelser. Det er forventet stor grad av selvstudier. Veiledning i grupper. Bruk av sosialt LMS gjennom emnet.

7 FORM OG VERKTØY Studiepoeng 20 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget introduserer de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å planlegge og utarbeide tydelige løsninger innen grafisk design. Faget gir grunnleggende innføring i designteknikker, designog kunsthistorie, digital fotografering, billedbehandling og typografi. Delemner Visuell form, teknikk og historie Verktøyfag Eksamen Eksamen består av en mappelevering med to selvvalgte oppgaver fra emnets forløp, samt en visuell prosessrapport på 4-5 sider. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Mappen og eksamensoppgaven vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A-F

8 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Obligatoriske forkrav: Undervisningsformer: Form og verktøy Visuell form, teknikk og historie 15 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper i ulike basisemner innen visuell formgivning. Ferdighet: Studentene kan analysere visuelle uttrykk. Studentene behersker de vanligste digitale verktøyene for ferdiggjøring av grafisk design. De kan velge relevant verktøy etter oppgavetype. Generell kompetanse: Studentene har et bevisst forhold til innhold og formspråk. Studentene har et begrepsapparat til å uttrykke ideer og oppdrag skriftlig. Kreativitet og idéutvikling Skissebok/prosessjournal Form og komposisjon Fargelære Grunnleggende typografi Grafisk design-, typografi-, og kunsthistorie Prosjektplanlegging Bildekommunikasjon Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, praktiske øvelser og prosjektarbeid

9 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav Form og verktøy Digitale verktøy 5 sp Kunnskap: Studentene skal beherske de vanligste digitale verktøyene for ferdiggjøring av grafisk design. Ferdighet: De skal kunne velge relevant verktøy etter hvilken oppgave de skal løse. Generell kompetanse: Studentene har ervervet seg forståelse for digitale arbeidsredskap som verktøy i tråd med estetiske krav og retningslinjer. Innføring i digitale verktøy: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning, oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Innlevering av bekreftelse på gjennomført softwareopplæring

10 INNFØRING I GRAFISK DESIGN Studiepoeng 20 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i begreper, kunnskaper og ferdigheter som studentene må ha for å kunne utvikle og produsere grafisk design for digitale og analoge formater. Emnet gir innsikt i problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til grafisk design. Delemner Grafisk design 1 Innføring i redaksjonell design Innføring i emballasjedesign Eksamen Eksamen består av en mappelevering med to selvvalgte oppgaver fra emnets forløp. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Prosessrapport, mappe og eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

11 Emne: Innføring i grafisk design Delemne: Grafisk design 1 Studiepoeng: 10 sp Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper i ulike basisemner innen grafisk design. Ferdighet: Studentene kan prøve ut fagets teori i form av praktiske prosjekter i ulike deler av faget. Generell kompetanse: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter. Visuell profilering 1: posisjonering, idéutvikling, valg av visuelt uttrykk, verktøykasse, valg av appliseringer, webside, visuell konsekvens. Tegn og symbol 1: symbolene og deres utvikling, semiotikk, ulike kategorier symboler, seriepreg Undervisningsformer: Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Obligatoriske forkrav: Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

12 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Innføring i grafisk design Innføring i emballasjedesign 5 sp Kunnskap: Studentene kjenner til begreper, materialer og virkemidler for emballasjedesign Ferdighet: Studentene kan utvikle en emballasje som uttrykker verdiene til en bedrift/organisasjon og som kommuniserer mot utvalgte mottakere. Generell kompetanse: Studentene forstår hvordan en emballasje kommuniserer i en butikkhylle. De har forståelse for oppdragsgiver og mottakers behov. De har respekt for materialer og miljø. Emballasjens roller: fysiske og kommunikasjonsmessige Materiallære: pris, anvendelse, miljø, nedbrytbarhet, overembalering Hylleinntrykk: nærverdier, fjernverdier, digital fotografering Praktisk verkstedarbeid: Tredimensjonal form, muligheter i materialer og form Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

13 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Innføring i grafisk design Innføring i redaksjonell design 5 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om hvordan de organiserer større mengder typografi og bildeelementer på en interessant og funksjonell måte. Ferdighet: Studentene kan gjøre redaksjonelt stoff (bilder, grafikk og tekst) lesbart og interessant. De kan bruke kilder og oppgi dem på riktig måte. Generell kompetanse: Studentene kan organisere større mengder typografi og elementer på en interessant og funksjonell måte. Funksjonell typografi Komposisjonslære Innføring i redaksjonell design Produksjon av enkelt redaksjonelt produkt Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

14 INNFØRING I SKJERMBASERT DESIGN Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i webutvikling, motion graphics og sosiale medier og hva som skiller digital design fra tradisjonell design. Emnet gir innføring i internetts metodikk, oppbygging og mediehistorie. Studentene skal prøve ut fagets teori i form av praktiske prosjekter i ulike deler av faget. Etter emnets avslutning skal studentene kunne designe enkle medieuttrykk og kjenne til ulike problemstillinger om hvordan man kommuniserer via Internett. Eksamen Eksamen består av en digital mappeinnlevering og prosessrapport. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

15 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Innføring i skjermbasert design 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskap om webutvikling og digital design kontra tradisjonell design. De har kunnskap om grensesnitt, brukervennlighet og webstruktur. De har kunnskap om enkel motion graphics, animasjon og hvilke bildeformater som fungerer på nett. Ferdighet: Studentene kan utvikle egne websider. De kan lage informasjonsstruktur og enkle animasjoner. Generell kompetanse: Studentene har forståelse for og kan kritisk reflektere rundt viktigheten av personvern. De forstår hva som må til for å beholde en leser på en nettside. Internettforståelse: metodikk, oppbygging og mediehistorie, webdesign, motion graphics, sosiale medier: nettsamfunn som sosiale møteplass, nye former for samfunnsdeltakelse, offentligheten og privatlivet Forelesning, prosjektarbeid og veiledning Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

16 FELLESFAG 2 Studiepoeng 5 Semester 3.semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse I fellesfaget Strategi og samfunn skal studentene få kunnskap og ferdigheter til å utarbeide en kommunikasjonsplan med en klar strategisk målsetting ut fra et oppdragsperspektiv. Faget belyser de mange samfunnsmessige og etiske spørsmålene knyttet til profesjonelt arbeid innen fagområdene. Delemne Strategi og samfunn Eksamen Eksamen består av en gruppeinnlevering av en kommunikasjonsplan og innlevering av en individuell prosessrapport på 3-5 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Kommunikasjonsplanen og prosessrapporten vurderes av emneansvarlig. Hver del må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

17 Emne: Fellesfag 2 Delemne: Strategi og samfunn Studiepoeng: 5 sp Læringsutbytte: Kunnskap : Studentene har kunnskap om kommunikasjon som strategisk verktøy. De skal også ha kunnskap om de rammene kommunikasjon virker innenfor i samfunnet. Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en strategisk kommunikasjonsplan, reflektere over juridiske og etiske problemstillinger og ha innsikt i strategisk tenkning. Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i kommunikasjonens rolle i samfunnet og har en profesjonell, etisk holdning til sitt fag. Strategisk kommunikasjon Sosiologi Organisasjonsliv Jus og etikk Metodelære Undervisningsformer Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner Obligatoriske forkrav: Studentene skal presentere prosjektet gruppevis i plenum for eksterne aktører.

18 FORM OG PRODUKSJON Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir fordypning i de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å utarbeide relevante og tydelige løsninger innen grafisk design. Emnet gir fordypning i fotografering og billedbehandling, samt typografi og skriftdesign. Emnet gir innføring i produksjonslære med vekt på filtyper, reproduksjon, trykkemetoder og etterbehandling, samt introduksjon til papir for trykk. Eksamen Studentene bygger opp en mappe med følgende: Design av egen font 4 6 oppslag som viser forståelse for klassisk boktypografi Muntlig presentasjon av designløsning Prosessrapport på 2 4 sider med krav til pensumhenvisninger Fysisk innlevering på 10 sider med tekst, bilde og spesifisert papirkvalitet klar til publikasjon Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

19 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Form og produksjon 10 sp Kunnskap: Studentene har brede kunnskaper om ulike basisemner innen visuell formgivning. Ferdighet: Studentene kan analysere visuelle uttrykk. Studentene behersker de vanligste verktøyene for ferdiggjøring av grafisk design. De kan velge relevant verktøy etter oppgavetype. Generell kompetanse: Studentene har et bevisst forhold til innhold og formspråk. Typografi Foto II Produksjonslære I Papir for trykk Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning; oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

20 FORDYPNING I SKJERMBASERT DESIGN Studiepoeng 15 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir fordypning i digitale publikasjoner og motion graphics. Studentene får en fordypning i hva som skiller digital design fra tradisjonell design. Studentene prøver ut fagets teori i form av praktiske prosjekter i ulike deler av faget. Etter emnets avslutning skal studentene kunne designe kompliserte medieuttrykk og kjenne til ulike problemstillinger om hvordan man kommuniserer digitalt. Studentene skal være i stand til å omsette disse kunnskapene i digital publikasjon. Eksamen Eksamen består av en digital mappelevering med to selvvalgte oppgaver fra emnets forløp. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A-F

21 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i skjermbasert design 15 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om de sentrale virkemidlene i en skjermbasert designprosess. Ferdighet: Studentene kan designe og produsere kompliserte digitale medieuttrykk. Generell kompetanse: Studentene har bevissthet om hvordan digital design utformes og kommuniserer, og hvordan man kommuniserer digitalt. Komplisert digital design: digitale publikasjoner og motion graphics. Praktiske skjermbaserte designøvelser. Forelesninger, verksteder, individuell og gruppeveiledning og produktevaluering Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

22 FORDYPNING I GRAFISK DESIGN Studiepoeng 30 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet består av delemnene Grafisk design II, Fordypning i redaksjonell design, Fordypning i emballasjedesign og Praksis som forskning. Emnet gir fordypning i hvordan man oversetter informasjon til visuelle budskap, noe som innebærer tolkning, utforming av et konsept, samt organisering av ord, ikoner og bilder. Emnet gir fordypning i bruk av typografi og bilder på en funksjonell, estetisk og identitetsskapende måte. Emnet gir fordypning i redaksjonell design med fokus på analyse av formidlingsinnhold, avsender og mottaker, i tillegg til forholdet mellom tekst og bilde, tilrettelegging, kreativ vinkling og publisering i ulike medier. Studentene får videre fordypning i næringsrettet emballasjedesign med planmessig bruk av informasjon og merkevarebygging med vekt på et originalt visuelt uttrykk som kan fungere i alle praktiske sammenhenger. Emnet gir innføring i universell formgivning med vekt på skilting og veifinning. Studentene etablerer kjennskap til vitenskapelig arbeid; å formidle forskning og forskningsdata visuelt. Delemner Grafisk design II Fordypning i redaksjonell design Fordypning i emballasjedesign Praksis som forskning Eksamen Hjemmeeksamen over tre uker som omfatter og kombinerer alle delemner. En visuell profil skal konseptualiseres og systematiseres i en verktøykasse og videre appliseres i form av emballasje og/eller i rom. Profilen skal også benyttes i et redaksjonelt- og skjermbasert produkt. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

23 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Grafisk design II 8 sp Kunnskap: Studentene har god forståelse for bredden i den tradisjonelle delen av faget grafisk design, og har grunnleggende kunnskap om hvert emne innen faget. Ferdighet: Studentene kan utvikle relevante konsepter, bruke sin formforståelse i design og klargjøre til trykk, innen alle de tradisjonelle designemnene. Generell kompetanse: Studentene har oppdatert kunnskap om ulike visuelle stiler og evne til å velge og videreutvikle relevant form. Visuell dramatisering II: Stilmessige og verdimessige forskjeller i det visuelle uttrykket som skapes gjennom bruk av typografi, farger, former og illustrasjonsuttrykk Visuell profilering II: Profil for produkt/tjeneste, målgruppe, verdier, strategi, visuell verktøykasse, applikasjon til relevante elementer. Retail utstillingsdesign: Design i rom, romanalyse, skilting, utstillingsdesign, lesbarhet, fargekombinasjoner, mønster, gjentagende elementer Universell utforming: Veifinning, skilting Infografikk/diagram: Store mengder informasjon satt i et visuelt system Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Innlevering av: En visuell profil bestående av full verktøykasse og minst 7 applikasjoner med prosessrapport på 2 4 sider To plakater, bok- eller plateomslag i serie En skiltplan/utstillingsplan for bygning eller offentlig rom med prosessrapport på 2 4 sider

24 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisnings-former: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Fordypning i redaksjonell design 8 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene skal kunne organisere større mengder typografi og elementer på en informativ, interessant og funksjonell måte Generell kompetanse: Studentene har respekt for oppdragsgiver og forståelse for mottakers behov Redaksjonell design II Redaksjonelle verdier Medier og målgrupper Praktisk redaksjonell skrivetrening Praktisk visuelt verksted Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur; prosjektarbeid Studentene skal utarbeide et magasin på minimum 24 sider som viser forståelse for grids og konseptuell design. Studentene skal skrive to artikler til magasinet.

25 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Fordypning i emballasjedesign 8 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan utvikle design som fremstår som nytenkende og attraktiv for den utvalgte mottakergruppen Generell kompetanse: Studentene kan, med utgangspunkt i merkevarebygging, omsette et produkts karakteristika til et relevant og interessant visuelt uttrykk. Studentene har kunnskap om materialer, samt forståelse for materialers og produksjonsprosessens miljøbelastning. Emballasje II: materiallære miljøhensyn, brukervennlighet, testing, produksjon, hylleinntrykk, nærverdier/fjernverdier, logoutvikling Merkevarebygging: merkevarer, analyse- og posisjoneringsstrategi, valg av relevante visuelle virkemidler, merkevaremodeller Praktisk visuelt verksted: reelle emballasjeprosjekter for oppdragsgivere Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid, verkstedarbeid Ny emballasje til eksisterende produkt 1:1 med prosessrapport på 2 4 sider

26 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Praksis som forskning 6 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om hva vitenskapelig arbeid innebærer, å formidle forskning og forskningsdata visuelt, (idéer, teorier, talldata, grafer, statistikk osv), og infografikk Ferdighet: Studentene kan visualisere komplekse idéer, teorier og forskning, samt reflektere rundt forskning og formidling Generell kompetanse: Studentene kan samarbeide med personer utenfor eget fagfelt om formidling av komplekse tema Innhenting og analytisk databehandling av forskningsmateriale Utvikling av narrativ beskrivelse av forskningsteorier, metodikk og funn Produksjon av hensiktsmessig visuell løsning Forelesninger, seminarer, kort skriftlig oppgave i hht gitt teori og aktuelle tema, og praktiske oppgaver Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

27 PROFESJONALISERING I GRAFISK DESIGN Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart. Emnet kan bli gitt på engelsk. Beskrivelse Emnet består av emnene Grafisk design III, Profesjonalisering i redaksjonell design og Profesjonalisering i emballasje. Gjennom semesteret jobber studentene enten i reelle prosjekter for oppdragsgivere eller med realistiske prosjekter gitt av skolen innen de tre emnenes områder. Studentene inngår i samarbeidskonstellasjoner og får praktisk erfaring med gjennomføring av oppdrag, fra idé til endelig ferdigstillelse. Delemner Grafisk design III Profesjonalisering i redaksjonell design Profesjonalisering i emballasjedesign Eksamen Eksamen har enten form av: a) Komplette grafiske designløsninger for en reell oppdragsgiver, prosessrapport på 5 7 sider eller: b) Komplette grafiske designløsninger, realistisk prosjekt gitt av skolen, prosessrapport på 5 7 sider Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Designløsninger og prosessrapport vurderes av emneansvarlig og en ekstern sensor Karaktersystem A-F

28 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i grafisk design Grafisk design III 5 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan gjennomføre alle deler av en designprosess og inngå samarbeidskonstellasjoner Generell kompetanse: Studentene har evne til selvstendig arbeid og kritisk tenkning Prosjektplanlegging Avansert visuell dramatisering Reelle prosjekter Praktiske prosjekter med veiledning, tematiske forelesninger etter prosjektenes tema Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

29 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i grafisk design Profesjonalisering innen redaksjonell design 5 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan arbeide med redaksjonell produksjon av redaksjonelle uttrykksformer på et profesjonelt nivå og overføre en redaksjonell sak mellom ulike medier og plattformer Generell kompetanse: Studentene kan inngå i et designbyrå og løse reelle prosjekter for eksterne oppdragsgivere Redaksjonelle verdier Redaksjonell form Tradisjonelle og digitale redaksjoner Krysspublisering Realistiske prosjekter Praktiske prosjekter med veiledning, forelesninger etter prosjektenes tema Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

30 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i grafisk design Profesjonalisering i emballasjedesign 5 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan planlegge og gjennomføre produksjon av emballasje Generell kompetanse: Studentene kan forstå, tolke og videreutvikle en kundebrief Prosjektplanlegging: k undekontakt, skisserunder, budsjett, presentasjonsteknikk, teamledelse Designutviklingsmodeller: markedsføringsmodeller Merkevarebygging: g rad av forandring på eksisterende produkt, konseptutvikling Realistiske prosjekter: i nnen alle typer emballasje og emballasjeserier f r a idé til presentasjon for oppdragsgivere Praktiske prosjekter med veiledning, forelesninger etter prosjektenes tema Studentene skal utarbeide en plan for merkevarebygging av eksisterende eller nytt produkt.

31 PROFESJONALISERING I SKJERMBASERT DESIGN Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart. Emnet kan bli gitt på engelsk. Beskrivelse Emnet gir profesjonalisering innen alle typer digital visuell kommunikasjon; webproduksjon, interaktiv kommunikasjon og motion graphics. Studentene skal utvikle og gjennomføre designprosjekter fra brief til publisering, enten gjennom reelle prosjekter i samarbeid med oppdragsgiver, eller som et realistisk prosjekt gitt av skolen. Emnet gir profesjonell og praktisk innsikt i kompliserte skjermbaserte designoppgaver. Eksamen Eksamen består av innlevering av digital mappe samt prosessrapport. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig og en ekstern sensor Karaktersystem A-F

32 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i skjermbasert design 15 sp Kunnskap: Studentene har profesjonalisert kunnskap om webutvikling og digital design, og kan utvikle og løse kompliserte skjermbaserte designoppgaver innen alle typer digital visuell kommunikasjon Ferdighet: Studentene kan løse skjermbaserte designoppgaver fra brief til publisering Generell kompetanse: Studentene har innsikt i, og kan utnytte digitale mediers særpreg Forelesninger, verksted, produksjon, øvelser og prosessevaluering med fokus på gjennomføring i gruppe, realistiske prosjekter innen alle typer digital visuell kommunikasjon, webproduksjon, interaktiv kommunikasjon og digital animasjon Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

33 VISUELL FORDYPNING Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart Emnet kan bli gitt på engelsk. Beskrivelse Studentene fordyper seg i kunnskap om de ferdighetene, begrepene og sentrale problemstillingene som gir dem mulighet til kritisk å definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innen visuell kommunikasjon eller et selvstendig kunstnerisk prosjekt. Emnet gir studentene mulighet til å utvikle sin egen kunstneriske produksjon. Eksamen Eksamen består av et ferdigstilt kunstorientert sluttprodukt, som gjenspeiler fordypning i prosess, research og videreutvikling. Det vedlegges en tilhørende prosessrapport. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig og en ekstern sensor Karaktersystem A-F

34 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Visuell fordypning 15 Kunnskap: S tudentene har bred kunnskap som gir dem mulighet til å kritisk definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innenfor studiets fagområder Ferdighet: S tudentene kan anvende og videreutvikle nødvendige ferdigheter innenfor ulike visuelle teknikker i emnet som er utgangspunkt for fordypningsprosjektet Generell kompetanse: S tudentene kan planlegge og gjennomføre et avansert visuelt prosjekt som strekker seg over tid Produksjonsteknikker og emner etter den individuelle oppgavens tema Forelesninger, museums- og galleribesøk, kontakt med profesjonelle fagutøvere og miljøer, individuell veiledning Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

35 BRANSJEFORSTÅELSE Studiepoeng 10 Semester 6. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i problemstillinger knyttet til oppstart og drift av egen bedrift. Det legger vekt på bransjeforståelse, nisjetenkning, egenprofilering, designbeskyttelse, jus og regnskap. Eksamen Eksamen består av innlevering av et egenprofileringsprosjekt sammen med en enkel forretningsplan, og utkast til arbeidsavtaler og budsjettering. Vurdering Vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A-F

36 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Bransjeforståelse 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskap om hvordan man starter og driver egen bedrift Ferdighet: S tudentene kan utarbeide prosjekter og tilbud, samt fakturere og budsjettere Generell kompetanse: S tudentene har forståelse for kompleksiteten i det å drive egen bedrift Designbeskyttelse: Rettigheter og jus Etikk: K underelasjoner Prosjektbeskrivelsen: S om produkt Presentasjonsverktøy: Portfoliokurs Økonomi: Budsjettering, regnskap, skatt, revisor, støtteordninger, stipender Kontraktinngåelse: A vtaler Etableringsstrukturer: Ansettelsesprosess, intervjuer, teamsammensetting Skrivekurs Forelesninger, prosjektarbeid og veiledning individuelt og i grupper Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

37 BACHELOROPPGAVEN Studiepoeng 20 Semester 6. semester Emnet er obligatorisk. Studenten bestemmer selv tema for oppgaven. Beskrivelse I det tredje året arbeider studentene med en omfattende designoppgave: en avgangsutstilling innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneområder. Oppgaven er individuell og skal være en profesjonell designløsning av et kommunikasjonsproblem innen grafisk design. Fordypningsprosjektene skal inneholde en teoretisk og en praktisk del. I den avsluttende bacheloroppgaven må studentene dokumentere både spisskompetanse så vel som generell bred kunnskap innen visuell kommunikasjon og ledelse. Eksamen Designløsning som skal presenteres i skolens avgangsutstilling. I tillegg til den visuelle løsningen skal det leveres skriftlig dokumentasjon med utdypning av intensjonsgrunnlaget, beskrivelse av valgt designløsning, drøfting av designløsningens teoretiske fundament. Studentene skal demonstrere sin evne til å problematisere valgt løsning i kontekst. Den skriftlige dokumentasjonen skal ha et omfang på sider, og inneholde kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Sensorene har en individuell muntlig intensjonsavklaring med kandidaten og gir en skriftlig vurdering av arbeidet. Karaktersystem A-F

38 Emne Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Bacheloroppgaven 20 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et omfattende selvstendig designprosjekt Ferdighet: S tudentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Generell kompetanse: Studentene kan planlegge og gjennomføre et omfattende sett kommunikasjonsaktiviteter på en selvstendig måte Informasjonsøkning og kildekritikk: Informasjonskompetanse Oppgaveskrivning: Problemutvikling og metodevalg Prosjektbeskrivelsen som produkt: Henvisninger, noteapparat, litteraturliste, budsjettering Ulike utstillingskonsepter: U like strategier for synlighet, løsninger innenfor og utenfor den hvite kuben, interaktive visuelle løsninger, utstilling på internett Gjennomføring av individuelt prosjekt: idéutvikling, konseptutvikling, praktiske, økonomiske og administrative funksjoner, prosjektstyring Teknisk og kunstnerisk gjennomføring Verksteder med profesjonelle fra bransjen, tildelt antall timer veiledning, selvstendig arbeid. Prosjektbeskrivelse skal leveres og godkjennes som en del av Fellesfag 3.

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006 DRAMMEN Institutt for visuell kommunikasjon 2006 STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON Revidert våren 2006. Godkjent i Utdanningsutvalget 31.05.06. Basert på tidligere plan vedtatt i høgskolens

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2008 2011. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2008

STUDIEPLAN studieår 2008 2011. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2008 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår 2008 2011 Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2008 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/44 Dato Sign Endring

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2009 OG VÅRSEMESTERET 2010. - Emner høsten 2009 - Emner våren 2010 - Avtale om veiledning

BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2009 OG VÅRSEMESTERET 2010. - Emner høsten 2009 - Emner våren 2010 - Avtale om veiledning SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2009 OG VÅRSEMESTERET 2010 BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG - Emner høsten 2009 - Emner våren 2010 - Avtale om veiledning KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Studieplan Botanisk Design Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Fagtekniker Botanisk design og blomsterdekoratørmester 2007 Forord Ettårig

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for toårig masterstudium i design 120 Studiepoeng Godkjent Nokut 25.01.05, publisert 08.03.06 Innholdsfortegnelse: 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL... 2

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen Den norske filmskolen Høgskolen i Lillehammer kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) Studieplan rev. 2. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse Den norske filmskolen Bachelorprogram Målsetting Varighet og omfang

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for ledelse Avdeling for , Campus Vaterland Dokumenttittel Innhold Innhold... i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan...

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer