Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology"

Transkript

1 Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

2 Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng) ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT). Studiet er bygget opp med indre sammenheng og progresjon. Studieplanen viser det samlede bachelorstudiet og forløp semester for semester. Hvert emne blir presentert på to nivåer: Et forark og en tabell. Beskrivelse av de enkelte emnene, eksamen, vurdering og karaktersystem formuleres på forarket. Hver emne- eller delemnetabell beskriver læringsutbytte, innhold, undervisningsformer, obligatoriske forkrav, samt obligatorisk pensum og eventuell anbefalt litteratur. Noen av emnene i studieplanen er delt inn i flere delemner, som blir vurdert samlet med felles eksamen. Delemnene beskriver innhold, pensum som studenten får opplæring i og senere blir prøvd i ved en større felles eksamen. Emnenes rekkefølge er utformet for å sikre studieprogresjonen og henviser til et sammensatt studium med teoretiske emner og praktisk tekstarbeid. 1 4 semester består av obligatoriske emner. 5. semester består valgbar fordypning. Studiet avsluttes av en bacheloroppgave etter selvvalgt tema 6. semester. Grafisk designstudiet er et fulltidsstudium som er basert på obligatorisk fremmøte, praktisk arbeid ved skolen og for oppdragsgivere, medvirkning i gjennomganger, gruppearbeid, forelesninger og seminarer. Det er ikke tilrettelagt for deltidsstudium ved Westerdals Oslo ACT. Internasjonalisering: I en rekke av emnene ved Bachelorstudiet i grafisk design undervises det helt eller delvis på engelsk, en stor grad av pensumlitteraturen er også på engelsk. Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i grafisk design som ønsker utveksling gjør dette i femte semester. Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Grafisk designstudiet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil forelesningene foregå på engelsk. Vurdering: Eksamener vurderes etter gradert skala A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamener hvor gruppearbeid inngår, vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke-bestått, samt en individuell sensoruttalelse. Emner utført som gruppearbeid dømmes likt for hele gruppen. Dersom en eller flere av studentene unndrar seg arbeid eller forpliktelser vil studenten trekkes ut fra gruppen og bedømmes individuelt.

3 Forenklet studieplan, Bachelorstudiet i Grafisk Design Semesteroversikt med studiepoeng * Femte semester består av valgfrie moduler hver på 15 studiepoeng. Studentene velger to av disse fagområdene som fordypning. Her er det også mulighet for internasjonal utveksling.

4 FELLESFAG 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Krav til forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper. Emnet er obligatorisk Delemner: Innføring i teori og metoder Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5 7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. Vurderingskriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Vurdering Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent.

5 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i teori og metoder Studiepoeng: 5 Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Ferdighet: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som grunnlag for alle studier på Westerdals Oslo ACT. Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av skolens linjer. Kreativitet: innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess Uttrykkshistorie: innføring i kunst og stilhistorie i det 20. århundre Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen Undervisningsformer: Teoriforelesninger som tar opp tendenser i modernismens avantgarderetninger med interne og eksterne forelesere. Caseundervisning. Prosjektorientert undervisning med utforskning av kreative teknikker og kommunikasjonsteori. Gruppeveiledning og felles gjennomganger. Presentasjoner i grupper med gjensidig vurdering. Selvstudier. Obligatoriske forkrav: Studiespesifikke øvelser. Studentene skal presentere en gruppeoppgave.

6 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Studiepoeng: 5 Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdighet: Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn på grunnleggende nivå. Generell kompetanse: Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Innføring i forsknings og utviklingsarbeid: informasjonsinnhenting; kildekritikk; referansebruk; kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene Undervisningsformer: Teoriforelesninger med eksterne og interne forelesere med fokus på metode, kildekritikk og forskningsprosess. Praktisk baserte undersøkelser. Det er forventet stor grad av selvstudier. Veiledning i grupper. Bruk av sosialt LMS gjennom emnet.

7 FORM OG VERKTØY Studiepoeng 20 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget introduserer de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å planlegge og utarbeide tydelige løsninger innen grafisk design. Faget gir grunnleggende innføring i designteknikker, designog kunsthistorie, digital fotografering, billedbehandling og typografi. Delemner Visuell form, teknikk og historie Verktøyfag Eksamen Eksamen består av en mappelevering med to selvvalgte oppgaver fra emnets forløp, samt en visuell prosessrapport på 4-5 sider. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Mappen og eksamensoppgaven vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A-F

8 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Obligatoriske forkrav: Undervisningsformer: Form og verktøy Visuell form, teknikk og historie 15 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper i ulike basisemner innen visuell formgivning. Ferdighet: Studentene kan analysere visuelle uttrykk. Studentene behersker de vanligste digitale verktøyene for ferdiggjøring av grafisk design. De kan velge relevant verktøy etter oppgavetype. Generell kompetanse: Studentene har et bevisst forhold til innhold og formspråk. Studentene har et begrepsapparat til å uttrykke ideer og oppdrag skriftlig. Kreativitet og idéutvikling Skissebok/prosessjournal Form og komposisjon Fargelære Grunnleggende typografi Grafisk design-, typografi-, og kunsthistorie Prosjektplanlegging Bildekommunikasjon Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, praktiske øvelser og prosjektarbeid

9 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav Form og verktøy Digitale verktøy 5 sp Kunnskap: Studentene skal beherske de vanligste digitale verktøyene for ferdiggjøring av grafisk design. Ferdighet: De skal kunne velge relevant verktøy etter hvilken oppgave de skal løse. Generell kompetanse: Studentene har ervervet seg forståelse for digitale arbeidsredskap som verktøy i tråd med estetiske krav og retningslinjer. Innføring i digitale verktøy: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning, oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Innlevering av bekreftelse på gjennomført softwareopplæring

10 INNFØRING I GRAFISK DESIGN Studiepoeng 20 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i begreper, kunnskaper og ferdigheter som studentene må ha for å kunne utvikle og produsere grafisk design for digitale og analoge formater. Emnet gir innsikt i problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til grafisk design. Delemner Grafisk design 1 Innføring i redaksjonell design Innføring i emballasjedesign Eksamen Eksamen består av en mappelevering med to selvvalgte oppgaver fra emnets forløp. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Prosessrapport, mappe og eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

11 Emne: Innføring i grafisk design Delemne: Grafisk design 1 Studiepoeng: 10 sp Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper i ulike basisemner innen grafisk design. Ferdighet: Studentene kan prøve ut fagets teori i form av praktiske prosjekter i ulike deler av faget. Generell kompetanse: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter. Visuell profilering 1: posisjonering, idéutvikling, valg av visuelt uttrykk, verktøykasse, valg av appliseringer, webside, visuell konsekvens. Tegn og symbol 1: symbolene og deres utvikling, semiotikk, ulike kategorier symboler, seriepreg Undervisningsformer: Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Obligatoriske forkrav: Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

12 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Innføring i grafisk design Innføring i emballasjedesign 5 sp Kunnskap: Studentene kjenner til begreper, materialer og virkemidler for emballasjedesign Ferdighet: Studentene kan utvikle en emballasje som uttrykker verdiene til en bedrift/organisasjon og som kommuniserer mot utvalgte mottakere. Generell kompetanse: Studentene forstår hvordan en emballasje kommuniserer i en butikkhylle. De har forståelse for oppdragsgiver og mottakers behov. De har respekt for materialer og miljø. Emballasjens roller: fysiske og kommunikasjonsmessige Materiallære: pris, anvendelse, miljø, nedbrytbarhet, overembalering Hylleinntrykk: nærverdier, fjernverdier, digital fotografering Praktisk verkstedarbeid: Tredimensjonal form, muligheter i materialer og form Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

13 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Innføring i grafisk design Innføring i redaksjonell design 5 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om hvordan de organiserer større mengder typografi og bildeelementer på en interessant og funksjonell måte. Ferdighet: Studentene kan gjøre redaksjonelt stoff (bilder, grafikk og tekst) lesbart og interessant. De kan bruke kilder og oppgi dem på riktig måte. Generell kompetanse: Studentene kan organisere større mengder typografi og elementer på en interessant og funksjonell måte. Funksjonell typografi Komposisjonslære Innføring i redaksjonell design Produksjon av enkelt redaksjonelt produkt Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

14 INNFØRING I SKJERMBASERT DESIGN Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i webutvikling, motion graphics og sosiale medier og hva som skiller digital design fra tradisjonell design. Emnet gir innføring i internetts metodikk, oppbygging og mediehistorie. Studentene skal prøve ut fagets teori i form av praktiske prosjekter i ulike deler av faget. Etter emnets avslutning skal studentene kunne designe enkle medieuttrykk og kjenne til ulike problemstillinger om hvordan man kommuniserer via Internett. Eksamen Eksamen består av en digital mappeinnlevering og prosessrapport. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

15 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Innføring i skjermbasert design 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskap om webutvikling og digital design kontra tradisjonell design. De har kunnskap om grensesnitt, brukervennlighet og webstruktur. De har kunnskap om enkel motion graphics, animasjon og hvilke bildeformater som fungerer på nett. Ferdighet: Studentene kan utvikle egne websider. De kan lage informasjonsstruktur og enkle animasjoner. Generell kompetanse: Studentene har forståelse for og kan kritisk reflektere rundt viktigheten av personvern. De forstår hva som må til for å beholde en leser på en nettside. Internettforståelse: metodikk, oppbygging og mediehistorie, webdesign, motion graphics, sosiale medier: nettsamfunn som sosiale møteplass, nye former for samfunnsdeltakelse, offentligheten og privatlivet Forelesning, prosjektarbeid og veiledning Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

16 FELLESFAG 2 Studiepoeng 5 Semester 3.semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse I fellesfaget Strategi og samfunn skal studentene få kunnskap og ferdigheter til å utarbeide en kommunikasjonsplan med en klar strategisk målsetting ut fra et oppdragsperspektiv. Faget belyser de mange samfunnsmessige og etiske spørsmålene knyttet til profesjonelt arbeid innen fagområdene. Delemne Strategi og samfunn Eksamen Eksamen består av en gruppeinnlevering av en kommunikasjonsplan og innlevering av en individuell prosessrapport på 3-5 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Kommunikasjonsplanen og prosessrapporten vurderes av emneansvarlig. Hver del må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

17 Emne: Fellesfag 2 Delemne: Strategi og samfunn Studiepoeng: 5 sp Læringsutbytte: Kunnskap : Studentene har kunnskap om kommunikasjon som strategisk verktøy. De skal også ha kunnskap om de rammene kommunikasjon virker innenfor i samfunnet. Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en strategisk kommunikasjonsplan, reflektere over juridiske og etiske problemstillinger og ha innsikt i strategisk tenkning. Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i kommunikasjonens rolle i samfunnet og har en profesjonell, etisk holdning til sitt fag. Strategisk kommunikasjon Sosiologi Organisasjonsliv Jus og etikk Metodelære Undervisningsformer Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner Obligatoriske forkrav: Studentene skal presentere prosjektet gruppevis i plenum for eksterne aktører.

18 FORM OG PRODUKSJON Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir fordypning i de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å utarbeide relevante og tydelige løsninger innen grafisk design. Emnet gir fordypning i fotografering og billedbehandling, samt typografi og skriftdesign. Emnet gir innføring i produksjonslære med vekt på filtyper, reproduksjon, trykkemetoder og etterbehandling, samt introduksjon til papir for trykk. Eksamen Studentene bygger opp en mappe med følgende: Design av egen font 4 6 oppslag som viser forståelse for klassisk boktypografi Muntlig presentasjon av designløsning Prosessrapport på 2 4 sider med krav til pensumhenvisninger Fysisk innlevering på 10 sider med tekst, bilde og spesifisert papirkvalitet klar til publikasjon Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

19 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Form og produksjon 10 sp Kunnskap: Studentene har brede kunnskaper om ulike basisemner innen visuell formgivning. Ferdighet: Studentene kan analysere visuelle uttrykk. Studentene behersker de vanligste verktøyene for ferdiggjøring av grafisk design. De kan velge relevant verktøy etter oppgavetype. Generell kompetanse: Studentene har et bevisst forhold til innhold og formspråk. Typografi Foto II Produksjonslære I Papir for trykk Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning; oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

20 FORDYPNING I SKJERMBASERT DESIGN Studiepoeng 15 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir fordypning i digitale publikasjoner og motion graphics. Studentene får en fordypning i hva som skiller digital design fra tradisjonell design. Studentene prøver ut fagets teori i form av praktiske prosjekter i ulike deler av faget. Etter emnets avslutning skal studentene kunne designe kompliserte medieuttrykk og kjenne til ulike problemstillinger om hvordan man kommuniserer digitalt. Studentene skal være i stand til å omsette disse kunnskapene i digital publikasjon. Eksamen Eksamen består av en digital mappelevering med to selvvalgte oppgaver fra emnets forløp. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A-F

21 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i skjermbasert design 15 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om de sentrale virkemidlene i en skjermbasert designprosess. Ferdighet: Studentene kan designe og produsere kompliserte digitale medieuttrykk. Generell kompetanse: Studentene har bevissthet om hvordan digital design utformes og kommuniserer, og hvordan man kommuniserer digitalt. Komplisert digital design: digitale publikasjoner og motion graphics. Praktiske skjermbaserte designøvelser. Forelesninger, verksteder, individuell og gruppeveiledning og produktevaluering Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

22 FORDYPNING I GRAFISK DESIGN Studiepoeng 30 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet består av delemnene Grafisk design II, Fordypning i redaksjonell design, Fordypning i emballasjedesign og Praksis som forskning. Emnet gir fordypning i hvordan man oversetter informasjon til visuelle budskap, noe som innebærer tolkning, utforming av et konsept, samt organisering av ord, ikoner og bilder. Emnet gir fordypning i bruk av typografi og bilder på en funksjonell, estetisk og identitetsskapende måte. Emnet gir fordypning i redaksjonell design med fokus på analyse av formidlingsinnhold, avsender og mottaker, i tillegg til forholdet mellom tekst og bilde, tilrettelegging, kreativ vinkling og publisering i ulike medier. Studentene får videre fordypning i næringsrettet emballasjedesign med planmessig bruk av informasjon og merkevarebygging med vekt på et originalt visuelt uttrykk som kan fungere i alle praktiske sammenhenger. Emnet gir innføring i universell formgivning med vekt på skilting og veifinning. Studentene etablerer kjennskap til vitenskapelig arbeid; å formidle forskning og forskningsdata visuelt. Delemner Grafisk design II Fordypning i redaksjonell design Fordypning i emballasjedesign Praksis som forskning Eksamen Hjemmeeksamen over tre uker som omfatter og kombinerer alle delemner. En visuell profil skal konseptualiseres og systematiseres i en verktøykasse og videre appliseres i form av emballasje og/eller i rom. Profilen skal også benyttes i et redaksjonelt- og skjermbasert produkt. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig Karaktersystem A-F

23 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Grafisk design II 8 sp Kunnskap: Studentene har god forståelse for bredden i den tradisjonelle delen av faget grafisk design, og har grunnleggende kunnskap om hvert emne innen faget. Ferdighet: Studentene kan utvikle relevante konsepter, bruke sin formforståelse i design og klargjøre til trykk, innen alle de tradisjonelle designemnene. Generell kompetanse: Studentene har oppdatert kunnskap om ulike visuelle stiler og evne til å velge og videreutvikle relevant form. Visuell dramatisering II: Stilmessige og verdimessige forskjeller i det visuelle uttrykket som skapes gjennom bruk av typografi, farger, former og illustrasjonsuttrykk Visuell profilering II: Profil for produkt/tjeneste, målgruppe, verdier, strategi, visuell verktøykasse, applikasjon til relevante elementer. Retail utstillingsdesign: Design i rom, romanalyse, skilting, utstillingsdesign, lesbarhet, fargekombinasjoner, mønster, gjentagende elementer Universell utforming: Veifinning, skilting Infografikk/diagram: Store mengder informasjon satt i et visuelt system Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid Innlevering av: En visuell profil bestående av full verktøykasse og minst 7 applikasjoner med prosessrapport på 2 4 sider To plakater, bok- eller plateomslag i serie En skiltplan/utstillingsplan for bygning eller offentlig rom med prosessrapport på 2 4 sider

24 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisnings-former: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Fordypning i redaksjonell design 8 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene skal kunne organisere større mengder typografi og elementer på en informativ, interessant og funksjonell måte Generell kompetanse: Studentene har respekt for oppdragsgiver og forståelse for mottakers behov Redaksjonell design II Redaksjonelle verdier Medier og målgrupper Praktisk redaksjonell skrivetrening Praktisk visuelt verksted Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur; prosjektarbeid Studentene skal utarbeide et magasin på minimum 24 sider som viser forståelse for grids og konseptuell design. Studentene skal skrive to artikler til magasinet.

25 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Fordypning i emballasjedesign 8 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan utvikle design som fremstår som nytenkende og attraktiv for den utvalgte mottakergruppen Generell kompetanse: Studentene kan, med utgangspunkt i merkevarebygging, omsette et produkts karakteristika til et relevant og interessant visuelt uttrykk. Studentene har kunnskap om materialer, samt forståelse for materialers og produksjonsprosessens miljøbelastning. Emballasje II: materiallære miljøhensyn, brukervennlighet, testing, produksjon, hylleinntrykk, nærverdier/fjernverdier, logoutvikling Merkevarebygging: merkevarer, analyse- og posisjoneringsstrategi, valg av relevante visuelle virkemidler, merkevaremodeller Praktisk visuelt verksted: reelle emballasjeprosjekter for oppdragsgivere Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur, prosjektarbeid, verkstedarbeid Ny emballasje til eksisterende produkt 1:1 med prosessrapport på 2 4 sider

26 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Fordypning i grafisk design Praksis som forskning 6 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om hva vitenskapelig arbeid innebærer, å formidle forskning og forskningsdata visuelt, (idéer, teorier, talldata, grafer, statistikk osv), og infografikk Ferdighet: Studentene kan visualisere komplekse idéer, teorier og forskning, samt reflektere rundt forskning og formidling Generell kompetanse: Studentene kan samarbeide med personer utenfor eget fagfelt om formidling av komplekse tema Innhenting og analytisk databehandling av forskningsmateriale Utvikling av narrativ beskrivelse av forskningsteorier, metodikk og funn Produksjon av hensiktsmessig visuell løsning Forelesninger, seminarer, kort skriftlig oppgave i hht gitt teori og aktuelle tema, og praktiske oppgaver Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

27 PROFESJONALISERING I GRAFISK DESIGN Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart. Emnet kan bli gitt på engelsk. Beskrivelse Emnet består av emnene Grafisk design III, Profesjonalisering i redaksjonell design og Profesjonalisering i emballasje. Gjennom semesteret jobber studentene enten i reelle prosjekter for oppdragsgivere eller med realistiske prosjekter gitt av skolen innen de tre emnenes områder. Studentene inngår i samarbeidskonstellasjoner og får praktisk erfaring med gjennomføring av oppdrag, fra idé til endelig ferdigstillelse. Delemner Grafisk design III Profesjonalisering i redaksjonell design Profesjonalisering i emballasjedesign Eksamen Eksamen har enten form av: a) Komplette grafiske designløsninger for en reell oppdragsgiver, prosessrapport på 5 7 sider eller: b) Komplette grafiske designløsninger, realistisk prosjekt gitt av skolen, prosessrapport på 5 7 sider Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Designløsninger og prosessrapport vurderes av emneansvarlig og en ekstern sensor Karaktersystem A-F

28 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i grafisk design Grafisk design III 5 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan gjennomføre alle deler av en designprosess og inngå samarbeidskonstellasjoner Generell kompetanse: Studentene har evne til selvstendig arbeid og kritisk tenkning Prosjektplanlegging Avansert visuell dramatisering Reelle prosjekter Praktiske prosjekter med veiledning, tematiske forelesninger etter prosjektenes tema Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

29 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i grafisk design Profesjonalisering innen redaksjonell design 5 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan arbeide med redaksjonell produksjon av redaksjonelle uttrykksformer på et profesjonelt nivå og overføre en redaksjonell sak mellom ulike medier og plattformer Generell kompetanse: Studentene kan inngå i et designbyrå og løse reelle prosjekter for eksterne oppdragsgivere Redaksjonelle verdier Redaksjonell form Tradisjonelle og digitale redaksjoner Krysspublisering Realistiske prosjekter Praktiske prosjekter med veiledning, forelesninger etter prosjektenes tema Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

30 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i grafisk design Profesjonalisering i emballasjedesign 5 sp Kunnskap: Studentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Ferdighet: Studentene kan planlegge og gjennomføre produksjon av emballasje Generell kompetanse: Studentene kan forstå, tolke og videreutvikle en kundebrief Prosjektplanlegging: k undekontakt, skisserunder, budsjett, presentasjonsteknikk, teamledelse Designutviklingsmodeller: markedsføringsmodeller Merkevarebygging: g rad av forandring på eksisterende produkt, konseptutvikling Realistiske prosjekter: i nnen alle typer emballasje og emballasjeserier f r a idé til presentasjon for oppdragsgivere Praktiske prosjekter med veiledning, forelesninger etter prosjektenes tema Studentene skal utarbeide en plan for merkevarebygging av eksisterende eller nytt produkt.

31 PROFESJONALISERING I SKJERMBASERT DESIGN Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart. Emnet kan bli gitt på engelsk. Beskrivelse Emnet gir profesjonalisering innen alle typer digital visuell kommunikasjon; webproduksjon, interaktiv kommunikasjon og motion graphics. Studentene skal utvikle og gjennomføre designprosjekter fra brief til publisering, enten gjennom reelle prosjekter i samarbeid med oppdragsgiver, eller som et realistisk prosjekt gitt av skolen. Emnet gir profesjonell og praktisk innsikt i kompliserte skjermbaserte designoppgaver. Eksamen Eksamen består av innlevering av digital mappe samt prosessrapport. Det gis også en eksamensoppgave som gjenspeiler emnets innhold. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig og en ekstern sensor Karaktersystem A-F

32 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Profesjonalisering i skjermbasert design 15 sp Kunnskap: Studentene har profesjonalisert kunnskap om webutvikling og digital design, og kan utvikle og løse kompliserte skjermbaserte designoppgaver innen alle typer digital visuell kommunikasjon Ferdighet: Studentene kan løse skjermbaserte designoppgaver fra brief til publisering Generell kompetanse: Studentene har innsikt i, og kan utnytte digitale mediers særpreg Forelesninger, verksted, produksjon, øvelser og prosessevaluering med fokus på gjennomføring i gruppe, realistiske prosjekter innen alle typer digital visuell kommunikasjon, webproduksjon, interaktiv kommunikasjon og digital animasjon Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

33 VISUELL FORDYPNING Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart Emnet kan bli gitt på engelsk. Beskrivelse Studentene fordyper seg i kunnskap om de ferdighetene, begrepene og sentrale problemstillingene som gir dem mulighet til kritisk å definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innen visuell kommunikasjon eller et selvstendig kunstnerisk prosjekt. Emnet gir studentene mulighet til å utvikle sin egen kunstneriske produksjon. Eksamen Eksamen består av et ferdigstilt kunstorientert sluttprodukt, som gjenspeiler fordypning i prosess, research og videreutvikling. Det vedlegges en tilhørende prosessrapport. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig og en ekstern sensor Karaktersystem A-F

34 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Visuell fordypning 15 Kunnskap: S tudentene har bred kunnskap som gir dem mulighet til å kritisk definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innenfor studiets fagområder Ferdighet: S tudentene kan anvende og videreutvikle nødvendige ferdigheter innenfor ulike visuelle teknikker i emnet som er utgangspunkt for fordypningsprosjektet Generell kompetanse: S tudentene kan planlegge og gjennomføre et avansert visuelt prosjekt som strekker seg over tid Produksjonsteknikker og emner etter den individuelle oppgavens tema Forelesninger, museums- og galleribesøk, kontakt med profesjonelle fagutøvere og miljøer, individuell veiledning Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

35 BRANSJEFORSTÅELSE Studiepoeng 10 Semester 6. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i problemstillinger knyttet til oppstart og drift av egen bedrift. Det legger vekt på bransjeforståelse, nisjetenkning, egenprofilering, designbeskyttelse, jus og regnskap. Eksamen Eksamen består av innlevering av et egenprofileringsprosjekt sammen med en enkel forretningsplan, og utkast til arbeidsavtaler og budsjettering. Vurdering Vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A-F

36 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Bransjeforståelse 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskap om hvordan man starter og driver egen bedrift Ferdighet: S tudentene kan utarbeide prosjekter og tilbud, samt fakturere og budsjettere Generell kompetanse: S tudentene har forståelse for kompleksiteten i det å drive egen bedrift Designbeskyttelse: Rettigheter og jus Etikk: K underelasjoner Prosjektbeskrivelsen: S om produkt Presentasjonsverktøy: Portfoliokurs Økonomi: Budsjettering, regnskap, skatt, revisor, støtteordninger, stipender Kontraktinngåelse: A vtaler Etableringsstrukturer: Ansettelsesprosess, intervjuer, teamsammensetting Skrivekurs Forelesninger, prosjektarbeid og veiledning individuelt og i grupper Studentene skal delta på obligatorisk veiledning, presentere og levere alle besvarelser gjennom emnets forløp

37 BACHELOROPPGAVEN Studiepoeng 20 Semester 6. semester Emnet er obligatorisk. Studenten bestemmer selv tema for oppgaven. Beskrivelse I det tredje året arbeider studentene med en omfattende designoppgave: en avgangsutstilling innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneområder. Oppgaven er individuell og skal være en profesjonell designløsning av et kommunikasjonsproblem innen grafisk design. Fordypningsprosjektene skal inneholde en teoretisk og en praktisk del. I den avsluttende bacheloroppgaven må studentene dokumentere både spisskompetanse så vel som generell bred kunnskap innen visuell kommunikasjon og ledelse. Eksamen Designløsning som skal presenteres i skolens avgangsutstilling. I tillegg til den visuelle løsningen skal det leveres skriftlig dokumentasjon med utdypning av intensjonsgrunnlaget, beskrivelse av valgt designløsning, drøfting av designløsningens teoretiske fundament. Studentene skal demonstrere sin evne til å problematisere valgt løsning i kontekst. Den skriftlige dokumentasjonen skal ha et omfang på sider, og inneholde kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Sensorene har en individuell muntlig intensjonsavklaring med kandidaten og gir en skriftlig vurdering av arbeidet. Karaktersystem A-F

38 Emne Studiepoeng: Læringsutbytte: Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Bacheloroppgaven 20 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et omfattende selvstendig designprosjekt Ferdighet: S tudentene kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter Generell kompetanse: Studentene kan planlegge og gjennomføre et omfattende sett kommunikasjonsaktiviteter på en selvstendig måte Informasjonsøkning og kildekritikk: Informasjonskompetanse Oppgaveskrivning: Problemutvikling og metodevalg Prosjektbeskrivelsen som produkt: Henvisninger, noteapparat, litteraturliste, budsjettering Ulike utstillingskonsepter: U like strategier for synlighet, løsninger innenfor og utenfor den hvite kuben, interaktive visuelle løsninger, utstilling på internett Gjennomføring av individuelt prosjekt: idéutvikling, konseptutvikling, praktiske, økonomiske og administrative funksjoner, prosjektstyring Teknisk og kunstnerisk gjennomføring Verksteder med profesjonelle fra bransjen, tildelt antall timer veiledning, selvstendig arbeid. Prosjektbeskrivelse skal leveres og godkjennes som en del av Fellesfag 3.

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Art Direction er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i tekst og skribent er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i film og tv er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Studieplan 2016 2018 3D og animasjon Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Godkjent i Undervisningsutvalget den 26.06.15 (UUV-sak 89/15) Oppdatert den 18.09.15 (UUV-sak 94/15) Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Retail Design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Retail Design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i tekst og skribent Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i tekst og skribent Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer