1.14 Kommentarer til driftsresultatet Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.) Kommentarer til midler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1."

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon Innledning Kort beskrivelse av året som har gått Antall medlemmer ved årsskiftet Vurdering av videre drift i avdelingen Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap Kongelig æresmedlemskap Æresmedlemmer Presidentskap og Forbundsstyre (fra 1/1 til 15/6) Presidentskapet og Forbundsstyre (fra 15/6 til 31/12) Aktiviseringsfond Protokollkomité Valgkomité Andre faste utvalg/komitéer Sekretariatets funksjonærer Heder Hederstegnet Hedersplaketten: Årets avdeling: Antall forbundsstyremøter i perioden Landsmøtet Medlemmer til stede på landsmøtet Innkallingen til landsmøtet Viktige saker til behandling i Reservistutredning Våpenlov Pro Patria og ny redaktør Nye medlemskriterier Nijmegen Grunnlag for ammunisjonstildeling Årets driftsresultat... 11

3 1.14 Kommentarer til driftsresultatet Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.) Kommentarer til midler Verveaktivitet Følgende verveaktivitet er gjennomført Militær idrett Generelt Idrettsutvalget Skyte- og idrettsarbeidet Skyting Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Skyteaktivitetenes bidrag til måloppnåelse i Forbundet Feltidrettsaktiviteter i avdelingen Følgende feltidrettsaktiviteter er gjennomført i Nasjonalt mesterskap Internasjonal deltagelse Vinteridrett Mangekamp Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Patruljeløp NROFs Patruljeløp Patruljeløp i Finland Vinteraktiviteter i avdelingen Følgende vinteraktiviteter er gjennomført Marsjaktiviteter i avdelingen Annen fysisk fostring i avdelingen NROF-kruset Nye aktive utøvere Kompetansehevende aktiviteter Militærmaktseminar Skyteinstruktørkurs Overlevelseskurs vinter og barmark Deltagelse på Forsvarets høgskoles kurs... 20

4 4 Informasjon Bruk av hjemmesidene Bruk av e-post Bruk av sosiale medier Forhold til media (omtaler, leserinnlegg eller lignende) Pro Patria Kultur og tradisjon Følgende hendelser har blitt markert ved minneseremonier Æresvaktoppdrag NROFs samarbeid med lokalt veterankompani Avdelingens krigshistoriske virksomhet Avdelingens sosiale arrangementer Annen virksomhet eller aktivitet som ikke er nevnt over Kontaktutvalgsmøter og tilsvarende Samarbeid med andre avdelinger (enn HV) i Forsvaret Samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner... 24

5 1 Organisasjon 1.1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med 57 avdelinger. NROFs formål er å støtte Forsvaret gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Dette er aktiviteter som ikke konkurrerer eller dupliserer Forsvarets virksomhet, men som søker å støtte opp under og utfylle Forsvarets aktivitet. Virksomheten har tradisjonelt vært rettet mot tidligere befal som Forsvaret kan gjøre nytte av som reserveoffiserer, men har også vist seg attraktiv for annet personell som ønsker et nært og aktivt forhold til Forsvaret. NROF har således både aktivt befal, HV-personell, politi, aktive reserveoffiserer, vervede (grenaderer/matroser), innsatspersonell, veteraner og seniorpersonell blant sine medlemmer. 1.2 Kort beskrivelse av året som har gått Det har vært et aktivt år for Forbundet. Det ble blant annet avholdt ordinært landsmøte i juni hvor det ble valgt nytt forbundsstyre. Forbundets strategi for ble der enstemmig vedtatt. Lokale aktiviteter ble gjennomført på en god måte. Patruljeløpet ble gjennomført etter nytt opplegg. I år ble patruljeløpet arrangert av NROF avd. Øvre Romerike, med bistand fra sentralt hold. Det er utfordringer i feltidrett og mangekamp, samt kobling mot fysisk aktivitet i avdelingene. NROFs kommunikasjonsutvalg har arbeidet gjennom høsten. FS har arbeidet med tilrettelegging og motivasjon for avdelinger, slik at deres innspill og idéer skal bli best mulig ivaretatt. 1.3 Antall medlemmer ved årsskiftet NROF hadde pr 31/ , 6746 betalende medlemmer. 1.4 Vurdering av videre drift i avdelingen I tillegg til medlemmenes kontingent, har Forsvarsdepartementet og Forsvaret støttet Forbundets virksomhet. Forbundet legger stor vekt på at disse midlene brukes målrettet og i tråd med intensjonene for tildelingene. Dette bidrar til at Norske Reserveoffisers Forbund oppfattes som en pålitelig samarbeidspartner som i tråd med sin formålsparagraf arbeider til Forsvarets beste. Dette er et viktig element når fremtidige tildelinger skal vurderes. Tildelingene over forsvarsbudsjettet gjelder for ett år av gangen og støttens størrelse er omfattet av usikkerhet. Dette gjør at Forbundet må organisere virksomheten slik at endringer i bevilgningsnivået i størst mulig grad kan følges opp med justeringer i aktiviteten. Det er etablert rutiner for dette. Norske Reserveoffisers Forbund praktiserer en trygg og nøktern økonomistyring, og har fokus på å holde utgiftene på et lavt nivå. For eksempel er utstyrsnivå og godtgjøringssatser holdt lave. Dette, sammen med stabil medlemsmasse og potensial for tilførsel av nye medlemmer, gjør at økonomien vurderes som solid, og at det er gode forutsetninger for videre drift.

6 1.5 Helse, miljø og sikkerhet Forbundets sentrale ledelse er lokalisert i et kontorfellesskap med Kvinners Frivillige Beredskap og Norges Lotteforbund i lyse og funksjonelle lokaler i Skippergata. Kostnadene dekkes over Forsvarsdepartementets budsjett, ut over øvrige tildelinger. Kontorfellesskapet gir muligheter for en kosteffektiv drift, og er til fordel for alle parter. Eiendomsforvalter har ivaretatt renhold og sikkerhet på en ryddig og god måte, dog har det vært noen utfordringer i forbindelse med innføring av nytt låsesystem i bygget. Arbeidsmiljøet er for øvrig preget av en flat organisasjon, og betegnes som meget godt. Sykefraværet er fortsatt lavt, og var i 2014 ca. 1,60 %, mot 4,6 % som er gjennomsnittet i Oslo. 1.6 Likestilling Sekretariatet hadde fem personer i heltidsstilling, hvorav en kvinne. I tillegg har Forbundets tidsskrift Pro Patria en redaktør på freelancebasis og en regnskapsfører med 20 % stillingsbrøk. I Forbundets lønnspraksis skilles det ikke mellom kjønnene. Forbundets sentrale styre ledes av en president og består i alt av ni personer, valgt på Forbundets Landsmøte. Det var i 2014 ingen kvinner blant de sentrale tillitsvalgte. De lokale avdelingene ledes av lokale tillitsvalgte som utfører sitt arbeid på frivillig basis, uten godtgjørelse. Av medlemsmassen er ca. 2 % kvinner. To avdelinger har kvinnelig leder. 1.7 Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap HM Kongen er Forbundets høye beskytter for en periode på 5 år fra Kongelig æresmedlemskap DD MM Kong Harald og Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon Æresmedlemmer Oblt Rolv Brandtzæg Oblt Kåre Otto Telle Oblt Arne Heimdal Maj Erik Svein Sjømæling Presidentskap og Forbundsstyre (fra 1/1 til 15/6) President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vest-Oppland 2. visepresident Rittmester (R) Per Jacobsen Avd. Salten Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal

7 Styremedlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Styremedlem Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda Varamedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Presidentskapet og Forbundsstyre (fra 15/6 til 31/12) President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vestoppland 2. visepresident Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal Styremedlem Løytnant (R) Sven-Åge Myrvang Avd. Fossumstrøget Styremedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Sturla Valderaune Avd. Narvik og Omegn Varamedlem Fenrik (R) Christian Berning Pedersen Avd. Haugaland Aktiviseringsfond Formann Løytnant (R) Jon Smemo Avd. Oslo Styremedlem Kaptein (R) Sturla Valderaune Avd. Narvik Varamedlem Kaptein (R) Odd B. Johansen Avd. Vestfold Varamedlem Kaptein (R) Nils Otto Pleym Avd. Varanger Protokollkomité Formann Løytnant (R) Gro Lundemo Avd. Rogaland Medlem Oberstløytnant (R) Arne Heimdal Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Ola Sollie Avd. Narvik Valgkomité Formann Brigader (P) Sigurd Hellstrøm Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Helge Gulbrandsen Avd. Midt-Troms Medlem Major (R) Bente-Marian Lynum Avd. Oslo Varamann Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda

8 1.7.9 Andre faste utvalg/komitéer Hedersnemd Hedersnemden består av fire medlemmer hvis navn ikke skal være kjent. Hedersnemden velges av Forbundsstyret Idrettsutvalget Idrettsutvalget består normalt av fem medlemmer. På grunn av ulike forhold har utvalget hatt ett medlem mindre i Leder Major (R) Geir B. Haug Avd. Haugaland Medlem/Oppmann Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem/Oppmann Kaptein (R) Egil Gulliksen Avd. Oslo Sekretær/Oppmann Kaptein Ståle Sandholt Sekretariatet Skyteutvalget Leder Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Medlem Fenrik (R) Runar Staveli Avd. Oslo Medlem Kaptein (R)Rune Wilhelmsen Avd. Gudbrandsdal Sekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet CIOR - The Interallied Confederation of Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Assistant SG Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Mil Comp Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Legal Major (R) Arne B Krokeide Avd. Vest-Oppland YROW Fenrik (R) Christian Berning Pedersen Avd. Haugaland CIOMR Interallied Confederation of Medical Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Tore Hoel Avd. Oslo Nordisk Reserveoffiserers Presidium Ordförande Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Baltic Sea Conference Delegat Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Forbundsstyret 1.8 Sekretariatets funksjonærer Generalsekretær Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Avd. Oslo Assisterende generalsekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Avd. Øvre Romerike Informasjon- og Fenrik (R) Camilla Gamborg Briså Avd. Oslo

9 markedsansvarlig Konsulent / aktivitetsansvarlig Major (P) Arne Bjerkeseth Avd. Oslo Sekretariatsmedarbeider Løytnant (R) Harald Blikra Avd. Oslo Økonomi /regnskap Kapteinløytnant (R) Stein Johansen (deltid) Avd. Oslo NROF er tillagt arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren i NROF er leder av virksomheten. 1.9 Heder Følgende ble tildelt heder i 2014: Hederstegnet Kontreadmiral Louise K Dedichen Forsvarets høgskole desember Major Edvin Nilsen NROF avd. Varanger juli Hedersplaketten: Oberstløytnant Torkel Røstad NROF avd. Oslo desember Kaptein Ståle Sandholt NROF avd. Øvre Romerike desember Fenrik Jens Christian Kiil NROF avd. Oslo november Fenrik Leif Wara NROF avd. Varanger juli Årets avdeling: NROF avdelingene Fossumstrøget og Haugaland ble årets avdelinger i Antall forbundsstyremøter i perioden Det ble avholdt åtte forbundsstyremøter i perioden. Ett av møtene ble holdt som en strategisamling over tre dager Landsmøtet Ordinært landsmøte ble avholdt lørdag 14. og søndag 15. juni på Krigsskolen i Oslo. Videre strategi og arbeidsprogram for Forbundet var to av hovedsakene på LM Utdrag av vedtatt strategi Norske Reserveoffiserers Forbund skal oppleves som å være en relevant og solid støttespiller for Forsvaret og ha høy tillit hos Forsvarets ledelse. Dette betinger at Forbundet opprettholder en solidmedlemsmasse, og at avdelinger og medlemmer bygger sin aktivitet på ferdigheter, kunnskaper og kompetanse. For å være relevant, må Norske Reserveoffiserers Forbund forholde seg til dagens og fremtidens forsvar, og aktivt støtte det Forsvarsledelsen har understreket at bruk av reservister vil være et viktig bidrag til dette og vil utvikle et modernisert reservistkonsept. Konseptet vil ha stor betydning for NROFs rolle og

10 muligheter, og være en viktig del av det fundamentet som Forbundets virksomhet bygger på. Norske Reserveoffiserers Forbund skal aktivt søke å påvirke utviklingen av konseptet, og tilpasse aktivitetene i avdelingene til det som vurderes som relevant for reservistene. Dette krever en tett dialog mellom NROFs avdelinger, Forbundets sentrale nivå, Forsvarets avdelinger og andre aktører En utvidelse av medlemskriteriene ble vedtatt enstemmig av LM, se pkt under Medlemmer til stede på landsmøtet Det var 73 stemmeberettigede medlemmer som deltok Innkallingen til landsmøtet Medlemmene og de tillitsvalgte i NROF ble gjort oppmerksomme på landsmøtedatoen gjennom Pro Patria og Delegatene ble innkalt gjennom e-post og egne brev Viktige saker til behandling i Reservistutredning Generalsekretær og President har hatt møte med utredningsgruppen for reservistutredningen og arbeidsgruppen i Forsvarsdepartementet er i arbeid. I tillegg til å ha bidratt med innspill i forkant av mandatet, utarbeidet Forbundet bidrag som ble overlevert arbeidsgruppen i slutten av november Våpenlov I begynnelsen av året var Forbundet i jevnlig kontakt med de øvrige skytterorganisasjonene, i forbindelse med Justis- og beredskapsdepartementets utarbeidelse av ny våpenlov. Forbundet hadde også møte med Statssekretær Hans J. Røsjorde, hvor Forbundet la frem sine synspunkter på ervervsmuligheter av halvautomatiske våpen for sine medlemmer. Saken er fortsatt til behandling i departementet og Forbundet er ikke kjent med når endelig vedtak kommer Pro Patria og ny redaktør Pro Patria har fra utgivelse nr ny redaktør, Sigbjørn Larsen. Vi har særlig fokusert på å presentere kompliserte saker på en måte som er tilgjengelig for den «vanlige leser». På bakgrunn av dette har Pro Patria fått en kvalitetsheving både utseendemessig og på innhold og bildebruk. Se for øvrig pkt Nye medlemskriterier NROF vedtok på Landsmøtet å gi HVs innsatssoldater og spesialister på kontrakt medlemskap på lik linje som befal og vervede. På det ekstraordinære Landsmøtet i juni 2013, ble det vedtatt at vervede og tidligere vervede kan bli fullverdige medlemmer i NROF. Det er en målsetning for NROF å bidra til å vedlikeholde kompetansen hos reserven og ivareta reservistenes interesser. I tiden etter LM 2013 har det kommet flere henvendelser fra personell som på denne bakgrunn ønsker medlemskap i NROF.

11 Forbundsstyrets vurdering var at en likebehandling av slikt personell og «vanlige» vervede er i tråd med Forbundets inkluderende holdning. Det vil bidra til en foryngelse av medlemsmassen og bidra til å bygge Forbundet som en reservistorganisasjon. Dette vil igjen øke vår relevans for Forsvaret, og vurderes som positivt for at Forsvaret fortsatt skal støtte våre aktiviteter. Det vil også bidra til at avdelinger kan få økt deltagelse på sine aktiviteter Nijmegen NROF fikk tidlig i 2014 en henvendelse fra GIHV om å overta driften av støtteapparatet i Nijmegen. NROF stilte seg positiv til å overta som administrativ tilrettelegger og mente at dette ville være en gjensidig positiv løsning. Informasjonsansvarlig i Forbundet ble sendt til Nederland og Nijmegenmarsjen i juli i år som observatør for å kartlegge oppgaver og utfordringer. HVstaben ønsket imidlertid noe mer tid til å forberede en overdragelse til NROF Grunnlag for ammunisjonstildeling NROF har som tidligere fått en ammunisjonstildeling på 2 millioner kroner fra Forsvaret. Fordelingen av ammunisjonen er vedtatt slik at de av NROFs medlemmer som omfattes av avtalen skal ha like forutsetninger for tildeling, uavhengig av bosted eller størrelse på avdelingen. Fordelingen beregnes ut fra hvor mange som er registrert som skyttere i NROFs database. I tillegg fordeles det dobbelt så mye ammunisjon til det antallet skyttere som er registrert som aktive. Dette for at avdelingene skal kunne ha et tilbud til nye skyttere som kommer inn i miljøet Årets driftsresultat Driftsresultat i NROF for 2014 ble kr , Kommentarer til driftsresultatet Det positive resultatet skyldes i hovedsak: - Forbundet har fått momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på ca kr ,-. - Forbundet har hatt bedre utvikling i medlemsmassen enn forventet. - Forbundet har fått økte midler inn fra medlemmene grunnet økningen i kontingenten. - Kontingentøkning har ikke gitt ikke fullt utslag på kontingentrefusjonen i Prosjektstøtte fra FD Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.) Verdien av kontorutstyr, inventar og historiske gjenstander anslås til kr , Kommentarer til midler Midlene omfatter kundefordringer, mellomregnskap i forbindelse med føring av Pro Patria, andre fordringer, kasse og bank.

12 1.17 Verveaktivitet NROF har aktivt arbeidet for å verve nye medlemmer gjennom hele året Følgende verveaktivitet er gjennomført Gjennomført informasjon på veteransamlinger i regi av Forsvaret; 25 samlinger totalt. Venneverving med vervegaver. Aktiv verving mot Heimevernet Startet verving av sanitetspersonell

13 2 Militær idrett 2.1 Generelt Idrettsutvalget Idrettsutvalget har gjennomført to møter i 2014, ett på våren og ett før jul. I tillegg har man hatt jevnlig postutvekslinger og telefonisk kontakt. Arbeidet har konsentrert seg om å koordinere aktivitetene og ressursene, samt justeringer og tilpasninger av eksisterende reglementer. Resultater av dette vil synes i Det ble på julemøtet skiftet leder i IU. Geir Birger Haug, avd. Haugaland, har gått ut av styret i Forbundet og trer da samtidig ut av IU. Viggo Hansen, avd. Mandal, har overtatt stafettpinnen som leder i IU. Øvrige representanter sitter videre Skyte- og idrettsarbeidet NROF har i 2014 vært aktive og gjennomført sentrale og lokale mesterskap blant annet innen skyting, mangekamp, feltidrett, pistollangrenn og patruljeløp. I tillegg har avdelinger gjennomført merkeprøver og aktiviteter som har gitt poeng til NROF-kruset. 2.2 Skyting Skyteaktiviteten i NROF er økende. Ved utgangen av 2014 hadde NROF 1458 registrerte skyttere som var godkjent og registrert i datasystemet. I tillegg stod 218 personer på venteliste for å bli godkjent som skytter i NROF skytearrangementer ble registrert i datasystemet for Dette genererte 7552 registrerte skyteaktiviteter på medlemmene. Dette gir et snitt på over 5 skyteaktiviteter per skytter i Forbundet. I tillegg har et ukjent antall skytinger funnet sted som ikke er formelt registrert. Sammenliknet med tidligere år, er det er tydelig at dette er en voksende aktivitet Nasjonale arrangementer NROFs Vårkonkurranser NROFs vårkonkurranser i skyting 2014 ble arrangert fire steder i landet. Avdelingene Midt- Troms og Haugaland var først ute og gjennomførte arrangementer lørdag 26. april. Her var det henholdsvis 42 og 29 starter fordelt på de ulike klassene. Deretter stod avdeling Stjørdal og Inn-Trøndelag for et fellesarrangement lørdag 3.mai. Her var det 23 starter. Til slutt gjennomførte avd. Oslo sitt arrangement lørdag 10. mai med 47 starter. Vårkonkurranse hos NROF avd. Haugaland

14 NROF-mesterskapet NROF avd. Midt-Troms arrangerte lørdag 20. september 2014 NROF-mesterskapet i skyting. Mesterskapet ble gjennomført i Setermoen militære skytefelt. Det var 30 starter på mesterskapet. Klasse 1 (rifler i kaliber 7,62): 1 Ltn Stein Hugo Berntsen NROF avd. Midt-Troms 2 Fenr. Rolf Hansen NROF avd. Narvik 3 Fenr. Kjetil Jørgensen NROF avd. Lofoten Klasse 2 (rifler i kaliber 5,56): 1 Fenr. Kjetil Jørgensen NROF avd. Lofoten 2 Ltn. Stein Hugo Berntsen NROF avd. Midt-Troms 3 Sjt. Geir Bjerregaard NROF avd. Midt-Troms Klasse 3 (boltrifler): 1 Sjt. Simon Ileby NROF avd. Søndre Østfold Mesterskap i videregående skyting Lørdag 31. mai 2014 gjennomførte NROF avd. Kongsberg mesterskapet i nivå 3 skyting. Arrangementet gikk av stabelen i Heistadmoen skytefelt. Skytingen var variert og med mange utfordringer, slik et nivå 3 stevne skal være. Det ble kåret mestere i to klasser, klasse 1 (7,62) og klasse 2 (5,56) Klasse 1 (rifler i kaliber 7,62): 1 Fenr. Runar Staveli NROF avd. Oslo 2 Kapt. Rune Wilhelmsen NROF avd. Gudbrandsdal 3 Maj. Geir Birger Haug NROF avd. Haugaland Klasse 2 (rifler i kaliber 5,56): 1 Sjt. Fredrik Ørmen NROF avd. Kongsberg 2 Gren. Christoffer Ørmen NROF avd. Kongsberg 3 Ltn. Stian Knudsen NROF avd. Grenland Mesterskap i 22LR Søndag 9. november arrangerte NROF avd. Kongsberg mesterskapet i 22LR i Olledalen i Asker. Noe svak deltakelse, men mester ble kåret: 1 Sjt. Jon Andersen NROF avd. Kongsberg 2 Thomas Tiller NROF avd. Kongsberg

15 3 Ltn. Svein Helge Hennum NROF avd. Kongsberg Militært NM Militært NM i geværskyting ble arrangert sammen med Landsskytterstevnet i Vatne leiren i Sandnes. Stangskytingen sammen med felt- og baneskyting er de tre disipliner som er tellende i Militært NM for AG3 og HK NROF medlemmer deltok for NROF, med beste plassering for Tor Olaf Sangvik, NROF avd. Kristiansand, på en svært god 11. plass Internasjonal deltagelse Etter NROFs vårkonkurranser ble det tatt ut skyttere til internasjonal representasjon. NROF har i perioden vært representert med to lag internasjonalt, i Polen og Estland. Resultatmessig gjør NROF seg godt bemerket i flere av disse øvelsene. Årets uttatte deltakere var: Estland Ltn. Knut Grongstad Fenr. Kjetil Jørgensen Sjt. Onar Torbjørnsen Maj. Geir Birger Haug NROF avd. Stjørdal Lofoten Haugaland Haugaland Polen Ltn. Bernt Noodt Ltn. Stein-Hugo Berntsen Fenr. Petter Paulsen Fenr. Tor Olaf Sangvik NROF avd. Sør-Trøndelag Midt-Troms Narvik og Omegn Kristiansand Skyteaktivitetenes bidrag til måloppnåelse i Forbundet Skyteaktivitetene er en svært viktig motivasjonsfaktor og har stor betydning for Forbundets evne til å støtte Forsvaret. Dette gjelder særlig på det lokale nivået. Skyting er også viktig for å trekke nye medlemmer til Forbundet som har et mer definert reservistforhold til Forsvaret. 2.3 Feltidrettsaktiviteter i avdelingen Følgende feltidrettsaktiviteter er gjennomført i 2014 Feltidrett Femkamp/mangekamp/CIOR-mangekamp Pistollangrenn, Sjøbergmarsjen, Nijmegenmarsjen Patruljeløp Seniorfeltdag

16 2.3.2 Nasjonalt mesterskap NROF mesterskap i feltidrett 2014 ble avholdt 14. juni ved Fetsund av NROF avd. Oslo. Det var 16 deltakere. Beste utøvere ble: 1 Ltn. Egil Gulliksen Avd. Oslo 2 Kapt. Lars Tore Ruud Avd. Moss 3 Fenr. Kåre Gulliksen Avd. Oslo Internasjonal deltagelse Nordisk Mesterskap i Feltidrett ble også i 2014 innlemmet som en del av CIOR mangekamp mesterskapet. Det ble ikke gjennomført noe tradisjonelt nordisk feltidrettsmesterskap i Norge stilte ikke lag i år, se pkt Vinteridrett Åpent Norgesmesterskap i Pistollangrenn ble arrangert av NROF avd. Oslo lørdag 29. mars, tradisjonen tro på Lygna. Totalt var det 28 deltakere. Resultatene ble på de tre første plassene: 1 Inge Solberg OPIL 2 Jørgen Syversen OPIL 3 Ltn. Egil Gulliksen NROF avd. Oslo Vinneren av mesterskapet, Inge Solberg, ble tildelt Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje. På standplass under Pistollangrennet 2.4 Mangekamp Nasjonale arrangementer Det ble ikke avholdt nasjonalt NROF mesterskap i mangekamp i Internasjonal deltagelse CIORs mangekampkonkurranse 2014 ble avviklet i Fulda, Tyskland, i august. NROF var påmeldt med ett herrelag, men på grunn av skjerpet sikkerhet i Norge rett før konkurransen ble to utøvere tilbakekalt på jobb. Dette førte til at NROF ikke kunne stille fulltallig lag. Fenrik (R) Arne W. M. Omsted, avd. Glåmdal, deltok alene og representerte NROF i møte med resten av deltakerne. I tillegg stilte han som deltaker på et internasjonalt sammensatt lag.

17 2.5 Patruljeløp NROFs Patruljeløp Fredag 22. august møtte deltakerne på Hauerseter leir ved Gardermoen. Starten for løpet gikk med informasjonsmøte og ordremøte om kvelden. Tidlig lørdag morgen startet løpet. Innsatsstyrken til HV02, Derby, stilte som støttende avdeling og bidro i tillegg med en post og ambulanse. NROF avd. Øvre Romerike stod som arrangører i år. Dette klarte avdelingen med glans. De nyttet egen kompetanse og egne medlemmer, med støtte fra naboavdelinger og sekretariatet. Også de utenlandske avdelingene var meget positive til arrangementet og annonserte umiddelbart sin ankomst for Patruljeløp i Finland Første helgen i april i 2014 dro to NROF-lag til Sodankylä i Finland for å delta på «Military Skills Competition». NROF-lagene kom fra avdelingene Søndre Østfold og Øvre Romerike. Dette er en militær vinterkonkurranse for lag og ble arrangert av de finske reservestyrkene. Gjennom en hel helg skulle de deltagende lagene gjennom over 20 poster. Deltakerne medbringer alt materiell og utstyr de trenger for å kunne overleve og overnatte ute i to døgn. Her blir man testet i rene militære ferdigheter og generell kunnskap som er nyttig å kunne for å kunne klare seg ute i felt. 2.6 Vinteraktiviteter i avdelingen NROF har 2014 gjennomført ulike vinteraktiviteter Følgende vinteraktiviteter er gjennomført Passering over Langtjernet Vinterpatrulje Internasjonal konkurranse i Finland. NROF sendte to lag (se pkt ) Skimerkeprøver Tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Hedemarken Skimarsj Tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Hedemarken Pistollangrenn Tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Oslo Overlevelse vinter Foregikk på Finnmarksvidda, tilrettelagt og gjennomført av NROF avd. Varanger

18 Vinterfeltuke for britiske reservister Gjennomført i området rundt Rjukan Fjellstue. Tilrettelagt og gjennomført av NROF avd. Vestfold NROF deler ut premie til beste kvinnelig deltager i «Grenaderløpet». I 2014 var det Therese Engen som fikk NROFs premie. 2.7 Marsjaktiviteter i avdelingen NROF avd. Bergen gjennomfører årlig trening og deltagelse i Nederland og Nijmegenmarsjen. Sjøbergmarsjen i Nordland ble tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Helgeland. 2.8 Annen fysisk fostring i avdelingen Det vises til avdelingenes årsberetninger for ytterligere beskrivelse. 2.9 NROF-kruset NROF-kruset ble innstiftet i 1978 for å stimulere interessen for militær idrett, samt å kunne vedlikeholde og høyne den fysiske standard blant medlemmene. For å få tildelt NROF-kruset må det oppnås 100 poeng. Poengene samler du ved å delta i (militær) idrett og å ta (militære) ferdighetsmerker, for eksempel: sentrale og lokale NROFstevner og distriktsmesterskap, mangekampkonkurranser, patruljeløp, konkurranse i feltidrett med mer. Deltakelse i NROFs patruljeløp kan utgjøre en betydelig del av poengene til kruset. Det er også mulig å delta i DFS stevner hvor det skytes med AG3 og/eller delta på turmarsjer, turlangrenn, sykkelløp etc. I 2013 var det 63, og i 2014 var det 59 medlemmer som klarte kravene til NROF-kruset Nye aktive utøvere NROF har fått nye utøvere innen flere av aktivitetene som arrangeres. Dette gjelder både vinteridrett, ulike deler av feltidretten, deltagere i marsjer og i skyting. Se for øvrig avdelingenes årsberetninger.

19 3 Kompetansehevende aktiviteter NROF har i 2014 gjennomført ulike kompetansehevende aktiviteter. Det har vært ulike feltmessige aktiviteter, skytekurs og militærmaktseminar i samarbeid med Forsvarets høgskole. Det har også vært avholdt feltmessige kurs som «overlevelse vinter» og «overlevelse barmark». 3.1 Militærmaktseminar Sammen med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomførte NROF også i 2014 Militærmakt-seminar, som ble avviklet i tiden november. Hensikten med disse seminarene er å vedlikeholde kompetanse hos medlemmene og utvikle reserven videre i forhold til behovene i dagens forsvar. Dette for å bidra til at reservebefalet er best mulig rustet til tjeneste i Forsvaret og å medvirke til positiv omtale og skape forståelse for det moderne Forsvaret. Resultatmålene denne gang var at deltagerne etter seminaret skulle være oppdatert og orientert om NATO og å ha fått innsikt i bruk av militærmakt som sikkerhetspolitiske virkemidler. Det vurderes at målet ble nådd. Hovedtemaene under seminaret var derfor «Videre utvikling i NATO konsekvenser for Norge». I tillegg var forholdene i Ukraina og Midt-Østen tema sammen med framveksten av den islamske staten IS. Foreleserne var blant de beste på disse områdene og seminaret ble meget vellykket og fikk meget god omtale av deltakerne. Seminaret hadde 42 deltakere. 3.2 Skyteinstruktørkurs Et instruktørkurs ble gjennomført på Steinsjøen i begynnelsen av oktober. Ni nye instruktører ble utdannet på kurset. Instruktørutdannelsen er viktig kompetansevirksomhet for NROF, da den er en forutsetning for all virksomhet som har med skyting å gjøre. Dette er igjen en forutsetning for å skape relevante mestringsarenaer for medlemmene. Kurset hadde spesielt fokus på å gi deltakerne dypere innsikt i etikk, holdninger og sikkerhet i forbindelse med skyteaktiviteter. Dag Nordli fra avd. Sør-Trøndelag.

20 3.3 Overlevelseskurs vinter og barmark Det ble også i 2014 gjennomført to overlevelseskurs, ett i Finnmark og ett i Rogaland. Vinterkurset i Finnmark, som ble gjennomført med støtte fra NROF avd. Varanger, ble avviklet i tiden mars med 14 involverte. Barmarkskurset i Rogaland, som ble gjennomført av NROF avd. Haugaland, ble avviklet i tiden oktober. I alt var det 9 involverte under kurset. Resultatmålene ved begge kurs var i hovedsak å kunne planlegge bruk og benytte seg av riktig bekledning, beherske forskjellige fangstmetoder, kunne bruke og utnytte ulike Gapahuk ble laget under Barmarkskurset varmekilder, kunne tilberede egenfanget mat, kunne etablere seg og overleve i bivuakk under ulike forhold, og være i stand til å ivareta stridsevnen under aktuelle omstendigheter. Kursene ga solid faglig påfyll og deltagerne ga meget positive tilbakemeldinger. Kursene planlegges gjennomført også i årene fremover, vekselsvis med ett i året. Se ytterligere lokalavdelingenes egne årsrapporter for å se deltagelse fra lokalt hold. 3.4 Deltagelse på Forsvarets høgskoles kurs Da er soveplassen klar for natten. Terje Surdal, NROF avd. Søndre Østfold og 2. visepresident, gikk høsten 2014 Forsvarets høgskoles sjefskurs. Stig-Thomas Flydal Bjørklund, NROF avd. Øvre Romerike og Svein Bringsdal, NROF avd. Oslo deltok på Forsvarets høgskoles Psyopskurs.

21 4 Informasjon 4.1 Bruk av hjemmesidene Hjemmesidene til NROF (www.nrof.no) er et viktig middel for å nå ut til medlemsmassen. Antall brukere av hjemmesiden er økende. I 2014 var det ca unike brukere innom siden til NROF hver måned. Det var ca. 11% økning fra Leserne klikker og leser seg gjennom nærmere sider hver måned. Alle NROFs lokale avdelinger har sine lokale sider liggende under hovedsiden dog er det noe ulik bruk av egen webside i avdelingene. Mange avdelinger er veldig flinke til å legge ut oppdatert informasjon, aktivitetslister, bilder fra tidligere arrangementer, men det gjenstår fortsatt en del avdelinger som ikke nyttiggjør seg av hjemmesidene i stor nok grad. Avdelingene oppfordres i større grad til å ta websiden i bruk. 4.2 Bruk av e-post NROF har svært god erfaring med å bruke e-post til medlemmene. Dette er avgjørende for å få distribuert ulik informasjon til mange medlemmer på en enkel måte. 4.3 Bruk av sosiale medier Tilstedeværelsen på sosiale medier er viktig. NROFs side på Facebook hadde pr. 31/ følgere. Dette er en økning på 41 % fra samme tid året før. FB er en god informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden. Raske oppdateringer, påminnelser om kommende aktiviteter, bildemateriale etc. egner seg svært godt for 4.4 Forhold til media (omtaler, leserinnlegg eller lignende) Totalt sett har det vært lite medieomtale. En sak i en lokalavdeling har vært håndtert på en god måte.

22 4.5 Pro Patria Pro Patria er et helt avgjørende bidrag i NROFs informasjonsvirksomhet. Bladet er et kvalitetsblad og er etterspurt. Det har ry på seg for å være lettlest og redaksjonelt troverdig. Vårt inntrykk er at sentrale politiske tillitsvalgte, og forsvars- og sikkerhetsmessige fagmiljøer har stor tillit til magasinet. Vi tror at tilbakemeldingene kommer av at bladet har en faktisk informasjonsverdi og opplevd positive verdi for Forsvarets omdømmebygging. Pro Patria har fra utgivelse nr ny redaktør, Sigbjørn Larsen. Vi har særlig fokusert på å presentere kompliserte saker på en måte som er tilgjengelig for den «vanlige leser». På bakgrunn av dette har Pro Patria fått en kvalitetsheving både utseendemessig og på innhold og bildebruk. Medlemsbladet Pro Patria hadde fem utgivelser i 2014 og hvert nummer leses i følge Fagpressen, av personer.

23 5 Kultur og tradisjon 5.1 Følgende hendelser har blitt markert ved minneseremonier 17. mai markeres hos flere lokalavdelinger Senking av MS Rigel Flystyrt på Andtjernåsen 8. mai markeres hos vært mange lokalavdelinger Se for øvrig avdelingenes egne årsberetninger. 5.2 Æresvaktoppdrag 8. mai og 17. mai er primært dagene avdelingene står æresvakter. Se avdelingenes årsrapporter. GS Jørgen Berggrav legger ned blomster på minnesmerke over MS Rigel 5.3 NROFs samarbeid med lokalt veterankompani Vi har i perioden samarbeidet med AGC og Oscarsborg veterankompanier. 5.4 Avdelingens krigshistoriske virksomhet Det er stor militærhistorisk virksomhet i avd. Oslo, avd. Gauldal-Røros, avd. Alstahaug, avd. Fossumstrøget og flere. Se forøvrig avdelingenes årsrapporter. I Pro Patria er det jevnlig reportasjer og artikler innen militær-/krigshistorie. 5.5 Avdelingens sosiale arrangementer NROF har i perioden gjennomført sosiale arrangementer for medlemmene: Nyttårsballet «Pro Patria» hos avd. Nedenes Årsmiddag/julebord i regi av avdelingene og Forbundsstyret Se avdelingenes årsrapporter. 5.6 Annen virksomhet eller aktivitet som ikke er nevnt over NROF har fulgt utredningen av nytt reservistkonsept med innspill og møter. Arbeidet NROF utførte i forbindelse med Employer Support-prosjektet i 2012, er nå videreført, videreutviklet og i et begynnende system til det beste for personell med militær bakgrunn, -det være seg reservister eller veteraner. NHO Service har invitert med seg alle veteranorganisasjonene, Forsvaret, Manpower og Adecco. Målet med prosjektet er å koble næringslivet tettere til Forsvaret. Dette vil lette overgangen fra tjenestegjøring i nettopp Forsvaret til arbeidslivet i sivil sektor. Både Adecco og Manpower er internasjonale konsern innen bemanningsløsninger og de har positive erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre land.

24 Forbundet bidrar i ulike høringsprosesser i forsvarssektoren, samt bidrag i ulike høringsprosesser i annen offentlig virksomhet, blant annet aktiviteter med våpen. 5.7 Kontaktutvalgsmøter og tilsvarende Forbundet har en svært god og åpen kontakt med GIHV og HV-staben, samt HV på ulike nivåer. Det avholdes jevnlig møter på ulike nivåer Samarbeid med andre avdelinger (enn HV) i Forsvaret Det avholdes regelmessige møter med politisk ledelse og med Forsvarssjefen og Sjef Forsvarsstab. Det er også gjennomført møter med alle generalinspektørene. Samarbeidet anses som meget godt Samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner Veteranorganisasjoner (Støtt våre soldater, Veteran møter Veteran, Making Change, Leading Change) Norges Forsvarsforening Folk og Forsvar NVIO - Norske veteraner fra internasjonale operasjoner SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner KFB - Kvinners Frivillige Beredskap Lottene Samarbeidet med de ulike organisasjonene er i utgangspunktet godt, men kan tidvis være noe varierende Sommerfest for veteraner på Akershus Festning I samarbeid med Veterankompaniet på Akershus, Veteran møter Veteran, SIOPS og NVIO, ble det arrangert grillfest utenfor Forsvarsmuseet torsdag 12. juni. De inviterte var i utgangspunktet veteraner tilhørende organisasjonene, men alle veteraner var hjertelig velkomne. Mat og drikke var gratis og ordnet og tilrettelagt av VmV og AGC. Det var ca. 120 fremmøtte og det ble en vellykket kveld. Det ble også satt pris på at kommandanten på Akershus Festning, brigader John Einar Hynaas og Krigsskolesjef oberst Ingrid Gjerde var med.

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

RELEVANT OG ETTERSPURT

RELEVANT OG ETTERSPURT HV bladet nr. 3 2011 Heimevernet RELEVANT OG ETTERSPURT forsvaret HV bladet Redaksjonen GIHV - Generalmajor Kristin Lund Heimevernsbladet Oslo mil/langkaia, 0015 OSLO E-post: siv.brand@hvbladet.no Tlf:

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kontaktblad nr. 2 2009 En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kjære leser Forsvarets oppdrag utenfor Norges grenser har de siste årene blitt viktigere og viktigere. Totalt

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: De står æresvakt ved minnelunden på Akershus Festning.

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2009 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector

bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector HV bladet nr. 3 2008 P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd juli 08 // HVbladet 1 Leder Stortinget har konkludert

Detaljer

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Nr. 2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Forord Pl oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statskonsult gjennomf@rt en evaluering av departementets tilskudd til

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT

NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT 2009 2010 NLF NORGES LUFTSPORTFORBUND NORWEGIAN AIR SPORTS FEDERATION INNHOLD Årsrapport for NLF sentralt 5 Årsrapport for Hang- og paragliderseksjonen 24 Årsrapport

Detaljer